Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 90

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 90

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, ARTIKEL 90

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0053


++++

Artikel 90

1 . Indien overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn om de overgang van het in Spanje geldende stelsel naar het stelsel dat voortvloeit uit de toepassing van de gemeenschappelijke ordening der markten overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk te vergemakkelijken , met name wanneer de toepassing van het nieuwe stelsel op de vastgestelde datum voor bepaalde produkten op aanzienlijke moeilijkheden in de Gemeenschap stuit , worden die maatregelen vastgesteld volgens de procedure van artikel 38 van Verordening nr . 136/66/EEG , of naar gelang van het geval , van het overeenkomstige artikel van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten . Deze maatregelen kunnen worden genomen gedurende een tijdvak dat op 31 december 1987 afloopt ; zij kunnen slechts tot deze datum worden toegepast .

2 . Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europese Parlement , kan de Raad de in lid 1 bedoelde periode met eenparigheid van stemmen verlengen .