Home

Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van 28 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

Besluit 2011/137/GBVB van de Raad van 28 februari 2011 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

2011D0137 — NL — 23.05.2011 — 003.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

BESLUIT 2011/137/GBVB VAN DE RAAD

van 28 februari 2011

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

(PB L 058, 3.3.2011, p.53)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

BESLUIT 2011/137/GBVB VAN DE RAAD

van 28 februari 2011

betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in LibiëDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Unie verklaarde op 23 februari 2011 ernstig verontrust te zijn over de ontwikkelingen in Libië. De EU veroordeelde met kracht het gebruik van geweld en dwangmiddelen tegen burgers, en betreurde de repressie jegens vreedzame demonstranten.

(2)

De EU herhaalde haar oproep het gebruik van geweld onmiddellijk te beëindigen en stappen te nemen om tegemoet te komen aan de rechtmatige eisen van de bevolking.

(3)

Op 26 februari 2011 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties („de Veiligheidsraad”) Resolutie 1970 („UNSCR 1970 (2011)”) aangenomen waarin beperkende maatregelen worden ingevoerd tegen Libië en tegen personen en entiteiten die betrokken zijn bij ernstige schendingen van mensenrechten ten aanzien van mensen in Libië, onder meer bij aanvallen tegen burgerbevolking en infrastructuur, hetgeen in strijd is met het internationaal recht.

(4)

Gelet op de ernst van de situatie in Libië acht de EU het noodzakelijk bijkomende beperkende maatregelen vast te stellen.

(5)

Daarnaast is voor de uitvoering van bepaalde maatregelen verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:Artikel 1

1. De directe of indirecte levering, verkoop of overdracht van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die voor binnenlandse repressie zou kunnen worden gebruikt, aan Libië door onderdanen van de lidstaten of vanaf of via het grondgebied van de lidstaten, of met gebruik van onder hun vlag varende schepen of hun luchtvaartuigen, is verboden, ongeacht of de goederen oorspronkelijk van het grondgebied van de lidstaten afkomstig zijn.

2. Er wordt een verbod ingesteld op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand, opleiding of andere bijstand, zoals het leveren van gewapende huurlingen, gerelateerd aan militaire activiteiten of aan de levering, het onderhoud en het gebruik van in lid 1 genoemde artikelen, aan een natuurlijke of een rechtspersoon, entiteit of instantie in, of voor gebruik in Libië;

b)het direct of indirect verlenen van financiële bijstand, gerelateerd aan militaire activiteiten of aan de levering, het onderhoud en het gebruik van in lid 1 genoemde artikelen, aan een natuurlijke of een rechtspersoon, entiteit of instantie in, of voor gebruik in Libië;

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of die tot gevolg hebben dat de onder a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 2

1. Artikel 1 is niet van toepassing op:

a)de levering, verkoop of overbrenging van niet-dodelijke militaire uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, maar die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik;

b)andere levering, verkoop of overbrenging van wapens en aanverwant materiaal;

c)de levering van technische bijstand, opleiding of andere bijstand, evenals personeel, in verband met dergelijke uitrusting;

d)de levering van financiële bijstand in verband met dergelijke uitrusting;

waarvoor van tevoren, waar passend, goedkeuring is verleend door het Comité dat is opgericht uit hoofde van artikel 24 van UNSCR 1970 (2011) („het Comité”).

2. Artikel 1 is niet van toepassing op de levering, verkoop of overbrenging van beschermende kleding, met inbegrip van scherfwerende vesten en militaire helmen, die door personeel van de VN, personeel van de Europese Unie of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media en van humanitaire en ontwikkelingswerken en daarmee verbonden personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Libië worden uitgevoerd.

Artikel 3

De aankoop door onderdanen van de lidstaten, met gebruik van ofwel onder hun vlag varende schepen ofwel vliegtuigen van hun nationale luchtvaartmaatschappij, van de in artikel 1, lid 1, bedoelde artikelen van Libië, wordt verboden, ongeacht of de goederen al dan niet afkomstig zijn van het grondgebied van Libië.

▼M3

Artikel 3 bis

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om vluchten van onder hun rechtsmacht vallende vliegtuigen in het luchtruim van Libië te voorkomen, aangezien een bijdrage geleverd dient te worden aan de bescherming van de burgers.

2. Lid 1 is niet van toepassing op vluchten met een louter humanitair doel, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of het evacueren van onderdanen van derde landen uit Libië, noch op vluchten die zijn toegestaan uit hoofde van punt 4 of punt 8 van UNSCR 1973 (2011), noch op andere vluchten die door lidstaten welke handelen op grond van de in punt 8 van UNSCR 1973 (2011) verleende toestemming, noodzakelijk worden geacht met het oog op het welzijn van het Libische volk.

▼B

Artikel 4

▼M3

1. De lidstaten inspecteren op hun grondgebied, met inbegrip van hun zee- en luchthavens, alsook op volle zee, in overleg met hun nationale autoriteiten en in overeenstemming met hun nationale wetgeving en het internationale recht, in het bijzonder het zeerecht en ter zake dienende internationale burgerluchtvaartovereenkomsten, alle vaartuigen en vliegtuigen naar en van Libië indien zij over informatie beschikken op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van die vaartuigen of vliegtuigen artikelen bevat waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit besluit verboden is.

▼B

2. De lidstaten confisqueren en verwijderen (onder meer door vernietiging, onbruikbaarmaking, opslag of overdracht naar een andere staat dan de staat van herkomst of bestemming om daar te worden vernietigd) door hen ontdekte artikelen waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit besluit verboden is.

3. De lidstaten werken, overeenkomstig hun nationale wetgeving, samen bij de inspecties en vernietigingen uit hoofde van de leden 1 en 2.

4. Met betrekking tot luchtvaartuigen en schepen die vracht vervoeren van en naar Libië, moet van alle goederen die een lidstaat binnenkomen of verlaten, vóór de aankomst of het vertrek een additionele aangifte worden gedaan.

▼M3

Artikel 4 bis

1. De lidstaten weigeren vliegtuigen die in Libië zijn geregistreerd of die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door Libische onderdanen of vennootschappen, de toestemming om vanop hun grondgebied op te stijgen, op hun grondgebied te landen of hun grondgebied te overvliegen, behalve indien het sanctiecomité vooraf toestemming heeft verleend voor de betrokken vlucht, of indien het vliegtuig een noodlanding maakt.

2. De lidstaten weigeren vliegtuigen de toestemming om vanop hun grondgebied op te stijgen, op hun grondgebied te landen of hun grondgebied te overvliegen indien zij over informatie beschikken op grond waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat de vracht van die vliegtuigen artikelen bevat waarvan de levering, verkoop, overbrenging of uitvoer krachtens dit besluit verboden is, met inbegrip van het leveren van gewapende huurlingen, behalve indien het vliegtuig een noodlanding maakt.

▼B

Artikel 5

▼M3

1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst in of doorreis over hun grondgebied te beletten van:

a)op de lijst in bijlage I bij UNSCR 1970 (2011) geplaatste personen, en andere door de Veiligheidsraad of het Comité overeenkomstig punt 22 van UNSCR 1970 (2011) en punt 23 van UNSCR 1973 (2011) op een lijst geplaatste personen, als vermeld in bijlage I bij dit besluit;

b)niet onder bijlage I bij dit besluit vallende personen die betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen, toezien op of anderszins aansturen van het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten ten aanzien van personen in Libië, mede door betrokkenheid bij of medeplichtigheid aan het plannen, aanvoeren, bevelen of uitvoeren van aanvallen, met schending van het internationaal recht, onder meer door luchtbombardementen, tegen de burgerbevolking en de infrastructuur, of namens hen of op hun aanwijzing handelen, als vermeld in bijlage II bij dit besluit.

▼B

2. Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn hun eigen onderdanen de toegang tot het grondgebied te ontzeggen.

3. Lid 1, onder a), is niet van toepassing wanneer het Comité vaststelt:

a)dat de reis gerechtvaardigd is om dringende humanitaire redenen, religieuze voorschriften daaronder begrepen; of

b)dat een ontheffing een gunstige invloed zou hebben op de nagestreefde vrede en nationale verzoening in Libië en de stabiliteit in de regio.

4. Lid 1, onder a), is niet van toepassing wanneer:

a)binnenkomst of doorreis noodzakelijk is in verband met een gerechtelijk proces; of

b)een lidstaat per geval vaststelt dat deze binnenkomst of doorreis nodig is om vrede en stabiliteit in Libië dichterbij te brengen en de lidstaat vervolgens het Comité binnen 48 uur op de hoogte brengt van deze vaststelling.

5. Lid 1, onder b), laat het geval onverlet waarin een lidstaat uit hoofde van het internationale recht gebonden is, en wel:

a)als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b)als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van de VN;

c)krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent; of

d)krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, gesloten tussen de Heilige Stoel (Vaticaanstad) en Italië.

6. Lid 5 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

7. De Raad wordt naar behoren geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 5 of lid 6 een ontheffing verleent.

8. De lidstaten kunnen ontheffing van de krachtens lid 1, onder b), opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die plaatsvinden op grond van dringende humanitaire noden, of om vergaderingen bij te wonen van intergouvernementele instanties, met inbegrip van door de Unie geïnitieerde vergaderingen, of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, waar een politieke dialoog wordt gevoerd waarmee de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat in Libië rechtstreeks worden bevorderd.

9. Een lidstaat die de in lid 8 bedoelde ontheffingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De ontheffing wordt geacht te zijn toegestaan tenzij één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgenomen ontheffing schriftelijk bezwaar maken bij de Raad. Indien door één of meer leden van de Raad bezwaar wordt gemaakt, kan de Raad met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten de voorgenomen ontheffing te verlenen.

10. Wanneer een lidstaat krachtens de leden 5, 6 en 8 machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van in de bijlage vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de betrokken personen.

Artikel 6

▼M3

1. Alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die direct of indirect in het bezit zijn, of onder zeggenschap staan van:

a)op de lijst in bijlage II bij UNSCR 1970 (2011) geplaatste personen en entiteiten, en andere door de Veiligheidsraad of het Comité overeenkomstig punt 22 van UNSCR 1970 (2011) en punt 19 en punt 23 van UNSCR 1973 (2011) op een lijst geplaatste personen of entiteiten, als vermeld in bijlage III bij dit besluit;

b)niet onder bijlage III bij dit besluit vallende personen en entiteiten die betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen, toezien op of anderszins aansturen van het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten ten aanzien van personen in Libië, inclusief door betrokkenheid bij of medeplichtigheid aan het plannen, aanvoeren, bevelen of uitvoeren van aanvallen, met schending van het internationaal recht, waaronder luchtbombardementen, tegen de burgerbevolking en de civiele infrastructuur, of Libische autoriteiten, of personen en entiteiten die de bepalingen van UNSCR 1970 (2011) of van dit besluit hebben geschonden of bij de schending van de bepalingen hebben geholpen, of personen of entiteiten die voor hen, namens hen of op hun aanwijzing handelen, of entiteiten ten aanzien waarvan zij of in bijlage III vermelde personen en entiteiten de eigendom of de zeggenschap hebben, als vermeld in bijlage IV bij dit besluit,

worden bevroren.

▼B

2. Tegoeden, andere financiële activa of economische middelen worden rechtstreeks noch onrechtstreeks aan of ten behoeve van de in lid 1 bedoelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten ter beschikking gesteld.

3. Ontheffing kan worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:

a)noodzakelijk zijn ter dekking van basisuitgaven, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of nutsvoorzieningen;

b)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten overeenkomstig het nationaal recht;

c)uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten, overeenkomstig het nationaal recht, voor het gewoon houden of beheren van bevroren tegoeden, andere financiële bijstand en economische middelen,

mits de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van zijn voornemen om, naar gelang het geval, de toegang tot de tegoeden, andere financiële activa of economische middelen toe te staan, en het Comité niet binnen vijf werkdagen na de kennisgeving een negatief besluit heeft genomen.

4. Tevens kunnen ontheffingen worden toegestaan voor tegoeden en economische middelen die:

a)noodzakelijk zijn ter dekking van uitzonderlijke uitgaven, na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité en, waar van toepassing, goedkeuring door dit Comité; of

b)het voorwerp zijn van een justitieel, administratief of arbitraal retentierecht of vonnis, in welk geval de tegoeden, andere financiële activa en economische middelen kunnen worden gebruikt om het retentierecht uit te oefenen of het vonnis ten uitvoer te leggen, mits het retentierecht of het vonnis dateert van voor de datum van UNSCR 1970 (2011), en niet ten goede komt aan een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit; de ontheffing wordt toegestaan na kennisgeving door de betrokken lidstaat aan het Comité, indien van toepassing.

▼M3

4 bis Met betrekking tot de in bijlage IV bij dit besluit vermelde personen en entiteiten kunnen tevens ontheffingen worden verleend voor tegoeden en economische middelen die noodzakelijk zijn voor humanitaire doeleinden, zoals het verlenen van bijstand of het faciliteren van de verlening van bijstand, mede omvattende medische benodigdheden, voedsel, elektriciteitsvoorziening, humanitaire hulpverleners en gerelateerde hulp, of het evacueren van onderdanen van derde landen uit Libië.

▼B

5. Lid 1 belet niet dat een aangewezen persoon of entiteit betalingen doet die verschuldigd zijn wegens een contract dat is gesloten voordat de persoon of entiteit op de lijst werd geplaatst, mits de betrokken lidstaat heeft vastgesteld dat de betaling niet direct of indirect wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit en de betaling geschiedt nadat de betrokken lidstaat het Comité kennis heeft gegeven van het voornemen de betaling te verrichten of te ontvangen, dan wel te dien einde, in voorkomend geval, toestemming te verlenen tot het vrijgeven van de bevroren tegoeden, andere financiële activa of economische middelen, tien werkdagen voordat de toestemming wordt verleend.

6. Lid 2 is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a)verschuldigde rente of andere inkomsten op die rekeningen; of

b)verschuldigde betalingen uit hoofde van contracten, overeenkomsten of verbintenissen die ontstaan zijn vóór het tijdstip waarop die rekeningen aan restrictieve maatregelen werden onderworpen,

op voorwaarde dat alle eventuele rente, overige inkomsten en betalingen onder de toepassing van lid 1 blijven vallen.

▼M3

Artikel 6 bis

De lidstaten verlangen van hun onderdanen, onder hun rechtsmacht vallende personen en op hun grondgebied gevestigde of onder hun rechtsmacht vallende ondernemingen dat zij waakzaamheid betrachten bij het zakendoen met in Libië gevestigde of onder Libische rechtsmacht vallende entiteiten, alsook met personen of entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen en met entiteiten ten aanzien waarvan zij de eigendom of de zeggenschap hebben, met het oog op het verhinderen van zakenactiviteiten die kunnen bijdragen tot het gebruik van geweld en dwangmiddelen tegen burgers.

▼B

Artikel 7

Geen schadeloosstelling of enige soortgelijke vergoeding, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk wordt getroffen door maatregelen overeenkomstig UNSCR 1970 (2011), met inbegrip van de maatregelen die door de Unie of door een lidstaat worden getroffen in overeenstemming met, ter uitvoering van of in verband met de ter zake dienende beslissingen van de Veiligheidsraad of onder onderhavig besluit vallende maatregelen, wordt toegekend aan de in de bijlagen I, II, III en IV aangewezen personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Libië, de regering van Libië daaronder begrepen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.

Artikel 8

1. De Raad wijzigt de bijlagen I en III op basis van de vaststellingen van de Veiligheidsraad of het Comité.

2. De Raad stelt, op voorstel van lidstaten of de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de lijsten in de bijlagen II en IV vast en keurt wijzigingen daarin goed.

Artikel 9

1. Wanneer de Veiligheidsraad of het Comité een persoon of entiteit op de lijst plaatst, neemt de Raad die persoon of die entiteit op in bijlage I of bijlage III.

2. Wanneer de Raad besluit een persoon of entiteit te onderwerpen aan de in artikel 5, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen, wijzigt hij de bijlagen II en IV dienovereenkomstig.

3. De Raad stelt de in de leden 1 en 2 bedoelde persoon of entiteit in kennis van zijn besluit, alsook van de redenen voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij middels de bekendmaking van een kennisgeving, zodat de persoon of de entiteit daarover opmerkingen kan indienen.

4. Indien er opmerkingen worden ingediend of materieel nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en brengt hij de persoon of entiteit van het resultaat op de hoogte.

Artikel 10

1. De bijlagen I, II, III en IV bevatten de door de Veiligheidsraad of het Comité met betrekking tot de bijlagen I en III verstrekte motivering van de opneming van de vermelde personen en entiteiten.

2. De bijlagen I, II, III en IV bevatten ook, wanneer beschikbaar, informatie die door de Veiligheidsraad of het Comité met betrekking tot de bijlagen I en III is verstrekt, en die nodig is om de betrokken personen of entiteiten personen of te kunnen identificeren. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten. De bijlagen I en III vermelden tevens de datum van het op een lijst plaatsen door de Veiligheidsraad of door het Comité.

Artikel 11

Om het effect van de in onderhavig besluit vervatte maatregelen zo groot mogelijk te maken, moedigt de Unie derde landen aan soortgelijke beperkende maatregelen te treffen.

Artikel 12

1. Dit besluit wordt, met name in het licht van de toepasselijke besluiten van de Veiligheidsraad, naar gelang van het geval herzien, gewijzigd of ingetrokken.

2. De in artikel 5, lid 1, onder b), en in artikel 6, lid 1, onder b), bedoelde maatregelen worden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de 12 maanden opnieuw bezien. Zij zijn niet meer van toepassing ten aanzien van de betrokken personen of entiteiten indien de Raad overeenkomstig de in artikel 8, lid 2, bedoelde procedure vaststelt dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing ervan.

Artikel 13

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

▼M4
BIJLAGE I

Lijst van personen bedoeld in artikel 5, lid 1, onder a)

1.AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Paspoortnummer: B010574. Geboortedatum: 1.7.1950.

Hoofd van het verbindingsbureau van de revolutionaire comités. Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

2.DIBRI, Abdulqader Yusef

Geboortejaar: 1946. Geboorteplaats: Houn, Libië.

Hoofd van de lijfwacht van Muammar KADHAFI. Verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

3.DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur externe veiligheidsorganisatie. Loyalist van het regime. Hoofd van het bureau externe inlichtingen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

4.JABIR, generaal-majoor Abu Bakr Yunis

Geboortejaar: 1952. Geboorteplaats: Jalo, Libië.

Minister van Defensie. Algehele verantwoordelijkheid voor acties van de strijdkrachten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

5.MATUQ, Matuq Mohammed

Geboortejaar: 1956. Geboorteplaats: Khoms, Libië.

Staatssecretaris van nutsvoorzieningen. Prominent figuur van het regime. Actief in de revolutionaire comités. Voorgeschiedenis van betrokkenheid bij onderdrukking van dissidenten en bij geweldpleging.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

6.KADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Geboortejaar:1948. Geboorteplaats: Sirte, Libië.

Neef van Muammar KADHAFI. Sayyid was in de jaren tachtig betrokken bij de moordcampagne tegen dissidenten en zou verantwoordelijk zijn voor een aantal moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

7.KADHAFI, Aisha Muammar

Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Dochter van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

8.KADHAFI, Hannibal Muammar

Paspoortnummer: B/002210. Geboortedatum: 20.9.1975. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

9.KADHAFI, Khamis Muammar

Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Bevel over militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

10.KADHAFI, Mohammed Muammar

Geboortejaar: 1970. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

11.KADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Geboortejaar: 1942. Geboorteplaats: Sirte, Libië.

Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. Verantwoordelijk voor bevelen tot onderdrukking van demonstraties, schending van mensenrechten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

12.KADHAFI, Mutassim

Geboortejaar: 1976. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Nationale veiligheidsadviseur. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

13.KADHAFI, Saadi

Paspoortnummer: 014797. Geboortedatum: 27.5.1973. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Bevel over militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

14.KADHAFI, Saif al-Arab

Geboortejaar: 1982. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

15.KADHAFI, Saif al-Islam

Paspoortnummer: B014995. Geboortedatum: 25.6.1972. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Directeur van de Kadhafi Foundation. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Opruiende toespraken waarin tot geweld tegen demonstranten wordt aangezet.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

16.AL-SENUSSI, Kolonel Abdullah

Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Sudan.

Directeur militaire inlichtingen. Betrokkenheid van de militaire inlichtingendienst bij het onderdrukken van demonstraties. Wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het bloedbad in de gevangenis van Abu Selim. Bij verstek veroordeeld voor de bomaanslag op de UTA-vlucht. Zwager van Muammar KADHAFI.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

17.AL KADHAFI, Quren Salih Quren

Libisch ambassadeur in Tsjaad. Is van Tsjaad naar Sabha vertrokken. Rechtstreeks betrokken bij het voor het regime inhuren en aansturen van huurlingen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011.

18.AL KUNI, Kolonel Amid Husain

Gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). Rechtstreeks betrokken bij het inhuren van huurlingen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011.
BIJLAGE IILijst van personen bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b)

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

ABDULHAFIZ, Kolonel Mas'ud

Positie: commandant strijdkrachten

Derde in bevel strijdkrachten. Belangrijke rol in militaire inlichtingendienst.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Positie: hoofd terreurbestrijding, externe veiligheidsorganisatie

Geboortejaar: 1952

Geboorteplaats: Tripoli, Libië

Prominent lid revolutionair comité. Nauwe bondgenoot van Muammar Kadhafi.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Positie: plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie

Prominent lid van het regime. Zwager van Muammar KADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Positie: plaatsvervangend directeur militaire inlichtingen

Hoge functionaris van het regime.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Positie: hoofd Beweging van revolutionaire comités

Geboorteplaats: Sirte, Libië.

Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

28.2.2011

6.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Geboortejaar: 1952

Geboorteplaats: Egypte

Neef van Muammar KADHAFI. Zou sedert 1995 aan het hoofd staan van een elitebataljon van het leger dat belast is met de persoonlijke beveiliging van Kadhafi en een sleutelrol vervullen in de externe veiligheidsorganisatie. Betrokken bij de planning van operaties tegen Libische dissidenten in het buitenland en direct betrokken bij terroristische activiteiten.

28.2.2011

7.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Geboortejaar: 1952

Geboorteplaats: Al Bayda, Libië

Vrouw van Muammar KADHAFI.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

8.

SALEH, Bachir

Geboortejaar: 1946

Geboorteplaats: Traghen

Hoofd kabinet van de Leider.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

9.

Generaal TOHAMI, Khaled

Geboortejaar: 1946

Geboorteplaats: Genzur

Directeur bureau binnenlandse veiligheid.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

10.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Geboortedatum: 1.7.1949

Geboorteplaats: Al-Bayda

Directeur inlichtingen bureau externe veiligheid.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

11.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

Secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

12.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

Minister-president van de regering van kolonel Khadafi; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

13.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Khadafi; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

14.

ZLITNI, Abdelhaziz

Geboortejaar: 1935

Minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Khadafi; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

15.

HOUEJ, Mohamad Ali

Geboortejaar: 1949

Geboorteplaats:Al-Azizia (bij Tripoli)

Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Khadafi; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

16.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Geboortejaar: 1943

Minister van Landbouw, en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Khadafi.

21.3.2011

17.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Khadafi; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

18.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Geboortedatum: 4.5.1963

Paspoortnummer: B/014965 (verloopt eind 2013)

Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Khadafi; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

19.

ZIDANE, Mohamad Ali

Geboortejaar: 1958

Paspoortnummer: B/0105075 (verloopt eind 2013)

Minister van Vervoer in de regering van kolonel Khadafi; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

20.

MANSOUR, Abdallah

Geboortedatum: 8.7.1954

Paspoortnummer: B/014924 (verloopt eind 2013)

Naaste medewerker van kolonel Kadhafi, vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

21.3.2011

▼M5

21.

Kolonel Taher Juwadi

Vierde in bevel in de Revolutionnaire Garde

Sleutelfiguur van het Kadhaffiregime

23.05.2011

▼M4
BIJLAGE III

Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 6, lid 1, onder a)

1.KADHAFI, Aisha Muammar

Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Dochter van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

2.KADHAFI, Hannibal Muammar

Paspoortnummer: B/002210. Geboortedatum: 20.9.1975. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

3.KADHAFI, Khamis Muammar

Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Bevel over militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

4.KADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Geboortejaar: 1942. Geboorteplaats: Sirte, Libië.

Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. Verantwoordelijk voor bevelen tot onderdrukking van demonstraties, schending van mensenrechten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

5.KADHAFI, Mutassim

Geboortejaar: 1976. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Nationale veiligheidsadviseur. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

6.KADHAFI, Saif al-Islam

Directeur van de Kadhafi Foundation. Paspoortnummer: B014995. Geboortedatum: 25.6.1972. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Opruiende toespraken waarin tot geweld tegen demonstranten wordt aangezet.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.

7.DORDA, Abu Zayd Umar

Directeur externe veiligheidsorganisatie. Loyalist van het regime. Hoofd van het bureau externe inlichtingen.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 28.2.2011)

8.JABIR, generaal-majoor Abu Bakr Yunis

Geboortejaar: 1952. Geboorteplaats: Jalo, Libië.

Minister van Defensie. Algehele verantwoordelijkheid voor acties van de strijdkrachten.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 28.2.2011)

9.MATUQ, Matuq Mohammed

Geboortejaar: 1956. Geboorteplaats: Khoms, Libië.

Staatssecretaris van nutsvoorzieningen. Prominent figuur van het regime. Actief in de revolutionaire comités. Voorgeschiedenis van betrokkenheid bij onderdrukking van dissidenten en bij geweldpleging.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 28.2.2011)

10.KADHAFI, Mohammed Muammar

Geboortejaar: 1970. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 28.2.2011)

11.KADHAFI, Saadi

Bevelhebber van de speciale strijdkrachten.

Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Bevel over militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.

Geboortedatum: 27.5.1973. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Paspoortnummer: 014797.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 28.2.2011)

12.KADHAFI, Saif al-Arab

Zoon van Muammar KADHAFI Nauw gelieerd aan het regime.

Geboortejaar: 1982. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 28.2.2011)

13.AL-SENUSSI, Kolonel Abdullah

Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Sudan.

Directeur militaire inlichtingen. Betrokkenheid van de militaire inlichtingendienst bij het onderdrukken van demonstraties. Wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het bloedbad in de gevangenis van Abu Selim. Bij verstek veroordeeld voor de bomaanslag op de UTA-vlucht. Zwager van Muammar KADHAFI.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 28.2.2011)

Entiteiten

1.Centrale Bank van Libië

Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 10.3.2011)

2.Libyan Investment Authority

Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

Ook bekend als Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO)

1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 10.3.2011)

3.Libyan Foreign Bank

Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 10.3.2011)

4.Libyan Africa Investment Portfolio

Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op EU-lijst: 10.3.2011)

5.Libyan National Oil Corporation

Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya

Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011
BIJLAGE IV

Lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b)Personen

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

ABDULHAFIZ, Kolonel Mas'ud

Positie: commandant van de strijdkrachten

Derde in bevel van de strijdkrachten. Belangrijke rol in de militaire inlichtingendienst.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Positie: hoofd terreurbestrijding, External Security Organisation.

Geboortedatum: 1952

Geboorteplaats: Tripoli, Libië

Prominent lid van het revolutionair comité.

Nauwe bondgenoot van Muammar KADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Positie: plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie

Prominent lid van het regime.

Zwager van Muammar KADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Positie: plaatsvervangend directeur van de militaire inlichtingendienst

Hoge functionaris van het regime.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Positie: hoofd van de revolutionaire comités.

Geboorteplaats: Sirte, Libië

Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Positie: hoofd van het verbindings-bureau van de revolutionaire comités Paspoortnr. B010574

Geboortedatum: 1.7.1950

Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Positie: hoofd van de lijfwacht van Muammar KADHAFI.

Geboortedatum: 1946

Geboorteplaats: Houn, Libië

Verantwoordelijk voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten.

28.2.2011

8.

KADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Geboortedatum: 1952

Geboorteplaats: Egypte

Neef van Muammar KADHAFI. Zou sedert 1995 aan het hoofd staan van een elitebataljon van het leger dat belast is met de persoonlijke beveiliging van Kadhafi en een sleutelrol hebben in de externe veiligheidsorganisatie. Betrokken bij de planning van operaties tegen Libische dissidenten in het buitenland en direct betrokken bij terroristische activiteiten.

28.2.2011

9.

KADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Geboortedatum: 1948

Geboorteplaats: Sirte, Libië

Neef van Muammar KADHAFI. Sayyid was in de jaren 80 betrokken bij de moordcampagne tegen dissidenten en zou verantwoordelijk zijn voor een aantal moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens.

28.2.2011

10.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Geboortedatum: 1952

Geboorteplaats: Al Bayda, Libië

Vrouw van Muammar KADHAFI.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

11.

SALEH, Bachir

Geboortedatum: 1946

Geboorteplaats: Traghen

Hoofd kabinet van de Leider.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

12.

TOHAMI, Generaal Khaled

Geboortedatum: 1946

Geboorteplaats: Genzur

Directeur Bureau Interne Veiligheid.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Geboortedatum: 1 juli 1949

Geboorteplaats: Al-Bayda

Directeur inlichtingen in het Bureau Externe Veiligheid.

Nauw gelieerd aan het regime.

28.2.2011

14.

ZARTI, Mustafa

geboren op 29 maart 1970, Oostenrijks staatsburger (paspoortnr. P1362998, geldig van 6 november 2006 tot en met 5 november 2016)

Nauw gelieerd aan het regime en vice-CEO van de „Libyan Investment Authority”, bestuurslid van de National Oil Corporation en vicevoorzitter van de First Energy Bank in Bahrein.

10.3.2011

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

Secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

Minister-president van de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Geboortedatum: 1935

Minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Geboortedatum: 1949

Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)

Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Geboortedatum: 1943

Minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Geboortedatum: 4 mei 1963

Paspoortnummer: B/014965 (verstrijkt eind 2013)

Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

23.

ZIDANE, Mohamad Ali

Geboortedatum: 1958

Paspoortnummer: B/0105075 (verstrijkt eind 2013)

Minister van Vervoer in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

24.

MANSOUR, Abdallah

Geboortedatum: 8.7.1954

Paspoortnummer: B/014924 (verstrijkt eind 2013)

Naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij de repressie van manifestanten.

21.3.2011

25.

AL KADHAFI, Quren Salih Quren

Libisch ambassadeur in Tsjaad. Is van Tsjaad naar Sabha vertrokken. Rechtstreeks betrokken bij het voor het regime inhuren en aansturen van huurlingen.

12.4.2011

26.

AL KUNI, Kolonel Amid Husain

Gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). Rechtstreeks betrokken bij het inhuren van huurlingen.

12.4.2011

▼M5

27.

Kolonel Taher Juwadi

Vierde in bevel in de Revolutionnaire Garde

Sleutelfiguur van het Kadhaffiregime

23.05.2011

▼M4Entiteiten

Naam

Informatie ter identificatie

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)

Tajora, Tripoli, Libië Wetgevingsnummer: 60/2006 van het Algemeen Volkscomité van LibiëTel.: +218 21 369 1840,Fax: +218 21 369 6447http://www.hib.org.ly

Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en zijn familie en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

10.3.2011

2.

Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF)

Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-TripoliTel.: +218 21 490 8893 -Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly

Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

3.

Libyan Arab African Investment Company - LAAICO

Site: http://www.laaico.comOnderneming opgericht in 198176351 Janzour-Libië.81370 Tripoli-LibiëTel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867E-mail: info@laaico.com

Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

4.

Stichting-Kadhafi voor internationale liefdadigheids-instellingen en ontwikkeling

Administratief adres: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIE Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org

Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

5.

Stichting Waatassimou

gevestigd in Tripoli

Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.

21.3.2011

6.

Hoofdzetel van de Libische radio en televisie

Gegevens:

Tel.: 00 218 21 444 59 26;

00 21 444 59 00;

Fax: 00 218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

E-mail: info@ljbc.net

Zet publiekelijk aan tot haat en geweld door deel te nemen aan desinformatiecampagnes betreffende de repressie van manifestanten.

21.3.2011

7.

Revolutionaire Garde

Betrokken bij de repressie van manifestanten

21.3.2011

8.

National Commercial Bank

Orouba StreetAlBayda,LibiëTel.+218 21-361-2429Fax+218 21-446-705www.ncb.ly

De National Commercial Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is opgericht in 1970 en heeft haar zetel in AlBayda (Libië), met vestigingen in Tripoli en AlBayda en bijkantoren in Libië. Zij is voor 100 % in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.

21.3.2011

9.

Gumhouria Bank

Gumhouria Bank BuildingOmar Al Mukhtar AvenueGiaddal Omer Al MoukhtarP.O. Box 685TarabulusTripoliLibiëTel.: +218 21-333-4035+218 21-444-2541+218 21-444-2544+218 21-333-4031Fax:+218 21-444-2476+218 21-333-2505E-mail:info@gumhouria-bank.com.lyWebsite:www.gumhouria-bank.com.ly

De Gumhouria Bank is een commerciële bank in Libië. De bank is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de Al Ummah Bank en de Gumhouria Bank. Zij is voor 100 % in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.

21.3.2011

10.

Sahara Bank

Sahara Bank BuildingFirst of September StreetP.O. Box 270TarabulusTripoliLibiëTel.+218 21-379-0022Fax+218 21-333-7922E-mail:info@saharabank.com.lyWebsite:www.saharabank.com.ly

De Sahara Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is voor 81 % in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.

21.3.2011

11.

Azzawia (Azawiya) Refining

P.O. Box 6451TripoliLibië+218 023 7976 26778http://www.arc.com.ly

Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

23.3.2011

12.

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)

Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company BuildingRas Lanuf CityP.O. Box 2323LibiëTel.: +218 21-360-5171+218 21-360-5177+218 21-360-5182Fax: +218 21-360-5174E-mail: info@raslanuf.lyWebsite: www.raslanuf.ly

Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

23.3.2011

13.

Brega

Head Office: Azzawia / coast roadP.O. Box Azzawia 16649Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222Fax: 3610818Telex: 30460 / 30461 / 30462

Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

23.3.2011

14.

Sirte Oil Company

Sirte Oil Company BuildingMarsa Al Brega AreaP.O. Box 385TarabulusTripoliLibiëTel.:+218 21-361-0376+218 21-361-0390Fax:+218 21-361-0604+218 21-360-5118E-mail: info@soc.com.lyWebsite: www.soc.com.ly

Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

23.3.2011

15.

Waha Oil Company

Waha Oil CompanyOffice Location: Off Airport RoadTripoliTarabulusLibiëPostal Address: P.O. Box 395TripoliLibiëTel.: +218 21-3331116Fax: +218 21-3337169Telex: 21058

Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.

23.3.2011

16.

Libyan Agricultural Bank (ook bekend als Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae; ook bekend als Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libië; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libië; E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);Tel.: (218) 214870586;Tel.: (218) 214870714;Tel.: (218) 214870745;Tel.: (218) 213338366;Tel.: (218) 213331533;Tel.: (218) 213333541;Tel.: (218) 213333544;Tel.: (218) 213333543;Tel.: (218) 213333542;Fax: (218) 214870747;Fax: (218) 214870767;Fax: (218) 214870777;Fax: (218) 213330927;Fax: (218) 213333545

Libische dochteronderneming van de Central Bank of Libya.

12.4.2011

17.

Tamoil Africa Holdings Limited (ook bekend als Oil Libya Holding Company)

Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)Tel.: (218) 213345187Fax: +218.21.334.5188E-mail: info@ethic.ly

Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).

12.4.2011

21.

Libyan Holding Company for Development and Investment

Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).

12.4.2011

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).

12.4.2011

23.

First Gulf Libyan Bank

The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libië; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);Tel.: (218) 213622262;Fax: (218) 213622205

Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).

12.4.2011

24.

LAP Green Networks (ook bekend als LAP Green Holding Company)

Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio.

12.4.2011

25.

National Oil Wells and Drilling and Workover Company (ook bekend als National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; ook bekend als National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)

National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, LibiëTel.: (218) 213332411;Tel.: (218) 213368741;Tel.: (218) 213368742Fax: (218) 214446743E-mail: info@nwd-ly.comWebsite: www.nwd-ly.com

Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).

De onderneming is in 2010 ontstaan als gevolg van een fusie tussen de National Drilling Co. en de National Company for Oil Wells Services.

12.4.2011

26.

North African Geophysical Exploration Company (ook bekend als NAGECO; ook bekend als North African Geophysical Exploration)

Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, LibiëTel.: (218) 215634670/4Fax: (218) 215634676E-mail: nageco@nageco.comWebsite: www.nageco.com

Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).

In 2008 is de NOC voor 100 % eigenaar van NAGECO geworden.

12.4.2011

27.

National Oil Fields and Terminals Catering Company

Airport Road Km 3, Tripoli, Libië

Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).

12.4.2011

28.

Mabruk Oil Operations

Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli, Libië.

Joint venture tussen Total en de National Oil Corporation

12.4.2011

29.

Zuietina Oil Company (ook bekend als ZOC; ook bekend als Zueitina)

Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libië

Joint venture tussen Occidental en de National Oil Corporation

12.4.2011

30.

Harouge Oil Operations (ook bekend als Harouge; ook bekend als Veba Oil Libya GMBH)

Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libië

Joint venture tussen Petro Canada en de National Oil Corporation.

12.4.2011

31.

Jawaby Property Investment Limited

Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 01612618 (UK)

In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).

12.4.2011

32.

Tekxel Limited

One Wood Street, London, Verenigd Koninkrijk. Overige info: Reg. nr. 02439691

In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).

12.4.2011

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk

Overige info: Reg. nr. 01794877 (UK)

In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.

12.4.2011

34.

Dalia Advisory Limited (LIA sub)

11 Upper Brook Street, London, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 06962288 (Verenigd Koninkrijk)

In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.

12.4.2011

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1510484

Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.

12.4.2011

36.

Capitana Seas Limited

c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden

Overige info: Reg. nr. 1526359

Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte entiteit die in handen is van Saadi Kadhafi.

12.4.2011

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1534407

Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man

Overige info: Reg. nr. 59058C (IOM)

Op het Eiland Man als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.

12.4.2011

39.

Mediterranean Oil Services Company (ook bekend als Mediterranean Sea Oil Services Company)

Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libië.

Is eigendom van of staat onder zeggenschap van de National Oil Corporation (NOC).

12.4.2011

40.

Mediterranean Oil Services GMBH (ook bekend als MED OIL OFFICE DUESSELDORF, ook bekend als MEDOIL)

Werdener Strasse 8DüsseldorfNordhein-Westfalen, 40227Duitsland

Is eigendom van of staat onder zeggenschap van de National Oil Corporation (NOC)

12.4.2011

41.

Libyan Arab Airlines

P.O. Box 2555Haiti streetTripoli, LibiëTel. hoofdzetel: + 218 (21) 602 093Fax hoofdzetel: + 218 (22) 30970

Voor 100 % in handen van de overheid

12.4.2011

▼M5

42.

Afriqiyah Airways

Afriqiyah Airways1st FloorWaha Building273, Omar Almokhtar StreetP.O. Box 83428Tripoli, Libyaemailadres: afriqiyah@afriqiyah.aero

Libische dochteronderneming van/eigendom van de Libisch Afrikaanse portefeuillemaatschappij, een entiteit die eigendom is van en onder zeggenschap staat van het regime, en door de EU-verordening is aangewezen

23.05.2011