Home

Verordening (EU) n r. 753/2011 van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

Verordening (EU) n r. 753/2011 van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

2011R0753 — NL — 01.02.2013 — 007.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 753/2011 VAN DE RAAD

van 1 augustus 2011

betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in AfghanistanDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215, lid 2,

Gezien Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (1), vastgesteld overeenkomstig titel V, hoofdstuk 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie,

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 juni 2011 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (hierna „VN-Veiligheidsraad”) krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties zijn goedkeuring gehecht aan Resolutie 1988 (2011) betreffende de situatie in Afghanistan, die nog steeds een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid.

(2)

Op 1 augustus 2011 heeft de Raad van de Europese Unie Besluit 2011/486/GBVB vastgesteld, waarin ten aanzien van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die zijn aangewezen door het bij Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde comité, dan wel vóór de goedkeuring van die resolutie door het bij de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de VN-Veiligheidsraad ingestelde comité, wordt voorzien in de bevriezing van tegoeden en economische middelen, beperkingen op de toelating tot de Unie, een verbod op de directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en militaire uitrusting en een verbod op de verstrekking van daarmee verband houdende bijstand en diensten.

(3)

Sommige van deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en derhalve is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging ervan, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform door de marktdeelnemers worden toegepast.

(4)

Deze verordening eerbiedigt de grondrechten en beginselen die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend, meer bepaald het recht op een effectief rechtsmiddel en op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening moet worden toegepast overeenkomstig deze rechten.

(5)

Voorts eerbiedigt deze verordening ten volle de verplichtingen van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties en het juridisch bindende karakter van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

(6)

Gezien de specifieke bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid die uitgaat van de situatie in Afghanistan, alsmede om de samenhang met de wijzigings- en herzieningsprocedure voor de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB te waarborgen, dient de bevoegdheid om bijlage I bij deze verordening te wijzigen, te worden uitgeoefend door de Raad.

(7)

De procedure voor wijziging van de lijst in bijlage I bij deze verordening dient in te houden dat de aangewezen natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten in kennis worden gesteld van de redenen waarom zij op de lijst zijn geplaatst, zodat zij in de gelegenheid worden gesteld hun opmerkingen kenbaar te maken. Indien er door een aangewezen persoon, groep, onderneming of entiteit opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, toetst de Raad zijn besluit daaraan en brengt hij de persoon, de groep, de onderneming of de entiteit in kwestie daarvan op de hoogte.

(8)

Met het oog op de toepassing van deze verordening, en teneinde een maximale rechtszekerheid binnen de Unie te waarborgen, dienen de namen en andere relevante gegevens over de natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens deze verordening moeten worden bevroren, openbaar te worden gemaakt. Elke verwerking van persoonsgegevens dient de bepalingen te respecteren van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2), alsook van Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (3).

(9)

Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening op de dag van de bekendmaking ervan in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„tegoeden” :

financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i)contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii)deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii)in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen, derivatencontracten;

iv)interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v)krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi)kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;

vii)bewijsstukken van een belang in tegoeden of financiële middelen;

b)

„bevriezing van tegoeden” : het voorkómen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang hebben tot of omgaan met tegoeden, met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden mogelijk zou worden gemaakt, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille;

c)

„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

d)

„bevriezing van economische middelen” : het voorkómen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;

e)

„technische bijstand” : elke technische steun in verband met reparaties, ontwikkeling, vervaardiging, assemblage, beproeving, onderhoud of enige andere technische dienst; technische bijstand kan de vorm aannemen van bijvoorbeeld instructies, advies, opleiding, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten, met inbegrip van mondelinge vormen van bijstand;

f)

„Sanctiecomité” : het comité van de VN-Veiligheidsraad dat is ingesteld overeenkomstig punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad;

g)

„comité Resolutie 1267” : het comité van de VN-Veiligheidsraad dat is ingesteld bij de Resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de VN-Veiligheidsraad;

h)

„motivering” : het gedeelte van de door het Sanctiecomité verstrekt zaakomschrijving dat openbaar gemaakt mag worden en/of, in voorkomend geval, de door het Sanctiecomité verstrekte samenvatting van de redenen voor plaatsing op de lijst; dan wel de door het comité Resolutie 1267 verstrekte zaakomschrijving en/of samenvatting van de redenen voor plaatsing op de lijst, in geval van een persoon, groep, onderneming of entiteit die in bijlage I bij deze verordening is opgenomen en eerder was opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban (4);

i)

„grondgebied van de Unie” : het grondgebied van alle lidstaten waarop het VWEU van toepassing is, onder de in het VWEU bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim.

Artikel 2

Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met goederen en technologie die op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie (5) (hierna „gemeenschappelijke lijst van militaire goederen” genoemd) zijn opgenomen, of in verband met het leveren, vervaardigen, onderhouden en gebruiken van op de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen opgenomen goederen, aan personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die in bijlage I zijn opgenomen;

b)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de verbodsbepaling onder a) wordt omzeild.

Artikel 3

1. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit, worden bevroren.

2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld.

3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 4

1. Bijlage I bevat een lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten die:

a)onmiddellijk vóór de goedkeuring van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad waren opgenomen op de lijst van de Taliban en andere, met hen verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, zoals aangegeven in deel A („Individuals associated with the Taliban”) en deel B („Entities and other groups and undertaking associated with the Taliban”) van de geconsolideerde lijst van het comité Resolutie 1267, of

b)door het Sanctiecomité zijn aangewezen als personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die verbonden zijn met de Taliban en een bedreiging vormen voor de vrede, stabiliteit en veiligheid van Afghanistan.

2. Bijlage I bevat, indien beschikbaar, de door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité verstrekte informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten te identificeren.

3. Bijlage I bevat ook, indien beschikbaar, de door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité verstrekte informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging. Bijlage I vermeldt tevens de datum van aanwijzing door de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, mits zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a)nodig zijn voor de basisuitgaven van de in bijlage I genoemde personen en de familieleden die van hen afhankelijk zijn, zoals voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare nutsvoorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen,

op voorwaarde dat de betrokken lidstaat het Sanctiecomité in kennis heeft gesteld van deze vaststelling en van zijn voornemen deze toestemming te geven, en het Sanctiecomité binnen drie werkdagen na de kennisgeving geen bezwaar daartegen heeft geuit.

2. In afwijking van artikel 3 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, toestemming geven voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen nodig zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de betrokken lidstaat het Sanctiecomité van de vaststelling in kennis heeft gesteld en het Sanctiecomité de vaststelling heeft goedgekeurd.

3. Personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die in aanmerking wensen te komen voor de in lid 1 of 2 bedoelde vrijstellingen kunnen een verzoek daartoe indienen bij de in bijlage II vermelde bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij zijn gevestigd.

De bevoegde autoriteit als vermeld in bijlage II deelt de persoon, groep, onderneming of entiteit die het verzoek heeft ingediend en alle andere personen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvan de rechtstreekse betrokkenheid bekend is, onmiddellijk schriftelijk mede of het verzoek is ingewilligd.

De betrokken lidstaat deelt tevens de andere lidstaten en de Commissie mede of toestemming voor de ontheffing is gegeven.

4. Tegoeden die zijn vrijgegeven en binnen de Unie zijn overgemaakt ter betaling van uitgaven die krachtens dit artikel zijn erkend, worden niet onderworpen aan verdere beperkende maatregelen krachtens artikel 3.

5. Indien een in bijlage I bij deze verordening opgenomen persoon, groep, onderneming of entiteit reeds was opgenomen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002, blijven toestemmingen met betrekking tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde afwijkingen die eerder zijn gegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangeduid op de in bijlage II vermelde websites, van toepassing.

Artikel 6

1. Artikel 3, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)interesten of andere inkomsten op die rekeningen, of

b)betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop deze verordening op de betrokken rekeningen van toepassing werd, dan wel, in het geval van personen, groepen, ondernemingen of entiteiten die eerder waren opgenomen bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002, vóór de datum waarop Verordening (EG) nr. 337/2000 (6), Verordening (EG) nr. 467/2001 (7) of Verordening (EG) nr. 881/2002 voor het eerst op de rekening van toepassing werd,

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 3, lid 1, worden bevroren.

2. Artikel 3, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie die tegoeden ontvangen die naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit zijn overgemaakt, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 7

1. De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam die die maatregel uitvoeren, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.

2. De verbodsbepaling van artikel 3, lid 2, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die financiering of financiële bijstand hebben verstrekt, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op de bedoelde verbodsbepaling.

Artikel 8

1. Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a)alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 3 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, zoals aangegeven op de in bijlage II vermelde websites, en deze informatie, direct of via de lidstaten, aan de Commissie te doen toekomen, en

b)samen te werken met deze bevoegde autoriteit bij de verificatie van deze informatie.

2. Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 9

De lidstaten en de Commissie stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere voor deze verordening relevante informatie waarover zij beschikken uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.

Artikel 10

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 11

1. Wanneer de VN-Veiligheidsraad of het Sanctiecomité een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit op in de lijst in bijlage I.

2. De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit in kennis van zijn besluit, met inbegrip van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

3. Indien er opmerkingen worden ingediend of substantieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit van het resultaat in kennis.

4. Indien de Verenigde Naties besluiten een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit van de lijst te schrappen, of de identificatiegegevens van een op de lijst geplaatste natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit te wijzigen, past de Raad bijlage I dienovereenkomstig aan.

5. De leden 2 en 3 gelden ook voor een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep, onderneming of entiteit, die voorkomt op de lijst in bijlage I bij deze verordening, die voordien voorkwam op de lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002.

Artikel 12

1. De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende sancties op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze voorschriften worden toegepast. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten delen deze voorschriften na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mede aan de Commissie en melden alle latere wijzigingen ervan.

Artikel 13

Waar er in deze verordening sprake is van een meldingsplicht, of anderszins van de verplichting de Commissie te informeren, in kennis te stellen of met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die vermeld zijn in bijlage II.

Artikel 14

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b)aan boord van vliegtuigen of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c)op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d)op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten;

e)op alle rechtspersonen, groepen, ondernemingen en entiteiten ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 15

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M3
BIJLAGE I

LIJST VAN DE IN ARTIKEL 4 BEDOELDE NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN, GROEPEN, ONDERNEMINGEN EN ENTITEITEN

A.Met de Taliban verbonden personen

▼M7

1)Abdul Baqi Basir Awal Shah (ook bekend als Abdul Baqi)

Titel: a) Maulavi, b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) gouverneur van de provincies Khost en Paktika onder het Taliban-regime; b) viceminister van Informatie en Cultuur onder het Taliban-regime; c) consulaire afdeling, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: omstreeks 1960-1962. Geboorteplaats: a) Jalalabad, provincie Nangarhar, Afghanistan; b) district Shinwar, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) in 2008 lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nangarhar. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Aanvankelijk was Abdul Baqi voor het Taliban-bewind gouverneur van de provincies Khost en Paktika. Vervolgens werd hij benoemd tot viceminister van Informatie en Cultuur. Hij was tevens werkzaam in de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime.

In 2003 was Abdul Baqi betrokken bij tegen de regering gerichte militaire activiteiten in de districten Shinwar, Achin, Naziyan en Dur Baba van de provincie Nangarhar. Sedert 2009 is hij betrokken bij het organiseren van activiteiten van militanten in het gehele oostelijke gebied, met name in de provincie Nangarhar en in de stad Jalalabad.

2)Abdul Qadeer Basir Abdul Baseer (ook bekend als a) Abdul Qadir, b) Ahmad Haji, c) Abdul Qadir Haqqani, d) Abdul Qadir Basir)

Titel: a) Generaal, b) Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: militair attaché, ambassade van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: a) district Surkh Rod, provincie Nangarhar, Afghanistan; b) district Shinwar, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000974 (Afghaans paspoort). Overige informatie: a) financieel adviseur van de Militaire Raad van Peshawar van de Taliban en hoofd van de financiële commissie van de Taliban in Peshawar; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Qadeer Abdul Baseer was actief als penningmeester voor de Taliban in Peshawar, Pakistan, in 2009. Hij was financieel adviseur van de Militaire Raad van Peshawar van de Taliban en stond begin 2010 aan het hoofd van de financiële commissie van de Taliban in Peshawar. Hij draagt persoonlijk zorg voor geldleveringen van de shura (consultatieve raad) van de leiding van de Taliban aan Taliban-groepen overal in Pakistan.

▼M3

3)Amir Abdullah (ook bekend als Amir Abdullah Sahib)

Motivering voor plaatsing op de lijst: voormalig adjunct van de Talibangouverneur van de provincie Kandahar. Adres: Karachi, Pakistan. Geboortedatum: rond 1972. Geboorteplaats: provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) hij heeft reizen gemaakt naar Koeweit, Saudi-Arabië, de Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah en de Verenigde Arabische Emiraten om geld te werven voor de Taliban; b) was penningmeester van Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk; c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:20.7.2010.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Amir Abdullah was penningmeester van Abdul Ghani Baradar, een hooggeplaatste Talibanleider (TI.B.24.01.), en voormalig adjunct van de Talibangouverneur van de provincie Kandahar in Afghanistan. Reisde voor de Taliban naar Koeweit, Saudi-Arabië, Libië en de Verenigde Arabische Emiraten om fondsen te werven. Vergemakkelijkte de communicatie tussen de Taliban-leiders en coördineerde bijeenkomsten van hooggeplaatste personen in het gastenverblijf van zijn woning in Pakistan. Hielp tal van hooggeplaatste Taliban-leden die in 2001 Afghanistan waren ontvlucht om zich in Pakistan te vestigen.

▼M7

4)Abdul Manan Mohammad Ishak

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) eerste secretaris, ambassade van de Taliban, Riyad, Saudi-Arabië; b) handelsattaché, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 1940-1941. Geboorteplaats: Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Manan groeide uit tot een hoge Taliban-commandant in de provincies Paktia, Paktika en Khost, in het oosten van Afghanistan. Ook was hij verantwoordelijk voor verplaatsingen van Taliban-strijders en wapenvervoer over de grens van Afghanistan en Pakistan.

▼M9 —————

▼M3

7)Abdul Rahman Agha

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: Opperrechter van het Militaire Hof onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: a) Afghaans; b) Pakistaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M6 —————

▼M3

9)Janan Agha (ook bekend als Abdullah Jan Agha)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Faryab (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1958; b) rond 1953. Geboorteplaats: Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste raad van de Taliban en adviseur van Moellah Mohammed Omar in juni 2010; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de etnische groep van de Sadat. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

10)Sayed Mohammad Azim Agha (ook bekend als a) Sayed Mohammad Azim Agha; b) Agha Saheb)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: Directeur van de afdeling paspoorten en visa van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1966, b) rond 1969. Geboorteplaats: provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sayed Mohammad Azim Agha was ambtenaar in dienst van de afdeling paspoorten en visa van het ministerie van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime.

11)Sayyed Ghiassouddine Agha (ook bekend als a) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin; b) Sayyed Ghayasudin; c) Sayed Ghias)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) minister van Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden onder het Taliban-regime; b) minister van Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1961. Geboorteplaats: district Kohistan, provincie Faryab, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) Taliban-lid verantwoordelijk voor de provincies Faryab, Jawzjan, Sari Pul en Balkh in Afghanistan in juni 2010; b) betrokken bij drugshandel; c) lid van de hoge raad van de Taliban en van de militaire raad van de Taliban in december 2009; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; e) behoort tot de etnische groep van de Sadat. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sayyed Ghiassouddine Agha was ook minister van Onderwijs van het Taliban-regime. Tevens was hij na mei 2007 het Taliban-lid dat verantwoordelijk was voor de provincie Faryab in Afghanistan. Vermoedelijk is hij betrokken bij drugshandel.

12)Mohammad Ahmadi

Titel: a) Moellah; b) Hadji. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) president van de centrale bank (Da Afghanistan Bank) onder het Taliban-regime; b) minister van Financiën onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan, b) district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de Kakar-stam; c) lid van de hoogste raad van de Taliban. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M7

13)Mohammad Shafiq Ahmadi Fatih Khan (ook bekend als Mohammad Shafiq Ahmadi)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Samangan onder het Taliban-regime. Geboortedatum: 1956-1957. Geboorteplaats: Charmistan, district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: behoort tot de Hottak-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

▼M3

14)Ahmadullah (ook bekend als a) Ahmadulla; b) Mohammad Ahmadullah)

Titel: Qari. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Veiligheid (Inlichtingen) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1975; b) rond 1965. Geboorteplaats: a) regio Khogyani, district Qarabagh, provincie Ghazni, Afghanistan, b) district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) naar verluidt overleden in december 2001, b) behoorde tot de Khogyani-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In 2003 verdeelde Ahmadullah explosieven onder militanten en gaf hij hen leiding bij aanslagen in Afghanistan.

15)Abdul Bari Akhund (ook bekend als a) Haji Mullah Sahib; b) Zakir)

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Helmand onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: a) district Baghran, provincie Helmand, Afghanistan, b) district Now Zad, provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste raad van de Taliban in 2009; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) behoort tot de Alokozai-stam; d) lid van de Taliban-leiding in de provincie Helmand, Afghanistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

16)Ahmed Jan Akhundzada Wazir (ook bekend als a) Haji Ahmad Jan, b) Ahmed Jan Akhund)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Water en Elektriciteit onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1953 en 1958. Geboorteplaats: a) provincie Kandahar, Afghanistan; b) district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste militaire raad van de Taliban in 2009; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

17)Attiqullah Akhund

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Landbouw onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: district Shah Wali Kot, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste militaire raad van de Taliban en van de hoogste raad van de Taliban in juni 2010; b) behoort tot de Popalzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

18)Hamidullah Akhund Sher Mohammad (ook bekend als a) Janat Gul; b) Hamidullah Akhund)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: hoofd van Ariana Afghan Airlines onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1972 en 1973. Geboorteplaats: a) Sarpolad, district Washer, provincie Helmand, Afghanistan; b) district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: behoort tot de Ghilzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

19)Mohammad Hassan Akhund

Titel: a) Moellah; b) Hadji. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) eerste plaatsvervanger, Raad van Ministers van het Taliban-regime; b) minister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime; c) gouverneur van Kandahar onder het Taliban-regime; d) politiek adviseur van Moellah Mohammed Omar. Geboortedatum: a) rond 1955-1957; b) rond 1945-1950. Geboorteplaats: Pashmul, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) heeft nauwe banden met Moellah Mohammed Omar; b) lid van de hoogste raad van de Taliban in december 2009; c) behoort tot de Kakar-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammed Hassan Akhund heeft nauwe banden met Mohammed Omar.

Mohammed Hassan Akhund was medio 2009 nog steeds actief als Taliban-leider. Begin 2010 was hij één van de meest doeltreffende Taliban-commandanten.

20)Mohammad Abbas Akhund

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Volksgezondheid onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Khas Uruzgan, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste raad van de Taliban, belast met het Medisch Comité, in januari 2011, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de Barakzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

21)Mohammad Essa Akhund

Titel: a) Alhaj; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Watervoorziening, Afvalwaterverwerking en Elektriciteit onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: regio Mial, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: behoort tot de Nurzay-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M4

22)Ubaidullah Akhund Yar Mohammed Akhund (ook bekend alsa) Obaidullah Akhund; b) Obaid Ullah Akhund)

Titel: a) Mullah, b) Hadji, c) Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Defensie onder het Talibanregime. Geboortedatum: a) ongeveer 1968; b) 1969. Geboorteplaats: a) Sangisar, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan, b) district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan, c) Nalgham-gebied, district Zheray, provincie Kandahar , Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) was een van de plaatsvervangers van Moellah Mohammed Omar; b) was lid van de hoogste raad van de Taliban, belast met militaire operaties; c) gearresteerd in 2007 en gedetineerd in Pakistan; d) zou overleden zijn in maart 2010, e) door huwelijk verbonden met Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad; f) behoorde tot de Alokozai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ubaidullah Akhund was plaatsvervanger van Mohammed Omar en als lid van de leiding van de Taliban belast met militaire operaties.

23)Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (ook bekend alsa) Ahmad Jan Akhunzada; b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincies Zabol en Uruzgan onder het Talibanregime. Geboortedatum: 1966-1967. Geboorteplaats: a) Lablan, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan; b) district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Uruzgan, Afghanistan, begin 2007; b) zwager van Moellah Mohammed Omar; Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada was begin 2007 als Talibanlid belast met de provincie Uruzgan.

▼M3

24)Mohammad Eshaq Akhunzada (ook bekend als Mohammad Ishaq Akhund)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Laghman (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Eshaq Akhunzada was in 2008 provinciaal commandant voor de Taliban van de provincie Ghazni, Afghanistan, en was nog in 2011 in die provincie actief.

▼M7

25)Agha Jan Alizai (ook bekend als a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha, f) Abdul Habib)

Titel: Hadji. Geboortedatum: a) 15.10.1963, b) 14.2.1973, c) 1967, d) rond 1957. Geboorteplaats: a) Hitemchai, provincie Helmand, Afghanistan; b) provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) beheerde een netwerk voor drugshandel in de provincie Helmand, Afghanistan; b) maakte regelmatig reizen naar Pakistan. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 4.11.2010.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Agha Jan Alizai leidde een van de grootste drugshandelnetwerken in de provincie Helmand, Afghanistan, en betaalde de Taliban om zijn drugshandel te beschermen. In 2008 trof een groep drugshandelaren, onder wie Alizai, een regeling met de Taliban waarbij zij aan de Taliban een grondbelasting betaalden voor hun opiumplantages en de Taliban in ruil daarvoor instemden met het organiseren van drugstransporten.

De Taliban stemden er ook mee in de drugshandelaren en hun opslagplaatsen bescherming te bieden, terwijl de drugshandelaren onderdak en vervoer verschaften aan Taliban-strijders. Alizai was ook betrokken bij de aankoop van wapens voor de Taliban en reisde regelmatig naar Pakistan om er hooggeplaatste Taliban-leiders te ontmoeten. Alizai speelde voorts een faciliterende rol bij de aanschaf van valse Iraanse paspoorten waarmee Taliban-leden naar Iran reisden voor trainingen. In 2009 bezorgde Alizai een Taliban-bevelhebber een paspoort en financiële middelen om naar Iran te reizen.

▼M3

26)Allah Dad Mati (ook bekend als a) Allahdad; b) Shahidwror; c) Akhund)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) minister van Stadsontwikkeling onder het Taliban-regime; b) president van de centrale bank (Da Afghanistan Bank) onder het Taliban-regime; c) hoofd van Ariana Afghan Airlines onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1953; b) rond 1960. Geboorteplaats: district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) verloor een voet bij de explosie van een landmijn; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) behoort tot de Nurzay-stam. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Allahdad, die behoort tot de Nurzay-stam uit Spin Boldak, is benoemd tot minister van Woningbouw en Huisvesting nadat hij eerder onder het Taliban-regime andere ambtelijke posten had bekleed.

27)Aminullah Amin Quddus (ook bekend als a) Muhammad Yusuf; b) Aminullah Amin)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Saripul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: Loy Karez, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoge raad van de Taliban in 2011, b) behoort tot de Nurzay-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M7

28)Mohammad Sadiq Amir Mohammad

Titel: a) Alhaj, b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: hoofd van het Afghaanse handelsagentschap, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1934. Geboorteplaats: a) provincie Ghazni, Afghanistan; b) provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE 011252 (Afghaans paspoort). Overige informatie: naar verluidt overleden. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Sadiq Amir Mohammad was lid van de nieuwe majlis-shura die naar verluidt in oktober 2006 is aangekondigd door Mohammed Omar.

▼M3

29)Muhammad Taher Anwari (ook bekend als a) Mohammad Taher Anwari; b) Muhammad Tahir Anwari; c) Mohammad Tahre Anwari)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) directeur Administratieve Aangelegenheden onder het Taliban-regime; b) minister van Financiën onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1961. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: behoort tot de Andar-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Als directeur Administratieve Aangelegenheden viel Muhammad Taher Anwari onder de raad van Ministers van het Taliban-regime - het hoogste niveau binnen de Taliban-hiërarchie. Hij was tevens minister van Financiën van het Taliban-regime.

Bovendien schreef hij toespraken voor de hoogste Taliban-leider, Mohammed Omar (TI.O.4.01).

30)Arefullah Aref

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) viceminister van Financiën onder het Taliban-regime; b) gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime; c) gouverneur van de provincie Paktia onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: a) district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan, b) district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de Andar-stam. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

▼M7

31)Sayed Esmatullah Asem Abdul Quddus (ook bekend als a) Esmatullah Asem, b) Asmatullah Asem, c) Sayed Esmatullah Asem)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) viceminister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het Taliban-regime; b) secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1967. Geboorteplaats: Qalayi Shaikh, district Chaparhar, provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoge raad van de Taliban sinds mei 2007; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) lid van de Taliban-shura van Peshawar; d) verantwoordelijk voor activiteiten van de Afghaanse Taliban in federaal bestuurde stamgebieden in Pakistan in 2008; e) hoofddeskundige op het gebied van zelfmoordaanslagen met geïmproviseerde explosieven (IED’s) sinds 2012. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ten tijde van opname in de lijst was Sayed Esmatullah Asem tevens secretaris-generaal van de Afghaanse Rode Halve Maan (ARCS) onder het Taliban-bewind. In mei 2007 trad hij toe tot de leiding van de Taliban. In 2009 was hij voorts lid van een regionale Taliban-raad.

Sayed Esmatullah Asem heeft de leiding gehad over een groep Taliban-strijders in het district Chaparhar, in de provincie Nangarhar, Afghanistan. Als Taliban-commandant in de provincie Konar zond hij in 2007 zelfmoordenaars naar verschillende provincies in het oosten van Afghanistan om er bomaanslagen te plegen.

Eind 2008 leidde Sayed Esmatullah Asem een opleidingskamp van de Taliban in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

32)Atiqullah

Titel: a) Hadji, b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1962. Geboorteplaats: a) district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan; b) district Arghandab. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de politieke commissie van de hoge raad van de Taliban in 2010; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) behoort tot de Alizai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Kreeg een functie in Kandahar na de inname van Kabul door de Taliban in 1996. Werd in 1999 of 2000 benoemd tot eerste viceminister van Landbouw, en vervolgens tot viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Werd na de val van het Taliban-regime operationeel medewerker van de Taliban in het zuiden van Afghanistan. Werd in 2008 adjunct van de Taliban-gouverneur van de provincie Helmand in Afghanistan.

▼M3

33)Azizirahman Abdul Ahad

Titel: Mr. Motivering voor plaatsing op de lijst: derde secretaris, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 1972. Geboorteplaats: district Shega, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identiteitsnr.: 44323 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). Overige informatie: behoort tot de Hotak-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

34)Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (ook bekend als a) Mullah Baradar Akhund; b) Abdul Ghani Baradar)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Defensie onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Yatimak, district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) gearresteerd in februari 2010 en gedetineerd in Pakistan; b) verzoek tot uitlevering aan Afghanistan hangende voor het Hooggerechtshof in Lahore, Pakistan in juni 2011; c) behoort tot de Popalzai-stam; d) hooggeplaatste militaire bevelhebber van de Taliban en lid van de Quetta-raad van de Taliban in mei 2007. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Ghani Baradar was een hooggeplaatste militaire commandant van de Taliban en trad in februari 2010 toe tot de leiding van de Taliban.

Als viceminister van Defensie van het Taliban-regime werd hij beschouwd als een van Mohammed Omar's (TI.O.4.01) plaatsvervangers en gaf hij leiding aan de afdeling militaire zaken van de Taliban.

Hij was een sleutelfiguur binnen het netwerk van de Taliban en organiseerde Taliban-operaties tegen de Afghaanse regering en tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid, in nauwe samenwerking met de minister van Defensie van de Taliban, Ubaidullah Akhund (TI.A.22.01).

35)Shahabuddin Delawar

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: plaatsvervanger in het Hooggerechtshof onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) 1957; b) 1953. Geboorteplaats: provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) plaatsvervangend hoofd van de ambassade van de Taliban in Riyadh, Saudi-Arabië tot 25 september 1998; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

36)Dost Mohammad (ook bekend als Doost Mohammad)

Titel: a) Moellah; b) Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Ghazni onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: Nawi Deh, district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) heeft banden met Moellah Jalil Haqqani; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) behoort tot de Popalzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Dost Mohammad is door de leiding van de Taliban tevens belast met de leiding over de militaire operaties in Angora, in de provincie Nuristan in Afghanistan.

In maart 2010 was Dost Mohammad de Taliban-schaduwgouverneur van de provincie Nuristan en stond hij aan het hoofd van een madrassa van waaruit hij strijders rekruteerde.

37)Mohammad Azam Elmi (ook bekend als Muhammad Azami)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Mijnbouw en Industrie onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Sayd Karam, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: naar verluidt overleden in 2005. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

38)Faiz

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: hoofd van de afdeling Voorlichting, ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1969. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M7

39)Rustum Hanafi Habibullah (ook bekend als a) Rostam Nuristani, b) Hanafi Sahib).

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Dara Kolum, district Do Aab, provincie Nuristan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nuristan, Afghanistan, sinds mei 2007; b) behoort tot de Nuristani-stam; c) is naar verluidt begin 2012 overleden. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

▼M3

40)Gul Ahmad Hakimi

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: handelsattaché, consulaat-generaal van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: a) provincie Logar, Afghanistan; b) provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Gul Ahmad Hakimi was tevens directeur-generaal van de afdeling Secundair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs in Kabul van het Taliban-regime voordat hij in 1996 werd benoemd in Karachi.

41)Abdullah Hamad Mohammad Karim (ook bekend als al-Hammad)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: consul-generaal, consulaat-generaal van de Taliban, Quetta, Pakistan. Geboortedatum: 1972. Geboorteplaats: Darweshan, regio Hazar Juft, district Garmser, provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000857 (afgegeven op 20.11.1997). Nationaal identiteitsnr.: 300786 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de etnische groep van de Beloetsjen. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

42)Hamdullah Allah Noor

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: repatriëringsattaché, consulaat-generaal van de Taliban, Quetta, Pakistan. Geboortedatum: 1973. Geboorteplaats: district nummer 6, Kandahar, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identiteitsnr.: 4414 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de etnische groep van de Beloetsjen. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M9 —————

▼M7

44)Din Mohammad Hanif (ook bekend als a) Qari Din Mohammad, b) Iadena Mohammad)

Titel: Qari. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) minister van Planning onder het Taliban-regime; b) minister van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1955, b) 1.1.1969 (als Iadena Mohammad). Geboorteplaats: a) Shakarlab, district Yaftali Pain, provincie Badakhshan, Afghanistan; b) Badakhshan (als Iadena Mohammad). Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: OA 454044 (als Iadena Mohammad). Overige informatie: a) lid van de hoge raad van de Taliban verantwoordelijk voor de provincies Takhar en Badakhshan; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

▼M3

45)Abdul Jalil Haqqani (ook bekend als a) Abdul Jalil Akhund; b) Mullah Akhtar; c) Nazar Jan)

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) district Arghandaab, provincie Kandahar, Afghanistan, b) Kandahar, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: OR 1961825 (afgegeven op naam van Moellah Akhtar, op 4 februari 2003 door het Afghaans consulaat in Quetta, Pakistan, vervallen op 2 februari 2006). Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) lid van de hoogste raad van de Taliban in mei 2007; c) lid van de financiële commissie van de Taliban-raad. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M9

46)Badruddin Haqqani (ook bekend als Atiqullah)

Adres: Miram Shah, Pakistan. Geboortedatum: omstreeks 1975-1979. Geboorteplaats: Miram Shah, Noord-Waziristan, Pakistan. Andere informatie: a) operationeel bevelhebber van het Haqqani-netwerk en lid van de Taliban-raad in Miram Shah; b) heeft meegewerkt aan de leiding van aanvallen tegen doelwitten in Zuidoost-Afghanistan; c) zoon van Jalaluddin Haqqani, broer van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani en Nasiruddin Haqqani, neef van Khalil Ahmed Haqqani; d) zou zijn overleden eind augustus 2012. Datum van plaatsing op de VN-lijst:11.5.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Badruddin Haqqani is operationeel commandant van het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep strijders die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqani-netwerk heeft steeds een prominente rol gespeeld onder de opstandelingen in Afghanistan, en is verantwoordelijk voor diverse opvallende aanslagen. De leiding van het Haqqani-netwerk wordt gevormd door de oudste drie zoons van oprichter Jalaluddin Haqqani, die zich halverwege de jaren negentig achter het Taliban-regime van Moellah Mohammed Omar schaarde. Badruddin is een zoon van Jalaluddin en een broer van Nasiruddin Haqqani en Sirajuddin Haqqani, en een neef van Khalil Ahmed Haqqani.

Badruddin gidst de met de Taliban samenwerkende opstandelingen en buitenlandse strijders naar doelwitten in Zuidoost-Afghanistan. Hij heeft zitting in de Taliban-shura van Miram Shah, waaronder de activiteiten van het Haqqani-netwerk ressorteren.

Aangenomen wordt dat Badruddin binnen het Haqqani-netwerk, dat ongeveer duizend strijders onder zijn commando heeft, een van de belangrijkste militaire leiders en een van de belangrijkste planners van zelfmoordaanslagen is. Het Haqqani-netwerk is verantwoordelijk voor een groot aantal aanslagen in Oost-Afghanistan en Kabul. Badruddin wordt geacht rechtstreeks te zijn betrokken bij aanslagen tegen zowel buitenlandse als Afghaanse strijdmachten alsook tegen burgers; hij werkt nauw samen met andere terroristische organisaties zoals Al-Qaida en de Islamitische Beweging van Oezbekistan.

Badruddin zou ook de man zijn achter ontvoeringen door het Haqqani-netwerk. Tal van Afghanen en buitenlanders zijn in de Afghaans-Pakistaanse grensstreek onder zijn verantwoordelijkheid ontvoerd.

▼M3

47)Ezatullah Haqqani Khan Sayyid (ook bekend als Ezatullah Haqqani)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Planning onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: district Alingar, provincie Laghman, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-shura van Peshawar in 2008; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ezatullah Haqqani is op 23 februari 2001 aanvankelijk op de lijst vermeld als Maulavi Ezatullah. De toevoeging "Haqqani" op de lijst dateert van 27 september 2007.

Sedert 2009 is Ezatullah Haqqani lid van een regionale Taliban-raad.

48)Jalaluddin Haqqani (ook bekend als a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani; c) Jallalouddine Haqani)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Grensaangelegenheden onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1942, b) rond 1948. Geboorteplaats: a) regio Garda Saray, district Waza Zadran, provincie Paktia, Afghanistan; b) district Neka, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Nasiruddin Haqqani en Badruddin Haqqani; b) broer van Mohammad Ibrahim Omari en Khalil Ahmed Haqqani; c) actief Taliban-leider; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; e) hoofd van de Taliban-shura van Miram Shah in 2008; f) behoort tot de Zadran-stam. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Jalaluddin Haqqani onderhield nauwe banden met Osama bin Laden en Mohammed Omar. Hij is de vader van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani en een actieve leider van de Taliban. Jalaluddin Haqqani verzorgde in 2007 ook de verbindingen tussen Al Qaida en de Taliban. In juni 2008 was hij voorzitter van de„Miram Shah-raad” van de Taliban.

Aanvankelijk bekleedde hij een leidinggevende positie in de Mwalawi Hezbi Islami-partij in de provincies Khost, Paktika en Paktia. Later voegde hij zich bij de Taliban en werd hij benoemd tot minister van Grensaangelegenheden. Na de val van het Taliban-regime ontkwam hij samen met leden van de Taliban en van Al Qaida naar noord-Waziristan, waar hij zijn milities hergroepeerde met het oog op de strijd tegen de regering van Afghanistan.

Haqqani is beschuldigd van betrokkenheid bij de bomaanslag op de Indiase ambassade in Kabul in 2008 en bij de poging om president Karzai te vermoorden tijdens een militaire parade in Kabul eerder dat jaar. Haqqani was ook betrokken bij een aanslag op ministeriegebouwen in Kabul in februari 2008.

▼M4

49)Khalil Ahmed Haqqani (ook bekend alsa) Khalil Al-Rahman Haqqani; b) Khalil ur Rahman Haqqani; c) Khaleel Haqqani)

Titel: Hadji. Adres: a) Peshawar, Pakistan; b) bij de Dergey Manday Madrassa in de Dergey Manday, nabij Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; c) Kayla nabij Miram Shah, Noord-Waziristan, federaal bestuurde stamgebieden, Pakistan; d)Sarana Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. Geboortedatum: a) 1.1.1966; b) tussen 1958 en 1964. Geboorteplaats: Sarana, regio Garda Saray, district Waza Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) eminent lid van het Haqqaninetwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan; b) reisde eerder naar Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, met het oog op fondsenwerving; c) broer van Jalaluddin Haqqani en oom van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Datum van aanwijzing door de VN:9.2.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Khalil Ahmed Haqqani is een hoge functionaris binnen het Haqqaninetwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqaninetwerk, dat een prominente rol speelt onder de opstandelingen in Afghanistan, is opgericht door de broer van Khalil Haqqani, Jalaluddin Haqqani (TI.H.40.01.), die zich halverwege de jaren negentig achter het Talibanregime van Moellah Mohammed Omar schaarde.

Khalil Haqqani houdt zich bezig met fondsenwerving voor de Taliban en het Haqqaninetwerk; hij is vaak in het buitenland om er geldschieters te ontmoeten. In september 2009 was hij al in de Golfregio geweest en had er fondsen geworven, zoals ook uit bronnen in Zuid- en Oost-Azië.

Khalil Haqqani verstrekt ook steun aan de Taliban en het Haqqaninetwerk in Afghanistan. Begin 2010 al gaf hij financiële steun aan Talibancellen in de provincie Logar in Afghanistan. In 2009 leverde en controleerde hij ongeveer 160 soldaten in de provincie Logar in Afghanistan; hij was een van de schuldigen aan het vasthouden van tegenstanders die door de Taliban en het Haqqaninetwerk gevangen waren genomen. Voor Talibanoperaties stond Khalil Haqqani onder het bevel van zijn neef Sirajuddin Haqqani.

Khalil Haqqani heeft voorts gewerkt voor rekening van Al Qaida, en is met hun militaire operaties in verband gebracht. In 2002 heeft hij troepen van Al Qaida in de provincie Paktia in Pakistan versterking geboden.

▼M3

50)Mohammad Moslim Haqqani Muhammadi Gul (ook bekend als Moslim Haqqani)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) viceminister voor Bedevaart en Religieuze Aangelegenheden onder het Taliban-regime; b) viceminister van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: Gorgan, district Pul-e-Khumri, provincie Baghlan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identiteitsnr.: 1136 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). Overige informatie: a) etnische Pasjtoen uit de provincie Baghlan; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Moslim Haqqani was tevens viceminister van Hoger Onderwijs van het Taliban-regime. De aanwijzing is op 18 juli 2007 toegevoegd aan de lijst.

51)Mohammad Salim Haqqani

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister voor Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1966-1967. Geboorteplaats: district Alingar, provincie Laghman, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) tweede bevelhebber van Ezatullah Haqqani Khan Sayyid in maart 2010; b) lid van de militaire raad van de Taliban van Peshawar in juni 2010; c) behoort tot de etnische groep van de Pashai. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In 2006 maakte Mohammad Salim Haqqani deel uit van een Taliban-raad die plannen smeedde voor aanslagen op strijdkrachten van de Afghaanse regering in de provincie Laghman, in Afghanistan. Eind 2004 was hij Taliban-commandant in deze provincie.

52)Nasiruddin Haqqani (ook bekend als a) Naseer Haqqani; b) Dr Naseer Haqqani; c) Nassir Haqqani; d) Nashir Haqqani; e) Naseruddin; f) Dr Alim Ghair)

Adres: Pakistan. Geboortedatum: rond 1970-1973. Geboorteplaats: district Neka, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: een van de leiders van het Haqqani-netwerk, dat opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Zoon van Jalaluddin Haqqani. Hij heeft reizen gemaakt naar Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten om geld bijeen te brengen voor de Taliban. Datum van aanwijzing door de VN:20.7.2010.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Het Haqqani Netwerk is een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Het Haqqani-netwerk heeft steeds een prominente rol gespeeld onder de opstandelingen in Afghanistan, en is verantwoordelijk voor diverse opvallende aanslagen. De leiding van het Haqqani-netwerk wordt gevormd door de oudste drie zonen van stichter Jalaluddin Haqqani; een van hen is Nasiruddin Haqqani.

Nasiruddin Haqqani fungeert als afgezant voor het Haqqani-netwerk en doet vooral aan fondsenwerving. In 2004 reisde hij in gezelschap van een Talibanmedestander naar Saudi-Arabië om er geld te verzamelen voor de Taliban. Voorts heeft hij in 2004 geld verstrekt aan militanten in Afghanistan, om er de presidentsverkiezingen te saboteren. Zeker vanaf 2005 en tot 2008 heeft hij diverse reizen ondernomen om geld bijeen te brengen voor het Haqqani-netwerk, met name op geregelde tijdstippen naar de Verenigde Arabische Emiraten in 2007, en eenmaal naar een andere Golfstaat in 2008. Medio 2007 zou Haqqani over drie grote financieringsbronnen hebben beschikt: schenkingen uit de Golfregio, drugshandel, en betalingen door Al Qaida. Eind 2009 ontving Nasiruddin Haqqani honderdduizenden dollars van medestanders van Al Qaida op het Arabisch schiereiland om er de activiteiten van het Haqqani-netwerk mee te bekostigen.

53)Sayyed Mohammed Haqqani (ook bekend als Sayyed Mohammad Haqqani)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) directeur Administratieve Zaken onder het Taliban-regime; b) hoofd Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: Chaharbagh, district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) afgestudeerd aan Haqqaniya Madrassa in Akora Khattak, Pakistan; b) heeft vermoedelijk nauwe banden gehad met Taliban-leider Moellah Mohammad Omar; c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; d) lid van de hoogste raad van de Taliban in juni 2010; e) behoort tot de Barakzay-stam. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sayyed Mohammed Haqqani is een bondgenoot van Gulbbudin Hekmatyar en een trouwe aanhanger van Moellah Mohammed Omar. Als Directeur administratieve zaken van het Taliban-regime verdeelde hij Afghaanse identiteitskaarten onder aan Al Qaida gelieerde buitenlanders die in Afghanistan vochten en zamelde hij grote sommen geld onder hen in.

Sayyed Mohammed Haqqani heeft in 2003 en 2004 verschillende ontmoetingen gehad met Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri en Farhad, de secretaris van Mohammed Omar. Hij opende een boekwinkel in de bazaar van Qissa Khwani, Peshawar, Pakistan, die betrokken was bij de financiering van de Taliban. In maart 2009 was hij nog altijd actief als leider van de Taliban-opstand.

54)Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (ook bekend als a) Siraj Haqqani; b) Serajuddin Haqani; c) Siraj Haqani; d) Saraj Haqani; e) Khalifa)

Motivering voor plaatsing op de lijst: Na'ib Amir (tweede bevelhebber). Adres: a)Kela neighbourhood/Danda neighbourhood, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; b)Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; c)Dergey Manday Madrasa, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan. Geboortedatum: rond 1977/1978. Geboorteplaats: a) Danda, Miramshah, Noord-Waziristan, Pakistan; b) Srana, district Garda Saray, provincie Paktia, Afghanistan; c) district Neka, provincie Paktika, Afghanistan; d) provincie Khost, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) sinds 2004 de belangrijkste operationele bevelhebber in de oostelijke en zuidelijke regio’s van Afghanistan; b) zoon van Jallaloudine Haqqani; c) behoort tot de sectie Sultan Khel van de Zardan-stam van Garda Saray in de provincie Paktia, Afghanistan; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:13.9.2007.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani in een van de meest prominente, invloedrijke, charismatische en ervaren leiders binnen het Haqqani-netwerk, een groep strijders die nauwe banden onderhoudt met zowel de Taliban als Al Qaida, en is sedert 2004 een van de belangrijkste operationele commandanten van het netwerk.

Een groot deel van zijn macht en gezag ontleent Sirajuddin Haqqani aan zijn vader, Jalaluddin Haqqani, een voormalig minister van het Taliban-regime, die militair commandant en bemiddelaar voor Al Qaida en de Taliban was aan weerszijden van de grens tussen Afghanistan en Pakistan. Gedurende zijn ministerschap onder het Taliban-regime smeedde Jalaluddin Haqqani zeer hechte banden met Al Qaida.

Sirajuddin Haqqani heeft nauwe banden met de Taliban, die hem van financiële middelen voorziet, ten behoeve van zijn operaties. Ook ontvangt hij middelen van verschillende andere groepen en personen, onder wie vooraanstaande drugshandelaren. Hij is een belangrijke faciliteerder van terroristische operaties in Afghanistan en steunt activiteiten in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Zijn banden met de Taliban zijn in mei 2006 bekendgemaakt door Moellah Dadullah, op dat moment een van de hoogste militaire bevelvoerders van de Taliban, die verklaarde dat hij samenwerkte met Sirajuddin Haqqani en met hem operaties plande. Ook heeft hij banden met Jaish-i-Mohammed.

Sirajuddin Haqqqani is actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van aanslagen die gericht zijn tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid (ISAF), Afghaanse functionarissen en burgers, vooral in de oostelijke en zuidelijke regio's van Afghanistan. Ook rekruteert hij regelmatig strijders en zendt hij strijders naar de provincies Khost, Paktia en Paktika in Afghanistan.

Sirajuddin Haqqani was betrokken bij de zelfmoordaanslagen met bommen op een bus van de politieacademie in Kabul op 18 juni 2007 waarbij 35 politiefunctionarissen omkwamen.

55)Abdul Hai Hazem Abdul Qader (ook bekend als Abdul Hai Hazem)

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: eerste secretaris, consulaat-generaal van de Taliban, Quetta, Pakistan. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: Pashawal Yargatoo, district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 0001203 (Afghaans paspoort). Adres: a)Iltifat, district Shakardara, provincie Kabul, Afghanistan; b) wijk Puli Charkhi, District Number 9, Kabul, provincie Kabul. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

56)Hidayatullah (ook bekend als Abu Turab)

Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Burgerluchtvaart en Toerisme onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de Ghilzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:8.3.2001.

57)Abdul Rahman Ahmad Hottak (ook bekend als Hottak Sahib)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) viceminister (Cultuur) van Voorlichting en Cultuur onder het Taliban-regime; b) hoofd van de consulaire afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Hottak-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

58)Najibullah Haqqani Hidayatullah (ook bekend als Najibullah Haqani)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Financiën onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) ongeveer 1964; b) 1969. Geboorteplaats: Moni, district Shigal, provincie Kunar. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) neef van Moulavi Noor Jalal; b) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Laghman eind 2010. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Najibullah Haqqani Hydayetullah was tevens viceminister van Financiën van het Taliban-regime. De aanwijzing is op 18 juli 2007 toegevoegd aan de lijst. Op 27 september 2007 is de vermelding geactualiseerd, waarbij de oorspronkelijke vermelding "viceminister van Openbare Werken van het Taliban-regime" is verwijderd.

Najibullah Haqqani Hydayetullah was lid van de Taliban-raad in de provincie Kunar, Afghanistan, in mei 2007. Hij is een neef van Noor Jalal.

In juni 2008 is hij door de leiding van de Taliban benoemd tot verantwoordelijke voor de militaire activiteiten in de provincie Kunar.

59)Gul Agha Ishakzai (ook bekend als a) Mullah Gul Agha; b) Mullah Gul Agha Akhund; c) Hidayatullah; d) Haji Hidayatullah; e) Hayadatullah)

Adres: Pakistan. Geboortedatum: rond 1972. Geboorteplaats: Band-e-Timor, district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Overige informatie: a) lid van een Taliban-raad die de inzameling van de zakat (islamitische belasting) in de provincie Beloetsjistan, Pakistan, coördineert; b) hoofd van de financiële commissie van de Taliban; c) heeft banden met Moellah Mohammed Omar; d) was Omars voornaamste financiële officier en een van zijn naaste adviseurs; e) behoort tot de Ishaqzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:20.7.2010.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Gul Agha Ishakzai staat aan het hoofd van de financiële commissie van de Taliban en is lid van een onlangs ingestelde Taliban-raad die de inzameling van de zakat (Islamitische belasting) in de provincie Beloetsjistan, Pakistan, coördineert. Hij heeft ook geld ingezameld voor zelfmoordaanslagen in Kandahar, Afghanistan, en was betrokken bij de uitkering van geld aan Talibanstrijders en hun familie.

Als jeugdvriend van Talibanleider Moellah Mohammad Omar was Gul Agha Ishakzai Omars voornaamste financiële officier en een van zijn naaste adviseurs. Op een gegeven moment was hij degene die besliste wie een ontmoeting mocht hebben met Moellah Omar. Hij woonde tijdens het Taliban-regime samen met Omar in het presidentieel paleis.

In december 2005 heeft Gul Agha Ishakzai de verhuizing van mensen en goederen naar Talibantrainingskampen gefaciliteerd; eind 2006 reisde hij naar het buitenland voor de aanschaf van wapenonderdelen.

60)Qudratullah Jamal (ook bekend als Hadji Sahib)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Voorlichting onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Gardez, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoge raad van de Taliban en lid van de culturele commissie van de Taliban in 2010; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In april 2009 liet de leiding van de Taliban weten dat Qudratullah Jamal was benoemd tot verbindingspersoon voor de contacten met hun vrienden en sympathisanten overal ter wereld.

▼M7

61)Saleh Mohammad Kakar Akhtar Muhammad (ook bekend als Saleh Mohammad).

Geboortedatum: a) rond 1962, b) 1961. Geboorteplaats: a) Nalgham, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Sangesar, district Panjway, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) gaf leiding aan een smokkelnetwerk in de provincies Kandahar en Helmand van Afghanistan; b) leidde voordien heroïneverwerkingslaboratoria in Band-e-Timor, provincie Kandahar, Afghanistan; c) bezat een autohandel in Mirwais Mena, district Dand, provincie Kandahar, Afghanistan; d) gearresteerd in 2008-2009 en gedetineerd in Afghanistan in 2011; e) via huwelijk connecties met Moellah Ubaidullah Akhund Yar Mohammad Akhund; f) behoort tot de Kakar-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 4.11.2010.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Saleh Mohammad Kakar is een drugshandelaar die een georganiseerd smokkelnetwerk in de provincies Kandahar en Helmand, Afghanistan, leidde, om in de logistieke en financiële behoeften van de Taliban te voorzien. Voor zijn arrestatie door de Afghaanse autoriteiten leidde hij laboratoria voor heroïneverwerking in Band-e-Timor, Kandahar, Afghanistan, die onder bescherming van de Taliban stonden.

Kakar stond in contact met hoge Taliban-leiders, inde namens hen geld bij drugshandelaars en beheerde en verborg geld van hoge Taliban-leden. Hij was ook verantwoordelijk voor het faciliteren van het betalen van belastingen aan de Taliban namens drugshandelaars. Kakar bezat een autohandel in Kandahar en verschafte voertuigen aan de Taliban voor zelfmoordaanslagen.

▼M3

62)Rahmatullah Kakazada (ook bekend als a) Rehmatullah; b) Kakazada; c) Moellah Nasir)

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: consul-generaal, "consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1968. Geboorteplaats: district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000952 (Afghaans paspoort afgegeven op 7.1.1999). Overige informatie: a) lid van de Taliban, verantwoordelijk voor de provincie Ghazni, Afghanistan, sinds mei 2007, b) hoofd van een inlichtingennetwerk, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) behoort tot de Suleimankheil-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

63)Abdul Rauf Khadem (ook bekend als Moellah Abdul Rauf Aliza)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: commandant van het Centraal Korps onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) tussen 1958 en 1963, b) rond 1970. Geboorteplaats: a) Azan, district Kajaki, provincie Helmand, Afghanistan, b) district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-shura in Quetta in 2009, b) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Uruzgan, Afghanistan, in 2011. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Het Centraal Korps viel onder het ministerie van Defensie van het Taliban-regime.

Abdul Rauf Khadem was in 2009 het Taliban-lid dat verantwoordelijk was voor de provincie Logar.

Abdul Rauf Khadem was de algemene militaire commandant van verschillende provincies in Afghanistan.

64)Khairullah Khairkhwah (ook bekend als a) Moellah Khairullah Khairkhwah, b) Khirullah Said Wali Khairkhwa)

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) gouverneur van de provincie Herat (Afghanistan) onder het Taliban-regime; b) woordvoerder van het Taliban-regime; c) gouverneur van de provincie Kabul onder het Taliban-regime; d) minister van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1963; b)1 januari 1967. Geboorteplaats: a) district Arghistan, provincie Kandahar, Afghanistan, b) Kandahar. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) in Amerikaanse hechtenis in 2010, b) behoort tot de Popalzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

65)Abdul Razaq Akhund Lala Akhund

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) minister van Binnenlandse Zaken onder het Taliban-regime; b) hoofd van de politie van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, in het grensgebied met het district Chaman, Quetta, Pakistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste raad van de Taliban in juni 2008, b) in maart 2010 plaatsvervanger van Moellah Mohammed Omar, c) betrokken bij drugshandel, d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M7

66)Jan Mohammad Madani Ikram

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: zaakgelastigde, ambassade van de Taliban, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Geboortedatum: 1954-1955. Geboorteplaats: Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Alizai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

▼M3

67)Zia-ur-Rahman Madani (ook bekend als a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb), d) Diya’ al-Rahman Madani)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Logar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: Taliqan, provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) betrokken bij drugshandel; b) lid van de Taliban verantwoordelijk voor militaire aangelegenheden in de provincie Takhar, Afghanistan, sinds mei 2007; c) werkt sinds 2003 aan fondsenwerving in de Golf namens de Taliban, d) heeft tevens ontmoetingen tussen Taliban-ambtenaren en welgestelde aanhangers georganiseerd en voor meer dan twaalf personen reizen geregeld naar Kabul, Afghanistan, met het oog op zelfmoordaanslagen, e) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M4

68)Abdul Latif Mansur (ook bekend alsa) Abdul Latif Mansoor; b) Wali Mohammad)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Landbouw onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: a) district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan, b) district Garda Saray, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Talibansjoera in Miram Shah sinds mei 2007, b) lid van de hoogste raad van de Taliban en hoofd van de politieke commissie van deze raad in 2009, c) Talibancommandant in oostelijk Afghanistan sinds 2010, d) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nangarhar, Afghanistan, sinds eind 2009, e) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, f) behoort tot de Sahak-stam (substam Ghilzai). Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Latif Mansur was in mei 2007 lid van de „Miram Shah-raad” van de Taliban. Voor de Taliban was hij schaduwgouverneur van de provincie Nangarhar, Afghanistan, in 2009 en midden 2009 stond hij aan het hoofd van de politieke commissie van de Taliban. In mei 2010 was Abdul Latif Mansur een hooggeplaatst Talibancommandant in oostelijk Afghanistan.

▼M3

69)Mohammadullah Mati (ook bekend als Mawlawi Nanai)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Openbare Werken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1961. Geboorteplaats: district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) verloor een been in de jaren 80, b) interimleider van de hoogste raad van de Taliban van februari tot en met april 2010, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) behoort tot de Isakzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammadullah Mati was tevens minister van Communicatie van het Taliban-regime onder de naam "Ahmadullah Mutie".

70)Matiullah

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: directeur van het douanekantoor Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: district Daman, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Popalzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

71)Abdul Quddus Mazhari (ook bekend als Akhtar Mohammad Maz-hari)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: onderwijsattaché, "consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: provincie Kunduz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Adres:Kushal Khan Mena, District Nummer 5, Kabul, Afghanistan. Paspoortnummer: SE 012820 (Afghaans paspoort afgegeven op 4.11.2000). Overige informatie: behoort tot de Popalzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

72)Fazl Mohammad Mazloom (ook bekend als a) Molah Fazl; b) Fazel Mohammad Mazloom)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: plaatsvervangend stafchef van het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1963 en 1968. Geboorteplaats: provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Fazl Mohammad Mazloom had nauwe banden met Mohammed Omar en hielp deze bij het vestigen van het Taliban-regime. Mazloom bezocht het door Al Qaida gestichte opleidingskamp Al Farouq. Het was hem bekend dat de Taliban bijstand verleenden aan de Islamitische Beweging van Oezbekistan in de vorm van geld, wapens en logistieke steun in ruil voor de beschikbaarstelling van manschappen aan de Taliban.

In oktober 2001 was hij commandant van ongeveer 3000 frontsoldaten van de Taliban in de provincie Takhar.

▼M4

73)Nazir Mohammad Abdul Basir (ook bekend als Nazar Mohammad)

Titel: a) Maulavi, b) Sar Muallim. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) burgemeester van de stad Kunduz, b) waarnemend gouverneur van de provincie Kunduz (Afghanistan) onder het Talibanregime. Geboortedatum: 1954. Geboorteplaats: Malaghi, district Kunduz, provincie Kunduz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: zou overleden zijn op 9 november 2008. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M5 —————

▼M3

75)Mohammad Shafiq Mohammadi

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) gouverneur van de provincie Khost (Afghanistan) onder het Taliban-regime, b) gouverneur-generaal van de provincies Paktia, Paktika, Khost en Ghazni onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1948. Geboorteplaats: district Tirin Kot, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de Hottak-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M7

76)Abdul Kabir Mohammad Jan (ook bekend als A. Kabir)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) tweede plaatsvervanger, Economische Zaken, Raad van ministers van het Taliban-regime; b) gouverneur van de provincie Nangarhar onder het Taliban-regime; c) hoofd van de oostelijke zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) district Pul-e-Khumri of Baghlan Jadid, provincie Baghlan, Afghanistan; b) district Neka, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) actief in terreuroperaties in Oost-Afghanistan; b) int geld bij drugshandelaren, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) behoort tot de Zadran-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Kabir Mohammad Jan was, volgens een bekendmaking van Mohammed Omar in oktober 2006, lid van de hoge leidinggevende raad van de Taliban, en is in oktober 2007 benoemd tot militair commandant van de oostelijke zone.

▼M3

77)Mohammad Rasul Ayyub (ook bekend als Gurg)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Nimroz (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1958 en 1963. Geboorteplaats: Robat, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-shura in Quetta, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de Nurzay-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M7

78)Mohammad Wali Mohammad Ewaz (ook bekend als Mohammad Wali)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: a) Jelawur, district Arghandab, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Siyachoy, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) is naar verluidt overleden in december 2006; b) behoorde tot de Ghilzai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In zijn functie op het ministerie van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering tijdens het Taliban-regime heeft Mohammad Wali geregeld gebruikgemaakt van foltering en andere middelen om de bevolking te intimideren. Mohammad Wali is sinds de val van het Taliban-regime nog altijd actief in de provincie Kandahar, Afghanistan.

▼M4

79)Mohammad Yaqoub

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: hoofd van Bakhtar Information Agency (BIA) onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1966. Geboorteplaats: a) district Shahjoi, provincie Zabul, Afghanistan b) district Janda, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de culturele commissie van de Taliban, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de Kharoti-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In 2009 was Mohammad Yaqoub een leidinggevend Talibanlid in het district Yousef Khel van de provincie Paktika.

▼M3

80)Amir Khan Motaqi (ook bekend als Amir Khan Muttaqi)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) minister van Onderwijs van het Taliban-regime; b) vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de VN tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: a) district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan; b) Shin Kalai, district Nad-e-Ali, provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) in juni 2007 lid van de hoogste raad van de Taliban, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de Sulaimankhel-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Amir Khan Motaqi was ook vertegenwoordiger van de Taliban bij de gesprekken onder leiding van de Verenigde Naties tijdens het Taliban-regime.

Amir Khan Motaqi wordt beschouwd als een prominent lid van de Taliban; hij was ook minister van Informatie en Cultuur tijdens het Taliban-regime. In juni 2007 was Amir Khan Motaqi lid van een regionale Taliban-raad.

81)Abdulhai Motmaen

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) directeur van de afdeling Voorlichting en Cultuur in de provincie Kandahar onder het Taliban-regime, b) woordvoerder van het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1973. Geboorteplaats: a) Shinkalai, district Nad-e-Ali, provincie Helmand, Afghanistan, b) provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) sinds juni 2007 lid van de hoogste raad van de Taliban en woordvoerder van Moellah Mohammed Omar, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de Kharoti-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdulhai Motmaen was een hooggeplaatst Taliban-woordvoerder en gaf verklaringen van de Taliban betreffende het buitenlandbeleid af. Hij had ook nauwe banden met Mohammed Omar.

▼M4

82)Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (ook bekend alsa) Allah Dad Tayyab; b) Allah Dad Tabeeb)

Titel: a) Moellah; b) Hadji. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Communicatie onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) district Ghorak, provincie Kandahar, Afghanistan; b) district Nesh, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: behoort tot de Popalzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M3

83)Najibullah Muhammad Juma (ook bekend als Najib Ullah)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: consul-generaal, "consulaat-generaal" van de Taliban, Peshawar, Pakistan. Geboortedatum: 1958. Geboorteplaats: gebied Zere Kohi, district Shindand, provincie Farah, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: 000737 (Afghaans paspoort afgegeven op 20.10.1996). Overige informatie: a) lid van de militaire raad van de Taliban in Peshawar in mei 2010; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M7

84)Mohammad Naim Barich Khudaidad (ook bekend als a) Moellah Naeem Barech, b) Moellah Naeem Baraich, c) Moellah Naimullah, d) Moellah Naim Bareh, e) Mohammad Naim, f) Moellah Naim Barich, g) Moellah Naim Barech, h) Moellah Naim Barech Akhund, i) Moellah Naeem Baric, j) Naim Berich, k) Haji Gul Mohammed Naim Barich, l) Gul Mohammad, m) Haji Ghul Mohammad, n) Gul Mohammad Kamran).

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Burgerluchtvaart onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: a) Lakhi, gebied Hazarjuft, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; b) Laki, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; c) Lakari, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; d) Darvishan, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan; e) De Luy Wiyalah, district Garmsir, provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban-raad in Gerd-e-Jangal sinds juni 2008; b) lid van de militaire commissie van de Taliban sinds maart 2010; c) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Helmand, Afghanistan, sinds 2008; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, e) behoort tot de Barich-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammad Naim is lid van de Taliban-raad in Gerd-e-Jangal. Hij is voormalig plaatsvervanger van Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed, een vooraanstaand lid van de leiding van de Taliban. Mohammad Naim leidt een militaire basis in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan.

85)Nik Mohammad Dost Mohammad (ook bekend als Nik Mohammad)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Handel onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1957. Geboorteplaats: Zangi Abad, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Nurzai-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Nik Mohammad is op 31 januari 2001 op de lijst geplaatst als viceminister van Handel van het Taliban-regime; uit dien hoofde viel hij onder de bepalingen van de resoluties 1267 (1999) en 1333 (2000) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties betreffende handelingen en activiteiten van de Taliban-autoriteiten.

▼M3

86)Hamdullah Nomani

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) viceminister van Hoger Onderwijs onder het Taliban-regime. b) burgemeester van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: Sipayaw, district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste raad van de Taliban; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

87)Mohammad Aleem Noorani

Titel: Moefti. Motivering voor plaatsing op de lijst: eerste secretaris, "consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

88)Nurullah Nuri (ook bekend als Norullah Noori)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) gouverneur van de provincie Balkh (Afghanistan) onder het Taliban-regime; b) hoofd van de Noordelijke Zone onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) ongeveer 1958; b)1 januari 1967. Geboorteplaats: district Shahjoe, provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) in Amerikaanse hechtenis in 2011, b) behoort tot de Tokhi-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

89)Abdul Manan Nyazi (ook bekend als a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi, c) Baryaly, d) Baryalai)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) gouverneur van de provincie Kabul onder het Talibanregime, b) gouverneur van de provincie Balkh onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: a) district Pashtoon Zarghoon, provincie Herat, Afghanistan, b) Sardar, district Kohsan, provincie Herat, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban, medio 2009 verantwoordelijk voor de provincies Herat, Farah en Nimroz, b) lid van de hoogste raad van de Taliban en de Taliban-shura van Quetta, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) behoort tot de Niazi-stam, e) betrokken bij het overbrengen van plegers van zelfmoordaanslagen naar Afghanistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Manan Nyazi was tevens woordvoerder van de Taliban en naderhand provinciaal gouverneur van de provincies Mazar-e-Sharif en Kabul onder het Taliban-regime.

Abdul Manan Nyazi was een hooggeplaatst Taliban-commandant in het westen van Afghanistan, en was sedert medio 2009 actief in de provincies Farah, Herat en Nimroz.

Abdul Manan Nyazi was lid van een regionale Taliban-raad en is in mei 2010 benoemd tot Taliban-gouverneur van de provincie Herat.

Abdul Manan Nyazi is als Taliban-commandant betrokken bij het overbrengen van plegers van zelfmoordaanslagen naar Afghanistan.

90)Mohammed Omar

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: leider van de gelovigen ("Amir ul-Mumineen"), Afghanistan. Geboortedatum: a) rond 1966; b) 1960, c) 1953. Geboorteplaats: a) Naw Deh, district Deh Rawud, provincie Uruzgan, Afghanistan, b) Noori, district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) mist het linkeroog, b) zwager van Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) behoort tot de Hotak-stam. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Mohammed Omar heeft de titel "Aanvoerder van de Gelovigen van het Islamitisch Emiraat van Afghanistan" en is de hoogste leider van de Taliban-beweging binnen de Taliban-hiërarchie. Hij verschafte Osama bin Laden en diens Al Qaida-netwerk een onderkomen in de jaren die voorafgingen aan de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september 2001. Hij geeft sedert 2001 leiding aan de strijd van de Taliban tegen de regering van Afghanistan en haar bondgenoten in Afghanistan.

Andere vooraanstaande militaire leiders in de regio, zoals Jalaluddin Haqqani, zijn trouw aan Mohammed Omar. Ook Gulbuddin Hekmatyar heeft samengewerkt met Mohammed Omar en met de Taliban.

91)Abdul Jabbar Omari (ook bekend als a) Moellah Jabar, b) Muawin Jabbar)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Baghlan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Zabul, Afghanistan, in 2008, b) behoort tot de Hottak-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Jabbar Omari was in juni 2008 plaatsvervanger van Amir Khan Haqqani en had de leiding over een gewapende groep in het district Siuri van de provincie Zabul. In juni 2008 werd hij door de leiding van de Taliban benoemd tot schaduw-gouverneur van de provincie Zabul, met het oog op de intensivering van de activiteiten ter plaatse.

92)Mohammad Ibrahim Omari (ook bekend als Ibrahim Haqqani)

Titel: Alhadj. Motivering voor plaatsing op de lijst: vice-minister van Grensaangelegenheden onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: Garda Saray, district Waza Zadran, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: broer van Jalaluddin Haqqani. houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

93)Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (ook bekend als a) Noor ud Din Turabi, b) Hadji Karim)

Titel: a) Moellah; b) Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Justitie onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1963; b) 1955; c) 1956. Geboorteplaats: a) district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan, b) district Chora, provincie Uruzgan, Afghanistan, c) district Dehrawood, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: plaatsvervanger van Moellah Mohammed Omar. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim is sinds medio 2009 een van de militair commandanten van de Taliban in Afghanistan. Hij is benoemd tot plaatsvervanger van Mohammed Omar, de hoogste Taliban-leider, en nam begin 2009 deel aan vergaderingen van de Taliban-shura.

94)Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (ook bekend als a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb)

Titel: a) Moellah; b) Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: vice-minister van Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: a) district Darzab, provincie Faryab, Afghanistan, b) district Qush Tepa, provincie Jawzjan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Jawzjan in Noord-Afghanistan tot 2008; b) betrokken bij drugshandel, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In mei 2007 belastte de leiding van de Taliban Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul met de leiding over de provincie Jawzujan. Ook is hij sedert mei 2007 het Taliban-lid dat verantwoordelijk is voor Noord-Afghanistan. Vermoedelijk is hij betrokken bij drugshandel.

95)Abdul Ghafar Qurishi Abdul Ghani (ook bekend als Abdul Ghaffar Qureshi)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: repatriëringsattaché, "ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: a) 1970; b) 1967. Geboorteplaats: Turshut, district Warduj, provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000933 (Afghaans paspoort, afgegeven in Kabul op 13 september 1998). Nationaal identiteitsnr.: 55130 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). Adres:Khairkhana, sector nummer 3, Kabul, Afghanistan. Overige informatie: a) betrokken bij drugshandel, b) behoort tot de etnische Tadzjieken. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

96)Yar Mohammad Rahimi

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Communicatie onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1953. Geboorteplaats: Talugan, district Panjwai, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) in juni 2009 lid van de hoogste raad van de Taliban, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de Nurzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

97)Mohammad Hasan Rahmani (ook bekend als Gud Mullah Mohammad Hassan)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Kandahar (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) district Deh Rawud, provincie Uruzgan, Afghanistan, b) district Chora, provincie Uruzgan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) heeft een rechterbeenprothese, b) lid van de hoogste raad van de Taliban en plaatsvervanger van Moellah Mohammed Omar sinds maart 2010, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) behoort tot de Achakzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

98)Habibullah Reshad

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: hoofd van de afdeling onderzoek van het ministerie van Veiligheid (Inlichtingen) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: tussen 1968 en 1973. Geboorteplaats: district Waghaz, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) plaatsvervangend hoofd (inlichtingen) van de militaire raad van de Taliban in Quetta in mei 2009; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M4

99)Abdulhai Salek

Titel: Maulavi motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Uruzgan onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1965. Geboorteplaats: Awlyatak, gebied Gardan Masjid, district Chaki Wardak, provincie Maidan Wardak, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) zou overleden zijn in Noord-Afghanistan 1999, b) behoorde tot de Wardak-stam. Datum van aanwijzing door de VN: 23.2.2001.

▼M3

100)Hamdullah Sunani (ook bekend als Sanani)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: hoofd van Dar-ul-Efta (fatwa-afdeling) van het Opperste gerechtshof onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1923. Geboorteplaats: district Dai Chopan, provincie Zabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) naar verluidt overleden in 2001, b) behoorde tot de Kakar-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sanani viel als hoofd van Dar-ul-Efta onder het hoogste gerechtshof van het Taliban-regime.

101)Noor Mohammad Saqib

Motivering voor plaatsing op de lijst: opperrechter van het Opperste Gerechtshof onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1958. Geboorteplaats: a) district Bagrami, provincie Kabul, Afghanistan, b) gebied Tarakhel, district Deh Sabz, provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Noor Mohammad Saqib maakt deel uit van de leiding van de Taliban en staat daarbinnen aan het hoofd van het Comité Godsdienst, dat rechtspreekt namens de Taliban.

102)Ehsanullah Sarfida Hesamuddin Akhundzada (ook bekend als a) Ehsanullah Sarfadi b) Ehsanullah Sarfida)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1962-1963. Geboorteplaats: district Gelan, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) sinds medio 2007 steunde hij de Taliban met wapens en geld, b) behoort tot de Taraki-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Ehsanullah Sarfida was tevens president van de centrale bank van de Taliban. Later werd hij benoemd tot bestuurder voor de Taliban van in bezit genomen provincies. Ehsanullah Sarfida was lid van de binnenste shura van de Taliban.

Ehsanullah Sarfida was aangesloten bij Al Qaida en steunde de Taliban met wapens en geld. Hij was medio 2007 districtshoofd van Marja, in de provincie Helmand, Afghanistan.

103)Saduddin Sayyed (ook bekend als a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin)

Titel: a) Maulavi; b) Alhadj; c) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) viceminister van Arbeid en Sociale Zaken onder het Taliban-regime; b) burgemeester van Kabul onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: a) district Chaman, Pakistan. b) district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de Barakzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Saduddin Sayyed was tevens vice-minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken onder het Taliban-regime. De lijst is op 8 maart 2001 dienovereenkomstig aangepast.

104)Abdul Wali Seddiqi

Titel: Qari. Motivering voor plaatsing op de lijst: derde secretaris, "consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: Zilzilay, district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000769 (Afghaans paspoort afgegeven op 2.2.1997). Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

105)Abdul Wahed Shafiq

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: vice-gouverneur van de provincie Kabul (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

106)Said Ahmed Shahidkhel

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: vice-minister van Onderwijs onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1975. Geboorteplaats: district Andar, provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) was vanaf juli 2003 gedetineerd in Kabul, Afghanistan, b) vrijgelaten in 2007, c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, d) behoort tot de Andar-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

107)Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (ook bekend als a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad; b) Akhtar Muhammad Mansoor; c) Akhtar Mohammad Mansoor, d) Naib Imam)

Titel: a) Maulavi; b) Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Burgerluchtvaart en Vervoer onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) ongeveer 1960; b) 1966. Geboorteplaats: a) Band-e-Timur, district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: SE-011697 (Afghaans paspoort afgegeven op 25 januari 1988 in Kabul, verlopen op 23 februari 2000). Overige informatie: a) betrokken bij drugshandel sinds 2011, voornamelijk via Gerd -e-Jangal, Afghanistan, b) actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika, Afghanistan sinds mei 2007, c) Taliban-"gouverneur" van Kandahar sinds mei 2007, d) plaatsvervanger van Moellah Abdul Ghani Baradar in de hoogste raad van de Taliban sinds 2009, e) Talibanfunctionaris verantwoordelijk voor vier zuidelijke provincies van Afghanistan, f) na de arrestatie van Moellah Baradar in februari 2010 was hij tijdelijk belast met de leiding van de hoogste raad van de Taliban, g) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, h) behoort tot de Ishagzay-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed bekleedt een vooraanstaande plaats in de leiding van de Taliban. Na detentie in Pakistan keerde hij in september 2006 terug naar Afghanistan. Hij is betrokken bij drugshandel en is sedert mei 2007 actief in de provincies Khost, Paktia en Paktika. Sedert mei 2007 is hij tevens namens de Taliban "gouverneur" van Kandahar.

Hij was actief betrokken bij tegen de regering gerichte activiteiten, met name het recruteren van manschappen voor de strijd tegen de Afghaanse regering en tegen de Internationale strijdmacht voor bijstand aan de veiligheid.

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed was sedert medio 2009 plaatsvervangend hoofd van de hoogste Taliban-shura. Hij is lid van de raad van Talibanleiders en benoemd tot hoofd militaire zaken van de Taliban-raad van Gerd-e-Jangal, en vervolgens in maart 2010 tot plaatsvervanger van Mohammed Omar. In 2010 was Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed rechtstreeks verantwoordelijk voor de activiteiten van de Taliban in vier provincies in zuidelijk Afghanistan en begin 2010 is hij benoemd tot hoofd van de civiele shura van de Taliban.

108)Shamsuddin (ook bekend als Pahlawan Shamsuddin)

Titel: a) Maulavi; b) Qari. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Wardak (Maidan) (Afghanistan) onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: district Keshim, provincie Badakhshan, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M5 —————

▼M4

110)Shams Ur-Rahman Abdul Zahir (ook bekend alsa) Shamsurrahman; b) Shams-u-Rahman, c) Shamsurrahman Abdurahman), d) Shams ur-Rahman Sher Alam)

Titel: a) Moellah; b) Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Landbouw onder het Talibanregime. Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: Waka Uzbin, district Sarobi, provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identiteitsnr.: a) 2132370 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). b) 812673 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) betrokken bij drugshandel, c) behoort tot de Ghilzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

In juni 2007 was Shams ur-Rahman Sher Alam het Talibanlid dat verantwoordelijk was voor de provincie Kabul. Hij was belast met militaire operaties in en rond Kabul en was betrokken bij een groot aantal aanvallen.

▼M3

111)Abdul Ghafar Shinwari

Titel: Hadji. Motivering voor plaatsing op de lijst: derde secretaris, "consulaat-generaal" van de Taliban, Karachi, Pakistan. Geboortedatum:29.3.1965. Geboorteplaats: provincie Nangarhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000763 (afgegeven op 9.1.1997). Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) behoort tot de Safi-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

112)Mohammad Sarwar Siddiqmal Mohammad Masood (ook bekend als Mohammad Sarwar Siddiqmal)

Motivering voor plaatsing op de lijst: derde secretaris, "ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: district Jani Khel, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identiteitsnr.: 19657 (Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira)). Overige informatie: behoort tot de Mangal-stam. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

113)Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah Khan

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: a) minister van Volksgezondheid onder het Taliban-regime. b) vice-minister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: Qala-e-Abbas, gebied Shah Mazar, district Baraki Barak, provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M7

114)Ahmad Taha Khalid Abdul Qadir

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Paktia (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: a) provincie Nangarhar, Afghanistan; b) provincie Khost, Afghanistan; c) Siddiq Khel, district Naka, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Taliban verantwoordelijk voor de provincie Nangarhar in 2011; b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) behoort tot de Zadran-stam; d) heeft nauwe banden met Sirajjudin Jallaloudine Haqqani. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 23.2.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Taha was eind 2001 onder het Taliban-regime tevens gouverneur van de provincie Kunar. Hij is in september 2009 voor de Taliban belast met de provincie Wardak.

▼M6 —————

▼M3

116)Abdul Raqib Takhari

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: minister van Repatriëring onder het Taliban-regime. Geboortedatum: Between 1968 and 1973. Geboorteplaats: provincie Takhar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de hoogste raad van de Taliban in december 2009, verantwoordelijk voor de provincies Takhar en Badakshan, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, c) behoort tot de etnische Tadzjieken. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

117)Walijan

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: gouverneur van de provincie Jawzjan (Afghanistan) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1968. Geboorteplaats: a) Quetta, Pakistan; b) provincie Nimroz, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) lid van de Gerd-e-Jangal-shura van de Taliban en hoofd van de Commissie gevangenen en vluchtelingen van de Taliban, b) behoort tot de Ishaqzai-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

118)Nazirullah Hanafi Waliullah (ook bekend als Nazirullah Aanafi Waliullah)

Titel: a) Maulavi; b) Hadji. Motivering voor plaatsing op de lijst: handelsattaché, "ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1962. Geboorteplaats: district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 000912 (Afghaans paspoort afgegeven op 30.6.1998). Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

119)Abdul-Haq Wassiq (ook bekend als Abdul-Haq Wasseq)

Titel: Maulavi. Motivering voor plaatsing op de lijst: vice-minister van Veiligheid (Inlichtingen) onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) rond 1975; b) 1971. Geboorteplaats: provincie Ghazni, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: in 2011 in Amerikaanse hechtenis. Datum van aanwijzing door de VN:31.1.2001.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul-Haq Wasiq is een bondgenoot van Gulbuddin Hekmatyar. Tijdens het Taliban-regime was hij op verschillende momenten lokaal commandant in de provincies Nimroz en Kandahar. Later rapporteerde hij als adjunct-directeur-generaal inlichtingen aan Qari Ahmadullah. In die functie was hij verantwoordelijk voor de relatie met de buitenlandse strijders die gelieerd waren aan Al Qaida en hun trainingskampen in Afghanistan. Hij stond ook bekend om zijn repressieve aanpak van Talibantegenstanders in Zuid-Afghanistan.

▼M4

120)Mohammad Jawad Waziri

Motivering voor plaatsing op de lijst: ministerie van Buitenlandse Zaken, departement Verenigde Naties onder het Talibanregime. Geboortedatum: rond 1960. Geboorteplaats: a) district Jaghatu, provincie Maidan Wardak, Afghanistan, b) district Sharana, provincie Paktia, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; b) behoort tot de Waziri-stam. Datum van aanwijzing door de VN:23.2.2001.

▼M7

121)Sangeen Zadran Sher Mohammad (ook bekend als a) Sangin, b) Sangin Zadran, c) Sangeen Khan Zadran, d) Sangeen, e) Fateh, f) Noori)

Titel: a) Maulavi (ook geschreven als: Maulvi), b) Moellah. Geboortedatum: a) rond 1976, b) rond 1979. Geboorteplaats: Tang Stor Khel, district Ziruk, provincie Paktika, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) schaduwgouverneur van de provincie Paktika, Afghanistan, en commandant binnen het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan. Hooggeplaatst medewerker van Sirajuddin Lallaloudine Haqqani; b) behoort tot de Kharoti-stam. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 16.8.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Sangeen Zadran is een opstandelingenleider in de provincie Paktika, Afghanistan, en een commandant binnen het Haqqani-netwerk. Het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die actief is in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan, speelt een vooraanstaande rol bij de opstandelingenactiviteiten in Afghanistan, en was verantwoordelijk voor vele aanslagen die de aandacht trokken. Zadran is een hooggeplaatst medewerker van de leider van het Haqqani-netwerk Sirajuddin Haqqani.

Sangeen Zadran helpt bij het leiden van strijders bij aanslagen in Zuidoost-Afghanistan, en heeft vermoedelijk het vervoer van buitenlandse strijders naar Afghanistan gepland en gecoördineerd. Sangeen Zadran was ook betrokken bij een groot aantal aanslagen met geïmproviseerde explosieven (IED’s).

Naast zijn rol bij deze aanslagen, was Sangeen Zadran ook betrokken bij ontvoeringen van Afghanen en buitenlanders in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan.

▼M3

122)Abdul Rahman Zahed (ook bekend als Abdul Rehman Zahid)

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: viceminister van Buitenlandse Zaken onder het Taliban-regime. Geboortedatum: rond 1963. Geboorteplaats: district Kharwar, provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

123)Mohammad Zahid

Titel: Moellah. Motivering voor plaatsing op de lijst: derde secretaris, "ambassade" van de Taliban, Islamabad, Pakistan. Geboortedatum: 1971. Geboorteplaats: provincie Logar, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Paspoortnummer: D 001206 (afgegeven op 17.7.2000). Overige informatie: houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:25.1.2001.

▼M4

124)Faizullah Khan Noorzai (ook bekend als: a) Hadji Faizullah Khan Noorzai, b) Hadji Faizuulah Khan Norezai, c) Hadji Faizullah Khan, d) Hadji Fiazullah, e) Hadji Faizullah Noori, f) Hadji Faizullah Noor, g) Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan, h) Hadji Pazullah Noorzai, i) Hadji Moellah Faizullah)

Titel: Hadji. Adres: a)Boghra Road, Miralzei, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Geboortedatum: a) 1962, b) 1961, c) tussen 1968 en 1970, d) 1962. Geboorteplaats: a) Lowy Kariz, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Kadanay, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan; c) Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) prominent financier van de Taliban; b) leverde vanaf medio 2009 wapens, munitie, explosieven en medische uitrusting aan Talibanstrijders; deed aan fondsenwerving voor de Taliban en verstrekte opleiding aan Talibanstrijders in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; c) organiseerde en financierde voorheen Talibanoperaties in de provincie Kandahar, Afghanistan; d) reisde vanaf 2010 naar Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan en was eigenaar van ondernemingen aldaar; e) behoort tot de Nurzai-stam (substam Miralzai); f) broer van Malik Noorzai; g) naam van vader is Akhtar Mohammed (ook bekend als: Hadji Mira Khan). Datum van aanwijzing door de VN: 04.10.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan is een prominent Talibanfinancier die hooggeplaatste Talibanleiders heeft geholpen om gelden te investeren. Hij heeft meer dan 100 000 USD voor de Taliban ingezameld bij donoren in de Golfregio en droeg in 2009 een gedeelte van zijn eigen geld bij. Hij heeft tevens financiële steun verleend aan een Talibancommandant in de provincie Kandahar en heeft voor financiering gezorgd ter ondersteuning van de opleiding van strijders van de Taliban en van Al Qaida die aanvallen tegen de Coalitie en de Afghaanse strijdkrachten zouden uitvoeren. Vanaf medio 2005 organiseerde en financierde Faizullah Talibanoperaties in de provincie Kandahar, Afghanistan. Naast de financiële steun heeft Faizullah op andere manieren geholpen bij de opleiding en de operaties van de Taliban. Faizullah leverde vanaf medio 2009 wapens, munitie, explosieven en medische uitrusting aan Talibanstrijders van zuidelijk Afghanistan. Medio 2008 was Faizullah verantwoordelijk voor het verschaffen van onderdak aan Talibanstrijders die zelfmoordbomaanslagen wilden plegen, en bracht hij hen van Pakistan over de grens in Afghanistan. Faizullah leverde de Taliban tevens luchtdoelraketten, hielp Talibanstrijders bij verplaatsingen in de provincie Helmand, Afghanistan, gaf steun bij zelfmoordbomaanslagen van de Taliban en verstrekte radio's en voertuigen aan Talibanleden in Pakistan.

Vanaf medio 2009 leidde Faizullah een madrassa (religieuze school) in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, waar tienduizenden dollars werden ingezameld voor de Taliban. De terreinen van de madrassa van Faizullah werden gebruikt om Talibanstrijders op te leiden in het bouwen en gebruiken van geïmproviseerde explosieven (improvised explosive devices (IED's)). Vanaf eind 2007 werd de madrassa van Faizullah gebruikt voor de opleiding van Al Qaidastrijders die later naar de provincie Kandahar, Afghanistan, werden gezonden.

In 2010 had Faizullah kantoren en mogelijkerwijs eigendommen, waaronder hotels, in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. Faizullah reisde regelmatig naar Dubai en Japan met zijn broer, Malik Noorzai, met het oog op de invoer van auto's, auto-onderdelen en kleding. Vanaf begin 2006 was Faizullah eigenaar van ondernemingen in Dubai en Japan.

125)Malik Noorzai (ook bekend als: a) Hadji Malik Noorzai; b) Hadji Malak Noorzai; c) Hadji Malek Noorzai; d) Hadji Maluk; e) Hadji Aminullah

Titel: Hadji. Adres: a)Boghra Road, Miralzei, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan, b)Kalay Rangin, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan. Geboortedatum: a) 1957, b) 1960. Geboorteplaats: grensstad Chaman, Pakistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) financier van de Taliban; b) is eigenaar van ondernemingen in Japan en reist regelmatig naar Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten en Japan; c) faciliteerde vanaf 2009 Talibanactiviteiten, onder meer door werving van leden en het verstrekken van logistieke steun; d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan; e) behoort tot de Nurzai-stam; f) broer van Faizullah Khan Noorzai. Datum van aanwijzing door de VN: 04.10.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Malik Noorzai is een in Pakistan gevestigde zakenman die financiële steun aan de Taliban heeft verstrekt. Malik en zijn broer Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan hebben voor de Taliban miljoenen dollars geïnvesteerd in verscheidene ondernemingen. Eind 2008 hebben vertegenwoordigers van de Taliban contact gezocht met Malik met de bedoeling dat hij als zakenman investeringen met gelden van de Taliban zou verrichten. Malik heeft zeker sedert 2005 persoonlijk tienduizenden dollars bijgedragen en honderdduizenden dollars uitgedeeld aan de Taliban; dat geld was gedeeltelijk ingezameld bij donoren in de Golfregio en Pakistan en gedeeltelijk Maliks eigen geld. Malik beheerde tevens een hawala-rekening in Pakistan waarop tienduizenden dollars werden gestort die om de zoveel maanden vanuit de Golfregio werden overgedragen om de Talibanactiviteiten te steunen. Malik heeft tevens Talibanactiviteiten gefaciliteerd. In 2009 was Malik reeds 16 jaar hoofdverantwoordelijke van een madrassa (religieuze school) in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan die door de Taliban werd gebruikt om rekruten te indoctrineren en op te leiden. Malik bracht onder andere de middelen aan ter ondersteuning van de madrassa. Malik heeft samen met zijn broer ook een rol gespeeld bij de opslag van voertuigen die zouden worden gebruikt bij zelfmoordbomaanslagen van de Taliban, en heeft geholpen bij de verplaatsingen van Talibanstrijders in de provincie Helmand, Afghanistan. Malik is eigenaar van ondernemingen in Japan, en bezoekt regelmatig Dubai en Japan voor zakelijke aangelegenheden. Reeds in 2005 was Malik in Afghanistan eigenaar van een bedrijf voor de import van voertuigen vanuit Dubai en Japan. Hij importeerde auto's, auto-onderdelen en kleding uit Dubai en Japan voor zijn bedrijven, waarin twee Talibancommandanten hebben geïnvesteerd. Medio 2010 zorgden Malik en zijn broer voor het vrijgeven van honderden goederencontainers die naar verluidt miljoenen dollars waard waren en die door de Pakistaanse autoriteiten eerder dat jaar in beslag waren genomen omdat zij vermoedden dat de ontvangers banden hadden met het terrorisme.

▼M3

126)Abdul Aziz Abbasin (ook bekend als: Abdul Aziz Mahsud)

Geboortedatum: 1969. Geboorteplaats: Sheykhan, sector Pirkowti, district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan. Overige informatie: a) een van de belangrijkste commandanten in het Haqqani-netwerk onder het gezag van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; b) sinds begin 2010 schaduwgouverneur voor de Taliban in het district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan; c) leidde een opleidingskamp voor niet-Afghaanse strijders in de provincie Paktika; d) was betrokken bij het vervoer van wapens naar Afghanistan. Datum van aanwijzing door de VN: 4.10.2011.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Aziz Abbasin is een van de belangrijkste commandanten binnen het Haqqani-netwerk, een aan de Taliban gelieerde groep militanten die opereert vanuit Oost-Afghanistan en Noord-Waziristan in de federaal bestuurde stamgebieden van Pakistan. Vanaf begin 2010 kreeg Abbasin zijn bevelen van Sirajuddin Haqqani en werd hij door laatstgenoemde aangesteld als schaduwgouverneur voor de Taliban in het district Orgun, provincie Paktika, Afghanistan. Abbasin leidt een groep Talibanstrijders en heeft geholpen bij het leiden van een opleidingskamp voor buitenlandse strijders in de provincie Paktika. Abbasin was tevens betrokken bij het opzetten van hinderlagen voor voertuigen die de Afghaanse regeringsstrijdkrachten bevoorraden, alsmede bij het vervoer van wapens naar Afghanistan.

127)Ahmad Zia Agha (ook bekend als a) Zia Agha, b) Noor Ahmad, c) Noor Ahmed, d) Sia Agha Sayeed)

Titel: Hadji. Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Overige informatie: a) hooggeplaatste Taliban-ambtenaar met militaire en financiële verantwoordelijkheden in 2011, b) leider van de militaire raad van de Taliban sinds 2010, c) was in 2008 en 2009 hoge financiële functionaris van de Taliban en bracht geld over naar Taliban-commandanten in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:6.1.2012.

128)Fazl Rabi (ook bekend als a) Fazl Rabbi, b) Fazal Rabi, c) Faisal Rabbi)

Motivering voor plaatsing op de lijst: hooggeplaatste functionaris in de provincie Konar onder het Taliban-regime. Geboortedatum: a) 1972; b) 1975. Geboorteplaats: a) district Kohe Safi, provincie Parwan, Afghanistan, b) provincie Kapisa, Afghanistan, c) provincie Nangarhar, Afghanistan, d) provincie Kabul, Afghanistan. Overige informatie: a) vertegenwoordigt en verleent financiële en logistieke steun aan het Haqqani-netwerk, dat zijn basis heeft in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) lid van de financiële raad van de Taliban, c) heeft in het buitenland gereisd om fondsen te werven namens Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, Jalaluddin Haqqani, het Haqqani-netwerk en de Taliban, d) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing door de VN:6.1.2012.

129)Mohammad Aman Akhund (ook bekend als a) Mohammed Aman, b) Moellah Mohammed Oman, c) Moellah Mad Aman Ustad Noorzai, d) Sanaullah)

Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Bande Tumur, district Maiwand, provincie Kandahar, Afghanistan. Overige informatie: a) hooggeplaatst lid van de Taliban in 2011 voor financiële taken, waaronder fondsenwerving namens de leiding, b) heeft logistieke steun verleend voor Taliban-operaties en de opbrengsten van drugshandel naar wapenaankoop doorgesluisd, c) heeft gefungeerd als secretaris van Moellah Mohammed Omar en als zijn gezant bij Taliban-vergaderingen op hoog niveau, d) heeft ook banden met Gul Agha Ishakzai, e) lid van de binnenste kring rond Moellah Mohammed Omar tijdens het Taliban-regime. Datum van aanwijzing door de VN:6.1.2012.

130)Ahmed Jan Wazir (ook bekend als a) Ahmed Jan Kuchi, b) Ahmed Jan Zadran)

Motivering voor plaatsing op de lijst: Functionaris op het ministerie van Financiën tijdens het Taliban-regime. Geboortedatum: 1963. Geboorteplaats: Barlach, district Qareh Bagh, provincie Ghazni, Afghanistan. Overige informatie: a) een van de belangrijkste commandanten van het Haqqani-netwerk, dat zijn basis heeft in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan, b) fungeert als plaatsvervanger, woordvoerder en adviseur voor Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, hoogste leider van het Haqqani-netwerk, c) onderhoudt de verbindingen met de hoogste raad van de Taliban, d) heeft in het buitenland gereisd, e) zorgt voor de verbindingen met de Taliban-commandanten in de provincie Ghazni, Afghanistan, en voorziet hen van wapens, communicatieapparatuur en voorraden. Datum van aanwijzing door de VN:6.1.2012.

131)Abdul Samad Achekzai (ook bekend als Abdul Samad)

Geboortedatum: 1970. Geboorteplaats: Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) hooggeplaatst lid van de Taliban, verantwoordelijk voor de vervaardiging van geïmproviseerde explosieven (IED's); b) betrokken bij het recruteren van plegers van zelfmoordbomaanslagen en het inzetten van zelfmoordenaars in Afghanistan. Datum van aanwijzing door de VN:2.3.2012.

▼M5

132)Bakht Gul (alias a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar c) Shuqib),

Geboortedatum: 1980. Geboorteplaats: Aki Village, Zadran District, Paktiya Province, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Adres: Miram Shah, North Waziristan, Federally Administered Tribal Areas, Pakistan. Overige informatie: a) Communicatieassistent van Badruddin Haqqani. b) Coördineert eveneens de beweging van Haqqani-opstandelingen, buitenlandse strijders en wapens in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. c) Behoort tot de Zadran-stam. Datum plaatsing op de VN-lijst: 27.6.2012.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Bakht Gul is ten minste sinds 2009, toen zijn voorganger in Afghanistan werd gearresteerd, een sleutelfiguur op communicatiegebied van het Haqqani-netwerk. Vanaf 2011 begon Gul rechtstreeks te rapporteren aan Badruddin Haqqani, een hooggeplaatste leider van het Haqqani-netwerk, en trad hij op als tussenpersoon voor degenen die deze leider wilden contacteren. Gul is ook verantwoordelijk voor het doorgeven van rapporten van commandanten in Afghanistan aan hooggeplaatste leden van het Haqqani-netwerk, voor de media bevoegde Taliban-functionarissen en reguliere mediakanalen in Afghanistan.

Gul werkt ook samen met functionarissen van het Haqqani-netwerk, waaronder Badruddin Haqqani, voor de coördinatie van de verplaatsingen van Haqqani-opstandelingen, buitenlandse strijders en wapens in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan en in het oosten van Afghanistan.Vanaf 2010 brengt Gul operationele bevelen van Badruddin Haqqani over aan strijders in Afghanistan. Eind 2009 verstrekte hij geld aan ondercommandanten van het Haqqani-netwerk die reizen tussen Miram Shah en Afghanistan.

133)Abdul Satar Abdul Manan (alias a) Haji Abdul Sattar Barakzai b) Haji Abdul Satar c) Haji Satar Barakzai d) Abdulasattar).

Titel: Haji. Geboortedatum: 1964. Geboorteplaats: a) Mirmandaw, district Nahr-e Saraj, provincie Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, district Gereshk, provincie Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provincie Baluchistan, Pakistan. Paspoortnummer: AM5421691 (Pakistaans paspoort dat verstrijkt op 11 augustus 2013). Nationaal identiteitsnummer: a) nationaal identiteitsnummer Pakistan 5420250161699 b) nationaal identiteitsnummer Afghanistan 585629. Adres: a) Kachray Road, Pashtunabad, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan b) Nasrullah Khan Chowk, Pashtunabad Area, provincie Baluchistan, Pakistan c) Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan d) Abdul Satar Food Shop, Ayno Mina 0093, provincie Kandahar, Afghanistan. Overige informatie: a) Mede-eigenaar van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Heeft ook banden met Khairullah Barakzai. c) Behoort tot de Barakzai-stam. d) Naam van zijn vader is Hajji „Abd-al-Manaf. Datum plaatsing op de VN-lijst: 29.6.2012.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Satar Abdul Manan is mede-eigenaar en exploitant van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. Satar en Khairullah Barakzai Khudai Nazar zijn gezamenlijk eigenaar en exploitant van hawalas (informele diensten voor overmaking van geld) ook bekend als HKHS, in Afghanistan, Pakistan, en Dubai; zij beheren een afdeling van HKHS in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan. Vanaf eind 2009 hadden zij elk een even groot aandeel in HKHS. Satar heeft HKHS opgericht en de klanten kozen voor HKHS deels vanwege de naamsbekendheid van Satar en Khairullah. Satar heeft duizenden dollars gedoneerd aan de Taliban, om activiteiten van de Taliban in Afghanistan te steunen, en heeft door middel van zijn hawala geld verstrekt aan de Taliban. Vanaf 2010 heeft Satar de Taliban financiële steun verleend, en mogelijk hebben een commandant van de Taliban en zijn medewerkers via Satar de opstand met duizenden dollars gesteund. Vanaf eind 2009 heeft Satar hooggeplaatste Taliban-leden gehuisvest, met tienduizenden dollars de strijd van de Taliban tegen de coalitietroepen in Marjah, district Nad’Ali, provincie Helmand, in Afghanistan gesteund en meegeholpen aan het vervoer van een Taliban-lid naar Marjah. Vanaf 2008 hebben Satar en Khairullah geld van donoren ingezameld en dat via hun hawala onder de Taliban verdeeld.

134)Khairullah Barakzai Khudai Nazar (alias a) Haji Khairullah b) Haji Khair Ullah c) Haji Kheirullah d) Haji Karimullah e) Haji Khair Mohammad).

Titel: Haji. Geboortedatum: 1965. Geboorteplaats: a) Zumbaleh, district Nahr-e Saraj, provincie Helmand, Afghanistan b) Mirmadaw, district Gereshk, provincie Helmand, Afghanistan c) Qilla Abdullah, provincie Baluchistan, Pakistan. Paspoortnummer: BP4199631 (Pakistaans paspoort, 25 juni 2014). Nationaal identiteitsnummer: Pakistaans nationaal identiteitsnummer 5440005229635 Adres: Abdul Manan Chowk, Pashtunabad, Quetta, provincie Baluchistan. Overige informatie: a) mede-eigenaar van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange. b) Heeft ook banden met Abdul Satar Abdul Manan. c) Behoort tot de Barakzai-stam. d) Naam van zijn vader is Haji Khudai Nazar. e) Andere naam van zijn vader is Nazar Mohammad. Datum plaatsing op de VN-lijst: 29.6.2012.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Khairullah Barakzai Khudai is mede-eigenaar en exploitant van Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS). Vanaf eind 2009 hadden Khairullah en Abdul Satar Abdul Manan elk een even groot aandeel in HKHS. Zij werkten samen in hawalas onder de naam HKHS in Afghanistan, Pakistan, en Dubai en beheerden een afdeling van HKHS in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan. Vanaf begin 2010 stond Khairullah aan het hoofd van de HKHS-afdeling in Kaboel. Vanaf 2010 was Khairullah een hawala-makelaar voor hooggeplaatste Taliban-leiders en verleende hij financiële hulp aan de Taliban. Khairullah en zijn zakenpartner Satar, hebben de Taliban duizenden dollars vertrekt voor Taliban-activiteiten in Afghanistan. Vanaf 2008 hebben Khairullah and Satar geld van donoren ingezameld en dat via hun hawala onder de Taliban verdeeld.

▼M8

135)Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahmin (ook bekend als Muhammad Qasim)

Titel: Hadji. Geboortedatum: tussen 1975 en 1976. Geboorteplaats: Minar, district Garmser, provincie Helmand, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Nationaal identiteitsnr.: a) Afghaanse nationale identiteitskaart (tazkira) nummer 57388, afgegeven in het district Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan; b) verblijfskaart nr. 665, Ayno Maina, provincie Kandahar, Afghanistan. Adres: a) Wesh, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Safaar Bazaar, district Garmser, provincie Helmand, Afghanistan; c) Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan. Andere informatie: a) eigenaar van Rahat Ltd. Betrokken bij de aankoop van wapens voor de Taliban, waaronder geïmproviseerde explosieven (IED’s); b) naam van zijn vader is Haji Mullah Wali. Andere naam van zijn vader is Haji Sadozai. Naam van zijn grootvader is Khudai Rahim. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 21.11.2012.

▼M7

136)Abdul Rauf Zakir (ook bekend als Qari Zakir)

Titel: Qari. Geboortedatum: tussen 1969 en 1971. Geboorteplaats: provincie Kabul, Afghanistan. Nationaliteit: Afghaans. Overige informatie: a) leidt zelfmoordaanslagen voor het Haqqani-netwerk onder leiding van Sirajuddin Jallaloudine Haqqani, en is belast met alle operaties in de provincies Kabul, Takhar, Kunduz en Baghlan; b) ziet toe op de opleiding van plegers van zelfmoordaanslagen en geeft instructies over de manier waarop geïmproviseerde explosiemiddelen (IED’s) moeten worden gemaakt. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 5.11.2012.

▼M3

B.Entiteiten en andere groepen en ondernemingen die banden hebben met de Taliban

▼M7

1)Haji Khairullah Haji Sattar money exhange (ook bekend als a) Hai Khairullah Money Exchange, b) Haji Khair Ullah Money Service, c) Haji Salam Hawala, d) Haji Hakim Hawala, e) Haji Alim Hawala, f) Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah, g) Haji Khairullah- Haji Sattar Sarafi, h) Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Adres: a) Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, provincie Baluchistan, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; b) Branch Office 2: Peshawar, provincie Khyber Paktunkhwa, Pakistan; c) Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, provincie Punjab, Pakistan; d) Branch Office 4: Karachi, provincie Sindh, Pakistan; e) Branch Office 5: i) Larran Road 2, Chaman, Baluchistan, Pakistan; ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan; f) Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (ook bekend als Sarai Shahzada), Puli Khisti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, telefoon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, mobiele telefoon: +93-797-059059, +93-702-222222; g) Branch Office 7: i) Shops number 21 en 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan; ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan; iii) Safi Market, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan; h) Branch Office 8: Gereshk City, district Nahr-e Saraj, provincie Helmand, Afghanistan; i) Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, district Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan, ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, provincie Helmand, Afghanistan; j) Branch Office 10: i) suite nummers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, provincie Herat, Afghanistan, ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, provincie Herat, Afghanistan; k) Branch Office 11: i) Sarafi Market, district Zaranj, provincie Nimroz, Afghanistan, ii) Ansari Market, 2nd Floor, provincie Nimroz, Afghanistan; l) Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin district Boldak, Afghanistan; m) Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan; n) Branch Office 14: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten; o) Branch Office 15: Zahedan, Iran; p) Branch Office 16: Zabul, Iran. Nummer voor belastingen en vergunningen: a) belastingnummer Pakistan: 1774308; b) belastingnummer Pakistan: 0980338; c) belastingnummer Pakistan: 3187777; d) vergunningnummer voor Afghan Money Service Provider: 044. Overige informatie: a) Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange is door de leiding van de Taliban gebruikt om geld aan Taliban-commandanten over te maken voor de financiering van strijders en operaties in Afghanistan vanaf 2011; b) heeft banden met Abdul Sattar Abdul Manan en Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 29.6.2012.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is het gezamenlijk eigendom van Abdul Satar Abdul Manan en Khairullah Barakzai Khudai Nazar. Satar en Khairullah hebben samen wisselkantoren beheerd in Afghanistan, Pakistan, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten. De Taliban-leiders hebben HKHS gebruikt om geld door te sluizen naar schaduwgouverneurs en commandanten van de Taliban, en om hawala-transfers voor de Taliban te ontvangen. Vanaf 2011 heeft de Taliban-top via HKHS geld doorgesluisd naar de commandanten van de Taliban in Afghanistan. Eind 2011 werd de HKHS-afdeling in Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan, gebruikt om geld door te sluizen naar de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand. Medio 2011 heeft een commandant van de Taliban een HKHS-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan gebruikt om strijders en operaties in Afghanistan te financieren. Nadat de Taliban maandelijks grote sommen contant geld bij deze HKHS-afdeling had ondergebracht, konden commandanten van de Taliban via elke HKHS-afdeling toegang krijgen tot het geld. Personeelsleden van de Taliban hebben HKHS in 2010 gebruikt om geld door te sluizen naar „hawala’s” in Afghanistan, waar de operationele commandanten toegang konden krijgen tot het geld. Vanaf eind 2009 zag de directeur van de HKHS-afdeling in Lashkar Gah toe op het verkeer van geld van de Taliban via HKHS.

▼M5

2)Roshan money exchange (alias (a) Roshan Sarafi (b) Roshan Trading Company (c) Rushaan Trading Company (d) Roshan Shirkat (e) Maulawi Ahmed Shah Hawala (f) Mullah Ahmed Shah Hawala (g) Haji Ahmad Shah Hawala (h) Ahmad Shah Hawala).

Adres: (a) kantoor 1: i) Winkel nummer 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor Mal Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan ii) Flat nummer 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan iii) kantoor nummer 4, 2e verdieping, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan vi) Winkel nummer 1, 1e verdieping, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (bij Fatima Jena Road), Quetta, provincie Baluchistan, Pakistan; (b) kantoor 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, provincie Helmand, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, provincie Helmand, Afghanistan; (c) kantoor 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, provincie Helmand, Afghanistan; (d) kantoor 4: Hazar Joft, Garmser District, provincie Helmand, Afghanistan; (e) kantoor 5: Ismat Bazaar, Marjah District, provincie Helmand, Afghanistan; (f) kantoor 6: Zaranj, provincie Nimruz, Afghanistan; (g) kantoor 7: i) Suite nummer 8, 4e verdieping, Sarafi Market, District nummer 1, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan ii) Winkel nummer 25, 5e verdieping, Sarafi Market, Kandahar City, district Kandahar, provincie Kandahar, Afghanistan; (h) kantoor 8: Lakri City, provincie Helmand, Afghanistan; (i) kantoor 9: Gerd-e-Jangal, district Chaghi, provincie Baluchistan, Pakistan; (j) kantoor 10: Chaghi, district Chaghi, provincie Baluchistan, Pakistan; (k) kantoor 11: Aziz Market, voor Azizi Bank, Waish Border, district Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan Overige informatie: Roshan Money Exchange bewaart geld en draagt geld over om de militaire operaties van de Taliban en de drugshandel in Afghanistan te ondersteunen. Datum plaatsing op de VN-lijst: 29.6.2012.

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Roshan Money Exchange (RMX) bewaart geld en draagt geld over om militaire operaties van de Taliban en de rol van de Taliban in de drugshandel in Afghanistan te ondersteunen. RMX was een van de eerste „hawalas” (informele diensten voor overmaking van geld) die vanaf 2011 door Taliban-ambtenaren werden gebruikt in de provincie Helmand. In 2011 nam een hooggeplaatst Taliban-lid in een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan honderdduizenden dollars op ten behoeve van schaduwgouverneurs van de Taliban in de provincie. Ter financiering van het lenteoffensief van de Taliban in 2011 bracht de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand duizenden dollars onder bij RMX. Tevens heeft een Taliban-lid in 2011 tienduizenden dollars van RMX ontvangen als steun voor militaire operaties. Een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan heeft tevens tienduizenden dollars in bewaring gehad die zouden worden opgenomen door een commandant van de Taliban. In 2010 heeft een Taliban-lid, namens de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand, RMX gebruikt om duizenden dollars naar de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan te sturen. De RMX-afdeling in Lashkar Gah, provincie Helmand, is door de Taliban gebruikt om geld voor plaatselijke operaties door te sluizen. In 2011 heeft een ondercommandant van de Taliban via de RMX-afdeling in Lashkar Gah tienduizenden dollars aan een commandant van de Taliban overgedragen. De Taliban hebben in 2010 ook geld via de RMX-afdeling in Lashkar Gah doorgesluisd aan commandanten van de Taliban. Evenzo heeft een Taliban-lid in 2010 RMX gebruikt om tienduizenden dollars naar de provincie Helmand en de provincie Herat, Afghanistan, te sturen namens de schaduwgouverneur van de Taliban in de provincie Helmand.

In 2009 nam een hooggeplaatste Taliban-vertegenwoordiger in een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan honderdduizenden dollars op om militaire operaties van de Taliban in Afghanistan te financieren. Het naar de RMX gestuurde geld was afkomstig uit Iran. In 2008 gebruikte een Taliban-leider RMX om tienduizenden dollars van Pakistan naar Afghanistan door te sluizen. De Taliban maken ook gebruik van RMX om hun rol in de drugshandel in Afghanistan te faciliteren. Vanaf 2011 hebben Taliban-functionarissen, waaronder de schaduwgouverneur in de provincie Helmand, honderdduizenden dollars vanuit een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan naar „hawalas” in Afghanistan doorgesluisd voor de aankoop van drugs namens Taliban-functionarissen. Tevens heeft een Taliban-functionaris in 2011 Taliban-commandanten in de provincie Helmand opdracht gegeven de opbrengsten van opium via RMX over te dragen. Een Taliban-districtshoofd heeft duizenden dollars vanuit Marjah, provincie Helmand, Afghanistan, naar een RMX-afdeling in de grenszone tussen Afghanistan en Pakistan gezonden.

▼M8

3)Rahat Ltd (ook bekend als a) Rahat Trading Company; b) Haji Muhammad Qasim Sarafi; c) New Chagai Trading)

Adres: a) Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, provincie Kandahar, Afghanistan; b) Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, provincie Kandahar, Afghanistan; c) Branch Office 3: Safaar Bazaar, district Garmser, provincie Helmand, Afghanistan; d) Branch Office 4: Lashkar Gah, provincie Helmand, Afghanistan; e) Branch Office 5: district Gereshk, provincie Helmand, Afghanistan; f) Branch Office 6: district Zaranj, provincie Nimroz, Afghanistan; g) Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan, ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, bij Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan, iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan; h) Branch Office 8: Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan; i) Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, provincie Baluchistan, Pakistan; j) Branch Office 10: Zahedan, provincie Zabol, Iran. Overige informatie: a) Rahat Ltd is door de leiding van de Taliban gebruikt om geld van externe donoren en drugshandel over te maken voor de financiering van activiteiten van de Taliban vanaf 2011 en 2012; b) eigendom van Mohammed Qasim Sadozai Khudai Rahim; c) heeft ook banden met Mohammad Naim Barich Khudaidad. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 21.11.2012.

▼M7

4)Haqqani-netwerk (ook bekend als HQN)

Overige informatie: a) netwerk van Taliban-strijders in de grensstreek tussen de provincie Khost, Afghanistan en Noord-Waziristan, Pakistan; b) opgericht door Jalaluddin Haqqani en thans geleid door zijn zoon Sirajuddin Jallaloudine Haqqani; andere personen die tot het netwerk behoren: Nasiruddin Haqqani, Sangeen Zadran Sher Mohammad, Abdul Aziz Abbasin, Fazl Rabi, Ahmed Jan Wazir, Bakht Gul, Abdul Rauf Zakir; c) verantwoordelijk voor zelfmoordaanslagen, gerichte moorden en ontvoeringen in Kabul en andere Afghaanse provincies; d) verbonden met Al Qaida, de Islamitische Beweging van Oezbekistan, Tehrik-e Taliban Pakistan, Lashkar I Jhangvi en Jaish-I-Mohammed. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 5.11.2012.

▼B
BIJLAGE II

LIJST VAN BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN DE LIDSTATEN EN ADRES VOOR COMMUNICATIE MET DE EUROPESE COMMISSIE

(Aan te vullen door de lidstaten)

A.Bevoegde autoriteiten van de lidstaten:

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

SPANJE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIË

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.Adres voor kennisgevingen of andere mededelingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid

CHAR 12/106

1049 Brussel

BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. +32 22955585(1) Zie bladzijde 57 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(3) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

(4) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(5) PB C 69 van 18.3.2010, blz. 19.

(6) Verordening (EG) nr. 337/2000 van de Raad van 14 februari 2000 betreffende een verbod op vluchten en een bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 43 van 16.2.2000, blz. 1).

(7) Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad van 6 maart 2001 tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (PB L 67 van 9.3.2001, blz. 1).