Home

Verordening (EG) n r. 1135/2009 van de Commissie van 25 november 2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/798/EG (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) n r. 1135/2009 van de Commissie van 25 november 2009 tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/798/EG (Voor de EER relevante tekst)

2009R1135 — NL — 19.11.2014 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 1135/2009 VAN DE COMMISSIE

van 25 november 2009

tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/798/EG

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 311, 26.11.2009, p.3)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1135/2009 VAN DE COMMISSIE

van 25 november 2009

tot vaststelling van speciale voorwaarden voor de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/798/EG

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 53 van Verordening (EG) nr. 178/2002 voorziet in de mogelijkheid van passende communautaire noodmaatregelen voor uit een derde land ingevoerde levensmiddelen en diervoeders om de volksgezondheid, de diergezondheid of het milieu te beschermen, wanneer het risico niet op afdoende wijze kan worden beheerst met de door de afzonderlijke lidstaten getroffen maatregelen.

(2)

De Commissie heeft in september 2008 informatie ontvangen dat in China hoge melaminegehalten zijn aangetroffen in zuigelingenmelk en andere melkproducten. Om het gezondheidsrisico als gevolg van de blootstelling aan een hoog melaminegehalte in diervoeders en levensmiddelen tegen te gaan, voorziet Beschikking 2008/798/EG van de Commissie van 14 oktober 2008 houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van Beschikking 2008/757/EG van de Commissie (2), in een verbod op de invoer in de Gemeenschap van producten die melk of melkproducten, soja of sojaproducten bevatten en die bestemd zijn voor bijzondere voeding voor zuigelingen en jonge kinderen, en schrijft zij voor dat de lidstaten systematische controles verrichten op alle zendingen levensmiddelen en diervoeders die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten en alle zendingen voor levensmiddelen en diervoeders bestemd ammoniumbicarbonaat, van oorsprong uit of verzonden uit China. In die beschikking is een gehalte van 2,5 mg/kg als het passende niveau beschouwd om een onderscheid te maken tussen de onvermijdelijke achtergrondconcentratie van melamine en onaanvaardbare vervalsing.

(3)

Het aantal kennisgevingen in het kader van het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF), als bedoeld in artikel 2, lid 4, van Beschikking 2008/798/EG, is wat betreft onaanvaardbare gehalten aan melamine in die levensmiddelen en diervoeders uit China sinds januari 2009 aanzienlijk gedaald en de Chinese autoriteiten hebben garanties verstrekt wat betreft de controles op melamine in dergelijke naar de Gemeenschap uitgevoerde producten. De in Beschikking 2008/798/EG vastgestelde maatregelen moeten daarom opnieuw worden bekeken.

(4)

Gelet op het feit dat voor bijzondere voeding voor zuigelingen en jonge kinderen bestemde producten die melk of melkproducten, soja of sojaproducten bevatten, de primaire, en in sommige gevallen de enige voedingsbron voor zuigelingen en jonge kinderen vormen, moet het verbod op de invoer in de Gemeenschap van dergelijke producten van oorsprong uit China worden gehandhaafd. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dergelijke producten die in de handel worden aangetroffen, onverwijld vernietigd worden.

(5)

Tegelijkertijd zijn systematische controles op alle zendingen levensmiddelen en diervoeders die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten en alle zendingen voor levensmiddelen en diervoeders bestemd ammoniumbicarbonaat, van oorsprong uit of verzonden uit China, niet langer nodig gezien de aanzienlijke daling van het aantal RASFF-kennisgevingen, waardoor de intensiteit van de fysieke controles kan worden verminderd. Aangezien een gehalte van 2,5 mg/kg een passend niveau blijft om een onderscheid te maken tussen de onvermijdelijke achtergrondconcentratie van melamine en onaanvaardbare vervalsing, mogen producten met een hoger melaminegehalte niet in de voeder- en voedselketen worden gebracht en moeten zij op veilige wijze worden verwijderd.

(6)

Daarom moet Beschikking 2008/798/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd. Rekening houdend met de aard van de gewijzigde bepalingen moet die beschikking worden vervangen door een verordening die later opnieuw kan worden bekeken op grond van de resultaten van de door de lidstaten uitgevoerde controles.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

Voor de uitvoering van deze verordening worden verwijzingen naar China beschouwd als verwijzingen naar de Volksrepubliek China.

Artikel 2

Invoerverbod

1. De invoer in de Gemeenschap van producten die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten en die bestemd zijn voor bijzondere voeding voor zuigelingen en jonge kinderen in de zin van Richtlijn 2009/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (3), van oorsprong uit of verzonden uit de Volksrepubliek China, wordt verboden.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat dergelijke producten die in de handel worden aangetroffen, onverwijld uit de handel worden gehaald en worden vernietigd.

Artikel 3

Voorafgaande kennisgeving

De exploitanten van diervoeder- en levensmiddelenbedrijven of hun vertegenwoordigers stellen het in artikel 4, lid 3, bedoelde controlepunt vooraf in kennis van de verwachte datum en het tijdstip van aankomst van alle zendingen voor levensmiddelen en diervoeders bestemd ammoniumbicarbonaat, van oorsprong uit of verzonden uit China, en alle zendingen diervoeders en levensmiddelen die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China.

Artikel 4

Controlemaatregelen

1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren documenten-, overeenstemmings- en fysieke controles, waaronder een laboratoriumanalyse, uit op de in de Gemeenschap in te voeren zendingen voor levensmiddelen en diervoeders bestemd ammoniumbicarbonaat, van oorsprong uit of verzonden uit China, en de in de Gemeenschap in te voeren zendingen andere diervoeders en levensmiddelen dan die bedoeld in artikel 2, lid 1, die melk, melkproducten, soja of sojaproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China.

Er worden overeenstemmings- en fysieke controles, waaronder bemonstering en analyse voor controle op de aanwezigheid van melamine, op ongeveer 20 % van deze zendingen uitgevoerd.

De lidstaten mogen aselecte fysieke controles uitvoeren op andere in de Gemeenschap in te voeren diervoeders en levensmiddelen met een hoog eiwitgehalte, van oorsprong uit China.

De in dit lid bedoelde fysieke controles beogen met name de bepaling van het eventuele melaminegehalte in het product. De zendingen blijven onder officiële controle totdat de resultaten van de laboratoriumanalyse beschikbaar zijn.

2. Producten die op grond van de overeenkomstig lid 1 verrichte controles meer dan 2,5 mg/kg melamine blijken te bevatten, mogen niet in de voeder- en voedselketen worden gebracht en moeten op veilige wijze worden verwijderd.

3. De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd op door de lidstaten specifiek voor dat doel aangewezen controlepunten.

De lidstaten maken de lijst van controlepunten toegankelijk voor het publiek en delen deze mee aan de Commissie.

4. De zendingen worden voor het vrije verkeer vrijgegeven, als de exploitant van het levensmiddelen- of diervoederbedrijf of zijn vertegenwoordiger aan de douaneautoriteiten bewijsstukken overlegt waaruit blijkt dat de in lid 1 bedoelde officiële controles zijn uitgevoerd en de eventueel vereiste fysieke controles gunstige resultaten hebben opgeleverd.

Artikel 5

Verslagen

De lidstaten brengen elke drie maanden verslag uit aan de Commissie over alle analyseresultaten van de in artikel 4, lid 1, bedoelde controles. Die verslagen worden ingediend in de maand die volgt op het betrokken kwartaal.

Artikel 6

Kosten

Alle kosten die voortvloeien uit de in artikel 4, lid 1, bedoelde officiële controles, inclusief bemonstering, analyse, opslag en op grond van de niet-naleving van de voorschriften genomen maatregelen, komen ten laste van de exploitant van het levensmiddelen- of diervoederbedrijf.

Artikel 7

Intrekking

Beschikking 2008/798/EG van de Commissie wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikking gelden als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 8

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.(1) PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2) PB L 273 van 15.10.2008, blz. 18.

(3) PB L 124 van 20.5.2009, blz. 21.