Home

EUROPESE AKTE, TITEL II: BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK III: EGA, ARTIKEL 26

EUROPESE AKTE, TITEL II: BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK III: EGA, ARTIKEL 26

EUROPESE AKTE, TITEL II: BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK III: EGA, ARTIKEL 26

Publicatieblad Nr. L 169 van 29/06/1987 blz. 0012


++++

ARTIKEL 26

HET EGA-VERDRAG WORDT AANGEVULD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN :

" ARTIKEL 140 A

1 . OP VERZOEK VAN HET HOF VAN JUSTITIE EN NA RAADPLEGING VAN DE COMMISSIE EN HET EUROPESE PARLEMENT , KAN DE RAAD MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN AAN HET HOF EEN GERECHT TOEVOEGEN DAT , IN EERSTE AANLEG EN BEHOUDENS EEN TOT RECHTSVRAGEN BEPERKTE HOGERE VOORZIENING BIJ HET HOF VAN JUSTITIE OP DE WIJZE BEPAALD IN HET STATUUT , KENNIS NEEMT VAN BEPAALDE CATEGORIEEN VAN BEROEPEN , INGESTELD DOOR NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN . DIT GERECHT ZAL NIET BEVOEGD ZIJN VOOR ZAKEN DIE AANHANGIG GEMAAKT WORDEN DOOR LID-STATEN OF COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN , EN EVENMIN VOOR PREJUDICIELE VRAGEN DIE WORDEN VOORGELEGD UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 150 .

2 . DE RAAD BEPAALT , VOLGENS DE PROCEDURE VAN LID 1 , DE SAMENSTELLING VAN HET GERECHT EN STELT DE NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN EN AANVULLINGEN VOOR HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAST . BEHOUDENS DOOR DE RAAD VASTGESTELDE AFWIJKINGEN , ZIJN DE BEPALINGEN VAN DIT VERDRAG BETREFFENDE HET HOF VAN JUSTITIE , EN MET NAME DE BEPALINGEN VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE , OP DIT GERECHT VAN TOEPASSING .

3 . DE LEDEN VAN HET GERECHT WORDEN GEKOZEN UIT PERSONEN DIE ALLE WAARBORGEN VOOR ONAFHANKELIJKHEID BIEDEN EN BEKWAAM ZIJN RECHTERLIJKE AMBTEN TE BEKLEDEN ; ZIJ WORDEN IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING DOOR DE REGERINGEN VAN DE LID-STATEN VOOR ZES JAAR BENOEMD . OM DE DRIE JAAR VINDT EEN GEDEELTELIJKE VERVANGING PLAATS . DE AFTREDENDE LEDEN ZIJN HERBENOEMBAAR .

4 . HET GERECHT STELT IN OVERLEG MET HET HOF VAN JUSTITIE ZIJN REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAST , DAT MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN DOOR DE RAAD MOET WORDEN GOEDGEKEURD . " .