Home

Verordening (EU) n r. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011

Verordening (EU) n r. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011

2012R0036 — NL — 21.05.2015 — 023.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 36/2012 VAN DE RAAD

van 18 januari 2012

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011

(PB L 016 van 19.1.2012, blz. 1)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 55/2012 VAN DE RAAD van 23 januari 2012

L 19

6

24.1.2012

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 168/2012 VAN DE RAAD van 27 februari 2012

L 54

1

28.2.2012

M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 266/2012 VAN DE RAAD van 23 maart 2012

L 87

45

24.3.2012

M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 410/2012 VAN DE RAAD van 14 mei 2012

L 126

3

15.5.2012

►M5

VERORDENING (EU) Nr. 509/2012 VAN DE RAAD van 15 juni 2012

L 156

10

16.6.2012

M6

UITVOERINGSVERORDENING 2012/544/GBVB VAN DE RAAD van 25 juni 2012

L 165

20

26.6.2012

►M7

VERORDENING (EU) Nr. 545/2012 VAN DE RAAD van 25 juni 2012

L 165

23

26.6.2012

M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 673/2012 VAN DE RAAD van 23 juli 2012

L 196

8

24.7.2012

M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 742/2012 VAN DE RAAD van 16 augustus 2012

L 219

1

17.8.2012

►M10

VERORDENING (EU) Nr. 867/2012 VAN DE RAAD van 24 september 2012

L 257

1

25.9.2012

M11

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 944/2012 VAN DE RAAD van 15 oktober 2012

L 282

9

16.10.2012

M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1117/2012 VAN DE RAAD van 29 november 2012

L 330

9

30.11.2012

►M13

VERORDENING (EU) Nr. 325/2013 VAN DE RAAD van 10 april 2013

L 102

1

11.4.2013

►M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 363/2013 VAN DE RAAD van 22 april 2013

L 111

1

23.4.2013

►M15

VERORDENING (EU) Nr. 517/2013 VAN DE RAAD van 13 mei 2013

L 158

1

10.6.2013

►M16

VERORDENING (EU) Nr. 697/2013 VAN DE RAAD van 22 juli 2013

L 198

28

23.7.2013

►M17

VERORDENING (EU) Nr. 1332/2013 VAN DE RAAD van 13 december 2013

L 335

3

14.12.2013

►M18

VERORDENING (EU) Nr. 124/2014 VAN DE RAAD van 10 februari 2014

L 40

8

11.2.2014

►M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 578/2014 VAN DE RAAD van 28 mei 2014

L 160

11

29.5.2014

►M20

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 693/2014 VAN DE RAAD van 2 23 juni 2014

L 183

15

24.6.2014

►M21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 793/2014 VAN DE RAAD van 22 juli 2014

L 217

10

23.7.2014

►M22

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1013/2014 VAN DE RAAD van 26 september 2014

L 283

9

27.9.2014

►M23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1105/2014 VAN DE RAAD van 20 oktober 2014

L 301

7

21.10.2014

►M24

VERORDENING (EU) Nr. 1323/2014 VAN DE RAAD van 12 december 2014

L 358

1

13.12.2014

►M25

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/108 VAN DE RAAD van 26 januari 2015

L 20

2

27.1.2015

►M26

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/375 VAN DE RAAD van 6 maart 2015

L 64

10

7.3.2015

►M27

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/780 VAN DE RAAD van 19 mei 2015

L 124

1

20.5.2015


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 36/2012 VAN DE RAAD

van 18 januari 2012

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 december 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 9 mei 2011 stelde de Raad Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (2) vast.

(2)

De Raad verruimde het toepassingsgebied van de maatregelen tegen Syrië bij verordeningen van 2 september, 23 september, 13 oktober en 14 november 2011 (3), en wijzigde de lijsten van beoogde personen en entiteiten en breidde deze uit bij een aantal opeenvolgende uitvoeringsverordeningen (4). Verdere maatregelen, die niet onder de wetgeving van de Unie vallen, worden in de betreffende GBVB-besluiten van de Raad uiteengezet (5).

(3)

In het licht van de voortdurende brute repressie en schending van de mensenrechten door de regering van Syrië worden bij Besluit 2011/782/GBVB aanvullende maatregelen vastgesteld, met name een verbod op de uitvoer van apparatuur voor toezicht op telecommunicatie voor gebruik door het Syrische regime, een verbod op deelname aan bepaalde infrastructuurprojecten en investeringen daarin, alsook aanvullende beperkingen op de overdracht van middelen en de verstrekking van financiële diensten.

(4)

Er moet worden verduidelijkt dat het indienen bij en doorsturen van de noodzakelijke documenten naar een bank met het oog op hun definitieve overdracht naar een niet op de lijst opgenomen persoon, entiteit of lichaam, teneinde een betaling in gang te zetten die is toegestaan op grond van artikel 20, niet wordt beschouwd als het beschikbaar stellen van middelen als bedoeld in artikel 14.

(5)

Gezien de ernst van de politieke en veiligheidssituatie in Syrië, en met het oog op samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2011/782/GBVB, dient de bevoegdheid om de lijst in bijlage II en II bis bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(6)

De procedure tot wijziging van de lijsten in bijlage II en II bis bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis worden gesteld van de redenen voor plaatsing op de lijst, zodat zij opmerkingen kunnen maken. Indien opmerkingen worden gemaakt of belangrijk nieuw bewijs wordt aangedragen, toetst de Raad zijn besluit in het licht van die opmerkingen, en stelt hij de persoon, de entiteit of het lichaam hiervan in kennis.

(7)

Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze verordening en een zo groot mogelijke rechtszekerheid binnen de Unie dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (6), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (7).

(8)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en derhalve is EU-regelgeving noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging, om te garanderen dat zij in alle lidstaten door de marktdeelnemers uniform worden toegepast.

(9)

Gezien de omvang van de nieuwe wijzigingen en de diverse andere maatregelen die ten aanzien van Syrië reeds werden getroffen, is het dienstig alle maatregelen in een nieuwe verordening te consolideren, waarbij Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt ingetrokken en vervangen.

(10)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening op de dag van de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

DEFINITIES

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„bijkantoor” van een financiële instelling of kredietinstelling : een onderneming die een juridisch afhankelijk onderdeel is van een financiële instelling of een kredietinstelling en rechtstreeks alle of enkele transacties van de betrokken financiële instelling of kredietinstelling uitvoert;

b)

„tussenhandeldiensten” :

i)het onderhandelen over of regelen van transacties met het oog op de aankoop, verkoop of levering van goederen en technologie van een derde land aan een ander derde land, of

ii)het verkopen of aankopen van goederen en technologie in derde landen met het oog op de overbrenging ervan naar een ander derde land;

c)

„contract of transactie” : elke verrichting, ongeacht haar vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen alle - ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande - met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

d)

„kredietinstelling” : een kredietinstelling als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (8), met inbegrip van bijkantoren ervan binnen of buiten de Unie;

e)

„aardolie en aardolieproducten” : de producten die zijn opgesomd in bijlage IV;

f)

„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

g)

„financiële instelling” :

i)een onderneming, andere dan een kredietinstelling, die een of meer van de operaties verricht als bedoeld in de punten 2 tot en met 12 en 14 en 15 van bijlage I bij Richtlijn 2006/48/EG, met inbegrip van de activiteiten van wisselkantoren (bureaux de change);

ii)een verzekeringsmaatschappij die over een vergunning beschikt overeenkomstig Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering (9), in zoverre zij activiteiten verricht die door die richtlijn worden bestreken;

iii)een beleggingsonderneming als gedefinieerd in punt 1 van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten (10);

iv)een collectieve beleggingsonderneming die haar rechten van deelname of aandelen op de markt brengt; of

v)een verzekeringstussenpersoon als gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Richtlijn 2002/92/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 december 2002 betreffende verzekeringsbemiddeling (11), met uitzondering van de tussenpersonen die zijn bedoeld in artikel 2, lid 7, van genoemde richtlijn, indien zij levensverzekeringsdiensten en andere diensten in verband met beleggingen verrichten;

alsook de bijkantoren ervan binnen en buiten de Unie;

h)

„bevriezing van economische middelen” : het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

i)

„bevriezing van tegoeden” : het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

j)

„tegoeden” :

financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i)contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii)deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii)in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv)rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v)krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi)kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

vii)bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;

k)

„goederen” : voorwerpen, materialen en apparatuur,

l)

„verzekering” : een overeenkomst waarbij een of meer natuurlijke of rechtspersonen zich tegen betaling ertoe verbinden een of meer andere personen een in de overeenkomst bepaalde vergoeding of uitkering te verstrekken indien een risico intreedt;

m)

„herverzekering” : de activiteit die bestaat in het aanvaarden van risico's die door een verzekeringsonderneming of een herverzekeringsonderneming worden overgedragen, of, voor de assuradeursvereniging die bekend staat als „association of underwriters known as Lloyd's”, tevens de activiteit die bestaat in het aanvaarden door een andere verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming dan bedoelde vereniging, van risico's welke door een lid van Lloyd's worden overgedragen;

n)

„Syrische kredietinstelling of financiële instelling” :

i)in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen, inclusief de centrale bank van Syrië;

ii)onder artikel 35 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen;

iii)niet onder artikel 35 vallende bijkantoren en dochtermaatschappijen van in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen;

iv)niet in Syrië gevestigde kredietinstellingen of financiële instellingen, maar die onder zeggenschap staan van een of meer personen of entiteiten die gevestigd zijn in Syrië;

o)

„Syrische persoon, entiteit of lichaam” :

i)de staat Syrië en elke overheidsinstantie van Syrië;

ii)een natuurlijke persoon die in Syrië verblijft of woont;

iii)een rechtspersoon, entiteit of lichaam met officiële zetel in Syrië;

iv)een rechtspersoon, entiteit of lichaam, in of buiten Syrië, die of dat direct of indirect onder zeggenschap staat van een of meer van de bovengenoemde personen of lichamen;

p)

„technische bijstand” : alle technische bijstand in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienstverlening; technische bijstand kan worden verleend in de vorm van instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

q)

„grondgebied van de Unie” : het grondgebied van alle lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

▼M10

r)

„douanegebied van de Unie” : het gebied als omschreven in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (12).

▼BHOOFDSTUK II

BEPERKINGEN OP DE UITVOER EN DE INVOER

▼M16

Artikel 2

1. Een lidstaat kan een verbod opleggen of een vergunning vereisen voor de export, verkoop, levering of vervoer aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië, van andere dan in bijlage IA of bijlage IX opgesomde apparatuur die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, ongeacht of die van oorsprong uit de Unie is.

2. Een lidstaat kan een verbod opleggen of een vergunning vereisen voor het verlenen van technische bijstand, financiering of financiële bijstand in verband met de apparatuur bedoeld in lid 1 aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië.

Artikel 2 bis

1. Er geldt een verbod op:

a)de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië van de in bijlage IA opgenomen apparatuur, goederen of technologie die zouden kunnen worden gebruikt voor binnenlandse repressie dan wel voor de vervaardiging of het onderhoud van producten die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, ongeacht of die apparatuur, goederen of technologie van oorsprong zijn uit de Unie;

b)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor een transactie in verband met apparatuur, goederen of technologie opgenomen in bijlage IA, op voorwaarde dat de apparatuur, goederen of technologie bestemd zijn voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden, of voor medewerkers van de Verenigde Naties of voor medewerkers van de Europese Unie of haar lidstaten.

▼M17

3. In afwijking van lid 1, onder a), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd op de websites die zijn vermeld in bijlage III, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage IA opgenomen apparatuur, goederen of technologie overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), conform de doelstelling van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Verdrag inzake chemische wapens) en na overleg met de OPCW.

▼M5

Artikel 2 ter

1. Een voorafgaande vergunning is vereist voor het direct of indirect verkopen, leveren, overdragen of exporteren van de apparatuur, goederen of technologie die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt, als genoemd in bijlage IX, al dan niet van oorsprong uit de Unie, ten behoeve van een Syrische persoon, entiteit of lichaam of bestemd voor gebruik in Syrië.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, verlenen geen toestemming voor het verkopen, leveren, overdragen of exporteren van de apparatuur, goederen of technologie opgenomen in bijlage IX, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de apparatuur, goederen of technologie die het voorwerp zijn van de verkoop, levering, overdracht of export worden gebruikt of zou kunnen worden gebruikt voor binnenlandse repressie of voor de vervaardiging of het onderhoud van producten die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt.

3. De op grond van dit artikel voor de uitvoer vereiste vergunning wordt overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (13) afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de exporteur is gevestigd. De vergunning is in de gehele Unie geldig

▼M10

Artikel 2 quater

1. De voorschriften betreffende de verplichting voorafgaandelijk informatie te verstrekken, zoals vastgesteld in de bepalingen inzake summiere aangiften en inzake douaneaangiften in Verordening (EEG) nr. 2913/92 en in Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (14), zijn van toepassing op alle goederen die het douanegebied van de Unie naar Syrië verlaten.

De persoon of entiteit die deze informatie verstrekt, legt alle vergunningen over indien dat door deze verordening wordt vereist.

▼M16

2. De inbeslagneming of vernietiging van uitrusting, goederen of technologie waarvan de levering, verkoop, overdracht of uitvoer door artikel 2 bis van deze verordening verboden is, kan overeenkomstig de nationale wetgeving of de beslissing van een bevoegde autoriteit worden uitgevoerd voor rekening van de in lid 1 bedoelde persoon of entiteit of, wanneer het niet mogelijk is deze kosten op die persoon of entiteit te verhalen, mogen zij in overeenstemming met de nationale wetgeving worden ingevorderd van iedere persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor het vervoer van de goederen of de uitrusting bij de poging tot illegale levering, verkoop, overdracht of uitvoer.

▼M16

Artikel 2 quinquies

Een lidstaat kan een verbod opleggen of een vergunning vereisen voor de uitvoer naar Syrië van producten voor tweeërlei gebruik bedoeld in artikel 4, lid 2 van Verordening (EG) Nr. 428/2009.

▼M5

Artikel 3

▼M16

1. Er geldt een verbod op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of voor gebruik in Syrië van de in bijlage IA opgenomen apparatuur, goederen of technologie die zouden kunnen worden gebruikt voor binnenlandse repressie of voor de vervaardiging of het onderhoud van producten die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt;

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage IA genoemde goederen en technologie, met inbegrip van in het bijzonder subsidies, leningen en exportkredietverzekering alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen of technologie, of voor het verlenen van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

▼M16 —————

▼M16

3. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage III vermelde websites, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met apparatuur, goederen of technologie opgenomen in bijlage IA, op voorwaarde dat de apparatuur, goederen of technologie bestemd zijn voor voedselvoorziening, landbouw, medische zorg of andere humanitaire doeleinden, of voor medewerkers van de Verenigde Naties of voor medewerkers van de Europese Unie of haar lidstaten.

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit lid is verleend.

▼M7

4. Voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat in kwestie, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, is vereist voor de verstrekking van:

a)technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met apparatuur, goederen of technologie genoemd in bijlage IX en in verband met de levering, de vervaardiging, het onderhoud of het gebruik van deze apparatuur, goederen of technologie, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië;

b)financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie genoemd in bijlage IX, met inbegrip van subsidies, leningen en export-kredietverzekering alsook verzekering en herverzekering, voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van dergelijke goederen of technologie, of voor de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrië of bestemd voor gebruik in Syrië.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten verlenen geen toestemming voor de transacties bedoeld in de eerste alinea, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat die transacties bedoeld zijn of kunnen zijn om bij te dragen aan binnenlandse repressie dan wel voor de vervaardiging of het onderhoud van producten die voor binnenlandse repressie zouden kunnen worden gebruikt.

▼M17

5. In afwijking van lid 1, onder a) en b), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd op de websites die zijn vermeld in bijlage III, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor het verstrekken van technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand in verband met de in bijlage IA opgenomen apparatuur, goederen of technologie, wanneer die technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand worden verstrekt met het oog op de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van die apparatuur, goederen of technologie, overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de OPCW, conform de doelstelling van het Verdrag inzake chemische wapens en na overleg met de OPCW.

▼M13

Artikel 3 bis

Er geldt een verbod op:

a)het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële bijstand in verband met goederen en technologie vermeld op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen en herverzekeringen en tussenhandeldiensten in verband met verzekeringen en herverzekeringen met betrekking tot de aankoop, de invoer of het vervoer van dergelijk materieel voor zover dit uit Syrie afkomstig is, of vanuit Syrie naar een ander land wordt uitgevoerd;

b)het bewust of opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

▼M17

Artikel 3 ter

Artikel 3 bis is niet van toepassing op het verstrekken van financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, alsmede verzekeringen en herverzekeringen en tussenhandelsdiensten in verband met verzekeringen en herverzekeringen voor de invoer of het vervoer van op de gemeenschappelijke lijst van militair materieel vermelde goederen en technologie voor zover deze uit Syrië afkomstig zijn, of vanuit Syrië naar een ander land worden uitgevoerd, overeenkomstig punt 10 van Resolutie 2118(2013) van de Veiligheidsraad van de VN en desbetreffende besluiten van de Uitvoerende Raad van de OPCW, conform de doelstelling van het Verdrag inzake chemische wapens.

▼B

Artikel 4

1. Het is verboden de in bijlage V vermelde apparatuur, technologie of programmatuur, al dan niet van oorsprong uit de Unie, direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie, tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven.

2. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, verlenen geen toestemming als bedoeld in lid 1, indien zij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat de bedoelde apparatuur, technologie of programmatuur door het Syrische regime of namens dat regime zal worden gebruikt voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken in Syrië.

3. Bijlage V omvat alleen apparatuur, technologie of programmatuur die kan worden gebruikt voor toezicht op of interceptie van internetcommunicatie of telefoongesprekken.

4. De betrokken lidstaat zal de andere lidstaten en de Commissie op de hoogte brengen van elke op grond van dit artikel verleende toestemming, binnen vier weken na het verlenen van de toestemming.

Artikel 5

1. Er geldt een verbod op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur genoemd in bijlage V, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van de apparatuur en technologie genoemd in bijlage V, of in verband met het leveren, installeren, inwerkingstellen of actualiseren van programmatuur genoemd in bijlage V, aan personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie;

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de apparatuur, technologie en programmatuur als genoemd in bijlage V aan personen, entiteiten of lichamen in Syrie of voor gebruik in Syrie;

c)het verlenen van diensten van enige aard voor toezicht of interceptie van telecommunicatie of internet aan, of die direct of indirect ten goede komen aan de Syrische staat, zijn regering, zijn openbare lichamen, bedrijven en agentschappen of personen of entiteiten die optreden in zijn naam of onder zijn leiding; en

d)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a), b) of c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild;

tenzij de bevoegde autoriteit van de relevante lidstaat, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daartoe voorafgaandelijk toestemming heeft gegeven, op basis van artikel 4, lid 2.

2. Voor de toepassing van lid 1, onder c), worden onder „diensten voor monitoring of interceptie van telecommunicatie of internet” diensten verstaan die, in het bijzonder met gebruikmaking van apparatuur, technologie of programmatuur vermeld in bijlage V, toegang verschaffen tot en voorzien in de levering van de inkomende en uitgaande telecommunicatie en de oproepgegevens van een persoon met als doel deze te extraheren, te decoderen, te registreren, te verwerken, te analyseren en op te slaan of andere daarmee samenhangende handelingen te verrichten.

Artikel 6

Er geldt een verbod op:

a)de invoer van aardolie of aardolieproducten naar de Unie indien deze:

i)van oorsprong zijn uit Syrië; of

ii)werden uitgevoerd uit Syrië;

b)de aankoop van aardolie of aardolieproducten die zich bevinden in Syrië of die van oorsprong zijn uit Syrië;

c)het vervoer van aardolie of aardolieproducten die van oorsprong zijn uit Syrië of die vanuit Syrië naar een ander land worden uitgevoerd;

d)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook verzekering en herverzekering, in verband met de verbodsbepalingen van de punten a), b) en c); en

e)de bewuste en opzettelijke deelname aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in de punten a), b), c), of d) opgenomen verbodsbepalingen direct of indirect worden omzeild.

▼M16

Artikel 6 bis

1. In afwijking van artikel 6 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage III vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de invoer, de aankoop of het vervoer van aardolie of aardolieproducten, of voor het verstrekken van daarmee verband houdende financiering of financiële bijstand, met inbegrip van financiële derivaten, alsook verzekering en herverzekering, op voorwaarde dat:

a)op basis van de informatie waarover de bevoegde autoriteit beschikt, met inbegrip van de informatie verstrekt door de persoon, de entiteit of het lichaam dat om de toestemming verzoekt, die autoriteit heeft vastgesteld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat:

i)de betrokken activiteiten bedoeld zijn voor bijstand aan de Syrische burgerbevolking, met name voor humanitaire hulp, hulp bij de verlening van basisdiensten, wederopbouw of herstel van de economische activiteit, of andere civiele doelen dienen;

ii)de betrokken activiteiten niet leiden tot het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een in artikel 14 bedoelde persoon, entiteit of lichaam;

iii)de betrokken activiteiten geen inbreuk vormen op de in deze verordening opgenomen verbodsbepalingen;

b)de betrokken lidstaat, vooraf de persoon, de entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten heeft geraadpleegd met betrekking tot, onder meer:

i)de door de bevoegde autoriteit onder punten a), i) en ii) gedane vaststellingen;

ii)het aanwezig zijn van informatie die erop wijst dat de betrokken activiteiten kunnen leiden tot het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (15) of artikel 2 van Verordeing (EG) nr. 881/2002 van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al-Qa'ida-netwerk (16);

en de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten hierover zijn standpunt heeft meegedeeld aan de betrokken lidstaat.

c)Indien de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten binnen de 30 dagen nadat het verzoek eraan werd gericht, geen standpunt heeft meegedeeld, kan de bevoegde autoriteit beslissen om al dan niet de toestemming te verlenen.

2. Bij de toepassing van de voorwaarden onder de punten a) en b) van lid 1, vereist de bevoegde autoriteit dat de nodige informatie wordt verstrekt met betrekking tot het gebruik van de verleende toestemming, waaronder informatie over de partijen die betrokken zijn bij de transactie.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

▼B

Artikel 7

De in artikel 6 genoemde verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op:

a)de uitvoering, op of vóór 15 november 2011, van een verplichting die voortvloeit uit een overeenkomst die is gesloten vóór 2 september 2011, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die de bedoelde verplichting willen nakomen, de betrokken activiteit of transactie uiterlijk zeven werkdagen op voorhand gemeld hebben bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld; of

b)de aankoop van aardolie of aardolieproducten die uit Syrië werden uitgevoerd vóór 2 september 2011, of, indien de uitvoer geschiedde overeenkomstig het bepaalde in punt a), op of vóór 15 november 2011.

▼M24

Artikel 7 bis

1. Er geldt een verbod op:

a)de rechtstreekse of onrechtstreekse verkoop, levering, overdracht en uitvoer van de in bijlage V bis vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven bestemd voor personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Syrië;

b)het verschaffen van financiering of financiële bijstand, inclusief financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen, in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage V bis vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven bestemd voor personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Syrië;

c)het verlenen van tussenhandeldiensten in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage V bis vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven bestemd voor personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Syrië.

2. Bijlage V bis bevat een lijst van de betrokken reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven.

3. In afwijking van lid 1 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, op door hen passend geachte voorwaarden toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, en het verschaffen van financiering of financiële bijstand, inclusief financiële derivaten, alsmede verzekeringen of herverzekeringen in verband met de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven, als bedoeld in bijlage V bis, bestemd voor personen, entiteiten of lichamen in of voor gebruik in Syrië, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven vereist zijn door de Verenigde Naties of organen die namens de Verenigde Naties optreden voor humanitaire doeleinden, zoals de levering, of het faciliteren van de levering, van hulpgoederen, met inbegrip van medische benodigdheden en levensmiddelen, de uitzending van humanitaire hulpverleners en de verlening van daarmee samenhangende bijstand, of voor evacuaties uit of binnen Syrië.

4. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken in kennis van gevallen waarin op grond van dit artikel toestemming is verleend.

5. Het verbod van lid 1 is niet van toepassing op:

a)de in bijlage V ter vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven die uitsluitend worden gebruikt door niet-Syrische burgerluchtvaartuigen die in Syrië landen, op voorwaarde dat deze uitsluitend zijn bedoeld en worden gebruikt voor de voortzetting van de vluchtoperatie van het luchtvaartuig waarin deze werden geladen;

b)de in bijlage V ter vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven die bij uitsluiting worden gebruikt door een in de bijlagen II en II bis vermelde aangewezen Syrische luchtvaartmaatschappij die evacuaties uit Syrië uitvoert overeenkomstig artikel 16, onder h);

c)de in bijlage V ter vermelde reactiemotorbrandstoffen en brandstofadditieven die bij uitsluiting worden gebruikt door een niet-aangewezen Syrische luchtvaartmaatschappij die evacuaties uit of binnen Syrië uitvoert.

▼B

Artikel 8

1. Het is verboden de in bijlage VI vermelde apparatuur of programmatuur direct of indirect te verkopen, te leveren, over te dragen aan of uit te voeren naar Syrische personen, entiteiten of lichamen of bestemd voor gebruik in Syrië.

2. Bijlage VI bevat de lijst van essentiële apparatuur en technologie voor de volgende sectoren van de aardolie- en aardgasindustrie in Syrië:

a)aardolie- en aardgasexploratie;

b)aardolie- en aardgasproductie;

c)raffinage;

d)vloeibaarmaking van aardgas.

3. Bijlage VI omvat geen producten die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen of in bijlage I.

Artikel 9

Er geldt een verbod op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand of tussenhandeldiensten in verband met de apparatuur en ►C3 technologie genoemd in bijlage VI, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van goederen genoemd in bijlage VI, aan Syrische personen, entiteiten of lichamen;

b)het direct of indirect verlenen van financiering of financiële bijstand in verband met de apparatuur en technologie als genoemd in bijlage VI aan Syrische personen, entiteiten of lichamen; en

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

▼M16

Artikel 9 bis

1. In afwijking van de artikelen 8 en 9 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage III vermelde websites, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van de in bijlage VI bedoelde essentiële apparatuur en technologie, of het verstrekken van daarmee gerelateerde technische bijstand, tussenhandeldiensten, financiering of financiële bijstand, op voorwaarde dat:

a)op basis van de informatie waarover de bevoegde autoriteit beschikt, met inbegrip van de informatie verstrekt door de persoon, de entiteit of het lichaam dat om de toestemming verzoekt, die autoriteit heeft vastgesteld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat:

i)de betrokken activiteiten bedoeld zijn voor bijstand aan de Syrische burgerbevolking, met name voor humanitaire hulp, hulp bij de verlening van basisdiensten, wederopbouw of herstel van de economische activiteit, of andere civiele doelen dienen;

ii)de betrokken activiteiten niet leiden tot het direcht of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een in artikel 14 bedoelde persoon, entiteit of lichaam;

iii)de betrokken activiteiten geen inbreuk vormen op de in deze verordening opgenomen verbodsbepalingen;

b)de betrokken lidstaat, vooraf de persoon, de entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten heeft geraadpleegd met betrekking tot, onder meer:

i)de door de bevoegde autoriteit onder de punt a), i) en ii) gedane vaststellingen;

ii)het aanwezig zijn van informatie die erop wijst dat de betrokken activiteiten kunnen leiden tot het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2580/2001 of artikel 2 van Verordeing (EG) nr. 881/2002;

en de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten hierover zijn standpunt heeft meegedeeld aan de betrokken lidstaat.

c)Indien de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten binnen de 30 dagen nadat het verzoek eraan werd gericht, geen standpunt heeft meegedeeld, kan de bevoegde autoriteit beslissen om al dan niet de toestemming te verlenen.

2. Bij de toepassing van de voorwaarden onder de punten a) en b) van lid 1, vereist de bevoegde autoriteit dat de nodige informatie wordt verstrekt met betrekking tot het gebruik van de verleende toestemming, waaronder informatie over de partijen die betrokken zijn bij, en de begunstigden van de transactie.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

▼B

Artikel 10

1. De verbodsbepalingen van de artikelen 8 en 9 zijn niet van toepassing op het nakomen van een verplichting die is ontstaan krachtens een contract dat vóór 19 januari 2012 is gegund of gesloten, mits de personen of entiteiten die zich op dit artikel willen beroepen, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daarvan minstens 21 kalenderdagen van tevoren in kennis hebben gesteld.

2. In de zin van dit artikel geldt een contract als „gegund” aan een persoon of entiteit, indien uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de gunning van dat contract aan de persoon of entiteit in kwestie door de andere contracterende partij is overgelegd, na de afsluiting van een formele gunningsprocedure.

Artikel 11

Er geldt een verbod op de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar de Centrale Bank van Syrië van nieuwe Syrische bankbiljetten en munten die in de Unie zijn gedrukt of geslagen.

▼M2

Artikel 11 bis

1. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)de verkoop, levering, overdracht en uitvoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamant, als genoemd in bijlage VIII, ongeacht of deze van oorsprong uit de Unie zijn, aan de regering van Syrië, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, aan de centrale bank van Syrië en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen;

b)de aankoop, invoer en het vervoer, direct of indirect, van goud, edelmetaal en diamant, als genoemd in bijlage VIII, ongeacht of deze van oorsprong uit Syrië zijn, afkomstig van de regering van Syrië, van overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen, van de centrale bank van Syrië en van enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of van entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen, en

c)de verstrekking, direct of indirect, van technische bijstand of tussenhandeldiensten, financieringsmiddelen of financiële bijstand, in verband met de onder a) en b) genoemde goederen aan de regering van Syrië, aan overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen ervan, aan de centrale bank van Syrië en aan enige persoon, entiteit of lichaam die of dat namens hen of op hun aanwijzing handelen, of aan entiteiten of lichamen die in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van hen.

2. Bijlage VIII omvat een overzicht van het goud, de edelmetalen en diamanten waarop de verbodsbepalingen van lid 1 van toepassing zijn.

▼M5

Artikel 11 ter

1. Er geldt een verbod op:

a)de directe of indirecte verkoop, levering, overdracht aan of uitvoer naar Syrië van de in bijlage X opgenomen luxegoederen;

b)de bewuste en opzettelijke deelneming aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben, direct of indirect, dat de onder a) bedoelde verbodsbepaling wordt omzeild.

2. In afwijking van lid 1, onder a), geldt het verbod niet voor niet-commerciële goederen voor persoonlijk gebruik die deel uitmaken van de bagage van reizigers.

▼M17

Artikel 11 quater

1. De invoer, uitvoer en overdracht van, en de verlening van tussenhandeldiensten in verband met de invoer, uitvoer of overdracht van Syrische cultuurgoederen en andere goederen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk of religieus belang, met inbegrip van de in bijlage XI opgenomen goederen, zijn verboden, wanneer redelijkerwijs kan worden vermoed dat de goederen uit Syrië zijn weggehaald zonder de toestemming van hun rechtmatige eigenaar of in strijd met de Syrische wetgeving of het internationale recht, met name indien de goederen een integrerend onderdeel vormen van de openbare collecties die worden vermeld in de inventarissen van Syrische musea, archieven, vaste collecties van bibliotheken of de inventarissen van Syrische religieuze instellingen.

2. Het in lid 1 bedoelde verbod is niet van toepassing indien wordt aangetoond dat:

a)de goederen vóór 9 mei 2011 uit Syrië zijn uitgevoerd; of

b)de goederen worden veilig teruggebracht naar hun rechtmatige eigenaars in Syrië.

▼BHOOFDSTUK III

BEPERKINGEN OP DE DEELNAME AAN INFRASTRUCTUURPROJECTEN

Artikel 12

▼M10

1. Er geldt een verbod op:

a)de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van apparatuur of technologie genoemd in bijlage VII voor de bouw of installatie in Syrië van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit;

b)de verlening, direct of indirect, van technische bijstand, financiering of financiële bijstand, waaronder financiële derivaten, alsmede van verzekering of herverzekering in verband met onder a) bedoelde projecten.

▼B

2. Deze verbodsbepaling verhindert niet het nakomen van een verplichting die is ontstaan krachtens een contract dat vóór 19 januari 2012 is gesloten, mits de personen of entiteiten die zich op dit artikel willen beroepen, de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd, als genoemd op de websites die in bijlage III worden vermeld, daarvan minstens 21 kalenderdagen van tevoren in kennis hebben gesteld.HOOFDSTUK IV

BEPERKINGEN OP DE FINANCIERING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN

Artikel 13

1. Er geldt een verbod op:

a)het toekennen van financiële leningen of kredieten aan de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

b)het verwerven of vergroten van een deelname in de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

c)het oprichten van een joint venture met de in lid 2 bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen;

d)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a), b) of c) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

2. Het in lid 1 gestelde verbod geldt voor alle Syrische personen, entiteiten of lichamen die betrokken zijn bij:

a)de exploratie, productie of raffinage van aardolie; of

b)de bouw of installatie van nieuwe infrastructuur voor de productie van elektriciteit.

3. Uitsluitend voor de toepassing van lid 2 wordt verstaan onder:

a)

„exploratie van aardolie” : onder meer de exploratie naar, de prospectie naar en het beheer van aardoliereserves, alsmede het leveren van diensten op het gebied van de geologie in verband met deze reserves;

b)

„raffinage” : het verwerken, behandelen of marktklaar maken van aardolie met het oog op de verkoop van brandstoffen aan de eindverbruiker.

4. Het verbod van lid 1:

a)geldt onverminderd de uitvoering van een verplichting die voortvloeit uit een contract met betrekking tot:

i)de exploratie, productie of raffinage van aardolie, gesloten vóór 23 september 2011;

ii)de bouw of installatie van nieuwe centrales voor de opwekking van elektriciteit, gesloten vóór 19 januari 2012.

b)vormt geen belemmering voor het vergroten van een deelname met betrekking tot:

i)de exploratie, productie of raffinage van aardolie, indien deze vergroting valt onder een verplichting die is overeengekomen vóór 23 september 2011;

ii)de bouw of installatie van nieuwe centrales voor de opwekking van elektriciteit indien het vergroten van de deelname een verplichting vormt die voortvloeit uit een contract gesloten vóór 19 januari 2012.

▼M16

Artikel 13 bis

1. In afwijking van artikel 13, lid 1, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage III vermelde websites, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor het verstrekken van financiële leningen of kredieten aan of, het verwerven of vergroten van een deelname aan, of het oprichten van een joint venture met de in artikel 13, lid 2, onder a), bedoelde Syrische personen, entiteiten of lichamen, op voorwaarde dat:

a)op basis van de informatie waarover de bevoegde autoriteit beschikt, met inbegrip van de informatie verstrekt door de persoon, de entiteit of het lichaam dat om de toestemming verzoekt, die autoriteit heeft vastgesteld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat:

i)de betrokken activiteiten bedoeld zijn voor bijstand aan de Syrische burgerbevolking, met name voor humanitaire hulp, hulp bij de verlening van basisdiensten, wederopbouw of herstel van de economische activiteit, of andere civiele doelen dienen;

ii)de betrokken activiteiten niet leiden tot het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een in artikel 14 bedoelde persoon, entiteit of lichaam;

iii)de betrokken activiteiten geen inbreuk vormen op de in deze verordening opgenomen verbodsbepalingen;

b)de betrokken lidstaat, vooraf de persoon, de entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten heeft geraadpleegd met betrekking tot, onder meer:

i)de door de bevoegde autoriteit onder punt a), i) en ii) gedane vaststellingen;

ii)het aanwezig zijn van informatie die erop wijst dat de betrokken activiteiten kunnen leiden tot het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam bedoeld in artikel 2 Verordening (EG) nr. 2580/2001 of artikel 2 van Verordeing (EG) nr. 881/2002;

en de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten hierover zijn standpunt heeft meegedeeld aan de betrokken lidstaat.

c)Indien de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten binnen de 30 dagen nadat het verzoek eraan werd gericht, geen standpunt heeft meegedeeld, kan de bevoegde autoriteit beslissen om al dan niet de toestemming te verlenen.

2. Bij de toepassing van de voorwaarden onder de punten a) en b) van lid 1, vereist de bevoegde autoriteit dat de nodige informatie wordt verstrekt met betrekking tot het gebruik van de verleende toestemming, waaronder informatie over de partijen die betrokken zijn bij, en de begunstigden van de transactie.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

▼BHOOFDSTUK V

BEVRIEZEN VAN TEGOEDEN EN ECONOMISCHE MIDDELEN

Artikel 14

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van de in bijlagen II en II bis genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlagen II en II bis genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 15

1. De bijlagen II en II bis bestaan uit het volgende:

a)bijlage II omvat een lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Besluit 2011/782/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, alsmede natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die van het regime profiteren of het ondersteunen, of natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten die banden met hen onderhouden, op wie of waarop artikel 21 van deze verordening niet van toepassing is;

b)bijlage II bis omvat een lijst van entiteiten die overeenkomstig artikel 19, lid 1, van Besluit 2011/782/GBVB door de Raad zijn geïdentificeerd als entiteiten die banden onderhouden met de personen of entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, alsmede met de personen of entiteiten die van het regime profiteren of het ondersteunen, op wie of waarop artikel 21 van deze verordening van toepassing is.

2. In de bijlagen II en II bis worden de redenen vermeld waarom een persoon, entiteit of lichaam in de lijst is opgenomen.

3. De bijlagen II en II bis bevatten tevens, indien beschikbaar, de informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging.

▼M13

Artikel 16

In afwijking van artikel 14 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals genoemd op de websites die zijn vermeld in bijlage III, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlagen II en II bis genoemde personen, entiteiten oflichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare voorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

e)gestort zullen worden op of betaald zullen worden van een rekening van een diplomatieke of consulaire missie of een internationale organisatie die bescherming geniet op grond van het internationale recht, voor zover die betalingen bestemd zijn voor de officiële doelen van de diplomatieke of consulaire missie of de internationale organisatie;

▼M17

f)noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals de verstrekking en het vergemakkelijken van de verstrekking van hulpgoederen, met inbegrip van medische benodigdheden en levensmiddelen, de uitzending van humanitaire hulpverleners en de verlening van daarmee samenhangende bijstand, mits, in het geval van de vrijgave van bevroren tegoeden of economische middelen, de betrokken tegoeden of economische middelen aan de VN worden vrijgegeven met het oog op de verlening of het vergemakkelijken van de verlening van humanitaire bijstand in Syrië overeenkomstig het plan voor humanitaire hulpverlening aan Syrië (SHARP);

▼M13

g)noodzakelijk zijn om de veiligheid van personen te verzekeren of het milieu te beschermen;

▼M17

h)noodzakelijk zijn voor de evacuatie van buitenlandse onderdanen uit Syrië;

▼M18

i)uitsluitend bestemd zijn voor betalingen namens de Syrische Arabische Republiek door entiteiten die in handen zijn van de Syrische staat of door de centrale bank van Syrië aan de OPCW voor activiteiten in verband met de controlemissie van de OPCW en de vernietiging van de chemische wapens van Syrië, waaronder met name betalingen aan het bijzondere trustfonds van de OPCW voor de volledige vernietiging van de chemische wapens van Syrië buiten het grondgebied van de Syrische Arabische Republiek.

▼M13

De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend, binnen vier weken na de verlening van de toestemming.

▼M17

Artikel 16 bis

1. De toestemmingen die vóór 15 december 2013 zijn verleend uit hoofde van artikel 16, eerste alinea, onder f), worden door de wijzigingen in artikel 16, eerste alinea, onder f), waarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 1332/2013 van de Raad (17) onverlet gelaten

2. Vóór 15 december 2013 ingediende verzoeken om toestemming uit hoofde van artikel 16, eerste alinea, onder f), worden als ingetrokken beschouwd, tenzij de persoon, de entiteit of het orgaan bevestigt het verzoek te willen handhaven na die datum.

▼B

Artikel 17

In afwijking van artikel 14 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage III vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de verstrekking van de betrokken tegoeden of economische middelen noodzakelijk zijn voor de essentiele energiebehoeften van de burgerbevolking in Syrie, mits de relevante bevoegde autoriteit voor elk leveringscontract de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste vier weken vóór zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven;

▼M13

Artikel 18

1. In afwijking van artikel 14 kunnen bevoegde autoriteiten van lidstaten, als vermeld op de lijst van websites van bijlage III, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a)de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld voor de datum waarop de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam als bedoeld in artikel 14 is opgenomen in bijlage II of II bis, of van een justitieel of administratief vonnis dat in de Unie is uitgesproken, of van een gerechtelijk vonnis dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;

b)de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend aangewend om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijk vonnis zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wet- en regelgeving tot vaststelling van de rechten van de personen die titularis zijn van dergelijke vorderingen;

c)het vonnis is niet ten behoeve van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam als opgenomen in bijlage II of II bis;

d)de erkenning van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2. De betrokken lidstaat stelt de overige lidstaten en de Commissie in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

▼B

Artikel 19

1. Artikel 14, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)interesten of andere inkomsten op die rekeningen,

b)betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd; of

▼M13

c)betalingen uit hoofde van justitiële of administratieve vonnissen of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn,

▼B

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 14, lid 1, worden bevroren.

2. Artikel 14, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 20

In afwijking van artikel 14 en mits een betaling door een persoon, entiteit of lichaam opgenomen op de lijst in bijlage II of II bis voortvloeit uit een contract dat door die persoon of entiteit of dat lichaam was gesloten voor de datum waarop die persoon of entiteit of dat lichaam werd aangewezen, of indien deze betaling voortvloeit uit een verplichting die voor die persoon of entiteit voor genoemde datum was ontstaan, mogen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals aangeduid op de websiter genoemd in bijlage III, onder de door hen passend geachte voorwaarden, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een persoon of entiteit bedoeld in artikel 14.

▼M10

Artikel 20 bis

Bij wijze van afwijking van artikel 14 mogen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, als vermeld op de websites in bijlage III, onder voorwaarden die zij als passend beschouwen machtiging verlenen voor de overdracht door of via een in bijlage II of II bis vermelde financiële entiteit van tegoeden of economische middelen, indien de overdracht verband houdt met een betaling door een persoon of entiteit die niet voorkomt op een van de lijsten in bijlage II of II bis met betrekking tot het verlenen van financiële bijstand aan Syrische onderdanen die een opleiding of beroepsopleiding volgen of bezig zijn met academisch onderzoek in de Unie, mits de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat voor elk afzonderlijk geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in bijlage II of II bis vermelde persoon of entiteit.

▼B

Artikel 21

In afwijking van artikel 14, lid 1, kan een in bijlage II bis vermelde entiteit gedurende twee maanden nadat zij in de lijst is opgenomen, betalingen verrichten met bevroren tegoeden of economische middelen die zij na de datum van opname in de lijst heeft ontvangen, mits:

a)de betaling verschuldigd is op grond van een handelscontract; en

b)de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect ten goede komt van een in bijlage II of bijlage II bis vermelde persoon of entiteit.

▼M10

Artikel 21 bis

1. Bij wijze van afwijking van artikel 14, mogen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, als vermeld op de websites in bijlage III, onder voorwaarden die zij als passend beschouwen machtiging verlenen voor:

a)een overdracht van tegoeden of economische middelen, ontvangen en bevroren na de datum van aanwijzing, door of via de Centrale Bank van Syrië, indien de overdracht verband houdt met een betaling die verschuldigd is uit hoofde van een specifiek handelscontract, of

b)een overdracht van tegoeden of economische middelen naar of via de Centrale Bank van Syrië, indien de overdracht verband houdt met een betaling die verschuldigd is uit hoofde van een specifiek handelscontract,

mits de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect ten goede komt van een in bijlage II of II bis vermelde persoon of entiteit en mits de overdracht niet anderszins door deze verordening is verboden.

2. Bij wijze van afwijking van artikel 14, mogen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, als vermeld op de websites in bijlage III, onder voorwaarden die zij als passend beschouwen machtiging verlenen voor een overdracht door of via de Centrale Bank van Syrië van bevroren tegoeden of economische middelen, teneinde financiële instellingen die onder de rechtsbevoegdheid van de lidstaten vallen, te voorzien van liquiditeit voor de financiering van de handel.

▼M13

Artikel 21 ter

Artikel 14, lid 2, is niet van toepassing op handelingen of transacties ten aanzien van Syrian Arab Airlines die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

▼M17

Artikel 21 quater

1. Bij wijze van afwijking van artikel 14 mogen de bevoegde autoriteiten in de lidstaten, als vermeld op de websites in bijlage III, onder voorwaarden die zij als passend beschouwen machtiging verlenen voor:

a)een overdracht door of via de Commercial Bank of Syria van tegoeden of economische middelen die na de datum van aanwijzing van die bank buiten het grondgebied van de Unie zijn ontvangen en bevroren, indien de overdracht verband houdt met een betaling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst voor medische benodigdheden, voedsel, onderdak, sanitaire voorzieningen of hygiëne voor civiel gebruik; of

b)een overdracht van tegoeden of economische middelen van buiten het grondgebied van de Unie aan of via de Commercial Bank of Syria, indien de overdracht verband houdt met een betaling die verschuldigd is uit hoofde van een specifieke handelsovereenkomst voor medische benodigdheden, voedsel, onderdak, sanitaire voorzieningen of hygiëne voor civiel gebruik;

op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat per geval heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks zal worden ontvangen door een in bijlage II of II bis opgenomen persoon of entiteit en de overdracht niet anderszins is verboden bij deze verordening.

2. De betrokken lidstaat geeft de andere lidstaten en de Commissie binnen vier weken kennis van elke uit hoofde van dit artikel verleende machtiging.

▼B

Artikel 22

De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.HOOFDSTUK VI

BEPERKINGEN OP DE OVERDRACHT VAN KAPITAAL EN OP FINANCIËLE DIENSTEN

Artikel 23

De Europese Investeringsbank (EIB):

a)mag geen bedragen uitkeren of betalingen verrichten in het kader van of in verband met bestaande leningsovereenkomsten tussen de staat Syrië of een overheidsinstantie van Syrië en de EIB; en

b)schorst alle in Syrië uit te voeren bestaande overeenkomsten inzake de verstrekking van technische bijstand voor projecten die door middel van onder a) bedoelde leningsovereenkomsten worden gefinancierd en die de bedoeling hebben de staat Syrië of een overheidsinstantie van Syrië direct of indirect ten goede te komen.

Artikel 24

Er geldt een verbod op:

a)de verkoop of aankoop van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012, direct of indirect, aan of van een van de volgende instanties:

i)Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven en -agentschappen;

ii)een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

iii)een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i) of ii);

iv)een rechtspersoon, entiteit of lichaam die of dat eigendom is van of onder zeggenschap staat van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), ii) of iii);

b)het verlenen van tussenhandeldiensten met betrekking tot overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties die zijn uitgegeven na 19 januari 2012 aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a);

c)het verlenen van steun aan een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder a) met het oog op het uitgeven van overheidsobligaties of door de overheid gegarandeerde obligaties, door het verlenen van tussenhandeldiensten, advertering of enige andere dienstverlening met betrekking tot deze obligaties.

Artikel 25

1. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen die vallen onder artikel 35, is het verboden:

a)een nieuwe bankrekening te openen bij een Syrische kredietinstelling of financiële instelling;

b)een nieuwe correspondentbankrelatie aan te gaan met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

c)een nieuwe vertegenwoordiging in Syrië te openen of een bijkantoor of dochtermaatschappij in Syrië op te richten;

d)een nieuwe joint venture op te richten met een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling.

2. Er geldt een verbod op:

a)het toestaan van de opening van een vertegenwoordiging of van de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie van een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling;

b)het sluiten van overeenkomsten voor of namens een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, betreffende de opening van een vertegenwoordiging of de oprichting van een bijkantoor of dochtermaatschappij in de Unie;

c)het verlenen van een vergunning voor het aanvangen en uitoefenen van werkzaamheden voor een kredietinstelling of een financiele instelling of van enige andere activiteit waarvoor voorafgaande toestemming vereist is, door een vertegenwoordiging, bijkantoor of dochtermaatschappij van een in Syrië gevestigde kredietinstelling of financiële instelling, indien de vertegenwoordiging, het bijkantoor of de dochtermaatschappij niet actief was vóór 19 januari 2012;

d)het verwerven dan wel vergroten van een deelname, of het verwerven van enig ander eigendomsrecht in een kredietinstelling of financiële instelling in de zin van artikel 35 door een Syrische kredietinstelling of financiële instelling.

▼M16

Artikel 25 bis

1. In afwijking van artikel 25, lid 1, onder a) en c), kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, als genoemd op de in bijlage III vermelde website, onder de voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor het openen van een nieuwe bankrekening of een nieuwe vertegenwoordiging, of het oprichten van een bijkantoor of dochtermaatschappij, op voorwaarde dat:

a)op basis van de informatie waarover de bevoegde autoriteit beschikt, met inbegrip van de informatie verstrekt door de persoon, de entiteit of het lichaam dat om de toestemming verzoekt, die autoriteit heeft vastgesteld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat:

i)de betrokken activiteiten bedoeld zijn voor bijstand aan de Syrische burgerbevolking, met name voor humanitaire hulp, hulp bij de verlening van basisdiensten, wederopbouw of herstel van de economische activiteit, of andere civiele doelen dienen;

ii)de betrokken activiteiten niet leiden tot het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een in artikel 14 bedoelde persoon, entiteit of lichaam;

iii)de betrokken activiteiten geen inbreuk vormen op de in deze verordening opgenomen verbodsbepalingen;

b)de betrokken lidstaat, vooraf de persoon, de entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten heeft geraadpleegd met betrekking tot, onder meer:

i)de door de bevoegde autoriteit onder punten a), i) en ii) gedane vaststellingen;

ii)het aanwezig zijn van informatie die erop wijst dat de betrokken activiteiten kunnen leiden tot het direct of indirect beschikbaar stellen van tegoeden of economische middelen aan of ten behoeve van een persoon, entiteit of lichaam bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2580/2001 en artikel 2 van Verordeing (EG) nr. 881/2002;

en de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten hierover zijn standpunt heeft meegedeeld aan de betrokken lidstaat.

c)Indien de persoon, entiteit of het lichaam aangewezen door de nationale coalitie van Syrische revolutionaire en oppositiekrachten binnen de 30 dagen nadat het verzoek eraan werd gericht, geen standpunt heeft meegedeeld, kan de bevoegde autoriteit beslissen om al dan niet de toestemming te verlenen.

2. Bij de toepassing van de voorwaarden onder de punten a) en b) van lid 1, vereist de bevoegde autoriteit dat de nodige informatie wordt verstrekt met betrekking tot het gebruik van de verleende toestemming, waaronder informatie over de partijen die betrokken zijn bij, en de begunstigden van de transactie.

3. De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie binnen twee weken in kennis van elke toestemming die overeenkomstig dit artikel is verleend.

▼B

Artikel 26

1. Er geldt een verbod op:

a)het aanbieden van verzekering of herverzekering aan:

i)Syrië of de Syrische regering, overheidsorganen, -bedrijven of -agentschappen; of

ii)een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam handelend namens of op aanwijzing van een rechtspersoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i);

b)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) bedoelde verbodsbepaling wordt omzeild.

2. Lid 1, onder a), is niet van toepassing op het verstrekken aan in de Unie gevestigde Syrische personen, entiteiten of lichamen van een verplichte verzekering of van een verzekering jegens derden, noch op het verstrekken van verzekeringen voor Syrische diplomatieke of consulaire missies in de Unie.

3. Lid 1, onder a), onder ii), is niet van toepassing op het verstrekken van verzekeringen, waaronder ziektekosten- en reisverzekeringen, aan personen die als particulier handelen, noch op de daarop betrekking hebbende herverzekeringen.

Lid 1, onder a), onder ii), laat onverlet dat verzekeringen of herverzekeringen kunnen worden verstrekt aan de eigenaar van een vaar-, vlieg- of voertuig dat gehuurd wordt door een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld in lid 1, punt a), onder i), mits laatstgenoemde niet is opgenomen in de lijsten in bijlagen II en II bis.

Voor de toepassing van lid 1, punt a), onder ii), wordt een persoon, entiteit of lichaam geacht niet te handelen op aanwijzing van een persoon, entiteit of lichaam als bedoeld onder i), indien deze aanwijzing bedoeld is voor het aanleggen, het laden en lossen of de veilige doorreis van een vaar- of vliegtuig dat zich tijdelijk in de Syrische wateren of het Syrische luchtruim bevindt.

4. Bij dit artikel wordt de uitbreiding of verlenging verboden van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomsten die zijn gesloten vóór 19 januari 2012 (behalve wanneer er een voorafgaandelijke contractuele verplichting voor de verzekeraar of herverzekeraar bestaat om een polis uit te breiden of te vernieuwen), maar niet de naleving van overeenkomsten die vóór die datum zijn gesloten, onverminderd artikel 14, lid 2.

▼M13HOOFDSTUK VI BIS

BEPERKINGEN VOOR HET VERVOER

Artikel 26 bis

1. Het is verboden, in overeenstemming met het internationale recht, om de toegang tot de luchthavens van de Unie door alle door Syrische luchtvaartmaatschappijen verzorgde vluchten uitsluitend voor vracht en alle door Syrian Arab Airlines verzorgde vluchten te aanvaarden of te verschaffen, tenzij:

a)het vliegtuig wordt gebruikt voor niet-geplande internationale luchtvaartdiensten en de landing andere doeleinden dient dan het verkeer of het handelsverkeer, of

b)het vliegtuig wordt gebruikt voor geplande internationale luchtvaartdiensten en de landing andere doeleinden dient dan het verkeer,

zoals bepaald in het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart of de overeenkomst inzake de doortocht van internationale luchtdiensten.

2. Lid 1 is niet van toepassing op vluchten die uitsluitend dienen om burgers van de Unie en hun familieleden uit Syrië te evacueren.

3. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben het in lid 1 bedoelde verbod te omzeilen.

▼BHOOFDSTUK VII

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

▼M24

Artikel 27

1. Vorderingen in verband met contracten of transacties waarvan de uitvoering, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, negatief wordt beïnvloed door de maatregelen die uit hoofde van deze verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, in het bijzonder een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of vergoeding, met name een financiële garantie of financiële vergoeding, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a)de in bijlage II of bijlage II bis genoemde aangewezen personen, entiteiten of lichamen;

b)een Syrische persoon, entiteit of lichaam, de Syrische regering daaronder begrepen;

c)een persoon, entiteit of lichaam, handelend voor rekening of ten behoeve van een van de in punt a) of punt b) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2. In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eiser geleverd.

3. Dit artikel geldt onverminderd het recht van de personen, entiteiten en lichamen die in lid 1 worden genoemd, op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van de contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

▼M24

Artikel 27 bis

Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van de artikelen 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 14, 24, 25, 26 en 26 bis worden omzeild.

▼B

Artikel 28

De in deze verordening neergelegde verbodsbepalingen leiden niet tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien deze niet wisten of redelijkerwijs niet konden vermoeden dat hun optreden een inbreuk zou vormen op dat verbod.

Artikel 29

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 14 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, zoals aangegeven op de lijst van websites van bijlage III, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede

b)samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 30

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

Artikel 31

De Commissie is bevoegd om bijlage III te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 32

1. Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 14, lid 1, bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage II of bijlage II bis dienovereenkomstig.

2. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen daarover opmerkingen kunnen indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon, rechtspersoon, de entiteit of het lichaam van het resultaat in kennis.

4. De lijsten in de bijlagen II en II bis wordt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien.

Artikel 33

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze voorschriften ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten delen deze voorschriften na 19 januari 2012 onverwijld mee aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 34

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderszins van de verplichting de Commissie te informeren of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage III.

Artikel 35

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b)aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

e)op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 36

Verordening (EU) nr. 442/2011 wordt ingetrokken.

Artikel 37

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M16 —————

▼M5
BIJLAGE Ia

LIJST VAN APPARATUUR, GOEDEREN EN TECHNOLOGIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 bis

DEEL I

Inleiding

1.Dit deel omvat goederen, programmatuur en technologie opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 (18).

2.Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom „Nummer” hierna naar het nummer in de controlelijst en verwijst de kolom „Beschrijving” hierna naar de beschrijvingen van producten voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

3.De definitie van termen tussen „enkele aanhalingstekens” wordt gegeven in een technische aantekening bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen „dubbele aanhalingstekens” kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

Algemene aantekeningen

1.De doelstelling van de controle op de uitvoer van de goederen, vermeld in deze bijlage, mag niet worden omzeild door de uitvoer van niet aan vergunningsplicht onderworpen goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

Aantekening: Bij de beoordeling van de vraag of het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element dient/dienen te worden aangemerkt, dienen factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kan/kunnen worden aangemerkt, een rol te spelen.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

Algemene technologienoot (ATN)

(Te lezen in samenhang met sectie B van dit deel)

1.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van „technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in de secties A, B, C en D van dit deel aan een vergunningsplicht is onderworpen, is op grond van de bepalingen van sectie E aan een vergunningsplicht onderworpen.

2.„Technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van aan een vergunningsplicht onderworpen goederen, is ook aan een vergunningsplicht onderworpen als deze technologie wordt toegepast op niet aan een vergunningsplicht onderworpen goederen.

3.De vergunningsplicht geldt niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie” voor installatie, bediening, onderhoud (controle) en reparatie van goederen die niet aan een vergunningsplicht zijn onderworpen of waarvan de uitvoer op grond van deze verordening is toegestaan.

4.De vergunningsplicht voor de overdracht van „technologie” is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar” is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek” en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

A. APPARATUURNummer

Omschrijving

I.B.1A004

Beschermings- en detectieapparatuur en onderdelen daarvan die niet onder de lijst militaire goederen vallen, als hieronder:

a) gasmaskers, filterbussen en decontaminatieapparatuur daarvoor die zijn ontworpen of aangepast met het oog op bescherming tegen één of meer van de onderstaande stoffen, alsmede speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

1. biologische stoffen „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”;

2. radioactief materiaal „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”;

3. stoffen voor chemische oorlogvoering, of

4. „stoffen voor oproerbeheersing”, met inbegrip van:

a) α-broombenzeenacetonitril (broombenzylcyanide) (CA) (CAS 5798-79-8);

b) [(2-chloorfenyl) methyleen] propaandinitril, (o-chloorbenzylideenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c) 2-chloor-1-fenylethanon, fenylacylchloride (ω-chlooracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d) dibenz-(b,f)-1,4-oxazefine (CR) (CAS 257-07-8);

e) 10-chloor-5,10-dihydrophenarsazine, (phenarsazinechloride), (adamsiet), (DM) (CAS578-94-9);

f) N-nonanoylmorfoline, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b) beschermingspakken, -handschoenen en -schoenen die speciaal zijn ontworpen of aangepast met het oog op bescherming tegen één of meer van de onderstaande stoffen:

1. biologische agentia „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”;

2. radioactief materiaal „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”, of

3. stoffen voor chemische oorlogvoering;

c) detectieapparatuur, speciaal ontworpen of aangepast voor de detectie of identificatie van de volgende stoffen of middelen, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

1. biologische agentia „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”;

2. radioactief materiaal „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”, of

3. stoffen voor chemische oorlogvoering;

d) elektronische apparatuur die ontworpen is voor de automatische opsporing van resten van „springstoffen” dan wel het vaststellen van hun aanwezigheid, waarbij „sporendetectie” technieken worden gebruikt (bv. akoestische oppervlaktegolven, ionenmobiliteitspectrometrie, massaspectrometrie).

Technische aantekening:

onder „sporendetectie” wordt verstaan het vermogen om minder dan 1 ppm gas of 1 mg vaste of vloeibare stof te detecteren.

Aantekening 1: 1A004.d. is niet van toepassing op speciaal voor laboratoria ontworpen controleapparatuur.

Aantekening 2: 1A004.d. is niet van toepassing op doorloopveiligheidspoorten zonder lichamelijk contact.

Aantekening: 1A004 is niet van toepassing op:

a) individuele dosismeters voor stralingscontrole;

b) uitrusting die door haar ontwerp of functie beperkt is tot bescherming tegen risico’s die eigen zijn aan woonwijken en civiele industriesectoren, zoals:

1. mijnbouw;

2. steengroeven;

3. landbouw;

4. farmaceutische industrie;

5. geneeskunde;

6. diergeneeskunde;

7. milieu;

8. afvalbeheer,

9. voedingsindustrie.

Technische aantekeningen:

1A004 omvat uitrusting en bestanddelen die zijn geïdentificeerd, met succes zijn getoetst aan nationale normen of waarvan op een andere manier de doeltreffendheid is bewezen, wat betreft de detectie van of de bescherming tegen radioactief materiaal „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”, biologische agentia „aangepast voor gebruik in oorlogssituaties”, stoffen voor chemische oorlogvoering, „simulanten” of „stoffen voor oproerbeheersing”, zelfs wanneer die uitrusting of bestanddelen gebruikt worden in civiele industriesectoren, zoals mijnbouw, steengroeven, landbouw, de farmaceutische, medische, diergeneeskundige, milieu-, afvalbeheer- en voedingsindustrie.

„Simulanten” zijn stoffen of materialen die bij opleiding, onderzoek, tests of evaluaties worden gebruikt in de plaats van toxische (chemische of biologische) stoffen.

I.B.9A012

„Onbemande luchtvaartuigen”, aanverwante systemen, apparatuur en onderdelen, als hieronder:

a) onbemande luchtvaartuigen met een of meer van de volgende kenmerken:

1. een autonoom vluchtcontrole- en navigatievermogen (bv. een automatische piloot met een traagheidsnavigatiesysteem), of

2. vermogen tot vluchtcontrole buiten het directe-zichtbereik met gebruikmaking van een menselijke operator (bv. controle op afstand via televisie);

b) aanverwante systemen, apparatuur en onderdelen, als hieronder:

1. apparatuur die speciaal is ontworpen voor controle op afstand van de onder 9A012.a vermelde onbemande luchtvaartuigen;

2. andere dan onder 7A van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde systemen voor navigatie, standregeling, geleiding of besturing, die speciaal zijn ontworpen om de onder 9A012.a vermelde onbemande luchtvaartuigen uit te rusten met een autonoom vluchtcontrole- of navigatievermogen;

3. apparatuur en onderdelen die speciaal zijn ontworpen om een bemand luchtvaartuig te converteren in een onbemand luchtvaartuig als vermeld onder 9A012.a;

4. atmosferische zuiger- of rotatiemotoren met interne verbranding, speciaal ontworpen of aangepast voor de voortstuwing van „onbemande luchtvaartuigen” op een hoogte van meer dan 50 000 voet (15 240 m).

I.B.9A350

Spuit- of vernevelsystemen, speciaal ontworpen of aangepast voor bevestiging aan vliegtuigen, „lichter-dan-luchttoestellen” of onbemande luchtvaartuigen, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als hieronder: complete spuit- of vernevelsystemen die, vertrekkend van een vloeibare suspensie, initiële druppels met een „VMD” van minder dan 50 μm bij een doorstroomsnelheid van meer dan twee liter per minuut kunnen voortbrengen; spuitbomen of reeksen aërosolproducerende eenheden die, vertrekkend van een vloeibare suspensie, initiële druppels met een „VMD” van minder dan 50 μm bij een doorstroomsnelheid van meer dan twee liter per minuut kunnen voortbrengen; aërosolproducerende eenheden speciaal ontworpen om te worden bevestigd aan systemen bedoeld in 9A350.a. en 9A350.b. Aantekening:Aërosolproducerende eenheden zijn voorzieningen die speciaal zijn ontworpen of aangepast om aan vliegtuigen te worden bevestigd, zoals spuitdoppen, verstuivers met roterende trommel en soortgelijke voorzieningen.Aantekening:9A350 is niet van toepassing op spuit- of vernevelsystemen en onderdelen daarvan waarvan is aangetoond dat ze geen biologische agentia in de vorm van infectieuze aërosolen kunnen voortbrengen.Technische aantekeningen: 1. de druppelgrootte voor spuitsystemen of spuitdoppen speciaal ontworpen voor gebruik op vliegtuigen, „lichter-dan-luchttoestellen” of onbemande luchtvaartuigen moet worden gemeten met een van de volgende methoden: a) Doppler-lasermethode; b) voorwaartse-laserdiffractiemethode; 2. in 9A350 wordt onder „VMD” verstaan „Volume Median Diameter” (volume mediane diameter); voor op water gebaseerde systemen is deze gelijk aan de „Mass Median Diameter” (MMD) (massa mediane diameter).

B. TEST- EN PRODUCTIEAPPARATUURNummer

Omschrijving

I.B.2B350

Chemische productieapparatuur en onderdelen daarvan, als hieronder:

a) reactorvaten of reactors, met of zonder roerwerk, met een totaal inwendig (geometrisch) volume van meer dan 0,1 m3 (100 liter) en minder dan 20 m3 (20 000 liter), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

4. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

5. tantaal of „legeringen” ervan;

6. titaan of „legeringen” ervan;

7. zirkonium of „legeringen” ervan, of

8. niobium (columbium) of „legeringen” ervan;

b) roerwerken voor gebruik in reactorvaten of reactors als aangegeven in 2B350.a, en voor gebruik in dergelijke roerwerken ontworpen schoepen, bladen en assen, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

4. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

5. tantaal of „legeringen” ervan;

6. titaan of „legeringen” ervan;

7. zirkonium of „legeringen” ervan, of

8. niobium (columbium) of „legeringen” ervan;

c) opslagtanks en vaten met een totaal inwendig (geometrisch) volume van meer dan 0,1 m3 (100 l), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

4. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

5. tantaal of „legeringen” ervan;

6. titaan of „legeringen” ervan;

7. zirkonium of „legeringen” ervan, of

8. niobium (columbium) of „legeringen” ervan;

d) warmtewisselaars of condensors met een warmte-uitwisseloppervlak van meer dan 0,15 m2 en minder dan 20 m2, en voor gebruik in dergelijke warmtewisselaars of condensors ontworpen buizen, platen, spoelen of blokken (kernen), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

4. grafiet of „koolstofgrafiet”;

5. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

6. tantaal of „legeringen” ervan;

7. titaan of „legeringen” ervan;

8. zirkonium of „legeringen” ervan;

9. siliciumcarbide;

10. titaancarbide; of

11. niobium (columbium) of „legeringen” ervan;

e) distillatiekolommen of absorptiekolommen met een inwendige diameter van meer dan 0,1 m, en voor gebruik in dergelijke distillatiekolommen of absorptiekolommen ontworpen vloeistofverdelers, dampverdelers of vloeistofcollectoren, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

4. grafiet of „koolstofgrafiet”;

5. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

6. tantaal of „legeringen” ervan;

7. titaan of „legeringen” ervan;

8. zirkonium of „legeringen” ervan, of

9. niobium (columbium) of „legeringen” ervan;

f) op afstand bedienbare vulapparatuur waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom, of

2. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

g) kleppen met een „nominale afmeting” van meer dan 10 mm en de voor die kleppen ontworpen omhulsels (klephuizen) of voorgevormde binnenbekledingen, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

4. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

5. tantaal of „legeringen” ervan;

6. titaan of „legeringen” ervan;

7. zirkonium of „legeringen” ervan;

8. niobium (columbium) of „legeringen” ervan, of

9. onderstaand keramisch materiaal:

a) siliciumcarbide met een zuiverheidsgraad van 80 gewichtspercenten of meer;

b) aluminiumoxide (alumina) met een zuiverheidsgraad van 99,9 gewichtspercenten of meer;

c) zirkoniumoxide (zirconia);

Technische aantekening:

onder „nominale afmeting” wordt verstaan de kleinste diameter van de inlaat- en uitlaatopeningen.

h) meerwandige buizen met een lektestaansluiting, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

3. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

4. grafiet of „koolstofgrafiet”;

5. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

6. tantaal of „legeringen” ervan;

7. titaan of „legeringen” ervan;

8. zirkonium of „legeringen” ervan, of

9. niobium (columbium) of „legeringen” ervan;

i) pompen met meervoudige afdichting en pompen zonder afdichting, met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 0,6 m3 per uur, of vacuümpompen met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 5 m3 per uur bij standaardtemperatuur (273 K (0 °C)) en druk (101,3 kPa), en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom;

2. keramische materialen;

3. ferrosilicium (ijzerlegeringen met een hoog siliciumgehalte);

4. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten);

5. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”);

6. grafiet of „koolstofgrafiet”;

7. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten;

8. tantaal of „legeringen” ervan;

9. titaan of „legeringen” ervan;

10. zirkonium of „legeringen” ervan, of

11. niobium (columbium) of „legeringen” ervan;

j) verbrandingsovens ontworpen om chemicaliën bedoeld in 1C350 te vernietigen, met speciaal ontworpen afvaltoevoersystemen en speciale transportfaciliteiten en een gemiddelde verbrandingskamertemperatuur van meer dan 1 273 K (1 000 °C), waarvan alle oppervlakken van het afvaltoevoersysteem die in direct contact komen met de afvalproducten, gemaakt zijn van of bekleed zijn met een of meer van de volgende materialen:

1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom; 2. keramische materialen, of 3. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten. Technische aantekeningen: 1. „koolstofgrafiet” is een composiet bestaande uit amorf koolstof en grafiet, met 8 of meer gewichtspercenten grafiet. 2. Voor de hierboven opgesomde materialen wordt onder „legeringen” — voor zover de term niet vergezeld gaat van een specifieke concentratie van een chemisch element — verstaan, legeringen waarin het geïdentificeerde metaal in een hoger gewichtspercent dan enig ander element aanwezig is.

I.B.2B351

Andere dan in 1A004 bedoelde controleapparatuur voor giftige gassen en de speciaal daarvoor ontworpen detectieonderdelen ervan, als hieronder, en detectoren; sensoren; en vervangbare sensorpatronen daarvoor:

a) geschikt om in continubedrijf chemische strijdgassen of chemische stoffen als bedoeld in 1C350 waar te nemen bij concentraties van minder dan 0,3 milligram per m3 lucht, of

b) geschikt om cholinesteraseremmende werking waar te nemen.

I.B.2B352

Uitrusting, geschikt voor het manipuleren van biologische stoffen, als hieronder:

a) complete installaties met fysische inperking van de klassen P3 en P4;

Technische aantekening:

P3- en P4- (BL3, BL4, L3, L4) inperkingsniveaus zijn gespecificeerd in de WHO Laboratory Biosafety Manual (3e editie, Genève 2004).

b) fermentoren, geschikt voor het kweken van pathogene „micro-organismen” of virussen of de productie van „toxinen”, zonder aërosolvorming, met een totale capaciteit van 20 liter of meer;

Technische aantekening:

Fermentoren omvatten bioreactoren, chemostaten en continustroomsystemen.

c) centrifuges, geschikt voor continu scheiden zonder aërosolvorming, met alle volgende kenmerken:

1. een doorstroomsnelheid van meer dan 100 liter per uur;

2. met componenten gemaakt van gepolijst roestvrij staal of titaan;

3. met een of meer koppelingen binnen het met stoom steriliseerbare compartiment, alsmede

4. geschikt voor in-situ-stoomsterilisatie in afgesloten toestand;

Technische aantekening:

Met centrifuges worden ook bedoeld decanteerflessen.

d) dwars- (tangentiële) stroomfiltratieapparatuur en onderdelen, als hieronder:

1. dwars- (tangentiële) stroomfiltratieapparatuur geschikt voor het scheiden van pathogene micro-organismen, virussen, toxines of celculturen zonder aërosolvorming, met alle volgende kenmerken:

a) een totaal filteroppervlak van 1 m2 of meer; alsmede

b) met een van de volgende kenmerken:

1. in-situ gesteriliseerd of gedesinfecteerd kunnen worden, of

2. filteronderdelen zijn wegwerpbaar of slechts voor eenmalig gebruik.

Technische aantekening:

In 2B352.d.1.b. slaat gesteriliseerd op het verwijderen van alle levensvatbare bacteriën uit de apparatuur door middel van fysieke (bv. stoom) of chemische agentia. Gedesinfecteerd betekent dat iedere mogelijke bacteriële infectiviteit in de apparatuur door middel van chemische agentia met een kiemdodende werking volledig is uitgeschakeld. Desinfectie en sterilisatie zijn te onderscheiden van reiniging, waarmee schoonmaakprocédés worden bedoeld die het bacteriële gehalte van de apparatuur verminderen zonder de bacteriële infectiviteit of levensvatbaarheid noodzakelijkerwijze volledig uit te schakelen.

2. onderdelen van dwars- (tangentiële) stroomfiltratieapparatuur (bv. modules, elementen, cassettes, patronen, eenheden of platen) met een filteroppervlak van 0,2 m2 of meer voor ieder onderdeel en bedoeld voor gebruik in de in 2B352 vermelde dwars- (tangentiële) stroomfiltratieapparatuur.

Aantekening: In 2B352.d wordt niet bedoeld apparatuur voor omgekeerde osmose, zoals gespecificeerd door de fabrikant.

e) vriesdroogapparatuur, geschikt voor stoomsterilisatie en met een condensorcapaciteit van meer dan 10 kg ijs per 24 uur en minder dan 1 000 kg ijs per 24 uur;

f) beschermings- of insluitingsmiddelen, als hieronder:

1. pakken van het type waarbij het lichaam geheel of half wordt omsloten, of van een externe luchttoevoer afhankelijke getuide, onder positieve druk werkende afzuigkappen

Aantekening: Pakken die zijn ontworpen om met onafhankelijke ademhalingsapparatuur te worden gedragen, vallen niet onder 2B352.f.1.

2. biologische veiligheidskasten van klasse III of isolerende systemen met soortgelijke werkingsnormen;

Aantekening: De isolerende systemen in 2B352.f.2 omvatten flexibele isolatoren, droge kasten, anaërobe kamers, handschoenkasten en afzuigkappen met laminaire stroming.(gesloten met verticale stroming).

g) aërosol-inhalatiekamers ontworpen voor immuniteitsonderzoek met „micro-organismen”, virussen of „toxinen” met een capaciteit van 1 m3 of meer.

C. MATERIALENNummer

Omschrijving

I.B.1C350

Chemische stoffen, geschikt voor het vervaardigen van toxische stoffen, als hieronder, en „chemische mengsels” die een of meer van deze stoffen bevatten:

Aantekening: ZIE OOK DE LIJST MILITAIRE GOEDEREN EN 1C450.

1. thiodiglycol (111-48-8);

2. fosforoxychloride (10025-87-3);

3. dimethylmethylfosfonaat (756-79-6);

4. ZIE LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN VOOR

Methylfosfonyldifluoride (676-99-3);

5. methylfosfonyldichloride (676-97-1);

6. dimethylfosfiet (DMP) (868-85-9);

7. fosfortrichloride (7719-12-2);

8. trimethylfosfiet (TMP) (121-45-9);

9. thionylchloride (7719-09-7);

10. 3-Hydroxy1-methylpiperidine (3554-74-3);

11. N,N-Diisopropylaminoethylchloride (96-79-7);

12. N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethaanthiol (5842-07-9);

13. chinuclidine-3-ol (1619-34-7);

14. kaliumfluoride (7789-23-3);

15. 2-chloorethanol (107-07-3);

16. dimethylamine (124-40-3);

17. diethylethylfosfonaat (78-38-6);

18. diethyl-N, N-dimethylfosforamidaat (2404-03-7);

19. diethylfosfiet (762-04-9);

20. dimethylamine hydrochloride (506-59-2);

21. dichloorethylfosfine (1498-40-4);

22. ethylfosfonyldichloride (1066-50-8);

23. ZIE LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN VOOR

Ethylfosfonyldifluoride (753-98-0);

24. waterstoffluoride (7664-39-3);

25. methylbenzilaat (76-89-1);

26. dichloormethylfosfine (676-83-5);

27. N,N-Diisopropyl-(beta)-aminoethanol (96-80-0);

28. pinacolylalcohol (464-07-3);

29. ZIE LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN VOOR

O-Ethyl-2-diisopropylaminoethyl-methylfosfoniet (QL) (57856-11-8);

30. triethylfosfiet (122-52-1);

31. arseentrichloride (7784-34-1);

32. benzilzuur (76-93-7);

33. diethylmethylfosfoniet (15715-41-0);

34. dimethylethylfosfonaat (6163-75-3);

35. difluorethylfosfine (430-78-4);

36. difluormethylfosfine (753-59-3);

37. chinuclidine-3-on (3731-38-2);

38. fosforpentachloride (10026-13-8);

39. pinacolon (75-97-8);

40. kaliumcyanide (151-50-8);

41. kaliumbifluoride (7789-29-9);

42. ammoniumbifluoride (1341-49-7);

43. natriumfluoride (7681-49-4);

44. natriumbifluoride (1333-83-1);

45. natriumcyanide (143-33-9);

46. triethanolamine (102-71-6);

47. fosforpentasulfide (1314-80-3);

48. diisopropylamine (108-18-9);

49. diethylaminoethanol (100-37-8);

50. natriumsulfide (1313-82-2);

51. zwavelmonochloride (10025-67-9);

52. zwaveldichloride (10545-99-0);

53. triethanolamine hydrochloride (637-39-8);

54. N,N-diisopropyl-(Beta)-aminoethylchloride hydrochloride (4261-68-1);

55. methylfosfonzuur (993-13-5);

56. diethylethylfosfonaat (683-08-9);

57. N,N-dymethylaminofosforyldichloride (677-43-0);

58. tri-isopropylfosfiet (116-17-6);

59. ethyldiethanolamine (139-87-7);

60. O,O-diethylfosforothioaat (2465-65-8);

61. O,O-diethylfosforodithioaat (298-06-6);

62. natriumhexafluorosilicaat (16893-85-9);

63. methylfosfonthiodichloride (676-98-2).

Aantekening 1: Voor uitvoer naar „Staten die geen partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens” worden in 1C350 niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in de punten 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 en .63 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 10 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

Aantekening 2: In 1C350 worden niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in de punten 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61 en .62 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 30 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

Aantekening 3: In 1C350 worden niet bedoeld producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelsverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik.

I.B.1C351

Humane pathogenen, zoönosen en „toxinen”, als hieronder:

a) virussen, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van geïsoleerde levende culturen of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. Andesvirus;

2. Chaparevirus;

3. Chikungunyavirus;

4. Choclovirus;

5. Haemorragische-Krim-Kongokoortsvirus (CCHF-virus);

6. Denguevirus;

7. Dobrava-Belgradevirus;

8. Eastern equine encefalitisvirus;

9. Ebolavirus;

10. Guanaritovirus;

11. Hantaanvirus;

12. Hendravirus (Equine-morbillivirus);

13. Japanse-encefalitisvirus;

14. Juninvirus;

15. Kyasanur Forest-virus;

16. Laguna Negra-virus;

17. Lassavirus;

18. Louping ill-virus;

19. Lujovirus;

20. Lymfocytaire-choriomeningitisvirus;

21. Machupovirus;

22. Marburgvirus;

23. Apenpokkenvirus;

24. Murray Valley-encefalitisvirus;

25. Nipah-virus;

26. Omsk hemorragische-koortsvirus;

27. Oropouche-virus;

28. Powassan-virus;

29. Rift Valleyvirus;

30. Rocio-virus;

31. Sabiavirus;

32. Seoulvirus;

33. Sin nombre virus;

34. Saint-Louis-encefalitisvirus;

35. tekenencephalitisvirus (RSSE-virus);

36. variolavirus;

37. venezuelan equine encefalitisvirus;

38. western equine encefalitisvirus;

39. gele-koortsvirus;

b) rickettsiën, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen” of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. coxiella burnetii;

2. Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3. Rickettsia prowasecki;

4. Rickettsia rickettsii;

c) bacteriën, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van geïsoleerde levende culturen of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. bacillus anthracis;

2. brucella abortus;

3. brucella melitensis;

4. brucella suis;

5. chlamydia psittaci;

6. chlostridium botulinum;

7. francisella tularensis;

8. burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9. burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10. salmonella typhi;

11. shigella dysenteriae;

12. vibrio cholerae;

13. yersinia pestis;

14. clostridium perfringens epsilontoxine-producerende types;

15. enterohemorragische Escherichia coli serotype O157 en andere verotoxine-producerende serotypes.

d) „toxinen”, als hieronder, alsmede „sub-eenheden van toxinen” daarvan:

1. botulinumtoxinen;

2. clostridium perfringens toxinen;

3. conotoxine;

4. ricine;

5. saxitoxine;

6. shigatoxine;

7. staphylococcus aureus toxinen;

8. tetrodotoxine;

9. verotoxine en shiga-achtige ribosoominactiverende proteïnen;

10. microcystine (Cyanginosine);

11. aflatoxinen;

12. abrine;

13. choleratoxine;

14. diacetoxyscirpenol;

15. T-2-toxine;

16. HT-2-toxine;

17. modeccine;

18. volkensine;

19. viscum album lectine 1 (Viscumine);

Aantekening: 1C351.d. is niet van toepassing op botulinum toxinen of conotoxinen als product dat aan alle navolgende criteria voldoet:

1. het gaat om farmaceutische formules, ontwikkeld om aan de mens te worden toegediend bij de behandeling van een aandoening;

2. zij zijn voorverpakt om als geneesmiddelen te worden verhandeld;

3. een overheidsinstantie heeft een vergunning afgegeven om ze als geneesmiddel in de handel te brengen.

e) schimmels, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen” of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. Coccidioides immitis;

2. Coccidioides posadasii.

Aantekening: 1C351 is niet van toepassing op „vaccins” of „immunotoxinen”.

I.B.1C352

Dierpathogenen, als hieronder:

a) virussen, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van geïsoleerde levende culturen of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. Afrikaanse-varkenspestvirus;

2. aviaire influenzavirus, hetzij:

a) niet-gekarakteriseerd, of

b) omschreven in bijlage I(2) bij Richtlijn 2005/94/EG () met een hoge pathogeniteitsindex, als hieronder:

1. type A-virussen met een IVPI (intraveneuze pathogeniteitsindex) bij zes weken oude kuikens van meer dan 1,2, of

2. type A-virussen van het subtype H5 of H7, met een genoomsequentie die codeert voor meerdere basische aminozuren aan de breukzijde van de hemaglutininemolecule en die overeenkomt met de sequentie die ook bij andere HPAI-virussen is vastgesteld, waaruit kan worden afgeleid dat de hemaglutininemolecule kan worden gesplitst door een algemene protease van de gastheer;

3. bluetonguevirus;

4. mond- en klauwzeervirus;

5. geitenpokkenvirus;

6. virus van de ziekte van Aujeszky;

7. klassiekevarkenspestvirus;

8. lyssavirus;

9. virus van de ziekte van Newcastle (pseudovogelpestvirus);

10. virus van de ziekte van kleine herkauwers;

11. porcien enterovirus type 9 (vesiculaire-varkensziektevirus);

12. runderpestvirus;

13. schapenpokkenvirus;

14. virus van de Teschenerziekte;

15. vesiculaire-stomatitisvirus;

16. virus van nodulaire dermatose;

17. Afrikaanse-paardenpestvirus.

b) mycoplasma’s, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen” of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. mycoplasma mycoides subtype mycoides SC (kleine kolonie);

2. mycoplasma capricolum subtype capripneumoniae.

Aantekening: 1C352 is niet van toepassing op „vaccins”.

I.B.1C353

Genetische elementen en genetisch gemodificeerde organismen, als hieronder: a) genetisch gemodificeerde organismen, of genetische elementen die de nucleïnezuursequenties bevatten die de pathogeniteit bepalen van de organismen, bedoeld in 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 of 1C354; b) genetisch gemodificeerde organismen, of genetische elementen die nucleïnezuursequenties bevatten die coderen voor een van de „toxinen” bedoeld in 1C351.d of „sub-eenheden van toxinen” daarvan. Technische aantekeningen: 1. Genetische elementen omvatten, onder andere, chromosomen, genomen, plasmiden, transposons en vectoren, al dan niet genetisch gemodificeerd. 2. Onder nucleïnezuursequenties die de pathogeniteit bepalen van de micro-organismen bedoeld in 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1 C352 of 1C354 wordt verstaan een voor het gespecificeerd micro-organisme specifieke sequentie a) die op zichzelf of via de door transcriptie of translatie ontstane producten een aanzienlijk gevaar voor de gezondheid van mensen, dieren of planten oplevert, of b) waarvan bekend is dat zij het vermogen versterkt van een specifiek micro-organisme, of enig organisme waarin dat micro-organisme kan worden ingebracht of anderszins geïntegreerd, om ernstige schade te berokkenen aan de gezondheid van mensen, dieren of planten.Aantekening:1C353 is niet van toepassing op nucleïnezuursequenties die de pathogeniteit bepalen van enterohemorragische Escherichia coli serotype O157 en andere verotoxine-producerende stammen dan die welke coderen voor verotoxine of subeenheden daarvan.

I.B.1C354

Plantpathogenen, als hieronder:

a) virussen, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van geïsoleerde levende culturen of als materiaal met inbegrip van levend materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. Potato Andean latent tymovirus;

2. Potato spindle tuber viroid;

b) bacteriën, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen” of als materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas campestris pv. citri., met inbegrip van stammen, aangeduid als Xanthomonas campestris pv. citri types A, B, C, D, E of anderszins ingedeeld als Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia of Xanthomonas campestris pv. citrumelo;

3. Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum of Corynebacterium Sepedonicum);

5. Ralstonia solanacearum Rassen 2 en 3 (Pseudomonas solanacearum Rassen 2 en 3 of Burkholderia solanacearum Rassen 2 en 3);

c) schimmels, natuurlijk, versterkt of gemodificeerd, in de vorm van „geïsoleerde levende culturen” of als materiaal dat opzettelijk met dergelijke culturen is geïnoculeerd of besmet, als hieronder:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (colletotrichum kahawae);

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea/Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Giftige chemische stoffen en voorlopers van giftige chemische stoffen, als hieronder, en „chemische mengsels” die een of meer van deze stoffen bevatten:

Aantekening: ZIE OOK 1C350, 1C351.d EN DE LIJST MILITAIRE GOEDEREN.

a) Giftige chemische stoffen, als hieronder:

1. amiton: O,O-diethyl-S-[2-(diëthylamino)ethyl]fosforothioaat (78-53-5) en de overeenkomstige gealkyleerde of geprotoneerde zouten;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propeen (382-21-8);

3. ZIE LIJST VAN MILITAIRE GOEDEREN VOOR

BZ: 3-quinuclidinylbenzilaat (6581-06-2);

4. fosgeen: carbonyldichloride (75-44-5);

5. chloorcyaan (506-77-4);

6. cyaanwaterstof (74-90-8);

7. chloorpicrine: trichloornitromethaan (76-06-2);

Aantekening 1: Voor uitvoer naar „staten die geen partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens” worden in 1C450 niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in de punten 1C450.a.1 en .a.2 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 1 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

Aantekening 2: In 1C450 worden niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in de punten 1C450.a.4,.a.5., .a.6 en .a.7 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 30 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

Aantekening 3: In 1C450 worden niet bedoeld producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik.

b) Voorlopers van giftige chemische stoffen, als hieronder:

1. chemische stoffen, andere dan die welke zijn opgenomen in de Lijst van militaire goederen of in 1C350, die een fosforatoom bevatten met daaraan gebonden een methyl-, ethyl-of (normale of iso-)propylgroep maar geen andere koolstofatomen;

Aantekening: 1C450.b.1. is niet van toepassing op Fonofos: O-ethyl-S-fenylethyl-fosfonthiolthionaat (944-22-9);

2. andere N,N-dialkyl-[methyl-, ethyl- of (normaal of iso) propyl]fosforamidodihalogeniden dan N,N-dimethylaminofosforyldichloride

Aantekening: Zie 1C350.57 voor N,N-dimethylaminofosforyldichloride.

3. andere dialkyl-[methyl-, ethyl- of (normaal of iso) propyl]-N,N-dialkyl-[methyl-, ethyl- of (normaal of iso) propyl]fosforamidaten dan diethyl-N,N-dimethylfosforamidaat, dat genoemd wordt in 1C350;

4. andere N,N-dialkyl-[methyl-, ethyl- of (normaal of iso) propyl]aminoethyl-2-chloriden en overeenkomstige geprotoneerde zouten dan N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethylchloride of N,N-diisopropyl-(beta)-amionoethylchloride — hydrochloride, die genoemd worden in 1C350;

5. andere N,N-dialkyl-[methyl-, ethyl- of (normaal of iso) propyl]aminoethaan-2-olen en overeenkomstige geprotoneerde zouten dan N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanol (96-80-0), en N,N-diethylaminoethanol (100-37-8) die genoemd worden in 1C350;

Aantekening: In 1C450.b.5. worden niet bedoeld:

a) N,N-dimethylaminoethanol (108-01-0) en overeenkomstige geprotoneerde zouten;

b) geprotoneerde zouten van N,N-diethylaminoethanol (100-37-8);

6. andere N,N-dialkyl-[methyl-, ethyl- of (normaal of iso) propyl]aminoethaan-2-thiolen en overeenkomstige geprotoneerde zouten dan N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethaanthiol, dat genoemd wordt in 1C350;

7. Zie 1C350 voor ethyldiethanolamine (139-87-7);

8. methyldiethanolamine (105-59-9). Noot 1:Voor uitvoer naar „Staten die geen partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens” worden in 1C450 niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in de punten 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 en .b.6 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 10 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

Aantekening 1: Voor uitvoer naar „staten die geen partij zijn bij het Verdrag inzake chemische wapens” worden in 1C450 niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in de punten 1C450.b.1, .b.2,.b.3, .b.4, .b.5 en .b.6 vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 10 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

Aantekening 2: In 1C450 worden niet bedoeld „chemische mengsels” die een of meer van de in punt 1C450.b.8. vermelde chemische stoffen bevatten en waarin geen van de afzonderlijk vermelde stoffen meer dan 30 gewichtspercent van het mengsel vertegenwoordigt.

Aantekening 3: In 1C450 worden niet bedoeld producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik.

(1)Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza (PB L 10 van 14.1.2006, blz. 16).

D. PROGRAMMATUURNummer

Omschrijving

I.B.1D003

„Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast om apparatuur de mogelijkheid te bieden de functies uit te oefenen van apparatuur bedoeld in 1A004.c. of 1A004.d.

I.B.2D351

Andere „programmatuur” dan die als bedoeld in 1D003, speciaal ontworpen voor het „gebruik” van apparatuur, bedoeld in 2B351.

I.B.9D001

„Programmatuur” die speciaal ontworpen of gewijzigd is voor de „ontwikkeling” van apparatuur of „technologie”, bedoeld in 9A012.

I.B.9D002

„Programmatuur” die speciaal ontworpen of gewijzigd is voor de „productie” van apparatuur, bedoeld in 9A012.

E. TECHNOLOGIENummer

Omschrijving

I.B.1E001

„Technologie” overeenkomstig de algemene technologienoot voor de „ontwikkeling” of „productie” van apparatuur of materialen, bedoeld in 1A004, 1C350 tot 1C354 of 1C450.

I.B.2E001

„Technologie” volgens de algemene technologienoot voor de „ontwikkeling” van apparatuur of „programmatuur”, bedoeld in 2B350, 2B351, 2B352 of 2D351.

I.B.2E002

„Technologie” overeenkomstig de algemene technologienoot voor de „productie” van apparatuur, bedoeld in 2B350, 2B351 of 2B352.

I.B.2E301

„Technologie” volgens de algemene technologienoot voor het „gebruik” van goederen, bedoeld in 2B350 t/m 2B352.

I.B.9E001

„Technologie” overeenkomstig de algemene technologienoot voor de „ontwikkeling” van apparatuur of „programmatuur”, bedoeld in 9A012 of 9A350.

I.B.9E002

„Technologie” volgens de algemene technologienoot voor de „productie” van apparatuur, bedoeld in 9A350.

I.B.9E101

„Technologie” volgens de algemene technologienoot voor de „productie” van „onbemande luchtvaartuigen”, bedoeld in 9A012.

Technische aantekening:

In 9E101.b. wordt onder „onbemande luchtvaartuigen” verstaan onbemande luchtvaartuigen met een actieradius van meer dan 300 km.

I.B.9E102

„Technologie” volgens de algemene technologienoot voor het „gebruik” van „onbemande luchtvaartuigen”, bedoeld in 9A012.

Technische aantekening:

In 9E101.b. wordt onder „onbemande luchtvaartuigen” verstaan onbemande luchtvaartuigen met een actieradius van meer dan 300 km.

DEEL 2

Inleiding

1.Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom „Beschrijving” hierna naar de beschrijvingen van producten voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

2.Een referentienummer in de kolom „Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009” hierna houdt in dat de kenmerken van het in de kolom „Beschrijving” beschreven artikel buiten de parameters in de zin van de beschrijving van de desbetreffende post vallen.

3.De definitie van termen tussen „enkele aanhalingstekens” wordt gegeven in een technische aantekening bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen „dubbele aanhalingstekens” kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

Algemene aantekeningen

1.De doelstelling van de controle op de uitvoer van de goederen, vermeld in deze bijlage, mag niet worden omzeild door de uitvoer van niet aan vergunningsplicht onderworpen goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

Aantekening: Bij de beoordeling van de vraag of het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element dient/dienen te worden aangemerkt, dienen factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kan/kunnen worden aangemerkt, een rol te spelen.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

Algemene technologienoot (ATN)

(Te lezen in samenhang met sectie B van dit deel)

1.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van „technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in I.C.A van dit deel aan een vergunningsplicht is onderworpen, is op grond van de bepalingen van sectie I.C.B van dit deel aan een vergunningsplicht onderworpen.

2.„Technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van aan een vergunningsplicht onderworpen goederen, is ook aan een vergunningsplicht onderworpen als deze technologie wordt toegepast op niet aan een vergunningsplicht onderworpen goederen.

3.De vergunningsplicht geldt niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie” voor installatie, bediening, onderhoud en (controle) reparatie van goederen die niet worden gecontroleerd of waarvan de uitvoer op grond van deze verordening is toegestaan.

4.De vergunningsplicht voor de overdracht van „technologie” is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar” is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek” en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

I.C.A. GOEDEREN

(Materialen en chemicaliën)Nummer

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

I.C.A.001

Chemicaliën in een concentratie van 95 % of meer, als hieronder:

1. ethyleendichloride, (CAS 107-06-2)

I.C.A.002

Chemicaliën in een concentratie van 95 % of meer, als hieronder:

1. nitromethaan (CAS 75-52-5)

2. picrinezuur (CAS 88-89-1)

I.C.A.003

Chemicaliën in een concentratie van 95 % of meer, als hieronder:

1. aluminumchloride(CAS 7446-70-0)

2. arseen (CAS 7440-38-2)

3. arseentrioxide(CAS 1327-53-3)

4. bis(2-chloorethyl)ethylaminehydrochloride, (CAS 3590-07-6)

5. bis(2-chloorethyl)methylaminehydrochloride, (CAS CAS 55-86-7)

6. tris(2-chloorethyl)aminehydrochloride, (CAS 817-09-4)

I.C.B. TECHNOLOGIEB.001

„Technologie” die noodzakelijk is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen vallende onder sectie I.C.A.

Technische opmerking:

De term „technologie” omvat ook „programmatuur”.

▼M14
BIJLAGE II

Lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen bedoeld in artikel 14 en in artikel 15, lid 1, onder a)

▼C5A. Personen

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Bashar (image) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 11 september 1965;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D1903

President van de republiek; opdrachtgever en coördinator van het harde optreden tegen demonstranten.

23.5.2011

2.

Maher (image) (ook bekend als Mahir) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 8 december 1967;

diplomatiek paspoort nr. 4138

Commandant van de vierde pantserdivisie, lid van het centraal comité van de Baath-partij, sterke man van de Republikeinse Garde; broer van president Bashar Al-Assad; belangrijkste opdrachtgever van het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

3.

Ali (image) Mamluk (image) (ook bekend als Mamlouk)

Geboortedatum: 19 februari 1946;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 983

Hoofd van de Syrische algemene inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

4.

Atej (image) (ook bekend als Atef, Atif) Najib (image) (ook bekend als Najeeb)

Voormalig hoofd politieke veiligheidsdienst in Dera'a; neef van president Bashar Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhluf (image) (ook bekend als Hafez Makhlouf)

Geboortedatum: 2 april 1971;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. 2246

Kolonel en hoofd van een eenheid van de algemene inlichtingendienst, afdeling Damascus; neef van president Bashar Al-Assad; een van de getrouwen van Mahir Al-Assad; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

9.5.2011

▼M23

6.

Muhammad (image) Dib (image) Zaytun (image)

(ook bekend als Mohammed Dib Zeitoun)

Geboortedatum: 20 mei 1951;

Geboorteplaats: Damascus;

diplomatiek paspoort nr. D000001300

Hoofd van het directoraat algemene veiligheid, is betrokken bij hard optreden tegen demonstranten.

►C7 9.5.2011

▼C5

7.

Amjad (image) Al-Abbas (image)

Hoofd van de politieke veiligheid in Banyas, is betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten in Baida.

9.5.2011

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Geboortedatum: 10 juli 1969;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. 454224

Syrisch zakenman; neef van president Bashar Al-Assad; heeft controle over het investeringsfonds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, en verstrekt in die hoedanigheid financiële steun aan het regime.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (image) Qudsiyah (image)

Geboortedatum: 1953;

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. D0005788

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

10.

Jamil (image) (ook bekend als Jameel) Hassan (image)

Hoofd inlichtingendienst van de Syrische luchtmacht; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

11.

Rustum (image) Ghazali (image)

Geboortedatum: 3 mei 1953;

Geboorteplaats: Dera'a;

diplomatiek paspoort nr. D000000887

Hoofd Syrische militaire inlichtingendienst voor het plattelandsgebied rond Damascus; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

9.5.2011

12.

Fawwaz (image) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 18 juni 1962;

Geboorteplaats: Kerdala;

paspoort nr. 88238

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

13.

Munzir (image) Al-Assad (image)

Geboortedatum: 1 maart 1961;

Geboorteplaats: Latakia;

paspoort nr. 86449 en nr. 842781

Betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking als lid van de Shabiha-militie.

9.5.2011

▼M19 —————

▼C5

15.

Hisham (image) Ikhtiyar (image,image,image) (ook bekend als Al Ikhtiyar, Bikhtiyar, Bikhtyar, Bekhtyar, Bikhtiar, Bekhtyar)

Geboortedatum:20 juli 1941;

Geboorteplaats: Damascus

Hoofd van het Syrische bureau van nationale veiligheid, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

16.

Faruq (image) (ook bekend als Farouq, Farouk) Al Shar' (image) (ook bekend als Al Char', Al Shara', Al Shara)

Geboortedatum: 10 december 1938

Vicepresident van Syrië, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

17.

Muhammad (image) (ook wel Mohamad) Nasif (image) (ook bekend als Naseef, Nassif, Nasseef, Nasief) Khayrbik (image,image) (ook bekend als Khier Bek)

Geboortedatum: 10 april 1937 (of 20 mei 1937);

Geboorteplaats: Hama;

diplomatiek paspoort nr. 0002250;

paspoort nr. 000129200

Plaatsvervangend vicepresident van Syrië belast met nationale veiligheidszaken, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

▼M25

18.

Mohammed (image) Hamcho (image)

Geboortedatum: 20 mei 1966.

Paspoort nr. 002954347

Vooraanstaand Syrisch zakenman, eigenaar van Hamcho International, die dicht bij belangrijke figuren van het Syrische regime staat, onder wie president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad.

Sinds maart 2014 is hij voorzitter voor China van de bilaterale handelsraden, na te zijn benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali.

Mohammed Hamcho verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan, en heeft banden met personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime.

27.1.2015

▼C5

19.

Iyad (image) (ook bekend als Eyad) Makhlouf (image)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N001820740

Broer van Rami Makhlouf en officier van de algemene inlichtingendienst, betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

20.

Bassam (image) Al Hassan (image) (ook bekend als Al Hasan)

Adviseur van de president voor strategische zaken; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

23.5.2011

21.

Dawud Rajiha

Stafchef van de strijdkrachten, verantwoordelijk voor de betrokkenheid van het leger bij het harde optreden tegen vreedzame demonstranten.

Overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.5.2011

22.

Ihab (image) (ook bekend als Ehab, Iehab) Makhlouf (image)

Geboortedatum: 21 januari 1973;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr. N002848852

Voorzitter van Syriatel, dat 50% van zijn winst door middel van zijn licentieovereenkomst doorstort aan de Syrische regering.

23.5.2011

23.

Zoulhima (image) (ook bekend als Zu al-Himma) Chaliche (image) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Dhu al-Himma Shalish)

Geboren: 1951 of 1946 of 1956;

Geboorteplaats: Kerdaha

Hoofd van de presidentiële lijfwacht; betrokken bij de repressie tegen de manifestanten. volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

24.

Riyad (image) Chaliche (image) (ook bekend als Shalish, Shaleesh) (ook bekend als Riyad Shalish)

Directeur van het Military Housing Establishment; financieringsbron van het regime; volle neef van president Bashar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Brigadier Commandant Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Jafari (image) (ook bekend als Jaafari, Ja'fari, Aziz; of ook Jafari, Ali; of Jafari, Mohammad Ali; of Ja'fari, Mohammad Ali; of Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Geboortedatum: 1 september 1957;

Geboorteplaats: Yazd, Iran

Algemeen bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van uitrusting en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

26.

Generaal-majoor Qasem (image) Soleimani (image) (ook bekend als Qasim Soleimany)

Bevelhebber van de Iraanse revolutionaire wachten, IRGC - Qods, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

27.

Hossein Taeb (ook bekend als Taeb, Hassan; ook bekend als Taeb, Hosein; of Taeb, Hossein; of Taeb, Hussayn; of Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Geboren: 1963;

Geboorteplaats: Teheran, Iran

Plaatsvervangend bevelhebber inlichtingen van de Iraanse revolutionaire wachten, betrokken bij het verstrekken van apparatuur en steun om het Syrische regime te helpen de protesten in Syrië te onderdrukken.

23.6.2011

▼M25

28.

Khalid (image) (ook bekend als Khaled) Qaddur (image) (ook bekend als Qadour, Qaddour en Kaddour)

Vooraanstaand Syrisch zakenman, die dicht bij Maher Al-Assad staat, een belangrijk figuur van het Syrische regime.

Khalid Qaddur verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan, en heeft banden met personen die profiteren van of steun verlenen aan het regime.

27.1.2015

▼C5

29.

Ra'if (image) Al-Quwatly (image) (ook bekeld als Ri'af Al-Quwatli ook bekend als Raeef Al-Kouatly)

Zakenpartner van Maher Al-Assad, van wie hij een aantal zakenbelangen beheert; financiert het regime.

23.6.2011

30.

Mohammad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (image) (ook bekend als Muflih)

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

1.8.2011

31.

Generaal-majoor Tawfiq (image) (ook bekend als Tawfik) Younes (image) (ook bekend als Yunes)

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij het harde optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

32.

Mohammed (image) Makhlouf (image) (ook bekend als Abu Rami)

Geboortedatum: 19.10.1932;

Geboorteplaats: Latakia, Syrië

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir Al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.

1.8.2011

▼M25

33.

Ayman (image) Jabir (image) (ook bekend als Aiman Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Vooraanstaand Syrisch zakenman, die dicht bij belangrijke figuren van het Syrische regime staat, zoals Maher Al-Assad en Rami Makhlouf.

Hij heeft ook het regime geholpen door de invoer van olie van Overseas Petroleum Trading in Syrië te faciliteren via zijn bedrijf El Jazireh.

Ayman Jabir verleent steun aan het regime en profiteert ervan, en heeft banden met personen die profiteren van of steun verlenen aan het regime.

27.1.2015

▼C5

34.

Hayel (image) Al-Assad (image)

Adjunct van Maher Al-Assad, hoofd van de militaire politie-eenheid van de vierde divisie van het leger, betrokken bij de repressie.

23.8.2011

35.

Ali (image) Al-Salim (image) (ook bekend als Al-Saleem)

Directeur van de dienst aankopen van het Syrische ministerie van Defensie, langs welke alle wapenaankopen van het Syrische leger verlopen.

23.8.2011

36.

Nizar Al-Assad (image)

Neef van Bashar Al-Assad; voorheen hoofd van de „Nizar Oilfield Supplies”

Zeer nauwe banden met belangrijke overheidsfunctionarissen. Financiert de Shabiha in de regio Latakia.

23.8.2011

37.

Brigadier-General Rafiq (image) (ook bekend als Rafeeq) Shahadah (image) (ook bekend als Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Hoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI), afdeling 293 (Binnenlandse Zaken) in Damascus. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Damascus. Adviseur van president Bashar Al-Assad voor strategische aangelegenheden en militaire inlichtingen.

23.8.2011

38.

Brigadegeneraal Jamea (image) Jamea (image) (ook bekend als Jami Jami, Jame', Jami')

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Dayr az-Zor. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Dayr az-Zor en Alboukamal.

23.8.2011

39.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Geboren: 1935;

Geboorteplaats: Aleppo

Plaatsvervangend vicepresident, voormalig minister van Defensie, speciaal gezant van president Bashar Al-Assad.

Volgens berichten is hij overleden in het bombardement van 18 juli 2012.

23.8.2011

40.

Muhammad (image) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (image) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Bukhaytan (image)

Assistent-regionaal secretaris van de Socialistische Arabische Baath-Partij sedert 2005, van 2000 tot 2005 directeur nationale veiligheid van de regionale Baath-partij. Voormalig gouverneur van Hama (1998-2000). Nauwe bondgenoot van president Bashar Al-Assad en Maher Al-Assad. Belangrijke besluitvormer binnen het regime met betrekking tot onderdrukking van de burgerbevolking.

23.8.2011

41.

Ali (image) Douba (image)

Verantwoordelijk voor de moordpartij in Hama in 1980, teruggeroepen naar Damascus als speciaal adviseur van president Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Brigadegeneraal Nawful (image) (ook bekend als Nawfal, Nofal) Al-Husayn (image) (ook bekend als Al-Hussain, Al-Hussein)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Idlib. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in de provincie Idlib.

23.8.2011

43.

Brigadier Husam (image) Sukkar (image)

Presidentieel adviseur voor veiligheidszaken. Presidentieel adviseur van de veiligheidsdiensten voor onderdrukking van en geweld tegen de burgerbevolking.

23.8.2011

44.

Brigadegeneraal Muhammed (image) Zamrini (image)

Afdelingshoofd Syrische Militaire Inlichtingendienst (SMI) in Homs. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Homs.

23.8.2011

45.

Luitenant-Generaal Munir (image) (ook bekend als Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (ook bekend als Adnuf, Adanof)

Geboren: 1951

Plaatsvervangend hoofd generale staf, afdeling operaties en opleiding van het Syrische leger. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

46.

Brigadegeneraal Ghassan (image) Khalil (image) (ook bekend als Khaleel)

Hoofd inlichtingenafdeling van directoraat algemene inlichtingen (GID). Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van en het geweld tegen de burgerbevolking in Syrië.

23.8.2011

47.

Mohammed (image) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir (image) (ook bekend als Jaber)

Geboorteplaats: Latakia

Shabiha-militie. Bondgenoot van Maher Al-Assad bij de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

23.8.2011

▼M22

48.

Samir (image) Hassan (image)

Samir Hassan is een vooraanstaande zakenman, die dicht bij belangrijke leden van het Syrische regime staat, onder wie Rami Makhlouf en Issam Anbouba; hij is sinds maart 2014 ondervoorzitter voor Rusland van de bilaterale handelsraden, na te zijn benoemd door de minister van Economie, Khodr Orfali. Voorts steunt hij door middel van donaties in contant geld de oorlogsinspanningen van het regime. Bijgevolg heeft Samir Hassan banden met personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime, en verleent hij zelf steun aan en profiteert hij van het Syrische regime.

27.9.2014

▼C5

49.

Fares (image) Chehabi (image) (ook bekend als Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Zoon van Ahmad Chehabi;

Geboortedatum: 7 mei 1972

Voorzitter van de Kamer van koophandel en industrie van Aleppo. Vice-voorzitter Cham Holding. Verleent economische steun aan het Syrische regime.

2.9.2011

▼M23

50.

Tarif (image) Akhras (image,image)

(ook bekend als Al Akhras)

Geboortedatum: 2 juni 1951;

Geboorteplaats: Homs, Syrië;

Syrisch paspoort nr. 0000092405

Vooraanstaand zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Stichter van Akhras Group (grondstoffen, handel, verwerking, en logistiek) en gewezen voorzitter van de kamer van koophandel van Homs. Onderhoudt nauwe zakenrelaties met de familie van president Al-Assad. Directielid van de Federatie van kamers van koophandel van Syrië. Verleende logistieke steun aan het regime (bussen en voertuigen voor het transport van tanks).

►C7 2.9.2011

▼C5

51.

Issam (image) Anbouba (image)

Voorzitter van Anbouba Agricultural Industries Co.;

Geboren: 1952;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Verleent financiële steun voor het repressieve apparaat en de paramilitaire groepen die geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking in Syrië. Verschaft eigendom (gebouwen, opslagruimten) voor geïmproviseerde detentiecentra. Financiële betrekkingen met hoge Syrische functionarissen.

2.9.2011

52.

Mazen (image) al-Tabba (image)

Geboortedatum: 1.1.1958;

Geboorteplaats: Damascus;

paspoort nr.: 004415063 verloopt op 6.5.2015 (Syrisch)

Zakenpartner van Ihab Makhlouf en Nizar Al-Assad (op 23.8.2011 aan sancties onderworpen); samen met Rami Makhlouf eigenaar van het geldwisselbedrijf Al-Diyar lil-Saraafa (alias Diar Electronic Services), dat het beleid van de Syrische centrale bank ondersteunt.

23.3.2012

53.

Adib (image) Mayaleh (image)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Dara'a

Adib Mayaleh is verantwoordelijk voor de verlening van economische en financiële steun aan het Syrische regime in zijn functie van gouverneur van de centrale bank van Syrië.

15.5.2012

54.

Generaal-Majoor Jumah (image) Al-Ahmad (image) (ook bekend als Al-Ahmed)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

55.

Kolonel Lu'ai (image) (ook wel Louay) al-Ali (image)

Hoofd van de militaire inlichtingendienst van Syrië, afdeling Dera'a. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Dera'a.

14.11.2011

56.

Lt.-Generaal Ali (image) Abdullah (image) (ook bekend als Abdallah) Ayyub (image)

Adjunct-chef generale staf (militair en burgerlijk personeel). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

57.

Lt.-Generaal Jasim (image) (ook bekend als Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj (image) (ook bekend als Al-Freij)

Hoofd generale staf. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

58.

Generaal Aous (image) (Aws) Aslan (image)

Geboren: 1958

Bataljonschef van de Republikeinse Garde. Een van de getrouwen van Mahir Al-Assad en van president Al-Assad. Heeft deel aan het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

59.

Generaal Ghassan (image) Belal (image)

Generaal die het bevel voert over het veiligheidsbureau van de vierde divisie. Adviseur van Mahir Al-Assad en coördinator van de veiligheidsoperaties. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

60.

Abdullah (image) (ook bekend als Abdallah) Berri (image)

Leidt de milities van de Berri-clan. Verantwoordelijk voor de regeringsgezinde milities die betrokken zijn bij de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Aleppo.

14.11.2011

61.

George (image) Chaoui (image)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

62.

Generaal-Majoor Zuhair (image) (ook bekend als Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Adjunct-chef van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

63.

Amar (image) (ook bekend als Ammar) Ismael (image) (ook bekend als Ismail)

Geboren op of rond 3 april 1973;

Geboorteplaats: Damascus

Civiele functionaris. Hoofd van het elektronisch leger van Syrië (inlichtingendienst van de landmacht). Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

64.

Mujahed (image) Ismail (image) (ook bekend als Ismael)

Lid van het elektronisch leger van Syrië. Heeft deel aan de gewelddadige onderdrukking van en de aanmoediging tot geweld jegens de burgerbevolking in heel Syrië.

14.11.2011

65.

Generaal-majoor Nazih (image)

Adjunct-directeur van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

66.

Kifah (image) Moulhem (image) (ook bekend als Moulhim, Mulhem, Mulhim)

Bataljoncommandant in de vierde divisie. Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Dair Al-Zor.

14.11.2011

67.

Generaal-Majoor Wajih (image) (ook bekend als Wajeeh) Mahmud (image)

Commandant 18e pantserdivisie. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in Homs.

14.11.2011

68.

Bassam (image) Sabbagh (image,image) (ook bekend als Al Sabbagh)

Geboortedatum: 24 augustus 1959;

Geboorteplaats: Damascus.

Adres: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus.

Syrisch paspoort nr. 004326765 afgegeven op 2 november 2008, geldig tot november 2014

Juridisch en financieel adviseur en zaakvoerder van Rami Makhlouf en Khaldoun Makhlouf. Partner van Bachar Al-Assad bij de financiering van een vastgoedproject in Lattakia. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

14.11.2011

69.

Lt.-Generaal Talal (image) Mustafa (image) Tlass (image)

Adjunct-chef Generale Staf (Logistiek en bevoorrading). Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden tegen demonstranten in heel Syrië.

14.11.2011

70.

Generaal-Majoor Fu'ad (image) Tawil (image)

Adjunct-chef inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Verantwoordelijk voor het gewelddadig optreden in heel Syrië en voor de intimidatie en foltering van demonstranten.

14.11.2011

▼M19

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (ook bekend als Bushra Shawkat)

Geboortedatum: 24.10.1960

Zus van Bashar Al-Assad, en weduwe van Asif Shawkat, adjunct-stafchef voor veiligheid en verkenning. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

▼C5

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (ook bekend als Asma Fawaz Al Akhras)

Geboortedatum: 11.8.1975;

Geboorteplaats: Londen, VK;

paspoortnr: 707512830, verloopt op 22.9.2020;

Meisjesnaam: Al Akhras

Echtgenote van Bashar Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

73.

Manal (image) Al-Assad (image) (ook bekend als Manal Al Ahmad)

Geboortedatum: 2.2.1970;

Geboorteplaats: Damascus;

Paspoort nr. (Syrisch): 0000000914;

Meisjesnaam: Al Jadaan

Echtgenote van Maher Al-Assad, en als zodanig trekt zij profijt van en is zij nauw verbonden met het regime.

23.3.2012

74.

Anisa (image) (ook bekend als Anissa, Aneesa, Aneessa) Al-Assad (image) (of Anisah Al-Assad)

Geboren: 1934;

Meisjesnaam: Makhlouf

Moeder van president Al-Assad. Gezien de nauwe persoonlijke band en de intrinsieke financiële relatie met de Syrische president, Bashar Al-Assad, trekt zij profijt van en is zij verbonden met het Syrische regime.

23.3.2012

75.

Lt.-Generaal Fahid (image) (ook bekend als Fahd) Al-Jassim (image)

Stafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

76.

General-Majoor Ibrahim (image) Al-Hassan (image) (ook bekend als Al-Hasan)

Vicestafchef. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

77.

Brigadier Khalil (image) (of Khaleel) Zghraybih (image,image) (of Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

14e divisie. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

78.

Brigadier Ali (image) Barakat (image)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

79.

Brigadier Talal (image) Makhluf (image) (ook bekend als Makhlouf)

103e brigade van de Republikeinse Garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

80.

Brigadier Nazih (image) (of Nazeeh) Hassun (image) (of Hassoun)

Inlichtingendienst Syrische luchtmacht. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

81.

Kapitein Maan (image) (of Ma'an) Jdiid (image) (of Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

Presidentiële garde. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad (image) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar (image) (of Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

83.

Khald (image) (of Khaled) Al-Taweel (image) (ook bekend als Al-Tawil)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath (image) Fayad (image) (of Fayyad)

Directoraat politieke veiligheid. Als militair betrokken bij de geweldplegingen in Homs.

1.12.2011

85.

Brigadegeneraal Jawdat (image) Ibrahim (image) Safi (image)

Commandant van het 154e regiment

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Generaal-Majoor Muhammad (image) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Durgham

Commandant in de 4e divisie

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Damascus en omgeving, waaronder Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generaal-Majoor Ramadan (image) Mahmoud (image) Ramadan (image)

Bevelhebber van het 35e regiment van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Baniyas and Dera'a.

23.1.2012

88.

Brigadegeneraal Ahmed (image) (of Ahmad) Yousef (image) (of Youssef) Jarad (image) (of Jarrad)

Bevelhebber van de 132e brigade

Gaf soldaten het bevel te schieten op demonstranten in Dera'a, met gebruik van machinegeweren en luchtafweergeschut.

23.1.2012

89.

Generaal-Majoor Naim (image) (of Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (image) Suleiman (image)

Commandant 3e divisie

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

90.

Brigadegeneraal Jihad (image) Mohamed (image) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan (image)

Commandant 65e brigade

Gaf soldaten het bevel demonstranten neer te schieten in Douma.

23.1.2012

91.

Generaal-Majoor Fo'ad (image) (of Fouad, Fu'ad) Hamoudeh (image) (of Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Bevelhebber van de militaire operaties in Idlib

Gaf soldaten begin september 2011 het bevel demonstranten neer te schieten in Idlib.

23.1.2012

92.

Generaal-Majoor Bader (image) Aqel (image)

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten

Gaf soldaten het bevel lichamen te verzamelen en te overhandigen aan de geheime politie en was verantwoordelijk voor het geweld in Bukamal.

23.1.2012

93.

Brigadegeneraal Ghassan (image) Afif (image) (of Afeef)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs, Baniyas en Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadegeneraal Mohamed (image) (of Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf (image) (ook bekend als Maarouf, Ma'ruf)

Commandant 45ste regiment

Bevelhebber van militaire operaties in Homs. Gaf het bevel demonstraten in Homs neer te schieten.

23.1.2012

95.

Brigadegeneraal Yousef (image) Ismail (image) (ook bekend als Ismael)

Commandant 134e brigade

Gaf soldaten het bevel huizen en mensen op daken onder vuur te nemen tijdens de begrafenis van de vorige dag omgekomen demonstranten in Talbiseh.

23.1.2012

96.

Brigadegeneraal Jamal (image) Yunes (image) (ook bekend als Younes)

Commandant 555e regiment

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Mo'adamiyeh.

23.1.2012

97.

Brigadegeneraal Mohsin (image) Makhlouf (image)

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak.

23.1.2012

98.

Brigadegeneraal Ali (image)Dawwa

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in Al-Herak

23.1.2012

99.

Brigadegeneraal Mohamed (image) (ook bekend als Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor (image) (of Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Commandant 106e brigade, presidentiële garde

Gaf soldaten het bevel demonstraten met stokken te slaan en te arresteren. Verantwoordelijk voor de repressie tegen vreedzame demonstranten in Douma.

23.1.2012

100.

Generaal-Majoor Suheil (image) (ook bekend als Suhail) Salman (image) Hassan (image)

Commandant 5e divisie

Gaf soldaten het bevel op demonstranten te schieten in het gouvernement Dera'a.

23.1.2012

101.

Wafiq (image) (ook bekend als Wafeeq) Nasser (image)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst)

Hoofd van de regionale afdeling van Suwayda (militaire inlichtingendienst). Verantwoordelijk voor de willekeurige de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed (image) (ook bekend als Ahmad) Dibe (image) (of Dib, Deeb)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van Dera'a van het directoraat algemene veiligheid verantwoordelijk voor de willekeurige opsluiting en de marteling van gevangenen in Dera'a.

23.1.2012

103.

Makhmoud (image) (ook bekend als Mahmoud) al-Khattib (image) (of Al-Khatib, Al-Khateeb)

Hoofd van de afdeling onderzoek (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling onderzoek van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

104.

Mohammad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Heikmat (image) (ook bekend als Hikmat, Hekmat) Ibrahim (image)

Hoofd van de afdeling operaties (directoraat politieke veiligheid)

Als hoofd van de afdeling operaties van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen.

23.1.2012

105.

Nasser (image) (ook bekend als Naser) Al-Ali (image) (ook bekend als Brigadegeneraal Nasr al-Ali)

Hoofd van de regionale afdeling van Dera'a (directoraat algemene veiligheid)

Als hoofd van de regionale afdeling van het directoraat politieke veiligheid verantwoordelijk voor de opsluiting en marteling van gevangenen. Sinds april 2012 hoofd van de vestiging te Dera'a van het directoraat politieke veiligheid (voormalig hoofd van de afdeling te Homs).

23.1.2012

106.

Dr. Wael (image) Nader (image) Al-Halqi (image) (ook bekend als Al-Halki)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Dara'a

Premier en voormalig minister van Volksgezondheid. Als premier betrokken bij de gewelddadige repressie door het regime van de burgerbevolking.

27.2.2012

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Shaar) (ook bekend als Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Minister van Binnenlandse zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

▼M19

108.

Dr. Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (image)

Geboren: 1945

Geboorteplaats: Damascus

Voormalig minister van Financiën. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

1.12.2011

▼C5

109.

Imad (image) Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb Khamis (image) (ook bekend als: Imad Mohammad Dib Khamees)

Geboortedatum: 1 augustus 1961;

Geboorteplaats: nabij Damascus

Minister van Elektriciteit. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

110.

Omar (image) Ibrahim (image) Ghalawanji (image)

Geboren: 1954;

Geboorteplaats: Tartous

Vicepremier voor Dienstverlening, Minister voor Lokale Administratie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

111.

Joseph (image) (ook bekend als Josef) Suwaid (image) (of Swaid) (ook bekend als Joseph Jergi Sweid, Joseph Jirgi Sweid)

Geboren: 1958;

Geboorteplaats: Damascus.

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

112.

Ir. Hussein (image) (ook bekend als Hussain) Mahmoud (image) Farzat (image) (ook bekend als Hussein Mahmud Farzat)

Geboren: 1957;

Geboorteplaats: Hama

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

23.3.2012

113.

Mansour (image) Fadlallah (image) Azzam (image) (ook bekend als Mansur Fadl Allah Azzam)

Geboren: 1960;

Geboorteplaats: provincie Sweida

Minister van Presidentiële Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

114.

Dr. Emad (image) Abdul-Ghani (image) Sabouni (image) (ook bekend als Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: Damascus.

Minister van Telecommunicatie en Technologie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

27.2.2012

115.

Generaal Ali (image) Habib (image) (ook bekend als Habeeb) Mahmoud (image)

Geboren: 1939;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Defensie. Banden met het Syrische regime en het Syrische leger, en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

116.

Tayseer (image) Qala (image) Awwad (image)

Geboren: 1943;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Justitie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

117.

Dr. Adnan (image) Hassan (image) Mahmoud (image)

Geboren: 1966;

Geboorteplaats: Tartous

Voormalig minister van Informatie. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.9.2011

118.

Dr. Mohammad (image) (of Mohamed, Muhammad, Mohammed) Nidal (image) Al-Shaar (image) (ook bekend als Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Aleppo

Voormalig minister van Economie en Handel. Banden met het Syrische regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

1.12.2011

119.

Sufian (image) Allaw (image)

Geboren: 1944;

Geboorteplaats: al-Bukamal, Deir Ezzor

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

120.

Dr. Adnan (image) Slakho (image)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus.

Voormalig minister van Industrie. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (image) Al-Rashed (image)

Geboren: 1964;

Geboorteplaats: provincie Aleppo

Voormalig minister van Onderwijs. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (image) (ook bekend als Faysal) Abbas (image)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: provincie Hama

Voormalig minister van Vervoer. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

27.2.2012

123.

Ghiath (image) Jeraatli (image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Geboren: 1950;

Geboorteplaats: Salamiya

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

124.

Yousef (image) Suleiman (image) Al-Ahmad (image) (ook bekend als Al-Ahmed)

Geboren: 1956;

Geboorteplaats: Hasaka

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

125.

Hassan (image,image) al-Sari (image)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Hama

Voormalig viceminister. Banden met het regime en betrokken bij de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking.

23.3.2012

126.

Bouthaina (image) Shaaban (image) (ook bekend als Buthaina Shaaban)

Geboren: 1953;

Geboorteplaats: Homs, Syrië

Politiek en media-adviseur van de president sinds juli 2008 en als zodanig betrokken bij het gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.

26.6.2012

127.

Brigadegeneraal Sha'afiq (image) (ook bekend als Shafiq, Shafik) Masa (image) (ook bekend als Massa)

Hoofd van afdeling 215 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten. Betrokken bij de onderdrukking van de burgerbevolking.

24.7.2012

128.

Brigadegeneraal Burhan (image) Qadour (image) (ook bekend als Qaddour, Qaddur)

Hoofd van afdeling 291 (Damascus) van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

129.

Brigadegeneraal Salah (image) Hamad (image)

Adjunct-hoofd van afdeling 291 van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

130.

Brigadegeneraal Muhammad (image) (of Mohammed) Khallouf (image) (ook bekend als Abou Ezzat)

Hoofd van afdeling 235, de zogenaamde afdeling „Palestina” (Damascus), van de inlichtingendienst van de landmacht, die de kern vormt van het repressieapparaat van het leger. Is rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking van de tegenstanders van het regime. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

131.

Generaal-Majoor Riad (image) (ook Riyad) al-Ahmed (image) (ook bekend als Al-Ahmad)

Adjunct-hoofd van afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de landmacht. Verantwoordelijk voor het folteren en het ombrengen van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

132.

Brigadegeneraal Abdul-Salam (imageimage,image) Fajr Mahmoud (image)

Hoofd van de afdeling Bab Touma (Damascus) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

133.

Brigadegeneraal Jawdat (image) al-Ahmed (image) (ook bekend als Al-Ahmad)

Hoofd van de afdeling Homs van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

134.

Kolonel Qusay (image) Mihoub (image)

Hoofd van de afdeling Dera'a (is van Damascus naar Dera'a gestuurd bij het begin van de betogingen in Dera'a) van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

135.

Kolonel Suhail (image) (ook bekend als Suheil) Al-Abdullah (image) (ook bekend als Al-Abdallah)

Hoofd van de afdeling Latakia van de inlichtingendienst van de luchtmacht. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

136.

Brigadegeneraal Khudr (image) Khudr (image)

Hoofd van de afdeling Latakia van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

137.

Brigadegeneraal Ibrahim (image) Ma'ala (image) (ook bekend als Maala, Maale)

Hoofd van afdeling 285 (Damascus) van de algemene inlichtingendienst (heeft eind 2011 Brigadier-generaal Hussam Fendi vervangen). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

138.

Brigadegeneraal Firas (image) Al-Hamed (image) (ook bekend als Al-Hamid)

Hoofd van afdeling 318 (Homs) van de algemene inlichtingendienst. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

139.

Brigadegeneraal Hussam (image) (ook bekend als Husam, Housam, Houssam) Luqa (image) (ook bekend als Louqa, Louca, Louka, Luka)

Hoofd van de afdeling Homs van het directoraat politieke veiligheid sinds april 2012 (heeft Brigadier-generaal Nasr al-Ali opgevolgd). Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

140.

Brigadegeneraal Taha (image) Taha (image)

Verantwoordelijk voor de site van de afdeling Latakia van het directoraat politieke veiligheid. Verantwoordelijk voor de foltering van in hechtenis gehouden opponenten.

24.7.2012

141.

Bassel (image) (ook bekend als Basel) Bilal (image)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

142.

Ahmad (image) (ook bekend als Ahmed) Kafan (image)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

143.

Bassam (image) al-Misri (image)

Politieofficier in de centrale gevangenis van Idlib. Heeft rechtstreeks deelgenomen aan folterpraktijken op opponenten die in de centrale gevangenis van Idlib in hechtenis worden gehouden.

24.7.2012

144.

Ahmed (image) (ook bekend als Ahmad) al-Jarroucheh (image) (ook bekend als Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Geboren: 1957

Hoofd van de externe afdeling van de algemene inlichtingendienst (afdeling 279). Is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het apparaat van de algemene inlichtingendienst in de Syrische ambassades. Neemt rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten door de Syrische autoriteiten en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

145.

Michel (image) Kassouha (image) (ook bekend als Kasouha) (ook bekend als Ahmed Salem; of ook als Ahmed Salem Hassan)

Geboortedatum: 1 februari 1948

Lid van de Syrische veiligheidsdiensten sinds het begin van de jaren zeventig; is betrokken bij de strijd tegen de opponenten in Frankrijk en Duitsland. Is sinds maart 2006 verantwoordelijk voor de betrekkingen van afdeling 273 van de Syrische algemene inlichtingendienst. Van oudsher kaderlid, is hij een getrouwe van het hoofd van de algemene inlichtingendienst Ali Mamlouk, een van de belangrijkste kaderleden inzake veiligheid van het regime jegens wie sinds 9 mei 2011 beperkende maatregelen van de EU gelden. Verleent rechtstreeks steun aan de onderdrukking van de opponenten door het regime en is met name belast met de onderdrukking van de Syrische opponenten in het buitenland.

24.7.2012

146.

Generaal Ghassan (image) Jaoudat (image) Ismail (image) (ook bekend als Ismael)

Geboren: 1960;

Plaats van oorsprong: Derikich, regio Tartous

Verantwoordelijke voor de afdeling missies van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die, in samenwerking met de afdeling bijzondere operaties, de elitetroepen van de inlichtingendiensten van de luchtmacht beheert; deze troepen spelen een belangrijke rol in de onderdrukking door het regime. In die hoedanigheid behoort Ghassan Jaoudat Ismail tot de militaire verantwoordelijken die rechtstreeks uitvoering geven aan de onderdrukking van de opponenten door het regime.

24.7.2012

147.

Generaal Amer (image) al-Achi (image) (ook bekend als Amis al Ashi; of als Ammar Aachi; of ook als Amer Ashi)

Gediplomeerde van de militaire academie van Aleppo, hoofd van de afdeling inlichtingen van de inlichtingendienst van de luchtmacht (sinds 2012), getrouwe van Daoud Rajah, de Syrische minister van Defensie. Door zijn functies in de inlichtingendienst van de luchtmacht is Amer al-Achi betrokken bij de onderdrukking van Syrische opponenten.

24.7.2012

148.

Generaal Mohammed (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (image) Nasr (image) (of Mohammed Ali Naser)

Geboren: rond 1960

Getrouwe van Maher Al-Assad, jongste broer van de president. Heeft het grootste deel van zijn loopbaan in de Republikeinse Garde doorgebracht. Maakt sinds 2010 deel uit van de interne afdeling (afdeling 251) van de algemene inlichtingendienst, die belast is met de bestrijding van de politieke oppositie. Als een van de voornaamste verantwoordelijken van die afdeling neemt Generaal Mohammed Ali rechtstreeks deel aan de onderdrukking van de opponenten.

24.7.2012

149.

Generaal Issam (image) Hallaq (image)

Chef-staf van de luchtmacht sinds 2010. Voert het bevel over de operaties van de luchtmacht tegen de opponenten.

24.7.2012

150.

Ezzedine (image) Ismael (image) (ook bekend als Ismail)

Geboren: medio jaren veertig (waarschijnlijk 1947);

Geboorteplaats: Bastir. regio Jableh.

Generaal in ruste en van oudsher kaderlid van de inlichtingendienst van de luchtmacht, die hij leidt sinds het begin van de jaren 2000. Werd in 2006 politiek en veiligheidsadviseur van de president. Als politiek en veiligheidsadviseur van de Syrische president is Ezzedine Ismael betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

151.

Samir (image) (ook bekend als Sameer) Joumaa (image) (of Jumaa, Jum'a, Joum'a) (ook bekend als Abou Sami)

Geboren: rond 1962

Is sinds bijna 20 jaar hoofd van het kabinet van Mohammad Nassif Kheir Bek, een van de voornaamste veiligheidsadviseurs van Bashar Al-Assad (die officieel de functie bekleedt van adjunct van vice-president Farouk al-Sharaa). Als getrouwe van Basjar Al-Assad en Mohammed Nassif Kheir Bek is Samir Joumaa betrokken bij het onderdrukkingsbeleid jegens de opponenten van het regime.

24.7.2012

▼M20

152.

Dr. Qadri (image) (ook bekend als Kadri) Jamil (image) (ook bekend als Jameel)

Voormalig viceminister-president voor Economische Zaken, voormalig minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

153.

Waleed (image) (ook bekend als Walid) Al Mo'allem (image) (ook bekend als Al Moallem, Muallem)

Viceminister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Ingezetenen. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

154.

Generaal-Majoor Fahd (image) Jassem (image) Al Freij (image) (ook bekend als Al-Furayj)

Minister van Defensie en militair commandant. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (image) (ook bekend als Abd al-Sattar) Al Sayed (image) (of ook als Al Sayyed)

Minister van Religieuze Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19

156.

Ir. Hala (image) Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed)Al Nasser (image)

Voormalig minister van Toerisme. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

157.

Ir. Bassam (image) Hanna (image)

Minister van Watervoorraden. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19

158.

Ir. Subhi (image) Ahmad (image) Al Abdallah (image) (ook bekend als Al-Abdullah)

Voormalig minister van Landbouw en Agrarische hervorming. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (image) (ook bekend als Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla (image) (ook bekend als Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

Voormalig minister van Hoger Onderwijs. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

160.

Dr. Hazwan Al Wez (ook bekend als Al Wazz)

Minister van Onderwijs. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19

161.

Dr. Mohamad (image) (ook bekend als Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (image) (ook bekend als Dhafer) Mohabak (image) (ook bekend als Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

Voormalig minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

162.

Dr. Mahmoud (image) Ibraheem (image) (ook bekend als Ibrahim) Sa'iid (image) (ook bekend als Said, Sa'eed, Saeed)

Minister van Vervoer. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19

163.

Dr. Safwan (image) Al Assaf (image)

Voormalig minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

164.

Ir. Yasser (image) (ook bekend als Yaser) Al Siba'ii (image) (ook bekend als Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

Voormalig minister van Openbare Werken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

165.

Ir. Sa'iid (image) (ook bekend als Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi (image) (ook bekend als Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (image)

Voormalig minister van Olie en minerale grondstoffen. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

166.

Dr. Lubana (image) (ook bekend als Lubanah) Mushaweh (image) (ook bekend als Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Geboren: 1955;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Cultuur. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19

167.

Dr. Jassem (image) (ook bekend als Jasem) Mohammad (image) (ook bekend als Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria (image)

Geboren: 1968

Voormalig minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

168.

Omran (image) Ahed (image) Al Zu'bi (image) (ook bekend als Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Geboren op 27 september 1959;

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Voorlichting. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19

169.

Dr. Adnan (image) Abdo (image) (ook bekend als Abdou) Al Sikhny (image) (ook bekend als Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

170.

Najm (image) (ook bekend als Nejm) Hamad (image) Al Ahmad (image) (ook bekend als Al-Ahmed)

Minister van Justitie. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

171.

Dr. Abdul- Salam (imageimage,image) Al Nayef (image)

Minister van Volksgezondheid. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

172.

Dr. Ali (image) Heidar (image) (ook bekend als Haidar, Heydar, Haydar)

Viceminister voor Nationale Verzoening. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (image) (ook bekend als Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (image) Sarkees (image) (ook Sarkis)

Viceminister voor Milieu. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19

174.

Mohammed (image) Turki (image) Al Sayed (image)

Voormalig minister van Industrie. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (image) (ook bekend als Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (image) (ook bekend als Khrait)

Voormalig viceminister. Is als voormalig minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼C5

176.

Abdullah (image) (ook bekend als Abdallah) Khaleel (image) (ook Khalil) Hussein (image) (ook Hussain)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

177.

Jamal (image) Sha'ban (image) (ook bekend als Shaaban) Shaheen (image)

Viceminister. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie van de burgerbevolking door het regime.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C5

179.

Razan (image) Othman (image)

Gehuwd met Rami Makhlouf, dochter van Waleed (alias Walid) Othman;

Geboortedatum: 31 januari 1977;

Geboorteplaats: gouvernement Latakia;

ID nr.: 06090034007

Onderhoudt nauwe persoonlijke en financiële betrekkingen met Rami Makhlouf, die een neef is van president Bashar Al-Assad, alsmede de voornaamste financier van het bewind, en die op de lijst is geplaatst. Onderhoudt derhalve banden met het Syrische regime en profiteert ervan.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Geboortedatum: 1956

Minister van Landbouw en Landbouwhervorming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

181.

Suleiman AlAbbas

Minister van Olie en Minerale Grondstoffen. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Geboortedatum: 1959

Minister van Industrie. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat

(alias Shmat)

Geboortedatum: 1973

Minister van Sociale Zaken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Geboortedatum: 1964

Minister van Arbeid. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael

(alias Ismail Ismail, of Isma'Il Isma'il)

Geboortedatum: 1955

Minister van Financiën. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali

(alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Geboortedatum: 1956

Minister van Economie en Buitenlandse Handel. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Geboortedatum: 1966

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad Yazigi

Geboortedatum: 1972

Minister van Toerisme. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

189.

Dr Malek Ali

(alias Malik)

Geboortedatum: 1956

Minister van Hoger Onderwijs. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Geboortedatum: 1953

Minister van Openbare Werken. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

191.

Dr Hassib Elias Shammas

(alias Hasib)

Geboortedatum: 1957

Viceminister. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

24.6.2014

▼M21

180.

Hashim Anwar al-Aqqad ook bekend als Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Geboortedatum: 1961.

Mohagirine, Syrië

Prominent zakenman, voorzitter van de Akkad-groep, een groep ondernemingen die opereren in tal van sectoren van de Syrische economie, waaronder de olie- en gassector. Verleent steun aan en profiteert van het Syrische regime.

23.7.2014

181.

Colonel Suhayl Hasan ook bekend als Colonel Suhayl al-Hasan, „al-Nimir”/„The Tiger”, Sohail Hassan, Sohail al-Hassan, Suhail Hassan, Lieutenant Colonel Suhayl Hassan, Brigadier General Suhayl Hasan

Militair bevelhebber voor het Syrische regime, verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking; steunt het regime.

23.7.2014

▼M27

182.

Amr Armanazi

(ook bekend als Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)

Geboortedatum: 7 februari 1944

Directeur-generaal van het Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), verantwoordelijk voor het verlenen van steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten. Tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, met inbegrip van chemische wapens, en de raketten om die wapens af te vuren.

Verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Steunt het regime.

23.7.2014

▼M23

1.

Houmam Jaza'iri

(ook bekend als Humam al-Jazaeri)

Geboortedatum: 1977

Minister van Economie en Buitenlandse Handel sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

2.

Mohamad Amer Mardini

(ook bekend als Mohammad Amer Mardini)

Geboortedatum: 1959.

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Hoger Onderwijs sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

3.

Mohamad Ghazi Jalali

(ook bekend als Mohammad Ghazi al-Jalali)

Geboortedatum: 1969

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Communicatie en Technologie sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

4.

Kamal Cheikha

(ook bekend als Kamal al-Sheikha)

Geboortedatum: 1961.

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Watervoorraden sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

5.

Hassan Nouri

(ook bekend als Hassan al-Nouri)

Geboortedatum: 9.2.1960

Minister van Administratieve Ontwikkeling sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

6.

Mohammad Walid Ghazal

Geboortedatum: 1951.

Geboorteplaats: Aleppo.

Minister van Huisvesting en Stadsontwikkeling sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

7.

Khalaf Souleymane Abdallah

(ook bekend als Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Geboortedatum: 1960.

Geboorteplaats: Deir Ezzor

Minister van Werkgelegenheid sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

8.

Nizar Wahbeh Yazaji

(ook bekend als Nizar Wehbe Yazigi)

Geboortedatum: 1961

Geboorteplaats: Damascus

Minister van Volksgezondheid sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

9.

Hassan Safiyeh

(ook bekend als Hassan Safiye)

Geboortedatum: 1949

Geboorteplaats: Latakia

Minister van Binnenlandse Handel en Consumentenbescherming sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

10.

Issam Khalil

Geboortedatum: 1965

Geboorteplaats: Banias

Minister van Cultuur sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad

(ook bekend als Mohammad Muti'a Moayyad)

Geboortedatum: 1968

Geboorteplaats: Ariha (Idlib)

Viceminister sinds 27.8.2014. Is als viceminister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek

(ook bekend als Ghazqan Kheir Bek)

Geboortedatum: 1961.

Geboorteplaats: Latakia

Minister van Vervoer sinds 27.8.2014. Is als minister mede verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking door het regime.

21.10.2014

13.

Generaal-majoor Ghassan Ahmed Ghannan

(ook bekend als generaal-majoor Ghassan Ghannan, ook bekend als brigadegeneraal Ghassan Ahmad Ghanem)

Steunt als commandant van de 155e raketbrigade het Syrische regime en is verantwoordelijk voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Verantwoordelijk voor het afvuren van ten minste 25 scudraketten op diverse civiele locaties van januari tot en met maart 2013. Wordt in verband gebracht met Mahler al-Assad.

21.10.2014

14.

Kolonel Mohammed Bilal

(ook bekend als luitenant-kolonel Muhammad Bilal)

Steunt als hoge functionaris van de inlichtingendienst van de luchtmacht van Syrië het Syrische regime en is verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking. Hij is ook verbonden aan het Scientific Studies Research Centre.

21.10.2014

15.

Mohamed Farahat

(ook bekend als Muhammad Farahat)

Vicevoorzitter voor financiën en administratie van Tri-Ocean Energy, dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het steun geniet van en steun verleent aan het Syrische regime, en daardoor verbonden aan een op de lijst geplaatste entiteit.

Gezien zijn hoge positie in Tri-Ocean Energy is hij verantwoordelijk voor de activiteiten van de entiteit in verband met het leveren van olie aan het regime.

21.10.2014

16.

Abdelhamid Khamis Abdullah

(ook bekend als Abdulhamid Khamis Abdullah ook bekend als Hamid Khamis ook bekend als Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

Voorzitter van Overseas Petroleum Trading Company (OPT), dat door de Raad op de lijst is geplaatst omdat het steun geniet van en steun verleent aan het Syrische regime. Hij coördineerde het transport van olie naar het Syrische regime via het op de lijst geplaatste staatsoliebedrijf Sytrol. Daarom geniet hij steun van en biedt hij steun aan het Syrische regime.

Is gezien zijn positie als hoogstgeplaatste persoon verantwoordelijk voor de activiteiten van deze entiteit.

21.10.2014

▼M26

199.

Bayan Bitar

(ook bekend als Dr Bayan Al-Bitar)

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Directeur van de Organisation for Technological Industries (OTI), en de Syrian Company for Information Technology (SCIT), beide dochterondernemingen van het Syrische ministerie van Defensie, waaraan door de Raad sancties zijn opgelegd.

OTI helpt bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.

Als directeur van OTI en SCIT verleent Bayan Bitar steun aan het Syrische regime. Vanwege zijn rol in de productie van chemische wapens, is hij mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Gezien zijn leidinggevende positie in deze entiteiten heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten OTI en SCIT.

7.3.2015

200.

Brigadier-generaal Ghassan Abbas

Adres: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique;(ook bekend als SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syrië)

Manager van het filiaal van het op de lijst geplaatste Syrische Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) nabij Jumraya/Jmraiya.

Hij is betrokken geweest bij de proliferatie van chemische wapens en het organiseren van aanvallen met chemische wapens, onder meer in Ghouta in augustus 2013. Derhalve is hij mede verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Als manager van het filiaal van SSRC/CERS nabij Jumraya/Jmraiya verleent Ghassan Abbas steun aan het Syrische regime.

Gezien zijn leidinggevende positie in het SSRC heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteit SSRC.

7.3.2015

▼M27

201.

Wael Abdulkarim

(ook bekend als Wael Al Karim)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, Verenigde Arabische Emiraten

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syrië

Directeur van het op de lijst geplaatste Pangates International Corp Ltd, dat optreedt als tussenpersoon bij de levering van olie aan het Syrische regime.

Als directeur van Pangates verleent Wael Abdulkarim steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. Hij bekleedt ook een leidinggevende positie in de op de lijst geplaatste entiteit Al Karim Group, de moedermaatschappij van Pangates.

Gezien zijn leidinggevende positie bij Pangates en de Al Karim Group heeft hij ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.

7.3.2015

202.

Ahmad Barqawi

(ook bekend als Ahmed Barqawi)

Adres: Pangates International Corp Ltd, PO Box Sharjah Airport International Free Zone, United Arab Emirates.

Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syrië

Directeur van Pangates International Corp Ltd, die optreedt als tussenpersoon bij de levering van olie aan het Syrische regime, en manager van de Al Karim Group. Zowel Pangates International als de Al Karim Group zijn door de Raad op de lijst geplaatst.

Als directeur van Pangates en manager van haar moedermaatschappij Al Karim Group verleent Ahmad Barqawi steun aan en profiteert hij van het Syrische regime. Gezien zijn leidinggevende positie bij Pangates en de Al Karim Group, heeft hij ook banden met de op de lijst geplaatste entiteiten Pangates International en de Al Karim Group.

7.3.2015

▼M26

203.

George Haswani

(ook bekend als Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adres: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syrië

Bekend Syrisch zakenman, mede-eigenaar van HESCO Engineering and Construction Company, een groot techniek- en bouwbedrijf in Syrië. Hij onderhoudt nauwe banden met het Syrische regime.

George Haswani biedt steun aan en profiteert van het regime via zijn rol als tussenpersoon bij overeenkomsten voor de aankoop van olie van ISIL door het Syrische regime.

Hij profiteert ook van het regime dankzij een voorkeursbehandeling, onder meer de toekenning van een contract (als onderaannemer) met Stroytransgaz, een belangrijk Russisch oliebedrijf.

7.3.2015

204.

Emad Hamsho

(ook bekend als Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Hamsho Building31 Baghdad StreetDamascusSyrië

Neemt een leidinggevende positie in bij Hamsho Trading.

Gezien zijn leidinggevende positie in een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst, verleent hij steun aan het Syrische regime. Hij heeft ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho Trading.

Emad Hamsho financiert Shabiha-milities, die om de beurt staal verzamelen uit de gebieden die vernietigd zijn door de strijdkrachten en milities van het Syrische regime, en dit omsmelten in lokale fabrieken van Syria Steel (Hmisho Steel). Hij is tevens vicevoorzitter van de Syrian Council of Iron and Steel, naast op de lijst geplaatste zakenlieden zoals Ayman Jaber. Hij is ook een bondgenoot van Bashar Assad.

7.3.2015

▼M27

205.

Samir Hamsho

(ook bekend als Samer; Sameer; Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, Hmicho)

Geboortedatum: 1 maart 1972

Syrisch paspoort nr. N008803455

Braziliaans paspoort nr. YA056959

Adres:

Hamsho Building31 Baghdad Street,Damascus,Syrië

Adres:

16 Martello RoadPooleBH13 7DHVerenigd Koninkrijk

Adres:

290, Qura Al AssadDamascus,Syrië

Samir Hamsho is een bekende Syrische zakenman die de steun geniet van en steun verleent aan het regime. Hij is de eigenaar en voorzitter van Al Buroj en Syria Steel/Hmisho Steel, dochterondernemingen van Hamsho Trading, een dochteronderneming van Hamsho International, die door de Raad op de lijst is geplaatst.

In maart 2014 is hij door de minister van Industrie benoemd tot lid van de kamer van koophandel van Homs.

Hij steunt derhalve het Syrische regime en profiteert van zijn banden met het regime.

Hij heeft tevens banden met de op de lijst geplaatste entiteiten Hamsho International, Syria Steel SA en Al Buroj Trading.

7.3.2015

▼M14B. Entiteiten

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

Datum van opneming op de lijst

1.

Bena Properties

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (ook bekend als Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,Damascus;Tel.: 963 112110059 / 963 112110043Fax: 963 933333149

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financiert het regime.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(ook bekend als Hamsho International Group)

Baghdad Street,PO Box 8254DamascusTel. +963 112316675Fax: +963 112318875Internet: www.hamshointl.comE-mail: info@hamshointl.com en hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International is een grote Syrische houdstermaatschappij waarvan Mohammed Hamcho de eigenaar is.

Hamcho International verleent steun aan het regime en profiteert ervan, en heeft banden met een persoon die baat heeft bij of steun verleent aan het regime.

27.1.2015

▼M14

4.

Military Housing Establishment (ook bekend als MILIHOUSE)

Maatschappij voor openbare werken onder zeggenschap van Riyad Chaliche en het ministerie van Defensie; financiert het regime.

23.6.2011

5.

Directoraat politieke veiligheid

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

6.

Directoraat algemene inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

7.

Directoraat militaire inlichtingen

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

8.

Inlichtingendienst luchtmacht

Dienst van de Syrische staat die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

23.8.2011

9.

Quds-divisie van de Revolutionaire Garde (IRGC) (ook Qods-divisie)

Teheran, Iran

De Qods-divisie is een gespecialiseerd onderdeel van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De Qods-divisie levert apparatuur en verleent steun om het Syrische regime te helpen de protesten in het land de kop in te drukken. De Quds-divisie heeft de Syrische veiligheidsdiensten technische bijstand, uitrusting en ondersteuning verstrekt om de burgerprotestbewegingen te onderdrukken.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filiaal van de Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62)

Economische entiteit die het regime financiert.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-azmehsqr. DamascusP.O. Box: 2337Damascus Syrian Arab Republic;Tel: (+963) 11 2456777 en 2218602;Fax: (+963) 11 2237938 en 2211186;E-mailadres van de bank: Publicrelations@reb.syWebsite: www.reb.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

2.9.2011

13.

Addounia TV (ook bekend als Dounia TV)

Tel: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

Fax: +963-11-5667272;

Website: http://www.addounia.tv

Addounia TV heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking van Syrië.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq - SyriaP.O. Box 9525;Tel +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;Fax +963 (11) 673 1274;E-mail: info@chamholding.syWebsite: www.chamholding.sy

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; grootste holding van Syrië, trekt profijt uit het regime en ondersteunt het.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company)

Adres: Dair Ali Jordan Highway,P.O. Box 13052,Damascus - SyriaTel. +963-11-2212345;Fax +963-11-44694450E-mail: sales@eltelme.comWebsite: www.eltelme.com

Vervaardigt en levert communicatie- en transmissiemasten, alsook andere uitrusting voor het Syrische leger.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adres: Dara'a Highway,Damascus, Syria;Tel: +963-11-6858111;Mobiele telefoon: +963-933-240231

Bouw van legerkazernes, grenspostgebouwen en andere gebouwen ten behoeve van het leger.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(ook bekend als SOROH Al Cham Company)

Adres: Adra Free Zone Area Damascus — Syria;Tel: +963-11-5327266;Mobile: +963-933-526812;+963-932-878282;Fax: +963-11-5316396Email: sorohco@gmail.comWebsite: http://sites.google.com/site/sorohco

De meerderheid van de aandelen in het bedrijf is direct of indirect in het bezit van Rami Makhlouf.

►C7 23.9.2011

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,BP 2900;Tel: +963 11 61 26 270;Fax: +963 11 23 73 97 19;E-mail: info@syriatel.com.sy;Website: http://syriatel.sy/

Onder zeggenschap van Rami Makhlouf; financieringsbron van het regime. Middels een licentieovereenkomst betaalt het bedrijf 50% van zijn winst aan de regering.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus;Tel: +963-11-2260805;Fax: +963-11-2260806E-mail: mail@champress.comWebsite: www.champress.net

Televisiekanaal dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus - Duty Free Zone;Tel: 00963 11 2137400;Fax: 00963 11 2139928

Dagblad dat deelneemt aan desinformatiecampagnes en oproept tot geweld tegen demonstranten.

1.12.2011

▼M27

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(ook bekend als Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,PO Box 4470,Damascus.

Verleent steun aan het Syrische leger voor de aanschaf van apparatuur die wordt gebruikt voor het toezicht op en de repressie van demonstranten.

Regeringsentiteit die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en productie van niet-conventionele wapens, waaronder chemische wapens, en de daarvoor bestemde draagraketten.

1.12.2011

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,P.O. Box 7155,Damascus;Tel: 963112725499;Fax: 963112725399

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,P.O. Box 6394,Damascus;Tel./fax: 63114471080

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,Industrial Zone,Al-Qadam Road,Damascus

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

25.

Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,P.O. Box 5966,Damascus;Tel.: +963-11-5111352;Fax +963-11-5110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh - Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al-SeddeqSt., Damascusen P. O. Box 2849Al-Moutanabi Street,Damascusen P.O. BOX 21120Baramkeh,DamascusTel: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Dekmantelbedrijf voor de aanschaf van gevoelige apparatuur door CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,17 Street Nissan,Damascus, Syria

Overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor alle olie-uitvoer uit Syrië. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,P.O. Box 60694,Damascus, Syria,P.O. Box 60694;Tel: 963113141635;Fax: 963113141634;E-mail: info@gpc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island - Property 2299 - AFPC BuildingP.O. Box 7660Damascus, Syria;Tel: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);Fax: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);afpc@afpc.net.sy

Joint venture voor 50% in bezit van GPC. Financieringsbron van het regime.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,P.O. Box 7572Damascus, Syria;Tel: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;Fax: +963 11-222-8412

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,Damascus, Syria;Tel: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;Fax: +963 11-221-0124

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat St.P.O. Box: 5467;Fax: 224 4909; 245 3471;Tel: 222 8403;E-mail: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,P.O. Box 4325,Damascus, Syria;Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;Fax: +963 11-224-1261;Website: www.agrobank.org

Overheidsbank. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,P.O. Box 11-8701,Beirut, Lebanon;Tel: +961 1-741666;Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;Website: www.slcb.com.lb

Filiaal van de al op de lijst geplaatste Commercial Bank of Syria. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza AreaP.O. Box 9120Damascus, Syria;Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;Fax: +963 11-662-1848

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,P.O. Box 9120,Damascus, Syria;Tel: +963 116691100

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 - 1st Floor, Daraa Highway,P.O. Box 81,Damascus, Syria

Joint venture van de GPC. Financieringsbron van het regime.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat SquarePostal address: Altjreda al Maghrebeh square,Damascus, Syrian Arab Republic,P.O. Box: 2254

Financieringsbron van het regime.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Addres: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32P.O. Box: 2849 of 3378;Tel: 00963-11-3137935 of 3137913;Fax: 00963-11-3137979 of 3137977;E-mail: spccom2@scs-net.org of spccom1@scs-net.org;Websites: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Hoofdzetel: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building;Fax: 00963-11/4445796;Tel: 00963-11/44451348 – 4451349;E-mail: mahrukat@net.sy;Website: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Oliemaatschappij die staatseigendom is. Financieringsbron van het regime.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,Damascus, Syria

Financieringsbron van het regime. De „General Organisation of Tobacco” is volledig eigendom van de Syrische overheid. De opbrengsten van de organisatie, onder meer uit de verkoop van vergunningen voor het in de handel brengen van buitenlandse tabaksmerken en heffingen op de invoer van buitenlandse tabaksmerken, worden overgedragen aan de Syrische overheid.

15.5.2012

42.

Ministerie van Defensie

Adres: UmayyadSquare, Damascus;Telefoon: +963-11-7770700

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

26.6.2012

43.

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Adres: Merjeh Square,Damascus.:Telefoon: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Tak van de Syrische regering die rechtstreeks deelneemt aan de onderdrukking.

26.6.2012

44.

Syrisch Bureau van nationale veiligheid

Tak van de Syrische regering en onderdeel van de Syrische Baath-partij. Rechtstreeks betrokken bij de onderdrukking. Heeft Syrische veiligheidstroepen opgedragen extreem geweld te gebruiken tegen demonstranten.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (ook bekend als Syrian Directorate General of Radio & Television Est; ook bekend als: General Radio and Television Corporation; ook bekend als Radio and Television Corporation; ook bekend als: GORT)

Adres: Al Oumaween Square,P.O. Box 250,Damascus, Syria;Tel. (963 11) 223 4930

Door de overheid beheerd agentschap dat onder het ministerie van Voorlichting ressorteert en als dusdanig het voorlichtingsbeleid van dat ministerie steunt en bevordert. Verantwoordelijk voor de exploitatie van de televisiekanalen van de Syrische overheid, twee terrestrische kanalen en een satellietkanaal, alsmede van de radiostations van de overheid. GORT heeft aangezet tot geweld tegen de burgerbevolking in Syrië en heeft gediend als propaganda-instrument voor het Assadregime en voor de verspreiding van desinformatie.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (ook bekend als: Syrian Crude Oil Transportation Company; ook bekend als: „SCOT”; ook bekend als: „SCOTRACO”)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,P.O. Box 13,Banias, Syria;Website www.scot-syria.com;E-mail: scot50@scn-net.org

Oliemaatschappij die eigendom is van de Syrische overheid. Financieringsbron van het regime.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Datum van oprichting: 4 juli 2000;

Oprichtingsnummer: 394678;

Directeur: Rami Makhlouf;

Geregistreerd vertegenwoordiger: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies is volledig in handen van Rami Makhlouf, die op de EU-lijst is geplaatst van personen voor wie beperkende maatregelen gelden, wegens het verlenen van financiële steun aan het Syrische regime. Rami Makhlouf gebruikt Drex Technologies om zijn internationale financiële deelnemingen te beheren en te faciliteren, onder meer een meerderheidsbelang in SyriaTel, dat door de EU al eerder op de lijst is geplaatst omdat het eveneens financiële steun aan het Syrische regime verleent.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Adres: Bab Al-FarajP.O. Box 729,Aleppo;Tel.: +96321 2239495/6/7/8;Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Overheidsbedrijf Financieringsbron van het regime.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (ook bekend als SAA, ook bekend als Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,P.O. Box 417,Damascus, Syria;Tel: +963112240774

Overheidsbedrijf dat onder het gezag staat van het regime. Verstrekt financiële bijstand aan het regime.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

In Luxemburg geregistreerd onder nr. B77616, voorheen op het hierna volgende adres gevestigd:

17, rue BeaumontL-1219 Luxemburg

Rami Makhlouf is de uiteindelijk rechthebbende van Drex Technologies Holding S.A. Hij is door de EU op de lijst geplaatst omdat hij financiële steun aan het Syrische regime verleent.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adres: Aleppo Street,P.O. Box 5966,Damascus, Syria;Fax: 963114471081

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adres: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,P.O. Box 7006,Damascus, Syria

Treedt op in naam van het Scientific Studies and Research Centre (SSRC), dat op de lijst staat. Betrokken bij op grond van EU-sancties tegen de Syrische regering verboden handel in producten voor tweeërlei gebruik.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

ook bekend als „Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)”

ook bekend als „Overseas Petroleum Company”.

Dunant Street, Snoubra Sector, Beiroet, Libanon.

Verleent steun aan het Syrische regime en profiteert ervan door in het geheim olie naar het Syrische regime door te sluizen.

23.7.2014

▼M27

55.

Tri Ocean Trading

George Town Cayman IslandsGevestigd: 35b Corniche El Nile, Cairo, Egypt

Dochteronderneming van Tri-Ocean Energy, die door de Raad op de lijst is geplaatst. Met moederonderneming Tri-Ocean Energy profiteert zij van, en verleent zij steun aan het Syrische regime door het organiseren van heimelijke zendingen naar het Syrische regime. Als dochteronderneming van Tri-Ocean Energy heeft Tri-Ocean Trading ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit.

23.7.2014

55a.

Tri-Ocean Energy

35b Saray El Maadi Tower, Corniche El Nile, Cairo, Egypte, Postal Code 11431 PO Box 1313 Maadi

Verleent steun aan, en profiteert van het Syrische regime door in het geheim olie naar het regime door te sluizen.

23.7.2014

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company ook bekend als Banias, Banyas.

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrië.

Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company. ook bekend als Hims, General Company for Homs Refinery.

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrië.

Dochteronderneming van de General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), een onderdeel van het ministerie van Petroleum en Minerale Rijkdommen. Verleent als zodanig financiële steun aan het Syrische regime.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damascus

Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence. ook bekend als Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation.

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascus, of Al-Hameh, Damascus Countryside, P.O. Box 2230.

Betrokken bij de aankoop van militaire uitrusting ter ondersteuning van het regime en als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië. Afdeling van het ministerie van Defensie.

23.7.2014

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HISAT)

P.O. Box 31983, Barzeh

Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.7.2014

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damascus

Aangesloten bij en dochterinstelling van het reeds op de lijst geplaatste Syrische Centrum voor Wetenschappelijke Studies en Onderzoek (Scientific Studies and Research Centre — SSRC). Verstrekt opleiding en ondersteuning aan het SSRC en is als zodanig verantwoordelijk voor gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking.

23.7.2014

62.

El Jazireh ook bekend als Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beiroet sector koolwaterstoffen

In eigendom of onder zeggenschap van Ayman Jaber en bijgevolg geassocieerd met een op de lijst geplaatste persoon.

23.7.2014

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(ook bekend als Pangates)

PO Box 8177Sharjah Airport International Free ZoneUnited Arab Emirates

Pangates treedt op als intermediair bij de levering van olie aan het Syrische regime. Derhalve biedt Pangates steun aan en geniet het steun van het Syrische regime. De entiteit is ook verbonden aan het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(ook bekend als Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 DamascusSyria

Moederonderneming van, met operationele controle over Pangates. Verleent als zodanig steun aan, respectievelijk geniet steun van het Syrische regime. De entiteit is ook verbonden aan het op de lijst geplaatste Syrische oliebedrijf Sytrol.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(ook bekend als Technical Industries Corporation (TIC))

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Dochteronderneming van het Syrische ministerie van Defensie, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

OTI is betrokken bij de productie van chemische wapens voor het Syrische regime.

Het bedrijf is derhalve verantwoordelijk voor de gewelddadige repressie tegen de Syrische bevolking.

Als dochteronderneming van het ministerie van Defensie heeft het ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adres: PO Box 11037, Damascus, Syrië

Dochteronderneming van de Organisation for Technological Industries (OTI) en derhalve van het Syrische ministerie van Defensie, die door de Raad op de lijst zijn geplaatst. Het bedrijf werkt tevens samen met de centrale bank van Syrië, die door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als dochteronderneming van OTI en het ministerie van Defensie heeft SCIT ook banden met deze op de lijst geplaatste entiteiten.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(ook bekend als Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)

Hamsho Building31 Baghdad StreetDamascusSyrië

Dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als zodanig heeft Hamsho Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

Steunt het Syrische regime via haar dochterondernemingen, waaronder Syria Steel. Via haar dochterondernemingen heeft zij banden met groepen zoals de regimegezinde Shabiha-milities.

7.3.2015

68.

Syria Steel SA

(ook bekend als Syria Steel Co; Syria Steel Rolling Mill. Hmisho Steel)

Hamsho Building31 Baghdad StreetDamascusSyrië

Dochteronderneming van Hamsho Trading en dus uiteindelijk een dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst. Als zodanig heeft Syria Steel SA banden met een op de lijst geplaatste entiteit. Syria Steel steunt het Syrische regime tevens via zijn samenwerking met de Shabiha-milities en de productie van bewapeningsmaterieel.

7.3.2015

69.

Al Buroj Trading

(ook bekend als Borouj Trading Company)

Hamsho Building31 Baghdad StreetDamascusSyrië

Dochteronderneming van Hamsho Trading en dus uiteindelijk een dochteronderneming van Hamsho International, dat door de Raad op de lijst is geplaatst.

Als zodanig heeft Al Buroj Trading banden met een op de lijst geplaatste entiteit, Hamsho International.

7.3.2015

70.

DK Group

(ook bekend als DK Group SARL; DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adressen: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libanon. Azarieh Building — Block 03, 5th FloorAzarieh Street — Solidere — Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libanon

DK Group levert nieuwe bankbiljetten aan de centrale bank van Syrië.

DK Group verleent derhalve steun aan het regime. Het bedrijf heeft door zijn positie als leverancier ook banden met een op de lijst geplaatste entiteit, de centrale bank van Syrië.

7.3.2015

▼B
BIJLAGE II bis

LIJST VAN ENTITEITEN OF LICHAMEN BEDOELD IN ARTIKEL 14 EN IN ARTIKEL 15, LID 1, ONDER B)Entiteiten

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van opneming op de lijst

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/BIC CMSY SY DA; alle kantoren wereldwijd [NPWMD]

Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

algemeen bestuur: dir.cbs@mail.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

13.10.2011

▼M13
BIJLAGE III

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

A. Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussel

BELGIË

▼B
BIJLAGE IVLIJST VAN AARDOLIE EN AARDOLIEPRODUCTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 6

GS-code

Omschrijving

2709 00

Aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten bevattende als basisbestanddeel 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (de aankoop in Syrië van kerosine/reactiemotorbrandstof (GN-code 2710 19 21 ) is niet verboden, mits die brandstof alleen is bedoeld en wordt gebruikt voor de voortzetting van de vlucht van het vliegtuig waarin de brandstof wordt getankt)

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

2715 00 00

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))
BIJLAGE V

APPARATUUR, TECHNOLOGIE OF PROGRAMMATUUR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4

Algemeen

Niettegenstaande de inhoud van deze bijlage is zij niet van toepassing op:

a)apparatuur, technologie of programmatuur die is vermeld in bijlage I van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad (19) of in de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen; of

b)programmatuur die is ontworpen voor installatie door de gebruiker zonder wezenlijke ondersteuning van de leverancier en die algemeen voor het publiek verkrijgbaar is doordat zij via de detailhandel zonder beperkingen uit voorraad wordt verkocht via

i)winkelverkoop,

ii)postorderverkoop,

iii)elektronische transacties, of

iv)telefonische verkoop,

c)programmatuur die voor iedereen beschikbaar is.

De categorieen A, B, C, D en E verwijzen naar de categorieen in Verordening (EG) nr. 428/2009.

De „apparatuur, technologie en programmatuur” als bedoeld in artikel 4 bestaat uit:

A.Lijst van

—Systemen voor deep packet inspection

—Systemen voor interceptie op netwerken waaronder systemen voor interceptiebeheer (IMS) en systemen voor informatie over bewaring van gegevens

—Monitoringsystemen voor radiofrequenties

—Stoorsystemen voor netwerken en satellietverbindingen

—Systemen voor infectie op afstand

—Spraakherkennings en -verwerkingssystemen

—IMSI- (20), MSISDN- (21), IMEI- (22) en TMSI- (23) onderscheppings- en monitoringsystemen

—Tactische systemen voor interceptie en monitoring van SMS (24)-, GSM- (25), GPS- (26), GPRS- (27), UMTS- (28), CDMA- (29) en PSTN (30)-communicatie

—DHCP- (31), SMTP- (32) en GTP- (33) systemen voor interceptie en monitoring van informatie

—Systemen voor patroonherkenning en -profilering

—Op afstand werkende forensische systemen

—Systemen voor semantische verwerking

—Systemen voor het opzoeken van WEP- en WPA-verbindingen en het breken van de codes daarvan

—Systemen voor interceptie voor merkgebonden en standaard VoIP-protocollen

B.niet gebruikt.

C.niet gebruikt.

D.Programmatuur voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van de onder A bedoelde apparatuur.

E.Technologie voor de ontwikkeling, de productie of het gebruik van de onder A bedoelde apparatuur.

Apparatuur, technologie of programmatuur die binnen deze categorieën valt, wordt uitsluitend door deze bijlage bestreken voor zover zij past binnen de algemene beschrijving „systemen voor interceptie en monitoring van internet-, telefoon- en satellietcommunicatie”.

In deze bijlage wordt onder monitoring verstaan het vastleggen, extraheren, decoderen, opslaan, verwerken, analyseren en archiveren van de inhoud van gesprekken en van netwerkdata.

▼M24
BIJLAGE V bis

REACTIEMOTORBRANDSTOFFEN EN BRANDSTOFADDITIEVEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 bis, LID 1Nr.

Omschrijving

GN-code

1)

Reactiemotorbrandstof (anders dan kerosine):

Lichte reactiemotorbrandstof (lichte oliën)

2710 12 70

Anders dan kerosine (halfzware oliën)

2710 19 29

2)

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype (halfzware oliën)

2710 19 21

3)

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype gemengd met biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Oxidatievertragers

Oxidatievertragers voor gebruik in additieven voor smeerolie:

— oxidatievertragersbevattende aardolie:

3811 21 00

— andere oxidatievertragers:

3811 29 00

Oxidatievertragers voor gebruik in andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

5)

Antistatische additieven

Antistatische additieven voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Antistatische additieven voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

6)

Corrosievertragers

Corrosievertragers voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Corrosievertragers voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

7)

IJsvormingvertragers voor brandstofsystemen (antivriesadditieven)

IJsvormingvertragers voor brandstofsystemen, voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

IJsvormingvertragers voor brandstofsystemen, voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

8)

Metaaldeactivatoren

Metaaldeactivatoren voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Metaaldeactivatoren voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

9)

Biocide-additieven

Biocide-additieven voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Biocide-additieven voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

10)

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit, voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit, voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

(1)Op voorwaarde dat deze nog steeds 70 % gewichtspercenten of meer aan aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat.
BIJLAGE V ter

REACTIEMOTORBRANDSTOFFEN EN BRANDSTOFADDITIEVEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 7 bis, LID 3Nr.

Omschrijving

GN-code

1)

Reactiemotorbrandstof (anders dan kerosine):

Lichte reactiemotorbrandstof (lichte oliën)

2710 12 70

Anders dan kerosine (halfzware oliën)

2710 19 29

2)

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype (halfzware oliën)

2710 19 21

3)

Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype gemengd met biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Oxidatievertragers

Oxidatievertragers voor gebruik in additieven voor smeerolie:

— oxidatievertragersbevattende aardolie:

3811 21 00

— andere oxidatievertragers:

3811 29 00

Oxidatievertragers voor gebruik in andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

5)

Antistatische additieven

Antistatische additieven voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Antistatische additieven voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

(6)

Metaaldeactivatoren

Metaaldeactivatoren voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Metaaldeactivatoren voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

(7)

Biocide-additieven

Biocide-additieven voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Biocide-additieven voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

(8)

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit, voor smeerolie:

— bevattende aardolie:

3811 21 00

— andere:

3811 29 00

Additieven ter vergroting van de thermische stabiliteit, voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

3811 90 00

(1)Op voorwaarde dat deze nog steeds 70 % gewichtspercenten of meer aan aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevat.

▼B
BIJLAGE VI

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 8 BEDOELDE ESSENTIËLE APPARATUUR EN TECHNOLOGIE

Algemene aantekeningen

1.De doelstelling van het verbod op de in deze bijlage vermelde goederen mag niet worden omzeild door de uitvoer van toegestane goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer verboden onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

N.B.:Of de verboden onderdelen als voornaamste element moeten worden aangemerkt, dient te worden beoordeeld aan de hand van factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan de verboden onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kunnen worden aangemerkt.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

3.De definitie van termen tussen 'enkele aanhalingstekens' wordt gegeven in een technische noot bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen „dubbele aanhalingstekens” kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad.

Algemene technologieopmerking (ATO)

1.„Technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van verboden goederen is ook verboden als deze technologie wordt toegepast op toegestane goederen.

2.Het verbod geldt niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie” voor installatie, bediening, onderhoud en (controle) reparatie van goederen die niet verboden zijn of waarvan de uitvoer op grond van de onderhavige verordening is toegestaan.

3.Het verbod op de overdracht van „technologie” is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar” is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek” en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

Exploratie en productie van ruwe aardolie en aardgas

1.A Apparatuur

1.Apparatuur voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal ontworpen en aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, en de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.Apparatuur voor geologische bestandsopnamen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen speciaal aangepast om gegevens voor de exploratie van aardolie en aardgas te vergaren, tezamen met de speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

3.Boorapparatuur ontworpen voor het boren in rotsformaties, specifiek voor de exploratie of de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke koolwaterstofmaterialen.

4.Boorijzers, boorpijpen, boorkragen, centreerapparatuur, en andere apparatuur die speciaal is ontworpen voor gebruik in boorputten van aardolie en aardgas.

5.Boorputkoppen, veiligheidsafsluiters en kerstboom- of productiekleppen, alsook speciaal ontworpen onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de API- en ISO-specificaties voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

a. Een „veiligheids- of eruptieafsluiter” wordt tijdens het boorproces gewoonlijk op grondniveau gebruikt (of bij onderwaterboren, op de zeebodem) om ongecontroleerd ontsnappen van olie en/of gas uit de bron te voorkomen.

b. Een „kerstboomklep of productieklep” wordt gewoonlijk gebruikt om de uitstroom te controleren van vloeistoffen uit het gemaakte boorgat, en wanneer de olie- en/of gasproductie is gestart.

c. In deze rubriek verwijst de term „API- en ISO-specificatie” naar de specificaties 6A, 16A, 17D en 11IW van het American Petroleum Institute en/of de specificaties 10423 en 13533 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor veiligheidsafsluiters, boorputkoppen en kerstboomkleppen voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

6.Boor- en productieplatforms voor ruwe aardolie en aardgas.

7.Vaartuigen en schepen voorzien van boor- en/of aardolieverwerkingsapparatuur die worden gebruikt voor de productie van aardolie, aardgas en andere natuurlijke ontvlambare materialen.

8.Vloeistof/gasafscheiders (overeenkomstig API-specificatie 12J), speciaal ontworpen voor de productie uit een aardolie- of aardgasbron, om de vloeibare olie te scheiden van water, en gas te scheiden van vloeistoffen.

9.Gascompressoren met een ontwerpdruk van 40 bar (PN 40 en/of ANSI 300) of meer en een aanzuigcapaciteit van 300 000 Nm3/u of meer, voor de eerste verwerking en het transport van aardgas, met uitzondering van gascompressoren voor CNG (samengedrukt aardgas)-stations, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10.Apparatuur voor de productiecontrole onder water en de onderdelen daarvan, die beantwoorden aan de „API- en ISO-specificaties” voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

In deze rubriek verwijst de term „API- en ISO-specificaties” naar specificatie 17 F van het American Petroleum Institute en/of specificatie 13268 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor productiecontrolesystemen onder water.

11.Pompen, gewoonlijk van hoge capaciteit en hoge druk (meer dan 0,3 m3 per minuut en/of 40 bar), die speciaal zijn ontworpen om boorgruis en/of cement in aardolie- en aardgasbronnen te pompen.

1.B Test- en inspectie-apparatuur

1.Apparatuur speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van boorsuspensie, oliebroncement en andere materialen speciaal ontworpen en/of bereid voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

2.Apparatuur speciaal ontworpen voor monstername, testen en analyse van de eigenschappen van steenmonsters, vloeistof- en gasmonsters en andere materialen afkomstig uit een aardolie- en/of aardgasbron hetzij tijdens of na het boren, hetzij van de daarmee verbonden installaties voor eerste verwerking.

3.Apparatuur speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van informatie over de fysische en mechanische toestand van een aardolie- en/of aardgasbron, alsook voor de bepaling van de lokale eigenschappen van de rotsformatie en het reservoir.

1.C Materiaal

1.Boorsuspensie, additieven daarbij en componenten daarvan, speciaal bereid voor de stabilisatie van aardolie- en aardgasbronnen tijdens het boren, terugwinning van boorsel aan de oppervlakte, en het smeren en koelen van de boorapparatuur in de bron.

2.Cement en andere materialen overeenkomstig de API- en ISO-specificaties voor gebruik in aardolie- en aardgasbronnen.

Technische opmerking:

„API- en ISO-specificatie” verwijst naar de specificatie 10A van het American Petroleum Institute of naar de specificatie 10426 van de International Standards Organisation (Internationale Organisatie voor Normalisatie) voor oliebroncement en andere materialen die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het cementeren van aardolie- en aardgasbronnen.

3.Corrosiewering, emulsiebehandeling, antischuimagentia, en andere chemicaliën die speciaal zijn bereid voor gebruik bij het boren naar en de eerste verwerking van aardolie uit aardolie- en/of aardgasbronnen.

1.D Programmatuur

1.„Programmatuur” speciaal ontworpen voor het vergaren en interpreteren van gegevens van seismische, elektromagnetische, magnetische of gravimetrische bestandsopnamen met het oog op prospectie van aardolie- en aardgasbronnen.

2.„Programmatuur” speciaal ontworpen voor het opslaan, analyseren en interpreteren van informatie die is verkregen door het boren en de productie met het oog op evaluatie van de fysische karakteristieken en het gedrag van aardolie- en aardgasvoorraden.

3.„Programmatuur” speciaal ontworpen voor het „gebruik” van aardolieproductie- en verwerkingsinstallaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

1.E Technologie

1.„Technologie” die is „vereist” voor het „ontwikkelen”, „vervaardigen” of „gebruiken” van apparatuur, bedoeld in 1.A.01 - 1.A11.

Raffinage van aardolie en vloeibaarmaking van aardgas

2.A Apparatuur

1.Warmtewisselaars, als hieronder, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

a.Lamellen van warmtewisselaars met een oppervlakte/volume-ratio groter dan 500 m2/m3, speciaal ontworpen voor de voorkoeling van aardgas;

b.Spiraalwarmtewisselaars, speciaal ontworpen voor de vloeibaarmaking of voorkoeling van aardgas.

2.Cryogene pompen voor het transport van media op een temperatuur van – 120°C en met een transportcapaciteit van meer dan 500 m3/uur en speciaal hiervoor ontworpen onderdelen.

3.„Coldbox” en „coldbox”-apparatuur niet gespecificeerd in 2.A.1.

Technische opmerking:

„Coldbox”-apparatuur verwijst naar een speciaal ontworpen constructie, die specifiek is voor LNG-installaties en het proces van vloeibaarmaking omvat. De „coldbox” omvat warmtewisselaars, pijpleidingen, andere instrumenten en thermische isolatoren. De temperatuur binnen de „coldbox” is lager dan – 120°C (nodig voor de condensatie van aardgas). De functie van de „coldbox” is de thermische isolatie van de hierboven beschreven apparatuur.

4.Apparatuur voor transportterminals van vloeibaar gas met een temperatuur beneden – 120°C en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

5.Flexibele en niet-flexibele verbindingsbuizen met een diameter groter dan 50 mm voor het transport van media op een temperatuur – 120°C.

6.Zeeschepen speciaal ontworpen voor het transport van LNG.

7.Elektrostatische ontzilters, speciaal ontworpen voor de verwijdering van contaminanten zoals zout, vaste stoffen en water uit ruwe aardolie, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

8.Alle kraakinstallaties, met inbegrip van hydrokraakinstallaties en verkooksers, speciaal ontworpen voor de omzetting van vacuüm gasoliën of vacuümresidu, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

9.Waterstof-ontzwavelaars, speciaal ontworpen voor het ontzwavelen van benzine, dieselfracties en kerosine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

10.Katalytische reformatoren, speciaal ontworpen voor de omzetting van ontzwavelde benzine naar superbenzine, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

11.Raffinaderijeenheden voor C5-C6-isomerisatie, en raffinaderijeenheden voor het alkyleren van lichte olefinen, ter verbetering van de octaanindex van koolwaterstoffracties.

12.Pompen, speciaal ontworpen voor het transport van ruwe aardolie en brandstoffen, met een capaciteit van 50 m3/uur of meer, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

13.Buizen met een buitendiameter van 0,2 m of meer en gemaakt uit een van de volgende materialen:

a.Roestvrij staal met 23 of meer gewichtspercenten chroom;

b.Roestvrij staal en nikkellegeringen met een PREN-waarde (weerstand tegen putcorrosie) die hoger is dan 33.

Technische opmerking:

De „PREN”-waarde (PREN - pitting resistance equivalent number) geeft de weerstand aan van roestvrij staal en nikkellegeringen tegen put- of spleetcorrosie. De PREN-waarde van roestvrij staal en nikkellegeringen wordt voornamelijk bepaald door hun samenstelling, voornamelijk: chroom, molybdeen en stikstof. De formule voor de berekening van de PREN is:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14.„Schrapers” (Pigs - Pipeline Inspection Gauge(s)) en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor.

Technische opmerking:

„Schrapers” worden gewoonlijk gebruikt voor de inwendige schoonmaak of inspectie van een pijplijn (corrosietoestand of barsten) en worden voortgestuwd door de druk van het product in de pijplijn.

15.Lanceer- en opvanginstallaties voor schrapers voor de integratie of wegname van schrapers.

16.Tanks voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen met een volume dat groter is dan 1 000 m3 (1 000 000 liter), als volgt, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen:

a.tank met vast dak;

b.tank met drijvend dak.

17.Flexibele onderwaterpijpen, speciaal ontworpen voor het transport van koolwaterstoffen en injectievloeistoffen, water of gas, met een diameter van meer dan 50 mm.

18.Flexibele pijpen gebruikt voor hogedruktoepassing aan de oppervlakte of onder water.

19.Isomerisatie-apparatuur, speciaal ontworpen voor de productie van superbenzine op basis van toevoer van lichte koolwaterstoffen, alsook speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

2.B Test- en inspectie-apparatuur

1.Apparatuur speciaal ontworpen voor het testen en analyseren van de kwaliteit (eigenschappen) van ruwe aardolie en brandstoffen.

2.Interface-controlesystemen speciaal ontworpen voor de controle en verbetering van het ontziltingsproces.

2.C Materiaal

1.Diëthyleenglycol (CAS 111-46-6), triethyleenglycol (CAS 112-27-6)

2.N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolaan (CAS 126-33-0)

3.Zeolieten, van natuurlijke of synthetische oorsprong, speciaal ontworpen voor wervelbedkrakers of voor de zuivering en/of dehydratie van gas, waaronder aardgas.

4.Katalysatoren voor het kraken en het omzetten van koolwaterstoffen, als volgt:

a.Enkelvoudig metaal (platinagroep) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

b.Gemengd metaal (platinagroep gecombineerd met andere edelmetalen) op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch reformeren;

c.Kobalt- en nikkelkatalysatoren met toegevoegd molybdeen op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch ontzwavelen;

d.Palladium-, nikkel-, chroom- en wolfraamkatalysatoren op type aluminiumoxide of op zeoliet, speciaal ontworpen voor katalytisch hydrokraken.

5.Benzineadditieven speciaal bereid voor een groter octaangehalte van de benzine.

Aantekening:

Hieronder zijn begrepen ethyl-tertiair-butylether (ETBE)(CAS 637-92-3) en methyl-tertiair-butylether (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D Programmatuur

1.„Programmatuur” speciaal ontworpen voor het „gebruik” van LNG-installaties of specifieke ondereenheden van dergelijke installaties.

2.„Programmatuur” speciaal ontworpen voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van installaties (inclusief ondereenheden ervan) voor olieraffinage.

2.E Technologie

1.„Technologie” voor de conditionering en de zuivering van ruw aardgas (dehydratie, verzoeten, verwijdering van verontreiniging).

2.„Technologie” voor de vloeibaarmaking van aardgas, met inbegrip van „technologie” die is vereist voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van LNG-installaties.

3.„Technologie” voor het transport van vloeibaargemaakt aardgas.

4.„Technologie” die is „vereist” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van zeeschepen die speciaal zijn ontworpen voor het transport van vloeibaargemaakt aardgas.

5.„Technologie” voor de opslag van ruwe aardolie en brandstoffen

6.„Technologie” die is „vereist” voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van een raffinaderij, zoals:

6.1.„Technologie” voor de omzetting van lichte olefinen naar benzine;

6.2.Katalytisch reformerings- en isomerisatietechnologie;

6.3.Technologie voor katalytisch en thermisch kraken.
BIJLAGE VIIApparatuur en technologie bedoeld in artikel 12

8406 81

Stoomturbines met een vermogen van meer dan 40 MW

8411 82

Gasturbines met een vermogen van meer dan 5 000 kW

ex 85 01

Elektrische motoren en generatoren met een vermogen van meer dan 3 MW of 5 000 kVA

▼M2
BIJLAGE VIIILijst van goud, edelmetaal en diamant als bedoeld in artikel 11 bis

GS-code

Omschrijving

7102

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet.

7106

Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm.

7108

Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm.

7109

Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt.

7110

Platina, onbewerkt, half bewerkt of in poedervorm.

7111

Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt.

7112

Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen.

▼M5
BIJLAGE IX

LIJST VAN APPARATUUR, GOEDEREN EN TECHNOLOGIE BEDOELD IN ARTIKEL 2 TER

▼M16

De in deze bijlage vermelde lijst omvat geen producten waarvan is vastgesteld dat het gaat om verpakte consumptiegoederen voor de detailhandelsverkoop voor persoonlijk gebruik of verpakte consumptiegoederen voor individueel gebruik, met uitzondering van isopropanol.

▼M5

Inleiding

1.Tenzij anders is aangegeven, verwijzen de referentienummers in de kolom „Beschrijving” hierna naar de beschrijvingen van producten voor tweeërlei gebruik in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

2.Een referentienummer in de kolom „Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009” hierna houdt in dat de kenmerken van het in de kolom „Beschrijving” beschreven artikel buiten de parameters in de zin van de beschrijving van de desbetreffende post vallen.

3.De definitie van termen tussen „enkele aanhalingstekens” wordt gegeven in een technische aantekening bij de betrokken post.

4.De definitie van termen tussen „dubbele aanhalingstekens” kan worden gevonden in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

Algemene aantekeningen

1.De doelstelling van de controle op de uitvoer van de goederen, vermeld in deze bijlage, mag niet worden omzeild door de uitvoer van niet aan vergunningsplicht onderworpen goederen (met inbegrip van fabrieken) die een of meer aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen bevatten, als deze onderdelen het voornaamste element van de goederen vormen en gemakkelijk kunnen worden verwijderd of voor andere doeleinden worden aangewend.

Aantekening:Bij de beoordeling van de vraag of het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element dient/dienen te worden aangemerkt, dienen factoren als hoeveelheid, waarde en technologische knowhow alsmede andere bijzondere omstandigheden op grond waarvan het aan vergunningsplicht onderworpen onderdeel/de aan vergunningsplicht onderworpen onderdelen als voornaamste element van de geleverde goederen kan/kunnen worden aangemerkt, een rol te spelen.

2.Met goederen worden in deze bijlage zowel nieuwe als gebruikte goederen bedoeld.

Algemene technologienoot (ATN)

(Te lezen in samenhang met sectie B van deze bijlage)

1.De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van „technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen waarvan de verkoop, levering, overdracht of uitvoer in sectie IX.A van deze bijlage aan een vergunningsplicht is onderworpen, is op grond van de bepalingen van sectie B aan een vergunningsplicht onderworpen.

2.„Technologie” die „noodzakelijk” is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van aan een vergunningsplicht onderworpen goederen, is ook aan een vergunningsplicht onderworpen als deze technologie wordt toegepast op niet aan een vergunningsplicht onderworpen goederen.

3.De vergunningsplicht geldt niet voor de minimaal noodzakelijke „technologie” voor installatie, bediening, onderhoud en (controle) reparatie van goederen die niet worden gecontroleerd of waarvan de uitvoer op grond van deze verordening is toegestaan.

4.De vergunningsplicht voor de overdracht van „technologie” is niet van toepassing op informatie die „voor iedereen beschikbaar” is, op „fundamenteel wetenschappelijk onderzoek” en op de voor octrooiaanvragen noodzakelijke minimuminformatie.

GOEDERENIX.A1. Materialen, chemicaliën, „micro-organismen” en „toxines”

Nummer

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

IX.A1.001

Chemicaliën in een concentratie van 95 % of meer, als hieronder:

tributylfosfiet, (CAS 102-85-2)

methylisocyanaat, (CAS 624-83-9)

chinaldine, (CAS 91-63-4)

2-broomchloorethaan (CAS 107-04-0)

IX.A1.002

Chemicaliën in een concentratie van 95 % of meer, als hieronder:

benzil, (CAS 134-81-6)

diethylamine, (CAS 109-89-7)

diethylether, (CAS 60-29-7)

dimethylether, (CAS 115-10-6)

dimethylaminoethanol, (CAS 108-01-0)

IX.A1.003

Chemicaliën in een concentratie van 95 % of meer, als hieronder:

2-methoxyethanol, (CAS 109-86-4)

butyrylcholinesterase (BCHE)

diëthyleentriamine, (CAS 111-40-0)

dichloormethaan, (CAS 75-09-3)

dimethylanaline, (CAS 121-69-7)

ethylbromide (CAS 74-96-4);

ethylchloride, (CAS 75-00-3)

ethylamine, (CAS 75-04-7)

hexamine, (CAS 100-97-0)

isopropylbromide, (CAS 75-26-3)

isopropylether, (CAS 108-20-3)

methylamine, (CAS 74-89-5)

methylbromide (CAS 74-83-9);

monoisopropylamine, (CAS 75-31-0)

obidoximchloride (CAS 114-90-9)

kaliumbromide, (CAS 7758-02-3)

pyridine, (CAS 110-86-1)

pyridostigminebromide, (CAS 101-26-8)

natrium bromide, (CAS 7647-15-6)

natriummetaal, (CAS 7440-23-5)

tributylamine, (CAS 102-82-9)

triethylamine, (CAS 121-44-8)

trimethylamine, (CAS 75-50-3)

▼M16

IX.A1.004

Geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen als bedoeld in aantekening 1 bij de hoofdstukken 28 en 29 van de gecombineerde nomenclatuur (1), in een concentratie van 90% of meer*, tenzij anders aangegeven, als hieronder:

aceton, (CAS RN 67-64-1) (GN-code 2914 11 00 )

acetyleen, (CAS RN 74-86-2) (GN-code 2901 29 00 )

ammoniak, (CAS RN 7664-41-7) (GN-code 2814 10 00 )

antimoon, (CAS RN 7440-36-0) (post 8110 )

benzaldehyde, (CAS RN 100-52-7) (GN-code 2912 21 00 )

benzoïne, (CAS RN 119-53-9) (GN-code 2914 40 90 )

butaan-1-ol, (CAS RN 71-36-3) (GN-code 2905 13 00 )

butaan-2-ol, (CAS RN 78-92-2) (GN-code 2905 14 90 )

isobutanol, (CAS RN 78-83-1) (GN-code 2905 14 90 )

tert-butanol, (CAS RN 75-65-0) (GN-code 2905 14 10 )

calciumcarbide, (CAS RN 75-20-7) (GN-code 2849 10 00 )

koolstofmonoxide, (CAS RN 630-08-0) (GN-code 2811 29 90 )

chloor, (CAS RN 7782-50-5) (GN-code 2801 10 00 )

cyclohexanol, (CAS RN 108-93-0) (GN-code 2906 12 00 )

dicyclohexylamine (DCA), (CAS RN 101-83-7) (CN code 2921 30 99 )

ethanol, (CAS RN 64-17-5) (GN-code 2207 10 00 )

etheen (ethyleen), (CAS RN 74-85-1) (GN-code 2901 21 00 )

ethyleenoxide, (CAS RN 75-21-8) (GN-code 2910 10 00 )

fluorapatiet, (CAS RN 1306-05-4) (GN-code 2835 39 00 )

waterstofchloride, (CAS RN 7647-01-0) (GN-code 2806 10 00 )

waterstofsulfide, (CAS RN 7783-06-4) (GN-code 2811 19 80 )

isopropanol in een concentratie van 95% of meer, (CAS RN 67-63-0) (GN-code 2905 12 00 )

amandelzuur, (CAS RN 90-64-2) (GN-code 2918 19 98 )

methanol, (CAS RN 67-56-1) (GN-code 2905 11 00 )

chloormethaan (methylchloride), (CAS RN 74-87-3) (GN-code 2903 11 00 )

joodmethaan (methyljodide), (CAS RN 74-88-4) (GN-code 2903 39 90 )

methaanthiol (methylmercaptaan), (CAS RN 74-93-1) (GN-code 2930 90 99 )

ethyleenglycol (1,2-ethaandiol), (CAS RN 107-21-1) (GN-code 2905 31 00 )

oxalylchloride, (CAS RN 79-37-8) (GN-code 2917 19 90 )

kaliumsulfide, (CAS RN 1312-73-8) (GN-code 2830 90 85 )

kaliumthiocyanaat (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (GN-code 2842 90 80 )

natriumhypochloriet, (CAS RN 7681-52-9) (GN-code 2828 90 00 )

zwavel, (CAS RN 7704-34-9) (GN-code 2802 00 00 )

zwaveldioxide, (CAS RN 7446-09-5) (GN-code 2811 29 05 )

zwaveltrioxide, (CAS RN 7446-11-9) (GN-code 2811 29 10 )

tributylfosfiet, (CAS RN 3982-91-0) (GN-code 2853 00 90 )

triisobutylfosfaat, (CAS RN 1606-96-8) (GN-code 2920 90 85 )

witte/gele fosfor, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (GN-code 2804 70 00 )

▼M5

(1)Zoals bepaald in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 927/2012 van de Commissie van 9 oktober 2012 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 304 van 31.10.2012, blz. 1).IX.A2. Materiaalbewerking

Nummer

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

IX.A2.001

Op de vloer gemonteerde zuurkasten (inloopmodel) met een nominale breedte van ten minste 2,5 m.

IX.A2.002

Luchtzuiverende en verse lucht aanvoerende gelaatsbedekkende ademhalingsmaskers andere dan bedoeld in 1A004 of 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Biologische veiligheidskasten van klasse II of isolerende systemen met soortgelijke werkingsnormen.

2B352.f.2

IX.A2.004

Niet-continumengers met een rotorvermogen van ten minste 4 liter, die kunnen worden gebruikt met biologische materialen.

IX.A2.005

Fermentoren, geschikt voor het kweken van pathogene „micro-organismen” of virussen of de productie van „toxinen”, zonder aërosolvorming, met een totale capaciteit van 5 liter of meer, maar minder dan 20 liter.

Technische aantekening:

Fermentoren omvatten bioreactoren, chemostaten en continustroomsystemen.

2B352.b

IX.A2.007

Ruimten onder gecontroleerde atmosfeer, klassiek of met luchtstroom, en onafhankelijke HEPA- of ULPA-filtereenheden die kunnen worden gebruikt voor P3- en P4- (BSL3, BSL4, L3, L4) inperkingsinstallaties.

2B352.a

IX.A2.008

Chemische productieapparatuur en onderdelen daarvan, andere dan bedoeld in 2B350 of A2.009, als hieronder: a) reactorvaten of reactors, met of zonder roerwerk, met een totaal inwendig (geometrisch) volume van meer dan 0,1 m3 (100 liter) en minder dan 20 m3 (20 000 liter), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van de volgende materialen: 1. roestvrij staal met een chroomgehalte van 10,5 % of meer en een koolstofgehalte van 1,2 % of minder; b) roerwerken voor gebruik in reactorvaten of reactors als aangegeven in 2B350.a, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen: 1. roestvrij staal met een chroomgehalte van 10,5 % of meer en een koolstofgehalte van 1,2 % of minder; c) opslagtanks en vaten met een totaal inwendig (geometrisch) volume van meer dan 0,1 m3 (100 liter), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van de volgende materialen: 1. roestvrij staal met een chroomgehalte van 10,5 % of meer en een koolstofgehalte van 1,2 % of minder; d) warmtewisselaars of condensors met een warmte-uitwisseloppervlak van meer dan 0,05 m2 en minder dan 30 m2, en voor gebruik in dergelijke warmtewisselaars of condensors ontworpen buizen, platen, spoelen of blokken (kernen), waarvan alle oppervlakken welke in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt, gemaakt zijn van: 1. roestvrij staal met een chroomgehalte van 10,5 % of meer en een koolstofgehalte van 1,2 % of minder; Technische aantekening:De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de warmtewisselaar een vergunningsplicht geldt. e) distillatiekolommen of absorptiekolommen met een inwendige diameter van meer dan 0,1 m, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen: 1. roestvrij staal met een chroomgehalte van 10,5 % of meer en een koolstofgehalte van 1,2 % of minder; f) kleppen met een „nominale afmeting” van meer dan 10 mm en de voor die kleppen ontworpen omhulsels (klephuizen), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen: 1. roestvrij staal met een chroomgehalte van 10,5 % of meer en een koolstofgehalte van 1,2 % of minder; Technische aantekening: 1. De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de klep een vergunningsplicht geldt. 2. Onder „nominale afmeting” wordt verstaan de kleinste diameter van de inlaat- en uitlaatopeningen. g) pompen met meervoudige afdichting en pompen zonder afdichting, met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 0,6 m3 per uur, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van het volgende materiaal: 1. roestvrij staal met een chroomgehalte van 10,5 % of meer en een koolstofgehalte 1,2 % of minder; h) vacuümpompen met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 1 m3 per uur bij standaardtemperatuur (273 K (0 °C)) en druk (101,3 kPa), en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een of meer van de volgende materialen 1. „legeringen” met meer dan 25 gewichtspercenten nikkel en meer dan 20 gewichtspercenten chroom; 2. keramische materialen; 3. „ferrosilicium”; 4. fluorpolymeren (polymere of elastomere materialen die meer dan 35 gewichtspercenten fluor bevatten); 5. glas, met inbegrip van verglaasde of geëmailleerde lagen of glasbekleding („lining”); 6. grafiet of „koolstofgrafiet”; 7. nikkel of „legeringen” die meer dan 40 gewichtspercenten nikkel bevatten; 8. roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom; 9. tantaal of „legeringen” ervan; 10. titaan of „legeringen” ervan; 11. zirkonium of „legeringen” ervan, of 12. niobium (columbium) of „legeringen” ervan; Technische aantekeningen: 1. De voor membranen, pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de pomp een vergunningsplicht geldt, 2. „koolstofgrafiet” is een composiet bestaande uit amorf koolstof en grafiet, met 8 of meer gewichtspercenten grafiet. 3. „Ferrosilicium” is een ijzerlegering met 8 of meer gewichtspercenten silicium.Voor de hierboven opgesomde materialen wordt onder „legeringen” — voor zover de term niet vergezeld gaat van een specifieke concentratie van een chemisch element — verstaan, legeringen waarin het geïdentificeerde metaal in een hoger gewichtspercent dan enig ander element aanwezig is.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Chemische productieapparatuur en onderdelen daarvan, andere dan bedoeld in 2B350 of A2.008, als hieronder:

reactorvaten of reactors, met of zonder roerwerk, met een totaal inwendig (geometrisch) volume van meer dan 0,1 m3 (100 liter) en minder dan 20 m3 (20 000 liter), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van de volgende materialen:

roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom;

roerwerken voor gebruik in reactorvaten of reactors als aangegeven in I.2A.029.a, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van de volgende materialen:

roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom;

opslagtanks en vaten met een totaal inwendig (geometrisch) volume van meer dan 0,1 m3 (100 liter), waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van de volgende materialen:

roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom;

warmtewisselaars of condensors met een warmte-uitwisseloppervlak van meer dan 0,05 m2 en minder dan 30 m2, en voor gebruik in dergelijke warmtewisselaars of condensors ontworpen buizen, platen, spoelen of blokken (kernen), waarvan alle oppervlakken welke in direct contact komen met de vloeistoffen die worden verwerkt, gemaakt zijn van:

roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom;

Technische aantekening:

De voor pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de warmtewisselaar een vergunningsplicht geldt.

distillatiekolommen of absorptiekolommen met een inwendige diameter van meer dan 0,1 m, en vloeistofverdelers, stoomverdelers of systemen voor de opvang van vloeistoffen, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van het volgende materiaal:

roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom;

kleppen met een nominale diameter van meer dan 10 mm en de voor die kleppen ontworpen omhulsels (klephuizen), speciaal voor die kleppen ontworpen kogels of kegels, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt of zijn opgeslagen, gemaakt zijn van het volgende materiaal:

roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom;

Technische noot:

Onder „nominale afmeting” wordt verstaan de kleinste diameter van de inlaat- en uitlaatopeningen.

pompen met meervoudige afdichting en pompen zonder afdichting, met door de fabrikant opgegeven maximale pompsnelheid van meer dan 0,6 m3 per uur, bij standaardtemperatuur (273 K (0 °C)) en druk (101,3 kPa) en voor gebruik in dergelijke pompen ontworpen omhulsels (pomphuizen), voorgevormde binnenbekledingen, schoepen, vleugelraderen of straalpompverdeelstukken, waarvan alle oppervlakken die in direct contact komen met de chemicaliën die worden verwerkt, gemaakt zijn van een van de volgende materialen:

keramische materialen;

ferrosilicium (een ijzerlegering met 8 of meer gewichtspercenten silicium);

roestvrij staal met 20 gewichtspercenten nikkel en 19 of meer gewichtspercenten chroom;

Technische aantekeningen:

De voor membranen, pakkingen, afsluitringen en andere afdichtingen gebruikte materialen zijn niet bepalend voor de vraag of voor de pomp een vergunningsplicht geldt.

Voor de hierboven opgesomde materialen wordt onder „legeringen” — voor zover de term niet vergezeld gaat van een specifieke concentratie van een chemisch element — verstaan, legeringen waarin het geïdentificeerde metaal in een hoger gewichtspercent dan enig ander element aanwezig is.

▼M16

IX.A2.010

Uitrusting

Laboratoriumuitrusting voor het destructief of niet-destructief analyseren of detecteren van chemische stoffen, met uitzondering van uitrusting, met inbegrip van onderdelen of toebehoren, specifiek bedoeld voor medisch gebruik.

▼M5B. TECHNOLOGIE

Nummer

Omschrijving

Verwant item in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 428/2009

IX.B.001

„Technologie” die noodzakelijk is voor de „ontwikkeling”, de „productie” of het „gebruik” van goederen vallende onder sectie IX.A hierboven.

Technische opmerking:

De term „technologie” omvat ook „programmatuur”.
BIJLAGE X

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 11 TER BEDOELDE LUXEGOEDEREN

1. Volbloedpaarden

GN-codes: 0101 21 00

2. Kaviaar en kaviaarsurrogaten; in het geval van kaviaarsurrogaten als de verkoopprijs hoger ligt dan 20 EUR per 100 g

GN-codes: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3. Truffels

GN-codes: 2003 90 10

▼C6

4. Wijnen (inclusief mousserende wijnen) met een verkoopprijs hoger dan 50 EUR per liter, alcohol en gedistilleerde dranken met een verkoopprijs hoger dan 50 EUR per liter

▼M5

GN-codes: ex 2204 21 tot ex 2204 29 , ex 22 08 , ex 22 05

5. Sigaren en cigarillos met een verkoopprijs hoger dan 10 EUR per stuk

GN-codes: ex 2402 10 00

6. Parfums en reukwaters met een verkoopprijs hoger dan 70 EUR per 50 ml en cosmetica, met inbegrip van schoonheids- en make-upproducten met een verkoopprijs hoger dan 70 EUR per stuk

GN-codes: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex 33 04 , ex 33 07 , ex 34 01

7. Lederwaren, zadelwerk, reisartikelen, handtassen en dergelijke artikelen met een verkoopprijs van meer dan 200 EUR per stuk

GN-codes: ex 4201 00 00 , ex 42 02 , ex 4205 00 90

8. Kleding, kledingtoebehoren en schoenen (ongeacht het materiaal) met een verkoopprijs van meer dan 600 EUR per stuk

GN-codes: ex 42 03 , ex 43 03 , ex 61 , ex 62 , ex 64 01 , ex 64 02 , ex 64 03 , ex 64 04 , ex 64 05 , ex 65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9. Parels, edel- en halfedelstenen, artikelen van parels, juwelen, goud- en zilverwerk

GN-codes: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10. Niet in omloop zijnde munten en bankbiljetten

GN-codes: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11. Bestek van edelmetaal of van metaal geplateerd met edelmetaal

GN-codes: ex 71 14 , ex 71 15 , ex 82 14 , ex 82 15 , ex 93 07

12. Servies van porselein, steen of aardewerk of fijne keramiek met een verkoopprijs van meer dan 500 EUR per stuk

GN-codes: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13. Loodkristallen glaswerk met een verkoopprijs van meer dan 200 EUR per stuk

GN-codes: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex 70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14. Luxevoertuigen voor het vervoer van personen over land, lucht of water, alsook accessoires daarvoor; in het geval van nieuwe voertuigen als de verkoopprijs hoger ligt dan 25 000 EUR; in het geval van tweedehands voertuigen als de verkoopprijs hoger ligt dan 15 000 EUR

GN-codes: ex 86 03 , ex 8605 00 00 , ex 87 02 , ex 87 03 , ex 87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex 89 03

15. Klokken en horloges en onderdelen daarvan met een verkoopprijs van meer dan 500 EUR per stuk

GN-codes: ex 91 01 , ex 91 02 , ex 91 03 , ex 91 04 , ex 91 05 , ex 91 08 , ex 91 09 , ex 91 10 , ex 91 11 , ex 91 12 , ex 91 13 , ex 91 14

16. Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

GN-codes: 97

17. Artikelen en uitrusting om te skiën, te golfen en watersporten te beoefenen, met een verkoopprijs hoger dan 500 EUR per stuk

GN-codes: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex 61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex 90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex 95 07

18. Artikelen en uitrusting voor biljart, automatische bowling, casinospelen en spelen die met munten of bankbiljetten in werking worden gesteld, met een verkoopprijs hoger dan 500 EUR per stuk

GN-codes: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17
BIJLAGE XILijst van de in artikel 11 quater bedoelde categorieën goederen

ex GN-code

Productomschrijving

9705 00 00

1. Oudheidkundige voorwerpen, ouder dan 100 jaar, afkomstig van:

9706 00 00

— opgravingen en vindplaatsen op het land en in zee

— oudheidkundige locaties

— oudheidkundige collecties

9705 00 00

9706 00 00

2. Delen die integrerend deel hebben uitgemaakt van artistieke, historische of religieuze monumenten die niet in hun geheel bewaard zijn gebleven, ouder dan 100 jaar

9701

3. Afbeeldingen en schilderijen, andere dan die welke zijn opgenomen in categorie 4 of 5, die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen (1)

9701

4. Waterverfschilderijen, gouaches en pasteltekeningen die geheel met de hand zijn vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen (1)

6914

9701

5. Mozaïeken, ongeacht van welk materiaal, geheel met de hand vervaardigd, die niet tot categorie 1 of 2 behoren en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd, ongeacht op welke ondergrond en van welke materialen (1)

Hoofdstuk 49

9702 00 00

8442 50 80

6. Oorspronkelijke gravures, prenten, zeefdrukken en lithografieën en hun respectieve matrijzen, alsmede originele affiches (1)

9703 00 00

7. Oorspronkelijke beelden of oorspronkelijk beeldhouwwerk, alsmede kopieën die zijn verkregen volgens hetzelfde procedé als de oorspronkelijke stukken, die niet tot categorie 1 behoren (1)

3704

3705

3706

4911 91 00

8. Fotoafdrukken, films en negatieven daarvan (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9. Wiegendrukken en manuscripten, met inbegrip van geografische kaarten en partituren, afzonderlijk of in verzamelingen (1)

9705 00 00

9706 00 00

10. Boeken, ouder dan 100 jaar, afzonderlijk of in verzamelingen

9706 00 00

11. Gedrukte geografische kaarten, ouder dan 200 jaar

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12. Archieven en onderdelen daarvan, ouder dan 50 jaar, ongeacht de drager ervan

9705 00 00

13.

a) Verzamelingen (2) en exemplaren voor zoölogische, botanische, mineralogische of anatomische verzamelingen;

9705 00 00

b) Verzamelingen (2) van historisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang

9705 00 00

Hoofdstukken 86 t/m 89

14. Vervoermiddelen, ouder dan 75 jaar

15. Alle andere antiquiteiten die niet behoren tot de categorieën 1 tot en met 14

a) tussen 50 en 100 jaar oud:

Hoofdstuk 95

— speelgoed, spellen

7013

— glaswerk

7114

— edelsmidswerk

Hoofdstuk 94

— meubelen en meubelstukken

Hoofdstuk 90

— optische instrumenten en instrumenten voor de fotografie of de cinematografie

Hoofdstuk 92

— muziekinstrumenten

Hoofdstuk 91

— uurwerken

Hoofdstuk 44

— houtwaren

Hoofdstuk 69

— aardewerk

5805 00 00

— tapisserieën

Hoofdstuk 57

— tapijten

4814

— behangselpapier

Hoofdstuk 93

— wapens

9706 00 00

b) meer dan 100 jaar oud.

(1)Die ouder zijn dan 50 jaar en niet meer in het bezit van de maker.

(2)Als volgt omschreven in het arrest van het Hof van Justitie in zaak 252/84: „Voorwerpen voor verzamelingen in de zin van post 97.05 van het gemeenschappelijk douanetarief zijn voorwerpen die geschikt zijn om in een verzameling te worden opgenomen, dat wil zeggen voorwerpen die relatief zeldzaam zijn, normalerwijs niet overeenkomstig hun oorspronkelijke bestemming worden gebruikt, voorwerp zijn van speciale handelsbranches buiten de gewone handel in soortgelijke gebruiksvoorwerpen en een hoge waarde hebben.”(1) PB L 319 van 2.12.2011, blz. 56.

(2) PB L 121 van 10.5.2011, blz. 1.

(3) Verordeningen van de Raad (EU) nr. 878/2011 (PB L 228 van 3.9.2011, blz. 1), (EU) nr. 950/2011 (PB L 247 van 24.9.2011, blz. 3), (EU) nr. 1011/2011 (PB L 269 van 14.10.2011, blz. 18), (EU) nr. 1150/2011 (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 1).

(4) Uitvoeringsverordeningen van de Raad (EU) nr. 504/2011 (PB L 136 van 24.5.2011, blz. 45), (EU) nr. 611/2011 (PB L 164 van 24.6.2011, blz. 1), (EU) nr. 755/2011 (PB L 199 van 2.8.2011, blz. 33), (EU) nr. 843/2011 (PB L 218 van 24.8.2011, blz. 1), (EU) nr. 1151/2011 (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 3).

(5) Uitvoeringsbesluit 2011/302/GBVB van de Raad (PB L 136 van 24.5.2011, blz. 91), Uitvoeringsbesluit 2011/367/GBVB van de Raad (PB L 164 van 24.6.2011, blz. 14), Uitvoeringsbesluit 2011/488/GBVB van de Raad (PB L 199 van 2.8.2011, blz. 74), Uitvoeringsbesluit 2011/515/GBVB van de Raad (PB L 218 van 24.8.2011, blz. 20), Besluit 2011/522/GBVB van de Raad (PB L 228 van 3.9.2011, blz. 16), Besluit 2011/628/GBVB van de Raad (PB L 247 van 24.9.2011, blz. 17), Besluit 2011/684/GBVB van de Raad (PB L 269 van 14.10.2011, blz. 33), Besluit 2011/735/GBVB van de Raad (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 53), Uitvoeringsbesluit 2011/736/GBVB van de Raad (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 55).

(6) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(7) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(8) PB L 177 van 30.6.2006, blz. 1.

(9) PB L 345 van 19.12.2002, blz. 1.

(10) PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1.

(11) PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3.

(12) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(13) PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.

(14) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(15) PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70.

(16) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(17) Verordening (EU) nr. 1332/2013 van de Raad van 13 december 2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië (PB L 335 van 14.12.2013, blz. 3).

(18) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

(19) Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1).

(20) IMSI: International Mobile Subscriber Identity. Dit is een unieke identificatiecode voor elk mobiel telefoontoestel, die op de SIM-kaart staat en aan de hand waarvan deze SIM via DSM en UMTS-netwerken kan worden opgespoord.

(21) MSISDN: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Dit is het unieke nummer dat aan elk abonnement op een GSM- of UMTS-netwerk wordt toegekend. Eenvoudig gesteld is het het telefoonnummer van de SIM-kaart in een mobiele telefoon en daarom wordt hierdoor de mobiele abonnee net zo goed geïdentificeerd als door het IMSI-nummer, zulks echter in verband met het doorzenden van gesprekken.

(22) IMEI: International Mobile Equipment Identity. Het is een, gewoonlijk uniek, nummer voor het identificeren van mobiele telefoons van de types GSM, WCDMA en IDEN, alsook van sommige satelliettelefoons. Meestal is het afgedrukt in het batterijvak van de telefoon. Onderschepping (aftappen) kan gericht plaatsvinden via het IMEI-, IMSI- of MSISDN-nummer.

(23) TMSI: Temporary Mobile Subscriber Identity. Dit nummer is het meest gebruikelijk voor de communicatie tussen de telefoon en het netwerk.

(24) SMS: Short Message System

(25) GSM: Global System for Mobile Communications

(26) GPS: Global Positioning System

(27) GPRS: General Package Radio Service

(28) UMTS: Universal Mobile Telecommunication System

(29) CDMA: Code Division Multiple Access

(30) PSTN: Public Switch Telephone Networks

(31) DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

(32) SMTP: Simple Mail Transfer Protocol

(33) GTP: GPRS Tunneling Protocol