Home

Verordening (EU) n r. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010

Verordening (EU) n r. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010

2012R0267 — NL — 23.12.2012 — 005.002


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 267/2012 VAN DE RAAD

van 23 maart 2012

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010

(PB L 088, 24.3.2012, p.1)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 267/2012 VAN DE RAAD

van 23 maart 2012

betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2012/35/GBVB van de Raad van 23 januari 2012 houdende wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 25 oktober 2010 Verordening (EU) nr. 961/2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 423/2007 (2) vastgesteld om uitvoering te geven aan Besluit 2010/413/GBVB van de Raad (3).

(2)

Op 23 januari 2012 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan Besluit 2012/35/GBVB waarbij aanvullende beperkende maatregelen tegen de Islamitische Republiek Iran (hierna "Iran" genoemd) werden vastgesteld, zoals was gevraagd door de Europese Raad van 9 december 2011.

(3)

Deze beperkende maatregelen omvatten meer bepaald aanvullende beperkingen op de handel in goederen en technologie voor tweeërlei gebruik, alsook op essentiële uitrusting en technologie die kunnen worden gebruikt in de petrochemische industrie, een verbod op de invoer van aardolie, aardolieproducten en petrochemische producten uit Iran, alsook een verbod op investeringen in de petrochemische industrie. Voorts moet de handel in goud, edelmetaal en diamanten met de regering van Iran, alsook de levering van nieuwe bankbiljetten en munten aan of ten behoeve van de Centrale Bank van Iran worden verboden.

(4)

Ook is een aantal technische aanpassingen van bestaande maatregelen nodig geworden. Meer bepaald dient de definitie van "tussenhandeldiensten" te worden verduidelijkt. In gevallen waarin de aankoop, verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie of van financiële en technische diensten door een bevoegde autoriteit kan worden vergund, zal er geen aparte vergunning vereist worden voor daarmee verband houdende tussenhandeldiensten.

(5)

De definitie van "geldovermakingen" dient te worden verruimd tot niet-elektronische overmakingen teneinde pogingen tot omzeiling van de beperkende maatregelen tegen te gaan.

(6)

De herziene beperkende maatregelen betreffende goederen voor tweeërlei gebruik moeten alle goederen en technologie bestrijken als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (4), met uitzondering van een aantal items in deel 2 van categorie 5 met het oog op gebruik voor openbare communicatiediensten in Iran. De verbodsbepalingen in artikel 2 van deze verordening gelden echter niet voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van goederen en technologie die nieuw is opgenomen op de lijst in bijlage I of II bij deze verordening en waarvoor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze verordening al toestemming verleend hadden krachtens artikel 3 van Verordening (EU) nr. 961/2010.

(7)

Ter verzekering van de doeltreffende tenuitvoerlegging van het verbod op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer naar Iran van bepaalde essentiële uitrusting of technologie die kan worden gebruikt in de sleutelsectoren van de aardolie-, aardgas- en petrochemische industrie, moeten lijsten van deze essentiële uitrusting of technologie worden opgesteld.

(8)

Om dezelfde reden moeten ook lijsten worden opgesteld van producten die onder de beperkingen vallen die gelden voor aardolie en aardolieproducten, petrochemische producten, goud, edelmetaal en diamanten.

(9)

Verder moeten de beperkingen op investeringen in de Iraanse aardolie- en aardgassector, om doeltreffend te zijn, een aantal elementaire activiteiten bestrijken, zoals bulk-gastransportdiensten met het oog op de doorvoer naar of de levering aan rechtstreeks onderling verbonden netten, en om dezelfde reden moeten de beperkingen ook gelden voor joint ventures en andere verbindings- en samenwerkingsvormen met Iran in de aardgastransportsector.

(10)

Voor doeltreffende beperkingen op Iraanse investeringen in de Unie moeten maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen, dergelijke investeringen mogelijk maken of toestaan.

(11)

Bij Besluit 2012/35/GBVB wordt de bevriezing van tegoeden ook uitgebreid tot aanvullende personen, entiteiten of lichamen die steun verlenen aan de regering van Iran, met inbegrip van financiële, logistieke en materiële steun, of er banden mee onderhouden. Het besluit breidt de maatregelen tot bevriezing ook uit tot andere leden van de Iraanse revolutionaire garde (IRGC).

(12)

Bij Besluit 2012/35/GBVB wordt tevens voorzien in de bevriezing van de tegoeden van de Centrale Bank van Iran. Gezien de mogelijke betrokkenheid van de Centrale Bank van Iran bij de financiering van de buitenlandse handel, worden uitzonderingsbepalingen noodzakelijk geacht, omdat de bedoelde financiële maatregel de handel, met inbegrip van transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of voor humanitaire doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening niet zou mogen belemmeren. De uitzonderingen in de artikelen 12 en 14 van deze verordening betreffende contracten voor de invoer, de aankoop of het vervoer van Iraanse ruwe olie, aardolieproducten en petrochemische producten die werden gesloten vóór 23 januari 2012, gelden ook voor aanvullende contracten, inclusief vervoers-, verzekerings- of inspectiecontracten, die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten. Voorts dienen Iraanse ruwe olie, aardolieproducten en petrochemische producten die op legale wijze in een lidstaat zijn ingevoerd overeenkomstig de uitzonderingen in de artikelen 12 en 14 beschouwd te worden als zijnde in het vrije verkeer in de Unie.

(13)

Krachtens de verplichting tot bevriezing van de tegoeden van de Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) en van de entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de IRISL, is het verboden dat in de havens van de lidstaten vracht geladen wordt in en gelost uit schepen die eigendom zijn van of gehuurd worden door de IRISL of dergelijke entiteiten. Voorts is ook de eigendomsoverdracht aan andere entiteiten van schepen die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of gecharterd worden door de IRISL, verboden krachtens de bevriezing van de tegoeden van IRISL. De verplichting tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de IRISL en van entiteiten die in eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de IRISL, impliceert echter niet dat vaartuigen die eigendom zijn van dergelijke entiteiten of de lading ervan, in zoverre deze lading eigendom is van derde partijen, in beslag moeten worden genomen of opgebracht, noch dat de bemanning op deze vaartuigen in verzekerde bewaring moet worden genomen.

(14)

Gezien de pogingen van Iran om de sancties te omzeilen, moet worden verduidelijkt dat alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de personen, entiteiten of lichamen die in de bijlagen I of II bij Besluit 2010/413/GBVB zijn vermeld, onverwijld dienen te worden bevroren, met inbegrip van de tegoeden en economische middelen van de entiteiten die hen zijn opgevolgd en die zijn opgericht om de maatregelen van deze verordening te omzeilen.

(15)

Er dient ook te worden verduidelijkt dat het voorleggen en toezenden van de noodzakelijke documenten aan een bank met het oog op de definitieve overdracht ervan aan niet in de lijst vermelde personen, entiteiten of lichamen, teneinde krachtens deze verordening toegestane betalingen op gang te brengen, niet betekent dat middelen in de zin van deze verordening ter beschikking worden gesteld.

(16)

Er zij op gewezen dat tegoeden of economische middelen moeten kunnen worden vrijgegeven voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

(17)

De toepassing van de bedoelde financiële maatregelen door verstrekkers van gespecialiseerd financieel berichtenverkeer moet verder worden ontwikkeld, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Er zij op gewezen dat de tegoeden van niet-aangewezen personen, entiteiten of lichamen die in bewaring zijn bij aangewezen kredietinstellingen en financiële instellingen niet bevroren dienen te worden krachtens de bedoelde financiële maatregelen en moeten kunnen worden vrijgegeven op de voorwaarden waarin deze verordening voorziet.

Gezien de pogingen van Iran om zijn financiële stelsel te gebruiken om de sancties te omzeilen, is grotere waakzaamheid noodzakelijk ten aanzien van de activiteiten van de kredietinstellingen en financiële instellingen van Iran, teneinde te vermijden dat deze verordening omzeild wordt, met inbegrip van de bevriezing van de tegoeden van de Centrale Bank van Iran. Deze vereisten van grotere waakzaamheid voor kredietinstellingen en financiële instellingen moeten gelden onverminderd de bestaande verplichtingen voortvloeiende uit Verordening (EG) nr. 1781/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (5) en de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (6).

(18)

Bepaalde bepalingen inzake de controle van kapitaalovermakingen moeten worden herzien om een gemakkelijkere toepassing door de bevoegde autoriteiten en operatoren mogelijk te maken en om te vermijden dat de bepalingen van deze verordening omzeild worden, met inbegrip van de bevriezing van de tegoeden van de Centrale Bank van Iran.

(19)

Voorts moeten de beperkingen op verzekeringen worden aangepast, met name om te verduidelijken dat de verzekering van diplomatieke en consulaire missies binnen de Unie geoorloofd is, en om het verstrekken van aansprakelijkheidsverzekeringen jegens derden of een milieuaansprakelijkheidsverzekering mogelijk te maken.

(20)

Bovendien dient de verplichting om voor de aankomst dan wel voor het vertrek informatie te verstrekken, te worden aangepast, aangezien deze verplichting thans algemeen geldt voor alle goederen die het douanegebied van de Unie worden binnengebracht of het verlaten, na de volledige tenuitvoerlegging met ingang van 1 januari 2012 van de douaneveiligheidsmaatregelen als bepaald in de relevante voorschriften inzake summiere aangiften bij binnenkomst of bij uitgang van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (7) en Verordening (EEG) nr. 2454/93 (8).

(21)

Ook de verstrekking van bunker- of leveringsdiensten voor de scheepvaart, de aansprakelijkheid van de operatoren en het verbod op de omzeiling van de relevante beperkende maatregelen dienen te worden aangepast.

(22)

De mechanismen voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten en de Commissie moeten worden herzien om de doeltreffende uitvoering en de uniforme uitlegging van deze verordening te verzekeren.

(23)

Rekening houdend met het doel ervan dient het verbod op uitrusting voor binnenlandse repressie te worden opgenomen in Verordening (EG) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (9), en niet in onderhavige verordening.

(24)

Voor de duidelijkheid moet Verordening (EU) nr. 961/2010 worden ingetrokken en door deze verordening worden vervangen.

(25)

De beperkende maatregelen waarin deze verordening voorziet vallen onder het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en EU-wetgeving is derhalve noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen, met name om te garanderen dat zij door de marktdeelnemers in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(26)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die zijn erkend met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, meer bepaald het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, het recht op eigendom en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten en beginselen.

(27)

Voorts eerbiedigt deze verordening de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(28)

De procedure tot aanwijzing van personen in verband met de bevriezing van tegoeden in het kader van deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen maken. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen en brengt hij de betrokken personen, entiteiten of lichamen daarvan op de hoogte.

(29)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en op een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens de verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Bij elke verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen uit hoofde van deze verordening dienen Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (10) en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (11) in acht te worden genomen.

(30)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient zij in werking te treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a)

"bijkantoor"van een financiële instelling of kredietinstelling: een onderneming die een juridisch afhankelijk onderdeel is van een financiële instelling of een kredietinstelling en rechtstreeks alle of enkele transacties van de betrokken financiële instelling of kredietinstelling uitvoert;

b)

"tussenhandeldiensten":

i)het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de verwerving, verkoop of levering van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook van een derde land aan een ander derde land, of

ii)het verkopen of aankopen van goederen en technologie, of van financiële en technische diensten, ook als zij zich in derde landen bevinden, met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

c)

"vordering":

elke vóór of na de datum van inwerkingtreding van deze verordening ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:

i)elke vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii)elke vordering tot verlenging of uitbetaling van financiële garanties of contragaranties, ongeacht de vorm;

iii)elke vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv)elke reconventionele vordering;

v)elke vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

d)

"contract of transactie":elke verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder "contract" tevens begrepen alle - ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande - met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

e)

"bevoegde autoriteiten":de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage X;

f)

"kredietinstelling":een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (12), met inbegrip van bijkantoren ervan binnen of buiten de Unie;

g)

"douanegebied van de Unie":het grondgebied als gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (13) en in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (14);

h)

"economische middelen":activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

i)

"financiële instelling":

i)een onderneming, andere dan een kredietinstelling, die een of meer van de operaties verricht als bedoeld in de punten 2 tot en met 12 en 14 en 15 van bijlage I bij Richtlijn 2006/48/EG, met inbegrip van geldwisselactiviteiten (bureaux de change);

ii)een verzekeringsmaatschappij die over een vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (15), in zoverre zij activiteiten verricht die door die richtlijn worden bestreken;

iii)een beleggingsonderneming als gedefinieerd in punt 1 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten (16);

iv)een collectieve beleggingsonderneming die haar rechten van deelname of aandelen op de markt brengt; of

v)een verzekeringstussenpersoon als gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (17), met uitzondering van de tussenpersonen die zijn bedoeld in artikel 2, lid 7, van genoemde richtlijn, indien zij levensverzekeringsdiensten en andere diensten in verband met beleggingen verrichten;

alsook de bijkantoren ervan binnen en buiten de Unie;

j)

"bevriezing van economische middelen":het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

k)

"bevriezing van tegoeden":het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

l)

"tegoeden":

financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i)contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii)deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii)in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv)rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v)krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi)kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; alsmede

vii)bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;

m)

"goederen":ook artikelen, materieel en uitrusting;

n)

"verzekering":een overeenkomst waarbij een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen zich tegen betaling ertoe verbinden een of meer andere personen een in de overeenkomst bepaalde vergoeding of uitkering te verstrekken indien een risico intreedt;

o)

"Iraanse persoon, entiteit of lichaam":

i)de staat Iran en elke overheidsinstantie van Iran;

ii)een natuurlijke persoon die in Iran verblijft of woont;

iii)een rechtspersoon, entiteit of lichaam met zetel in Iran;

iv)een rechtspersoon, entiteit of lichaam, in of buiten Iran, die of dat direct of indirect onder zeggenschap staat van een of meer van de bovengenoemde personen of lichamen;

p)

"herverzekering":de activiteit die bestaat in het aanvaarden van risico's die door een verzekeringsonderneming of een herverzekeringsonderneming worden overgedragen, of, voor de assuradeursvereniging die bekend staat als "association of underwriters known as Lloyd's", tevens de activiteit die bestaat in het aanvaarden door een andere verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming dan Lloyd's, van risico's welke door een lid van Lloyd's worden overgedragen;

q)

"Sanctiecomité":het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat is opgericht overeenkomstig punt 18 van Resolutie 1737 (2006) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties;

r)

"technische bijstand":elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

s)

"grondgebied van de Unie":het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

t)

"geldovermaking":

i)transactie die door een betalingsdienstaanbieder langs elektronische weg wordt uitgevoerd voor rekening van een betaler met de bedoeling bij een betalingsdienstaanbieder gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn. De termen "betaler", "begunstigde" en "betalingsdienstaanbieder" hebben dezelfde betekenis als in Verordening (EG) nr. 64/2007 in Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt (18);

ii)transactie langs niet-elektronische weg zoals contanten, cheques of betalingsopdrachten met de bedoeling gelden beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde een en dezelfde persoon zijn.HOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE UITVOER EN DE INVOER

Artikel 2

1. Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Iraanse personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Iran van de in de bijlagen I of II genoemde goederen en technologieën, ongeacht of die goederen van oorsprong zijn uit de Unie.

▼M7

2. Bijlage I omvat goederen en technologie, met inbegrip van programmatuur, die voor tweeërlei gebruik zijn als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 428/2009, met uitzondering van bepaalde goederen en technologie die zijn vermeld in deel A van bijlage I bij deze verordening.

▼M7

2 bis. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken in kennis van overeenkomstig Verordening (EG) nr. 428/2009 verleende toestemmingen, ten aanzien van de in deel A van bijlage I bij deze verordening vermelde goederen of technologie.

▼B

3. Bijlage II omvat bepaalde andere goederen en technologie die een bijdrage kunnen leveren tot de activiteiten van Iran met betrekking tot verrijking of opwerking of met betrekking tot zwaar water, tot de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, of tot activiteiten in verband met andere punten waarover de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat, met inbegrip van de punten die zijn aangemerkt door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

4. Goederen en technologie die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen (19), worden niet in de bijlagen I en II opgenomen.

Artikel 3

1. Een voorafgaande vergunning is vereist voor het direct of indirect verkopen, leveren of overdragen aan en exporteren van de goederen en technologie, bedoeld in bijlage III, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Iran.

2. De op grond van dit artikel voor de uitvoer vereiste vergunning wordt overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 428/2009 afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. De vergunning is in de gehele Unie geldig.

3. Bijlage III bevat een lijst van alle goederen en technologie, andere dan die bedoeld in de bijlagen I en II, die een bijdrage kunnen leveren tot de activiteiten van Iran met betrekking tot verrijking of opwerking of met betrekking tot zwaar water, of tot de ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens, dan wel een bijdrage kunnen leveren tot de uitoefening van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

4. De exporteurs verstrekken de bevoegde autoriteiten alle voor hun uitvoervergunningaanvraag vereiste gegevens.

5. De bevoegde autoriteiten verlenen geen toestemming voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen of technologie bedoeld in bijlage III, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de goederen of technologie een van de volgende activiteiten uitmaakt of bestemd is voor gebruik in verband met een van de volgende activiteiten:

a)activiteiten van Iran met betrekking tot verrijking of opwerking of met betrekking tot zwaar water;

b)de ontwikkeling door Iran van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens; of

c)de uitoefening door Iran van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

6. De bevoegde autoriteiten kunnen, in de in lid 5 genoemde omstandigheden, een verleende uitvoervergunning nietig verklaren, opschorten, wijzigen of intrekken.

7. Indien een bevoegde autoriteit overeenkomstig lid 5 of lid 6 een vergunning weigert, nietig verklaart, opschort, substantieel beperkt of intrekt, stelt de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en deelt zij de relevante informatie met hen, met inachtneming van de bepalingen inzake de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie als bedoeld in Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (20).

8. Alvorens een lidstaat een vergunning verleent overeenkomstig lid 5 voor een transactie die wezenlijk identiek is aan een transactie waarvoor de door een andere lidstaat of andere lidstaten afgegeven weigering als bedoeld in lid 6 en lid 7 nog steeds geldig is, pleegt deze lidstaat eerst overleg met de lidstaat of lidstaten die de weigering heeft of hebben afgegeven. Indien de betrokken lidstaat na dit overleg besluit een vergunning te verlenen, stelt hij de andere lidstaten en de Commissie daarvan in kennis en verstrekt hij daarbij alle relevante informatie om het besluit toe te lichten.

Artikel 4

Het is verboden de in de bijlagen I of II genoemde goederen en technologie, aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren uit Iran, direct of indirect, ongeacht of het product van Iraanse oorsprong is.

Artikel 5

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in die lijst, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

b)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in de bijlagen I of II, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in de bijlagen I of II, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran; alsmede

c)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of in de bijlagen I of II, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran.

2. De verstrekking van het volgende is onderworpen aan een vergunning van de bevoegde autoriteit in kwestie:

a)technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage III, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken ervan, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran;

b)financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage III, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van deze goederen, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, direct of indirect, aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Iran.

3. De bevoegde autoriteiten verlenen geen toestemming voor de in lid 2 bedoelde transacties, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze transactie een van de volgende activiteiten uitmaakt of bedoeld is om daartoe een bijdrage te leveren:

a)activiteiten van Iran met betrekking tot verrijking of opwerking of met betrekking tot zwaar water;

b)de ontwikkeling door Iran van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens; of

c)de uitoefening door Iran van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

Artikel 6

Artikel 2, lid 1, en artikel 5, lid 1, zijn niet van toepassing op:

a)de directe of indirecte overdracht, via het grondgebied van de lidstaten, van goederen die vallen onder deel B van bijlage I, indien deze goederen worden verkocht, geleverd, overgebracht of geëxporteerd naar, of bestemd zijn voor gebruik in, Iran voor een lichtwaterreactor in Iran waarvan de bouw vóór december 2006 is aangevat;

b)transacties waarvoor mandaat is verleend in het kader van het programma voor technische samenwerking van de IAEA; of

c)goederen die zijn geleverd of overgebracht naar, of bestemd zijn voor gebruik in, Iran door staten die partij zijn bij het Verdrag van Parijs van 13 januari 1993 tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens; of

▼M7

d)de uitvoering, tot 15 april 2013, van contracten betreffende de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in deel C van bijlage I bij deze verordening vermelde goederen of technologie, die vóór 22 december 2012 zijn gesloten, of van voor de uitvoering daarvan benodigde aanvullende contracten;

e)de uitvoering, tot 15 april 2013, van contracten betreffende de verlening van technische bijstand of financiering of financiële bijstand met betrekking tot in deel C van bijlage I bij deze verordening vermelde goederen of technologie, die vóór 22 december 2012 zijn gesloten.

▼B

Artikel 7

1. Onverminderd artikel 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 359/2011, kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor transacties met betrekking tot de goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, lid 1, van onderhavige verordening of bijstand of tussenhandeldiensten, als bedoeld in artikel 5, lid 1, mits:

a)de goederen en technologie, bijstand of tussenhandeldiensten bestemd zijn voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden; en

b)in gevallen waar de transactie betrekking heeft op goederen of technologie die is opgenomen in de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden of het Missile Technology Control Regime, het Sanctiecomité op voorhand en per individueel geval heeft vastgesteld dat de bedoelde transactie duidelijk geen bijdrage vormt aan de ontwikkeling van technologieën voor steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran, noch aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken in kennis van uit hoofde van dit artikel verleende toestemmingen.

▼M7

Artikel 8

1. Het is verboden de in de bijlagen VI en VI bis vermelde essentiële uitrusting of technologie direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren, naar een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran.

2. De bijlagen VI en VI bis vermelden essentiële uitrusting en technologie voor de volgende sleutelsectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Iran:

a)exploratie van ruwe aardolie en aardgas;

b)productie van ruwe aardolie en aardgas;

c)raffinage;

d)vloeibaarmaking van aardgas.

3. De bijlagen VI en VI bis omvatten ook essentiële uitrusting en technologie voor de petrochemische industrie in Iran.

4. De bijlagen VI en VI bis omvatten geen producten die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of in bijlage I, II of III.

Artikel 9

Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de essentiële uitrusting en technologie genoemd in bijlage VI en VI bis, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in bijlage VI en VI bis, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam of bestemd voor gebruik in Iran;

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de essentiële uitrusting en technologie genoemd in bijlage VI en VI bis, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam of bestemd voor gebruik in Iran.

Artikel 10

1. De verbodsbepalingen van de artikelen 8 en 9 zijn niet van toepassing op:

a)de uitvoering, tot 15 april 2013, van transacties op grond van handelscontracten inzake in bijlage VI vermelde essentiële uitrusting of technologie voor de exploratie van aardolie en aardgas, de productie van aardolie en aardgas en de raffinage en vloeibaarmaking van aardgas, die zijn gesloten vóór 27 oktober 2010, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, of van een contract of overeenkomst, gesloten vóór 26 juli 2010 en verband houdend met een investering in Iran die is gedaan vóór 26 juli 2010, noch verhinderen deze bepalingen het nakomen van een verplichting die krachtens een dergelijke transactie is ontstaan;

b)de uitvoering, tot 15 april 2013, van transacties op grond van handelscontracten inzake in bijlage VI vermelde essentiële uitrusting en technologie voor de petrochemische industrie, die zijn gesloten vóór 24 maart 2012, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, of van een contract of overeenkomst, gesloten vóór 23 januari 2012 en verband houdend met een investering in Iran die is gedaan vóór 23 januari 2012, noch verhinderen deze bepalingen het nakomen van een verplichting die krachtens een dergelijke transactie is ontstaan;

c)de uitvoering, tot 15 april 2013, van transacties op grond van handelscontracten inzake in bijlage VI bis vermelde essentiële uitrusting of technologie voor de exploratie van aardolie en aardgas, de productie van aardolie en aardgas en de raffinage en vloeibaarmaking van aardgas, alsmede voor de petrochemische industrie, die zijn gesloten vóór 16 oktober 2012 en verband houdend met een investering in Iran in de winning van aardolie en aardgas, de productie van aardolie en aardgas, en de raffinage en het vloeibaar maken van aardgas geproduceerd voor 26 juli 2010 of verband houdend met een investering in Iran in de petrochemische industrie die is gedaan vóór 23 januari 2012, noch verhinderen deze bepalingen het nakomen van een verplichting die krachtens een dergelijke transactie is ontstaan; of

d)het verlenen van technische ondersteuning die uitsluitend is bedoeld voor het installeren van uitrusting of technologie die is afgeleverd overeenkomstig de punten a), b) en c),

mits de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de entiteit of het lichaam die of dat een dergelijke transactie wil verrichten of daartoe bijstand wil gaan verlenen, deze transactie of deze bijstand ten minste 20 werkdagen vooraf heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij, zij of het gevestigd is.

2. De verbodsbepalingen in de artikelen 8 en 9 laten de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikel 12, lid 1, onder b), of artikel 14, lid 1, onder b), bedoelde contracten onverlet, mits deze verplichtingen voortvloeien uit dienstverleningscontracten of voor de uitvoering daarvan benodigde aanvullende contracten en mits de uitvoering van die verplichtingen vooraf door de bevoegde autoriteit is toegestaan en die betrokken lidstaat de andere betrokken lidstaat en de Commissie heeft ingelicht over haar voornemen om toestemming te verlenen.

▼M7

Artikel 10 bis

1. Het is verboden de in bijlage VI ter vermelde essentiële maritieme uitrusting of technologie direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren, naar een Iraanse persoon of entiteit of enig Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran.

2. Bijlage VI ter omvat essentiële maritieme uitrusting en technologie voor het bouwen, onderhouden of opnieuw uitrusten van zeeschepen, met inbegrip van technologie die wordt gebruikt bij de bouw van olietankers.

Artikel 10 ter

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de essentiële uitrusting en technologie genoemd in bijlage VI ter, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in bijlage VI ter, aan een Iraanse persoon of entiteit of enig Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran;

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de sleuteluitrusting en sleuteltechnologie genoemd in bijlage VI ter, aan een Iraanse persoon of entiteit of enig Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran.

Artikel 10 quater

1. De verbodsbepalingen van de artikelen 10 bis en 10 ter laten de levering onverlet van essentiële maritieme uitrusting en technologie aan een schip dat niet in bezit is of onder zeggenschap staat van een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, en dat door overmacht werd gedwongen een Iraanse haven of de Iraanse territoriale wateren binnen te varen.

2. De verbodsbepalingen van de artikelen 10 bis en 10 ter zijn niet van toepassing op de uitvoering, tot 15 februari 2013, van vóór 22 december 2012 gesloten contracten of voor de uitvoering daarvan benodigde aanvullende contracten.

Artikel 10 quinquies

1. Het is verboden de in bijlage VII bis vermelde programmatuur direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren, naar een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran.

2. Bijlage VII bis omvat programmatuur voor het integreren van industriële processen, die van belang is voor industrieën die direct of indirect onder zeggenschap staan van de Islamitische Revolutionaire Garde, of voor het nucleaire, militaire of ballistischerakettenprogramma van Iran.

Artikel 10 sexies

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage VII bis vermelde programmatuur, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage VII bis vermelde goederen, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran;

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage VII bis vermelde programmatuur, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran.

Artikel 10 septies

1. De verbodsbepalingen van de artikelen 10 quinquies en 10 sexies zijn niet van toepassing op de uitvoering, tot 15 januari 2013, van vóór 22 december 2012 gesloten contracten of voor de uitvoering daarvan benodigde aanvullende contracten.

▼B

Artikel 11

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)de invoer van aardolie of aardolieproducten naar de Unie indien deze:

i)van oorsprong zijn uit Iran; of

ii)werden uitgevoerd uit Iran;

b)de aankoop van aardolie of aardolieproducten die zich bevinden in Iran of die van oorsprong zijn uit Iran;

c)het vervoer van aardolie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Iran of die vanuit Iran naar een ander land worden uitgevoerd; alsmede

d)de verschaffing van al dan niet rechtstreeks financiering of financiële dienstverlening, waaronder ook financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen verband houdend met de invoer, de aankoop of het vervoer van aardolie of aardolieproducten van oorsprong uit Iran of die vanuit Iran zijn ingevoerd.

2. Aardolie en aardolieproducten zijn de producten die zijn opgesomd in bijlage IV.

Artikel 12

▼M7

1. De verbodsbepalingen van artikel 11 zijn niet van toepassing op:

a)de uitvoering tot 1 juli 2012 van handelscontracten die zijn gesloten vóór 23 januari 2012, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten;

b)de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 23 januari 2012, of van aanvullende contracten, inclusief vervoers-, verzekerings- of inspectiecontracten, die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, indien dergelijke contracten specifiek erin voorzien dat de levering van aardolie en aardolieproducten of de opbrengst van de levering ervan bedoeld is als betaling van uitstaande bedragen aan personen, entiteiten of lichamen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen;

c)aardolie of aardolieproducten die uit Iran zijn uitgevoerd vóór 23 januari 2012, of, indien de uitvoer is geschied overeenkomstig punt a), op of vóór 1 juli 2012; of indien de uitvoer is geschied overeenkomstig punt b);

d)de aankoop van motorolie die is geproduceerd en verstrekt door een derde land, niet zijnde Iran, en bedoeld voor de aandrijving van de motoren van schepen;

e)de aankoop van motorolie voor de aandrijving van de motoren van een schip dat door overmacht is gedwongen binnen te varen in een Iraanse haven of in Iraanse territoriale wateren,

mits de persoon, entiteit of lichaam die of dat het in de punten a), b) of c) bedoelde contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste 20 werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij gevestigd is.

▼B

2. De verbodsbepaling in artikel 11, lid 1, onder d), geldt niet voor het direct of indirect verschaffen, tot 1 juli 2012, van verzekeringen van aansprakelijkheid jegens derden en milieuaansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen.

Artikel 13

1. Het is verboden:

a)petrochemische producten in de Unie in te voeren indien deze:

i)afkomstig zijn uit Iran; of

ii)uit Iran zijn uitgevoerd;

b)petrochemische producten aan te kopen die zich bevinden in of afkomstig zijn uit Iran;

c)petrochemische producten te vervoeren indien deze afkomstig zijn uit Iran of vanuit Iran uitgevoerd worden naar een ander land; en

d)direct of indirect, financieringsmiddelen of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen te verstrekken die verband houden met de invoer, de aankoop of het vervoer van petrochemische producten die uit Iran afkomstig zijn of die vanuit Iran zijn ingevoerd.

2. Petrochemische producten zijn de producten in de lijst in bijlage V.

Artikel 14

1. De verbodsbepalingen in artikel 13 zijn niet van toepassing op:

a)de uitvoering tot 1 mei 2012 van handelscontracten die zijn gesloten vóór 23 januari 2012, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten;

b)de uitvoering van contracten die zijn gesloten vóór 23 januari 2012, of van aanvullende contracten, inclusief vervoers- of verzekeringscontracten, die nodig zijn voor de uitvoering van deze contracten, indien een contract specifiek erin voorziet dat de levering van Iraanse petrochemische producten of de opbrengst van de levering ervan bedoeld is als betaling van uitstaande bedragen aan personen, entiteiten of lichamen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen;

▼M7

c)petrochemische producten die uit Iran zijn uitgevoerd vóór 23 januari 2012, of, indien de uitvoer is geschied overeenkomstig punt a), op of vóór 1 mei 2012, of indien de export is geschied overeenkomstig punt b),

▼B

mits de persoon, entiteit of lichaam die of dat dit contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste twintig werkdagen vooraf heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar hij gevestigd is.

2. De verbodsbepaling in artikel 13, lid 1, onder d), geldt niet voor het direct of indirect verschaffen, tot 1 mei 2012, van verzekeringen van aansprakelijkheid jegens derden en milieuaansprakelijkheidsverzekeringen en -herverzekeringen.

▼M7

Artikel 14 bis

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)de aankoop, het vervoer of de invoer in de Unie van aardgas dat van oorsprong is uit Iran of vanuit Iran is uitgevoerd;

b)het ruilen van aardgas dat van oorsprong is uit Iran of vanuit Iran is uitgevoerd; en

c)het verlenen, direct of indirect, van tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsmede verzekeringen en herverzekeringen en tussenhandeldiensten met betrekking tot verzekeringen of herverzekeringen, die verband houden met de activiteiten genoemd onder de punten a) en b).

2. De verbodsbepalingen in lid 1 gelden niet voor:

a)aardgas dat is uitgevoerd uit een andere staat dan Iran terwijl het uitgevoerde gas is vermengd met gas uit Iran binnen de infrastructuur van een staat niet zijnde Iran;

b)de aankoop van aardgas binnen Iran door onderdanen van lidstaten voor burgerlijke doeleinden, waaronder de verwarming of energievoorziening van huizen, of voor het onderhoud van diplomatieke missies; of

c)de uitvoering van contracten voor de levering in de Unie van aardgas van oorsprong uit een staat niet zijnde Iran.

3. Voor de toepassing van deze verordening worden onder "aardgas" verstaan de producten die in bijlage IV bis zijn vermeld.

4. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder "ruilen" het uitwisselen van aardgasstromen van verschillende oorsprong verstaan.

▼B

Artikel 15

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)de verkoop, levering, overdracht of uitvoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamanten, als genoemd in bijlage VII, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, aan de regering van Iran, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen;

b)de aankoop, invoer of het vervoer van goud, edelmetaal en diamanten, als genoemd in bijlage VII, ongeacht of deze van oorsprong uit Iran zijn, van de regering van Iran, van overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, en van enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of van entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen; alsmede

c)de verstrekking, direct of indirect, van technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand, in verband met de goederen als bedoeld onder a) en b), aan de regering van Iran, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen.

2. Bijlage VII omvat goud, edelmetaal en diamanten die vallen onder de verbodsbepalingen van lid 1.

▼M7

Artikel 15 bis

1. Het is verboden grafiet en metaal (ruw of halffabricaat), als vermeld in bijlage VII ter, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren, naar een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran.

2. Bijlage VII ter omvat grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), zoals aluminium en staal, die van belang zijn voor industrieën die direct of indirect onder zeggenschap staan van de Islamitische Revolutionaire Garde, of voor het nucleaire, militaire of ballistischerakettenprogramma van Iran.

3. De verbodsbepaling van lid 1 is niet van toepassing op de in de bijlagen I, II en III vermelde goederen.

Artikel 15 ter

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de in bijlage VII ter vermelde goederen, en in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de in bijlage VII ter vermelde goederen, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran;

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage VII ter vermelde goederen, aan een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, of voor gebruik in Iran.

2. De verbodsbepalingen van lid 1 zijn niet van toepassing op de in bijlagen I, II en III vermelde goederen.

Artikel 15 quater

De verbodsbepalingen van artikel 15 bis zijn niet van toepassing op de uitvoering, tot 15 april 2013, van vóór 22 december 2012 gesloten contracten of voor de uitvoering daarvan benodigde aanvullende contracten.

▼B

Artikel 16

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar of ten behoeve van de Centrale Bank van Iran van nieuwe gedrukte of onuitgegeven Iraanse bankbiljetten en munten.HOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN

Artikel 17

1. Het is verboden:

a)financiële leningen of kredieten aan de in lid 2 bedoelde Iraanse personen, entiteiten of lichamen toe te kennen;

b)een deelneming in de in lid 2 bedoelde Iraanse personen, entiteiten of lichamen te verwerven of te vergroten;

c)een joint venture met de in lid 2 bedoelde Iraanse personen, entiteiten of lichamen op te richten.

2. Het in lid 1 gestelde verbod geldt voor alle Iraanse personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij:

a)de vervaardiging van goederen of technologie genoemd in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of in bijlage I of II;

b)de exploratie of de productie van aardolie en aardgas, de raffinage van brandstoffen of de vloeibaarmaking van aardgas; of

c)de petrochemische industrie.

3. Uitsluitend voor de toepassing van lid 2, onder b) en c), wordt verstaan onder:

a)

"exploratie van aardolie en aardgas" : onder meer de exploratie, de prospectie en het beheer van aardolie- en aardgasreserves, alsmede het leveren van diensten op het gebied van de geologie in verband met deze reserves;

b)

"de productie van aardolie en aardgas" : onder meer de bulk-gastransportdiensten met het oog op de doorvoer naar of de levering aan rechtstreeks onderling verbonden netten;

c)

"raffinage" : het verwerken, behandelen of marktklaar maken van brandstoffen met het oog op de verkoop aan de eindverbruiker;

d)

"petrochemische industrie" : productieinstallaties voor het vervaardigen van de producten in bijlage V.

4. Het is verboden samenwerking op te zetten met Iraanse personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij het transport van aardgas zoals bedoeld in lid 3, onder b).

5. Voor de toepassing van lid 4 wordt onder "samenwerking" verstaan:

a)het delen van de investeringskosten, in een geïntegreerde of beheerde toeleveringsketen voor de ontvangst of de levering van aardgas, rechtstreeks van of naar het grondgebied van Iran; alsmede

b)rechtstreekse samenwerking met het oog op investeringen in fabrieken voor de vloeibaarmaking van aardgas binnen of direct verbonden met het grondgebied van Iran.

Artikel 18

1. Voor investeringen door middel van transacties in een Iraanse persoon, entiteit of lichaam in de zin van artikel 17, lid 1, die betrokken is bij de fabricage van goederen of technologie als bedoeld in bijlage III is een vergunning vereist van de betrokken bevoegde autoriteit.

2. De bevoegde autoriteiten verlenen geen toestemming voor de in lid 1 bedoelde transacties, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat deze transactie een bijdrage kan leveren tot een van de volgende activiteiten:

a)activiteiten van Iran met betrekking tot verrijking of opwerking of met betrekking tot zwaar water;

b)de ontwikkeling door Iran van overbrengingssystemen voor nucleaire wapens; of

c)de uitoefening door Iran van activiteiten in verband met andere punten waarover de IAEA haar bezorgdheid heeft uitgesproken of heeft verklaard dat er nog geen duidelijkheid bestaat.

Artikel 19

1. In afwijking van artikel 17, lid 2, onder a), kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor investeringen door middel van transacties in de zin van artikel 17, lid 1, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de investering gebeurt voor oogmerken op het gebied van voedsel, landbouw of geneeskundige zorg of voor andere humanitaire doeleinden; en

b)in gevallen waar de investering wordt gedaan in een Iraanse persoon, entiteit of lichaam die of dat betrokken is bij de fabricage van goederen of technologie die is opgenomen in de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime, heeft het Sanctiecomité op voorhand en per individueel geval vastgesteld dat de bedoelde transactie duidelijk geen bijdrage levert tot de ontwikkeling van technologieën voor steun aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran, noch aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens.

2. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken in kennis van uit hoofde van dit artikel verleende toestemmingen.

Artikel 20

Artikel 17, lid 2, onder b), is niet van toepassing op de verlening van een financiële lening of een krediet, noch op het verwerven of vergroten van een participatie indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de transactie is vereist bij een overeenkomt of contract gesloten vóór 26 juli 2010; alsmede

b)de overeenkomst of het contract is ten minste 20 werkdagen vooraf bij de bevoegde autoriteit gemeld.

Artikel 21

Artikel 17, lid 2, onder c), is niet van toepassing op de verlening van een financiële lening of een krediet, noch op het verwerven of vergroten van een participatie indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de transactie is vereist bij een overeenkomt of contract gesloten vóór 23 januari 2012; alsmede

b)de overeenkomst of het contract is ten minste 20 werkdagen vooraf bij de bevoegde autoriteit gemeld.

Artikel 22

Er geldt een verbod op het accepteren of goedkeuren, door het sluiten van een overeenkomst of op enigerlei andere wijze, dat een financiële lening of krediet wordt verleend aan, een participatie wordt genomen of vergroot in, of een joint venture wordt opgezet met, een of meer Iraanse personen, entiteiten of lichamen, in een onderneming die betrokken is bij een van de volgende activiteiten:

a)uraniumontginning;

b)de verrijking en opwerking van uranium;

c)de fabricage van alle goederen en technologie in de lijsten van de Groep van Nucleaire Exportlanden en het Missile Technology Control Regime.HOOFDSTUK IV

BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 23

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de personen, entiteiten en lichamen die in bijlage VIII zijn vermeld, worden bevroren. Bijlage VIII omvat de personen, entiteiten en lichamen die de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité hebben aangewezen overeenkomstig punt 12 van Resolutie 1737 (2006), punt 7 van Resolutie 1803 (2008) of de punten 11, 12 of 19 van Resolutie 1929 (2010).

2. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de personen, entiteiten en lichamen die in bijlage IX zijn vermeld, worden bevroren. Bijlage IX omvat de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen van wie uit hoofde van artikel 20, lid 1, onder b) en c), van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad is vastgesteld dat zij:

a)betrokken zijn bij, direct verband houden met of steun bieden aan Iraanse proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of de ontwikkeling door Iran van systemen voor de overbrenging van kernwapens, met inbegrip van betrokkenheid bij het verschaffen van verboden goederen en technologie, of eigendom zijn of onder zeggenschap staan van een dergelijke persoon, entiteit of lichaam, ook op onwettige wijze, of optreden namens hen of handelen op hun aanwijzing;

b)een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn die of dat steun heeft verleend aan een op de lijst geplaatste persoon, entiteit of lichaam om de bepalingen van deze verordening, van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad of van UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) en UNSCR 1929 (2010), te omzeilen of te schenden;

▼M7

c)leden zijn van de Iraanse Revolutionaire Garde of een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is of onder zeggenschap staat van de Iraanse Revolutionaire Garde of van een of meer leden daarvan, of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens hen optreedt of aan hen verzekeringen of andere essentiële diensten verleent;

d)andere personen, entiteiten of lichamen zijn die steun, zoals materiële, logistieke of financiële steun, verlenen aan de regering van Iran, of entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de regering van Iran of personen of entiteiten die er banden mee onderhouden;

▼M2

e)een rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn die of dat eigendom is of onder zeggenschap staat van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) of een natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat namens deze optreedt.

▼B

Krachtens de verplichting tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de IRISL en van de aangewezen entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de IRISL, is het verboden dat in de havens van de lidstaten vracht geladen wordt in en uit schepen die eigendom zijn van of gehuurd worden door de IRISL of dergelijke entiteiten.

De verplichting tot bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de IRISL en van aangewezen entiteiten die in eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van IRISL, impliceert niet dat vaartuigen die eigendom zijn van dergelijke entiteiten of de lading ervan, in zoverre deze lading eigendom is van derde partijen, in beslag moeten worden genomen of opgebracht, noch dat de bemanning op deze vaartuigen in verzekerde bewaring moet worden genomen.

3. Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de bijlagen VIII en IX genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M7

4. Onverminderd de afwijkingen die zijn toegestaan bij de artikelen 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis of 29, is het verboden gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer, die worden gebruikt met het oog op de uitwisseling van financiële gegevens, te verlenen aan de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die zijn genoemd in de bijlagen VIII en IX.

▼B

5. In de bijlagen VIII en IX worden de redenen vermeld waarom een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst is opgenomen, zoals vastgesteld door de VN-Veiligheidsraad of door het Sanctiecomité.

6. De bijlagen VIII en IX bevatten verder, wanneer beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te kunnen identificeren zoals deze door de Veiligheidsraad of door het Sanctiecomité is verstrekt. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging. Met betrekking tot luchtvaartmaatschappijen en scheepvaartmaatschappijen dienen de bijlagen VIII en IX ook informatie te omvatten, voor zover beschikbaar, om elk vliegtuig of vaartuig te identificeren als behorend tot een op de lijst opgenomen bedrijf, zoals het originele registratienummer of de naam. De bijlagen VIII en IX bevatten ook de datum van aanwijzing.

Artikel 24

1. In afwijking van artikel 23 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een justitieel, administratief of arbitrair retentierecht dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 23 bedoelde persoon, entiteit of groep door het Sanctiecomité, de VN-Veiligheidsraad of de Raad van de Europese Unie is aangewezen, of van een justitieel, administratief of arbitrair vonnis dat van vóór die datum dateert;

b)de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk retentierecht zijn gewaarborgd of door een dergelijk vonnis geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)het retentierecht of het justitiële vonnis is niet ten behoeve van een in bijlage VIII of IX genoemde persoon, entiteit of lichaam;

d)de erkenning van het retentierecht of van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat; alsmede

e)indien artikel 23, lid 1, van toepassing is, het retentierecht of het vonnis is door de lidstaat gemeld aan het Sanctiecomité.

Artikel 25

In afwijking van het bepaalde in artikel 23 kunnen, mits een betaling verschuldigd is door een persoon, entiteit of lichaam genoemd in de bijlagen VIII of IX op grond van een contract of overeenkomst die door de betrokken persoon, entiteit of lichaam is gesloten of een verplichting die voor de betrokken persoon, entiteit of lichaam is ontstaan vóór de datum waarop die persoon of entiteit of dat lichaam door het Sanctiecomité, de VN-Veiligheidsraad of de Raad van de Europese Unie was aangewezen, de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

i)de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een in de bijlagen VIII en IX genoemde persoon, entiteit of lichaam;

▼M7

ii)de betaling niet zal bijdragen aan een activiteit die is verboden krachtens deze verordening. Indien de betaling dient als vergoeding voor een handelsactiviteit die reeds is verricht en de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat vooraf had bevestigd dat de activiteit niet verboden was, wordt de betaling op het eerste gezicht niet geacht bij te dragen tot een verboden activiteit; en

▼B

iii)de betaling niet in strijd is met artikel 23, lid 3; en

b)indien artikel 23, lid 1, van toepassing is: de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van die vaststelling en van zijn voornemen toestemming te verlenen, en het Sanctiecomité heeft niet binnen tien werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit.

Artikel 26

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 23 kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

▼M7

a)de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen:

i)noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlagen VIII en IX genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

ii)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

iii)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

iv)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van kosten in verband met het ontvlaggen van een schip; en

▼B

b)indien de toestemming een persoon, entiteit of lichaam betreft, genoemd in bijlage VIII: de betrokken lidstaat heeft het Sanctiecomité in kennis gesteld van de onder punt a) genoemde vaststelling en van zijn voornemen toestemming te verlenen, en het Sanctiecomité heeft niet binnen vijf werkdagen na die kennisgeving bezwaar geuit.

2. In afwijking van artikel 23 kunnen de bevoegde autoriteiten toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, of voor de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor de betaling van buitengewone kosten of voor de betaling voor of overdracht van goederen bestemd voor een lichtwaterreactor in Iran waarvan de bouw is aangevat vóór december 2006, of voor goederen voor de doeleinden als bedoeld in artikel 6, onder b) en c), indien de toestemming een in bijlage VIII genoemde persoon, entiteit of lichaam betreft, de betrokken lidstaat zijn voornemen bij het Sanctiecomité heeft aangemeld en het Sanctiecomité dat voornemen heeft goedgekeurd.

Artikel 27

In afwijking van artikel 23, leden 2 en 3, kunnen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen toestaan, nadat is vastgesteld dat de tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties die bescherming genieten op grond van het internationaal recht.

▼M7

Artikel 28

In afwijking van artikel 23, lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten ook op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor:

a)de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen van de Centrale Bank van Iran, na te hebben vastgesteld dat deze tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de verstrekking van liquiditeit voor de financiering van de handel aan kredietinstellingen en financiële instellingen, of het aflossen van handelsleningen; of

b)de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen die worden aangehouden door de Centrale Bank van Iran, nadat zij hebben vastgesteld dat deze tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor het voldoen van een vordering ingevolge contracten of overeenkomsten die vóór 16 oktober 2012 zijn gesloten door een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, indien die contracten of overeenkomsten voorzien in de betaling van uitstaande bedragen aan personen, entiteiten of lichamen die onder de rechtsmacht van de lidstaten vallen;

mits de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie ten minste tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend, in kennis heeft gesteld van het voornemen toestemming te verlenen.

▼M6

Artikel 28 bis

De verbodsbepalingen van artikel 23, leden 2 en 3, zijn niet van toepassing op handelingen en transacties die worden verricht ten aanzien van in bijlage IX vermelde entiteiten:

a)die rechten bezitten die voortvloeien uit een vóór 27 oktober 2010 door een andere soevereine regering dan die van Iran gegunde productieverdelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 39, voor zover dergelijke handelingen en transacties betrekking hebben op de deelneming van die entiteiten in die overeenkomst;

b)voor zover nodig voor de uitvoering, tot 31 december 2014, van de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikel 12, lid 1), onder b), bedoelde contracten, mits voor deze handelingen en transacties vooraf per geval toestemming is verleend door de betrokken bevoegde autoriteit en dat de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie in kennis heeft gesteld van haar voornemen om toestemming te verlenen.

▼B

Artikel 29

1. Artikel 23, lid 3, vormt geen beletsel voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

2. Artikel 23, lid 3, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)interesten of andere inkomsten op die rekeningen; of

b)betalingen die verschuldigd zijn op grond van contracten of overeenkomsten die zijn gesloten of verplichtingen die zijn ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 23 bedoelde persoon, entiteit of groep door het Sanctiecomité, de VN-Veiligheidsraad of de Raad van de Europese Unie is aangewezen;

op voorwaarde dat deze rente of andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 23, lid 1 of 2, worden bevroren.

3. Dit artikel moet niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de geldovermaking als bedoeld in artikel 30.HOOFDSTUK V

BEPERKINGEN OP GELDOVERMAKINGEN EN OP FINANCIËLE DIENSTEN

▼M7

Artikel 30

1. Het is verboden middelen over te maken tussen enerzijds kredietinstellingen en financiële instellingen die onder deze verordening vallen als omschreven in artikel 49, en anderzijds:

a)kredietinstellingen en financiële instellingen en wisselkantoren die gevestigd zijn in Iran;

b)onder deze verordening vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen en wisselkantoren;

c)niet onder deze verordening vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Iran gevestigde kredietinstellingen en financiële instellingen en wisselkantoren; en

d)wisselkantoren, kredietinstellingen en financiële instellingen die niet in Iran gevestigd zijn, maar onder zeggenschap van in Iran gevestigde personen, entiteiten of lichamen staan,

tenzij deze overmakingen onder lid 2 vallen en overeenkomstig lid 3 zijn verwerkt.

2. De volgende overmakingen kunnen worden toegestaan overeenkomstig lid 3:

a)overmakingen met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of landbouw- of humanitaire doeleinden;

b)overmakingen met betrekking tot persoonlijke geldtransacties;

c)overmakingen in verband met een specifiek handelscontract, mits de betrokken overmaking niet uit hoofde van deze verordening verboden is;

d)overmakingen in verband met diplomatieke missies of consulaire posten of internationale organisaties die immuniteit genieten op grond van het internationaal recht, voor zover de overmakingen bestemd zijn voor de officiële doelen van die diplomatieke missies of consulaire posten of organisaties die immuniteit genieten op grond van het internationaal recht;

e)overmakingen in verband met betalingen ter voldoening van vorderingen van of op Iraanse personen, entiteiten of lichamen, alsook transacties van soortgelijke aard mits die niet bijdragen aan activiteiten die uit hoofde van deze verordening verboden zijn, per geval bekeken, indien de betrokken lidstaat de andere lidstaten en de Commissie minstens tien dagen van tevoren in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om toestemming te verlenen;

f)overmakingen die noodzakelijk zijn voor het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten als bedoeld in artikel 12, lid 1, onder b).

3. Geldovermakingen die overeenkomstig lid 2 kunnen zijn toegestaan, worden verwerkt als volgt:

a)overmakingen van minder dan 100 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag in verband met transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of voor landbouw- of humanitaire doeleinden, alsmede overmakingen van minder dan 40 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag met betrekking tot persoonlijke geldtransacties worden verricht zonder voorafgaande toestemming.

De overmaking wordt op voorhand schriftelijk gemeld bij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat indien het bedrag 10 000 EUR of meer bedraagt, of een daarmee gelijkwaardig bedrag;

b)voor overmakingen van 100 000 EUR of meer of een daarmee gelijkwaardig bedrag in verband met transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of voor landbouw- of humanitaire doeleinden, alsmede overmakingen van 40 000 EUR of meer of een gelijkwaardig bedrag met betrekking tot persoonlijke geldtransacties, is overeenkomstig lid 2 voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vereist.

De lidstaten stellen elkaar iedere drie maanden in kennis van alle verleende toestemmingen;

c)voor alle overige overmakingen van 10 000 EUR of meer of een gelijkwaardig bedrag is overeenkomstig lid 2 voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vereist.

De lidstaten stellen elkaar iedere drie maanden in kennis van alle verleende toestemmingen.

4. Voor geldovermakingen van minder dan 10 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag is geen voorafgaande toestemming of kennisgeving vereist.

5. De meldingen en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen aan een entiteit die onder lid 1, onder a) tot en met d) valt, worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de betaler gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd.

De meldingen en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen door een entiteit die onder lid 1, onder a) tot en met d) valt, worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd.

Indien de betalingsdienstaanbieder van de betaler of de begunstigde niet onder deze verordening valt, worden meldingen en verzoeken door de betaler (in het geval van een overmaking aan een entiteit die onder lid 1, onder a) tot en met d) valt) of de begunstigde (in het geval van een overmaking door een entiteit die onder lid 1, onder a) tot en met d), valt) gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waarin de betaler of de begunstigde is gevestigd.

6. Kredietinstellingen en financiële instellingen die onder deze verordening vallen, dienen bij verrichtingen met de in lid 1, onder a) tot en met d), bedoelde entiteiten met het oog op het voorkomen van inbreuken op de bepalingen van deze verordening, grotere waakzaamheid als volgt in acht te nemen:

a)zij zijn voortdurend oplettend op boekhoudkundig gebied, onder meer door middel van hun programma's voor klantenonderzoek;

b)zij eisen dat bij betaalopdrachten alle informatievelden zijn ingevuld die betrekking hebben op de opdrachtgever en de begunstigde van de betrokken transactie; indien deze informatie niet is verstrekt, moet de transactie worden geweigerd;

c)zij bewaren alle transactiedocumenten gedurende vijf jaar en leggen deze op verzoek aan de nationale autoriteiten over;

d)indien zij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de activiteiten met kredietinstellingen en financiële instellingen een inbreuk kunnen vormen op de bepalingen van deze verordening, melden zij dit terstond bij de financiële-inlichtingeneenheid (FIE) of een andere door de betrokken lidstaat aangewezen bevoegde instantie, onverminderd de artikelen 5 en 23. De FIE of een andere bevoegde autoriteit fungeert als nationaal centrum voor de ontvangst en analyse van gemelde verdachte transacties met betrekking tot mogelijke inbreuken op deze verordening. De FIE of de andere bevoegde instantie heeft snel, direct of indirect, toegang tot de financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie die zij nodig heeft om deze taak, met inbegrip van de analyse van gemelde verdachte transacties, naar behoren te vervullen.

Artikel 30 bis

1. Geldovermakingen van en naar een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam die niet onder artikel 30, lid 1, vallen, worden verwerkt als volgt:

a)overmakingen die verschuldigd zijn uit hoofde van transacties met betrekking tot voedsel, gezondheidszorg, medische uitrusting of landbouw- of humanitaire doeleinden worden verricht zonder voorafgaande toestemming.

De overmaking wordt op voorhand schriftelijk gemeld bij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat indien het bedrag 10 000 EUR of meer bedraagt, of een gelijkwaardig bedrag;

b)alle overige overmakingen ten bedrage van minder dan 40 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag worden zonder voorafgaande toestemming verricht.

De overmaking wordt vooraf schriftelijk gemeld bij de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat indien het bedrag 10 000 EUR of meer bedraagt, of een gelijkwaardig bedrag;

c)voor alle overige overmakingen van 40 000 EUR of meer of een daarmee gelijkwaardig bedrag is voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat vereist.

De lidstaten stellen elkaar iedere drie maanden in kennis van alle geweigerde toestemmingen.

2. Voor geldovermakingen van minder dan 10 000 EUR of een gelijkwaardig bedrag is geen voorafgaande toestemming of kennisgeving vereist.

3. Meldingen van en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen worden als volgt behandeld:

a)in het geval van door kredietinstellingen of financiële instellingen verwerkte elektronische overmaking van tegoeden:

i)meldingen van en verzoeken om toestemming voor overmakingen van tegoeden naar een Iraanse persoon of entiteit die of een Iraans lichaam dat zich buiten de Unie bevindt, worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de betaler gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd;

ii)meldingen van en verzoeken om toestemming voor overmakingen van tegoeden van een Iraanse persoon of entiteit die of een Iraans lichaam dat zich buiten de Unie bevindt, worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd;

iii)indien, in de gevallen bedoeld onder i) en ii), de betalingsdienstaanbieder van de betaler of de begunstigde niet onder het toepassingsgebied van deze verordening valt, worden meldingen en verzoeken om toestemming door de betaler (in het geval van een overmaking naar een persoon, entiteit of lichaam uit Iran) of de begunstigde (in het geval van een overmaking door een persoon, entiteit of lichaam uit Iran) gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de begunstigde of de betaler is gevestigd;

iv)meldingen van en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen naar een Iraanse persoon of entiteit die of een Iraans lichaam dat zich binnen de Unie bevindt, worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd;

v)meldingen van en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen van een Iraanse persoon of entiteit die of een Iraans lichaam dat zich binnen de Unie bevindt, worden door of namens de betalingsdienstaanbieder van de betaler gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar de waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd;

vi)indien, in de gevallen bedoeld onder iv) en v), de betalingsdienstaanbieder van de betaler of de begunstigde niet onder het toepassingsgebied van deze verordening valt, worden meldingen en verzoeken om toestemming door de betaler (in het geval van een overmaking naar een persoon, entiteit of lichaam uit Iran) of de begunstigde (in het geval van een overmaking door een persoon, entiteit of lichaam uit Iran) gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de begunstigde of de betaler is gevestigd;

vii)met betrekking tot een geldovermaking naar of door een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam waarbij noch de betaler, noch de begunstigde, noch hun respectieve betalingsdienstaanbieders onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, maar waarbij een betalingsdienstaanbieder als tussenpersoon fungeert die wel onder het toepassingsgebied van deze verordening valt, moet deze betalingsdienstaanbieder zich houden aan de verplichting tot melding van of verzoeken om toestemming voor geldovermakingen, naargelang van het geval, indien hij weet of gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de overmaking afkomstig is van of bestemd is voor een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam. Indien meer dan één betalingsdienstaanbieder als tussenpersoon fungeert, is alleen de eerste betalingsdienstaanbieder die de overmaking verricht, verplicht tot melding of verzoek om toestemming, naargelang van het geval. Meldingen en verzoeken om toestemming dienen te worden gericht aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd;

vii)indien meer dan één betalingsdienstaanbieder betrokken is bij een reeks geldovermakingen die aan elkaar gekoppeld zijn, moeten de overmakingen binnen de Unie een verwijzing bevatten naar de toestemming die is verleend uit hoofde van dit artikel;

b)in het geval van geldovermakingen die tot stand worden gebracht langs niet-elektronische weg, worden meldingen van en verzoeken om toestemming voor overmakingen van tegoeden verwerkt als volgt:

i)meldingen van en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen naar een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam worden door de betaler gericht aan de bevoegde autoriteiten waar de betaler woonachtig is;

ii)meldingen van en verzoeken om toestemming voor geldovermakingen van een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam worden door de begunstigde gericht aan de bevoegde autoriteiten waar de begunstigde woonachtig is.

Artikel 30 ter

1. Indien toestemming is verleend overeenkomstig de artikelen 24, 25, 26, 27, 28 of 28 bis, zijn de artikelen 30 en 30 bis niet van toepassing.

Het vereiste van voorafgaande toestemming voor geldovermakingen overeenkomstig de artikel 30, lid 3, onder b) en c), laat de uitvoering onverlet van geldovermakingen waarvan voor 22 december 2012 kennis is gegeven aan of voorafgaande toestemming is gegeven door de bevoegde autoriteit. Deze geldovermakingen worden uitgevoerd voor 15 april 2013.

De artikelen 30 en 30 bis gelden niet voor geldovermakingen als bedoeld in artikel 29.

2. Artikel 30, lid 3, en artikel 30 bis, lid 1, zijn van toepassing ongeacht of de geldovermaking in één enkele operatie wordt verricht of in verschillende operaties die aan elkaar gekoppeld lijken te zijn. Voor de toepassing van deze verordening omvatten "operaties die aan elkaar gekoppeld lijken te zijn":

a)een reeks van opeenvolgende overmakingen van of aan dezelfde financiele of kredietinstelling als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder a) tot en met d), of aan of door een Iraanse persoon of entiteit of hetzelfde Iraanse lichaam, die betrekking hebben op één enkele verplichting tot geldovermaking, en waarbij elke afzonderlijke overmaking onder de betrokken drempel als bedoeld in de artikelen 30 en 30 bis blijft, maar deze overmakingen bij elkaar opgeteld wel aan de criteria voor kennisgeving of toestemming voldoen; of

b)een reeks overmakingen door verschillende betalingsdienstaanbieders, natuurlijke personen of rechtspersonen die één enkele verplichting vormt tot geldovermaking.

3. Voor de toepassing van artikel 30, lid 3, onder b), artikel 30, lid 3, onder c), en artikel 30 bis, lid 1, onder c), verlenen de bevoegde autoriteiten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming, tenzij zij redelijke gronden hebben om vast te stellen dat de geldovermaking waarvoor deze toestemming wordt aangevraagd, een inbreuk zou kunnen vormen op de verbodsbepalingen of verplichtingen waarin deze verordening voorziet.

Een bevoegde autoriteit kan voor de behandeling van een verzoek om toestemming kosten in rekening brengen.

4. Voor de toepassing van artikel 30 bis, lid 1, onder c), wordt toestemming geacht te zijn verleend indien de bevoegde autoriteit schriftelijk om deze toestemming is verzocht en zij binnen vier weken geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de geldovermaking. Indien bezwaar wordt gemaakt omdat een onderzoek nog loopt, vermeldt de bevoegde autoriteit deze omstandigheid en deelt zij haar besluit onverwijld mede. De bevoegde autoriteiten wordt op gepaste wijze direct of indirect toegang verleend tot de financiële, administratieve en rechtshandhavingsinformatie die voor het onderzoek nodig is.

5. De volgende personen, entiteiten en lichamen vallen niet onder het toepassingsgebied van de artikelen 30 en 30 bis:

a)personen, entiteiten of lichamen die slechts papieren documenten omzetten in elektronische vorm en op contractbasis werkzaam zijn bij een kredietinstelling of een financiële instelling;

b)personen, entiteiten of lichamen die kredietinstellingen of financiële instellingen uitsluitend voorzien van berichtensystemen of andere ondersteunende systemen voor geldovermaking; of

c)personen, entiteiten of lichamen die kredietinstellingen of financiële instellingen uitsluitend voorzien van clearing- en afwikkelingssystemen.

Artikel 31

1. De bijkantoren en dochtermaatschappijen van kredietinstellingen en financiële instellingen die in Iran zijn gevestigd en die onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen, zoals omschreven in artikel 49, stellen de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd, binnen vijf werkdagen in kennis van elke verrichte of ontvangen geldovermaking, alsook van de naam van de partijen en het bedrag en de datum van de transactie. Indien de informatie voorhanden is, wordt in de kennisgeving de aard van de transactie vermeld en, in voorkomend geval, de soort goederen waarop de transactie betrekking heeft en, in het bijzonder, of de goederen vermeld zijn in bijlage I, II, III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis of VII ter bij deze verordening, en voor goederen waarvoor een uitvoervergunning vereist is, het nummer van de vergunning.

2. Onverminderd de vereiste regelingen voor de uitwisseling van informatie worden de gegevens in verband met de in lid 1 bedoelde kennisgevingen, om mogelijke transacties te voorkomen die kunnen bijdragen aan proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten of aan de ontwikkeling van systemen voor de overbrenging van kernwapens, in voorkomend geval door de in kennis gestelde bevoegde autoriteiten onverwijld meegedeeld aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten waar de wederpartijen bij de transacties zijn gevestigd.

▼M7 —————

▼B

Artikel 33

1. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 49, is het verboden:

a)een nieuwe bankrekening te openen bij een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of bij een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van ►M7 artikel 30, lid 1;

b)een nieuwe correspondentbankrelatie aan te gaan met een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of met een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van ►M7 artikel 30, lid 1;

c)een nieuwe vertegenwoordiging in Iran te openen of een bijkantoor of dochtermaatschappij in Iran op te richten;

d)een nieuwe joint venture op te richten bij een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of bij een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van ►M7 artikel 30, lid 1.

2. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het toestaan van de opening van een vertegenwoordiging of van de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie van een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of van een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van ►M7 artikel 30, lid 1;

b)het sluiten van overeenkomsten voor of namens een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of voor of namens een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van ►M7 artikel 30, lid 1, die betrekking hebben op het openen van een vertegenwoordiging of de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie;

c)het verlenen van een vergunning voor het aanvangen en de uitoefening van werkzaamheden voor een kredietinstelling of van enige andere werkzaamheid waarvoor een voorafgaande toestemming vereist is, door een vertegenwoordiging, bijkantoor of dochtermaatschappij van een kredietinstelling of financiële instelling gevestigd in Iran, of door een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van ►M7 artikel 30, lid 1, indien het vertegenwoordiging, bijkantoor of de dochtermaatschappij niet actief was vóór 26 juli 2010;

d)het verwerven dan wel vergroten van een deelneming, of het verwerven van enig ander eigendomsrecht in een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 50 door een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van ►M7 artikel 30, lid 1.

Artikel 34

Er wordt een verbod ingesteld op:

a)de verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 26 juli 2010, direct of indirect, aan of van een van de volgende instanties:

i)Iran of de Iraanse regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;

ii)een in Iran gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, of een kredietinstelling of financiële instelling als bedoeld in ►M7 artikel 30, lid 1;

iii)een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) of ii);

iv)een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), ii) of iii);

b)het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 26 juli 2010 aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a);

c)het verlenen van steun aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a) met het oog op het uitgeven van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties, door het verlenen van tussenhandeldiensten, advertering of enige andere dienstverlening met betrekking tot deze obligaties.

Artikel 35

1. Er geldt een verbod op de verschaffing van verzekeringen of herverzekeringen, met inbegrip van het organiseren of bemiddelen van de verschaffing van verzekeringen of herverzekeringen, aan:

a)Iran of de Iraanse regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;

b)een Iraanse persoon, entiteit of lichaam anders dan een natuurlijke persoon; of

c)een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a) of b).

2. Lid 1, onder a) en b), is niet van toepassing op het verstrekken van een verplichte (her)verzekering of een aansprakelijkheids(her)verzekering jegens derden aan in de Unie gevestigde Iraanse personen, entiteiten en lichamen of op het verrichten van tussenhandeldiensten die daarop betrekking hebben, noch op het verstrekken van een verzekering aan in de Unie gevestigde Iraanse diplomatieke of consulaire missies.

3. Lid 1, onder c), is niet van toepassing op het verstrekken van verzekeringen, waaronder ziektekosten- en reis(her)verzekeringen, aan personen die als particulier handelen, met uitzondering van de op de lijst van de bijlagen VIII en IX opgenomen personen, noch op de daarop betrekking hebbende tussenhandeldiensten.

Lid 1, onder c), laat onverlet dat verzekeringen of herverzekeringen of daarop betrekking hebbende tussenhandeldiensten kunnen worden verstrekt aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1, onder a) en b).

Voor de toepassing van lid 1, onder c), wordt een persoon, entiteit of lichaam geacht niet te handelen op aanwijzing van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1, onder a) en b), indien deze aanwijzing bedoeld is voor het aanleggen, het laden en lossen of de veilige doorreis van een vaar- of vliegtuig dat zich tijdelijk in de Iraanse wateren of het Iraanse luchtruim bevindt.

4. Bij dit artikel wordt de uitbreiding of verlenging verboden van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 27 oktober 2010, maar niet de naleving van overeenkomsten die vóór die datum zijn gesloten, mits daarbij het bepaalde in artikel 23, lid 3, onverlet blijft.HOOFDSTUK VI

BEPERKINGEN OP VERVOER

Artikel 36

1. Teneinde de overdracht te voorkomen van goederen en technologie die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen of waarvan de levering, verkoop, overdracht, uitvoer of invoer bij deze verordening is verboden, verstrekt de persoon die de in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie overlegt, een verklaring waaruit blijkt dat de goederen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen dan wel onder deze verordening vallen alsmede, indien voor de uitvoer van die goederen een vergunning nodig is, nadere bijzonderheden over de verleende uitvoervergunning, zulks in aanvulling op de verplichting om voor aankomst respectievelijk vertrek aan de bevoegde douaneautoriteiten informatie te verstrekken, zoals vastgesteld in de bepalingen inzake summiere aangiften bij binnenkomst en bij uitgang en inzake douaneaangiften, opgenomen in Verordening (EEG) nr. 2913/92 (21) en in Verordening (EEG) nr. 2454/93 (22).

2. De vereiste aanvullende gegevens als bedoeld in dit artikel worden al naar het geval schriftelijk dan wel middels een douaneaangifte verstrekt.

Artikel 37

1. De verlening van bunker- of leveringsdiensten of van andere diensten aan vaartuigen die eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 36 bedoelde, voor de aankomst dan wel voor het vertrek verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze schepen voorwerpen vervoeren die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire en veiligheidsdoeleinden.

2. De verlening van technische en onderhoudsdiensten aan vrachtvliegtuigen die de eigendom zijn van of direct of indirect onder zeggenschap staan van een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, is verboden indien de dienstverleners beschikken over informatie, onder meer van de bevoegde douaneautoriteiten op basis van de in artikel 36 bedoelde, voor de aankomst dan wel voor het vertrek verstrekte informatie, op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat deze vliegtuigen voorwerpen vervoeren die voorkomen op de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen, of waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens deze verordening verboden is, tenzij de levering van dergelijke diensten nodig is voor humanitaire en veiligheidsdoeleinden.

3. De verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 van dit artikel zijn van toepassing tot de lading is geïnspecteerd, en, zo nodig, in beslag genomen of vernietigd, naargelang van het geval.

Inbeslagneming of vernietiging kan overeenkomstig de nationale wetgeving of een beslissing van een bevoegde autoriteit worden uitgevoerd voor rekening van de importeur, of worden ingevorderd van iedere persoon of entiteit die aansprakelijk is voor de poging tot illegale levering, verkoop, overdracht of uitvoer.

▼M7

Artikel 37 bis

1. De verlening van de volgende diensten met betrekking tot olietankers en vrachtschepen die de vlag van de Islamitische Republiek Iran voeren of die direct of indirect eigendom zijn van of bevracht zijn door of geëxploiteerd worden door een Iraanse persoon of entiteit of een Iraans lichaam, is verboden:

a)classificatiediensten van welke aard ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

i)het opstellen en toepassen van classificatieregels of technische specificaties voor het ontwerp, de bouw, de uitrusting en het onderhoud van schepen, alsmede boordbesturingssystemen;

ii)het uitvoeren van controles en inspecties overeenkomstig de classificatieregels en -procedures;

iii)het toekennen van een klassenindeling en de afgifte, bekrachtiging of verlenging van conformiteitscertificaten inzake classificatieregels of -specificaties;

b)toezicht op en deelname aan het ontwerp, de bouw en het herstel van schepen en onderdelen daarvan, met inbegrip van blokken, elementen, machines, elektrische installaties en besturingsinrichtingen, alsmede aanverwante technische ondersteuning, financiering of financiële ondersteuning;

c)inspectie, beproeving en certificatie van maritieme uitrusting, materialen en onderdelen alsmede toezicht op installatie daarvan aan boord en toezicht op systeemintegratie;

d)controles, inspecties, audits en visitaties, alsmede afgifte, verlenging en bekrachtiging van de desbetreffende conformiteitscertificaten en -documenten, namens de administratie van de vlaggenstaat, overeenkomstig het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, zoals gewijzigd (SOLAS 1974) en het Protocol van 1988 daarbij, het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, gewijzigd bij het Protocol van 1978, zoals gewijzigd (MARPOL 73/78), het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, zoals gewijzigd (COLREG 1972), het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 (LL 1966) en het Protocol van 1988 daarbij, het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd (STCW), en het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen, 1969 (TONNAGE 1969).

2. De verbodsbepaling van lid 1 is van toepassing met ingang van 15 januari 2013.

Artikel 37 ter

1. Het is verboden schepen die zijn ontworpen voor het vervoer of de opslag van olie en petrochemische producten ter beschikking te stellen:

i)aan Iraanse personen, entiteiten of lichamen; of

ii)aan enige andere persoon, entiteit of lichaam, tenzij de verstrekkers van schepen passende maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat de schepen worden gebruikt voor het vervoer van olie of petrochemische producten die van oorsprong zijn uit Iran of uitgevoerd zijn uit Iran.

2. De verbodsbepaling van lid 1 laat de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikel 12, lid 1, onder b) en c), en in artikel 14, lid 1, onder b) en c), bedoelde contracten of aanvullende contracten onverlet, mits de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 12, lid 1, en artikel 14, lid 1, in kennis zijn gesteld van de invoer en het vervoer van Iraanse ruwe olie, petroleum of petrochemische producten.

▼BHOOFDSTUK VII

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 38

1. Vorderingen in verband met contracten of andere transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, met name een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, zullen niet worden toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a)aangewezen personen, entiteiten of lichamen die zijn opgesomd in de bijlagen VIII en IX;

b)een Iraanse persoon, entiteit of lichaam, de Iraanse regering daaronder begrepen;

c)een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) en b) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. De bij deze verordening ingestelde maatregelen worden geacht afbreuk te doen aan de uitvoering van een contract of een transactie, indien het bestaan of de inhoud van de vordering rechtstreeks of zijdelings uit deze maatregelen voorvloeit.

3. In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser geleverd.

4. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

Artikel 39

Voor de toepassing van de artikelen 8 en 9, artikel 17, lid 2, onder b), en de artikelen 30 en 35 wordt een lichaam, entiteit of rechthebbende dat of die is ontstaan bij een oorspronkelijke gunning, vóór 27 oktober 2010, van een productieverdelingsovereenkomst door een andere soevereine regering dan die van Iran, niet beschouwd als een Iraanse persoon, lichaam of entiteit. Wat artikel 8 betreft kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat in dergelijke gevallen eisen dat een lichaam of entiteit ten aanzien van de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van in bijlage VI genoemde essentiële uitrusting of technologie passende garanties verstrekt ten aanzien van de eindgebruiker.

Artikel 40

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 23 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen;

b)samen te werken met de bevoegde autoriteiten bij de verificatie van deze informatie.

2. Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de betrokken lidstaat.

3. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

▼M7

Artikel 41

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben de in artikel 2, artikel 5, lid 1, de artikel en 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 30 bis, 34, 35, 37 bis of 37 ter bedoelde maatregelen te omzeilen.

▼B

Artikel 42

1. De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming met deze verordening is, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die, dan wel het lichaam dat die maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. De verbodsbepalingen in deze verordening geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op deze verboden.

3. Het te goeder trouw verstrekken, in de zin van de artikelen 30, 31 en 32, van de in de artikelen 30, 31 en 32 bedoelde inlichtingen, door een persoon, entiteit of lichaam die of dat onder deze verordening valt, dan wel door een werknemer of een lid van de leiding daarvan, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de persoon, entiteit of het lichaam, dan wel de werknemers of de leiding.

Artikel 43

1. De lidstaten mogen alle maatregelen nemen die zij noodzakelijk achten om ervoor te zorgen dat toepasselijke internationale, EU- of nationale wettelijke verplichtingen inzake gezondheid en veiligheid van werknemers en bescherming van het milieu worden nageleefd wanneer de uitvoering van deze verordening van invloed is op de samenwerking met een Iraanse persoon, entiteit of lichaam.

2. De verbodsbepalingen als bedoeld in de artikelen 8 en 9, artikel 17, lid 2, onder b), artikel 23, lid 2, en de artikelen 30 en 35, zijn niet van toepassing op de krachtens lid 1 genomen maatregelen.

▼M7

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie ten minste tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend, in kennis van de in lid 1 genoemde vaststelling en van het voornemen toestemming te verlenen. In geval van een bedreiging voor het milieu en/of de gezondheid en de veiligheid van werknemers in de Unie die dringend optreden vereist, mag de betrokken lidstaat toestemming verlenen zonder deze vooraf te melden, mits de andere lidstaten en de Commissie binnen drie werkdagen na het verlenen van de toestemming hiervan in kennis worden gesteld.

▼M7

Artikel 43 bis

1. In afwijking van de artikelen 8 en 9, artikel 17, lid 1, wat betreft de in artikel 17, lid 2, onder b), bedoelde Iraanse personen, entiteiten of lichamen, artikel 23, leden 2 en 3, wat betreft de in bijlage IX genoemde personen, entiteiten en lichamen, en de artikelen 30 en 35, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor activiteiten met betrekking tot de exploratie of exploitatie van koolwaterstoffen binnen de Unie waarvoor de lidstaat een vergunning heeft afgegeven aan een in bijlage IX genoemde persoon, entiteit of lichaam, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a)de vergunning voor de exploratie of exploitatie van koolwaterstoffen binnen de Unie is afgegeven vóór de datum waarop de in bijlage IX genoemde persoon, entiteit of lichaam werd aangewezen; en

b)de vergunning is noodzakelijk om milieuschade in de Unie te voorkomen of te herstellen, of definitieve vernietiging van de waarde van de vergunning te voorkomen, onder andere door het veilig stellen van de pijplijn en de infrastructuur die met de vergunning verband houden, op tijdelijke basis. Een dergelijke vergunning kan maatregelen op basis van de nationale wetgeving omvatten.

2. De in lid 1 bedoelde afwijking wordt alleen toegestaan voor de noodzakelijke periode en mag de geldigheidsduur van de aan de in bijlage IX genoemde persoon, entiteit of lichaam verleende vergunning niet overschrijden. Als de bevoegde autoriteit van mening is dat subrogatie of schadeloosstelling noodzakelijk is, mag de geldigheidsduur van de afwijking niet meer dan vijf jaar bedragen.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie ten minste tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend, in kennis van het voornemen toestemming te verlenen. In geval van een bedreiging voor het milieu in de Unie die dringend optreden vereist om milieuschade te voorkomen, mag de betrokken lidstaat toestemming verlenen zonder deze vooraf te melden, mits de andere lidstaten en de Commissie binnen drie werkdagen na het verlenen van de toestemming hiervan in kennis worden gesteld.

▼B

Artikel 44

1. De Commissie en de lidstaten stellen elkaar om de drie maanden in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name

a)met betrekking tot middelen die zijn bevroren krachtens artikel 23 en toestemmingen die zijn verleend krachtens de artikelen 24, 25, 26 en 27;

b)informatie over schendingen en problemen bij het toezicht op de naleving en vonnissen van nationale rechtbanken.

2. De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken die de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening kan betreffen.

Artikel 45

De Commissie:

a)wijzigt bijlage II op basis van de vaststellingen van het Sanctiecomité of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

▼M7

b)wijzigt de bijlagen III, IV, IV bis, V, VI, VI bis, VI ter, VII, VII bis, VII ter en X op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

▼B

Artikel 46

1. Wanneer de Verenigde Naties of het Sanctiecomité een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op de lijst plaatst, neemt de Raad die natuurlijke persoon of rechtspersoon, die entiteit of dat lichaam op in bijlage VIII.

2. Indien de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam aan de in artikel 23, leden 2 en 3, bedoelde maatregelen te onderwerpen, wijzigt hij bijlage IX dienovereenkomstig.

3. De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen daarover opmerkingen kunnen indienen.

4. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam van het resultaat in kennis.

5. Indien de Verenigde Naties besluiten een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te wijzigen, past de Raad bijlage VIII dienovereenkomstig aan.

6. De lijst in bijlage IX wordt regelmatig, en ten minste om de 12 maanden, opnieuw bezien.

Artikel 47

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten delen deze voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 48

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op de in bijlage X vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van de in bijlage X genoemde internetsites.

2. De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen mede.

3. Waar deze verordening een meldingsplicht bepaalt, of van de verplichting de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage X.

Artikel 49

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b)aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsmacht van een lidstaat vallen;

c)op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e)op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 50

Verordening (EU) nr. 961/2010 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden beschouwd als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 51

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M7
BIJLAGE I

DEEL A

Goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, leden 1, 2 en 4, artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 1, artikel 6, artikel 8, lid 4, artikel 17, lid 2, en artikel 31, lid 1

Deze bijlage omvat alle goederen en technologie die zijn vermeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009, als daarin gedefinieerd, met uitzondering van goederen en technologie vermeld in deel A en tot 15 april 2013 met uitzondering van goederen en technologie vermeld in deel C.Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

Omschrijving

1.

"Informatiebeveiligings"-systemen en -apparatuur voor eindgebruik, voor openbare telecommunicatiediensten en bij het aanbieden van internetdiensten of voor de bescherming van dergelijke diensten door de netwerkoperator, waaronder onderdelen die nodig zijn voor de werking, de installatie, (waaronder ter plekke installatie), het onderhoud (controle), de reparatie, de inspectie en het schoonmaken, als hieronder:

a. systemen, apparatuur, voor specifieke toepassingen bestemde "samenstellingen", modulen of geïntegreerde schakelingen ten behoeve van "informatiebeveiliging" in verband met netwerken zoals wifi, 2G, 3G, 4G of vaste netwerken (klassiek, ADSL of glasvezel), als hieronder, en onderdelen daarvoor, speciaal ontworpen voor "informatiebeveiliging":

NB: Zie item 7A005 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 voor de embargostatus van satellietontvangers voor wereldwijde navigatiesystemen (Global Navigation Satellite Systems - GNSS) met of gebruikmakend van ontcijfering (GPS of GLONASS).

1. ontworpen of aangepast voor het hanteren van "cryptografie" met gebruikmaking van digitale technieken ter uitvoering van cryptografische functies, met uitzondering van authentificatie en digitale handtekening, met behulp van:

Technische noten:

1. Onder authentificatie- en digitalehandtekeningfuncties valt ook de daarmee samenhangende sleutelbeheersfunctie.

2. Onder authentificatie vallen alle aspecten van toegangscontrole waarbij geen encryptie van bestanden of tekst betrokken is, behalve wanneer deze rechtstreeks verband houdt met de bescherming van wachtwoorden, persoonlijke identificatienummers (pincodes) of vergelijkbare informatie ter voorkoming van toegang zonder toestemming.

3. Tot "cryptografie" worden niet gerekend: technieken van "vaste" gegevenscomprimering of codering.

Noot: 1.a.1. is ook van toepassing op apparatuur die is ontworpen of aangepast voor het gebruik van "cryptografie" op grond van analoge principes, wanneer deze met behulp van digitale technieken worden toegepast.

a. een "symmetrisch algoritme" met een sleutellengte van meer dan 56 bits, of

b. een "asymmetrisch algoritme" waarvan de beveiliging wordt gewaarborgd door:

1. ontbinding van gehele getallen van meer dan 512 bits (bv. RSA);

2. berekening van discrete logaritmen in een groep van een eindig veld met een grootte van meer dan 512 bits (bv. Diffie-Hellman over Z/pZ), of

3. discrete logaritmen in een andere dan de in 1.a.1.b.2 genoemde groepen van meer dan 112 bits

(bv. Diffie-Hellman over een elliptische curve).

2.

"Programmatuur", voor eindgebruik in openbare telecommunicatiediensten, bij het aanbieden van internetdiensten of voor de bescherming door de netwerkoperator van dergelijke diensten, als hieronder:

a. "programmatuur", speciaal ontworpen of aangepast voor het "gebruik" van apparatuur bedoeld in 1.a.1 of van "programmatuur" bedoeld in 2.b.1;

b. specifieke "programmatuur", als hieronder:

1. "programmatuur" die de kenmerken heeft of de functies uitoefent of simuleert van de apparatuur, bedoeld in 5A002.a.1.

3.

"Technologie" overeenkomstig de algemene technologienoot voor het "gebruik" van apparatuur bedoeld in 1.a.1 of "programmatuur" bedoeld in 2.a of 2.b.1 van deze lijst, voor eindgebruik in openbare telecommunicatiediensten, bij het aanbieden van internetdiensten of voor de bescherming door de netwerkoperator van dergelijke diensten.

DEEL B

Artikel 6 is van toepassing op de volgende goederen:Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

Omschrijving

0A001

"Kernreactoren" en speciaal ontworpen en gebouwde uitrusting en onderdelen ervan, als hieronder:

a. "kernreactoren";

b. metalen vaten, of belangrijke speciaal vervaardigde onderdelen ervan, met inbegrip van het deksel van een reactordrukvat, die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd als omhulsel van de kern van een "kernreactor";

c. bedieningsapparatuur, speciaal ontworpen of vervaardigd om splijtstof in een "kernreactor" aan of af te voeren;

d. regelstaven, d.w.z. staven die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd voor de beheersing van het splijtingsproces in een "kernreactor", de draag- of ophangconstructies daarvoor, mechanismen voor het besturen van de regelstaven en buizen voor het geleiden van de regelstaven;

e. drukpijpen, d.w.z. buizen die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd om dienst te doen als houder van de splijtstofelementen en het primaire koelmiddel in een "kernreactor" bij een werkdruk van meer dan 5,1 MPa;

f. zirkoniummetaal en legeringen in de vorm van buizen of samenstellen van buizen waarin de gewichtsverhouding tussen hafnium en zirkonium minder is dan 1:500, speciaal ontworpen of vervaardigd voor gebruik in een "kernreactor";

g. koelpompen, d.w.z. pompen die speciaal zijn ontworpen of vervaardigd voor het doen circuleren van het primaire koelmiddel van "kernreactoren";

h. 'inwendige delen van kernreactoren' die speciaal ontworpen of vervaardigd zijn voor gebruik in een "kernreactor", met inbegrip van draagconstructies voor de reactorkern, brandstofkanalen, hitteschilden, keerschotten, roosterplaten van de reactorkern en diffusorplaten;

Noot: In 0A001.h wordt onder 'inwendige delen van kernreactoren' verstaan iedere grote structuur binnen een reactorvat die één of meer functies heeft, zoals ondersteuning van de kern, handhaving van de splijtstofafstelling, sturing van het primaire koelmiddel, het verschaffen van stralingsschermen voor het reactorvat, en de besturing van instrumentatie in de kern.

i. warmtewisselaars (stoomgeneratoren), speciaal ontworpen of vervaardigd voor gebruik in het primaire koelmiddelcircuit van een "kernreactor";

j. instrumenten voor neutronenwaarneming en -meting, speciaal ontworpen of vervaardigd voor het bepalen van de niveaus van de neutronenflux in de kern van een "kernreactor".

0C002

Lichtverrijkt uranium in de zin van 0C002, verwerkt in geassembleerde splijtstofelementen.DEEL C

Item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

Omschrijving

5A002

"Informatiebeveiligings"-systemen en apparatuur en onderdelen daarvoor, als hieronder:

a. systemen, apparatuur, voor specifieke toepassingen bestemde "samenstellingen", modulen of geïntegreerde schakelingen ten behoeve van "informatiebeveiliging", als hieronder, en andere speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

NB: Zie 7A005 voor de embargostatus van satellietontvangers voor wereldwijde navigatiesystemen (Global Navigation Satellite Systems - GNSS) met of gebruikmakend van ontcijfering (GPS of GLONASS).

1. ontworpen of aangepast voor het hanteren van "cryptografie" met gebruikmaking van digitale technieken ter uitvoering van cryptografische functies, met uitzondering van authentificatie en digitale handtekening, met behulp van:

Technische noten:

1. Onder authentificatie- en digitalehandtekeningfuncties valt ook de daarmee samenhangende sleutelbeheersfunctie.

2. Onder authentificatie vallen alle aspecten van toegangscontrole waarbij geen encryptie van bestanden of tekst betrokken is, behalve wanneer deze rechtstreeks verband houdt met de bescherming van wachtwoorden, persoonlijke identificatienummers (pincodes) of vergelijkbare informatie ter voorkoming van toegang zonder toestemming.

3. Tot "cryptografie" worden niet gerekend: technieken van "vaste" gegevenscomprimering of codering.

Noot: 5A002.a.1. is ook van toepassing op apparatuur die is ontworpen of aangepast voor het gebruik van "cryptografie" op grond van analoge principes, wanneer deze met behulp van digitale technieken worden toegepast.

a. een "symmetrisch algoritme" met een sleutellengte van meer dan 56 bits, of

b. een "asymmetrisch algoritme" waarvan de beveiliging wordt gewaarborgd door:

1. ontbinding van gehele getallen van meer dan 512 bits (bv. RSA);

2. berekening van discrete logaritmen in een groep van een eindig veld met een grootte van meer dan 512 bits (bv. Diffie-Hellman over Z/pZ), of

3. discrete logaritmen in een andere dan de in 5A002.a.1.b.2 genoemde groepen van meer dan 112 bits

(bv. Diffie-Hellman over een elliptische curve).

5D002

"Programmatuur" als hieronder:

a. "programmatuur", speciaal ontworpen of aangepast voor het "gebruik" van apparatuur bedoeld in 5A002.a.1 of van "programmatuur" bedoeld in 5D002.c.1;

c. specifieke "programmatuur", als hieronder:

1. "programmatuur" die de kenmerken heeft of de functies uitoefent of simuleert van de apparatuur, bedoeld in 5A002.a.1.

Noot: De onderstaande "programmatuur" is niet bedoeld in 5D002:

a. "programmatuur" noodzakelijk voor het "gebruik" van apparatuur die krachtens de noot bij 5A002 niet onder embargo valt;

b. "programmatuur" die een of meer van de functies verschaft van apparatuur die krachtens de opmerking bij 5A002 niet onder embargo valt.

5E002

"Technologie" overeenkomstig de algemene technologienoot voor het "gebruik" van apparatuur bedoeld in 5A002.a.1 of "programmatuur" bedoeld in 5D002.a of 5D002.c.1 van deze lijst.

▼B
BIJLAGE II

Goederen en technologie als bedoeld in artikel 2, leden 1, 2 en 4, artikel 3, lid 3, artikel 5, lid 1, artikel 8, lid 4, artikel 17, lid 2, artikel 31, lid 1, en artikel 45

INLEIDING

1.Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom "Beschrijving" naar de beschrijvingen van producten en technologie voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

2.Een referentienummer in de kolom "Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009" houdt in dat de kenmerken van het in de kolom "Beschrijving" beschreven artikel buiten de parameters bedoeld in de beschrijving van de desbetreffende post vallen.

3.De definitie van termen tussen "enkele aanhalingstekens" wordt gegeven in een technische aantekening bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen "dubbele aanhalingstekens" kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

ALGEMENE AANTEKENINGEN

1.De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

N.B.:Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

ALGEMENE TECHNOLOGIENOOT (ATN)

(Te lezen als onderdeel van sectie II.B.)

1.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van "technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in deel A (Goederen) wordt verboden, is op grond van de bepalingen van sectie II.B verboden.

▼C1

2.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van "technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling" of de "productie" van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in deel A (Goederen) van bijlage III wordt verboden, is op grond van de bepalingen van sectie II.B verboden.

▼B

3."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van verboden goederen is ook verboden als deze technologie wordt toegepast op toegestane goederen.

4.Het verbod geldt niet voor de minimaal noodzakelijke "technologie" voor installatie, bediening, onderhoud (controle) en reparatie van goederen die niet verboden zijn of waarvan de uitvoer op grond van Verordening (EG) nr. 423/2007 of onderhavige verordening is toegestaan.

5.Het verbod op de overdracht van "technologie" is niet van toepassing op informatie die "voor iedereen beschikbaar" is, op "fundamenteel wetenschappelijk onderzoek" en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

II.A. GOEDERENA0. Nucleaire goederen, installaties en uitrusting

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.A0.001

Hollekathodelampen, als volgt:

a. hollekathodelampen met joodkathode en een venster van zuiver silicium of kwarts;

b. hollekathodelampen met uraankathode.

II.A0.002

Faraday-isolatoren voor de golflengte 500 nm - 650 nm

II.A0.003

Optische tralies voor de golflengte 500 nm - 650 nm

II.A0.004

Optische vezels voor de golflengte 500 nm - 650 nm, bekleed met een antireflecterende laag voor de golflengte 500 nm - 650 nm en met een kerndiameter van meer dan 0,4 mm doch niet meer dan 2 mm

II.A0.005

Onderdelen van een reactordrukvat en testapparatuur, anders dan in de zin van 0A001, als volgt:

1. afdichtingen;

2. interne onderdelen;

3. afdichtings-, test- en meetapparatuur.

0A001

II.A0.006

Nucleaire detectieapparatuur voor de detectie, identificatie of kwantificatie van radioactieve stoffen en straling van nucleaire oorsprong, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, anders dan in de zin van 0A001.j of 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Balgafsluiters van aluminiumlegering of roestvrij staal, type 304, 304L of 316 L.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op balgafsluiters in de zin van 0B001.c.6 en 2A226.

0B001.c.6

2A226

II.A0.008

Laserspiegels, andere dan bedoeld in 6A005.e, bevattende een substraat met een warmte-uitzettingscoëfficiënt van 10-6K-1 of minder bij 20°C (bijvoorbeeld gesmolten siliciumdioxide of saffier).

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op optische systemen die speciaal voor astronomische toepassingen zijn ontworpen, tenzij de spiegels gesmolten siliciumdioxide bevatten.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Laserlenzen, anders dan bedoeld in 6A005.e.2, bevattende een substraat met een warmte-uitzettingscoëfficiënt van 10-6K-1 of minder bij 20 °C (bijvoorbeeld gesmolten siliciumdioxide).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Pijpen, pijpleidingen, flenzen en hulpstukken, vervaardigd van of gevoerd met nikkel of een nikkellegering die 40 gewichtspercenten of meer nikkel bevat, andere dan bedoeld in 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vacuümpompen, andere dan bedoeld in 0B002.f.2 of 2B231, als hieronder:

turbomoleculaire pompen met een pompsnelheid van 400 l/s of meer;

voorvacuümpompen van het Rootstype met een afzuigcapaciteit van meer dan 200 m3/h;

droge scrollcompressoren en vacuümpompen met balgafdichting.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.012

Afgeschermde ruimten voor het manipuleren, opslaan en behandelen van radioactieve stoffen (hete cellen).

0B006

II.A0.013

'Natuurlijk uraan' of 'verarmd uraan' of thorium in de vorm van metaal, legering, chemische verbinding of concentraat en elk materiaal dat een of meer van de voorgaande stoffen bevat, anders dan bedoeld in 0C001.

0C001

II.A0.014

Ontstekingskamers met een explosieabsorptievermogen van meer dan 2,5 kg TNT-equivalent.A1. Materialen, chemicaliën, 'micro-organismen' en 'toxines'

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.A1.001

Bis(2-ethylhexyl)fosforzuur (HDEHP of D2HPA) CAS 298-07-7 (oplosmiddel) in elke hoeveelheid, met een zuiverheid van meer dan 90 %.

II.A1.002

Fluorgas (Chemical Abstract-nummer (CAS): 7782-41-4), met een zuiverheid van meer dan 95%.

II.A1.005

Elektrolytische cellen voor de productie van fluor met een capaciteit van meer dan 100 g fluor per uur.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op elektrolytische cellen in de zin van 1B225.

1B225

II.A1.006

Katalysatoren, andere dan die waarvoor overeenkomstig 1A225 een verbod geldt, bevattende platina, palladium of rhodium, bruikbaar voor het bevorderen van de waterstofisotoopuitwisseling tussen waterstof en water voor het terugwinnen van tritium uit zwaar water of voor de productie van zwaar water.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aluminium en aluminiumlegeringen, andere dan die bedoeld in 1C002.b.4 of 1C202.a, in ruwe vorm of als halffabricaat, met een van de volgende kenmerken:

a. met een breukspanning van 460 MPa of meer bij 293 K (20°C); of

b. met een treksterkte van 415 MPa of meer bij 298 K (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.008

Magnetische metalen van alle soorten, ongeacht de vorm, met een relatieve beginpermeabiliteit van 120 000 of meer en dikte van 0,05 tot 0,1 mm.

1C003.a

II.A1.009

'Stapel- of continuvezelmateriaal' of prepregs als hieronder:

N.B. ZIE OOK II.A1.019.a.

a. 'stapel- en continuvezelmateriaal' van koolstof of aramide met een van de volgende kenmerken:

1. een 'specifieke modulus' groter dan 10 × 106 m; of

2. een 'specifieke treksterkte' groter dan 17 × 104 m;

b. 'stapel- en continuvezelmateriaal' van glas met een van de volgende kenmerken:

1. een 'specifieke modulus' groter dan 3,18 × 106 m, of

2. een 'specifieke treksterkte' groter dan 76,2 × 103 m;

c. thermogeharde met hars geïmpregneerde continu-'garens', -'rovings', -'linten' of -'banden' met een breedte van 15 mm of minder (prepregs), vervaardigd uit 'stapel- en continuvezelmateriaal' van koolstof of glas, anders dan bedoeld in II.A1.010.a. of b.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op 'stapel- of continuvezelmateriaal' in de zin van 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a en 1C210.b

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

II.A1.010

Met hars of asfaltbitumen geïmpregneerde vezels (prepregs), met metaal of koolstof beklede vezels (preforms) of 'halffabricaten voor koolstofvezels', als hieronder:

a. gemaakt van 'stapel- of continuvezelmateriaal' in de zin van II.A1.009;

b. met epoxyhars geïmpregneerd koolstof-'stapel- of continuvezelmateriaal' (prepregs), bedoeld in 1C010.a, 1C010.b of 1C010.c, voor de reparatie van casco's of laminaten van vliegtuigen als de afzonderlijke prepreg-vellen niet groter zijn dan 50 cm × 90 cm;

c. prepregs, bedoeld in 1C010.a, 1C010.b of 1C010.c, geïmpregneerd met fenol- of epoxyharsen met een glastemperatuur (Tg) van minder dan 433 K (160 °C) en een hardingstemperatuur die lager ligt dan de glastemperatuur.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op 'stapel- of continuvezelmateriaal' in de zin van 1C010.e.

1C010.e.

1C210

II.A1.011

Composieten van met siliciumcarbide versterkte keramiek, geschikt voor neuskegels, terugkeervoertuigen, straalpijpen, bruikbaar voor 'raketten', anders dan in de zin van 1C107.

1C107

II.A1.012

Maragingstaal, anders dan in de zin van 1C116 of 1C216, 'geschikt voor' een treksterkte van 2 050 MPa of meer bij 293 K (20°C).

Technische aantekening:

De zinsnede 'maragingstaal … geschikt voor' omvat maragingstaal zowel voor als na warmtebehandeling.

1C216

II.A1.013

Wolfraam, tantaal, wolfraamcarbide, tantaalcarbide en legeringen, met beide volgende kenmerken:

a. in vormen met holle cilindersymmetrie of sferische symmetrie (daaronder mede begrepen cilindersegmenten) met een binnendiameter tussen 50 mm en 300 mm; alsmede

b. met een massa groter dan 5 kg.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op wolfraam, wolfraamcarbide en legeringen in de zin van 1C226.

1C226

II.A1.014

Elementaire poeders van kobalt, neodymium of samarium of legeringen of mengsels daarvan bevattende ten minste 20 gewichtspercenten kobalt, neodymium of samarium, met een deeltjesgrootte van minder dan 200 μm.

II.A1.015

Zuiver tributylfosfaat (TBP) [CAS 126-73-8] en mengsels bevattende 5 of meer gewichtspercenten TBP.

II.A1.016

Maragingstaal, ander dan dat waarvoor overeenkomstig 1C116, 1C216 of II.A1.012 een verbod geldt.

Technische aantekening:

Maragingstaal is een ijzerlegering die gewoonlijk door een hoog nikkelgehalte, een zeer laag koolstofgehalte en het gebruik van vervangende elementen of precipitaten voor het versterken en tijdharden van de legering wordt gekenmerkt.

II.A1.017

Metalen, metaalpoeders en materialen, als hieronder:

a. wolfraam en wolfraamlegeringen, andere dan die waarvoor overeenkomstig 1C117 een verbod geldt, in de vorm van uniform bolvormige of verstoven deeltjes met een diameter van 500 μm of minder, bevattende 97 of meer gewichtspercenten wolfraam;

b. molybdeen en molybdeenlegeringen, andere dan die waarvoor overeenkomstig 1C117 een verbod geldt, in de vorm van uniform bolvormige of verstoven deeltjes met een diameter van 500 μm of minder, bevattende 97 of meer gewichtspercenten molybdeen;

c. wolfraamhoudende materialen in vaste vorm, andere dan die waarvoor overeenkomstig I1C226 of II.A1.013 een verbod geldt, met de volgende samenstelling:

1. wolfraam en wolfraamlegeringen bevattende 97 of meer gewichtspercenten wolfraam;

2. met koper geïnfiltreerd wolfraam bevattende 80 of meer gewichtspercenten wolfraam; of

3. met zilver geïnfiltreerd wolfraam bevattende 80 of meer gewichtspercenten wolfraam.

II.A1.018

Zachte magnetische legeringen met een chemische samenstelling als hieronder:

a) een ijzergehalte tussen 30% en 60%, en

b) een kobaltgehalte tussen 40% en 60%.

II.A1.019

"Stapel- of continuvezelmateriaal" of prepregs, niet verboden bij bijlage I of bijlage II (onder II.A1.009, II.A1.010) bij deze verordening, noch voorkomend in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009, als hieronder:

a) "stapel- of continuvezelmateriaal" van koolstof;

Aantekening: II.A1.019a. is niet van toepassing op weefsels.

b) thermogeharde met hars geïmpregneerde continu-"garens", -"rovings", -"linten" of -"banden", vervaardigd uit "stapel- en continuvezelmateriaal" van koolstof;

c) continu-"garens", "rovings", "linten" of "banden" van polyacrylonitryl.A2. Materiaalbewerking

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.A2.001

Systemen en apparatuur voor het beproeven door middel van trillingen, en desbetreffende onderdelen, anders dan in de zin van 2B116:

a. systemen voor het beproeven door middel van trillingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van terugkoppel- of gesloten-kringtechnieken en welke een digitale besturing bevatten, die geschikt zijn om een systeem te laten trillen met een versnelling gelijk aan of groter dan 0,1 g RMS tussen 0,1 Hz en 2 kHz en die krachten gelijk aan of groter dan 50 kNr, met 'onbelaste tafel' gemeten, kunnen overbrengen;

b. digitale besturingseenheden, in combinatie met speciaal ontworpen 'programmatuur' voor het testen door middel van trillingen, met een real-time-bandbreedte van meer dan 5 kHz en ontworpen voor gebruik met de systemen bedoeld onder a.;

c. trillingsopwekkers, met of zonder bijbehorende versterkers, geschikt om een kracht gelijk aan of groter dan 50 kN uit te oefenen, met 'onbelaste tafel' gemeten, en geschikt voor de onder a. bedoelde systemen;

d. beproevingsopstellingen en elektronische eenheden ontworpen om verscheidene trillingsopwekkers in een geheel trillingssysteem te combineren, geschikt om een totale effectieve kracht gelijk aan of groter dan 50 kN uit te oefenen, met 'onbelaste tafel' gemeten, en geschikt voor de onder a. bedoelde systemen.

Technische aantekening:

'Onbelaste tafel' betekent een vlakke tafel of een vlak oppervlak, zonder klemmen of hulpstukken.

2B116

II.A2.002

Werktuigmachines en onderdelen en numerieke besturingen voor werktuigmachines, als hieronder:

a. werktuigmachines voor slijpen met een instelnauwkeurigheid, "inclusief alle compensaties", die gelijk is aan of kleiner (d.w.z. nauwkeuriger) is dan 15 μm overeenkomstig ISO-norm 230/2 (1988) (1) of nationale equivalenten langs elke lineaire as;

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op werktuigmachines voor slijpen als bedoeld in 2B201.b en 2B001.c

b. onderdelen en numerieke besturingen, speciaal ontworpen voor de werktuigmachines bedoeld in 2B001, 2B201, of onder a.

2B201.b

2B001.c

II.A2.003

Balanceermachines en aanverwante uitrusting, als hieronder:

a. balanceermachines die ontworpen of aangepast zijn voor tandheelkundige of andere medische uitrusting, met alle hiernavolgende kenmerken:

1. niet geschikt voor het uitbalanceren van rotors/samenstellingen met een gewicht van meer dan 3 kg;

2. geschikt voor het uitbalanceren van rotors/samenstellingen bij een omwentelingssnelheid hoger dan 12 500 t.p.m.;

3. geschikt voor het corrigeren van onbalans in twee of meer vlakken; alsmede

4. geschikt voor het uitbalanceren tot op een resterende specifieke onbalans van 0,2 g × mm per kg rotorgewicht;

b. indicatorkoppen die zijn ontworpen of aangepast voor gebruik met de bij a. aangegeven machines.

Technische aantekening:

Indicatorkoppen worden soms ook balanceerinstrumenten genoemd.

2B119

II.A2.004

Op afstand bediende manipulatoren die kunnen worden aangewend voor het doen verrichten van handelingen op afstand bij radiochemische scheidingswerkingen of in hete cellen, anders dan in de zin van 2B225, met een van de volgende kenmerken:

a. geschikt om te werken bij een hetecelwand met een dikte van 0,3 m of meer (opereren door de wand heen); of

b. geschikt om de afstand over de bovenkant van een hetecelwand met een dikte van 0,3 m of meer te overbruggen (opereren over de wand heen).

2B225

II.A2.006

Ovens geschikt voor werktemperaturen boven 400 °C, als hieronder:

a. oxidatieovens;

b. warmtebehandelingsovens, werkend met beheerste atmosfeer.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op tunnelovens met rol- of wagentransport, tunnelovens met transportband, doorschuifovens of pendelovens, speciaal ontworpen voor de vervaardiging van glas, tafelgerei van keramiek of constructieve keramiek.

2B226

2B227

II.A2.007

"Drukomzetters", anders dan in de zin van 2B230, geschikt voor het meten van de absolute druk op elk punt in het traject van 0 tot 200 kPa, met beide hiernavolgende kenmerken:

a. drukopneemelementen vervaardigd van of beschermd door 'materiaal dat bestand is tegen corrosie door uraanhexafluoride (UF6)'; en

b. met een van de volgende kenmerken:

1. een volledig bereik van minder dan 200 kPa en een "nauwkeurigheid" beter dan ± 1% van het volledige bereik; of

2. een volledig bereik van 200 kPa of groter en een "nauwkeurigheid" beter dan ± 2 kPa.

2B230

II.A2.011

Centrifuges, geschikt voor het continu scheiden zonder aerosolvorming, en gemaakt van:

1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren;

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding ("lining");

4. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

5. tantaal of tantaallegeringen;

6. titaan of titaanlegeringen; of

7. zirkonium of zirkoniumlegeringen.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op centrifuges in de zin van 2B352.c.

2B352.c

II.A2.012

Filters van gesinterd metaal, gemaakt van nikkel of een nikkellegering die 40 gewichtspercenten of meer nikkel bevat.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op controlefilters in de zin van 2B352.d.

2B352.d

II.A2.013

Forceer-(spin-forming) of vloei-(flow-forming) draaibanken, andere dan die als bedoeld in 2B009, 2B109 of 2B209, met een walskracht van meer dan 60 kN, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.

Technische aantekening:

Voor de toepassing van II.A2.013 worden machines die de functies van forceren en vloeidraaien combineren, beschouwd als vloeidraaibanken.

II.A2.014

Apparatuur voor vloeistof-vloeistofuitwisseling (mengersbezinkers, pulskolommen en centrifugale contactors); en vloeistofverdelers, stoomverdelers of systemen voor de opvang van vloeistoffen, ontworpen voor die apparatuur, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van:

►C1

N.B. ZIE OOK III.A2.008.

a. een van de volgende materialen:

1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren;

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding ("lining");

4. grafiet of 'koolstofgrafiet';

5. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

6. tantaal of tantaallegeringen;

7. titaan of titaanlegeringen; of

8. zirkonium of zirkoniumlegeringen; of

b. roestvrij staal en een of meer van de materialen bedoeld in II.A2.014.a.

Technische aantekening:

'Koolstofgrafiet' is een composiet bestaande uit amorf koolstof en grafiet, met 8 of meer gewichtspercenten grafiet.

2B350.e

II.A2.015

Industriële apparatuur en onderdelen, anders dan in de zin van 2B350.d, als volgt:

►C1

N.B. ZIE OOK III.A2.009.

Warmtewisselaars of condensors met een warmte-uitwisseloppervlak van meer dan 0,05 m2 en minder dan 30 m2; en voor gebruik in dergelijke warmtewisselaars of condensors ontworpen buizen, platen, spoelen of blokken (kernen), waarvan alle oppervlakken welke in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van:

a. een van de volgende materialen:

1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren;

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding ("lining");

4. grafiet of 'koolstofgrafiet';

5. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

6. tantaal of tantaallegeringen;

7. titaan of titaanlegeringen;

8. zirkonium of zirkoniumlegeringen;

9. siliciumcarbide; of

10. titaancarbide; of

b. roestvrij staal en een of meer van de materialen bedoeld in II.A2.015.a.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op voertuigradiatoren.

Technische aantekening:

De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de warmtewisselaar een vergunningsplicht geldt.

2B350.d

II.A2.016

Pompen met meervoudige afdichting en pompen zonder afdichting, anders dan bedoeld in 2B350.i, geschikt voor corrosieve vloeistoffen, met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 0,6 m3 per uur, of vacuümpompen met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 5 m3 per uur [gemeten bij een standaardtemperatuur (273 K (0°C)) en -druk (101,3 kPa)]; en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn:

►C1

N.B. ZIE OOK III.A2.010.

a. een van de volgende materialen:

1. legeringen met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. keramische materialen;

3. ferrosilicium;

4. fluorpolymeren;

5. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding ("lining");

6. grafiet of 'koolstofgrafiet';

7. nikkel of legeringen die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

8. tantaal of tantaallegeringen;

9. titaan of titaanlegeringen;

10. zirkonium of zirkoniumlegeringen;

11. niobium (columbium) of niobiumlegeringen; of

12. aluminiumlegeringen; of

b. roestvrij staal en een of meer van de materialen bedoeld in II.A2.016.a.

Technische aantekening:

De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de pomp een vergunningsplicht geldt.

2B350.iA3. Electronica

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.A3.001

Hoogspanningsgelijkstroombronnen met beide onderstaande eigenschappen:

a. over een periode van acht uur ononderbroken 10 kV of meer kunnen produceren bij een uitgangsvermogen van 5 kW of meer, al dan niet met sweeping; alsmede

b. met een stroom- of spanningsstabiliteit beter dan 0,1% over een periode van vier uur.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op voedingen en stroombronnen bedoeld in 0B001.j.5 en 3A227.

3A227

II.A3.002

Massaspectrometers, anders dan bedoeld in 3A233 of 0B002.g, die ionen met een massa van 200 atomaire massa eenheden (a.m.e.) of meer kunnen meten en die een oplossend vermogen hebben dat beter is dan 2 a.m.e. op 200 a.m.e., en ionenbronnen hiervoor, als volgt:

a. inductief gekoppelde plasmamassaspectrometers (ICP/MS);

b. massaspectrometers werkend door middel van een gloeiontlading (GDMS);

c. massaspectrometers werkend door middel van thermische ionisatie (TIMS);

d. massaspectrometers werkend door middel van elektronenbeschieting, met een bronkamer vervaardigd van of bedekt met 'materiaal dat bestand is tegen corrosie door uraanhexafluoride (UF6)';

e. massaspectrometers werkend met een molecuulbundel, met een van de volgende kenmerken:

1. een bronkamer vervaardigd van of bedekt met roestvrij staal of molybdeen en uitgerust met een koelval die tot 193 K (–80°C) of lager kan worden afgekoeld; of

2. een bronkamer vervaardigd van of bedekt met 'materiaal dat bestand is tegen corrosie door (UF6)';

f. massaspectrometers werkend met een microfluoreer-ionenbron ontworpen voor actiniden of actinidefluoriden.

3A233

II.A3.003

Frequentieomzetters of frequentiegeneratoren, andere dan die waarvoor overeenkomstig 0B001 of 3A225 een verbod geldt, met alle volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen en programmatuur:

a. een meerfasige uitgang geschikt voor het leveren van een vermogen van 40 W of groter;

b. geschikt om te werken in het frequentiegebied van 600 tot 2 000 Hz; alsmede

c. frequentieafwijking beter (kleiner) dan 0,1%.

Technische aantekening:

De in II.3A.003 bedoelde frequentieomzetters zijn ook bekend als converters of inverters.A6. Sensoren en lasers

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.A6.001

Yttrium-aluminium-granaat (YAG)-staven

II.A6.002

Optische apparatuur en onderdelen daarvoor, andere dan bedoeld in 6A002 en 6A004.b, als hieronder:

Optische apparaten werkend in het infrarode spectrum, voor de golflengte 9 000 nm - 17 000 nm, en onderdelen daarvoor, met inbegrip van onderdelen van cadmiumtelluride (CdTe).

6A002

6A004.b

II.A6.003

Golffrontcorrectoren voor gebruik met een laserbundel met een diameter van meer dan 4 mm, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met inbegrip van stuursystemen, golffrontsensoren en vervormbare spiegels, waaronder bimorfe spiegels.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op spiegels in de zin van 6A004.a, 6A005.e en 6A005.f.

6A003

II.A6.004

Argon-ion-"lasers" met een gemiddeld uitgangsvermogen van 5 W of meer.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op argon-ion-'lasers' in de zin van 0B001.g.5, 6A005 en 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

II.A6.005

Halfgeleider-"lasers" en onderdelen daarvoor, als volgt:

a. afzonderlijke halfgeleider-"lasers" met een uitgangsvermogen van meer dan 200 mW elk, in hoeveelheden groter dan 100;

b. arrays van halfgeleider-"lasers" met een uitgangsvermogen van meer dan 20 W.

Aantekeningen:

1. Halfgeleider-"lasers" worden gewoonlijk "laser"-dioden genoemd.

2. Dit artikel is niet van toepassing op "lasers" in de zin van 0B001.g.5, 0B001.h.6 en 6A005.b.

3. Dit artikel is niet van toepassing op "laser"-dioden met een golflengte van 1 200 nm - 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.006

Afstembare halfgeleider-"lasers" en afstembare halfgeleider-'lasers' in series ("arrays"), met een golflengte van 9 μm–17 μm, alsmede stacks van arrays van halfgeleider-'lasers' die ten minste één array van afstembare halfgeleider-'lasers' met een dergelijke golflengte bevatten.

Aantekeningen:

1. Halfgeleider-"lasers" worden gewoonlijk "laser"-dioden genoemd.

2. Dit artikel is niet van toepassing op halfgeleider-"lasers" in de zin van 0B001.h.6 en 6A005.b.

6A005.b

II.A6.007

"Afstembare" vastestof-"lasers", als hieronder, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

a. titaan-saffier-lasers;

b. alexandriet-lasers.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op titaan-saffier- en alexandriet-lasers in de zin van 0B001.g.5, 0B001.h.. en 6A005.c.1.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodymium-gedoopte (anders dan glas) "lasers" met een golflengte aan de uitgang langer dan 1 000 nm doch niet langer dan 1 100 nm, en een uitgangsenergie van meer dan 10 J per impuls.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op neodymium-gedoopte (anders dan glas) 'lasers' in de zin van 6A005.c.2.b.

6A005.c.2

II.A6.009

Onderdelen van akoestisch-optische apparatuur, als hieronder:

a. beeld(framing)-buizen en halfgeleiderelementen voor beeldvorming, met een herhalingsfrequentie van 1kHz of meer;

b. materiaal voor deze herhalingsfrequentie;

c. pockels-cellen.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Stralingsbestendige camera's of lenzen daarvoor, anders dan in de zin van 6A203.c, speciaal ontworpen of gekwalificeerd als bestand zijnde tegen een stralingsniveau hoger dan 50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad (silicium)) zonder verslechtering van de werking.

Technische aantekening:

De term Gy(silicium) verwijst naar de energie in Joule per kilogram die wordt geabsorbeerd door een onbeschermde hoeveelheid silicium bij blootstelling aan ioniserende straling.

6A203.c

II.A6.011

Afstembare gepulseerde kleurstoflaserversterkers en oscillatoren met alle volgende kenmerken:

1. een golflengte van 300 nm tot 800 nm;

2. een gemiddeld uitgangsvermogen groter dan 10 W, doch niet groter dan 30 W;

3. een herhalingssnelheid groter dan 1 kHz; alsmede

4. een pulsduur korter dan 100 ns.

Aantekeningen:

1. Dit artikel is niet van toepassing op monomodus oscillatoren.

2. Dit artikel is niet van toepassing op afstembare gepulseerde kleurstoflaserversterkers en oscillatoren in de zin van 6A205.c, 0B001.g.5 en 6A005.

6A205.c

II.A6.012

Gepulseerde koolstofdioxide "lasers" met alle volgende kenmerken:

1. een golflengte van 9 000 nm tot 11 000 nm;

2. een herhalingssnelheid groter dan 250 Hz;

3. een gemiddeld uitgangsvermogen groter dan 100 W, doch niet groter dan 500 W; alsmede

4. een pulsduur korter dan 200 ns.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op gepulseerde kleurstoflaserversterkers en oscillatoren in de zin van 6A205.d, 0B001.h.6 en 6A005.d.

6A205.d

II.A6.013

Koperdamp-'lasers' met beide volgende kenmerken:

1. een golflengte van 500 nm tot 600 nm; alsmede

2. een gemiddeld uitgangsvermogen van 15 W of meer.

6A005.b

II.A6.014

Gepulseerde koolstofmonoxide-'lasers' met alle volgende kenmerken:

1. een golflengte van 5 000 nm tot 6 000 nm;

2. een herhalingssnelheid groter dan 250 Hz;

3. een gemiddeld uitgangsvermogen van meer dan 100 W; alsmede

4. een pulsduur korter dan 200 ns.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op industriële koolstofmonoxidelasers met meer vermogen (doorgaans tussen 1 en 5 kW) voor toepassingen als snijden en lassen, aangezien deze werken in continugolf of met een pulsduur langer dan 200 ns.A7. Navigatie en vliegtuigelektronica

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.A7.001

Traagheidssystemen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als hieronder:

I. traagheidsnavigatiesystemen die gecertificeerd zijn voor gebruik in "civiele vliegtuigen" door de civiele autoriteiten van een staat die deelneemt aan het Wassenaar Arrangement, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als volgt:

a. traagheidsnavigatiesystemen (INS) (zowel met cardanische ophanging als vast) en traagheidsapparatuur ontworpen voor "vliegtuigen", voor voertuigen voor gebruik aan land, voor vaartuigen (zowel oppervlakteschepen als onderzeeboten) of voor 'ruimtevaartuigen', voor standregeling, geleiding of besturing met een of meer van de volgende kenmerken, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

1. (vrije traagheids)navigatiefout van 0,8 zeemijl per uur (nm/hr) 'Circular Error Probable' (CEP) of minder (beter) na normale uitrichting; of

2. gespecificeerd om te werken bij lineaire versnellingsniveaus van meer dan 10 g;

b. hybride traagheidsnavigatiesystemen met ingebouwd wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) of "navigatiesysteem met als referentie een gegevensbestand (DBRN)" voor standregeling, geleiding of besturing, na normale uitrichting, met na uitval van GNSS of DBRN gedurende een periode tot 4 minuten een INS-precisie van minder (beter) dan tien meter 'Circular Error Probable' (CEP) (50%-trefkanscirkel);

c. traagheidsapparatuur voor azimutpeilingen, koersbepaling en bepalen van het noorden met een of meerdere van de volgende kenmerken, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

1. ontworpen voor een azimutpeiling, koersbepaling of bepaling van het noorden met een nauwkeurigheid die gelijk is aan of minder (beter) dan 6 boogminuten RMS op een geografische breedte van 45 graden; of

2. ontworpen om niet-operationeel bestand te zijn tegen schokken van 900 g of meer met een duur van 1 ms of meer.

Aantekening: De parameters van I.a en I.b zijn van toepassing onder alle hierna vermelde omgevingsomstandigheden:

1. invoer van willekeurige trillingen met een totale magnitude van 7,7 g rms tijdens het eerste half uur en een totale testduur van anderhalf uur per as voor elk van de drie loodrechte assen, wanneer de willekeurige trillingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. een constante spectrale vermogensdichtheid (PSD) van 0,04 g2/Hz bij een frequentie-interval van 15 tot 1 000 Hz; alsmede

b. de PSD verkleint naar gelang van de frequentie van 0,04 g2/Hz tot 0,01 g2/Hz bij een frequentie-interval van 1 000 tot 2 000 Hz;

2. een slinger- en giersnelheid van +2,62 rad/s (150 o/s) of meer; of

3. overeenkomstig nationale normen die gelijkwaardig zijn aan de bovenstaande punten 1 en 2.

Technische aantekeningen:

1. 1.b. betreft systemen waarin INS of andere onafhankelijke navigatiehulpmiddelen in een afzonderlijke entiteit zijn ingebouwd met het oog op betere prestaties.

2. 'Circular Error Probable' (CEP – 50% trefkanscirkel): bij normale cirkelvormige spreiding de straal van de cirkel die 50 procent bestrijkt van de afzonderlijke metingen die worden verricht, of de straal van de cirkel waarbinnen er 50 procent kans is om te worden gelokaliseerd.

II. Met traagheidsnavigatie werkende theodolietsystemen die speciaal ontworpen zijn voor civiele opmetingen en ontworpen voor een azimutpeiling, koersbepaling of bepaling van het noorden met een nauwkeurigheid die gelijk is aan of minder (beter) dan 6 boogminuten RMS op een geografische breedte van 45 graden, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

III. Apparatuur voor traagheidsnavigatie of andere apparatuur die gebruik maakt van versnellingsmeters als bedoeld in 7A001 of 7A101, indien die versnellingsmeters speciaal ontworpen en ontwikkeld zijn voor gebruik in boorputten als sensoren voor gebruik tijdens het boren (Measurement While Drilling- of MWD-sensoren).

7A003

7A103A9. Ruimtevaart en voortstuwing

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.A9.001

Explosieve bouten

II.B. TECHNOLOGIENr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

II.B.001

►C1

Technologie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van goederen die onder deel II.A. (Goederen) vallen.

Technische aantekening:

De term 'technologie' omvat ook programmatuur.

II.B.002

Technologie die noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van goederen die ►C1 onder deel III.A. (Goederen) van bijlage III vallen.

Technische aantekening:

De term 'technologie' omvat ook programmatuur.
BIJLAGE III

Goederen en technologie als bedoeld in artikel 3, leden 1, 3 en 5, artikel 5, lid 2, artikel 8, lid 4, artikel 18, lid 1, artikel 31, lid 1, en artikel 45

INLEIDING

1.Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom "Beschrijving" naar de beschrijvingen van producten en technologie voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

2.Een referentienummer in de kolom "Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009" houdt in dat de kenmerken van het in de kolom "Beschrijving" beschreven artikel buiten de parameters in de zin van de beschrijving van de desbetreffende post vallen.

3.De definitie van termen tussen "enkele aanhalingstekens" wordt gegeven in een technische aantekening bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen "dubbele aanhalingstekens" kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

ALGEMENE AANTEKENINGEN

1.De doelstelling van de controle op de uitvoer van de goederen, vermeld in deze bijlage, mag niet worden omzeild door de uitvoer van niet aan vergunningsplicht onderworpen goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

N.B.: Bij de beoordeling van de vraag of het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element dient/dienen te worden aangemerkt, dienen factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kan/kunnen worden aangemerkt, een rol te spelen.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

ALGEMENE TECHNOLOGIENOOT (ATN)

(Te lezen als onderdeel van sectie II.B)

1.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van technologie die "noodzakelijk" is voor het "gebruik" van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in deel A (Goederen) aan een vergunningsplicht is onderworpen, is op grond van de bepalingen van sectie III.B aan een vergunningsplicht onderworpen.

2.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van "technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling" of de "productie" van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in deel A (Goederen) aan een vergunningsplicht is onderworpen, is op grond van de bepalingen van sectie II.B van bijlage II verboden.

3."Technologie" die "noodzakelijk" is voor het "gebruik" van aan een vergunningsplicht onderworpen goederen is ook aan een vergunningsplicht onderworpen als deze technologie wordt toegepast op niet aan een vergunningsplicht onderworpen goederen.

4.De vergunningsplicht geldt niet voor de minimaal noodzakelijke "technologie" voor installatie, bediening, onderhoud en reparatie van goederen die niet aan een vergunningsplicht onderworpen zijn of waarvan de uitvoer op grond van Verordening (EG) nr. 423/2007 of deze verordening is toegestaan.

5.De vergunningsplicht voor de overdracht van "technologie" is niet van toepassing op informatie die "voor iedereen beschikbaar" is, op "fundamenteel wetenschappelijk onderzoek" en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

III.A. GOEDERENA0. Nucleaire goederen, installaties en uitrusting

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.A0.015

'Handschoenkasten', speciaal ontworpen voor radioactieve isotopen, radioactieve bronnen of radionucliden.

Technische aantekening:

Met 'handschoenkasten' wordt uitrusting bedoeld ter bescherming van de gebruiker tegen gevaarlijke damp, deeltjes of straling van materialen binnen de uitrusting die worden gehanteerd of bewerkt door een persoon daarbuiten, door middel van manipulatoren of handschoenen die in de uitrusting zijn verwerkt.

0B006

III.A0.016

Controleapparatuur voor giftige gassen, geschikt om in continubedrijf waterstofsulfide op te sporen, en speciaal daarvoor ontworpen detectoren.

0A001

0B001.c

III.A0.017

Heliumlekdetectoren.

0A001

0B001.cA1. Materialen, chemicaliën, 'micro-organismen' en 'toxines'

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.A1.003

Ringvormige afdichtingen en pakkingen met een binnendiameter van 400 mm of minder, vervaardigd van een of meer van de volgende materialen:

a. copolymeren van vinylideenfluoride met 75% of meer bèta-kristallijnstructuur zonder strekken;

b. gefluoreerde polyimiden die 10 of meer gewichtspercenten gebonden fluor bevatten;

c. gefluoreerde fosfazeenelastomeren die 30 of meer gewichtspercenten gebonden fluor bevatten;

d. polychloortrifluorethyleen (PCTFE, bijvoorbeeld Kel-F ®);

e. fluorelastomeren (bijvoorbeeld Viton ®, Tecnoflon ®);

f. polytetrafluorethyleen (PTFE).

III.A1.004

Persoonlijke uitrusting voor het detecteren van straling van nucleaire oorsprong, met inbegrip van persoonlijke dosismeters.

Aantekening: Dit artikel is niet van toepassing op nucleaire detectieapparatuur als bedoeld in 1A004.c.

1A004.c

III.A1.020

Staallegeringen in de vorm van platen, met een van de volgende kenmerken:

a) staallegeringen 'geschikt voor' een treksterkte van 1 200 MPa of meer bij 293 K (20°C); of

b) met stikstof gestabiliseerd duplex roestvrij staal.

Aantekening: De zinsnede legeringen 'geschikt voor' omvat legeringen zowel voor als na warmtebehandeling.

Technische aantekening:

'Met stikstof gestabiliseerd duplex roestvrij staal' heeft een tweefasenmicrostructuur met korrels ferriet- en austenietstaal waaraan stikstof is toegevoegd om de microstructuur te stabiliseren.

1C116

1C216

III.A1.021

Koolstof-koolstofcomposietmateriaal.

1A002.b.1

III.A1.022

Nikkellegeringen in onbewerkte vorm of als halffabricaat die 60 gewichtspercenten of meer nikkel bevatten.

1C002.c.1.a

III.A1.023

Titaanlegeringen in de vorm van platen, 'geschikt voor' een treksterkte van 900 MPa of meer bij 293 K (20°C).

Aantekening: De zinsnede legeringen 'geschikt voor' omvat legeringen zowel voor als na warmtebehandeling.

1C002.b.3

III.A1.024

Stuwstoffen en chemicaliën voor de vervaardiging van stuwstoffen als hieronder:

a) tolueendiisocyanaat (TDI);

b) methyleendifenyldiisocyanaat (MDI);

c) isoforondiiscocyanaat (IPDI);

d) natriumperchloraat;

e) xylidine;

f) hydroxyl eindstandig polyether (HTPE);

g) hydroxyl eindstandig caprolactonether (HTCE).

Technische aantekening:

Dit artikel is van toepassing op zuivere stoffen en mengsels die ten minste voor 50% uit een van de hierboven genoemde stoffen bestaan.

1C111

III.A1.025

'Smeermiddelen' met als voornaamste bestanddeel een of meer van de volgende stoffen:

a) perfluoralkylether (CAS 60164-51-4);

b) perfluorpolyalkylether, PFPE, (CAS 6991-67-9).

Onder 'smeermiddelen' vallen zowel oliën als vloeistoffen.

1C006

III.A1.026

Berylliumkoper of berylliumkoperlegeringen in de vorm van platen, vellen, strips of gewalste staven, waarvan koper het voornaamste bestanddeel is naar gewicht en waarvan de andere elementen minder dan 2 gewichtsprocenten beryllium bevatten.

1C002.bA2. Materiaalbewerking

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.A2.008

Apparatuur voor vloeistof-vloeistofuitwisseling (mengersbezinkers, pulskolommen en centrifugale contactors); en vloeistofverdelers, stoomverdelers of systemen voor de opvang van vloeistoffen, ontworpen voor die apparatuur, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van:

N.B. ZIE OOK II.A2.014.

1. roestvrij staal.

Aantekening: Zie voor roestvrij staal met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom ook II.A2.014.a.

2B350.e

III.A2.009

Industriële apparatuur en onderdelen, anders dan in de zin van 2B350.d, als volgt:

N.B. ZIE OOK II.A2.015.

Warmtewisselaars of condensors met een warmte-uitwisseloppervlak van meer dan 0,05 m2 en minder dan 30 m2; en voor gebruik in dergelijke warmtewisselaars of condensors ontworpen buizen, platen, spoelen of blokken (kernen), waarvan alle oppervlakken welke in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van:

1. roestvrij staal.

Aantekening 1: Zie voor roestvrij staal met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom ook II.A2.015a.

Aantekening 2: Dit artikel is niet van toepassing op voertuigradiatoren.

Technische aantekening:

De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de warmtewisselaar een vergunningsplicht geldt.

2B350.d

III.A2.010

Pompen met meervoudige afdichting en pompen zonder afdichting, andere dan bedoeld in 2B350.i, geschikt voor corrosieve vloeistoffen, met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 0,6 m3 per uur, of vacuümpompen met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 5 m3 per uur [gemeten bij een standaardtemperatuur (273 K (0°C)) en -druk (101,3 kPa)]; en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van:

N.B. ZIE OOK II.A2.016.

1. roestvrij staal.

Aantekening: Zie voor roestvrij staal met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom ook II.A2.016a.

Technische aantekening:

De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de pomp een vergunningsplicht geldt.

2B350.i

III.A2.017

Gereedschap voor vonkmachines (EDM) voor het verspanen of snijden van metalen, keramische materialen of "composieten" als hieronder, en speciaal daarvoor ontworpen ram-, zinklood- of draadelektroden:

a) zinkvonkmachines;

b) draadvonkmachines.

Aantekening: Vonkmachines worden ook wel vonkerosiemachines of draaderosiemachines genoemd.

2B001.d

III.A2.018

Computergestuurde of "numeriek bestuurde" coördinatenmeetmachines (CMM), of meetmachines, met een driedimensionale (volumetrische) maximaal toelaatbare indicatiefout (maximum permissible error of indication, MPEF) op enig punt in het werkbereik van de machine (d.w.z. binnen de aslengte) gelijk aan of minder (d.w.z. nauwkeuriger) dan (3 + L/1 000) micrometer (L is de gemeten lengte in mm), getest overeenkomstig ISO 10360-2 (2001), en daarvoor ontworpen meetsondes.

2B006.a

2B206.a

III.A2.019

Computergestuurde of "numeriek bestuurde" elektronenbundellasmachines en speciaal daarvoor ontworpen componenten.

2B001.e.1.b

III.A2.020

Computergestuurde of "numeriek bestuurde" laserlas- en -snijmachines, en speciaal daarvoor ontworpen componenten.

2B001.e.1.c

III.A2.021

Computergestuurde of "numeriek bestuurde" plasmasnijmachines en speciaal daarvoor ontworpen componenten.

2B001.e.1

III.A2.022

Vibratiemonitors speciaal ontworpen voor rotoren of roterende uitrusting en machines, geschikt om frequenties van 600 tot 2 000 Hz te meten.

2B116

III.A2.023

Vloeibarestofvacuümpompen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2B231

2B350.i

III.A2.024

Schottenpompen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Aantekening 1: II.A2.024 is niet van toepassing op schottenpompen die speciaal zijn ontworpen voor bepaalde andere uitrusting.

Aantekening 2: De embargostatus van schottenpompen die speciaal zijn ontworpen voor bepaalde andere uitrusting, wordt bepaald door de embargostatus van die andere uitrusting.

2B231

2B235.i

0B002.f

III.A2.025

Luchtfilters, als hieronder, met een of meer diameters met een fysieke afmeting van meer dan 1 000 mm:

a) High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters;

b) Ultra-Low Penetration Air (ULPA) filters.

Aantekening: III.A2.025 is niet van toepassing op luchtfilters die speciaal ontworpen zijn voor medische uitrusting.

2B352.dA3. Electronica

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.A3.004

Spectrometers en diffractometers die ontworpen zijn voor indicatieve tests of kwantitatieve analyse van de elementaire samenstelling van metalen of legeringen zonder dat chemische ontleding van het materiaal plaatsvindt.

III.A3.005

'Frequentieomzetters', 'frequentiegeneratoren' en frequentieregelaars met variabele snelheid (VSD), met alle navolgende kenmerken:

a) een meerfasige uitgang voor het leveren van een vermogen van 10 W of groter;

b) een werkfrequentie van 600 Hz of meer; alsmede

c) frequentieafwijking beter (kleiner) dan 0,2%.

Technische aantekening:

'Frequentieomzetters' zijn ook bekend als converters of inverters.

Aantekeningen:

1. Artikel III.A3.005 is niet van toepassing op frequentieomzetters die communicatieprotocollen of interfaces omvatten die zijn ontworpen voor specifieke industriële machines (zoals werktuigmachines, spinmachines, printplaatmachines), zodat frequentieomzetters met de hierboven beschreven kenmerken niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.

2. Artikel III.A3.005 is niet van toepassing op frequentieomzetters die speciaal zijn ontworpen voor voertuigen en die werken met een regelsequentie die wordt uitgewisseld tussen de frequentieomzetter en de regeleenheid van het voertuig.

3A225

0B001.b.13A6. Sensoren en lasers

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.A6.012

'Vacuümmanometers', elektrisch aangedreven en met een meetnauwkeurigheid van 5% of minder (beter)

Onder 'vacuümmanometers' vallen ook Piranimanometers, Penningmanometers en condensatormanometers.

0B001.b

III.A6.013

Microscopen en aanverwante uitrusting en detectoren, als hieronder:

a) rasterelektronenmicroscopen;

b) rasterelektronenmicroscopen voor Auger-elektronspectroscopie;

c) transmissie-elektronenmicroscopen;

d) atoomkrachtmicroscopen;

e) rasterkrachtmicroscopen (Scanning Force Microscopen);

f) uitrusting en detectoren, speciaal ontworpen voor gebruik met de in III.A6.013 a) tot en met e) bedoelde microscopen, die een van de volgende materiaalanalysetechnieken gebruiken:

1. röntgenfotospectroscopie (XPS);

2. energiedispersieve röntgenspectroscopie (EDX, EDS); of

3. elektronspectroscopie voor chemische analyse (ESCA).

6BA7. Navigatie en vliegtuigelektronica

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.A7.002

Versnellingsmeters met een keramisch piëzo-elektrisch transducer-element, met een gevoeligheid van 1 000 mV/g of beter (hoger).

7A001A9. Ruimtevaart en voortstuwing

Nr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.A9.002

'Weegcellen' geschikt voor het meten van de stuwkracht van raketmotoren, met een capaciteit van meer dan 30 kN.

Technische aantekening:

Onder 'weegcellen' vallen instrumenten en transducers voor het meten van de kracht van zowel trekkracht als compressiekracht.

Aantekening: III.A9.002 is niet van toepassing op uitrusting, instrumenten of transducers die speciaal zijn ontworpen voor het meten van het gewicht van voertuigen, zoals weegbruggen.

9B117

III.A9.003

Gasturbines voor het opwekken van elektriciteit, onderdelen en aanverwante uitrusting, als volgt:

a) gasturbines speciaal ontworpen voor het opwekken van elektriciteit, met een uitgangsvermogen van meer dan 200 MW;

b) schoepen, statoren, verbrandingskamers en brandstofinspuitstukken, speciaal ontworpen voor gasturbines voor het opwekken van elektriciteit als bedoeld in III.A9.003.a;

c) uitrusting speciaal ontworpen voor de "ontwikkeling" en "productie" van gasturbines voor het opwekken van elektriciteit als bedoeld in III.A9.003.a.

9A001

9A002

9A003

9B001

9B003

9B004

III.B. TECHNOLOGIENr.

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

III.B.001

'Technologie' die noodzakelijk is voor het gebruik van goederen die onder deel III.A (Goederen) vallen.

Technische aantekening:

De term 'technologie' omvat ook programmatuur.
BIJLAGE IVLijst van "aardolie en aardolieproducten" als bedoeld in artikel 11 en artikel 31, lid 1

GS-code

Omschrijving

2709 00

Aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (de aankoop in Iran van kerosine/reactiemotorbrandstof (GN-code 2710 19 21) is niet verboden, mits die brandstof alleen is bedoeld en wordt gebruikt voor de voortzetting van de vlucht van het vliegtuig waarin de brandstof wordt getankt)

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

2715 00 00

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back"))

▼M7
BIJLAGE IV BIS

Producten bedoeld in artikel 14 bis en artikel 31, lid 1

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffenGS-code

Omschrijving

2709 00 10

aardgascondensaten

2711 11 00

aardgas - vloeibaar gemaakt

2711 21 00

aardgas - gasvormig

2711 12

propaan

2711 13

butanen

2711 19 00

andere

▼B
BIJLAGE V

Lijst van "petrochemische producten" als bedoeld in artikel 13 en artikel 31, lid 1GS-code

Omschrijving

2812 10 94

Fosgeen (carbonylchloride)

2814

Ammoniak

3102 30

Ammoniumnitraat

2901 21 00

Ethyleen

2901 22 00

Propeen (propyleen)

2902 20 00

Benzeen

2902 30 00

Tolueen

2902 41 00

o-Xyleen

2902 42 00

m-Xyleen

2902 43 00

p-Xyleen

2902 44 00

Mengsels van xyleenisomeren

2902 50 00

Styreen

2902 60 00

Ethylbenzeen

2902 70 00

Cumeen

2903 11 00

Chloormethaan

2903 29 00

Onverzadigde chloorderivaten van acrylische koolwaterstoffen: andere

2903 81 00

Hexachloorcyclohexaan [HCH (ISO)], lindaan (ISO, INN) daaronder begrepen

2903 82 00

Aldrine (ISO), chloordaan (ISO) en heptachloor (ISO)

2903 89 90

Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen

2903 91 00

Chloorbenzeen, o-dichloorbenzeen en p-dichloorbenzeen

2903 92 00

Hexachloorbenzeen (ISO) en DDT (ISO) [clofenotaan (INN), 1,1,1-trichloor-2,2-bis(p-chloorfenyl)ethaan]

2903 99 90

Andere halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen

2909

Etheralcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2909 41

Oxidiëthanol (diëthyleenglycol)

2909 43

Monobutylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol

2909 44

Andere monoalkylethers van ethyleenglycol of van diëthyleenglycol

2909 49

Andere etheralcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

2905 11 00

Methanol (methylalcohol)

2905 12 00

Propaan-1-ol (propylalcohol) en propaan-2-ol (isopropylalcohol)

2905 13 00

Butaan-1-ol (n-butylalcohol)

2905 31 00

Ethyleenglycol

2907 11 – 2907 19

Fenolen

2910 10 00

Oxiraan (ethyleenoxide)

2910 20 00

Methyloxiraan (propyleenoxide)

2914 11 00

Aceton

2917 14 00

Maleïnezuuranhydride (MA)

2917 35 00

Ftaalzuuranhydride (PA)

2917 36 00

Tereftaalzuur en zouten daarvan

2917 37 00

Dimethyltereftalaat (DMT)

2926 10 00

Acrylonitril

Ex 2929 10 00

Methyleendifenyldiisocyanaat (MDI)

Ex 2929 10 00

Hexamethyleendiisocyanaat (HDI)

Ex 2929 10 00

Tolueendiisocyanaat (TDI)

3901

Polymeren van ethyleen, in primaire vormenGS-code

Omschrijving

2707 10

Benzol (benzeen)

Alle codes

2707 20

Toluol (tolueen)

Alle codes

2707 30

Xylol (xylenen)

Alle codes

2707 40

Naftaleen

Alle codes

2707 99 80

Fenolen

2711 14 00

Ethyleen, propyleen, butadieen
BIJLAGE VI

Lijst van sleuteluitrusting en sleuteltechnologie als bedoeld in artikel 8 en artikel 31, lid 1

ALGEMENE AANTEKENINGEN

1.De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

N.B.: Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

3.De definitie van termen tussen 'enkele aanhalingstekens' wordt gegeven in een technische aantekening bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen "dubbele aanhalingstekens" kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

ALGEMENE TECHNOLOGIENOOT (ATN)

1."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van verboden goederen is ook verboden als deze technologie wordt toegepast op toegestane goederen.

2.Het verbod geldt niet voor de minimaal noodzakelijke "technologie" voor installatie, bediening, onderhoud en (controle) reparatie van goederen die niet verboden zijn of waarvan de uitvoer op grond van Verordening (EG) nr. 423/2007 of onderhavige verordening is toegestaan.

3.Het verbod op de overdracht van "technologie" is niet van toepassing op informatie die "voor iedereen beschikbaar" is, op "fundamenteel wetenschappelijk onderzoek" en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

EXPLORATIE EN PRODUCTIE VAN RUWE AARDOLIE EN AARDGAS

1.A Uitrusting

1.Uitrusting voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal ontworpen en aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, en de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.Uitrusting voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, tezamen met de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

3.Booruitrusting ontworpen voor het boren in rotsformaties, specifiek voor de exploratie of de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke koolwaterstofmaterialen.

4.Boorijzers, boorpijpen, boorkragen, centreeruitrusting, en andere uitrusting die speciaal is ontworpen voor gebruik in boorputten van aardolie en aardgas.

5.Boorputkoppen, veiligheidsafsluiters en kerstboom- of productiekleppen, alsook speciaal ontworpen onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de API- en ISO-specificaties voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische aantekeningen:

a. Een "veiligheids- of eruptieafsluiter" wordt tijdens het boorproces gewoonlijk op grondniveau gebruikt (of bij onderwaterboren, op de zeebodem) om ongecontroleerd ontsnappen van olie en/of gas uit de bron te voorkomen.

b. Een "kerstboomklep of productieklep" wordt gewoonlijk gebruikt om de uitstroom te controleren van vloeistoffen uit het gemaakte boorgat, en wanneer de olie- en/of gasproductie is gestart.

c. In deze rubriek verwijst de term "API- en ISO-specificatie" naar de specificaties 6A, 16A, 17D en 11IW van het American Petroleum Institute en/of de specificaties 10423 en 13533 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor veiligheidsafsluiters, boorputkoppen en kerstboomkleppen voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

6.Boor- en productieplatforms voor ruwe aardolie en aardgas.

7.Vaartuigen en schepen voorzien van boor- en/of aardolieverwerkingsuitrusting die worden gebruikt voor de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke ontvlambare materialen.

8.Vloeistof/gasafscheiders (overeenkomstig API-specificatie 12J), speciaal ontworpen voor de productie uit een aardolie- of aardgasbron, om de vloeibare olie te scheiden van water, en gas te scheiden van vloeistoffen.

9.Gascompressoren met een ontwerpdruk van 40 bar (PN 40 en/of ANSI 300) of meer en een aanzuigcapaciteit van 300 000 Nm3/u of meer, voor de eerste verwerking en het transport van aardgas, met uitzondering van gascompressoren voor CNG (samengedrukt aardgas)-stations, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10.Uitrusting voor de productiecontrole onder water en de onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de "API- en ISO-specificaties" voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische aantekening:

In deze rubriek verwijst de term "API- en ISO-specificaties" naar specificatie 17 F van het American Petroleum Institute en/of specificatie 13268 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor productiecontrolesystemen onder water.

11.Pompen, gewoonlijk van hoge capaciteit en hoge druk (meer dan 0,3 m3 per minuut en/of 40 bar), die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardolie- en aardgasbronnen te pompen.

1.B Test- en inspectie-uitrusting

1.Uitrusting speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van boorsuspensie, oliebroncement en andere materialen speciaal ontworpen en/of bereid voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

2.Uitrusting speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van steenmonsters, vloeistof- en gasmonsters en andere materialen afkomstig uit een aardolie- en/of aardgasbron hetzij tijdens of na het boren, hetzij van de daarmee verbonden installaties voor eerste verwerking.

3.Uitrusting speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van informatie over de fysische en mechanische toestand van een aardolie- en/of aardgasbron, alsook voor de bepaling van de lokale eigenschappen van de rotsformatie en het reservoir.

1.C Materialen

1.Boorsuspensie, additieven daarbij en componenten daarvan, speciaal bereid voor de stabilisatie van aardolie- en aardgasbronnen tijdens het boren, terugwinning van boorsel aan de oppervlakte, en het smeren en koelen van de booruitrusting in de bron.

2.Cement en andere materialen overeenkomstig de API- en ISO-specificaties voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische aantekening:

"API- en ISO-specificatie" verwijst naar de specificatie 10A van het American Petroleum Institute of naar de specificatie 10426 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor oliebroncement en andere materialen die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het cementeren van aardolie- en aardgasbronnen.

3.Corrosiewering, emulsiebehandeling, antischuimagentia, en andere chemicaliën die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het boren naar en de eerste verwerking van aardolie uit aardolie- en/of aardgasbronnen.

1.D Programmatuur

1."Programmatuur" speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van gegevens van seismische, elektromagnetische, magnetische of gravimetrische bestandsopnamen met het oog op prospectie van aardolie- en aardgasbronnen.

2."Programmatuur" speciaal ontworpen voor het opslaan, analyseren en interpreteren van informatie die is verkregen door het boren en de productie met het oog op evaluatie van de fysische karakteristieken en het gedrag van aardolie- en aardgasvoorraden.

3."Programmatuur" speciaal ontworpen voor het "gebruik" van aardolieproductie- en verwerkingsinstallaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

1.E Technologie

1."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van apparatuur, bedoeld in 1.A.01 – 1.A11.

RAFFINAGE VAN AARDOLIE EN VLOEIBAARMAKING VAN AARDGAS

2.A Uitrusting

1.Warmtewisselaars, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

a.Lamellen van warmtewisselaars met een oppervlakte/volume-ratio groter dan 500 m2/m3, speciaal ontworpen voor de voorkoeling van aardgas;

b.Spiraalwarmtewisselaars, speciaal ontworpen voor de vloeibaarmaking of voorkoeling van aardgas.

2.Cryogene pompen voor het transport van media op een temperatuur van – 120 °C en met een transportcapaciteit van meer dan 500 m3/uur en speciaal hiervoor ontworpen onderdelen.

3.'Coldbox' en 'coldbox'-uitrusting niet gespecificeerd in 2.A.1.

Technische aantekening:

'Coldbox'-uitrusting verwijst naar een speciaal ontworpen constructie, die specifiek is voor LNG-installaties en het proces van vloeibaarmaking omvat. De 'coldbox' omvat warmtewisselaars, pijpleidingen, andere instrumenten en thermische isolatoren. De temperatuur binnen de 'coldbox' is lager dan – 120 °C (nodig voor de condensatie van aardgas). De functie van de 'coldbox' is de thermische isolatie van de hierboven beschreven uitrusting.

4.Uitrusting voor transportterminals van vloeibaar gas met een temperatuur beneden – 120 °C en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

5.Flexibele en niet-flexibele verbindingsbuizen met een diameter groter dan 50 mm voor het transport van media op een temperatuur – 120 °C.

6.Zeeschepen speciaal ontworpen voor het transport van LNG.

7.Elektrostatische ontzilters, speciaal ontworpen voor de verwijdering van contaminanten zoals zout, vaste stoffen en water uit ruwe aardolie, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

8.Alle kraakinstallaties, met inbegrip van hydrokraakinstallaties en verkooksers, speciaal ontworpen voor de omzetting van vacuüm gasoliën of vacuümresidu, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

9.Waterstof-ontzwavelaars, speciaal ontworpen voor het ontzwavelen van benzine, dieselfracties en kerosine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10.Katalytische reformatoren, speciaal ontworpen voor de omzetting van ontzwavelde benzine naar superbenzine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

11.Raffinaderijeenheden voor C5-C6-isomerisatie, en raffinaderijeenheden voor het alkyleren van lichte olefinen, ter verbetering van de octaanindex van koolwaterstoffracties.

12.Pompen, speciaal ontworpen voor het transport van ruwe aardolie en brandstoffen, met een capaciteit van 50 m3/uur of meer, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

13.Buizen met een buitendiameter van 0,2 m of meer en gemaakt uit een van de volgende materialen:

a.roestvrij staal met 23 of meer gewichtspercenten chroom;

b.roestvrij staal en nikkellegeringen met een PREN-waarde (weerstand tegen putcorrosie) die hoger is dan 33.

Technische aantekening:

De "PREN"-waarde (PREN - pitting resistance equivalent number) geeft de weerstand aan van roestvrij staal en nikkellegeringen tegen put- of spleetcorrosie. De PREN-waarde van roestvrij staal en nikkellegeringen wordt voornamelijk bepaald door hun samenstelling, voornamelijk: chroom, molybdeen en stikstof. ►C1 De formule voor de berekening van de PREN is:

image

14."Schrapers" (Pigs - Pipeline Inspection Gauge(s)) en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.

▼C1

15.Lanceer- en opvanginstallaties voor "schrapers" voor de integratie of wegname van "schrapers".

Technische aantekening:

"Schrapers"worden gewoonlijk gebruikt voor de inwendige schoonmaak of inspectie van een pijplijn (corrosietoestand of barsten) en worden voortgestuwd door de druk van het product in de pijplijn.

▼B

16.Tanks voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen met een volume dat groter is dan 1 000 m3 (1 000 000 liter), als volgt, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

a.tank met vast dak;

b.tank met drijvend dak.

17.Flexibele onderwaterpijpen, speciaal ontworpen voor het transport van koolwaterstoffen en injectievloeistoffen, water of gas, met een diameter van meer dan 50 mm.

18.Flexibele pijpen gebruikt voor hogedruktoepassing aan de oppervlakte of onder water.

19.Isomerisatie-uitrusting, speciaal ontworpen voor de productie van superbenzine op basis van toevoer van lichte koolwaterstoffen, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.B Test- en inspectie-uitrusting

1.Uitrusting speciaal ontworpen voor het testen en analyseren van de kwaliteit (eigenschappen) van ruwe aardolie en brandstoffen.

2.Interface-controlesystemen speciaal ontworpen voor de controle en verbetering van het ontziltingsproces.

2.C Materialen

1.Diëthyleenglycol (CAS 111-46-6), triethyleenglycol (CAS 112-27-6)

2.N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolaan (CAS 126-33-0)

3.Zeolieten, van natuurlijke of synthetische oorsprong, speciaal ontworpen voor wervelbedkrakers of voor de zuivering en/of dehydratie van gas, waaronder aardgas.

4.Katalysatoren voor het kraken en het omzetten van koolwaterstoffen, als volgt:

a.Enkelvoudig metaal (platinagroep) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

b.Gemengd metaal (platinagroep gecombineerd met andere edelmetalen) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

c.Kobalt- en nikkelkatalysatoren met toegevoegd molybdeen op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch ontzwavelen;

d.Palladium-, nikkel-, chroom- en wolfraamkatalysatoren op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch hydrokraken.

5.Benzineadditieven speciaal bereid voor een groter octaangehalte van de benzine.

Aantekening:

Hieronder zijn begrepen ethyl-tertiair-butylether (ETBE)(CAS 637-92-3) en methyl-tertiair-butylether (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D Programmatuur

1."Programmatuur" speciaal ontworpen voor het "gebruik" van LNG-installaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

2."Programmatuur" speciaal ontworpen voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van installaties (inclusief ondereenheden ervan) voor olieraffinage.

2.E Technologie

1."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van uitrusting voor de conditionering en de zuivering van ruw aardgas (dehydratie, verzoeten, verwijdering van verontreiniging).

2."Technologie" voor de vloeibaarmaking van aardgas, met inbegrip van "technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van LNG-installaties.

3."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van uitrusting voor het transport van vloeibaargemaakt aardgas.

4."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van zeeschepen die speciaal zijn ontworpen voor het transport van vloeibaar gemaakt aardgas.

5."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van tanks voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen

6."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van een raffinaderij, zoals:

6.1."Technologie" voor de omzetting van lichte olefinen naar benzine;

6.2.Katalytisch reformerings- en isomerisatietechnologie;

6.3.Technologie voor katalytisch en thermisch kraken.

PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

3.A Uitrusting

1.Reactoren

a.speciaal ontworpen voor de productie van fosgeen (CAS 506-77-4) en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

b.voor fosgenatie speciaal ontworpen voor de productie van HDI, TDI en MDI, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van secundaire reactoren;

c.speciaal ontworpen voor polymerisering van ethyleen en propyleen bij lage druk (tot maximaal 40 bar) en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

d.speciaal ontworpen voor het thermisch kraken van EDC (ethyleendichloride) en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van secundaire reactoren;

e.speciaal ontworpen voor chlorinatie en oxychlorinatie in de productie van vinylchloride en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, met uitzondering van secundaire reactoren;

2.Dunnefilmverdampers en vallendefilmverdampers bestaande uit materialen die bestand zijn tegen warm geconcentreerd azijnzuur en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, en de daarvoor ontwikkelde relevante programmatuur;

3.Installaties voor de scheiding van zoutzuur door middel van elektrolyse en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, en de daarvoor ontwikkelde relevante programmatuur;

4.Kolommen met een diameter van meer dan 5 000 mm en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

5.Kogel- en kegelkleppen met keramische kogels of kegels, met een nominale diameter van 10 mm of meer, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

▼C1

6.Centrifugaal- en/of zuigercompressors met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 2 MW, die voldoen aan de specificaties API617 of API618.

▼B

3.B Test- en inspectie-uitrusting

3.C Materialen

1.Katalysatoren ten behoeve van productieprocessen voor trinitrotolueen, ammoniumnitraat en andere chemische en petrochemische processen voor de fabricage van explosieven, en de daarvoor ontwikkelde relevante programmatuur;

2.Katalysatoren ten behoeve van de productie van monomeren zoals ethyleen en propyleen (stoomkraakeenheden en/of eenheden voor de omzetting van gas in petrochemische stoffen), en de daarvoor ontwikkelde relevante programmatuur;

3.D Programmatuur

1."Programmatuur" speciaal ontworpen voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van onder 3.A gespecificeerde uitrusting;

2."Programmatuur" speciaal ontworpen voor het "gebruik" in methanolinstallaties;

3.E Technologie

1."Technologie" voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van gas-naar-vloeistof- (GTL) of gas-naar-petrochemie- (GTP) -processen of -installaties;

2."Technologie" die "noodzakelijk" is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van uitrusting die ontworpen is voor het vervaardigen van ammoniak- en methanolinstallaties.

3."Technologie" voor de "productie" van MEG (monoethyleenglycol), EO (ethyleenoxide)/EG (ethyleenglycol).

Aantekening:

"Technologie" betekent specifieke informatie die noodzakelijk is voor de "ontwikkeling", de "productie" of het "gebruik" van goederen. De informatie is in de vorm van 'technische gegevens' of 'technische bijstand'.

▼M7
BIJLAGE VI BISEssentiële uitrusting en technologie als bedoeld in artikel 8, artikel 10, lid 1, onder c), en artikel 31, lid 1

GS-code

Omschrijving

– Bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning:

7304 22

– Boorpijpen (drill pipes) van roestvrij staal

7304 23

– – Andere boorpijpen (drill pipes)

7304 24

– – Andere, van roestvrij staal

7304 29

– – Andere:

ex 7305

Andere buizen en pijpen (bijvoorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal, met een chroomgehalte van 1% of meer en een kouderesistentie van lager dan -120 °C

– Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:

7306 11

– – Gelast, van roestvrij staal:

7306 19

– – Andere

– Buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:

7306 21 00

– – Gelast, van roestvrij staal

7306 29 00

– – Andere

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas, van ijzer of van staal:

7311 00 99

– Andere, met een inhoudsruimte van 1 000 l of meer

ex 7613

Bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of voor vloeibaar gemaakt gas, van aluminium, met een inhoudsruimte van 1 000 l of meer
BIJLAGE VI TEREssentiële uitrusting en technologie als bedoeld in de artikelen 10 bis, 10 ter en 10 quater en artikel 31, lid 1

GS-code

Omschrijving

8406 10 00

turbines voor de voortstuwing van schepen

ex 8406 90

delen van turbines voor de voortstuwing van schepen

8407 21

buitenboord-zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, voor de voortstuwing van schepen

ex 8407 29

Andere zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen, voor de voortstuwing van schepen (met uitzondering van buitenboordmotoren)

8408 10

motoren voor de voortstuwing van schepen

ex 8409 91 00

delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 8407 21 en 8407 29

ex 8409 99 00

delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 8408 10

ex 8411 81

andere gasturbines, met een vermogen van niet meer dan 5 000 kW, voor de voortstuwing van schepen

ex 8411 82

andere gasturbines, met een vermogen van meer dan 5 000 kW, voor de voortstuwing van schepen

ex 8468

Machines en toestellen voor het solderen of het lassen, ook indien geschikt voor het snijden, andere dan die bedoeld bij post 8515; machines en toestellen voor het oppervlakteharden, werkend met gas

ex 8483

Drijfwerkassen (nokkenassen en krukassen daaronder begrepen) en krukken; kussenblokken en lagerschalen; getande overbrengingen en wrijvingswielen; kogellager- en rollagerassen; tandwielkasten en andere overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid (koppelomvormers daaronder begrepen); vliegwielen en riemschijven (takelblokken daaronder begrepen); koppelingen en koppelingsorganen (beweeglijke koppelingen zoals cardankoppelingen daaronder begrepen, ontworpen voor de voortstuwing van vaartuigen bij een maximumdraagvermogen bij de constructiewaterlijn van 55 000 ton of meer

8487 10

scheepsschroeven en schroefbladen voor scheepsschroeven

ex 8515

Elektrische machines, apparaten en toestellen (met elektrisch verhit gas werkende daaronder begrepen) en machines, apparaten en toestellen werkend met laserstralen of met andere licht- of fotonenbundels, met ultrasone trillingen, met elektronenstralen, met magnetische impulsen of met plasmastraal, voor het solderen of voor het lassen, ook indien geschikt voor het snijden; elektrische machines, apparaten en toestellen voor het warm verspuiten van metaal of van cermets

ex 9014 10 00

kompassen, uitsluitend voor de maritieme industrie

ex 9014 80 00

andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie, uitsluitend voor de maritieme industrie

ex 9014 90 00

delen en toebehoren van instrumenten, apparaten en toestellen van de posten 9014 10 00 en 9014 80 00, uitsluitend voor de maritieme industrie

ex 9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters, uitsluitend voor de maritieme industrie

▼B
BIJLAGE VIILijst van goud, edelmetaal en diamant als bedoeld in artikel 15 en artikel 31, lid 1

GS-code

Omschrijving

7102

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

7108

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm

7109

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt

7110

Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm

7111

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt

7112

Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen

▼M7
BIJLAGE VII BIS

Programmatuur voor het integreren van industriële processen, bedoeld in de artikelen 10 quinquies, 10 sexies en 10 septies en artikel 31, lid 1

1.Programmatuur voor enterprise resource planning, speciaal ontworpen voor gebruik in nucleaire, militaire, gas-, olie-, zeevaart-, luchtvaart-, financiële en bouwindustrie

Toelichting: programmatuur voor enterprise resource planning wordt gebruikt bij financiële boekhouding, management accounting, personeelsbeheer, productiemanagement, toeleveringsketenmanagement, projectmanagement, klantrelatiebeheer, datadiensten en toegangscontrole.
BIJLAGE VII TER

Grafiet en metalen (ruw of halffabricaat), bedoeld in de artikelen 15 bis, 15 ter en 15 quater en artikel 31, lid 1

Inleidende opmerking: het feit dat goederen zijn opgenomen in deze bijlage laat de regels in de bijlagen I, II en III die voor deze goederen gelden, onverlet1. Grafiet

GS-code

Omschrijving

2504

Natuurlijk grafiet

3801

Kunstmatig grafiet; colloïdaal en semi-colloïdaal grafiet; preparaten op basis van grafiet of van andere koolstof, in de vorm van pasta's, van blokken, van platen of van andere halffabricaten

6815 10

Werken van grafiet of van andere koolstof, voor niet-elektrisch gebruik, koolstofvezels daaronder begrepen

6903 10

Retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, stoppen, dragers, schuitjes, pijpen, buizen, hulzen, staafjes en andere vuurvaste keramische voorwerpen, andere dan van diatomeeënaarde of van dergelijke kiezelaarden, bevattende meer dan 50 gewichtspercenten grafiet of andere koolstof of een mengsel van deze producten

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik2. IJzer en staal

GS-code

Omschrijving

7201

Gietijzer en spiegelijzer, in gietelingen, in blokken of in andere primaire vormen

7202

Ferrolegeringen

7203

Ferroproducten verkregen door het rechtstreeks reduceren van ijzererts en andere sponsachtige ferroproducten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen; ijzer met een zuiverheid van ten minste 99,94 gewichtspercenten, in blokken, in pellets of in dergelijke vormen

7204

Resten en afval, van gietijzer, van ijzer of van staal (schroot); afvalingots van ijzer of van staal

7205

Korrels en poeder, van gietijzer, van spiegelijzer, van ijzer of van staal

7206

IJzer en niet-gelegeerd staal, in ingots of in andere primaire vormen

7207

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

7218

Roestvrij staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van roestvrij staal

7224

Ander gelegeerd staal in ingots of in andere primaire vormen; halffabricaten van ander gelegeerd staal3. Koper en werken van koper

GS-code

Omschrijving

7401 00 00

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

7402 00 00

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw

7404 00

Resten en afval, van koper

7405 00 00

Toeslaglegeringen van koper

7406

Poeder en schilfers, van koper

7407

Staven en profielen, van koper

7410

Bladkoper (ook indien bedrukt of op een drager van papier, van karton, van kunststof of op dergelijke dragers) met een dikte van niet meer dan 0,15 mm (de dikte van de drager niet meegerekend)

7413 00 00

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van koper, niet-geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit4. Nikkel en werken van nikkel

GS-code

Omschrijving

7501

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie

7502

Ruw nikkel

7503 00

Resten en afval, van nikkel

7504 00 00

Poeder en schilfers, van nikkel

7505

Staven, profielen en draad, van nikkel

7506

Platen, bladen en strippen, van nikkel

7507

Buizen en pijpen, alsmede hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van nikkel5. Aluminium

GS-code

Omschrijving

7601

Ruw aluminium

7602

Resten en afval, van aluminium

7603

Poeder en schilfers, van aluminium

7605

Draad van aluminium

7606

Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm

7609 00 00

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen (bijvoorbeeld verbindingsstukken, ellebogen, moffen), van aluminium

7614

Kabels, strengen en dergelijke artikelen, van aluminium, niet geïsoleerd voor het geleiden van elektriciteit6. Lood

GS-code

Omschrijving

7801

Ruw lood

7802 00 00

Resten en afval, van lood

7804

Platen, bladen en strippen, van lood; poeder en schilfers, van lood7. Zink

GS-code

Omschrijving

7901

Ruw zink

7902 00 00

Resten en afval, van zink

7903

Zinkstof; poeder en schilfers, van zink

7904 00 00

Staven, profielen en draad, van zink

7905 00 00

Platen, bladen en strippen, van zink8. Tin

GS-code

Omschrijving

8001

Ruw tin

8002 00 00

Resten en afval, van tin

8003 00 00

Staven, profielen en draad, van tin9. Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen

GS-code

Omschrijving

▼C3

ex 8101

Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen, andere dan antikathoden voor röntgenbuizen

ex 8102

Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen, andere dan werken speciaal ontworpen voor gebruik in de tandheelkunde

ex 8103

Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen, andere dan tandheelkundige en chirurgische instrumenten en werken speciaal ontworpen voor orthopedische en chirurgische doeleinden

▼M7

8104

Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8105

Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

▼C3

ex 8106 00

Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen, andere dan die welke speciaal zijn vervaardigd voor de bereiding van chemische verbindingen voor farmaceutisch gebruik

▼M7

8107

Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8108

Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8109

Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8110

Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

8111 00

Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

▼C3

ex 8112

Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium, alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen, andere dan vensters voor röntgenbuizen

▼M7

8113 00

Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen

▼B
BIJLAGE VIII

Lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 23, lid 1

A.Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten

Natuurlijke personen

(1)Fereidoun Abbasi-Davani. Andere informatie: hoofdwetenschapper van het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), met banden met het Institute of Applied Physics. Werkt nauw samen met Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(2)Dawood Agha-Jani. Functie: hoofd van de PFEP – Natanz. Andere informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(3)Ali Akbar Ahmadian. Titel: vice-Admiraal. Functie: hoofd van de gezamenlijke staf van de Iraanse revolutionaire garde (IRGC).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(4)Amir Moayyed Alai. Andere informatie: betrokken bij het beheer van de assemblage en engineering van centrifuges.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(5)Behman Asgarpour. Functie: operationeel Manager (Arak). Andere informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(6)Mohammad Fedai Ashiani. Andere informatie: betrokken bij de productie van ammoniumuranylcarbonaat en het beheer van het verrijkingscomplex van Natanz.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(7)Abbas Rezaee Ashtiani. Andere informatie: hoge ambtenaar in het AEIO-bureau voor onderzoek en mijnaangelegenheden.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(8)Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Functie: hoofd van de Afdeling Financiën en Begroting, Aerospace Industries Organisation (AIO). Andere informatie: betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(9)Haleh Bakhtiar. Andere informatie: betrokken bij de productie van magnesium met een concentratie van 99,9%.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(10)Morteza Behzad. Andere informatie: betrokken bij het vervaardigen van centrifugeonderdelen.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(11)Ahmad Vahid Dastjerdi. Functie: hoofd van de Aerospace Industries Organisation (AIO). Andere informatie: betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(12)Ahmad Derakhshandeh. Functie: president en directeur van Bank Sepah.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(13)Mohammad Eslami. Titel: Dr. Andere informatie: hoofd van het opleidings- en onderzoeksinstituut voor defensie-industrieën (Defence Industries Training and Research Institute).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(14)Reza-Gholi Esmaeli. Functie: hoofd van de afdeling Handel en Internationale aangelegenheden, Aerospace Industries Organisation (AIO). Andere informatie: betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(15)Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Andere informatie: hoofdwetenschapper van het MODAFL en voormalig hoofd van het Physics Research Centre (PHRC).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(16)Mohammad Hejazi. Titel: brigadegeneraal. Functie: bevelhebber van de Bassij-weermacht.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(17)Mohsen Hojati. Functie: hoofd van de Fajr Industrial Group.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(18)Seyyed Hussein Hosseini. Andere informatie: AEOI-ambtenaar betrokken bij het project voor een zwaarwaterreactor voor onderzoeksdoeleinden te Arak.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(19)M. Javad Karimi Sabet. Andere informatie: hoofd van de Novin Energy Company, die is vermeld in Resolutie 1747 (2007).

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(20)Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Functie: hoofd van de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(21)Ali Hajinia Leilabadi. Functie: algemeen directeur van de Mesbah Energy Company. Andere informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(22)Naser Maleki. Functie: hoofd van Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andere informatie: Naser Maleki is voorts een functionaris van het MODAFL die toezicht houdt op de werkzaamheden in verband met het programma voor de ballistische raket Shahab-3. De Shahab-3 is de huidige ballistische langeafstandsraket van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(23)Hamid-Reza Mohajerani. Andere informatie: betrokken bij het productiebeheer van de uraniumconversie-installatie te Isfahan.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(24)Jafar Mohammadi. Functie: technisch adviseur van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (beheert de productie van kleppen voor centrifuges). Andere informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(25)Ehsan Monajemi. Functie: directeur bouwprojecten, Natanz. Andere informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(26)Mohammad Reza Naqdi. Titel: brigadegeneraal. Andere informatie: voormalig plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten voor logistiek en industrieel onderzoek / hoofd van het overheidsbureau voor de strijd tegen smokkel, betrokken bij pogingen om de sancties van de Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007) te omzeilen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(27)Houshang Nobari. Andere informatie: betrokken bij het beheer van de verrijkingsinstallaties in Natanz.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(28)Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titel: luitenant-generaal. Functie: rector van Malek Ashtar University of Defence Technology. Andere informatie: de afdeling scheikunde van de Ashtar University of Defence Technology is verbonden met het ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten en heeft experimenten met beryllium verricht. Betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(29)Mohammad Qannadi. Functie: AEOI – vicevoorzitter Onderzoek & Ontwikkeling. Andere informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(30)Amir Rahimi. Functie: hoofd van het Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Andere informatie: het Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center is onderdeel van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company (onderdeel van AEOI), die betrokken is bij verrijkingsactiviteiten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(31)Javad Rahiqi. Functie: hoofd van het Esfahan Nuclear Technology Center van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (andere informatie: geboortedatum: 24 april 1954; geboorteplaats: Marshad).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010 (EU: 24.4.2007).

(32)Abbas Rashidi. Andere informatie: betrokken bij verrijkingsactiviteiten te Natanz.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(33)Morteza Rezaie. Titel: brigadegeneraal. Functie: plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(34)Morteza Safari. Titel: Vice-admiraal. Functie: bevelhebber van de marine van de IRGC.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(35)Yahya Rahim Safavi. Titel: generaal-majoor. Functie: bevelhebber van de IRGC (Pasdaran). Andere informatie: betrokken bij zowel het nucleaire programma als het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(36)Seyed Jaber Safdari. Andere informatie: directeur van de verrijkingsinstallaties in Natanz.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(37)Hosein Salimi. Titel: generaal. Functie: bevelhebber van de luchtmacht, IRGC (Pasdaran). Andere informatie: betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(38)Qasem Soleimani. Titel: brigadegeneraal. Functie: bevelhebber van de Qods-strijdkrachten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(39)Ghasem Soleymani. Andere informatie: directeur van de Uranium Mining Operations van de Saghand Uranium Mine.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(40)Mohammad Reza Zahedi. Titel: brigadegeneraal. Functie: bevelhebber van de landstrijdkrachten van de IRGC.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(41)General Zolqadr. Functie: onderminister van Binnenlandse Zaken, belast met veiligheid, officier van de IRGC.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

▼M3

(42)Azim Aghajani (ook gespeld als Adhajani). Functie: Lid van de Qods-strijdkrachten van de IRGC welke opereren onder leiding van generaal-majoor Qasem Soleimani, de bevelhebber van de Qods-strijdkrachten, die op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatst.

Overige informatie: faciliteerde een overtreding van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) waarbij de uitvoer van wapens en aanverwant materieel uit Iran wordt verboden.

Aanvullende informatie: Nationaliteit: Iraans. Paspoortnummer: 6620505, 9003213.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 18 april 2012.

(43)Ali Akbar Tabatabaei (alias Sayed Akbar Tahmaesebi). Functie: Lid van de Qods-strijdkrachten van de IRGC welke opereren onder leiding van generaal-majoor Qasem Soleimani, de bevelhebber van de Qods-strijdkrachten, die op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatst.

Overige informatie: faciliteerde een overtreding van punt 5 van Resolutie 1747 (2007) waarbij de uitvoer van wapens en aanverwant materieel uit Iran wordt verboden.

Aanvullende informatie: Nationaliteit: Iraans. Geboortedatum: 1967.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 18 april 2012.

▼B

Entiteiten

(1)Abzar Boresh Kaveh Co. (ook bekend als BK Co.). Andere informatie: betrokken bij de productie van centrifugeonderdelen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(2)Amin Industrial Complex: Amin Industrial Complex heeft geprobeerd temperatuurregelingen te verwerven die kunnen worden gebruikt voor kernonderzoek en nucleaire faciliteiten voor onderzoek en productie. Amin Industrial Complex is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens de Defense Industries Organization (DIO), die werd aangewezen in Resolutie 1737 (2006).

Locatie: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran

ook bekend als Amin Industrial Compound en Amin Industrial Company.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(3)Ammunition and Metallurgy Industries Group (ook bekend als a) AMIG, b) Ammunition Industries Group). Andere informatie: a) AMIG controleert 7th of Tir, b) AMIG is eigendom van en wordt gecontroleerd door de Defence Industries Organisation (DIO).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(4)Armament Industries Group: Armament Industries Group (AIG) produceert en onderhoudt allerlei handvuurwapens en lichte wapens, waaronder vuurwapens van groot en middelgroot kaliber en daarmee samenhangende technologie. AIG koopt veelal aan via Hadid Industries Complex.

Locatie: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010).

(5)Atomic Energy Organization of Iran (AEOI). Andere informatie: betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(6)Bank Sepah en Bank Sepah International. Andere informatie: Bank Sepah verleent steun aan de Aerospace Industries Organisation (AIO) en de ondergeschikte entiteiten daarvan, onder andere de Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) en de Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(7)Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Andere informatie: a) dochteronderneming van Saccal System companies; b) dit bedrijf probeerde gevoelige goederen te kopen voor een entiteit die is genoemd in Resolutie 1737 (2006).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(8)Cruise Missile Industry Group (ook bekend als Naval Defence Missile Industry Group).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(9)Defence Industries Organisation (DIO). Andere informatie: a) overkoepelende, door het MODAFL gecontroleerde entiteit, waarvan enkele ondergeschikte entiteiten betrokken zijn geweest bij het vervaardigen van onderdelen voor het centrifugeprogramma, en bij het rakettenprogramma; b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(10)Defense Technology and Science Research Center. Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het Iraanse ministerie van Defensie en Logistiek van de Strijdkrachten (MODAFL), dat toezicht houdt op het Iraanse programma voor onderzoek en ontwikkeling, productie, onderhoud, export en aankoop op het gebied van defensie.

Locatie: Pasdaran Ave, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 9.6.2010).

(11)Doostan International Company. Doostan International Company (DICO) levert onderdelen voor het Iraanse programma voor ballistische raketten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(12)Electro Sanam Company (ook bekend als a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Andere informatie: dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(13)Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) en Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Andere informatie: deze centra zijn onderdelen van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company, die onder de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) ressorteert.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(14)Ettehad Technical Group. Andere informatie: dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(15)Fajr Industrial Group. Andere informatie: a) voorheen Instrumentation Factory Plant, b) ondergeschikte entiteit van Aerospace Industries Organization (AIO), c) betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(16)Farasakht Industries. Farasakht Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Aircraft Manufacturing Company, dat op zijn beurt eigendom is van of onder zeggenschap staat van het MODAFL.

Locatie: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(17)Farayand Technique. Andere informatie: a) betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma), b) genoemd in IAEA-rapporten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(18)First East Export Bank, P.L.C. First East Export Bank, PLC is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Bank Mellat. De afgelopen zeven jaar heeft Bank Mellat meegewerkt aan transacties van honderden miljoenen dollars voor Iraanse organisaties op het gebied van nucleaire activiteiten, raketten en defensie.

Locatie: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Maleisië; Inschrijving in het handelsregister van Maleisië onder nummer LL06889.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(19)Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (ook bekend als Instrumentation Factories Plant). Andere informatie: gebruikt door AIO voor een aantal aankooppogingen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(20)Jabber Ibn Hayan. Andere informatie: AEOI-laboratorium betrokken bij splijtstofcyclusactiviteiten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).

(21)Joza Industrial Co. Andere informatie: dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(22)Kala-Electric (ook bekend als Kalaye Electric). Andere informatie: a) leverancier van de PFEP - Natanz, b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(23)Karaj Nuclear Research Centre. Andere informatie: onderdeel van de onderzoeksdivisie van AEOI.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(24)Kaveh Cutting Tools Company. Kaveh Cutting Tools Company is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens DIO.

Locatie: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(25)Kavoshyar Company. Andere informatie: dochteronderneming van AEOI.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(26)Khorasan Metallurgy Industries. Andere informatie: a) dochteronderneming van Ammunition Industries Group (AMIG), die afhangt van DIO, b) betrokken bij de productie van centrifugeonderdelen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(27)M. Babaie Industries. M. Babaie Industries valt onder Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (voorheen de Air Defense Missile Industries Group) van de Iraanse lucht- en ruimtevaartorganisatie (AIO). AIO heeft zeggenschap over de raketorganisaties Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) en Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), die beide werden aangewezen in Resolutie 1737 (2006).

Locatie: P.O. Box 16535-76, Tehran, 16548, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(28)Malek Ashtar University. Valt onder DTRSC binnen het MODAFL. De universiteit heeft onderzoeksgroepen die voorheen onder het Physics Research Center (PHRC) vielen. IAEA-inspecteurs kregen geen toestemming om met medewerkers te spreken of documenten van deze organisatie in te zien om na te gaan of het Iraanse nucleaire programma al dan niet een militaire dimensie heeft.

Locatie: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010).

(29)Mesbah Energy Company. Andere informatie: a) leverancier van de A40-onderzoeksreactor - Arak, b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(30)Ministry of Defense Logistics Export. Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) verkoopt door Iran geproduceerde wapens aan klanten in de hele wereld en schendt daarmee Resolutie 1747 (2007), op grond waarvan Iran geen wapens of daarmee verband houdend materieel mag verkopen.

Locatie: P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran; Gevestigd aan de westkant van Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010).

(31)Mizan Machinery Manufacturing. Mizan Machinery Manufacturing (3M) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SHIG.

Locatie: P.O. Box 16595-365, Tehran, Iran.

ook bekend als 3MG.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.6.2008 (VN: 9.6.2010).

(32)Modern Industries Technique Company. Modern Industries Technique Company (MITEC) is verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de IR-40 zwaarwaterreactor in Arak. MITEC speelde een belangrijke rol bij de aanschaf van materialen voor de bouw van de IR-40 zwaarwaterreactor.

Locatie: Arak, Iran.

ook bekend als Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(33)Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine. Het Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) is een grote onderzoeksafdeling van de Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), die werd aangewezen in Resolutie 1737 (2006). Het NFRPC is het centrum van AEOI voor de ontwikkeling van splijtstof en is betrokken bij opwerkingsactiviteiten.

Locatie: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran.

ook bekend als Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine; Karaji Agricultural and Medical Research Center.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(34)Niru Battery Manufacturing Company. Andere informatie: a) dochteronderneming van DIO, b) heeft als taak voedingseenheden te maken voor het Iraanse leger, o.a. voor raketsystemen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(35)Novin Energy Company (ook bekend als Pars Novin). Andere informatie: opereert binnen AEOI.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(36)Parchin Chemical Industries. Andere informatie: onderdeel van DIO.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(37)Pars Aviation Services Company. Andere informatie: verzorgt het onderhoud van vliegtuigen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(38)Pars Trash Company. Andere informatie: a) betrokken bij het nucleaire programma van Iran (centrifugeprogramma), b) genoemd in IAEA-rapporten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(39)Pejman Industrial Services Corporation. Pejman Industrial Services Corporation is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.

Locatie: P.O. Box 16785-195, Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(40)Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Andere informatie: heeft deelgenomen aan de bouw van de uraniumconversie-installatie te Isfahan.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(41)Qods Aeronautics Industries. Andere informatie: produceert onbemande luchtvaartuigen (UAV's), parachutes, paragliders, paramotors, enz.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(42)Sabalan Company. Sabalan is een schuilnaam voor SHIG.

Locatie: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(43)Sanam Industrial Group. Andere informatie: ondergeschikte entiteit van AIO.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(44)Safety Equipment Procurement (SEP). Andere informatie: dekmantelbedrijf voor AIO, betrokken bij het programma voor ballistische raketten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 3.3.2008.

(45)7th of Tir. Andere informatie: a) ondergeschikte entiteit van DIO, waarvan algemeen wordt aangenomen dat het rechtstreeks betrokken is bij het nucleaire programma van Iran, b) betrokken bij het nucleaire programma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(46)Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO). SAPICO is een schuilnaam voor SHIG.

Locatie: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(47)Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Andere informatie: a) ondergeschikte entiteit van Aerospace Industries Organization (AIO), b) betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(48)Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Andere informatie: a) ondergeschikte entiteit van Aerospace Industries Organization (AIO), b) betrokken bij het ballistische-rakettenprogramma van Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 23.12.2006.

(49)Shahid Karrazi Industries. Shahid Karrazi Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.

Locatie: Teheran, Iran

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(50)Shahid Satarri Industries. Shahid Sattari Industries is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens SBIG.

Locatie: Zuidoost-Teheran, Iran.

ook bekend als Shahid Sattari Group Equipment Industries.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(51)Shahid Sayyade Shirazi Industries. Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens DIO.

Locatie: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway — Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(52)Sho'a' Aviation. Andere informatie: produceert ultralichte vliegtuigen (microlights).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(53)Special Industries Group. Special Industries Group (SIG) valt onder DIO.

Locatie: Pasdaran Avenue, P.O. Box 19585/777, Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.7.2007 (VN: 9.6.2010).

(54)TAMAS Company. Andere informatie: a) betrokken bij verrijkingsactiviteiten, b) TAMAS is een overkoepelend lichaam met vier ondergeschikte entiteiten, waaronder een voor uraniumwinning t/m -concentratie en een ander voor uraniumverwerking, -verrijking en -afval.

Datum plaatsing op de EU-lijst: 24.4.2007 (VN: 3.3.2008).

(55)Tiz Pars. Tiz Pars is een schuilnaam voor SHIG. Tussen april en juli 2007 probeerde Tiz Pars namens SHIG een vijfassige laserlas- en -snijmachine te kopen, die gebruikt zou kunnen worden voor het Iraanse raketprogramma.

Plaats: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(56)Ya Mahdi Industries Group. Andere informatie: ondergeschikte entiteit van AIO.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 24.3.2007.

(57)Yazd Metallurgy Industries. Yazd Metallurgy Industries (YMI) valt onder DIO.

Locatie: Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran; Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran.

ook bekend als Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

▼M3

(58)Behineh Trading Co.

Overige informatie: Een Iraans bedrijf dat een cruciale rol heeft gespeeld in de illegale wapenoverdracht van Iran naar West-Afrika en dat als expediteur van de wapenzending is opgetreden namens de Qods-strijdkrachten van de IRGC welke onder het bevel staan van generaal-majoor Qasem Soleimani, die op grond van Resolutie 1747 (2007) van de VN-Veiligheidsraad op de VN-lijst is geplaatst.

Aanvullende informatie: Adres: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran. Telefoon: +98 9195382305. Website: http://www.behinehco.ir

Datum plaatsing op de VN-lijst: 18 april 2012.

▼B

B.Entiteiten die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of optreden namens de Iraanse revolutionaire garde

(1)Fater (of Faater) Institute. Dochteronderneming van Khatam al-Anbiya (KAA). Fater heeft gebruikgemaakt van buitenlandse leveranciers, waarschijnlijk namens andere KAA-bedrijven of IRGC-projecten in Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(2)Gharagahe Sazandegi Ghaem. Gharagahe Sazandegi Ghaem is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(3)Ghorb Karbala. Ghorb Karbala is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(4)Ghorb Nooh. Ghorb Nooh is eigendom van of staat onder zeggenschap van KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(5)Hara Company. Is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(6)Imensazan Consultant Engineers Institute. Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(7)Khatam al-Anbiya Construction Headquarters. Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) is eigendom van de Iraanse revolutionaire garde (IRGC) en is betrokken bij grootschalige civiele en militaire bouwprojecten en andere ingenieursactiviteiten. Het bedrijf doet veel voor projecten van de Passive Defense Organization. Dochterondernemingen van KAA speelden met name een grote rol bij de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek in Qom/Fordow.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(8)Makin. Makin is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA en is een dochteronderneming van KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(9)Omran Sahel. Is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(10)Oriental Oil Kish. Oriental Oil Kish is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(11)Rah Sahel. Rah Sahel is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(12)Rahab Engineering Institute. Rahab is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA en is een dochteronderneming van KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(13)Sahel Consultant Engineers. Is eigendom van of staat onder zeggenschap van Ghorb Nooh.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(14)Sepanir. Sepanir is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(15)Sepasad Engineering Company. Sepasad Engineering Company is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens KAA.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

C.Entiteiten die eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of optreden namens Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

(1)Irano Hind Shipping Company.

Locatie: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(2)IRISL Benelux NV.

Locatie: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium. V.A.T. Number BE480224531 (Belgium).

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.

(3)South Shipping Line Iran (SSL).

Locatie: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 9.6.2010.
BIJLAGE IX

Lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 23, lid 2

I.►M4Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten, en personen en entiteiten die de regering van Iran steunenA. Personen

Naam

Nadere gegevens

Redenen

Datum plaatsing op de lijst

1.

Reza AGHAZADEH

Geboortedatum: 15.03.1949.

Paspoortnummer: S4409483 geldig 26.4.2000 - 27.4.2010 Afgegeven: Teheran,

Diplomatiek paspoort nummer: D9001950, afgegeven op 22.1.2008, geldig tot 21.1.2013, Geboorteplaats: Khoy

Voormalig hoofd van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

▼M3 —————

▼B

3.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran, Iran

Plaatsvervangend directeur van AEOI en directeur-generaal van de Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (zie Deel B, nr. 30), onderdeel van AEOI. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van de Raad van Beheer IAEA en de Veiligheidsraad moet opschorten.

23.4.2007

4.

Ingenieur Mojtaba HAERI

Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor industrie. Toezicht op AIO en DIO.

23.6.2008

5.

Mahmood JANNATIAN

Geboortedatum: 21.4.1946

Paspoortnummer: T12838903

Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran.

23.6.2008

6.

Said Esmail KHALILIPOUR (ook bekend als LANGROUDI)

Geboortedatum: 24.11.1945

Geboorteplaats: Langroud

Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

7.

Ali Reza KHANCHI

Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran, Iran;

Fax: (+9821) 8021412

Directeur Tehran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over de plutoniumscheidingsexperimenten van het TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij die experimenten. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

8.

Ebrahim MAHMUDZADEH

Directeur Iran Electronic Industries (zie Deel B, nr. 20).

23.6.2008

9.

Fereydoun MAHMOUDIAN

Geboren op 7.11.1943 in Iran.

Paspoort nr. 05HK31387 afgegeven op 1.1.2002 in Iran, geldig tot 7.8.2010.

Verkreeg Frans staatsburgerschap op 7.5.2008.

Directeur van Fulmen (zie Deel B, nr. 13).

26.7.2010

10.

Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU

Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek (zie Deel B, nr. 29).

23.6.2008

▼M4 —————

▼B

12.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

Hoofd van Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), ook bekend als Cruise Missile Industry Group. Deze organisatie wordt vermeld in UNSCR 1747 en in bijlage I bij Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB.

26.7.2010

13.

Anis NACCACHE

Bestuurder van Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; Deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 (2006) worden vermeld.

23.6.2008

14.

Brigadegeneraal Mohammad NADERI

Directeur van Aerospace Industries Organisation (AIO) (zie Deel B, nr. 1). AIO heeft deelgenomen aan gevoelige Iraanse programma's.

23.6.2008

15.

Ali Akbar SALEHI

Minister van Buitenlandse Zaken. Voormalig hoofd van de Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

17.11.2009

16.

Vice-admiraal Mohammad SHAFI'I RUDSARI

Voormalig plaatsvervangend minister van het MODAFL voor coördinatie (zie Deel B, nr. 29).

23.6.2008

17.

Abdollah SOLAT SANA

Directeur van Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van president Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.

23.4.2007

18.

Mohammad AHMADIAN

Voormalig waarnemend directeur van Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Tegenwoordig plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

19.

Ingenieur Naser RASTKHAH

Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

20.

Behzad SOLTANI

Plaatsvervangend directeur van AEOI. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

21.

Massoud AKHAVAN-FARD

Plaatsvervangend directeur van AEOI voor planning en internationale en parlementaire zaken. AEOI houdt toezicht op het Iraanse kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.5.2011

▼M3 —————

▼B

23.

Davoud BABAEI

Huidig hoofd veiligheid van de Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (organisatie voor innovatie en onderzoek op defensiegebied), het onderzoeksinstituut van het Ministry Of Defence Armed Forces Logistics; het instituut wordt geleid door de op de VN-lijst geplaatste Mohsen Fakhrizadeh. De IAEA heeft de SPND aangewezen, omdat de IAEA bezorgd is over mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran waarvoor Iran samenwerking weigert. Als hoofd van de veiligheid moet Babaei voorkomen dat informatie bekend raakt, ook bij de IAEA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

25.

Sayed Shamsuddin BORBORUDI

Plaatsvervangend directeur van de door de VN aangewezen Atomic Energy Organisation of Iran, waar hij ondergeschikt is aan de op de VN-lijst geplaatste Feridun Abbasi Davani. Is zeker sedert 2002 betrokken bij het Iraans kernprogramma, onder meer als voormalig hoofd bevoorrading en logistiek bij AMAD, waar hij verantwoordelijk was voor het gebruik van dekmantelbedrijven, zoals Kimia Madan, voor het aankopen van apparatuur en materiaal voor het kernwapenprogramma van Iran.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

27.

Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)

Minister van Wetenschap, Onderzoek en Technologie sinds de verkiezingen van 2009. Iran heeft verzuimd de IAEA toelichtingen te verstrekken over zijn rol in de studies ter ontwikkeling van raketkoppen. Dit past in de algehele weigering van Iran om samen te werken met het IAEA-onderzoek naar de "Alleged Studies" (vermeende studies) die doen vermoeden dat het kernprogramma van Iran een militaire dimensie heeft; in dit verband wordt ook geen toegang verleend tot documenten in verband met betrokken personen.

Daneshjoo speelt naast zijn rol als minister ook een rol in "Passive Defence"-activiteiten namens president Ahmadinejad. De Passive Defence Organisation staat reeds op de EU-lijst.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

29.

Milad JAFARI

Geboortedatum 20.9.1974

Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral metalen) aan dekmantelbedrijven voor de op de VN-lijst geplaatste entiteit SHIG. Leverde goederen aan SHIG tussen januari en november 2010. Voor sommige goederen werden na november 2010 betalingen gedaan bij het centraal kantoor van de op de EU-lijst geplaatste Export Development Bank of Iran (EDBI) in Teheran.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

31.

Ali KARIMIAN

Een Iraans onderdaan die goederen levert (vooral koolstofvezel) aan de op de VN-lijst geplaatste entiteiten SHIG en SBIG.

1.12.2011

32.

Majid KHANSARI

Directeur van de op de VN-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company.

1.12.2011

▼M4 —————

▼M3 —————

▼B

35.

Mohammad MOHAMMADI

Directeur van MATSA.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

37.

Mohammad Sadegh NASERI

Hoofd van het Physics Research Institute (vroeger bekend als Institute of Applied Physics).

1.12.2011

38.

Mohammad Reza REZVANIANZADEH

Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH); tevens AEOI-functionaris. Hij oefent toezicht uit op, en schrijft aanbestedingen uit voor toeleveringsbedrijven voor de uitvoering van gevoelige werkzaamheden bij de Fuel Manufacturing Plant (FMP), de Zirconium Powder Plant (ZPP) en de Uranium Conversion Facility (UCF).

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

40.

Hamid SOLTANI

Directeur van de op de EU-lijst geplaatste Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA)

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Javad AL YASIN

Hoofd van het Research Centre for Explosion and Impact, ook bekend als METFAZ.

1.12.2011

▼M3 —————

▼M4

44.

Majid NAMJOO

Geboren op 5 januari 1963 in Teheran, Iran

Minister van Energie. Lid van de Hoge Nationale Veiligheidsraad, die het nucleair beleid van Iran bepaalt.

16.10.2012

▼M8

45.

Babak ZANJANI

Geboortedatum: 12 maart 1971

Babak Zanjani helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. Zanjani is een spilfiguur bij Iraanse oliecontracten en bij het overmaken van oliegeld. Zanjani bezit en exploiteert de in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Sorinet Group, en sommige ondernemingen van die groep worden gebruikt om oliebetalingen door te sluizen.

22.12.2012

▼BB. Entiteiten

Naam

Nadere gegevens

Redenen

Datum plaatsing op de lijst

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran

Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran

AIO houdt toezicht op de Iraanse productie van raketten, incl. Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group, alle drie vermeld in UNSCR 1737 (2006). De Directeur van AIO en twee andere hoge functionarissen worden ook vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Armed Forces Geographical Organisation

Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten.

23.6.2008

3.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran

Bedrijf uit de energiesector dat productiesteun biedt aan het nucleaire programma, met inbegrip van aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak.

26.7.2010

4.

Bank Mellat (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Tehran, 15817, Iran

Bank Mellat steunt en faciliteert het programma voor ballistische raketten en het nucleaire programma van Iran. De bank heeft bankdiensten verleend aan op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten, of entiteiten die optreden namens of op last van, eigendom zijn van, of onder zeggenschap staan van hen. Het is de moederbank van de First East Export Bank die wordt vermeld in UNSCR 1929.

26.7.2010

a) Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republiek Armenië

100 % eigendom van Bank Mellat.

26.7.2010

b) Persia International Bank Plc

Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Verenigd Koninkrijk

60 % eigendom van Bank Mellat

26.7.2010

5.

Bank Melli, Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen

Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Tehran, Iran

Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die deelnemen aan de nucleaire en raketprogramma's van Iran of daarvoor goederen aankopen (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO) Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van de bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007).

Bank Melli blijft deze activiteiten ontplooien en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via haar bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten steunen en aan hen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van deze entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan.

23.6.2008

a) Arian Bank (ook bekend als Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Arian Bank is een joint-venture van Bank Melli en Bank Saderat.

26.7.2010

b) Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, Verenigde Staten; Tax ID nr. 1368932 (Verenigde Staten)

Assa Corporation is een dekmantelbedrijf dat is opgericht en wordt gecontroleerd door Bank Melli. Het werd opgericht door Bank Melli om fondsen uit de Verenigde Staten naar Iran te sluizen.

26.7.2010

c) Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanaaleilanden

Assa Corporation Ltd is het moederbedrijf van Assa Corporation. Is eigendom van of staat onder zggenschap van Bank Melli.

26.7.2010

d) Bank Kargoshaie (ook bekend als Bank Kargoshaee, ook bekend als Kargosai Bank, ook bekend als Kargosa'i Bank)

587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran

Bank Kargoshaee is eigendom van Bank Melli.

26.7.2010

e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran;

Andere vestiging:

Plaats: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Andere vestiging:

Plaats: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116

Andere vestiging:

Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer: 89584.

Heeft banden met entiteiten aangewezen door de Verenigde Staten, de Europese Unie of de Verenigde Naties sinds 2000. Aangewezen door de Verenigde Staten als eigendom van of onder zeggenschap van Bank Melli.

26.7.2010

▼M3

f) Bank Melli Iran ZAO (o.b.a. Mir Business Bank)

Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternatief adres: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia

Eigendom van Bank Melli.

23.6.2008

▼B

g) Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183

Andere vestiging:

Plaats: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;

Bedrijfsregistratienummer: 382231

Aangewezen door de Verenigde Staten als eigendom van of onder zeggenschap van Bank Melli.

26.7.2010

h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (ook bekend als: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No 20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451

No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran

Volledig eigendom van Bank Melli Investment Co. Holding Company voor het beheer van alle cementbedrijven eigendom van BMIIC.

26.7.2010

i) First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaaimaneilanden;

Andere vestiging:

Plaats: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaaimaneilanden;

Andere vestiging:

Plaats: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898

Op de Kaaimaneilanden gevestigd fonds, in licentie gegeven door de Iraanse regering voor buitenlandse investeringen op de effectenbeurs van Teheran.

26.7.2010

j) Mazandaran Cement Company

No 51, sattari st. Afric Ave.Tehran, Iran

Andere vestiging:

Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688

Andere vestiging:

40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran

Gecontroleerd door Bank Melli Iran.

26.7.2010

k) Mehr Cayman Ltd.

Kaaimaneilanden; Handelsregisternummer: 188926 (Kaaimaneilanden)

Eigendom van of onder zeggenschap van Bank Melli.

26.7.2010

l) Melli Agrochemical Company PJS (ook bekend als Melli Shimi Keshavarz)

5th Floor No 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran

Andere vestiging:

Africa Street, Sattari Street No. Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran

Eigendom van of onder zeggenschap van Bank Melli.

26.7.2010

▼M3

m) Melli Bank plc

London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom

Eigendom van Bank Melli.

23.6.2008

▼B

n) Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Registratiecertificaatnummer (Dubai): 0107, afgegeven 30.11.2005.

Eigendom van of onder zeggenschap van Bank Melli.

26.7.2010

o) Shemal Cement Company (ook bekend als Siman Shomal, ook bekend als Shomal Cement Company)

No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran

Andere vestiging:

Africa Street, Sattari Street No. Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446

Andere vestiging:

Plaats: 289 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran

Gecontroleerd door Bank Melli Iran.

26.7.2010

6.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran

Ingevolge de sancties van de Europese Unie ten aanzien van Bank Melli heeft Bank Refah de lopende verrichtingen van Bank Melli overgenomen.

26.7.2010

7.

Bank Saderat (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran

Bank Saderat is een Iraanse bank die gedeeltelijk eigendom is van de Iraanse regering. Bank Saderat heeft verscheidene financiële diensten verricht voor entiteiten die bij Irans nucleaire en ballistische raketprogramma's zijn betrokken, met inbegrip van entiteiten die zijn vermeld in UNSCR 1737. Bank Saderat verwerkte nog in maart 2009 betalingen en kredietbrieven van DIO (vermeld in UNSCR 1737) en Iran Electronics Industries. In 2003 behandelde Bank Saderat kredietbrieven namens de Iraanse nucleair-gerelateeerde Mesbah Energy Company (vervolgens vermeld in UNSR 1737).

26.7.2010

a) Bank Saderat PLC (Londen)

5 Lothbury, London, EC2R 7HD, Verenigd Koninkrijk

Filiaal 100 % eigendom van Bank Saderat.

8.

Sina Bank

187, Avenue Motahari, Tehran, Iran

Deze bank heeft zeer nauwe banden met de belangen van het "Daftar" (bureau van de Opperste Leider, met een administratie van ongeveer 500 medewerkers). Op die manier draagt zij bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime.

26.7.2010

9.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran

Schaft industriegoederen aan, speciaal voor de nucleaire activiteiten van AEOI, Novin Energy en Kalaye Electric Company (alle vermeld in UNSCR 1737). Directeur van ESNICO is Haleh Bakhtiar (vermeld in UNSCR 1803).

26.7.2010

10.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Tehran, Iran

Heeft nauwe banden met Naftar en Bonyad-e Mostazafan. Etemad Amin Invest Co Mobin draagt bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime en de parallelle Iraanse staat.

26.7.2010

11.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen

Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711

Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran

Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;

No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;

Handelsregister nr. 86936

(Iran)

The Export Development Bank of Iran (EDBI) was betrokken bij het verlenen van financiële diensten aan ondernemingen die betrokken zijn bij de Iraanse programma's die zorgen baren qua proliferatie en zij heeft op VN-lijsten geplaatste entiteiten geholpen om sancties te omzeilen en te overtreden. Zij verstrekt financiële diensten aan entiteiten die afhangen van het MODAFL en aan hun dekmantelondernemingen, die het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran ondersteunen.

De EDBI is doorgegaan met het afwikkelen van het betalingsverkeer voor Bank Sepah, nadat deze op de VN-lijst was geplaatst, waaronder betalingen in verband met het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran. De EDBI heeft transacties verricht in verband met Iraanse defensie- en raketentiteiten waarvan er verschillende door de VN-Veiligheidsraad (UNSC) op een lijst zijn geplaatst. De EDBI was een belangrijke intermediair die instond voor het financiële verkeer van Bank Sepah (die sinds 2007 door de UNSC op een lijst is geplaatst), waaronder MVW-gerelateerde betalingen. De EDBI verleent financiële diensten aan diverse MODAFL-entiteiten en faciliteert aankoopactiviteiten van dekmantelbedrijven die met MODAFL-entiteiten verbonden.

26.7.2010

a) EDBI Exchange Company (ook bekend als Export Development Exchange Broker Co.)

No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353

Andere vestiging:

Africa Street, Sattari Street No. Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

De in Teheran gevestigde EDBI Exchange Company is voor 70 % eigendom van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder zeggenschap staat van de EDBI.

26.7.2010

b) EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran

De in Teheran gevestigde EDBI Stock Brokerage Company is een volledige dochteronderneming van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder zeggenschap staat van de EDBI.

26.7.2010

c) Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA is eigendom van de Export Development Bank of Iran.

26.7.2010

12.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, P.O. Box 13445-885, Tehran, Iran

Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29), die hoofdzakelijk composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie produceert, maar ook betrokken is bij de ontwikkeling van koolstofvezelcapaciteiten voor kern- en rakettoepassingen. Verbonden met de Technology Cooperation Office. Iran heeft recentelijk de massaproductie van centrifuges van de nieuwe generatie aangekondigd, waarvoor de productiecapaciteiten van de FACI voor koolstofvezels nodig zullen zijn.

26.7.2010

13.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran

Fulmen was betrokken bij de installatie van elektrisch materieel op de site van Qom/Fordow toen het bestaan van deze site nog niet bekend was.

26.7.2010

a) Arya Niroo Nik

Arya Niroo Nik is een dekmantelonderneming die door Fulmen voor bepaalde operaties wordt gebruikt.

26.7.2010

14.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785;

Bedrijfsregistratienummer: 54514-1 (Bahrein) vervalt op 9 juni 2009; Handelregisternummer 13388 (Bahrein)

De in Bahrein gebaseerde Future Bank is voor tweederde in handen van Iraanse banken. De op de EU-lijst geplaatste Bank Melli en Bank Saderat bezitten elk een derde van de aandelen; het resterende derde is in handen van de Ahli United Bank (AUB) van Bahrein. Hoewel de AUB volgens haar jaarverslag 2007 nog steeds haar aandelen in de Future Bank heeft, oefent zij niet langer een grote invloed uit op deze bank die de facto onder zeggenschap staat van haar Iraanse moederbanken die beide in UNSCR 1803 zijn aangemerkt als banken die bijzondere "waakzaamheid" vereisen. De nauwe banden van de Future Bank met Iran blijken voorts uit het feit dat de voorzitter van de Bank Melli tegelijkertijd ook voorzitter van de Future Bank is geweest.

26.7.2010

15.

Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)

Overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de versnelde industrialisering van Iran. Deze instantie heeft zeggenschap over verscheidene ondernemingen die betrokken zijn bij werkzaamheden voor de kern- en raketprogramma's en bij de aanschaf in het buitenland van geavanceerde productietechnologie ter ondersteuning daarvan.

26.7.2010

16.

Iran Aircraft Industries (IACI)

Dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29). Produceert, herstelt en controleert vliegtuigen en vliegtuigmotoren, en koopt luchtvaartonderdelen (vaak van Amerikaanse origine) via buitenlandse intermediairs. Van IACI en haar dochterondernemingen is ook bekend dat zij gebruik maken van een wereldwijd netwerk van tussenhandelaren die luchtvaartgerelateerde goederen proberen aan te kopen.

26.7.2010

17.

Iran Aircraft Manufacturing Company (ook bekend als HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan - Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, IranP.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het MODAFL (zie nr. 29).

26.7.2010

18.

Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA of TESA)

156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran

Iran Centrifuge Technology Company heeft de activiteiten van Farayand Technique overgenomen (vermeld in UNSCR 1737). Produceert centrifugeonderdelen voor uraniumverrijking en geeft rechtstreeks steun aan proliferatiegevoelige activiteiten die Iran krachtens resoluties van de VN-Veiligheidsraad moet opschorten. Voert werkzaamheden uit voor de Kalaye Electric Company (vermeld in UNSCR 1737).

26.7.2010

19.

Iran Communications Industries (ICI)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Ander adres:

P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran

Ander adres:

Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran

Iran Communications Industries, een dochteronderneming van Iran Electronics Industries (zie nr. 20), produceert diverse goederen waaronder communicatiesystemen, luchtvaartelektronica, optische en elektro-optische apparatuur, micro-elektronica, IT-systemen, test- en meetapparatuur, telecommunicatiebeveiligingssystemen, elektronische oorlogsvoeringssystemen, radarbuizen (productie en renovatie) en raketwerpers. Deze goederen kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan.

26.7.2010

20.

Iran Electronics Industries

(waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:

P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran

Dochteronderneming, volledig in eigendom van het MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen.

23.6.2008

a) Isfahan Optics

P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan, Iran

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Electronics Industries.

26.7.2010

21.

Iran Insurance Company (ook bekend als Bimeh Iran)

121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran

Iran Insurance Company heeft de aankoop verzekerd van diverse goederen die kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan. Tot de verzekerde aangekochte goederen behoren helikopteronderdelen, elektronica en computers met toepassingen in de luchtvaart- en raketnavigatie.

26.7.2010

22.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran

Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran

107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran

Organisatie binnen het MODAFL (zie nr. 29), verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de militaire luchtvaartindustrie van Iran.

26.7.2010

23.

Javedan Mehr Toos

Ingenieursbedrijf dat werkt voor de Iraanse organisatie voor atoomenergie die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst.

26.7.2010

24.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1

Handelt in materieel voor de aardolie- en aardgasindustrie dat voor het Iraanse kernprogramma kan worden gebruikt. Heeft getracht materiaal (afsluiters van zeer resistente legeringen (alloy gates)) aan te kopen dat enkel in de nucleaire industrie kan worden gebruikt. Heeft banden met ondernemingen die betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran.

26.7.2010

25.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, P.O. Box 148, Arak, Iran

Aan IDRO verbonden onderneming uit de energiesector die fabricageondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak. Het Verenigd Koninkrijk heeft in juli 2009 een exportweigering voor een aluminium grafietstopstang ("alumina graphite stopper rod") ten aanzien van Machine Sazi Arak gemeld. In mei 2009 heeft Zweden de uitvoer naar Machine Sazi Arak verboden van "bekleding van gewelfde bodems voor drukvaten" ("cladding of dish ends for pressure vessels").

26.7.2010

26.

Marine Industries

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Teheran

Filiaal van DIO.

23.4.2007

27.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

Ondergeschikt aan AEOI en Novin Energy (beide op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst). Betrokken bij de ontwikkeling van kernreactoren.

26.7.2010

28.

Mechanic Industries Group

Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistische programma.

23.6.2008

29.

Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; alias MODAFL; alias MODSAF;

Gevestigd aan de westkant van Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran

Verantwoordelijk voor de Iraanse programma's voor defensieonderzoek, ontwikkeling en productie, inclusief ondersteuning van de raket- en kernprogramma's.

23.6.2008

30.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran, Iran

P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran

Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet aan onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.

23.4.2007

31.

Parchin Chemical Industries

Heeft voor het ballistische programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.

23.6.2008

32.

Parto Sanat Co No.

1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran

Produceert frequentieomzetters en kan ingevoerde buitenlandse frequentieomzetters ontwikkelen of wijzigen zodat deze kunnen worden gebruikt in gascentrifugeverrijking. Wordt geacht te zijn betrokken bij nucleaire proliferatieactiviteiten.

26.7.2010

33.

Passive Defense Organization

Verantwoordelijk voor de selectie en de bouw van strategische faciliteiten, waaronder - volgens Iraanse verklaringen - de site voor uraniumverrijking te Fordow (Qom) die in strijd met Irans verplichtingen gebouwd is zonder hiervan aangifte te doen aan de IAEA (bevestigd in een resolutie van de raad van beheer van het IAEA). Brigadegeneraal Gholam-Reza Jalali, voormalig lid van de IRGC, is voorzitter van de PDO.

26.7.2010

34.

Post Bank

237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118

De Post Bank is geëvolueerd van een Iraanse binnenlandse bank naar een bank die de internationale handel van Iran faciliteert. Zij verricht transacties voor Bank Sepah (die op de lijst van UNSCR 1747 is geplaatst) en maskeert de betrokkenheid van deze bank bij bepaalde transacties om zo de sancties te omzeilen. In 2009 faciliteerde de Post Bank het zakendoen, namens Bank Sepah, tussen de Iraanse defensie-industrie en overzeese begunstigden. Zij faciliteerde tevens het zakendoen met het dekmantelbedrijf voor de Tranchon Commercial Bank (Democratische Volksrepubliek Korea), die bekendstaat voor het faciliteren van proliferatiegerelateerde zaken tussen Iran en de DVK.

26.7.2010

35.

Raka

Een afdeling van Kalaye Electric Company (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst). Deze onderneming, die eind 2006 is opgericht, was verantwoordelijk voor de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek te Fordow (Qom).

26.7.2010

36.

Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute

AEOI, PO Box 14395-836, Teheran

Ondergeschikt aan de AEOI en zet het werk van haar voormalige onderzoekafdeling voort. De directeur is de vicevoorzitter van de AEOI, Mohammad Ghannadi (vermeld in UNSCR 1737).

26.7.2010

37.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - P.O. Box 17665/153 6 19389 Teheran

Treedt op namens de Defense Industries Organisation (DIO).

26.7.2010

38.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

SAKIG ontwikkelt en produceert grond-luchtraketsystemen voor het Iraanse leger. Werkt aan militaire, raket- en luchtverdedigingsprojecten en koopt goederen aan van Rusland, Wit-Rusland en Noord-Korea.

26.7.2010

39.

Shakhese Behbud Sanat

Betrokken bij de productie van materieel en onderdelen voor de splijtstofcyclus.

26.7.2010

40.

State Purchasing Organisation (SPO)

SPO lijkt invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van het MODAFL.

23.6.2008

▼M8

41.

Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office

(ook bekend als Center for Innovation and Technology (CITC))

Teheran, Iran

Verantwoordelijk voor de technologische vooruitgang van Iran door buitenlandse inkoop en opleiding. Verleent ondersteuning aan de kern- en raketprogramma's.

26.07.2010

▼B

42.

Yasa Part, (waaronder alle dochteronder-nemingen) en filialen.

Onderneming die zich bezighoudt met aanbestedingsactiviteiten voor de aankoop van materialen en technologieën die noodzakelijk zijn voor nucleaire en ballistische programma's.

26.7.2010

a) Arfa Paint Company

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

b) Arfeh Company

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

c) Farasepehr Engineering Company

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

d) Hosseini Nejad Trading Co.

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

e) Iran Saffron Company of Iransaffron Co.

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

f) Shetab G.

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

g) Shetab Gaman

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

h) Shetab Trading

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

i) Y.A.S. Co. Ltd

Treedt op namens Yasa Part.

26.7.2010

43.

Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)

Hoofdkantoor: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415

Teheran kantoor, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran

EIH heeft een sleutelrol gespeeld bij de ondersteuning van een aantal Iraanse banken door alternatieve mogelijkheden te bieden ter voltooiing van transacties die door de EU-sancties tegen Iran waren onderbroken. Er is geconstateerd dat EIH heeft opgetreden als adviserende en bemiddelende bank bij transacties met op de lijst geplaatste Iraanse entiteiten. Zo heeft EIH bijvoorbeeld begin augustus 2010 de rekeningen van de op de EU-lijst geplaatste bank Saderat Iran en Bank Mellat bij EIH Hamburg bevroren. Kort daarna heeft EIH in euro's gedane zaken met Bank Mellat en Bank Saderat Iran hervat via EIH-rekeningen bij een niet op de lijst geplaatste Iraanse bank. In augustus 2010 was EIH bezig een systeem op te zetten om routinematige betalingen te doen aan Bank Saderat London en Future Bank Bahrain, met als doel de EU-sancties te omzeilen.

Vanaf oktober 2010 handelde EIH nog steeds als betalingskanaal voor op de lijst geplaatste Iraanse banken, waaronder Bank Mellat en Bank Saderat. Deze op de lijst geplaatste banken moesten hun betalingen aan EIH doen via de Iraanse Bank of Industry and Mine. In 2009 werd EIH door Post Bank gebruikt in een opzet tot sanctieontduiking, waarbij namens (door VN op de lijst geplaatste) Bank Sepah transacties werden uitgevoerd. De op de EU-lijst geplaatste Bank Mellat is een van de moederbanken van EIH.

23.05.2011

44.

Onerbank ZAO (ook bekend als Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank)

Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarus

In Belarus gevestigde bank, eigendom van Bank Refah Kargaran, Bank Saderat en Bank Toseeh Saderat Iran

23.05.2011

45.

Aras Farayande

Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran

Betrokken bij de verwerving van materialen voor Iran Centrifuge Technology Company die op de EU-lijst is geplaatst.

23.05.2011

46.

EMKA Company

Filiaal van TAMAS die op de VN-lijst is geplaatst, verantwoordelijk voor de ontdekking en winning van uranium.

23.05.2011

47.

Neda Industrial Group

No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran

Industrieel automatiseringsbedrijf dat voor de op de VN-lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) heeft gewerkt in de geplaatsturaniumverrijkingsfabriek te Natanz.

23.5.2011

▼M3

48.

Neka Novin (o.b.a. Niksa Nirou)

Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Betrokken bij de verwerving van gespecialiseerde apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt.

23.5.2011

▼B

49.

Noavaran Pooyamoj

No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran

Betrokken bij de verwerving van materialen die onder toezicht staan en rechtstreeks kunnen worden gebruikt bij de productie van centrifuges voor het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma.

23.5.2011

50.

Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)

Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township

Filiaal van de (op de VN-lijst geplaatste) Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Betrokken bij de verwerving van apparatuur voor het kernprogramma.

23.5.2011

▼M4 —————

▼B

52.

Raad Iran (alias Raad Automation Company)

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran

Bedrijf dat betrokken is bij de verwerving van omzetters voor het verboden Iraanse verrijkingsprogramma. Raad Iran is opgericht om controlesystemen te produceren en te ontwerpen, en verkoopt en installeert omzetters en programmeerbare logische eenheden (PLC).

23.5.2011

▼M8

53.

Sureh (ook bekend als Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (ook bekend als Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Hoofdkantoor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran

Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Filiaal van op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) bestaande uit de Uranium Conversion Facility, de Fuel Manufacturing Plant en de Zirconium Production Plant.

23.05.2011

▼B

54.

Sun Middle East FZ Company

Bedrijf dat gevoelige goederen produceert voor de Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East maakt gebruik van tussenpersonen buiten Iran om SUREH de benodigde goederen te leveren. Sun Middle East verstrekt de tussenpersonen valse eindgebruikersgegevens voor het verzenden van de goederen naar Iran, en tracht op die manier de douaneregeling van het betrokken land te omzeilen.

23.5.2011

55.

Ashtian Tablo

Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran

Producent van elektrische apparatuur (schakeltoestellen), betrokken bij de bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.

23.5.2011

56.

Bals Alman

Producent van elektrische apparatuur (schakeltoestellen), betrokken bij de lopende bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.

23.5.2011

57.

Hirbod Co

Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316

Bedrijf dat voor de op de VN-lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) goederen en apparatuur heeft verworven die bestemd zijn voor het Iraanse nucleaire programma en het ballistische raketprogramma.

23.5.2011

58.

Iran Transfo

15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran

Transformatorproducent betrokken bij de lopende bouw van de Fordow (Qom)-faciliteit die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.

23.5.2011

59.

Marou Sanat (alias Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)

9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran

Aankoopbedrijf dat is opgetreden voor Mesbah Energy dat op de lijst van UNSCR 1737 staat.

23.5.2011

60.

Paya Parto (alias Paya Partov)

Filiaal van Novin Energy dat op de lijst van UNSCR 1747 staat; houdt zich bezig met laserlassen.

23.5.2011

61.

Safa Nicu ook bekend als "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" en "Safa Nicu Ltd Company".

— Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran

— No 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran

— No 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran

— PO Box 106900, Abu Dhabi, UAE

— No 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan

— No 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, UAE.

Communicatiebedrijf dat apparatuur heeft geleverd voor de Fordow (Qom)-faciliteit, die is gebouwd zonder aangifte bij de IAEA.

23.5.2011

62.

Taghtiran

Ingenieursbedrijf dat apparatuur verwerft voor Iran's IR-40 zwaar wateronderzoeksreactor.

23.5.2011

63.

Pearl Energy Company Ltd

Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Maleisië

Pearl Energy Company Ltd. is een volle dochtermaatschappij van First East Export Bank (FEEB), die op grond van Resolutie 1929 van de VN-Veiligheidsraad in juni 2010 op de lijst is geplaatst. Pearl Energy Company is opgericht door FEEB om economisch onderzoek te doen naar velerlei wereldwijde industrieën.

23.5.2011

64.

Pearl Energy Services, SA

15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Zwitserland; Bedrijfsregistratienummer #CH-550.1.058.055-9

Pearl Energy Services S.A. is een in Zwitserland gevestigde volle dochteronderneming van Pearl Energy Company Ltd; haar opdracht is financiering en expertise te verlenen aan entiteiten die in de Iraanse oliesector willen binnentreden.

23.5.2011

65.

West Sun Trade GMBH

Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Duitsland;

Telefoon: 0049 40 2270170; Bedrijfsregistratienummer # HRB45757 (Duitsland)

In eigendom of onder zeggenschap van Machine Sazi Arak.

23.5.2011

66.

MAAA Synergy

Maleisië

Betrokken bij de verwerving van componenten voor Iraanse jachttoestellen.

23.5.2011

67.

Modern Technologies FZC (MTFZC)

PO Box 8032, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten

Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.

23.5.2011

68.

Qualitest FZE

Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.

23.5.2011

69.

Bonab Research Center (BRC)

Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran

Verbonden aan AEOI

23.5.2011

70.

Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran

Betrokken bij de verwerving van componenten voor het Iraanse kernprogramma.

23.5.2011

71.

Institute of Applied Physics (IAP)

Voert onderzoek uit naar militaire toepassingen van het Iraanse kernprogramma

23.5.2011

72.

Aran Modern Devices (AMD)

Verbonden aan het MTFZC-netwerk

23.5.2011

73.

Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran

Betrokken bij aankoopactiviteiten voor het Iraanse raketprogramma

23.5.2011

74.

Electronic Components Industries (ECI)

Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran

Filiaal van Iran Electronics Industries.

23.5.2011

75.

Shiraz Electronics Industries

Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran

Filiaal van Iran Electronics Industries.

23.5.2011

76.

Iran Marine Industrial Company (SADRA)

Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran

In eigendom of onder zeggenschap van Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.

23.5.2011

▼M3

77.

Shahid Beheshti University

Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran

In eigendom of onder zeggenschap van het Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Verricht wetenschappelijk onderzoek in verband met de ontwikkeling van kernwapens.

23.5.2011

▼B

78.

Aria Nikan (ook bekend als Pergas Aria Movalled Ltd)

Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran 1576935561

Bekend als toeleveringsbedrijf voor de commerciële afdeling van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Iran Centrifuge Technology Company (TESA). Heeft geprobeerd om gevoelig materiaal, onder meer goederen uit de EU, te verwerven die kunnen worden gebruikt in het Iraans kernprogramma.

1.12.2011

79.

Bargh Azaraksh (ook bekend als Barghe Azerakhsh Sakht)

No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan.

Entiteit met een contract voor werkzaamheden aan de elektriciteitsinstallaties en de leidingen in de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Was belast met het ontwerpen, toeleveren en installeren van elektrische controleapparatuur in Natanz in 2010.

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

81.

Eyvaz Technic

No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran.

Producent van vacuümapparatuur die heeft geleverd aan de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow. Leverde in 2011 drukomzetters aan de op de VN-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company.

1.12.2011

82.

Fatsa

No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran

Iraanse entiteit die zich bezighoudt met uraniumverwerking en productie van splijtstof. Onder zeggenschap van de op de VN-lijst opgenomen Atomic Energy Organisation of Iran.

1.12.2011

83.

Ghani Sazi Uranium Company (ook bekend als Iran Uranium Enrichment Company)

3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran

Ondergeschikt aan de op de VN-lijst opgenomen entiteit TAMAS. Heeft contracten inzake productie met de op de VN-lijst opgenomen entiteit Kalaye Electric Company en de op de EU-lijst opgenomen entiteit TESA.

1.12.2011

84.

Iran Pooya (ook bekend als Iran Pouya)

Overheidsbedrijf dat over de grootste aluminiumextruder in Iran beschikte en materiaal heeft geleverd voor de productie van behuizingen voor de IR-1- en IR-2-centrifuges. Een belangrijk fabrikant van aluminium cilinders voor centrifuges die onder meer de op de VN-lijst geplaatste entiteit AEOI en de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA als klant heeft.

1.12.2011

85.

Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)

18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Tehran 19395-5999

Onderneming uit de energiesector die betrokken is bij de bouw van de uraniumverrijkingsinstallatie in Qom/Fordow. Het VK, Italië en Spanje weigeren exportvergunningen voor deze onderneming af te geven.

1.12.2011

86.

Karanir (ook bekend als Moaser, ook bekend als Tajhiz Sanat)

1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran

Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt.

1.12.2011

87.

Khala Afarin Pars

Unit 5, 2nd Floor, No 75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran

Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt.

1.12.2011

88.

MACPAR Makina San Ve Tic

Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul

Door Milad Jafari geleide onderneming die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

1.12.2011

89.

MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)

90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran

Iraanse onderneming die een contract heeft met de op de VN-lijst geplaatste onderneming Kalaye Electric Company voor het verstrekken van diensten inzake ontwerp en engineering betreffende de gehele splijtstofcyclus. Heeft onlangs apparatuur geleverd voor de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz.

1.12.2011

▼M3

90.

Mobin Sanjesh

Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad Alley, Abbas Abad, Tehran.

Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden toegepast.

1.12.2011

▼B

91.

Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi

Door Milad Jafari geleide onderneming die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

1.12.2011

92.

Research Centre for Explosion and Impact (ook bekend als METFAZ)

44, 180th Street West, Tehran, 16539-75751

Ondergeschikt aan de op de EU-lijst geplaatste Malek Ashtar University; houdt toezicht op activiteiten in verband met de mogelijke militaire aspecten van het kernprogramma van Iran; Iran weigert op laatstgenoemd gebied samen te werken met de IAEA.

1.12.2011

93.

Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood

Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Iran

Aannemer in de bouwsector die leidingen en toebehoren daarvoor heeft geïnstalleerd in de uraniumverrijkingsinstallatie in Natanz. Heeft vooral gewerkt aan centrifugeleidingen.

1.12.2011

94.

Saman Tose'e Asia (SATA)

Onderneming op het gebied van engineering die bijstand heeft verleend bij een reeks van grootschalige industriële projecten waaronder het Iraans uraniumverrijkingsprogramma, onder meer niet-aangegeven werkzaamheden op de uraniumverrijkingsinstallatie in Qom/Fordow

1.12.2011

95.

Samen Industries

2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran,

Tel.: +98 511 3853008,

+98 511 3870225

Dekmantel voor Khorasan Mettalurgy Industries (op de VN-lijst geplaatst overeenkomstig VNVR-resolutie 1803 (2008), filiaal van Ammunition Industries Group (AMIG))

1.12.2011

▼M8 —————

▼B

97.

STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.

79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turkije

Door Milad Jafari geleide onderneming die via dekmantelbedrijven goederen (vooral metalen) heeft geleverd aan de op de VN-lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG).

1.12.2011

98.

SURENA (ook bekend als Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)

Onderneming voor de bouw en inbedrijfstelling van kerncentrales. Onder zeggenschap van de op de VN-lijst geplaatste entiteit Novin Energy Company.

1.12.2011

99.

TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)

12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 - Teheran

Eigendom van of onder zeggenschap van de op de EU-lijst geplaatste entiteit TESA. Betrokken bij de vervaardiging van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt.

1.12.2011

100.

Test Tafsir

No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran

Onderneming die specifieke houders voor UF6 produceert voor de uraniumverrijkingsinstallaties in Natanz en Qom/Fordow.

1.12.2011

101.

Tosse Silooha (ook bekend als Tosseh Jahad E Silo)

Neemt deel aan het Iraans kernprogramma op de sites te Natanz, Qom en Arak.

1.12.2011

102.

Yarsanat (ook bekend als Yar Sanat, ook bekend als Yarestan Vacuumi)

No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teheran.

Toeleveringsbedrijf voor de op de VN-lijst geplaatste entiteit Kalaye Electric Company. Betrokken bij de verwerving van apparatuur en materialen die rechtstreeks in het Iraanse kernprogramma kunnen worden gebruikt. Heeft geprobeerd om vacuümapparatuur en drukomzetters te verwerven.

1.12.2011

103.

Oil Turbo Compressor Company (OTC)

No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran

Filiaal van het op de EU-lijst geplaatste Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (ook bekend als Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)

1.12.2011

▼M4

104.

Central Bank of Iran

(ook bekend als Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Postadres: Mirdamad Blvd., NO.144,Tehran,Islamic Republic of IranP.O. Box: 15875 / 7177

Switchboard: +98 21 299 51

Cable Address: MARKAZBANK

Telex: 216 219-22 MZBK IR SWIFT

Adres: BMJIIRTH

Website: http://www.cbi.ir

E-mail: G.SecDept@cbi.ir

Betrokken bij activiteiten om de sancties te omzeilen. Verleent financiële steun aan de Iraanse overheid.

23.1.2012

▼M3

105.

Bank Tejarat

Postal Address: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, TehranTel.: 88826690Tlx.: 226641 TJTA IR.Fax: 88893641Website: http://www.tejaratbank.ir

►C2

De Bank Tejarat is gedeeltelijk eigendom van de staat. Zij heeft de nucleaire inspanningen van Iran rechtstreeks gefaciliteerd. Zo heeft de Bank Tejarat in 2011 het verkeer van tientallen miljoenen dollars gefaciliteerd om de op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) bij te staan in haar inspanningen om uranium-concentraat (gele koek) te verwerven. De AEOI is de belangrijkste Iraanse organisatie voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nucleaire technologie, en beheert programma's voor de productie van splijtstof. De Bank Tejarat heeft ook een verleden inzake het bijstaan van op de lijst geplaatste Iraanse banken om internationale sancties te ontwijken, bijvoorbeeld door zaken te doen met dekmantel-bedrijven van de door de VN op de lijst geplaatste Shahid Hemmat Industrial Group.

Via haar financiële dienstverlening aan door de EU op de lijst geplaatste Bank Mellat en de Export Development Bank of Iran (EDBI) in de voorbije jaren heeft de Bank Tejarat ook de activiteiten ondersteund van afdelingen en ondergeschikten van de Iraanse Revolutionaire Garde, de door de VN op de lijst geplaatste Defense Industries Organisation en het door de VN op de lijst geplaatste MODAFL.

23.1.2012

▼M8

106.

Tidewater (ook bekend als Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Postadres: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran

Eigendom van of onder zeggenschap van IRGC.

23.01.2012

▼B

107.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (ook bekend als T.E.M. Co.)

Postadres: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Tehran, Iran

Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Iran Aircraft Industries (IACI) voor geheime aankoopactiviteiten.

23.1.2012

108.

Sad Export Import Company (ook bekend als SAD Import & Export Company)

Postadres: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Gebruikt als dekmantelbedrijf door het op de lijst geplaatste Defence Industries Organization (DIO). Betrokken bij wapenoverdracht naar Syrië. Het bedrijf was ook betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk.

23.1.2012

109.

Rosmachin

Postadres: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran

P.O. Box 1584864813 Tehran, Iran

Dekmantelbedrijf van Sad Export Import Company. Betrokken bij illegale wapenoverdracht aan boord van de M/V Monchegorsk.

23.1.2012

▼M4

110.

Ministerie van Energie

Palestine Avenue North, next to Zarathustra Avenue 81,tel. 9-8901081.

Verantwoordelijk voor het beleid in de energiesector, een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering.

16.10.2012

111.

Ministerie van Olie

Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge,tel. 6214-6153751

Verantwoordelijk voor het beleid in de oliesector, een belangrijke bron van inkomsten voor de Iraanse regering.

16.10.2012

112.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing,Taleghani Avenue Tehran - Iran/First Central Building,Taleghan St., Tehran, Iran,Postal Code: 1593657919P.O. Box 1863 and 2501

Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verstrekt financiële middelen aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van de NIOC en de viceminister van Olie is directeur van de NIOC.

16.10.2012

113.

National Iranian Oil Company

(NIOC) PTE LTD

7 Temasek Boulevard #07-02,Suntec Tower One 038987,Singapore;

Registration ID 199004388C

Singapore

Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

114.

National Iranian Oil Company

(NIOC)

International Affairs Limited

NIOC House,4 Victoria Street,LondonSW1H 0NE,United Kingdom; UK

Company Number 02772297

(United Kingdom)

Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

115.

Iran Fuel Conservation Organization

(IFCO)

No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188604760-6

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

116.

Karoon Oil & Gas Production Company

Karoon Industrial ZoneAhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114446464

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

117.

Petroleum Engineering & Develop-ment Company

(PEDEC)

No. 61 Shahid Kalantari St.Sepahbod Qarani Ave.TehranIranTel.: (+98) 2188898650-60

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

118.

North Drilling Company

(NDC)

No. 8 35th St.Alvand St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188785083-8

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

119.

Khazar Expl & Prod Co

(KEPCO)

No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St.TehranIranTel.: (+98) 2188722430

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

120.

National Iranian Drilling Company

(NIDC)

Airport Sq.Pasdaran Blvd.AhwazKhouzestanIranTel.: (+98) 6114440151

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

121.

South Zagros Oil & Gas Production Company

Parvaneh St.Karimkhan Zand Blvd.ShirazIranTel.: (+98) 7112138204

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

122.

Maroun Oil & Gas Company

Ahwaz-Mahshahr Rd.(Km 12)AhwazIranTel.: (+98) 6114434073

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

123.

Masjed-soleyman Oil & Gas Company

(MOGC)

Masjed SoleymanKhouzestanIranTel.: (+98) 68152228001

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

124.

Gachsaran Oil & Gas Company

GachsaranKohkiluye-va-BoyerAhmadIranTel.: (+98) 7422222581

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

125.

Aghajari Oil & Gas Production Company

(AOGPC)

Naft Blvd.OmidiehKhouzestanIranTel.: (+98) 611914701

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

126.

Arvandan Oil & Gas Company

(AOGC)

Khamenei Ave.KhoramsharIranTel.: (+98) 6324214021

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

127.

West Oil & Gas Production Company

No. 42 Zan Blvd.Naft Sq.KermanshahIranTel.: (+98) 8318370072

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

128.

East Oil & Gas Production Company

(EOGPC)

No. 18 Payam 6 St.Payam Ave.Sheshsad DastgahMashhadIranTel.: (+98) 5117633011

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

129.

Iranian Oil Terminals Company

(IOTC)

No. 17 Beyhaghi St.Argentine Sq.TehranIranTel.: (+98) 2188732221

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

130.

Pars Special Economic Energy Zone

(PSEEZ)

Pars Special Economic Energy Zone Org.AssaluyehBoushehrIranTel.: (+98) 7727376330

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

131.

Iran Liquefied Natural Gas Co.

No.20, Alvand St, Argentina Sq,Tehran, 1514938111IRANTel: +9821 888 77 0 11Fax: +9821 888 77 0 25info@iranlng.ir

Filiaal van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

132.

Naftiran Intertrade Company

(ook bekend als Naftiran Trade Company)

(NICO)

Tel.: (+41) 213106565OG 1International HouseThe ParadeSt. Helier JE3QQJersey, UK

Filiaal (100%) van de National Iranian Oil Company (NIOC).

16.10.2012

133.

Naftiran Intertrade Company Srl

Sàrl Ave.De la Tour-Haldimand 61009 PullySchweiz

Filiaal (100%) van de Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

134.

Petroiran Develop-ment Company (PEDCO) Ltd

(ook bekend als PetroIran; ook bekend als „PEDCO”)

National Iranian Oil Company - PEDCO,P.O. Box 2965,Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah,United Arab Emirates;P.O. Box 15875-6731,Tehran,Iran; 41,1st Floor, International House,The Parade,St. Helier JE2 3QQ,Jersey;No. 22, 7th Lane,Khalid Eslamboli Street,Shahid Beheshti Avenue,Tehran,Iran;No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley,Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street,Shariati Street,Tehran 19199/45111,Iran;Kish Harbour,Bazargan Ferdos Warehouses,Kish Island,Iran;

Registration ID 67493 (Jersey)

Filiaal van de Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

135.

Petropars Ltd.

(ook bekend als Petropasr Limited; ook bekend als „PPL”)

Calle La Guairita, Centro Profesional Eurobuilding,Piso 8,Oficina 8E,Chuao,Caracas 1060,Venezuela;No. 35, Farhang Blvd.,Saadat Abad,Tehran,Iran;P.O. Box 3136,Road Town,Tortola,Virgin Islands,British;

alle kantoren wereldwijd

Filiaal van de Naftiran Intertrade Company Ltd.

16.10.2012

136.

Petropars International FZE

(ook bekend als PPI FZE)

P.O. Box 72146,Dubai,United Arab Emirates;

alle kantoren wereldwijd

Filiaal van Petropars Ltd.

16.10.2012

137.

Petropars UK Limited

47 Queen Anne Street,London W1G 9JG,United Kingdom; UK

Company Number 03503060

(United Kingdom);

alle kantoren wereldwijd

Filiaal van Petropars Ltd.

16.10.2012

138.

National Iranian Gas Company

(NIGC)

(1) National Iranian Gas Company Building,

South Aban Street,Karimkhan Boulevard,Tehran,Iran

(2) P.O. Box 15875,

Tehran,

Iran

(3) NIGC Main Bldg.

South Aban St.Karimkhan Ave.,Tehran 1598753113,Iran

Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verstrekt financiële middelen aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van NIGC en de viceminister van Olie is directeur en vicevoorzitter van de raad van bestuur van NIGC.

16.10.2012

139.

National Iranian Oil Refining and Distribution Company

(NIORDC)

4 Varsho Street,Tehran 1598666611,P.O .Box 15815/3499Tehran

Entiteit die eigendom is van de overheid en door de overheid wordt geëxploiteerd; verleent financiële steun aan de regering van Iran. De minister van Olie is voorzitter van de raad van bestuur van NIORDC.

16.10.2012

140.

National Iranian Tanker Company

(NITC)

35 East Shahid Atefi Street,Africa Ave.,19177 Tehran,P.O.Box: 19395-4833,Tel: +98 21 23801,Email: info@nitc-tankers.com;

alle kantoren wereldwijd

Feitelijk onderzeggenschap van de Iraanse regering. Verleent financiële steun aan de regering van Iran via de aandeelhouders die banden hebben met de regering.

16.10.2012

141.

Trade Capital Bank

220035 BelarusTimiriazeva str. 65ATel: +375 (17) 3121012Fax +375 (17) 3121008e-mail: info@tcbank.by

Filiaal (99%) van Tejarat Bank.

16.10.2012

142.

Bank of Industry and Mine

No. 2817 Firouzeh Tower (above park way junction)Valiaar St.TehranTel. 021-22029859Fax: 021-22260272-5

Onderneming die eigendom is van de overheid en die financiële steun verleent aan de regering van Iran.

16.10.2012

143.

Cooperative Development Bank

(ook bekend als Tose'e Ta'avon Bank)

Bozorgmehr St.Vali-e Asr AveTehranTel: +(9821) 66419974 / 66418184Fax: (+9821) 66419974e-mail: info@sandoghtavon.gov.ir

Onderneming die eigendom is van de overheid en die financiële steun verleent aan de regering van Iran.

16.10.2012

▼M5

144.

National Iranian Oil Company Nederland (alias: vertegen-woordiging van de NIOC in Nederland)

Blaak 512, 3011 TA en Weena 333, 3013 AL Rotterdam, Nederland.

Tel.: +31 (10) 225 0177, +31 (10) 225 0308

http://www.nioc-intl.com/Offices_Rotterdam.htm.

Dochteronderneming van de National Iranian Oil Company (NIOC)

7.11.2012

▼M8

145.

National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,P.O.Box: 79145/3184Tel: +98-21-77606030Website: www.niopdc.ir

Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

146.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223Fax: +98-21-66154351Website: www.ioptc.com

Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

147.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.P.O.Box: 11365/6714Tel: +98-21-88907472Fax: +98-21-88907472Website: www.nioec.org

Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012

148.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,Iranian University of Science and Technology,16845-188, Tehran, Iran,Tel: 98 217 3912858Fax: 98 217 7491206E-mail: ici@iust.ac.irWebsite: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatie-gevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds 2011 heeft ICI een contract om de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA) te voorzien van IR-2M-centrifugerotors.

22.12.2012

149.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, IranTel: 98 0311 2658311 15Fax: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2012 probeert Jelvesazan aan controle onderworpen vacuümpompen te leveren aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012

150.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, IranTel: 98 861 4130430Fax: 98 861 413023Website: www.iralco.net

De Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds medio 2012 heeft IRALCO een contract voor de levering van aluminium aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012

151.

Simatec Development Company

Simatec Development Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2010 heeft Simatec een contract bij de door de VN op de lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) voor de aankoop van Vacon-inverters voor centrifuges voor de verrijking van uranium. Sinds medio 2012 probeert Simatec aan EU-controle onderworpen inverters aan te kopen.

22.12.2012

152.

Aluminat

1. Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)

2. Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Fax: 98 21 22057127

Website: www.aluminat.com

Aluminat helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Begin 2012 had IRALCO een contract voor de levering van 6061-T6-aluminium aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012

153.

Organisation of Defensive Innovation and Research

The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) helpt op de lijst geplaatste personen en entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatie-gevoelige nucleaire activiteiten van Iran. De IAEA heeft de SPND aangemerkt als een organisatie met mogelijke militaire dimensies ten behoeve van het nucleaire programma van Iran waarvoor Iran elke medewerking blijft weigeren. De SPND wordt geleid door door de VN op de lijst geplaatste Mohsen Fakhrizadeh en is een onderdeel van het Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, door de EU in mei 2011 op de lijst geplaatst). Davoud Babaei is in december 2011 door de EU op de lijst geplaatst in zijn hoedanigheid van hoofd van de veiligheid van de SPND. In die functie moet hij voorkomen dat informatie, onder meer aan de IAEA, wordt bekendgemaakt.

22.12.2012

154.

First Islamic Investment Bank

Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Branch: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. FIIB is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. FIIB wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.

22.12.2012

155.

International Safe Oil

International Safe Oil (ISO) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. ISO is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. ISO wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.

22.12.2012

156.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

Tel: 0097 14 3257022-99

E-mail: INFO@SCTBankers.com

Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1

Branch: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

Tel: +98 764 444 32 341-2

Fax: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. SCT is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. SCT wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.

22.12.2012

157.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. HKICO is een dekmantelbedrijf onder zeggenschap van de door de EU op de lijst geplaatste National Iranian Oil Company (NIOC). Medio 2012 was het de bedoeling dat HKICO miljoenen dollars uit olieverkopen van de NIOC zou ontvangen.

22.12.2012

158.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. Het is een dekmantelbedrijf onder zeggenschap van de door de EU op de lijst geplaatste NIOC. NIOC heeft Petro Suisse opgericht als een bedrijf en zou rekeningen van Petro Suisse gebruiken om betalingen te verrichten en te ontvangen. Petro Suisse was in 2012 nog steeds in contact met de NIOC.

22.12.2012

159.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) verleent financiële steun aan de regering van Iran. OPIC is werkzaam onder het Iraans ministerie van Aardolie en de National Iranian Oil Company (NIOC), die beide door de EU op de lijst zijn geplaatst. OPIC heeft aandelen in een aantal door de EU op de lijst geplaatste entiteiten.

22.12.2012

160.

CF Sharp and Company Private Limited

Deze entiteit heeft de Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (die op 9 juni 2010 door de VN op de lijst is geplaatst) geholpen de tegen dit bedrijf gerichte sancties te omzeilen. Na plaatsing op de lijst heeft de IHSC geprobeerd het bezit van drie tankers te verbergen door het beheer ervan toe te vertrouwen aan Noah Ship Management en vervolgens aan Marian Ship Management. CF Sharp and Co heeft hieraan meegeholpen door een beheerscontract met IHSC te sluiten voor de bemanning van die drie tankers. Dit contract is uitgevoerd door Noah Ship Management en Marian Ship Management.

22.12.2012

161.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, IranTel: 98 21 66022727Fax: 98 21 66036005Website: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds eind 2011 heeft SUT laboratoria ter beschikking stelt van de door de VN op de lijst geplaatste nucleaire entiteit Kalaye Electric Company (KEC) en de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA)

22.12.2012

162.

Moallem Insurance Company (alias:

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, IranTel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835Fax: (98-21) 88771245Website: www.mic-ir.com

Hoofdverzekeraar van IRISL.

22.12.2012

▼B

II.►C1Iraanse revolutionaire garde (IRGC)A. Personen

Naam

Nadere gegevens

Redenen

Datum plaatsing op de lijst

1.

IRGC Brigadier-General Javad DARVISH-VAND

Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor inspectie. Verantwoordelijk voor alle faciliteiten en installaties van het MODAFL.

23.6.2008

2.

Vice-admiraal Ali FADAVI

Bevelhebber van de marine van de IRGC.

26.7.2010

3.

Parviz FATAH

Geboren in 1961

De nummer 2 van Khatam al Anbiya.

26.7.2010

4.

IRGC Brigadier-General Seyyed Mahdi FARAHI

Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.6.2008

5.

IRGC Brigadier-General Ali HOSEYNITASH

Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk.

23.6.2008

6.

IRGC Mohammad Ali JAFARI

Commandant van de IRGC.

23.6.2008

7.

IRGC Brigadier-General Mostafa Mohammad NAJJAR

Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van het MODAFL, belast met alle militaire programma's, incl. programma's voor ballistische raketten.

23.6.2008

8.

BrigGen Mohammad Reza NAQDI

Geboren in 1953 in Nadjaf (Irak).

Bevelhebber van de Bassij-weermacht.

26.7.2010

9.

BrigGen Mohammad PAKPUR

Bevelhebber van de landstrijdkrachten van de IRGC.

26.7.2010

10.

Rostam Qasemi (ook bekend als Rostam GHASEMI)

Geboren in 1961

Bevelhebber van Khatam al-Anbiya

26.7.2010

11.

BrigGen Hossein SALAMI

Plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC

26.7.2010

12.

IRGC Brigadier-General Ali SHAMSHIRI

Plaatsvervangend minister van het MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties.

23.6.2008

13.

IRGC Brigadier-General Ahmad VAHIDI

Minister van het MODAFL en voormalig plaatsvervangend directeur van het MODAFL.

23.6.2008

▼M3 —————

▼B

15.

Abolghassem Mozaffari SHAMS

Hoofd van Khatam Al-Anbia Construction Headquarters

1.12.2011

▼M3 —————

▼B

17.

Ali Ashraf NOURI

Plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC; hoofd van het Politiek bureau van de IRGC.

23.1.2012

18.

Hojatoleslam Ali SAIDI (ook bekend als Hojjat-al-Eslam Ali Saidi of Saeedi

Vertegenwoordiger van de opperste leider bij de IRGC.

23.1.2012

19.

Amir Ali Haji ZADEH (ook bekend als Amir Ali Hajizadeh)

Bevelhebber bij de luchtmacht van de IRGC, brigade-generaal.

23.1.2012B. Entiteiten

Naam

Nadere gegevens

Redenen

Datum plaatsing op de lijst

1.

►C1 Iraanse revolutionaire garde (IRGC)

Tehran, Iran

Verantwoordelijk voor het nucleaire programma van Iran. Heeft de operationele controle over het programma voor ballistische raketten van Iran. Heeft getracht aankopen te doen ter ondersteuning van het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran.

26.7.2010

2.

IRGC-luchtmacht

Beheert Irans bestand van raketten voor de korte en de middellange afstand. De directeur van de IRGC-luchtmacht wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).

23.6.2008

3.

IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command

De IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is een specifiek onderdeel van de luchtmacht van de IRGC die heeft samengewerkt met de SBIG (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst) in het kader van FATEH 110-raketten, ballistische korteafstandsraketten en de Ashura ballistische middellangeafstandsraket. Deze eenheid blijkt de entiteit te zijn die de operationele controle over de raketten heeft.

26.7.2010

4.

Naserin Vahid

Naserin Vahid produceert wapenonderdelen namens de IRGC. Dekmantelbedrijf van de IRGC.

26.7.2010

5.

IRGC Qods Force

Tehran, Iran

De Qods-strijdkrachten van de ►C1 Iraanse revolutionaire garde (IRGC) zijn verantwoordelijk voor operaties buiten Iran en het belangrijkste instrument van het buitenlandse beleid van Teheran voor speciale operaties en steun aan terroristen en islamitische militanten in het buitenland. Volgens berichten in de media gebruikte de Hezbollah in 2006 tijdens het conflictmet Israël raketten, antischipkruisraketten (ASCMs), draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) en onbemande luchtvaartuigen (UAVs) die door de Qods-strijdkrachten waren geleverd, en werden zij hiervoor door de Qods-strijdkrachten opgeleid. Volgens verschillende bronnen blijven de Qods-strijdkrachten de Hezbollah verder bevoorraden met geavanceerde wapens, luchtdoelraketten en langeafstandsraketten, en verstrekken zij hiervoor nog steeds opleidingen. In beperkte mate blijven de Qods-strijdkrachten op het doden van mensen gerichte steun, opleiding en financiering leveren aan Taliban-strijders in het zuiden en het westen van Afghanistan, waaronder handvuurwapens, munitie, mortieren en slagveldraketten voor de korte afstand.

De bevelhebber staat op de VN-lijst

26.7.2010

6.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (ook bekend als Sepah Nir)

Een dochteronderneming van Khatam al-Anbya Construction Headquarters dat op de lijst van UNSCR 1929 is geplaatst. Sepanir Oil and Gas Engineering Company neemt deel aan het ontwikkelingsproject voor het South Pars offshore-gasveld fase 15-16.

26.7.2010

7.

Bonyad Taavon Sepah (ook bekend als IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation)

Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah, alias IRGC Cooperative Foundation, is opgericht door bevelhebbers van de IRG om de investeringen van de IRG te structureren. Staat onder zeggenschap van de IRG. De raad van trustees van Bonyad Taavon Sepah' bestaat uit negen leden, waarvan er 8 lid zijn van de IRG. Deze officieren zijn de bevelhebber van de IRG, die voorzitter van de raad van trustees is, de vertegenwoordiger van de hoogste leider bij de IRG, de bevelhebber van de Basij, de bevelhebber van de grondstrijdkrachten van de IRG, de bevelhebber van de luchtmacht van de IRG, de bevelhebber van de marine van de IRG, het hoofd van de Information Security Organization van de IRG, een hooggeplaatste IRG-officier van de generale staf van de strijdkrachten en een hooggeplaatste IRG-officier van het MODAFL.

23.5.2011

8.

Ansar Bank (ook bekend als Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)

No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran

Bonyad Taavon Sepah heeft Ansar Bank opgericht om financiële- en kredietdiensten te verlenen aan IRG-personeel. Ansar Bank opereerde in eerste instantie als kredietcoöperatie en is, nadat de Iraanse Centrale Bank een licentie had afgegeven, medio 2009 tot volledige bank omgevormd. Ansar Bank (voorheen: Ansar al Mojahedin), heeft meer dan 20 jaar banden met deIRG. De leden van de IRG ontvangen hun salaris via Ansar bank. Bovendien heeft Ansar bank speciale voordelen voor IRG-personeel, zoals verlaagde tarieven voor woninginrichting en gratis of in prijs verlaagde gezondheidszorg.

23.5.2011

9.

Mehr Bank (ook bekend als Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)

204 Taleghani Ave., Teheran, Iran

Mehr Bank staat onder zeggenschap van Bonyas Taavon Sepah en de IRG. Mehr Bank verleent financiële diensten aan de IRG. Volgens een open bron-interview met het hoofd van Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (geboren in 1961), heeft Bonyad Taavon Sepah Mehr Bank opgericht om de Basij (paramilitaire tak van de IRG) te bedienen.

23.5.2011

10.

Yas Air

Mehrabad Airport, Teheran

Nieuwe naam voor de op de VN- en de EU-lijst geplaatste Pars Aviation Service Company van de IRG. In 2011 werd een vliegtuig van Yas Air Cargo Airlines dat van Iran naar Syrië vloog, in Turkije geïnspecteerd; het bleek conventionele wapens aan boord te hebben.

1.12.2011

11.

Behnam Sahriyari Trading Company

Postadres: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Tehran, Iran

Heeft in mei 2007, in strijd met punt 5 van UNSCR 1747 (2007) twee containers met diverse soorten vuurwapens uit Iran naar Syrië gestuurd.

23.1.2012

III.Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)A. Personen

Naam

Nadere gegevens

Redenen

Datum plaatsing op de lijst

1.

Mohammad Hossein DAJMAR

Geboren: 19.2.1956.

Paspoortnr.: K13644968 (Iran), verloopt mei 2013.

Voorzitter en directeur van IRISL. Hij is tevens voorzitter van Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), en Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), die bekend staan als dochterondernemingen van IRISL.

23.5.2011

2.

Ghasem Nabipour (alias M T Khabbazi Nabipour)

Geboren op 16.1.1956, Iraniër

Directeur en aandeelhouder van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nieuwe naam van Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (ook bekend als Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), een op de EU-lijst geplaatste entiteit die belast is met het technisch beheer van de schepen van IRISL. NABIPOUR is de directeur voor het beheer van de schepen van IRISL.

1.12.2011

3.

Naser Bateni

Geboren op 16.12.1962, Iraniër

Voormalig juridisch directeur van IRISL, directeur van Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), een op de EU-lijst geplaatste entiteit. Directeur van het dekmantelbedrijf NHL Basic Limited.

1.12.2011

4.

Mansour Eslami

Geboren op 31.1.1965, Iraniër

Directeur van Malta Limited, ook bekend als Royal Med Shipping Company, een op de EU-lijst geplaatste entiteit.

1.12.2011

5.

Mahamad Talai

Geboren op 4.6.1953, Iraanse-Duitse nationaliteit.

Kaderlid van IRISL in Europa, algemeen directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HTTS, en van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Darya Capital Administration Gmbh. Bestuurder van verscheidene dekmantelbedrijven die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL of filialen ervan.

1.12.2011

6.

Mohammad Moghaddami FARD

Geboortedatum: 19.7.1956;

Paspoortnr.: N10623175 (Iran) afgegeven op 27 maart 2007; verstrijkt op 26 maart 2012.

F: Regionaal directeur van IRISL in de Verenigde Arabische Emiraten, directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Pacific Shipping, en de op de EU-lijst geplaatste entiteit Great Ocean Shipping Company, ook bekend als Oasis Freight Agency. Heeft in 2010 Crystal Shipping FZE opgericht als onderdeel van de pogingen om het op de EU-lijst plaatsen van IRISL te omzeilen.

1.12.2011

7.

Kapitein Alireza GHEZELAYAGH

CEO van op de EU-lijst geplaatste entiteit Lead Maritime die optreedt namens HDSL in Singapore. Tevens algemeen directeur van op de EU-lijst geplaatste entiteit Asia Marine Network, het regionale kantoor van IRISL in Singapore.

1.12.2011

8.

Gholam Hossein Golparvar

Geboren op 23.1.1957, Iraniër

Voormalig commercieel directeur van IRISL, adjunct-directeur en aandeelhouder van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, directeur en aandeelhouder van Sapid Shipping Company, een op de EU-lijst geplaatst filiaal van IRISL, adjunct-directeur en aandeelhouder van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HDSL, lid van het directiecomité van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Irano-Hind Shipping Company.

1.12.2011

9.

Hassan Jalil Zadeh

Geboren op 6.1.1959, Iraniër

Directeur en aandeelhouder van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL). Geregistreerd als aandeelhouder van verscheidene dekmantelbedrijven van IRISL.

1.12.2011

10.

Mohammad Hadi Pajand

Geboren op 25.5.1950, Iraniër

Voormalig financieel directeur van IRISL, voormalig directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Irinvestship limited, directeur van Fairway Shipping dat de activiteiten van Irinvestship limited heeft overgenomen. Bestuurder van dekmantelbedrijven van IRISL, met name de op de EU-lijst geplaatste entiteit Lancellin Shipping Company en Acena Shipping Company.

1.12.2011

11.

Ahmad Sarkandi

Geboren op 30.9.1953, Iraniër

Financieel directeur van IRISL sinds 2011. Voormalig directeur van verscheidene op de EU-lijst geplaatste filialen van IRISL; hij is verantwoordelijk voor de oprichting van verscheidene dekmantelbedrijven en is nog steeds geregistreerd als directeur en aandeelhouder van die bedrijven.

1.12.2011

12.

Seyed Alaeddin Sadat Rasool

Geboren op 23.7.1965, Iraniër

Adjunct-juridisch directeur van de groep IRISL, juridisch directeur van Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.

1.12.2011

13.

Ahmad TAFAZOLY

Geboortedatum: 27.5.1956;

Geboorteplaats: Bojnord, Iran;

Paspoortnr.: R10748186 (Iran) afgegeven op 22 januari 2007; verstrijkt op 22 januari 2012.

Directeur van de op de EU-lijst geplaatste entiteit IRISL China Shipping Company, ook bekend als Santelines (ook bekend als Santexlines), ook bekend als Rice Shipping, ook bekend als E-sail Shipping.

1.12.2011B. Entiteiten

Naam

Nadere gegevens

Redenen

Datum plaatsing op de lijst

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran

IRISL IMO-nummers:

9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990

IRISL was betrokken bij de verscheping van militaire vracht, waaronder verboden vracht, uit Iran. Drie zulke incidenten gingen gepaard met duidelijke schendingen die werden gemeld aan het Sanctiecomité voor Iran van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De betrokkenheid van IRISL bij proliferatiegevoelige activiteiten was van dien aard dat de VN-Veiligheidsraad in UNSCR 1803 en 1929 landen heeft opgeroepen om IRISL-vaartuigen te inspecteren, als er een redelijk vermoeden bestaat dat het vaartuig verboden goederen vervoert.

26.7.2010

a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Maltac/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran

IMO-nummer: 9270658

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

26.7.2010

b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (ook bekend als HDS Lines)

No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546

Andere vestiging:

Africa Street, Sattari Street No. No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Ander adres:

Third Floor of IRISL's Aseman Tower

Treedt namens IRISL op en voert daarbij containeroperaties uit met gebruikmaking van vaartuigen van IRISL.

26.7.2010

c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Postadres: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Wordt gecontroleerd door en/of treedt in Europa op namens IRISL. HTTS staat registreerd op hetzelfde adres als IRISL Europe GmbH in Hamburg, en zijn directeur, Dr. Naser Baseni, werkte voorheen voor IRISL.

26.7.2010

d) Irano Misr Shipping Company, ook bekend als Nefertiti Shipping

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran

Treedt namens IRISL op langs het Suezkanaal en in Alexandrië en Port Said. Voor 51 % in handen van IRISL.

26.7.2010

e) Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, Londen SW1H 9EU, Verenigd Koninkrijk

Bedrijfsregistratiedocument nr. 4110179 (Verenigd Koninkrijk)

Is eigendom van IRISL. Verstrekt financiële, juridische en verzekeringsdiensten aan IRISL, en houdt zich ook bezig met marketing, bevrachting en bemanningsbeheer.

26.7.2010

f) IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Treedt namens IRISL in Malta op. Een joint-venture met Duitse en Maltese aandeelhouders. IRISL gebruikt de Maltese route sinds 2004 en gebruikt Freeport als een overladingshub tussen de Perzische Golf en Europa.

26.7.2010

g) IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran

Eigendom van IRISL

26.7.2010

h) IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany,

Btw-nummer DE217283818 (Duitsland)

Agent van IRISL in Duitsland

26.7.2010

i) IRISL Marine Services and Engineering Company, ook bekend als Qeshm Ramouz Gostar

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran

Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran or 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran

Eigendom van IRISL. Levert brandstof, bunkers, water, verf, smeerolie en chemicaliën voor IRISL-vaartuigen. De onderneming verzorgt ook het onderhoud van schepen en biedt voorzieningen en diensten voor de bemanningsleden. IRISL-dochterondernemingen hebben onder schuilnamen bankrekeningen in US-dollars in Europa en het Midden-Oosten gebruikt om routinematige geldtransfers gemakkelijker te laten verlopen. IRISL heeft herhaaldelijk inbreuken op bepalingen van VNVR-resolutie 1747 mogelijk gemaakt.

26.7.2010

j) IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran

Eigendom van IRISL. Verantwoordelijk voor vrachtvervoer per spoor. Volledige dochteronderneming van IRISL.

26.7.2010

k) IRITAL Shipping SRL

Handelsregisternummer: GE 426505 (Italië); Italiaans fiscaal nummer: 03329300101 Italië btw-nummer 12869140157 (Italië);

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italië

Contactpunt voor ECL- en PCL-diensten. Gebruikt door DIO-dochteronderneming Marine Industries Group (MIG; nu bekend als Marine Industries Organization)die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van diverse marinestructuren en zowel militaire als niet-militaire vaartuigen. DIO is op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst.

26.7.2010

l) ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, P.O. Box 15875, Tehran, Iran

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

26.7.2010

m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, IranM. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

100 % dochteronderneming van IRISL. Beschikt over een vloot van in totaal zes vaartuigen. Is actief in de Kaspische Zee. Heeft verzendingen van op VN- en VS-lijsten geplaatste entiteiten, zoals Bank Melli, gefaciliteerd door proliferatiegevoelige vrachten te verschepen vanuit landen als Rusland en Kazachstan naar Iran.

26.7.2010

n) Leading Maritime Pte Ltd (ook bekend als Leadmarine, ook bekend als Asia Marine Network Pte Ltd, ook bekend als IRISL Asia Pte Ltd, ook bekend als Leadmaritime)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)

Treedt namens HDSL in Singapore op. Voorheen bekend als Asia Marine Network Pte Ltd en IRISL Asia Pte Ltd; trad namens IRISL in Singapore op.

26.7.2010

o) Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

26.7.2010

p) Oasis Freight Agency

Postadres: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates

Treedt namens IRISL op in de UAE. Vervangen door Good Luck Shipping Company die ook op de lijst is geplaatst wegens handelen voor IRISL

26.7.2010

q) Safiran Payam Darya (ook bekend als Safiran Payam Darya Shipping Lines, ook bekend als SAPID Shipping Company)

No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;

Ander adres:

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, P.O. Box 19635-1116, Tehran, Iran

Ander adres:

Third Floor of IRISL's Aseman Tower

Treedt namens IRISL op en verricht bulkdiensten.

26.7.2010

r) Santexlines (ook bekend als IRISL China Shipping Company Ltd, ook bekend als Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Ander adres:

F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines treedt op namens HDSL. Was voorheen bekend als IRISL China shipping Company, en trad namens IRISL op in China.

26.7.2010

s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37, Asseman Shahid Sayyad Shirazee square, Pasdaran Ave., P.O. Box 1587553 1351. Tehran. Iran

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

26.7.2010

t) SISCO Shipping Company Ltd (ook bekend als IRISL Korea Ltd)

Heeft kantoren in Seoul en Busan, Zuid-Korea

Treedt namens IRISL op in Zuid-Korea

26.7.2010

u) Soroush Saramin Asatir (SSA), ook bekend als Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, ook bekend als Rabbaran Omid Darya Ship Management Company, ook bekend als Sealeaders

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran

Treedt namens IRISL op. Een in Teheran gevestigd scheepsmanagementbedrijf dat optreedt als technisch manager voor vele schepen van SAPID.

26.7.2010

v) South Way Shipping Agency Co Ltd, ook bekend als Hoopad Darya Shipping Agent

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran

Staat onder zeggenschap van IRISL en treedt voor IRISL op in Iraanse havens waarbij het toezicht houdt op taken zoals laden en lossen.

26.7.2010

w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (ook bekend als Valfajr)

No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155

Andere vestiging:

Africa Street, Sattari Street No. Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. P.O. Box 4155, Tehran, Iran

Een 100 % dochteronderneming van IRISL. Onderhoudt verbindingen tussen Iran en de Golfstaten zoals Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Valfajr is een in Dubai gevestigde dochteronderneming van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) die voorziet in ferry- en feederdiensten, en soms in koeriersvrachten en passagiersvervoer in de Perzische Golf. Valfaijr heeft in Dubai scheepsbemanningen en scheepsbevoorradingsdiensten geboekt, alsook schepen voor aankomst en vertrek en voor laden en lossen in havens klaargemaakt. Valfajr beschikt over aanloophavens in de Perzische Golf en India. Sinds medio juni 2009 deelt Valfajr hetzelfde gebouw met IRISL in Port Rashid in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten); de onderneming deelt ook hetzelfde gebouw met IRISL in Teheran (Iran).

26.7.2010

2.

Darya Capital Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Bedrijfsregistratienummer # HRB94311 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005, Schottweg 6, 22087 Hamburg, Duitsland,

bedrijfsregistratienummer HRB96253, afgegeven op 30 januari 2006.

Darya Capital Administration is een volle dochteronderneming van IRISL Europe GmbH. De directeur is Mohammad Talai.

23.5.2011

3.

Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRA102485 (Duitsland) afgegeven 19 augustus 2005;

telefoon: 004940278740

Eigendom van Ocean Capital Administration en IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is ook directeur van Ocean Capital Administration GmbH en Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.

23.5.2011

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB92501 (Duitsland) afgegeven 4 januari 2005;

telefoon: 004940278740

In Duitsland gevestigde IRISL-holding die samen met IRISL Europe eigenaar is van Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration en Nari Shipping and Chartering delen met IRISL Europe GmbH hetzelfde adres in Duitsland.

23.5.2011

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94311 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL.

23.5.2011

5.a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA102600 (Duitsland) afgegeven 19 september 2005;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9349576

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94312 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL.

23.5.2011

6.a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA102502 (Duitsland) afgegeven 24 augustus 2005;

e-mailadres: info@hdslines.com;

website: www.hdslines.com;

telefoon: 00982126100733;

fax: 00982120100734

IMO Nr.: 9349588.

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.05.2011

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94313 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

7.a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA102520 (Duitsland) afgegeven 29 augustus 2005;

e-mail adres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.:9349590

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94314 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

8.a.

Fourth Ocean GMBH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland; c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA102600 (Duitsland) afgegeven 19 september 2005;

e-mail adres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00494070383392;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94315 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

9.a.

Fifth Ocean GMBH & Co. KG

Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRA102599 (Duitsland) afgegeven 19 september 2005;

e-mailadres: info@hdslines.com;

website: www.hdslines.com;

telefoon: 00494070383392;

telefoon: 00982126100733;

fax: 00982120100734

IMO Nr.: 9349667

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94316 (Duitsland) afgegeven 21 juli 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

10.a.

Sixth Ocean GMBH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA102501 (Duitsland) afgegeven 24 augustus 2005;

e-mailadres: info@hdslines.com;

website: www.hdslines.com;

telefoon: 00982126100733;

fax: 00982120100734

IMO Nr.: 9349679

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94829 (Duitsland) afgegeven 19 september 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

11.a.

Sixth Ocean GMBH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA102655 (Duitsland) afgegeven 26 september 2005;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9165786

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94633 (Duitsland) afgegeven 24 augustus 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

12.a.

Eighth Ocean GmbH & Co. KG

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRA102533 (Duitsland) afgegeven 1 september 2005;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9165803

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94698 (Duitsland) afgegeven 9 september 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

13.a.

Ninth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA102565 (Duitsland) afgegeven 15 september 2005;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9165798

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

14.a.

Tenth Ocean GmbH & Co. KG

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRA102679 (Duitsland) afgegeven 27 september 2005;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9165815

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94632 (Duitsland) afgegeven 24 augustus 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

15.a.

Eleventh Ocean GmbH & Co. KG

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRA102544 (Duitsland) afgegeven 9 september 2005;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 004940302930;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9209324

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRB94573 (Duitsland) afgegeven 18 augustus 2005

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

16.a.

Twelfth Ocean GmbH & Co. KG

Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

Bedrijfsregistratienummer # HRA102506 (Duitsland) afgegeven 25 augustus 2005;

e-mailadres: info@hdslines.com;

website: www.hdslines.com;

telefoon: 00982126100733;

fax: 00982120100734

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

17.a.

Thirteenth Ocean GmbH & Co. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA104149 (Duitsland) afgegeven 10 juli 2006;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9328900

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

18.a.

Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA104174 (Duitsland) afgegeven 12 juli 2006;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

19.a.

Fifteenth Ocean GmbH &CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

Bedrijfsregistratienummer # HRA104175 (Duitsland) afgegeven 12 juli 2006;

e-mailadres: smd@irisl.net;

website www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

IMO Nr.: 9346536

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

20.a.

Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Duitsland;

c.o. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran

e-mailadres: smd@irisl.net;

website: www.irisl.net;

telefoon: 00982120100488;

fax: 00982120100486

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

23.5.2011

21.

Loweswater Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) dat de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. De bedrijven in Hong Kong zijn: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd and New Desire Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

21.a.

Insight World Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8309634; 9165827

Insight World Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

21.b.

Kingdom New Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8309622; 9165839

Kingdom New Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

21.c.

Logistic Smart Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nummer: 9209336

Logistic Smart Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

21.d.

Neuman Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8309646; 9167253

Neuman Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

21.e.

New Desire LTD

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8320183; 9167277

New Desire LTD is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Loweswater Ltd, wiens schepen worden beheer door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

22.

Mill Dene Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA IM1 3DA

Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID) dat de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Één aandeelhouder is Gholamhossein Golpavar, directeur van SAPID shipping IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd en Great Method Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

22.a.

Advance Novel

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nr.: 8320195

Advance Novel is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

22.b.

Alpha Effort Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nr.: 8309608

Alpha Effort Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

22.c.

Best Precise Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8309593; 9051650

Best Precise Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

22.d.

Concept Giant Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8309658; 9051648

Concept Giant Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

22.e.

Great Method Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8309610; 9051636

Great Method Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Mill Dene Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

23.

Shallon Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA IM1 3DA

Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door (op de EU-lijst geplaatste) Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) dat de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Één aandeelhouder is Mohammed Mehdi Rasekh, lid van de raad van bestuur van IRISL Debedrijven in Hong Kong zijn: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

23.a.

Smart Day Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nr.: 8309701

Smart Day Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

23.b.

System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

System Wise Ltd is een in Hong Kong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

23.c.

Trade Treasure

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nr.: 8320157

Trade Treasure is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

23.d.

True Honour Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nr.: 8320171

True Honour Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Shallon Ltd, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

24.

Springthorpe Limited

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA

Via Isle of Man bestuurd bedrijf dat scheepvaartmaatschappijen in Hong Kong beheert. De schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren. Een aandeelhouder is Mohammed Hossein Dajmar, directeur van IRISL. De bedrijven in Hong Kong zijn: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group en Sino Access Holdings. Het technisch beheer van de schepen wordt uitgevoerd door (op de EU-lijst geplaatste) Soroush Saramin Asatir (SSA).

23.5.2011

24.a.

New Synergy Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8309696; 9167291

New Synergy Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

24.b.

Partner Century Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nr.: 8309684

Partner Century Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

24.c.

Sackville Holdings Ltd

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO-nrs.: 8320169; 9167265

Sackville Holdings Ltd is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

24.d.

Sanford Group

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

Sanford Group is een in Hong Kong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

24.e.

Sino Access Holdings

15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong

IMO Nr.: 8309672

Sino Access Holdings is een in Hongkong gevestigd bedrijf, in eigendom van Springthorpe Limited, wiens schepen worden beheerd door Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) die de bulkdiensten en routes van IRISL heeft overgenomen en schepen gebruikt die voordien eigendom van IRISL waren.

23.5.2011

25.

Kerman Shipping Company Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta C37423, als vennootschap erkend in Malta in 2005

IMO Nr.: 9209350

Kerman Shipping Company Ltd is een volle dochteronderneming van IRISL Op hetzelfde adres in Malta gevestigd als Woking Shipping Investments Ltd en de bedrijven in eigendom.

23.5.2011

26.

Woking Shipping Investments Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

C39912 afgegeven in 2006

Woking Shipping Investments Ltd is een dochteronderneming van IRISL en eigenaar van Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company die alle op hetzelfde adres in Malta zijn gevestigd.

23.5.2011

26.a.

Shere Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nr.: 9305192

Shere Shipping Company Limited is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.

23.5.2011

26.b.

Tongham Shipping Co. Ltd

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nr.: 9305219

Tongham Shipping Co. Ltd is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.

23.5.2011

26.c.

Uppercourt Shipping Company Limited

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nr.: 9305207

Uppercourt Shipping Company Limited is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.

23.5.2011

26.d.

Vobster Shipping Company

143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta

IMO Nr.: 9305221

Vobster Shipping Company is een volle dochteronderneming van Woking Shipping Investments Ltd, eigendom van IRISL.

23.5.2011

27.

Lancelin Shipping Company Ltd

Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus

Bedrijfsregistratie #C133993 (Cyprus), afgegeven in 2002

IMO Nr.: 9213387

Lancelin Shipping Company Ltd is een volle dochteronderneming van IRISL. Ahmad Sarkandi is de bestuurder van Lancelin Shipping.

23.5.2011

28.

Ashtead Shipping Company Ltd

Bedrijfsregistratie #108116C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Ashtead Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

29.

Byfleet Shipping Company Ltd

Byfleet Shipping Company Ltd - Bedrijfsregistratie #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Byfleet Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

30.

Cobham Shipping Company Ltd

Bedrijfsregistratie #108116C,

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Cobham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

31.

Dorking Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Bedrijfsregistratie #108119C

Dorking Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

32.

Effingham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Bedrijfsregistratie #108119C

Effingham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

33.

Farnham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Bedrijfsregistratie #108146C

Farnham Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

34.

Gomshall Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Bedrijfsregistratie #111998C

Gomshall Shipping Company Ltd is een op Isle of Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

35.

Horsham Shipping Company Ltd

Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man

Horsham Shipping Company Ltd - Business Registration #111999C

IMO Nr.: 9323833

Horsham Shipping Company Ltd is een op het Eiland Man gevestigd dekmantelbedrijf van IRISL. Het is 100 % eigendom van IRISL en de geregistreerde eigenaar van een schip dat in eigendom is van IRISL of een met IRISL verbonden onderneming. Ahmad Sarkandi is een directeur van het bedrijf.

23.5.2011

36.

E-Sail, ook bekend als E-Sail Shipping Company, ook bekend als Rice Shipping

Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China

Nieuwe namen van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Santexlines, ook bekend als IRISL China Shipping Company Limited. Treedt namens IRISL op. Treedt namens de op de EU-lijst geplaatste entiteit SAPID op in China, chartert IRISL-schepen voor andere ondernemingen.

1.12.2011

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Tehran, Iran

Eigendom of onder zeggenschap van IRISL

1.12.2011

38.

Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC)

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland

Dekmantelbedrijf van de op de EU-lijst geplaatste entiteit HTTS.

1.12.2011

39.

Khaybar Company

16th Kilometre Old Karaj Road Tehran Iran Zip Code: 13861-15383

Filiaal van IRISL, belast met de levering van onderdelen aan schepen.

1.12.2011

40.

Kish Shipping Line Manning Company

Sanaei Street Kish Island Iran.

Filiaal van IRISL, belast met de aanwerving van bemanning en het personeelsbeheer.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

42.

Diamond Shipping Services (DSS)

5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alexandrie, Egypte

Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Diamond Shipping Services heeft transacties uitgevoerd die werden ingezet door IRISL of door entiteiten die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van IRISL, en profijt getrokken uit dergelijke transacties

1.12.2011

43.

Good Luck Shipping Company

P.O. BOX 5562, Dubai

Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Good Luck Shipping Company is opgericht als opvolger van de op de EU-lijst geplaatste entiteit Oasis Freight Company, ook bekend als Great Ocean Shipping Services, die in gerechtelijke vereffening is. Good Luck Shipping heeft valse vervoersdocumenten uitgegeven ten gunste van IRISL en van entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL. Treedt namens de op de EU-lijst geplaatste entiteiten HDSL en SAPID op in de Verenigde Arabische Emiraten. Na sancties in juni 2011 opgericht ter vervanging van Great Ocean Shipping Services en Pacific Shipping.

1.12.2011

44.

Ocean Express Agencies Private Limited

Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan

Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited heeft om de sancties te omzeilen gebruik gemaakt van vervoersdocumenten die werden gebruikt door IRISL en entiteiten die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van IRISL.

1.12.2011

▼M4 —————

▼B

46.

Universal Transportation Limitation Utl

21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailand

Onderneming die optreedt voor rekening van IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) heeft valse vervoersdocumenten uitgegeven op naam van een dekmantelbedrijf dat eigendom is of onder zeggenschap staat van IRISL, en heeft transacties verricht voor rekening van IRISL

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

48.

Acena Shipping Company Limited

Adres: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol

IMO-nrs.: 9213399; 9193185

Acena Shipping Company Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

49.

Alpha Kara Navigation Limited

171, Old Bakery Street, Valetta - Registration number C 39359

Alpha Kara Navigation Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Filiaal van de op de E-lijst geplaatste entiteit Darya Capital Administration GMBH. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

50.

Alpha Nari Navigation Limited

4143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Registratienummer C 38079

Alpha Nari Navigation Limited is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

51.

Aspasis Marine Corporation

Adres: 107 Falcon House, Doubaï Investment Park, Po Box 361025 Dubai

Aspasis Marine Corporation is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

52.

Atlantic Intermodal

Eigendom van IRISL-agent Pacific Shipping. Verleende financiële bijstand voor inbeslaggenomen schepen van IRISL en bij de aankoop van nieuwe scheepscontainers.

1.12.2011

53.

Avrasya Container Shipping Lines

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

54.

Azores Shipping Company, ook bekend als Azores Shipping FZE LLC

PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Doubaï, Dubai

Onder zeggenschap van Moghddami Fard. Verleent diensten voor de op de EU-lijst geplaatste entiteit Valfajre Shipping Company, een filiaal van IRISL. Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL. Is eigenaar van een schip dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Moghddami Fard is een directeur van het bedrijf.

1.12.2011

55.

Beta Kara Navigation Ltd

Adres: 171, Old Bakery Street, La Valetta

Registratienummer C 39354

Beta Kara Navigation Ltd is een dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL. Het bedrijf is de geregistreerde eigenaar van verscheidene schepen in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

56.

Bis Maritime Limited

IMO-nummer: 0099501

Bis Maritime Limited is een dekmantelbedrijf van IRISL dat in Barbados is gevestigd. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL. Gholam Hossein Golparvar is een bestuurder van het bedrijf.

1.12.2011

57.

Brait Holding SA

Geregistreerd op de Marshalleilanden in augustus 2011 onder nummer 46270.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

58.

Bright Jyoti Shipping

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

59.

Bright Ship FZC

Saif zone, Dubai

Dekmantelbedrijf van IRISL, gebruikt voor de aankoop van een schip dat eigendom is van IRISL of een filiaal van IRISL, en voor de overdracht van middelen ten gunste van IRISL.

1.12.2011

60.

Bright-Nord GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

1.12.2011

▼M8 —————

▼B

62.

Chaplet Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

63.

Cosy-East GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

1.12.2011

64.

Crystal Shipping FZE

Dubai, VAE

Eigendom van IRISL-agent Pacific Shipping. In 2010 opgericht door Moghddami Fard in het kader van de pogingen om het op de EU-lijst plaatsen van IRISL te omzeilen. Werd in december 2010 gebruikt voor de overdracht van fondsen om inbeslaggenomen IRISL-schepen vrij te kopen en om de betrokkenheid van IRISL te maskeren.

1.12.2011

65.

Damalis Marine Corporation

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

66.

Delta Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valetta

Registratienummer C 39357

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

67.

Delta Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registratienummer C 38077

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

68.

Elbrus Ltd

Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isle of Man - IM1 3DA

Holding die eigendom is of onder zeggenschap staat van IRISL, groepeert dekmantelbedrijven die op het Eiland Man zijn gevestigd.

1.12.2011

69.

Elcho Holding Ltd

Geregistreerd op de Marshalleilanden in augustus 2011 onder nummer 46041

Dekmantelbedrijf van IRISL geregistreerd op de Marshalleilanden, eigendom van of onder zeggenschap van IRISL of een filiaal van IRISL

1.12.2011

70.

Elegant Target Development Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8320195

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL. Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

71.

Epsilon Nari Navigation Ltd

4143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registratienummer C 38082

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

72.

Eta Nari Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valetta

Registratienummer C 38067

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

73.

Eternal Expert Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

74.

Fairway Shipping

83 Victoria Street, London, SW1H OHW

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Haji Pajand is een directeur van Fairway Shipping.

1.12.2011

75.

Fasirus Marine Corporation

Dekmantelbedrijf van IRISLop Barbados. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

76.

Galliot Maritime Incorporation

Dekmantelbedrijf van IRISLop Barbados. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

77.

Gamma Kara Navigation Ltd

171, Old Bakery Street, La Valetta

Registratienummer C 39355

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

78.

Giant King Limited

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8309593

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

79.

Golden Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8309610

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

80.

Golden Summit Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8309622

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

81.

Golden Wagon Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO Nr.: 8309634

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

82.

Grand Trinity Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8309658

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

83.

Great Equity Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8320121

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

84.

Great Ocean Shipping Services (GOSS)

Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free

Onderneming gebruikt om dekmantelbedrijven voor IRISL in de VAE op te richten, onder meer 'Good Luck Shipping'. Directeur is Moghddami Fard.

1.12.2011

85.

Great Prospect International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8309646

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

86.

Great-West GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

1.12.2011

87.

Happy-Süd GmbH und Co. KG

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

1.12.2011

88.

Harvest Supreme Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8320183

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

89.

Harzaru Shipping

IMO-nummer schip: 7027899

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

90.

Heliotrope Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 45613

IMO-nummer schip: 9270646

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

91.

Helix Shipping Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 45618

IMO-nummer schip: 9346548

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

92.

Hong Tu Logistics Private Limited

149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425

Dekmantelbedrijf van IRISL. Dekmantelbedrijf dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of een filiaal van IRISL.

1.12.2011

93.

Ifold Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38190

IMO Nr.: 9386500

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

94.

Indus Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO Nr.: 9283007

Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

95.

Iota Nari Navigation Limited

4143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registratienummer C 38076

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

96.

ISIM Amin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 40069

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

97.

Isim Atr Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 34477

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

98.

Isim Olive Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 34479

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

99.

Isim Sat Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 34476

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

100.

ISIM Sea Chariot Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 45153

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

101.

ISIM Sea Crescent Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 45152

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

102.

ISIM Sinin Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 41660

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

103.

ISIM Taj Mahal Ltd

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 37437

IMO-nummer schip: 9274941

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

104.

ISIM Tour Company Limited

147/1 Ste Lucia Street, 1185, Valetta - Registration number C 34478

IMO-nummer schip: 9364112

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

105.

Jackman Shipping Company

Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Nummer C 38183

IMO-nummer schip: 9387786

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

106.

Kalan Kish Shipping Company Ltd

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

107.

Kappa Nari Navigation Ltd

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registratienummer C 38066

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

108.

Kaveri Maritime Incorporation

Panama

Registratienummer 5586832

IMO Nr.: 9284154

Dekmantelbedrijf van IRISL in Panama dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

109.

Kaveri Shipping Llc

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

110.

Key Charter Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

1.12.2011

111.

King Prosper Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8320169

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

112.

Kingswood Shipping Company Limited

171, Old Bakery Street, La Valetta

IMO Nr.: 9387798

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

113.

Lambda Nari Navigation Limited

143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta

Registratienummer C 38064

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

114.

Lancing Shipping Company limited

Adresse: 143/1 Tower Road, Sliema - No C 38181

IMO-nummer schip: 9387803

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

115.

Magna Carta Limited

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

116.

Malship Shipping Agency

Registratienummer C 43447

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

117.

Master Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8320133

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

118.

Melodious Maritime Incorporation

47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama

IMO-nummer: 9284142

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

119.

Metro Supreme International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8309672

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

120.

Midhurst Shipping Company Limited (Malta)

Special Purpose Company eigendom van Hassan Djalilzaden– Registratienummer C 38182

IMO-nummer schip: 9387815

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

121.

Modality Ltd

Nummer: C 49549

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

122.

Modern Elegant Development Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8309701

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

▼M1 —————

▼B

124.

Mount Everest Maritime Incorporation

Registratienummer 5586846

IMO Nr.: 9283019

Dekmantelbedrijf van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

125.

Narmada Shipping

Aghadir Building, room 306, Dubai, VAE

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

126.

Newhaven Shipping Company Limited

IMO-nummer schip: 9405930

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

127.

NHL Basic Ltd.

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

1.12.2011

128.

NHL Nordland GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

129.

Oxted Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38783

IMO-nummer schip: 9405942

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

130.

Pacific Shipping

206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, VAE

Treedt op voor IRISL in het Midden-Oosten. Directeur is Mohammad Moghaddami Fard. Was in oktober 2010 betrokken bij het oprichten van dekmantelbedrijven; de namen van de nieuwe dekmantelbedrijven werden gebruikt op zeevrachtbrieven om sancties te omzeilen. Blijft betrokken bij de planning van het inzetten van IRISL-schepen.

1.12.2011

131.

Petworth Shipping Company Limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38781

IMO-nummer schip: 9405954

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

132.

Prosper Basic GmbH

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Duitsland

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

1.12.2011

133.

Prosper Metro Investments Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8320145

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

134.

Reigate Shipping Company limited

Dieudonnee No1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - Registration number C 38782

IMO-nummer schip: 9405978

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

135.

Rishi Maritime Incorporation

Registratienummer 5586850

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

136.

Seibow Logistics Limited (ook bekend als Seibow Limited)

111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hongkong

Registratienummer 5586850 92630

Dekmantelbedrijf van IRISL in Hongkong dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

137.

Shine Star Limited

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

138.

Silver Universe International Ltd.

Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hongkong

IMO-nummer schip: 8320157

Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL.

Dekmantelbedrijf van IRISL dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van IRISL of van een filiaal van IRISL. Het bedrijf is de eigenaar van een schip in eigendom van IRISL of van een filiaal van IRISL.

1.12.2011

139.

Sinose Maritime

200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980

Hoofdkantoor van IRISL in Singapore en treedt op als exclusief agent voor Asia Marine Network. Treedt op voor HDSL in Singapore.

1.12.2011

140.

Sparkle Brilliant Development Limited