Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL III VRIJ VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 1 WERKNEMERS, ARTIKEL 48

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL III VRIJ VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 1 WERKNEMERS, ARTIKEL 48

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR DE HELLEENSE REPUBLIEK EN DE AANPASSINGEN VAN DE VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL III VRIJ VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL, HOOFDSTUK 1 WERKNEMERS, ARTIKEL 48

Publicatieblad Nr. L 291 van 19/11/1979 blz. 0027


++++

Artikel 48

Tot en met 31 december 1983 is het bepaalde in artikel 73 , leden 1 en 3 , artikel 74 , lid 1 , en artikel 75 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen , die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen , alsmede in de artikelen 86 en 88 van Verordening ( EEG ) nr . 574/72 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 , niet van toepassing op Griekse werknemers die werkzaam zijn in een andere Lid-Staat dan Griekenland en wier gezinsleden in Griekenland verblijven .

Het bepaalde in artikel 73 , lid 2 , artikel 74 , lid 2 , en artikel 75 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 1408/71 , alsmede in de artikelen 87 , 89 en 98 van Verordening ( EEG ) nr . 574/72 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van deze werknemers .

Er wordt evenwel geen afbreuk gedaan aan de wettelijke voorschriften van een Lid-Staat waarin wordt bepaald dat de gezinsbijslagen aan de werknemer verschuldigd zijn ongeacht het land waar de gezinsleden verblijven .