Home

Verordening (EU) n r. 1178/2010 van de Commissie van 13 december 2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren (codificatie)

Verordening (EU) n r. 1178/2010 van de Commissie van 13 december 2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren (codificatie)

2010R1178 — NL — 01.01.2012 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EU) Nr. 1178/2010 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2010

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren

(codificatie)

(PB L 328, 14.12.2010, p.1)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 1178/2010 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 2010

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren

(codificatie)DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 161, lid 3, artikel 170 en artikel 192, lid 2, in combinatie met artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 596/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector eieren (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

Er moeten specifieke uitvoeringsbepalingen van de uitvoercertificaten in de sector eieren worden vastgesteld en met name de voorschriften inzake de indiening van de aanvragen en de in de aanvragen en certificaten te vermelden gegevens, waarbij voorts Verordening (EG) nr. 376/2008 van de Commissie van 23 april 2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4) moet worden aangevuld.

(3)

Met het oog op een doeltreffend beheer van de regeling van uitvoercertificaten, moet het bedrag van de in het kader van die regeling te stellen zekerheid voor de uitvoercertificaten worden vastgesteld. Gezien het aan de regeling in de sector eieren inherente speculatierisico, mogen de marktdeelnemers slechts onder nauwkeurig bepaalde voorwaarden voor die regeling in aanmerking komen en moet worden bepaald, dat de uitvoercertificaten niet kunnen worden overgedragen.

(4)

In artikel 169 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat de inachtneming van de verplichtingen ten aanzien van het uitvoervolume, die voortvloeien uit de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten, door middel van de uitvoercertificaten wordt gewaarborgd. Derhalve moet een nauwkeurig schema voor de indiening van de certificaataanvragen en de afgifte van de certificaten worden vastgesteld.

(5)

Bovendien moet worden bepaald dat de beslissingen over de certificaataanvragen pas na een bepaalde bedenktijd worden meegedeeld. De Commissie moet daardoor de gelegenheid krijgen, de aangevraagde hoeveelheden en de betrokken uitgaven te beoordelen en eventueel, met name ten aanzien van de aanvragen die in behandeling zijn, bijzondere maatregelen te nemen. In het belang van de marktdeelnemers moet worden bepaald dat de certificaataanvraag kan worden ingetrokken nadat een aanvaardingscoëfficiënt is vastgesteld.

(6)

De Commissie moet voor het beheer van de regeling beschikken over nauwkeurige gegevens inzake de ingediende certificaataanvragen en het gebruik van de afgegeven certificaten. Met het oog op een doeltreffende administratie, dienen de lidstaten de informatiesystemen te gebruiken in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 792/2009 van de Commissie van 31 augustus 2009 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de kennisgeving door de lidstaten aan de Commissie van de informatie en de documenten ter uitvoering van de gemeenschappelijke marktordening, de regeling voor rechtstreekse betalingen, de afzetbevordering voor landbouwproducten en de regelingen voor de ultraperifere gebieden en de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (5).

(7)

Het is opportuun toe te staan dat de uitvoercertificaten voor aanvragen voor 25 ton of minder op verzoek van de marktdeelnemer onmiddellijk worden afgegeven. Er dient echter te worden bepaald dat die certificaten alleen worden afgegeven voor handelstransacties op korte termijn, om te voorkomen dat het in deze verordening aangegeven mechanisme wordt omzeild.

(8)

Ter verzekering van een zeer precies beheer van de uit te voeren hoeveelheden, moet worden afgeweken van de in Verordening (EG) nr. 376/2008 vastgestelde tolerantieregels.

(9)

Op grond van artikel 167, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 kunnen voor broedeieren uitvoerrestituties worden verleend op basis van een achteraf afgegeven uitvoercertificaat. Hiervoor moeten derhalve uitvoeringsbepalingen worden vastgesteld die ook een doeltreffende controle omvatten op de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten. Voor deze na de uitvoer afgegeven certificaten lijkt echter geen zekerheid te hoeven worden geëist.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor alle uitvoer van producten in de sector eieren waarvoor een uitvoerrestitutie wordt gevraagd, met uitzondering van broedeieren van ►M1 de GN-codes 0407 11 00, 0407 19 11 en 0407 19 19, moet een uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie worden ingediend overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 8.

Artikel 2

1. De uitvoercertificaten zijn geldig gedurende 90 dagen te rekenen vanaf de dag van de feitelijke afgifte in de zin van artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008.

2. In de certificaataanvragen en de certificaten moet in vak 15 de omschrijving van het product en in vak 16 de uit 12 cijfers bestaande productcode van de nomenclatuur van de landbouwproducten voor de uitvoerrestituties worden aangebracht.

3. De in artikel 13, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde productcategorieën en de bedragen van de zekerheid voor de uitvoercertificaten zijn aangegeven in bijlage I.

4. In vak 20 van de certificaataanvragen en van de certificaten moet ten minste een van de in bijlage II opgenomen vermeldingen worden aangebracht.

Artikel 3

1. De aanvragen voor uitvoercertificaten kunnen van maandag tot en met vrijdag van elke week bij de bevoegde instanties worden ingediend.

2. De aanvrager van een uitvoercertificaat moet een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn die, bij de indiening van de aanvraag, ten genoegen van de bevoegde instanties van de lidstaten kan bewijzen dat hij sedert ten minste twaalf maanden een handelsactiviteit in de sector eieren uitoefent. Kleinhandelaars of restauranthouders die hun producten aan de eindverbruiker verkopen, mogen evenwel geen aanvraag indienen.

3. De uitvoercertificaten worden op de eerste woensdag na de in lid 1 bedoelde periode afgegeven, voor zover intussen door de Commissie geen enkele van de in lid 4 bedoelde bijzondere maatregelen is getroffen.

4. Wanneer de afgifte van de uitvoercertificaten zou leiden of dreigen te leiden tot overschrijding van de beschikbare begrotingsmiddelen of tot uitputting van de maximumhoeveelheden die gedurende de betrokken periode met een restitutie kunnen worden uitgevoerd, rekening gehouden met de in artikel 169 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde maxima, of tot gevolg zou hebben dat de continuïteit van de uitvoer gedurende de rest van de betrokken periode niet kan worden gewaarborgd, kan de Commissie:

a)een eenvormig percentage voor de aanvaarding van de gevraagde hoeveelheden vaststellen;

b)de aanvragen waarvoor nog geen uitvoercertificaten zijn toegekend, afwijzen;

c)de indiening van aanvragen voor uitvoercertificaten gedurende maximaal vijf werkdagen schorsen, met de mogelijkheid van een langere schorsing, vastgesteld volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure.

De tijdens de schorsingsperiode ingediende aanvragen voor uitvoercertificaten zijn niet ontvankelijk.

De in de eerste alinea bedoelde maatregelen kunnen worden genomen of gedifferentieerd naar gelang van de productcategorie en van de bestemming.

5. De in lid 4 bedoelde maatregelen kunnen worden vastgesteld wanneer de aanvragen voor uitvoercertificaten betrekking hebben op hoeveelheden die de normale afzet voor een bestemming overschrijden of dreigen te overschrijden, en afgifte van de aangevraagde certificaten een risico inhoudt op speculatie, op vervalsing van de mededinging tussen marktdeelnemers of op verstoring van het betrokken handelsverkeer of van de interne markt.

6. Ingeval een aanvraag voor de volledige gevraagde hoeveelheid wordt afgewezen of op de aangevraagde hoeveelheid een vermindering wordt toegepast, wordt de zekerheid onmiddellijk vrijgegeven voor de hoeveelheid waarvoor niet op de aanvraag wordt ingegaan.

7. In afwijking van lid 3 wordt het certificaat uiterlijk op de elfde werkdag na de bekendmaking van het eenvormige aanvaardingspercentage in het Publicatieblad van de Europese Unie afgegeven, ingeval dit percentage lager is dan 80 %. De marktdeelnemer kan uiterlijk tien werkdagen na de bekendmaking:

—ofwel zijn aanvraag intrekken, in welk geval de zekerheid onmiddellijk wordt vrijgegeven;

—ofwel om onmiddellijke afgifte van het certificaat verzoeken, in welk geval de bevoegde instantie het certificaat onverwijld afgeeft, doch op zijn vroegst op de normale dag van afgifte voor de betrokken week.

8. In afwijking van lid 3, kan de Commissie voor de afgifte van de uitvoercertificaten een andere dag dan woensdag vaststellen, wanneer afgifte van certificaten op die dag onmogelijk is.

Artikel 4

1. Op verzoek van de marktdeelnemer worden voor certificaataanvragen die betrekking hebben op niet meer dan 25 ton, de in artikel 3, lid 4, bedoelde bijzondere maatregelen niet toegepast en worden de gevraagde certificaten onmiddellijk afgegeven.

In afwijking van artikel 2, lid 1, zijn de certificaten in dat geval slechts geldig gedurende vijf werkdagen vanaf de dag van de feitelijke afgifte in de zin van artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008, en in vak 20 van de aanvragen en de certificaten wordt dan ten minste één van de in bijlage III opgenomen vermeldingen aangebracht.

2. De Commissie kan, indien nodig, de toepassing van dit artikel schorsen.

Artikel 5

De afgegeven uitvoercertificaten zijn niet overdraagbaar.

Artikel 6

1. Voor de uitgevoerde hoeveelheid binnen de in artikel 7, lid 4, van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde tolerantie kan geen aanspraak worden gemaakt op een restitutie.

2. In vak 22 van het certificaat wordt ten minste een van de in bijlage IV opgenomen vermeldingen aangebracht.

Artikel 7

1. De lidstaten delen de Commissie wekelijks, ten laatste op vrijdag, de volgende gegevens mee:

a)de in artikel 1 bedoelde aanvragen voor uitvoercertificaten, die zijn ingediend van maandag tot en met vrijdag van dezelfde week, waarbij vermeld wordt of zij al dan niet onder artikel 4 vallen;

b)de hoeveelheden waarvoor op de voorafgaande woensdag uitvoercertificaten zijn afgegeven, met uitzondering van de op grond van artikel 4 onmiddellijk afgegeven certificaten;

c)de hoeveelheden waarvoor de certificaataanvragen, in het in artikel 3, lid 7, bedoelde geval, in de voorafgaande week zijn ingetrokken.

2. Bij de mededeling van de in lid 1, onder a), bedoelde aanvragen moet worden aangegeven:

a)de hoeveelheid in productgewicht voor elke in artikel 2, lid 3, bedoelde categorie;

b)de verdeling van de hoeveelheid naar bestemming voor elke categorie, ingeval een naar gelang van de bestemming gedifferentieerde restitutie geldt;

c)de restitutie die van toepassing is;

d)het totale vooraf vastgestelde restitutiebedrag in euro per categorie.

3. De lidstaten delen de Commissie, na afloop van de geldigheidsduur van de certificaten, elke maand de hoeveelheid uitvoercertificaten mee die niet is gebruikt.

Artikel 8

1. Voor broedeieren van ►M1 de GN-codes 0407 11 00, 0407 19 11 en 0407 19 19 verklaren de marktdeelnemers bij het vervullen van de douaneformaliteiten bij uitvoer dat zij een uitvoerrestitutie zullen aanvragen.

2. De marktdeelnemers dienen de aanvraag van „achteraf afgegeven” uitvoercertificaten voor de broedeieren uiterlijk op de tweede werkdag na de uitvoer bij de bevoegde instanties in. In vak 20 van de certificaataanvragen en de certificaten moet de vermelding „achteraf afgegeven” worden aangebracht en moeten het douanekantoor waar de douaneformaliteiten zijn vervuld en de dag van uitvoer in de zin van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 612/2009 van de Commissie (6), worden vermeld.

In afwijking van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 376/2008 hoeft geen zekerheid te worden gesteld.

3. De lidstaten delen de Commissie wekelijks, ten laatste op vrijdag, het aantal „achteraf afgegeven” uitvoercertificaten mee dat die week is aangevraagd, inclusief de mededeling „nihil”. In de mededelingen worden, indien van toepassing, de in artikel 7, lid 2, bedoelde gegevens vermeld.

4. De „achteraf afgegeven” uitvoercertificaten worden op de daaropvolgende woensdag afgegeven, voor zover de Commissie na de betrokken uitvoer geen enkele van de in artikel 3, lid 4, bedoelde bijzondere maatregelen heeft getroffen. In het tegenovergestelde geval gelden die maatregelen voor uitvoertransacties die reeds hebben plaatsgevonden.

Het certificaat geeft recht op de restitutie die geldt op de dag van uitvoer in de zin van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 612/2009.

5. Artikel 23 van Verordening (EG) nr. 376/2008 is niet van toepassing op de in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel bedoelde „achteraf afgegeven” certificaten.

Deze certificaten worden door de belanghebbende rechtstreeks overgelegd aan de met de betaling van de uitvoerrestitutie belaste instantie. Deze instantie verricht de afboekingen en viseert het certificaat.

Artikel 9

De in deze verordening bedoelde mededelingen, inclusief de mededeling „nihil”, worden gedaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 792/2009.

Artikel 10

Verordening (EG) nr. 596/2004 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VII.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M1
BIJLAGE ICode van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties (1)

Categorie

Bedrag van de zekerheid

(EUR/100 kg nettogewicht)

040719119000

1

040711009000

040719199000

2

040721009000

040729109000

040790109000

3

3 (2)

2 (3)

040811809100

4

10

040819819100

040819899100

5

5

040891809100

6

15

040899809100

7

4

(1)Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), sector 8.

(2)Voor de in bijlage V aangegeven bestemmingen.

(3)Overige bestemmingen..

▼B
BIJLAGE ΙΙ

In artikel 2, lid 4, bedoelde vermeldingen

In het Bulgaars

:

Регламент (ЕC) № 1178/2010

In het Spaans

:

Reglamento (UE) no 1178/2010

In het Tsjechisch

:

Nařízení (EU) č. 1178/2010

In het Deens

:

Forordning (EU) nr. 1178/2010

In het Duits

:

Verordnung (EU) Nr. 1178/2010

In het Ests

:

Määrus (EL) nr 1178/2010

In het Grieks

:

Κανονισμός (ΕE) αριθ. 1178/2010

In het Engels

:

Regulation (EU) No 1178/2010

In het Frans

:

Règlement (UE) no 1178/2010

In het Italiaans

:

Regolamento (UE) n. 1178/2010

In het Lets

:

Regula (ES) Nr. 1178/2010

In het Litouws

:

Reglamentas (ES) Nr. 1178/2010

In het Hongaars

:

1178/2010/EU rendelet

In het Maltees

:

Regolament (UE) Nru 1178/2010

In het Nederlands

:

Verordening (EU) nr. 1178/2010

In het Pools

:

Rozporządzenie (UE) nr 1178/2010

In het Portugees

:

Regulamento (UE) n.o 1178/2010

In het Roemeens

:

Regulamentul (UE) nr. 1178/2010

In het Slowaaks

:

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2010

In het Sloveens

:

Uredba (EU) št. 1178/2010

In het Fins

:

Asetus (EU) N:o 1178/2010

In het Zweeds

:

Förordning (EU) nr 1178/2010
BIJLAGE III

In artikel 4, lid 1, tweede alinea, bedoelde vermeldingen

In het Bulgaars

:

Лицензия, валидна пет работни дни

In het Spaans

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

In het Tsjechisch

:

Licence platná pět pracovních dní

In het Deens

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

In het Duits

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

In het Ests

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

In het Grieks

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

In het Engels

:

Licence valid for five working days

In het Frans

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

In het Italiaans

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

In het Lets

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

In het Litouws

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

In het Hongaars

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

In het Maltees

:

Liċenza valida għal ħamest ijiem tax-xogħol

In het Nederlands

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

In het Pools

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

In het Portugees

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

In het Roemeens

:

Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare

In het Slowaaks

:

Licencia platí päť pracovných dní

In het Sloveens

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

In het Fins

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

In het Zweeds

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar
BIJLAGE ΙV

In artikel 6, lid 2, bedoelde vermeldingen

In het Bulgaars

:

Възстановяване, валидно за […] тона (количество, за което е издадена лицензията).

In het Spaans

:

Restitución válida por […] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado).

In het Tsjechisch

:

Náhrada platná pro […] tun (množství, pro které je licence vydána).

In het Deens

:

Restitutionen omfatter […] t (den mængde, licensen vedrører).

In het Duits

:

Erstattung gültig für […] Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde).

In het Ests

:

Eksporditoetus kehtib […] tonni kohta (kogus, millele on antud ekspordilitsents).

In het Grieks

:

Επιστροφή ισχύουσα για […] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό).

In het Engels

:

Refund valid for […] tonnes (quantity for which the licence is issued).

In het Frans

:

Restitution valable pour […] tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré).

In het Italiaans

:

Restituzione valida per […] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato).

In het Lets

:

Kompensācija ir spēkā attiecībā uz […] tonnām (daudzums par kuru ir izsniegta licence).

In het Litouws

:

Grąžinamoji išmoka galioja […] tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija).

In het Hongaars

:

A visszatérítés […] tonnára érvényes (azt a mennyiséget kell feltüntetni, amelyre az engedélyt kiadták).

In het Maltees

:

Rifużjoni valida għal […] tunnellati (kwantità li għaliha tinħareġ il-liċenza).

In het Nederlands

:

Restitutie geldig voor […] ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven).

In het Pools

:

Refundacja ważna dla […] ton (ilość, dla której zostało wydane pozwolenie).

In het Portugees

:

Restituição válida para […] toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado).

In het Roemeens

:

Restituire valabilă pentru […] tone (cantitatea pentru care a fost eliberată licența).

In het Slowaaks

:

Náhrada je platná pre […] ton (množstvo, pre ktoré bolo vydané povolenie).

In het Sloveens

:

Nadomestilo velja za […] ton (količina, za katero je bilo dovoljenje izdano).

In het Fins

:

Tuki on voimassa […] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty).

In het Zweeds

:

Ger rätt till exportbidrag för (…) ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).
BIJLAGE V

Bahrein

Egypte

Filipijnen

Hongkong

Japan

Jemen

Koeweit

Maleisië

Oman

Qatar

Rusland

Taiwan

Thailand

Verenigde Arabische Emiraten

Zuid-Korea
BIJLAGE VIIngetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

Verordening (EG) nr. 596/2004 van de Commissie

(PB L 94 van 31.3.2004, blz. 33)

Verordening (EG) nr. 1475/2004 van de Commissie

(PB L 271 van 19.8.2004, blz. 31)

Verordening (EG) nr. 1713/2006 van de Commissie

(PB L 321 van 21.11.2006, blz. 11)

Uitsluitend artikel 14

Verordening (EU) nr. 557/2010 van de Commissie

(PB L 159 van 25.6.2010, blz. 13)

Uitsluitend artikel 2
BIJLAGE VIIConcordantie tabel

Verordening (EG) nr. 596/2004

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, leden 1, 2 en 3

Artikel 2, leden 1, 2 en 3

Artikel 2, lid 4, aanhef

Artikel 2, lid 4

Artikel 2, lid 4, eerste tot en met elfde streepje

Bijlage II

Artikel 3, leden 1 tot en met 4

Artikel 3, leden 1 tot en met 4

Artikel 3, lid 4 bis

Artikel 3, lid 5

Artikel 3, lid 5

Artikel 3, lid 6

Artikel 3, lid 6

Artikel 3, lid 7

Artikel 3, lid 7

Artikel 3, lid 8

Artikelen 4 en 5

Artikelen 4 en 5

Artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 1

Artikel 6, lid 2, aanhef

Artikel 6, lid 2

Artikel 6, lid 2, eerste tot en met elfde streepje

Bijlage IV

Artikelen 7 en 8

Artikelen 7 en 8

Artikel 8 bis

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage I bis

Bijlage III

Bijlage III

Bijlage V

Bijlage IV

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII(1) PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2) PB L 94 van 31.3.2004, blz. 33.

(3) Zie bijlage VI.

(4) PB L 114 van 26.4.2008, blz. 3.

(5) PB L 228 van 1.9.2009, blz. 3.

(6) PB L 186 van 17.7.2009, blz. 1.