Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL VII ANDERE BEPALINGEN, ARTIKEL 135

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL VII ANDERE BEPALINGEN, ARTIKEL 135

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN, IERLAND, HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN EN DE AANPASSING DER VERDRAGEN, VIERDE DEEL OVERGANGSBEPALINGEN, TITEL VII ANDERE BEPALINGEN, ARTIKEL 135

Publicatieblad Nr. L 073 van 27/03/1972 blz. 0042


++++

ARTIKEL 135

1 . TOT EN MET 31 DECEMBER 1977 KAN EEN NIEUWE LID-STAAT , IN GEVAL VAN ERNSTIGE EN MOGELIJK AANHOUDENDE MOEILIJKHEDEN IN EEN SECTOR VAN HET ECONOMISCHE LEVEN , ALSMEDE VAN MOEILIJKHEDEN DIE DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN EEN BEPAALDE STREEK ERNSTIG KUNNEN VERSTOREN , MACHTIGING VRAGEN OM VRIJWARINGSMAATREGELEN TE NEMEN , WAARDOOR DE TOESTAND WEDEROM IN EVENWICHT KAN WORDEN GEBRACHT EN DE BETROKKEN SECTOR KAN WORDEN AANGEPAST AAN DE ECONOMIE VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT .

2 . OP VERZOEK VAN DE BETROKKEN STAAT STELT DE COMMISSIE DOOR MIDDEL VAN EEN SPOEDPROCEDURE ONVERWIJLD DE VRIJWARINGSMAATREGELEN VAST WELKE ZIJ NOODZAKELIJK ACHT , WAARBIJ ZIJ DE VOORWAARDEN EN DE WIJZE VAN TOEPASSING NADER AANGEEFT .

3 . DE OVEREENKOMSTIG LID 2 TOEGESTANE MAATREGELEN KUNNEN AFWIJKINGEN VAN DE REGELS VAN HET E.E.G.-VERDRAG EN VAN DEZE AKTE INHOUDEN , VOOR ZOVER EN VOOR ZOLANG DEZE STRIKT NOODZAKELIJK ZIJN TER BEREIKING VAN DE IN LID 1 BEDOELDE DOELSTELLINGEN . BIJ VOORRANG MOETEN DIE MAATREGELEN WORDEN GEKOZEN DIE DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT HET MINST VERSTOREN .

4 . ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN EN VOLGENS DEZELFDE PROCEDURE KAN EEN OORSPRONKELIJKE LID-STAAT VERZOEKEN GEMACHTIGD TE WORDEN VRIJWARINGSMAATREGELEN TE TREFFEN TEN OPZICHTE VAN EEN OF MEER NIEUWE LID-STATEN .