Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 3/2008 van 1 februari 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 3/2008 van 1 februari 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 132/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007(1).

 2. Richtlijn 2007/34/EG van de Commissie van 14 juni 2007 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 70/157/EEG van de Raad betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

 3. Richtlijn 2007/35/EG van de Commissie van 18 juni 2007 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan(3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

 4. Verordening (EG) nr. 706/2007 van de Commissie van 21 juni 2007 tot vaststelling, krachtens Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad, van administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen, en van een geharmoniseerde test voor het meten van lekkagewaarden van bepaalde klimaatregelingsapparatuur(4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

 5. Richtlijn 2007/37/EG van de Commissie van 21 juni 2007 tot wijziging van de bijlagen I en III bij Richtlijn 70/156/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan(5) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

 6. Richtlijn 2007/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitrusting met spiegels van in de Gemeenschap ingeschreven vrachtwagens(6) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

 1. In punt 1 (Richtlijn 70/156/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

  32007 L 0037: Richtlijn 2007/37/EG van de Commissie van 21 juni 2007 (PB L 161 van 22.6.2007, blz. 60).”.

 2. In punt 2 (Richtlijn 70/157/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

  32007 L 0034: Richtlijn 2007/34/EG van de Commissie van 14 juni 2007 (PB L 155 van 15.6.2007, blz. 49).”.

 3. Aanpassing a) in punt 2 (Richtlijn 70/157/EEG van de Raad) wordt vervangen door:

  „in punt 4.2 van bijlage II wordt het volgende toegevoegd:

  „IS voor IJsland

  FL voor Liechtenstein

  16 voor Noorwegen”.”.

 4. In punt 21 (Richtlijn 76/756/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

  32007 L 0035: Richtlijn 2007/35/EG van de Commissie van 18 juni 2007 (PB L 157 van 19.6.2007, blz. 14).”.

 5. Na punt 45zq (Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de volgende punten ingevoegd:

  32007 R 0706: Verordening (EG) nr. 706/2007 van de Commissie van 21 juni 2007 tot vaststelling, krachtens Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad, van administratieve bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen, en van een geharmoniseerde test voor het meten van lekkagewaarden van bepaalde klimaatregelingsapparatuur (PB L 161 van 22.6.2007, blz. 33).

  De bepalingen van de verordening worden voor de toepassing van de Overeenkomst als volgt aangepast:

  In punt 1.1.1 van deel 3 van bijlage I wordt het volgende toegevoegd:

  „IS voor IJsland

  FL voor Liechtenstein

  16 voor Noorwegen”.

  32007 L 0038: Richtlijn 2007/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitrusting met spiegels van in de Gemeenschap ingeschreven vrachtwagens (PB L 184 van 14.7.2007, blz. 25).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 706/2007 en de Richtlijnen 2007/34/EG, 2007/35/EG, 2007/37/EG en 2007/38/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 2 februari 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(*******).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.