Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL II : OVERGANGSMAATREGELEN BETREFFENDE NOORWEGEN - HOOFDSTUK 4 : Externe betrekkingen met inbegrip van de douane-unie - Artikel 57

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL II : OVERGANGSMAATREGELEN BETREFFENDE NOORWEGEN - HOOFDSTUK 4 : Externe betrekkingen met inbegrip van de douane-unie - Artikel 57

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIERDE DEEL : OVERGANGSMAATREGELEN - TITEL II : OVERGANGSMAATREGELEN BETREFFENDE NOORWEGEN - HOOFDSTUK 4 : Externe betrekkingen met inbegrip van de douane-unie - Artikel 57

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0034


Artikel 57

1. Met ingang van 1 januari 1995 gaat het Koninkrijk Noorwegen over tot toepassing van:

a) de Regeling van 20 december 1973 betreffende de internationale handel in textiel, uitgebreid bij de Protocollen van 31 juli 1986, 31 juli 1991, 9 december 1992 en 9 december 1993 of de Overeenkomst inzake textiel en kledingstukken die voortvloeien uit de Uruguay-Ronde van de GATT-handelsbesprekingen, indien die Overeenkomst op de datum van toetreding van kracht is;

b) de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen die door de Gemeenschap met derde landen zijn gesloten.

2. Over protocollen bij de bilaterale overeenkomsten en regelingen bedoeld in lid 1, wordt door de Gemeenschap met de betrokken derde landen onderhandeld om te voorzien in een passende aanpassing van de kwantitatieve beperkingen van de uitvoer van textiel- en kledingprodukten naar de Gemeenschap.

3. Indien de in lid 2 bedoelde protocollen niet op 1 januari 1995 zijn gesloten, neemt de Gemeenschap maatregelen om aan deze situatie het hoofd te bieden; deze maatregelen behelzen de noodzakelijke overgangsaanpassingen om ervoor te zorgen dat de overeenkomsten door de Gemeenschap ten uitvoer worden gelegd.