Home

Beschikking van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7030) (Voor de EER relevante tekst) (2009/821/EG)

Beschikking van de Commissie van 28 september 2009 tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7030) (Voor de EER relevante tekst) (2009/821/EG)

2009D0821 — NL — 01.11.2016 — 018.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 september 2009

tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7030)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/821/EG)

(PB L 296 van 12.11.2009, blz. 1)

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

►M1

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 2009/822/EG van 15 oktober 2009

L 296

59

12.11.2009

►M2

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE 2009/870/EG van 27 november 2009

L 315

11

2.12.2009

►M3

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 2010/277/EU van 12 mei 2010

L 121

16

18.5.2010

►M4

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 2010/617/EU van 14 oktober 2010

L 271

8

15.10.2010

►M5

BESLUIT VAN DE COMMISSIE 2011/93/EU van 10 februari 2011

L 37

25

11.2.2011

►M6

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2011/394/EU van 1 juli 2011

L 176

45

5.7.2011

►M7

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2011/707/EU van 26 oktober 2011

L 281

29

28.10.2011

►M8

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2012/197/EU van 16 april 2012

L 106

22

18.4.2012

►M9

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2012/450/EU van 27 juli 2012

L 203

68

31.7.2012

►M10

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2012/762/EU van 6 december 2012

L 336

94

8.12.2012

►M11

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2013/235/EU van 23 mei 2013

L 139

29

25.5.2013

►M12

VERORDENING (EU) Nr. 519/2013 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2013

L 158

74

10.6.2013

►M13

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2013/290/EU van 14 juni 2013

L 164

22

18.6.2013

►M14

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2013/491/EU van 7 oktober 2013

L 267

3

9.10.2013

►M15

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2014/187/EU van 3 april 2014

L 102

13

5.4.2014

►M16

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 2014/704/EU van 8 oktober 2014

L 294

46

10.10.2014

►M17

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/919 VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 12 juni 2015

L 149

15

16.6.2015

►M18

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/1997 VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 5 november 2015

L 291

6

7.11.2015

►M19

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/685 VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 29 april 2016

L 117

32

3.5.2016

►M20

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/1917 VAN DE COMMISSIE Voor de EER relevante tekst van 27 oktober 2016

L 296

17

1.11.2016


Gerectificeerd bij:
▼B

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 september 2009

tot opstelling van een lijst van erkende grensinspectieposten, tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor door veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties en tot vaststelling van de veterinaire eenheden in Traces

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 7030)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/821/EG)Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. In deze beschikking worden vastgesteld:

a)de lijst van de grensinspectieposten die zijn erkend overeenkomstig de Richtlijnen 91/496/EEG en 97/78/EG;

b)uitvoeringsbepalingen voor de door de veterinaire deskundigen van de Commissie uitgevoerde inspecties in grensinspectieposten en op bepaalde andere plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap;

c)de lijst van veterinaire eenheden in Traces.

2. Deze beschikking is van toepassing onverminderd Beschikking 98/139/EG.

Artikel 2

Definities

Voor de uitvoering van deze beschikking wordt verstaan onder:

a)„Traces”: het geïntegreerde geïnformatiseerde veterinaire systeem dat is opgezet overeenkomstig Beschikking 2003/24/EG;

b)„veterinaire eenheid”:

i)„centrale eenheid”: de bevoegde centrale autoriteit van een lidstaat, als zodanig aangewezen voor Traces;

ii)„regionale eenheid”: elke regionale autoriteit van een lidstaat, als zodanig aangewezen voor Traces;

iii)„lokale eenheid”: elke lokale autoriteit van een lidstaat, als zodanig aangewezen voor Traces;

iv)de grensinspectieposten, opgenomen in bijlage I.

Artikel 3

Lijst van grensinspectieposten

De veterinaire controles op zendingen dieren en producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht, worden uitgevoerd in de grensinspectieposten die in bijlage I zijn opgenomen.

Artikel 4

Inspecties in grensinspectieposten

1. De Commissie voert regelmatige inspecties uit in de in bijlage I opgenomen grensinspectieposten.

Die inspecties worden door de veterinaire deskundigen van de Commissie tezamen met deskundigen van de betrokken lidstaat uitgevoerd.

2. De deskundigen die de in lid 1 bedoelde inspecties uitvoeren:

a)beoordelen de mogelijke risico's voor de dier- en de volksgezondheid die in de betrokken grensinspectieposten kunnen bestaan;

b)gaan na of wordt voldaan aan de communautaire voorschriften inzake veterinaire controles in de betrokken grensinspectieposten, met name wat infrastructuur, uitrusting en procedures betreft.

Artikel 5

Inspecties op andere plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap

De Commissie kan na raadpleging van de betrokken lidstaat ook inspecties betreffende controles op andere plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap dan in de grensinspectieposten uitvoeren in verband met

a)gezelschapsdieren, als omschreven in artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 998/2003;

b)niet-commerciële persoonlijke zendingen producten van dierlijke oorsprong in de zin van artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 206/2009;

c)andere soorten zendingen van levende dieren of producten van dierlijke oorsprong dan die vermeld onder a) en b), om na te gaan of geen dergelijke zendingen op het grondgebied van de EU zijn binnengebracht zonder onderworpen te zijn geweest aan de veterinaire controles waarin wordt voorzien in artikel 3 van Richtlijn 91/496/EEG en artikel 3 van Richtlijn 97/78/EG.

Artikel 6

Bestanddelen van Traces

1. Traces omvat alle veterinaire eenheden.

2. De lidstaten wijzen een veterinaire eenheid slechts aan als die eenheid beschikt over de passende uitrusting om in het kader van Traces te kunnen functioneren.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat alle delen van hun grondgebied onder de verantwoordelijkheid van een lokale eenheid en, in voorkomend geval, van een regionale eenheid vallen.

Artikel 7

Lijst van de centrale, regionale en lokale eenheden in Traces

De lijst van de centrale, regionale en lokale eenheden, met hun overeenkomstige Traces-identificatiecodes, is opgenomen in bijlage II.

Artikel 8

Intrekkingen

De Beschikkingen 91/398/EEG, 2001/881/EG en 2002/459/EG worden ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken beschikkingen gelden als verwijzingen naar deze beschikking.

Artikel 9

Adressaten

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE I

LIJST VAN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN
ПРИЛОЖЕНИЕ – PRIEDAS – PŘÍLOHA – MELLÉKLET – BILAG – ANNESS – ANHANG – BIJLAGE – LISA – ZAŁĄCZNIK – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANEXO – ANNEX – ANEXĂ – ANEXO – PRÍLOHA – ANNEXE – ►M12 PRILOG – PRILOGA – ALLEGATO – LIITE – PIELIKUMS – BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ – SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS – SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL – A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK – LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER – LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA – VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN – LIJST VAN DE ERKENDE GRENSINSPECTIEPOSTEN – KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLIPUNKTIDE NIMEKIRI – WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ – LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS – LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS – LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE – LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS – ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC – LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS – ►M12 POPIS ODOBRENIH GRANIČNIH INSPEKCIJSKIH POSTAJA – SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK – ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI – LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA – APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS – FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име – Název – Navn – Name – Nimi – Ονομασία – Name – Nombre – Nom – ►M12 Naziv – Nome – Vārds – Pavadinimas – Név – Isem – Naam – Nazwa – Nome – Denumire – Názov – Ime – Nimi – Namn

2

=

Код Traces – TRACES kód – Traces–Kode – TRACES-Code – TRACESi kood – Κωδικός Traces – Traces code – Código Traces – Code Traces – ►M12 Kod TRACES – Codice Traces – Traces kods – TRACES kodas – TRACES–kód – Kodiċi-Traces – Traces-code – Kod Traces – Código Traces – Cod-Traces – Kód Traces – Traces-koda – Traces-koodi – Traces-kod

3

=

Тип – Typ – Type – Art – Tüüp – Φύση – Type – Tipo – Type – ►M12 Tip – Tipo – Tips – Tipas – Típus – Tip – Type – Rodzaj punktu – Tipo – Tip – Typ – Tip – Tyyppi – Typ

A

=

Летище – Letiště – Lufthavn – Flughafen – Lennujaam – Αεροδρόμιο – Airport – Aeropuerto – Aéroport – ►M12 Zračna luka – Aeroporto – Lidosta – Oro uostas – Repülőtér – Ajruport – Luchthaven – Lotnisko – Aeroporto – Aeroport – Letisko – Letališče – Lentokenttä – Flygplats

F

=

Железница – Železnice – Jernbane – Schiene – Raudtee – Σιδηρόδρομος – Rail – Ferrocarril – Rail – ►M12 Željeznica – Ferrovia – Dzelzceļš – Geležinkelis – Vasút – Ferrovija – Spoorweg – Przejście kolejowe – Caminho–de–ferro – Cale ferată – Železnica – Železnica – Rautatie – Järnväg

P

=

Пристанище – Přístav – Havn – Hafen – Sadam – Λιμένας – Port – Puerto – Port – ►M12 Luka – Porto – Osta – Uostas – Kikötő – Port – Zeehaven – Port morski – Porto – Port – Prístav – Pristanišče – Satama – Hamn

R

=

Път – Silnice – Landevej – Straße – Maantee – Οδός – Road – Carretera – ►M12 Cesta – Route – Strada – Ceļš – Kelias – Közút – Triq – Weg – Na przejściu drogowym – Estrada – Cale rutieră – Cesta – Cesta – Maantie – Väg

4

=

Център за инспекция – Kontrolní středisko – Inspektionscenter – Kontrollzentrum – Kontrollikeskus – Κέντρo ελέγχου – Inspection centre – Centro de inspección – Centre d’inspection – ►M12 Inspekcijski centar – Centro d’ispezione – Pārbaudes centrs – Kontrolės centras – Ellenőrző központ – Ċentru ta' spezzjoni – Inspectiecentrum – Ośrodek inspekcyjny – Centro de inspecção – Centru de inspecție – Inšpekčné stredisko – Kontrolno središče – Tarkastuskeskus – Kontrollcentrum

5

=

Продукти – Produkty – Produkter – Erzeugnisse – Tooted – Προϊόντα – Products – Productos – Produits – ►M12 Proizvodi – Prodotti – Produkti – Produktai – Termékek – Prodotti – Producten – Produkty – Produtos – Produse – Produkty – Proizvodi – Tuotteet – Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека – Všechny výrobky pro lidskou spotřebu – Alle produkter til konsum – Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse – Kõik inimtarbitavad tooted – Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση – All products for human consumption – Todos los productos destinados al consumo humano – Tous produits de consommation humaine – ►M12 Svi proizvodi namijenjeni prehrani ljudi – Prodotti per il consumo umano – Visi patēriņa produkti – Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai – Az emberi fogyasztásra szánt összes termék – Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem – Producten voor menselijke consumptie – Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi – Todos os produtos para consumo humano – Toate produsele destinate consumului uman – Všetky produkty na ľudskú spotrebu – Vsi proizvodi za prehrano ljudi – Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet – Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти – Ostatní výrobky – Andre produkter – Andere Erzeugnisse – Teised tooted – Λοιπά προϊόντα – Other products – Otros productos – Autres produits – ►M12 Drugi proizvodi – Altri prodotti – Citi produkti – Kiti produktai – Egyéb termékek – Prodotti Oħra – Andere producten – Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi – Outros produtos – Alte produse – Ostatné produkty – Drugi proizvodi – Muut tuotteet – Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура – Žádné teplotní požadavky – ingen temperaturkrav – ohne Temperaturanforderungen – ilma temperatuurinõueteta – δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία – No temperature requirements – sin requisitos de temperatura – sans conditions de température – ►M12 bez temperaturnih zahtjeva – che non richiedono temperature specifiche – nav prasību attiecībā uz temperatūru – nėra temperatūros reikalavimų – nincsenek hőmérsékleti követelmények – ebda ħtiġijiet ta' temperatura – geen temperaturen vereist – Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze – sem exigências quanto à temperatura – fără condiții de temperatură – žiadne požiadavky na teplotu – Nobenih temperaturnih zahtev – ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia – inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти – Zmražené/chlazené výrobky – Frosne/kølede produkter – Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse – Külmutatud/jahutatud tooted – Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη – Frozen/chilled products – Productos congelados/refrigerados – Produits congelés/réfrigérés – ►M12 Smrznuti/rashlađeni proizvodi – Prodotti congelati/refrigerati – Sasaldēti/atdzesēti produkti – Užšaldyti/atšaldyti produktai – Fagyasztott/hűtött termékek – Prodotti ffriżati/mkessħin – Bevroren/gekoelde producten – Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze – Produtos congelados/refrigerados – Produse congelate/refrigerate – Mrazené/chladené produkty – Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi – Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet – Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти – Zmražené výrobky – Frosne produkter – Gefrorene Erzeugnisse – Külmutatud tooted – Προϊόντα κατεψυγμένα – Frozen products – Productos congelados – Produits congelés – ►M12 Smrznuti proizvodi – Prodotti congelati – Sasaldēti produkti – Užšaldyti produktai – Fagyasztott termékek – Prodotti ffriżati – Bevroren producten – Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia – Produtos congelados – Produse congelate – Mrazené produkty – Zamrznjeni proizvodi – Pakastetut tuotteet – Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти – Chlazené výrobky – Kølede produkter – Gekühlte Erzeugnisse – Jahutatud tooted – Διατηρημένα με απλή ψύξη – Chilled products – Productos refrigerados – Produits réfrigérés – ►M12 Rashlađeni proizvodi – Prodotti refrigerati – Atdzesēti produkti – Atšaldyti produktai – Hűtött termékek – Prodotti mkessħin – Gekoelde producten – Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia – Produtos refrigerados – Produse refrigerate – Chladené produkty – Ohlajeni proizvodi – Jäähdytetyt tuotteet – Kylda produkter

6

=

Живи животни – Živá zvířata – Levende dyr – Lebende Tiere – Elusloomad – Ζωντανά ζώα – Live animals – Animales vivos – Animaux vivants – ►M12 Žive životinje – Animali vivi – Dzīvi dzīvnieki – Gyvi gyvūnai – Élő állatok – Annimali ħajjin – Levende dieren – Zwierzęta – Animais vivos – Animale vii – Živé zvieratá – Žive živali – Elävät eläimet – Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни – Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci. – Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen. – Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde – Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets– ja koduhobused. – Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα – Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds – Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes. – Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages. – ►M12 Papkari i kopitari: goveda, svinje, ovce, koze, domaći i divlji kopitari. – Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici. – Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži – Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai. – Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások. – Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi. – Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen – Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, dzikie i udomowione jednokopytne. – Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens. – Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice – Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky. – Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji. – Sorkka– ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet. – Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur.

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета – Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS. – Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF. – Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt – Nõukogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. – Καταχωρημένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου – Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC. – Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo. – Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE du Conseil. – ►M12 Registrirani kopitari, kako su definirani Direktivom Vijeća 90/426/EEZ. – Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio. – Reģistrēti Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK – Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB. – A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék. – Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid–Direttiva tal–Kunsill 90/426/KEE. – Geregistreerde paardachtigen als omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad. – Zarejestrowane koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG. – Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho. – Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului – Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS. – Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS. – Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY. – Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG.

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) – Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě). – Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver). – Andere Tiere (einschließlich Zootiere) – Teised loomad (kaasa arvatud loomaaia loomad). – Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) – Other animals (including zoo animals). – Otros animales (incluidos los de zoológico). – Autres animaux (y compris animaux de zoos). – ►M12 Druge životinje (uključujući životinje za zoološki vrt). – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici). – Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus) – Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus). – Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat). – Annimali oħra (inklużi annimali taż–żu). – Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren). – Inne zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych). – Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico). – Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) – Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO). – Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt). – Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet). – Andra djur (även djur från djurparker).

5–6

=

Особени забележки – Zvláštní poznámky – Særlige betingelser – Spezielle Bemerkungen – Erimärkused – Ειδικές παρατηρήσεις – Special remarks – Menciones especiales – Mentions spéciales – ►M12 Posebne napomene – Note particolari – Īpašas atzīmes – Specialios pastabos – Különleges észrevételek – Rimarki speċjali – Bijzondere opmerkingen – Szczególne uwagi – Menções especiais – Observații speciale – Osobitné poznámky – Posebne opombe – Erityismainintoja – Anmärkningar

(*)

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 – Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6. – Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. – Bis auf Weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt. – Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. – Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας, όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6. – Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6. – Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6). – Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6. – ►M12 Odobrenje privremeno stavljeno izvan snage temeljem članka 6. Direktive 97/78/EZ, do daljnje obavijesti, kako je navedeno u stupcima 1, 4, 5 i 6. – Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6. – Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts slejās 1, 4, 5 un 6. – Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse. – További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került. – Sospiża abbażi ta' l–Artikolu 6 tad–Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6. – Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1,4,5 en 6. – Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6. – Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6. – Suspendat în temeiul articolului 6 din Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6. – Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6. – Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, do nadaljnjega, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6. – Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään. – Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 i direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета – Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. – Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF. – Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde. – Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõike 3 täideviimisel. – Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου – Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC. – De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo. – Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en application de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil. – ►M12 Pregledi u skladu sa zahtjevima iz Odluke Komisije 93/352/EEZ, donesene radi provedbe članka 19. stavka 3. Direktive Vijeća 97/78/EZ. – Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio. – Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. – Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą. – A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva. – Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE. – Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG. – Kontrola zgodnie z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG, która wykonuje postanowienia art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE. – Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho. – Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului. – Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. – Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES. – Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti. – Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти – Pouze balené výrobky – Kun emballerede produkter – Nur umhüllte Erzeugnisse – Ainult pakitud tooted – Συσκευασμένα προϊόντα μόνο – Packed products only – Únicamente productos embalados – Produits emballés uniquement – ►M12 Samo pakirani proizvodi – Prodotti imballati unicamente – Tikai fasēti produkti – Tiktai supakuoti produktai – Csak csomagolt áruk – Prodotti ppakkjati biss – Uitsluitend verpakte producten – Tylko produkty pakowane – Apenas produtos embalados – Numai produse ambalate – Len balené produkty – Samo pakirani proizvodi – Ainoastaan pakatut tuotteet – Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти – Pouze rybářské výrobky – Kun fiskeprodukter – Ausschließlich Fischereierzeugnisse – Ainult pakitud kalatooted – Αλιεύματα μόνο – Fishery products only – Únicamente productos pesqueros – Produits de la pêche uniquement – ►M12 Samo proizvodi ribarstva – Prodotti della pesca unicamente – Tikai zivju produkti – Tiktai žuvininkystės produktai – Csak halászati termékek – Prodotti tas-sajd biss – Uitsluitend visserijproducten – Tylko produkty rybołówstwa – Apenas produtos da pesca – Numai produse din domeniul pescuitului – Len produkty rybolovu – Samo ribiški proizvodi – Ainoastaan kalastustuotteet – Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини – Pouze živočišné bílkoviny – Kun animalske proteiner – Nur tierisches Eiweiß – Ainult loomsed valgud – Ζωικές πρωτεΐνες μόνο – Animal proteins only – Únicamente proteínas animales – Uniquement protéines animales – ►M12 Samo bjelančevine životinjskog podrijetla – Unicamente proteine animali – Tikai dzīvnieku proteīns – Tiktai gyvūniniai baltymai – Csak állati fehérjék – Proteini tal-annimali biss – Uitsluitend dierlijke eiwitten – Tylko białko zwierzęce – Apenas proteínas animais – Numai proteine animale – Len živočíšne bielkoviny – Samo živalske beljakovine – Ainoastaan eläinproteiinit – Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи – Pouze surové kůže s vlnou – Kun uld, skind og huder – Nur Wolle, Häute und Felle – Ainult villad, karusnahad ja loomanahad – Έριο και δέρματα μόνο – Wool hides and skins only – Únicamente lana, cueros y pieles – Laine et peaux uniquement – ►M12 Samo vuna, krzna i kože – Lana e pelli unicamente – Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas – Tiktai vilna, kailiai ir odos – Csak irhák és bőrök – Ġlud tas-suf biss – Uitsluitend wol, huiden en vellen – Tylko wełna, skóry i skórki – Apenas lã e peles – Numai lână și piei – Len vlnené prikrýky a kože – Samo kožuh in koža – Ainoastaan villa, vuodat ja nahat – Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибни масла – Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky – Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle – Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier – Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid – Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια – Only liquid fats, oils, and fish oils – Solo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado – Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement – ►M12 Samo tekuće masti, ulja i riblja ulja – Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce – Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa – Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai – Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok – Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss – Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie – Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne – Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe – Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide – Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje – Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja – Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt – Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) – Islandští poníci (pouze od dubna do října) – Islandske ponyer (kun fra april til oktober) – Islandponys (nur von April bis Oktober) – Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) – Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) – Icelandic ponies (from April to October only) – Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) – Poneys d’Islande (d'avril à octobre uniquement) – ►M12 Islandski poniji (samo od travnja do listopada) – Poneys islandesi (solo da aprile a ottobre) – Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) – Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) – Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) – Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) – IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) – Kuce islandzkie (tylko od kwietnia do października) – Poneys da Islândia (apenas de Abril a Outubro) – Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) – Islandské poníky (len od apríla do októbra) – Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) – Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) – Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни – Pouze koňovití – Kun enhovede dyr – Nur Einhufer – Ainult hobuslased – Μόνο ιπποειδή – Equidaes only – Equinos únicamente – Équidés uniquement – ►M12 Samo kopitari – Unicamente equidi – Tikai Equidae – Tiktai arkliniai gyvūnai – Csak lófélék – Ekwidi biss – Uitsluitend paardachtigen – Tylko koniowate – Apenas equídeos – Numai ecvidee – Len zvieratá koňovité – Samo equidae – Ainoastaan hevoset – Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби – Pouze tropické ryby – Kun tropiske fisk – Nur tropische Fische – Ainult troopilised kalad – Τροπικά ψάρια μόνο – Tropical fish only – Únicamente peces tropicales – Poissons tropicaux uniquement – ►M12 Samo tropske ribe – Unicamente pesci tropicali – Tikai tropu zivis – Tiktai tropinės žuvys – Csak trópusi halak – Ħut tropikali biss – Uitsluitend tropische vissen – Tylko ryby tropikalne – Apenas peixes tropicais – Numai pești tropicali – Len tropické ryby – Samo tropske ribe – Ainoastaan trooppiset kalat – Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги – Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi – Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr – Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien – Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. – Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή – Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles – Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. – Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles. – ►M12 Samo mačke, psi, glodavci, lagomorfi, žive ribe i gmazovi. – Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili. – Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi – Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai – Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak, hüllők. – Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili. – Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, en reptielen. – Tylko koty, psy, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady. – Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, e répteis. – Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile – Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. – Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči. – Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat ja matelijat. – Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar och reptiler.

(11)

=

Само насипна храна за животни – Pouze krmiva ve velkém – Kun foderstoffer i løs afladning – Nur Futtermittel als Schüttgut – Ainult pakendamata loomatoit – Ζωοτροφές χύμα μόνο – Only feedstuffs in bulk – Únicamente alimentos a granel para animales – Aliments pour animaux en vrac uniquement – ►M12 Samo krmiva u rasutom stanju – Alimenti per animali in massa unicamente – Tikai beramā lopbarība – Tiktai neįpakuoti pašarai – Csak ömlesztett takarmányok – Oġġetti tal-għalf fi kwantitajiet kbar biss – Uitsluitend onverpakte diervoeders – Tylko pasze luzem – Apenas alimentos para animais a granel – Numai furaje la vrac – Len voľne ložené krmivá – Samo krma v razsutem stanju – Ainoastaan pakkaamaton rehu – Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U) в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риби, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини – Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. – Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O) kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. – Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere – Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuseliste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. – Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο, και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο – For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day-old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. – En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, solo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), solo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. – Pour „U”, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour „O”, uniquement les poussins d’un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. – ►M12 Za (U) u slučaju kopitara namijenjenih samo za zoološki vrt; i za (O) u slučaju jednodnevnih pilića, riba, pasa, mačaka, insekata ili drugih životinja namijenjenih samo za zoološki vrt. – Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati a uno zoo, e per (O) soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati a uno zoo. – (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam – (U) neporakanopinių atveju, tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. – Az (U) esetében páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok. – Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O ), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss. – Voor (U) in het geval van eenhoevigen, uitsluitend naar een direntuin verzonden dieren; en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een dierentuin verzonden dieren. – Dla (U) w przypadku jednokopytnych tylko przeznaczone do zoo; a dla (O) tylko jednodniowe pisklęta, ryby, psy, koty, owady lub inne zwierzęta przeznaczone do zoo. – Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. – Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice. – Pre (U), v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sú posielané do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz, alebo iné zvieratá posielané do ZOO. – Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O ), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke ali druge živali, namenjene v živalski vrt. – Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. – För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство – Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. – Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser. – Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren – Määratud transiidiks Euroopa Ühenduse kaudu teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad Venemaale või tulevad Venemaalt ning kuuluvad ühenduse seaduste vastavate protseduuride alla. – Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωϊκής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία – Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. – Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente. – Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. – ►M12 Namijenjeno za provoz kroz Europsku zajednicu pošiljaka određenih proizvoda životinjskog podrijetla za prehranu ljudi, koje odlaze u ili dolaze iz Rusije prema posebnim postupcima predviđenima u relevantnom zakonodavstvu Zajednice. – Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria. – Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību – Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. – Az Európai Közösségen keresztül történő tranzitszállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. – Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. – Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving. – Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych do lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. – Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente. – Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă. – Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. – Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. – Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen. – För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган – Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. – Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. – Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen – Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. – Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή – A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority. – Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente. – Suivant la définition de l'autorité nationale compétente, un nombre limité d'espèces sont autorisées. – ►M12 Dozvoljen je ograničen broj vrsta, kako je odredilo nadležno nacionalno tijelo. – Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente. – Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde – Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos. – Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. – Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. – Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit. – Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. – É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente. – Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. – Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. – Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. – Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan. – Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

▼M15

(15)

=

Само за рибни продукти, клас миди, бодлокожи, мантийни, морски коремоноги, странични продукти и производни продукти, получени от тези странични продукти — pouze pro producty rybolovu, mlže, ostnokožce, pláštěnce, mořské plže, vedlejší producty a producty získané z těchto vedlejších productů — kun for fiskevarer, toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biproducter og producter fremstillet af disse biproducter — nur Fischereierzeugnisse, Muscheln, Stachelhäuter, Manteltiere und Meeresschnecken, Nebenproducte und aus diesen Nebenproducten gewonnene Produkte — Ainult kalandustoodete, kahepoolmeliste molluskite, okasnahksete, mantelloomade ja meritigude, nende kõrvalsaaduste ja kõrvalsaadustest saadud toodete puhul — μόνο για προϊόντα αλιείας, δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα, θαλάσσια γαστερόποδα, τα υποπροϊόντα τους και τα προϊόντα που προέρχονται από τα υποπροϊόντα αυτά — only for fishery products, bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods, by-products and products derived from these by-products — Solo en relación con productos de la pesca, moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados, gasterópodos marinos, sus subproductos y productos derivados de estos — Uniquement pour les produits de la pêche, les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers, les gastéropodes marins, les sous-produits et les produits dérivés de ces sous-produits — samo za riblje proizvode, školjkaše, bodljikaše, plaštenjake, morske puževe, nusproizvode i proizvode dobivene od tih nusproizvoda — soltanto per i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati, i gasteropodi marini, i loro sottoprodotti e i prodotti derivati da tali sottoprodotti — tikai attiecībā uz zivsaimniecības productiem, gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem, jūras gliemežiem, blakusproductiem un no šiem blakusproductiem iegūtiem productiem — tik žuvininkystės productai, dvigeldžiai moliuskai, dygiaodžiai, gaubtagyviai, jūros pilvakojai, šalutiniai productai ir iš šių šalutinių productų pagaminti productai — Kizárólag halászati termékek, kéthéjú kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok, tengeri haslábúak, valamint ezek melléktermékei és a melléktermékekből származó termékek — għal prodotti tas-sajd, molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, gasteropodi tal-baħar, prodotti sekondarji u prodotti ġejjin minn dawn il-prodotti sekondarji biss — uitsluitend voor visserijproducten, tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, mariene buikpotigen, bijproducten daarvan en van die bijproducten afgeleide producten — wyłącznie w odniesieniu do productów rybołówstwa, małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich, productów ubocznych oraz productów pochodnych tych productów ubocznych — Apenas para produtos da pesca, moluscos bivalves, equinodermes, tunicados, gastrópodes marinhos, subprodutos e produtos derivados desses subprodutos — doar pentru produse pescărești, specii de moluște bivalve, echinoderme, tunicate, gasteropode marine, subproduse și produse derivate din aceste subproduse — Len pre producty rybolovu, lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce, morské ulitníky, vedľajšie producty a producty získané z týchto vedľajších productov — samo za ribiške proizvode, školjke, iglokožce, plaščarje, morske polže, stranske proizvode in proizvode iz teh stranskih proizvodov — Koskee vain kalastustuotteita, simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita sekä sivutuotteita ja näistä sivutuotteista johdettuja tuotteita — endast för fiskeriproducter, musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor, biproducter och producter framställda av dessa biproducter.

▼B

Страна: БЕЛГИЯ – Země: BELGIE – Land: BELGIEN – Land: BELGIEN – Riik: BELGIA – Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ – Country: BELGIUM – País: BÉLGICA – Pays: BELGIQUE – ►M12Zemlja: BELGIJA – Paese: BELGIO – Valsts: BEĻĢIJA – Šalis: BELGIJA – Ország: BELGIUM – Pajjiż: BELĠJU – Land: BELGIË – Kraj: BELGIA – País: BÉLGICA – Țara: BELGIA – Krajina: BELGICKO – Država: BELGIJA – Maa: BELGIA – Land: BELGIEN1

2

3

4

5

6

▼M8

Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), NHC

Afrulog

HC(2), NHC

▼M20

Luchthaven van Charleroi

BE CRL 4

A

O(14)

▼M17

Brussel-Zaventem

Bruxelles-Zaventem

BE BRU 4

A

Flight Care 2

NHC(2)

U, E, O

Avia Partner

HC(2)

WFS

HC-T(2)

Swiss Port

HC(2)

▼B

Gent

Gand

BE GNE 1

P

HC-NT(6), NHC-NT(6)

Liège

Luik

BE LGG 4

A

HC, NHC-NT(2), NHC-T(FR)

U, E, O

▼C1

Oostende

Ostende

BE OST 4

A

IC-1

HC(2)

IC-2

E

▼M2

Zeebrugge

BE ZEE 1

P

HC(2), NHC(2)

▼B

Страна: БЪЛГАРИЯ – Země: BULHARSKO – Land: BULGARIEN – Land: BULGARIEN – Riik: BULGAARIA – Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Country: BULGARIA – País: BULGARIA – Pays: BULGARIE – ►M12Zemlja: BUGARSKA – Paese: BULGARIA – Valsts: BULGĀRIJA – Šalis: BULGARIJA – Ország: BULGÁRIA – Pajjiż: BULGARIJA – Land: BULGARIJE – Kraj: BUŁGARIA – País: BULGÁRIA – Țara: BULGARIA – Krajina: BULHARSKO – Država: BOLGARIJA – Maa: BULGARIA – Land: BULGARIEN1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG BRE 3

R

HC(2), NHC

Burgas

BG BOJ 1

P

HC(2), NHC

Gjushevo

BG GJE 3

R

HC(2), NHC

Kalotina

BG KAL 3

R

HC(2), NHC

U, E, O

▼M8

Kapitan Andreevo

BG KAN 3

R

HC(2), NHC-NT

U, E, O

▼B

Sofia

BG SOF 4

A

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG VAR 1

P

HC(2), NHC

Zlatarevo

BG ZLA 3

R

HC(2), NHC

Страна: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА – Země: ČESKÁ REPUBLIKA – Land: TJEKKIET – Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK – Riik: TŠEHHI VABARIIK – Χώρα: ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – Country: CZECH REPUBLIC – País: REPÚBLICA CHECA – Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ►M12Zemlja: ČEŠKA REPUBLIKA – Paese: REPUBBLICA CECA – Valsts: ČEHIJA – Šalis: ČEKIJOS RESPUBLIKA – Ország: CSEH KÖZTÁRSASÁG – Pajjiż: REPUBBLIKA ĊEKA – Land: TSJECHIË – Kraj: REPUBLIKA CZESKA – País: REPÚBLICA CHECA – Țara: REPUBLICA CEHĂ – Krajina: ČESKÁ REPUBLIKA – Država: ČEŠKA – Maa: TŠEKKI – Land: TJECKIEN1

2

3

4

5

6

▼M9

Praha-Ruzyně

CZ PRG 4

A

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

▼B

Страна: ДАНИЯ – Země: DÁNSKO – Land: DANMARK – Land: DÄNEMARK – Riik: TAANI – Χώρα: ΔΑΝIΑ – Country: DENMARK – País: DINAMARCA – Pays: DANEMARK – ►M12Zemlja: DANSKA – Paese: DANIMARCA – Valsts: DĀNIJA – Šalis: DANIJA – Ország: DÁNIA – Pajjiż: DANIMARKA – Land: DENEMARKEN – Kraj: DANIA – País: DINAMARCA – Țara: DANEMARCA – Krajina: DÁNSKO – Država: DANSKA – Maa: TANSKA – Land: DANMARK1

2

3

4

5

6

▼M17 —————

▼B

Aalborg 2 (Greenland Port)

DK AAL 1b

P

HC(2), NHC(2)

▼M7

Aarhus

DK AAR 1

P

HC(1)(2), NHC(2)

▼M14

Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)

▼B

Fredericia

DK FRC 1

P

HC(1)(2), NHC(2), NHC-NT(11)

Hanstholm

DK HAN 1

P

HC-T(FR)(1)(3)

▼M5

Hirtshals

DK HIR 1

P

HC-T(FR)(1)(2)

Billund

DK BLL 4

A

U, E, O

▼M5

Kalundborg

DK KAL 1

P

NHC-NT(6)

▼M10

København

DK CPH 4

A

Centre 1

NHC(2)

Centre 3

U, E, O

Centre 4

HC(2)

▼B

København

DK CPH 1

P

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

▼M16 —————

▼M2

Skagen

DK SKA 1

P

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

▼B

Страна: ГЕРМАНИЯ – Země: NĚMECKO – Land: TYSKLAND – Land: DEUTSCHLAND – Riik: SAKSAMAA – Χώρα: ΓΕΡΜΑΝIΑ – Country: GERMANY – País: ALEMANIA – Pays: ALLEMAGNE – ►M12Zemlja: NJEMAČKA – Paese: GERMANIA – Valsts: VĀCIJA – Šalis: VOKIETIJA – Ország: NÉMETORSZÁG – Pajjiż: ĠERMANJA – Land: DUITSLAND – Kraj: NIEMCY – País: ALEMANHA – Țara: GERMANIA – Krajina: NEMECKO – Država: NEMČIJA – Maa: SAKSA – Land: TYSKLAND1

2

3

4

5

6

Berlin–Tegel

DE TXL 4

A

HC(2), NHC

O

▼M9 —————

▼M17

Bremen

DE BRE 1

P

HC, NHC

Holzhafen

NHC-NT

▼B

Bremerhaven

DE BRV 1

P

HC, NHC

▼M11

Cuxhaven

DE CUX 1

P

HC-T(FR)(2)(3)

▼M16 —————

▼B

Frankfurt/Main

DE FRA 4

A

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE HNH 4

A

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE HAM 4

A

HC, NHC

O

▼M17

Hamburg Hafen

DE HAM 1

P

Altenwerder Kirchtal

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Reiherdamm

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

▼M14

Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (10)

▼M2 —————

▼M11

JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

▼B

Köln

DE CGN 4

A

HC(2), NHC(2)

O

Leipzig-Halle Flughafen

DE LEJ 4

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

▼M2 —————

▼B

München

DE MUC 4

A

HC(2), NHC(2)

O

▼M6 —————

▼M2 —————

▼M14

Schönefeld

DE SXF 4

A

HC(2), NHC

O

▼M10 —————

▼B

Страна: ЕСТОНИЯ – Země: ESTONSKO – Land: ESTLAND – Land: ESTLAND – Riik: EESTI – Χώρα: ΕΣΘΟΝIΑ – Country: ESTONIA – País: ESTONIA – Pays: ESTONIE – ►M12Zemlja: ESTONIJA – Paese: ESTONIA – Valsts: IGAUNIJA – Šalis: ESTIJA – Ország: ÉSZTORSZÁG – Pajjiż: ESTONJA – Land: ESTLAND – Kraj: ESTONIA – País: ESTÓNIA – Țara: ESTONIA – Krajina: ESTÓNSKO – Država: ESTONIJA – Maa: VIRO – Land: ESTLAND1

2

3

4

5

6

▼M7

Koidula

EE KLA 2

F

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(FR)(2)

▼M7

Luhamaa

EE LHM 3

R

HC, NHC

U, E, O(14)

▼B

Muuga

EE MUG 1

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

AS Refetra

HC-T(FR)(2)

Narva

EE NAR 3

R

HC, NHC-NT

Paldiski

EE PLS 1

P

HC(2), NHC-NT(2)

Страна: ИРЛАНДИЯ – Země: IRSKO – Land: IRLAND – Land: IRLAND – Riik: IIRIMAA – Χώρα: ΙΡΛΑΝΔIΑ – Country: IRELAND – País: IRLANDA – Pays: IRLANDE – ►M12Zemlja: IRSKA – Paese: IRLANDA – Valsts: ĪRIJA – Šalis: AIRIJA – Ország: ÍRORSZÁG – Pajjiż: IRLANDA – Land: IERLAND – Kraj: IRLANDIA – País: IRLANDA – Țara: IRLANDA – Krajina: ÍRSKO – Država: IRSKA – Maa: IRLANTI – Land: IRLAND1

2

3

4

5

6

▼M2

Dublin Airport

IE DUB 4

A

E

▼B

Dublin Port

IE DUB 1

P

HC(2), NHC

▼M2

Shannon

IE SNN 4

A

HC(2), NHC(2)

U, E

▼B

Страна: ГЪРЦИЯ – Země: ŘECKO – Land: GRÆKENLAND – Land: GRIECHENLAND – Riik: KREEKA – Χώρα: ΕΛΛAΣ – Country: GREECE – País: GRECIA – Pays: GRÈCE – ►M12Zemlja: GRČKA – Paese: GRECIA – Valsts: GRIEĶIJA – Šalis: GRAIKIJA – Ország: GÖRÖGORSZÁG – Pajjiż: GREĊJA – Land: GRIEKENLAND – Kraj: GRECJA – País: GRÉCIA – Țara: GRECIA – Krajina: GRÉCKO – Država: GRČIJA – Maa: KREIKKA – Land: GREKLAND1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR EVZ 3

R

HC, NHC-NT

U, E, O

▼M1

Astakos

GR AST 1

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT

▼B

Athens International Airport

GR ATH 4

A

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

▼M20

Idomeni (*)

GR EID 2

F

HC(2) (*)

▼B

Kakavia

GR KKV 3

R

HC(2), NHC-NT

▼M5 —————

▼M5

Neos Kafkassos

GR NKF 3

R

HC, NHC-NT

▼M8

Peplos

GR PEP 3

R

HC(2), NHC-NT

E (*)

▼B

Pireas

GR PIR 1

P

HC(2), NHC-NT

Thessaloniki

GR SKG 4

A

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR SKG 1

P

HC(2), NHC-NT

Страна: ИСПАНИЯ – Země: ŠPANĚLSKO – Land: SPANIEN – Land: SPANIEN – Riik: HISPAANIA – Χώρα: ΙΣΠΑΝIΑ – Country: SPAIN – País: ESPAÑA – Pays: ESPAGNE – ►M12Zemlja: ŠPANJOLSKA – Paese: SPAGNA – Valsts: SPĀNIJA – Šalis: ISPANIJA – Ország: SPANYOLORSZÁG – Pajjiż: SPANJA – Land: SPANJE – Kraj: HISZPANIA – País: ESPANHA – Țara: SPANIA – Krajina: ŠPANIELSKO – Država: ŠPANIJA – Maa: ESPANJA – Land: SPANIEN1

2

3

4

5

6

▼M18

A Coruña

ES LCG 1

P

HC, NHC

▼M18

A Pobra-Ribeira

ES ZJF 1

P

A Pobra do Caramiñal

HC-T(FR)(3)

Ribeira

HC-T(FR)(3)

▼B

Algeciras

ES ALG 1

P

Productos

HC, NHC

Animales

U, E, O

Alicante

ES ALC 4

A

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES ALC 1

P

HC, NHC-NT

▼M11

Almeria (*)

ES LEI 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

▼M9

Almería

ES LEI 1

P

HC, NHC

O

▼M3

Asturias (*)

ES AST 4

A

HC(2) (*)

▼M20

Barcelona

ES BCN 4

A

WFS

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

▼B

Barcelona

ES BCN 1

P

HC, NHC

▼M11

Bilbao (*)

ES BIO 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

▼B

Bilbao

ES BIO 1

P

HC, NHC

Cádiz

ES CAD 1

P

HC, NHC

Cartagena

ES CAR 1

P

HC, NHC

Castellón

ES CAS 1

P

HC, NHC

▼M10

Ciudad Real (*)

ES CQM 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

▼M11

Gerona (*)

ES GRO 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

▼B

Gijón

ES GIJ 1

P

HC, NHC

▼M16

Gran Canaria

ES LPA 4

A

HC(2), NHC-NT(2) (*)

O (*)

▼M19

Huelva

ES HUV 1

P

HC-T(2), NHC-NT(2)(*)

▼M11

Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

Animales (*)

U (*), E (*), O (*)

▼M19

Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2)(*), HC-NT(2)(*), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

O

▼B

Málaga

ES AGP 4

A

HC(2), NHC(2)

O

▼M11

Málaga

ES AGP 1

P

HC, NHC (*)

U (*), E (*), O

▼M10

Marín

ES MAR 1

P

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Protea Productos del Mar (*)

HC-T(FR)(3) (*)

▼M11

Palma de Mallorca (*)

ES PMI 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

▼B

Santa Cruz de Tenerife

ES SCT 1

P

Dársena

HC

Dique

NHC

U, E, O

▼M11

Santander (*)

ES SDR 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

Santander (*)

ES SDR 1

P

HC (*), NHC (*)

Santiago de Compostela (*)

ES SCQ 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

▼B

San Sebastián (*)

ES EAS 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

▼M10

Sevilla (*)

ES SVQ 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)

Sevilla

ES SVQ 1

P

HC(2), NHC(2)

▼B

Tarragona

ES TAR 1

P

HC, NHC

▼M4

Tenerife Norte(*)

ES TFN 4

A

HC(2) (*)

▼M16

Tenerife Sur

ES TFS 4

A

Productos

HC(2) (*), NHC(2)

Animales

U (*), E (*), O

▼M4

Valencia

ES VLC 4

A

HC(2), NHC(2)

O(10)

▼B

Valencia

ES VLC 1

P

HC, NHC

▼M11

Vigo (*)

ES VGO 4

A

HC(2) (*), NHC(2) (*)

▼M17

Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

Frigalsa (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

Fandicosta (*)

HC-T(FR)(2)(3) (*)

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

▼M18

Vilagarcía

ES VIL 1

P

Vilagarcía

HC, NHC

▼M11

Vitoria (*)

ES VIT 4

A

HC(2) (*), NHC-NT(2) (*), NHC-T(CH)(2) (*)

U (*), E (*), O (*)

▼B

Zaragoza

ES ZAZ 4

A

HC(2)

Страна: ФРАНЦИЯ – Země: FRANCIE – Land: FRANKRIG – Land: FRANKREICH – Riik: PRANTSUSMAA – Χώρα: ΓΑΛΛIΑ – Country: FRANCE – País: FRANCIA – Pays: FRANCE – ►M12Zemlja: FRANCUSKA – Paese: FRANCIA – Valsts: FRANCIJA – Šalis: PRANCŪZIJA – Ország: FRANCIAORSZÁG – Pajjiż: FRANZA – Land: FRANKRIJK – Kraj: FRANCJA – País: FRANÇA – Țara: FRANȚA – Krajina: FRANCÚZSKO – Država: FRANCIJA – Maa: RANSKA – Land: FRANKRIKE1

2

3

4

5

6

▼M19

Bordeaux

FR BOD 4

A

HC-T(CH)(1), HC-NT(1), NHC-T(CH), NHC-NT

▼B

Bordeaux

FR BOD 1

P

HC-NT

▼M5 —————

▼M3 —————

▼M6

Brest

FR BES 1

P

HC(1)(2), NHC

▼B

Châteauroux-Déols

FR CHR 4

A

HC-T(2)

▼M2 —————

▼B

Deauville

FR DOL 4

A

E

▼M19

Dunkerque

FR DKK 1

P

Route des Amériques

HC(1)(2), NHC(1)(2)

▼M10

Le Havre

FR LEH 1

P

Route des Marais

HC-T(1), HC-NT, NHC

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

EFBS

HC-T(1)(2)

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

▼B

Lorient

FR LRT 1

P

CCIM

NHC-NT(4)

▼M3

Lyon-Saint Exupéry

FR LIO 4

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

▼M20

Marseille Port

FR MRS 1

P

Hangar 14

U(14), E

Hangar 23

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

▼B

Marseille – Fos-sur-Mer

FR FOS 1

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

▼M19

Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

O(14)

▼B

Nantes – Saint-Nazaire

FR NTE 1

P

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

▼M10

Nice

FR NCE 4

A

HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)

O(14)

▼M14

Orly

FR ORY 4

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC-NT

Réunion - Port Réunion

FR LPT 1

P

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT

▼B

Réunion Roland-Garros

FR RUN 4

A

HC(1), NHC

O

▼M18

Roissy Charles-de-Gaulle

FR CDG 4

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

Station animalière

U, E, O(14)

▼B

Rouen

FR URO 1

P

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

▼M11

Sète

FR SET 1

P

HC(1)(2), NHC-NT

▼M14

Toulouse-Blagnac

FR TLS 4

A

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (14)

▼M2

Vatry

FR VRY 4

A

HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)

▼M15

Страна: Гренландия — Země: Grónsko — Land: Grønland — Land: GRÖNLAND — Riik: Gröönimaa — Χώρα: Γροινλανδία — Country: GREENLAND — País: Groenlandia — Pays: Groenland — Zemlja: Grenland — Paese: Groenlandia — Valsts: Grenlande — Šalis: Grenlandija — Ország: Grönland — Pajjiż: Greenland — Land: Groenland — Kraj: Grenlandia — País: Gronelândia — Țara: Groenlanda — Krajina: Grónsko — Država: Grenlandija — Maa: Grönlanti — Land: Grönland▼M16

Nuuk

GL GOH 1

P

HC(1)(2)(15), NHC(2)(15)

▼M15

Sisimiut

GL JHS 1

P

HC-T(FR)(1)(2)(15)

▼M13

Страна: ХЪРВАТИЯ — Země: CHORVATSKO — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — Country: CROATIA — País: CROACIA — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Paese: CROAZIA — Valsts: HORVĀTIJA — Šalis: KROATIJA — Ország: HORVÁTORSZÁG — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIË — Kraj: CHORWACJA — País: CROÁCIA — Țara: CROAȚIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Država: HRVAŠKA — Maa: KROATIA — Land: KROATIEN▼M14

Bajakovo

HR VUK 3

R

HC, NHC

U, E, O

Karasovići

HR KRS 3

R

HC(2), NHC(2)

O

▼M13

Nova Sela

HR MET 3

R

HC(2), NHC(2)

E, O

▼M14

Ploče

HR PLE 1

P

HC(2), NHC(2)

▼M16

Rijeka

HR RJK 1

P

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

▼M13

Stara Gradiška

HR SGS 3

R

HC, NHC

U, E, O

Zagreb

HR ZAG 4

A

HC(2), NHC(2)

O

▼B

Страна: ИТАЛИЯ – Země: ITÁLIE – Land: ITALIEN – Land: ITALIEN – Riik: ITAALIA – Χώρα: ΙΤΑΛIΑ – Country: ITALY – País: ITALIA – Pays: ITALIE – ►M12Zemlja: ITALIJA – Paese: ITALIA – Valsts: ITĀLIJA – Šalis: ITALIJA – Ország: OLASZORSZÁG – Pajjiż: ITALJA – Land: ITALIË – Kraj: WŁOCHY – País: ITÁLIA – Țara: ITALIA – Krajina: TALIANSKO – Država: ITALIJA – Maa: ITALIA – Land: ITALIEN1

2

3

4

5

6

▼M10 —————

▼B

Ancona

IT AOI 1

P

VIS

HC

Garbage

NHC

Bari

IT BRI 1

P

HC, NHC-NT

▼M9

Bergamo

IT BGO 4

A

HC(2), NHC(2)

▼M6

Bologna-Borgo Panigale

IT BLQ 4

A

HC(2), NHC(2)

O(14)

▼M18

Cagliari

IT CAG 1

P

HC, NHC(2)

▼M8 —————

▼M11 —————

▼M2

Civitavecchia

IT CVV 1

P

HC(2), NHC(2)

▼B

Genova

IT GOA 1

P

Calata Sanità (terminal Sech)

HC(2), NHC-NT(2)

Nino Ronco (terminal Messina)

NHC-NT(2)

Porto di Voltri (Voltri)

HC(2), NHC-NT(2)

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

▼M20 —————

▼M4

Gioia Tauro

IT GIT 1

P

HC, NHC-NT

▼M8

La Spezia

IT SPE 1

P

HC, NHC

U (*), E (*)

▼M19

Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale(*)

HC-T(FR)(*), NHC-NT(*)

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

Lorenzini

HC, NHC-NT

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

▼B

Livorno-Pisa

IT PSA 4

A

HC(2), NHC(2)

▼M18 —————

▼M20

Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

ALHA Airport MXP SpA

U, E

Cargo City MLE

HC(2)

O

Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC-NT

Terminal Flavio Gioia SpA

HC(2), NHC(2)

▼M8

Napoli (*)

IT NAP 4

A

HC (*), NHC-NT (*)

▼M6 —————

▼B

Palermo

IT PMO 1

P

HC

▼M4

Ravenna

IT RAN 1

P

Sapir 1

NHC-NT(6)

TCR

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT(2)

Setramar

NHC-NT(4)

Docks Cereali (*)

NHC-NT (*)

▼M6 —————

▼M17

Roma-Fiumicino

IT FCO 4

A

Alitalia Società Aerea Italiana

HC(2)

FLE

HC(2), NHC(2)

Isola Veterinaria ADR

U, E, O

▼M6 —————

▼M18

Salerno

IT SAL 1

P

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

▼M11

Taranto

IT TAR 1

P

HC, NHC-NT

▼M9

Torino-Caselle

IT CTI 4

A

HC(2), NHC-NT(2)

▼B

Trapani

IT TPS 1

P

HC

▼M15

Trieste

IT TRS 1

P

Hangar 69

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

▼B

Venezia

IT VCE 4

A

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

▼M15

Venezia

IT VCE 1

P

HC, NHC

▼M18 —————

▼M2

Vado Ligure Savona

IT VDL 1

P

HC(2),NHC-NT(2)

▼B

Страна: КИПЪР – Země: KYPR – Land: CYPERN – Land: ZYPERN – Riik: KÜPROS – Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ – Country: CYPRUS – País: CHIPRE – Pays: CHYPRE – ►M12Zemlja: CIPAR – Paese: CIPRO – Valsts: KIPRA – Šalis: KIPRAS – Ország: CIPRUS – Pajjiż: ĊIPRU – Land: CYPRUS – Kraj: CYPR – País: CHIPRE – Țara: CIPRU – Krajina: CYPRUS – Država: CIPER – Maa: KYPROS – Land: CYPERN1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY LCA 4

A

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY LMS 1

P

HC(2), NHC-NT

Страна: ЛАТВИЯ – Země: LOTYŠSKO – Land: LETLAND – Land: LETTLAND – Riik: LÄTI – Χώρα: ΛΕΤΤΟΝIΑ – Country: LATVIA – Pais: LETONIA – Pays: LETTONIE – ►M12Zemlja: LATVIJA – Paese: LETTONIA – Valsts: LATVIJA – Šalis: LATVIJA – Ország: LETTORSZÁG – Pajjiż: LATVJA – Land: LETLAND – Kraj: ŁOTWA – País: LETÓNIA – Țara: LETONIA – Krajina: LOTYŠSKO – Država: LATVIJA – Maa: LATVIA – Land: LETTLAND1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV DGP 2

F

HC(2), NHC-NT(2)

Grebņeva(13)

LV GRE 3

R

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

▼M19

Liepaja (haven)

LV LPX 1

P

NHC-NT(2)(4)

▼M10

Patarnieki

LV PAT 3

R

IC 1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

IC 2

U, E, O

▼B

Rēzekne(13)

LV REZ 2

F

HC(2), NHC-NT(2)

▼M17

Riga (luchthaven)

LV RIX 4

A

HC(2), NHC(2)

▼M7

Riga (Riga port)

LV RIX 1a

P

HC(2), NHC(2)

▼M17

Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

HC(2)

▼M3 —————

▼B

Terehova(13)

LV TER 3

R

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV VNT 1

P

HC(2), NHC(2)

Страна: ЛИТВА – Země: LITVA – Land: LITAUEN – Land: LITAUEN – Riik: LEEDU – Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝIΑ – Country: LITHUANIA – País: LITUANIA – Pays: LITUANIE – ►M12Zemlja: LITVA – Paese: LITUANIA – Valsts: LIETUVA – Šalis: LIETUVA – Ország: LITVÁNIA – Pajjiż: LITWANJA – Land: LITOUWEN – Kraj: LITWA – País: LITUÂNIA – Țara: LITUANIA – Krajina: LITVA – Država: LITVA – Maa: LIETTUA – Land: LITAUEN1

2

3

4

5

6

Kena(13)

LT KEG 2

F

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

▼M11

Kybartai(13)

LT KBK 3

R

HC, NHC

U, E, O

▼B

Kybartai(13)

LT KBG 2

F

HC, NHC

Lavoriškės(13)

LT LVK 3

R

HC, NHC

Medininkai(13)

LT MDK 3

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT MOM 1

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Malkų įlankos

LT MLM 1

P

HC, NHC

Laistų

HC

Pilies

LT PLM 1

P

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Panemunė(13)

LT PNK 3

R

HC, NHC

▼M18 —————

▼B

Šalčininkai(13)

LT SLK 3

R

HC, NHC

Vilnius

LT VNO 4

A

HC, NHC

O

Страна: ЛЮКСЕМБУРГ – Země: LUCEMBURSKO – Land: LUXEMBOURG – Land: LUXEMBURG – Riik: LUKSEMBURG – Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – Country: LUXEMBOURG – País: LUXEMBURGO – Pays: LUXEMBOURG – ►M12Zemlja: LUKSEMBURG – Paese: LUSSEMBURGO – Valsts: LUKSEMBURGA – Šalis: LIUKSEMBURGAS – Ország: LUXEMBURG – Pajjiż: LUSSEMBURGU – Land: LUXEMBURG – Kraj: LUKSEMBURG – País: LUXEMBURGO – Țara: LUXEMBURG – Krajina: LUXEMBURSKO – Država: LUKSEMBURG – Maa: LUXEMBURG – Land: LUXEMBURG1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU LUX 4

A

Centre 1

HC

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: УНГАРИЯ – Země: MAĎARSKO – Land: UNGARN – Land: UNGARN – Riik: UNGARI – Χώρα: ΟΥΓΓΑΡIΑ – Country: HUNGARY – País: HUNGRÍA – Pays: HONGRIE – ►M12Zemlja: MAĐARSKA – Paese: UNGHERIA – Valsts: UNGĀRIJA – Šalis: VENGRIJA – Ország: MAGYARORSZÁG – Pajjiż: UNGERIJA – Land: HONGARIJE – Kraj: WĘGRY – País: HUNGRIA – Țara: UNGARIA – Krajina: MAĎARSKO – Država: MADŽARSKA – Maa: UNKARI – Land: UNGERN1

2

3

4

5

6

▼M6

Budapest-Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

HU BUD 4

A

HC(2),

NHC-T(CH)(2),

NHC-NT(2)

O

▼B

Eperjeske

HU EPE 2

F

HC-T(CH)(2), HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

▼M13 —————

▼M20 —————

▼M13 —————

▼B

Röszke

HU ROS 3

R

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU ZAH 3

R

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: МАЛТА – Země: MALTA – Land: MALTA – Land: MALTA – Riik: MALTA – Χώρα: ΜAΛΤΑ – Country: MALTA – País: MALTA – Pays: MALTE – ►M12Zemlja: MALTA – Paese: MALTA – Valsts: MALTA – Šalis: MALTA – Ország: MÁLTA – Pajjiż: MALTA – Land: MALTA – Kraj: MALTA – País: MALTA – Țara: MALTA – Krajina: MALTA – Država: MALTA – Maa: MALTA – Land: MALTA1

2

3

4

5

6

Luqa

MT LUQ 4

A

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxxlok

MT MAR 1

P

HC, NHC

Valetta

MT MLA 1

P

U, E,

Страна: НИДЕРЛАНДИЯ – Země: NIZOZEMSKO – Land: NEDERLANDENE – Land: NIEDERLANDE – Riik: HOLLAND – Χώρα: ΚAΤΩ ΧΩΡΕΣ – Country: NETHERLANDS – País: PAÍSES BAJOS – Pays: PAYS-BAS – ►M12Zemlja: NIZOZEMSKA – Paese: PAESI BASSI – Valsts: NĪDERLANDE – Šalis: NYDERLANDAI – Ország: HOLLANDIA – Pajjiż: OLANDA – Land: NEDERLAND – Kraj: NIDERLANDY – País: PAÍSES BAIXOS – Țara: ȚĂRILE DE JOS – Krajina: HOLANDSKO – Država: NIZOZEMSKA – Maa: ALANKOMAAT – Land: NEDERLÄNDERNA1

2

3

4

5

6

▼M20

Amsterdam

NL AMS 4

A

dnata B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

U, E, O(14)

KLM-2

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Kuehne + Nagel N.V.

HC-T(CH)(2)

▼M18

Amsterdam

NL AMS 1

P

Cornelis Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

Daalimpex, Velsen

HC-T

PCA

HC(2), NHC(2)

Kloosterboer IJmuiden

HC-T(FR)

Blankendaal Coldstores, Velsen

HC-T(FR)(2)

Vriescentrum Vink Beverwijk BV

HC-T(FR)(2)

▼B

Eemshaven

NL EEM 1

P

HC-T(2), NHC-T(FR)(2)

Harlingen

NL HAR 1

P

Daalimpex

HC-T

▼M6

Maastricht

NL MST 4

A

MHS Products

HC(2), NHC(2)

MHS Live

U, E, O(14)

▼M19

Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

Frigocare Rotterdam bv

HC(2)

Coldstore Wibaco bv

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)

Kloosterboer Delta Terminal

HC(2)

Maastank bv

NHC-NT(6)

▼M17

Vlissingen

NL VLI 1

P

Kloosterboer Finlandweg

HC(2), NHC-T(FR)(2)

▼B

Страна: АВСТРИЯ – Země: RAKOUSKO – Land: ØSTRIG – Land: ÖSTERREICH – Riik: AUSTRIA – Χώρα: ΑΥΣΤΡIΑ – Country: AUSTRIA – País: AUSTRIA – Pays: AUTRICHE – ►M12Zemlja: AUSTRIJA – Paese: AUSTRIA – Valsts: AUSTRIJA – Šalis: AUSTRIJA – Ország: AUSZTRIA – Pajjiż: AWSTRIJA – Land: OOSTENRIJK – Kraj: AUSTRIA – País: ÁUSTRIA – Țara: AUSTRIA – Krajina: RAKÚSKO – Država: AVSTRIJA – Maa: ITÄVALTA – Land: ÖSTERRIKE1

2

3

4

5

6

▼M6

Linz

AT LNZ 4

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

▼B

Wien–Schwechat

AT VIE 4

A

HC(2), NHC(2)

O

Страна: ПОЛША – Země: POLSKO – Land: POLEN – Land: POLEN – Riik: POOLA – Χώρα: ΠΟΛΩΝIΑ – Country: POLAND – País: POLONIA – Pays: POLOGNE – ►M12Zemlja: POLJSKA – Paese: POLONIA – Valsts: POLIJA – Šalis: LENKIJA – Ország: LENGYELORSZÁG – Pajjiż: POLONJA – Land: POLEN – Kraj: POLSKA – País: POLÓNIA – Țara: POLONIA – Krajina: POĽSKO – Država: POLJSKA – Maa: PUOLA – Land: POLEN1

2

3

4

5

6

Bezledy(13)

PL BEZ 3

R

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL DOR 3

R

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

▼M19

Gdańsk

PL GDN 1

P

IC 1

HC(2), NHC

IC 2

HC(2), NHC(2)

IC 3

HC-T(FR)(2)

▼M3

Gdynia

PL GDY 1

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

▼B

Hrebenne

PL HRE 3

R

HC, NHC

Korczowa

PL KOC 3

R

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL KOR 3

R

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka(13)

PL KUB 3

R

HC, NHC

U, E, O

▼M14 —————

▼B

Szczecin

PL SZZ 1

P

HC, NHC

Terespol–Kobylany

PL TKO 2

F

HC, NHC

Warszawa Okęcie

PL WAW 4

A

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: ПОРТУГАЛИЯ - Země: PORTUGALSKO – Land: PORTUGAL – Land: PORTUGAL – Riik: PORTUGAL – Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ – Country: PORTUGAL – País: PORTUGAL – Pays: PORTUGAL – ►M12Zemlja: PORTUGAL – Paese: PORTOGALLO – Valsts: PORTUGĀLE – Šalis: PORTUGALIJA – Ország: PORTUGÁLIA – Pajjiż: PORTUGALL – Land: PORTUGAL – Kraj: PORTUGALIA – País: PORTUGAL – Țara: PORTUGALIA – Krajina: PORTUGALSKO – Država: PORTUGALSKA – Maa: PORTUGALI – Land: PORTUGAL1

2

3

4

5

6

▼M9 —————

▼B

Faro

PT FAO 4

A

HC-NT(2), HC-T(CH)(2)

O

Funchal (Madeira)

PT FNC 4

A

HC(2)

Caniçal (Madeira)

PT CNL 1

P

HC-T(2)

▼M7 —————

▼M2

Lisboa

PT LIS 4

A

HC(2),

NHC-NT(2)

O

▼B

Lisboa

PT LIS 1

P

Liscont

HC(2), NHC

Xabregas

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

▼M6 —————

▼M15

Ponta Delgada (Açores)

PT PDL 4

A

NHC-NT(2)

Ponta Delgada (Açores)

PT PDL 1

P

HC-T(FR)(3)

Porto

PT OPO 4

A

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

▼B

Porto

PT OPO 1

P

HC(2), NHC-NT

▼M6 —————

▼B

Sines

PT SIE 1

P

HC(2), NHC

▼M11 —————

▼B

Страна: РУМЪНИЯ – Země: RUMUNSKO – Land: RUMÆNIEN – Land: RUMÄNIEN – Riik: RUMEENIA – Χώρα: ΡΟΥΜΑΝIΑ – Country: ROMANIA – País: RUMANÍA – Pays: ROUMANIE – ►M12Zemlja: RUMUNJSKA – Paese: ROMANIA – Valsts: RUMĀNIJA – Šalis: RUMUNIJA – Ország: ROMÁNIA – Pajjiż: RUMANIJA – Land: ROEMENIË – Kraj: RUMUNIA – País: ROMÉNIA – Țara: ROMÂNIA – Krajina: RUMUNSKO – Država: ROMUNIJA – Maa: ROMANIA – Land: RUMÄNIEN1

2

3

4

5

6

Albița

RO ALT 3

R

IC 1

HC(2)

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

IC 3

U, E, O

▼M8

Bucharest Henri Coandă

RO OTP 4

A

IC 1

HC-NT(2), HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

IC 2 (*)

E (*), O (*)

▼B

Constanța North

RO CSN 1

P

HC(2), NHC-NT(2)

Constanța South – Agigea

RO CSA 1

P

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

Halmeu

RO HAL 3

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

U, E, O

Sculeni Iași

RO SCU 3

R

HC(2), NHC(2)

Siret

RO SIR 3

R

HC(2), NHC(2)

Stamora Moravița

RO STA 3

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

U, E, O

Страна: СЛОВЕНИЯ – Země: SLOVINSKO – Land: SLOVENIEN – Land: SLOWENIEN – Riik: SLOVEENIA – Χώρα: ΣΛΟΒΕΝIΑ – Country: SLOVENIA – País: ESLOVENIA – Pays: SLOVÉNIE – ►M12Zemlja: SLOVENIJA – Paese: SLOVENIA – Valsts: SLOVĒNIJA – Šalis: SLOVĖNIJA – Ország: SZLOVÉNIA – Pajjiż: SLOVENJA – Land: SLOVENIË – Kraj: SŁOWENIA – País: ESLOVÉNIA – Țara: SLOVENIA – Krajina: SLOVINSKO – Država: SLOVENIJA – Maa: SLOVENIA – Land: SLOVENIEN1

2

3

4

5

6

▼M13 —————

▼B

Koper

SI KOP 1

P

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

Ljubljana Brnik

SI LJU 4

A

HC(2), NHC(2)

O

▼M13 —————

▼B

Страна: СЛОВАКИЯ – Země: SLOVENSKO – Land: SLOVAKIET – Land: SLOWAKEI – Riik: SLOVAKKIA – Χώρα: ΣΛΟΒΑΚIΑ – Country: SLOVAKIA – País: ESLOVAQUIA – Pays: SLOVAQUIE – ►M12Zemlja: SLOVAČKA – Paese: SLOVACCHIA – Valsts: SLOVĀKIJA – Šalis: SLOVAKIJA – Ország: SZLOVÁKIA – Pajjiż: SLOVAKJA – Land: SLOWAKIJE – Kraj: SŁOWACJA – País: ESLOVÁQUIA – Țara: SLOVACIA – Krajina: SLOVENSKO – Država: SLOVAŠKA – Maa: SLOVAKIA – Land: SLOVAKIEN1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK BTS 4

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

IC 2

E, O

▼M10

Vyšné Nemecké

SK VYN 3

R

IC 1

HC, NHC

IC 2

U, E, O

▼B

Čierna nad Tisou

SK CNT 2

F

HC, NHC

Страна: ФИНЛАНДИЯ – Země: FINSKO – Land: FINLAND – Land: FINNLAND – Riik: SOOME – Χώρα: ΦΙΝΛΑΝΔIΑ – Country: FINLAND – País: FINLANDIA – Pays: FINLANDE – ►M12Zemlja: FINSKA – Paese: FINLANDIA – Valsts: SOMIJA – Šalis: SUOMIJA – Ország: FINNORSZÁG – Pajjiż: FINLANDJA – Land: FINLAND – Kraj: FINLANDIA – País: FINLÂNDIA – Țara: FINLANDA – Krajina: FÍNSKO – Država: FINSKA – Maa: SUOMI – Land: FINLAND1

2

3

4

5

6

Hamina

FI HMN 1

P

HC(2), NHC(2)

Helsinki

FI HEL 4

A

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI HEL 1

P

HC(2), NHC-NT

Vaalimaa

FI VLA 3

R

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: ШВЕЦИЯ – Země: ŠVÉDSKO – Land: SVERIGE – Land: SCHWEDEN – Riik: ROOTSI – Χώρα: ΣΟΥΗΔIΑ – Country: SWEDEN – País: SUECIA – Pays: SUÈDE – ►M12Zemlja: ŠVEDSKA – Paese: SVEZIA – Valsts: ZVIEDRIJA – Šalis: ŠVEDIJA – Ország: SVÉDORSZÁG – Pajjiż: SVEZJA – Land: ZWEDEN – Kraj: SZWECJA – País: SUÉCIA – Țara: SUEDIA – Krajina: ŠVÉDSKO – Država: ŠVEDSKA – Maa: RUOTSI – Land: SVERIGE1

2

3

4

5

6

▼M7

Göteborg

SE GOT 1

P

HC(2), NHC(2)-NT

▼B

Göteborg-Landvetter

SE GOT 4

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

E

Helsingborg

SE HEL 1

P

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

Norrköping

SE NRK 4

A

E

Stockholm

SE STO 1

P

HC(2)

Stockholm-Arlanda

SE ARN 4

A

HC(2), NHC(2)

O

Страна: ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО – Země: SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ – Land: DET FORENEDE KONGERIGE – Land: VEREINIGTES KÖNIGREICH – Riik: SUURBRITANNIA – Χώρα: ΗΝΩΜEΝΟ ΒΑΣIΛΕΙΟ – Country: UNITED KINGDOM – País: REINO UNIDO – Pays: ROYAUME-UNI – ►M12Zemlja: UJEDINJENA KRALJEVINA – Paese: REGNO UNITO – Valsts: APVIENOTĀ KARALISTE – Šalis: JUNGTINĖ KARALYSTĖ – Ország: EGYESÜLT KIRÁLYSÁG – Pajjiż: RENJU UNIT – Land: VERENIGD KONINKRIJK – Kraj: ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO – País: REINO UNIDO – Țara: REGATUL UNIT – Krajina: SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO – Država: ZDRUŽENO KRALJESTVO – Maa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – Land: FÖRENADE KUNGARIKET1

2

3

4

5

6

▼M5

Belfast

GB BEL 4

A

NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

▼B

Belfast

GB BEL 1

P

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

Bristol

GB BRS 1

P

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

▼M14

Edinburgh

GB EDI 4

A

Extrordinair

O(14)

▼M18

Falmouth (*)

GB FAL 1

P

HC-T(1)(3) (*), NHC-NT(1)(3) (*)

▼B

Felixstowe

GB FXT 1

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

ATEF

HC-NT(1)

▼M17

Gatwick

GB LGW 4

A

IC 1

O(14)

IC 2

HC(1)(2), NHC(2)

▼B

Glasgow (*)

GB GLW 4

A

HC-T(1)(2) (*), HC-NT(1)(2) (*), NHC-NT(2) (*)

Grimsby–Immingham

GB GSY 1

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

▼M4 —————

▼M18

Heathrow

GB LHR 4

A

Eurobip

HC(1)(2), NHC(2)

Animal Reception Centre

U, E, O.

▼M11

Hull (*)

GB HUL 1

P

HC-T(1,3) (*), HC-NT (1,3) (*)

▼B

Invergordon

GB IVG 1

P

NHC-NT(4)

Liverpool

GB LIV 1

P

HC(1)(2), NHC(2)

▼M14

London Gateway

GB LGP 1

P

HC(1), NHC

▼B

Manchester

GB MNC 4

A

IC 1

O(14)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

IC 3

NHC(2),

▼M5 —————

▼M17 —————

▼M14

East Midlands

GB EMA 4

A

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

▼B

Peterhead

GB PHD 1

P

HC-T(FR)(1,2,3)

Prestwick

GB PIK 4

A

U, E

▼M7

Southampton

GB SOU 1

P

IC1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

IC2

NHC(2)

▼B

Stansted

GB STN 4

A

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Thamesport

GB THP 1

P

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

Tilbury

GB TIL 1

P

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT
BIJLAGE II

LIJST VAN DE CENTRALE, REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN IN TRACES
ПРИЛОЖЕНИЕ – PRIEDAS – PŘÍLOHA – MELLÉKLET – BILAG – ANNESS – ANHANG – BIJLAGE – LISA – ZAŁĄCZNIK – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ANEXO – ANNEX – ANEXĂ – ANEXO – PRÍLOHA – ANNEXE – ►M12 PRILOG – PRILOGA – ALLEGATO – LIITE – PIELIKUMS – BILAGA

Страна: БЕЛГИЯ – Šalis: BELGIJA – Země: BELGIE – Ország: BELGIUM – Land: BELGIEN – Pajjiż: BELĠJU – Land: BELGIEN – Land: BELGIË – Riik: BELGIA – Kraj: BELGIA – Χώρα: ΒEΛΓΙΟ – País: BÉLGICA – Country: BELGIUM – Țara: BELGIA – País: BÉLGICA – Krajina: BELGICKO – Pays: BELGIQUE – ►M12Zemlja: BELGIJA – Država: BELGIJA – Paese: BELGIO – Maa: BELGIA – Valsts: BEĻĢIJA – Land: BELGIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

BE00000BRUSSEL/BRUXELLES – FAVV/AFSCA

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – ►M12 REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

▼M5

BE20001 REGIO VLAANDEREN/RÉGION FLAMANDE

▼B

BE00103

WEST-VLAANDEREN/FLANDRE OCCIDENTALE

BE00404

OOST-LAANDEREN/FLANDRE ORIENTALE

BE00701

ANTWERPEN/ANVERS

BE01007

LIMBURG/LIMBOURG

BE01302

VLAAMS-BRABANT/BRABANT FLAMAND

▼M5

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES

▼B

BE01202

BRUSSEL/BRUXELLES

▼M5

BE20003 RÉGION WALLONNE/REGIO WALLONIË

▼B

BE01402

BRABANT WALLON/WAALS-BRABANT

BE01505

HAINAUT/HENEGOUWEN

BE01809

NAMUR/NAMEN

BE02206

LIÈGE/LUIK

BE02508

LUXEMBOURG/LUXEMBURG

Страна: БЪЛГАРИЯ – Šalis: BULGARIJA – Země: BULHARSKO – Ország: BULGÁRIA – Land: BULGARIEN – Pajjiż: BULGARIJA – Land: BULGARIEN – Land: BULGARIJE – Riik: BULGAARIA – Kraj: BUŁGARIA – Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡIA – País: BULGÁRIA – Country: BULGARIA – Țara: BULGARIA – País: BULGARIA – Krajina: BULHARSKO – Pays: BULGARIE – ►M12Zemlja: BUGARSKA – Država: BOLGARIJA – Paese: BULGARIA – Maa: BULGARIA – Valsts: BULGĀRIJA – Land: BULGARIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

BG00000HQNVS SOFIA

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

BG01000

BLAGOEVGRAD

BG02000

BURGAS

BG03000

VARNA

BG04000

VELIKO TARNOVO

BG05000

VIDIN

BG06000

VRATSA

BG07000

GABROVO

BG08000

DOBRICH

BG09000

KARDJALI

BG10000

KIUSTENDIL

BG11000

LOVECH

BG12000

MONTANA

BG13000

PAZARDJIK

BG14000

PERNIK

BG15000

PLEVEN

BG16000

PLOVDIV

BG17000

RAZGRAD

BG18000

RUSE

BG19000

SILISTRA

BG20000

SLIVEN

BG21000

SMOLIAN

BG22000

SOFIA-REGION

BG23000

STARA ZAGORA

BG24000

TARGOVISHTE

BG25000

HASKOVO

BG26000

SHUMEN

BG27000

YAMBOL

BG28000

CVPHCD SOFIA

Страна: ЧЕШКА РЕПУБЛИКА – Šalis: ČEKIJOS RESPUBLIKA – Země: ČESKÁ REPUBLIKA – Ország: CSEH KÖZTÁRSASÁG – Land: TJEKKIET – Pajjiż: REPUBBLIKA ĊEKA – Land: TSCHECHISCHE REPUBLIK – Land: TSJECHIË – Riik: TŠEHHI VABARIIK – Kraj: REPUBLIKA CZESKA – Χώρα: ΤΣΕΧΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ – País: REPÚBLICA CHECA – Country: CZECH REPUBLIC – Țara: REPUBLICA CEHĂ – Pais: REPÚBLICA CHECA – Krajina: ČESKÁ REPUBLIKA – Pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – ►M12Zemlja: ČEŠKA REPUBLIKA – Država: ČEŠKA – Paese: REPUBBLICA CECA – Maa: TŠEKKI – Valsts: ČEHIJA – Land: TJECKIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

CZ00000STATE VETERINARY ADMINISTRATION

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

CZ00021

CENTRALBOHEMIAN

CZ00062

SOUTHERNMORAVIAN

CZ00031

SOUTHERNBOHEMIAN

CZ00052

HRADEC KRÁLOVÉ

CZ00061

VYSOČINA

CZ00041

KARLOVY VARY

CZ00051

LIBEREC

CZ00071

OLOMOUC

CZ00081

MORAVIA-SILESIAN

CZ00053

PARDUBICE

CZ00032

PLZEŇ

CZ00011

PRAHA

CZ00042

ÚSTÍ NAD LABEM

CZ00072

ZLÍN

Страна: ДАНИЯ – Šalis: DANIJA – Země: DÁNSKO – Ország: DÁNIA – Land: DANMARK – Pajjiż: DANIMARKA – Land: DÄNEMARK – Land: DENEMARKEN – Riik: TAANI – Kraj: DANIA – Χώρα: ΔΑΝIΑ – País: DINAMARCA – Country: DENMARK – Țara: DANEMARCA – País: DINAMARCA – Krajina: DÁNSKO – Pays: DANEMARK – ►M12Zemlja: DANSKA – Država: DANSKA – Paese: DANIMARCA – Maa: TANSKA – Valsts: DĀNIJA – Land: DANMARK

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

DK00000DANISH VETERINARY AND FOOD ADMINISTRATION

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – ►M12 REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

▼M7

DK00001 FØDEVARESTYRELSEN, VEST

▼M3

DK00800

HADERSLEV

DK00900

ESBJERG

DK01000

VEJLE

DK01100

HERNING

▼M7

DK01200

AARHUS

▼M3

DK01300

VIBORG

DK01400

AALBORG

▼M7

DK00002 FØDEVARESTYRELSEN, ØST

▼M11

DK00100

GLOSTRUP

▼M19

DK00400

KORSØR

▼M3

DK00700

ODENSE

▼B

Страна: ГЕРМАНИЯ – Šalis: VOKIETIJA – Země: NĚMECKO – Ország: NÉMETORSZÁG – Land: TYSKLAND – Pajjiż: ĠERMANJA – Land: DEUTSCHLAND – Land: DUITSLAND – Riik: SAKSAMAA – Kraj: NIEMCY – Χώρα: ΓΕΡΜΑΝIΑ – País: ALEMANHA – Country: GERMANY – Țara: GERMANIA – País: ALEMANIA – Krajina: NEMECKO – Pays: ALLEMAGNE – ►M12Zemlja: NJEMAČKA – Država: NEMČIJA – Paese: GERMANIA – Maa: SAKSA – Valsts: VĀCIJA – Land: TYSKLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

▼M4

DE00000UNTERABTEILUNG TIERGESUNDHEIT, TIERSCHUTZ

▼B

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – ►M12 REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

DE00008 BADEN-WÜRTTEMBERG

DE00108

OSTALBKREIS

DE44108

ALB-DONAU-KREIS

DE03708

MAIN-TAUBER-KREIS

DE53508

BADEN-BADEN

DE05508

BIBERACH

DE53708

BÖBLINGEN

DE13708

BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

DE07108

NECKAR-ODENWALD-KREIS

DE07508

CALW

DE55208

SCHWARZWALD-BAAR-KREIS

DE53808

EMMENDINGEN

DE31108

ESSLINGEN

DE54008

FREIBURG STADT

DE54108

FREUDENSTADT

DE53608

BODENSEEKREIS

DE54208

GÖPPINGEN

DE54308

HEIDELBERG STADT

DE54408

HEIDENHEIM

DE18908

HEILBRONN

DE54508

HEILBRONN STADT

DE21708

KARLSRUHE

DE54708

KARLSRUHE STADT

DE25208

LÖRRACH

DE25508

LUDWIGSBURG

DE54808

MANNHEIM STADT

DE54608

HOHENLOHEKREIS

DE24008

ORTENAUKREIS

DE53908

ENZKREIS

DE54908

PFORZHEIM STADT

DE35208

KONSTANZ

DE55008

RASTATT

DE35408

RAVENSBURG

DE55108

REMS-MURR-KREIS

DE36208

REUTLINGEN

DE18808

RHEIN-NECKAR-KREIS

DE37808

ROTTWEIL

DE39208

SCHWÄBISCH HALL

DE40508

SIGMARINGEN

DE55308

STUTTGART, LANDESHAUPTSTADT

DE55408

TÜBINGEN

DE55508

TUTTLINGEN

DE55608

ULM STADT

DE44808

WALDSHUT-TIENGEN

DE55708

ZOLLERNALBKREIS

DE00009 BAYERN

DE00509

AICHACH-FRIEDBERG

DE00909

ALTÖTTING

DE01109

AMBERG-SULZBACH

DE01709

ANSBACH

DE02209

ASCHAFFENBURG

DE02709

AUGSBURG

DE03309

BAD KISSINGEN

▼M5

DE03809

RHÖN-GRABFELD

▼M4

DE03909

BERCHTESGADENER LAND

▼B

DE09809

DILLINGEN A.D. DONAU

DE09909

DINGOLFING-LANDAU

DE10209

DONAU-RIES

DE11009

EBERSBERG

DE11209

EICHSTÄTT

DE12109

ERDING

DE12609

ERLANGEN, STADT

▼M5

DE12509

ERLANGEN-HÖCHSTADT

▼B

DE35809

REGENSBURG, STADT

DE02809

AUGSBURG, STADT

DE13209

FORCHHEIM

DE13809

FREISING

DE14009

FREYUNG-GRAFENAU

DE14209

FÜRSTENFELDBRUCK

DE14409

FÜRTH

DE14509

FÜRTH, STADT

DE14909

GARMISCH-PARTENKIRCHEN

DE17309

GÜNZBURG

▼M5

DE18609

HASSBERGE

▼B

DE20009

HOF

DE20109

HOF STADT

DE21009

INGOLSTADT

▼M5

DE21809

MAIN-SPESSART

▼B

DE22209

KELHEIM

DE22509

KITZINGEN

▼M5

DE23209

KRONACH

▼B

DE23309

KULMBACH

▼M5

DE23609

LANDSBERG AM LECH

▼B

DE23709

LANDSHUT

▼M5

DE24109

NÜRNBERGER LAND

▼B

DE24609

LICHTENFELS

DE24809

LINDAU (BODENSEE)

DE27209

OSTALLGÄU

DE27509

MEMMINGEN, STADT

DE27909

MIESBACH

DE04109

BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN

DE04209

BAMBERG

DE04309

BAMBERG STADT

DE04509

BAYREUTH

DE04609

BAYREUTH STADT

DE07709

CHAM

DE08109

COBURG

DE08709

DACHAU

DE09109

DEGGENDORF

DE28009

MILTENBERG

DE28109

UNTERALLGÄU

DE28409

MÜHLDORF A. INN

DE28709

MÜNCHEN

DE28809

MÜNCHEN STADT

▼M5

DE29309

NEUBURG-SCHROBENHAUSEN

▼B

DE29609

NEUMARKT I.D. OPF.

▼M5

DE30009

NEUSTADT A.D. AISCH - BAD WINDSHEIM

▼B

DE30109

NEUSTADT A.D. WALDNAAB

DE30309

NEU-ULM

DE31009

NÜRNBERG, STADT

DE33309

PASSAU

DE33709

PFAFFENHOFEN A. D. ILM

▼M5

DE33809

ROTTAL/INN

▼B

DE35609

REGEN

DE35709

REGENSBURG

DE35809

REGENSBURG, STADT

DE37209

ROSENHEIM

DE37709

ROTH

DE39409

SCHWANDORF

DE39609

SCHWEINFURT

DE41209

OBERALLGÄU

DE41709

STARNBERG

DE42709

STRAUBING-BOGEN

DE42809

STRAUBING STADT

DE43509

TIRSCHENREUTH

DE43709

TRAUNSTEIN

DE45109

WEIDEN I.D. OPF.

▼M5

DE45209

WEILHEIM-SCHONGAU

DE45509

WEISSENBURG-GUNZENHAUSEN

▼B

DE47609

WÜRZBURG

DE47709

WÜRZBURG, STADT

DE47809

WUNSIEDEL

DE00011 BERLIN

▼M20

DE05111

BERLIN

▼B

DE00012 BRANDENBURG

DE11112

BARNIM

DE52912

BRANDENBURG AN DER HAVEL

▼M20 —————

▼B

DE25812

DAHME-SPREEWALD

DE19512

ELBE-ELSTER

DE13512

FRANKFURT (ODER)

DE35312

HAVELLAND

DE40112

MÄRKISCH-ODERLAND

DE32112

OBERHAVEL

DE40312

OBERSPREEWALD-LAUSITZ

DE04712

ODER-SPREE

DE29812

OSTPRIGNITZ-RUPPIN

DE34612

POTSDAM

DE04812

POTSDAM-MITTELMARK

DE33612

PRIGNITZ

DE13312

SPREE-NEISSE

DE25412

TELTOW-FLÄMING

DE34812

UCKERMARK

DE00004 BREMEN

DE06904

BREMEN

DE07004

BREMERHAVEN

DE00002 HAMBURG

DE18102

HAMBURG

DE00006 HESSEN

DE05006

BERGSTRASSE

DE08806

DARMSTADT STADT

DE08906

DARMSTADT-DIEBURG

DE13406

FRANKFURT AM MAIN

DE14606

FULDA

DE15606

GIESSEN

DE17106

GROSS-GERAU

DE19406

HERSFELD-ROTENBURG

DE20406

HOCHTAUNUSKREIS

DE21906

KASSEL STADT

DE22006

KASSEL LANDKREIS

DE23906

LAHN-DILL-KREIS

DE24706

LIMBURG-WEILBURG

DE26506

MAIN-KINZIG-KREIS

DE26606

MAIN-TAUNUS-KREIS

DE26806

MARBURG-BIEDENKOPF

DE31406

ODENWALDKREIS

DE31606

OFFENBACH AM MAIN, LANDKREIS

DE31706

OFFENBACH AM MAIN, STADT

DE36306

RHEINGAU-TAUNUS-KREIS

DE39306

SCHWALM-EDER-KREIS

DE44606

VOGELSBERGKREIS

DE44706

WALDECK-FRANKENBERG

DE46006

WERRA-MEISSNER-KREIS

DE46406

WETTERAUKREIS

DE46506

WIESBADEN

DE00013 MECKLENBURG-VORPOMMERN

▼M10

DE17413

ROSTOCK, LANDKREIS

▼M8

DE29213

MECKLENBURGISCHE SEENPLATTE

▼M8 —————

▼M8

DE33113

LUDWIGSLUST-PARCHIM

▼M8 —————

▼M8

DE42513

VORPOMMERN-RÜGEN

▼M10

DE16713

NORDWESTMECKLENBURG

▼M8

DE01513

VORPOMMERN-GREIFSWALD

▼M8 —————

▼B

DE37413

ROSTOCK HANSESTADT

▼M8 —————

▼B

DE39813

SCHWERIN LANDESHAUPTSTADT

▼M8 —————

▼M7 —————

▼B

DE00003 NIEDERSACHSEN

DE01303

AMMERLAND, LANDKREIS

DE02903

AURICH, LANDKREIS

DE06803

BRAUNSCHWEIG, STADT

DE07603

CELLE, LANDKREIS

DE08003

CLOPPENBURG, LANDKREIS

DE08603

CUXHAVEN, LANDKREIS

DE09303

DELMENHORST, STADT

DE09603

DIEPHOLZ, LANDKREIS

▼M20 —————

▼B

DE11903

EMSLAND, LANDKREIS

▼M4

DE14103

ZWECKVERBAND JADEWESER

▼B

DE15703

GIFHORN, LANDKREIS

DE16103

GÖTTINGEN, LANDKREIS UND STADT

▼M6

DE16203

GOSLAR, LANDKREIS U. SALZGITTER, STADT

▼B

DE16303

GRAFSCHAFT BENTHEIM, LANDKREIS

DE18203

HAMELN-PYRMONT, LANDKREIS

DE18303

HANNOVER, LANDESHAUPTSTADT

DE18403

HANNOVER, REGION

DE18503

HARBURG, LANDKREIS

DE19203

HELMSTEDT, LANDKREIS

DE19903

HILDESHEIM, LANDKREIS

DE20603

HOLZMINDEN, LANDKREIS

DE24203

LEER, LANDKREIS

DE26103

LÜCHOW-DANNENBERG, LANDKREIS

DE26203

LÜNEBURG, LANDKREIS

DE30903

NORTHEIM, LANDKREIS

DE30503

NIENBURG (WESER), LANDKREIS

DE31803

OLDENBURG STADT

DE31903

OLDENBURG, LANDKREIS

▼M11 —————

▼B

DE32503

OSNABRÜCK, LANDKREIS

DE32703

OSTERHOLZ, LANDKREIS

DE32803

OSTERODE, LANDKREIS

DE33503

PEINE, LANDKREIS

DE37603

ROTENBURG, LANDKREIS

DE38603

SCHAUMBURG, LANDKREIS

▼M8

DE40903

HEIDEKREIS, LANDKREIS

▼B

DE41503

STADE, LANDKREIS

DE44003

UELZEN, LANDKREIS

DE44303

VECHTA, LANDKREIS

DE44403

VERDEN, LANDKREIS

▼M4

DE46103

BRAKE, ZWECKVERBAND JADEWESER

DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADEWESER

▼M6

DE47103

WOLFENBÜTTEL, LANDKREIS

▼B

DE47203

WOLFSBURG, STADT

DE00005 NORDRHEIN-WESTFALEN

▼M4 —————

▼M4

DE00305

STÄDTEREGION AACHEN

▼B

DE05605

BIELEFELD

DE06105

BOCHUM

DE06205

BONN

DE06305

BORKEN

DE06505

BOTTROP

DE08205

COESFELD

DE10405

DORTMUND

DE10705

DÜREN

DE10805

DÜSSELDORF

DE10905

DUISBURG

DE12005

ENNEPE-RUHR-KREIS

DE12205

ERFTKREIS

DE12705

ESSEN

DE12805

EUSKIRCHEN

DE15105

GELSENKIRCHEN

DE17505

GÜTERSLOH

DE53005

HAGEN

DE19105

HEINSBERG

DE19305

HERFORD

DE20305

HOCHSAUERLANDKREIS

DE20505

HÖXTER

DE22605

KLEVE

DE22805

KÖLN STADT

DE23105

KREFELD

DE24505

LEVERKUSEN

DE24905

LIPPE

DE26305

MÄRKISCHER KREIS

DE27805

METTMANN

DE28205

MINDEN-LÜBBECKE

DE28305

MÖNCHENGLADBACH

DE28605

MÜLHEIM A.D. RUHR

DE28905

MÜNSTER

DE29905

NEUSS

DE31205

OBERBERGISCHER KREIS

DE31305

OBERHAUSEN

DE32005

OLPE

DE33005

PADERBORN

DE35505

RECKLINGHAUSEN

DE36605

RHEINISCH-BERGISCHER KREIS

DE36705

RHEIN-SIEG-KREIS

DE40405

SIEGEN-WITTGENSTEIN

DE40605

SOEST

▼M4 —————

▼B

DE42005

STEINFURT

DE44205

UNNA

DE44505

VIERSEN

DE45005

WARENDORF

DE46205

WESEL

▼M4

DE47905

BERGISCHES VETERINÄR- UND LEBENSMITTELÜBERWACHUNGSAMT

▼B

DE00007 RHEINLAND-PFALZ

DE00407

AHRWEILER

DE00707

ALTENKIRCHEN

DE01007

ALZEY-WORMS

DE03107

BAD DÜRKHEIM

DE03407

BAD KREUZNACH

DE05407

BERNKASTEL-WITTLICH

DE05707

BIRKENFELD

DE05907

EIFELKREIS BITBURG-PRÜM

DE08307

COCHEM-ZELL

DE09007

VULKANEIFEL

DE10307

DONNERSBERGKREIS

DE15507

GERMERSHEIM

DE21507

KAISERSLAUTERN

DE23407

KUSEL

▼M4

DE25607

RHEIN-PFALZ-KREIS

▼B

DE27007

MAYEN-KOBLENZ

DE27107

MAINZ-BINGEN

DE30407

NEUWIED

▼M4

DE34007

SÜDWESTPFALZ

▼B

DE36407

RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

DE36507

RHEIN-LAHN-KREIS

DE43107

SÜDLICHE WEINSTRASSE

DE43807

TRIER-SAARBURG

DE46307

WESTERWALDKREIS

DE00010 SAARLAND

DE29510

REGIONALSTELLE OST

DE38210

REGIONALSTELLE MITTE

DE38310

REGIONALSTELLE WEST

DE00014 SACHSEN

▼M8

DE02514

ERZGEBIRGSKREIS

DE04414

BAUTZEN, LANDKREIS

DE07814

CHEMNITZ STADT

DE15814

ZWICKAU, LANDKREIS

DE09214

NORDSACHSEN, LANDKREIS

DE10514

DRESDEN LANDESHAUPTSTADT

DE24314

LEIPZIG STADT

DE24414

LEIPZIG LANDKREIS

DE48414

GÖRLITZ, LANDKREIS

DE27414

MEISSEN, LANDKREIS

DE17714

MITTELSACHSEN, LANDKREIS

DE02614

VOGTLANDKREIS

DE10014

SÄCHSISCHE SCHWEIZ-OSTERZGEBIRGE, LANDKREIS

▼B

DE00015 SACHSEN-ANHALT

DE38415

ALTMARKKREIS SALZWEDEL

DE48215

ANHALT-BITTERFELD

DE17915

BÖRDE

DE45615

BURGENLANDKREIS

▼M5

DE09515

DESSAU-ROßLAU, STADT

▼B

DE17815

HARZ

DE18015

HALLE (SAALE), STADT

DE07315

JERICHOWER LAND

DE42115

STENDAL

DE26415

MAGDEBURG, LANDESHAUPTSTADT

DE38515

MANSFELD-SÜDHARZ

DE27715

SAALEKREIS

▼M5

DE39115

SALZLANDKREIS

▼B

DE46815

WITTENBERG

DE00001 SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE19601

HERZOGTUM LAUENBURG

DE09701

DITHMARSCHEN

DE22401

KIEL

DE25901

LÜBECK

DE29701

NEUMÜNSTER

DE30701

NORDFRIESLAND

DE32901

OSTHOLSTEIN

DE33901

PINNEBERG

DE34401

PLÖN

DE36101

RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

DE38801

SCHLESWIG-FLENSBURG

DE40201

SEGEBERG

DE41901

STEINBURG

DE42401

STORMARN

DE00016 THÜRINGEN

DE00616

ALTENBURGER LAND

DE19016

EICHSFELDKREIS

DE15916

GOTHA

DE16616

GREIZ

DE19816

HILDBURGHAUSEN

DE02016

ILMKREIS

DE41016

KYFFHÄUSERKREIS

DE30816

NORDHAUSEN

DE11516

SAALE-HOLZLAND-KREIS

DE38716

SAALE-ORLA-KREIS

DE38016

SAALFELD-RUDOLSTADT

DE27316

SCHMALKALDEN-MEININGEN

DE40716

SÖMMERDA

DE41116

SONNEBERG

DE12316

ERFURT, STADT

DE15316

GERA, STADT

▼M4 —————

▼B

DE43216

SUHL, STADT

DE45316

WEIMAR, STADT

DE28516

UNSTRUT-HAINICH-KREIS

DE11416

WARTBURGKREIS

DE01916

WEIMARER LAND

Страна: ЕСТОНИЯ – Šalis: ESTIJA – Země: ESTONSKO – Ország: ÉSZTORSZÁG – Land: ESTLAND – Pajjiż: ESTONJA – Land: ESTLAND – Land: ESTLAND – Riik: EESTI – Kraj: ESTONIA – Χώρα: ΕΣΘΟΝIΑ – País: ESTÓNIA – Country: ESTONIA – Țara: ESTONIA – País: ESTONIA – Krajina: ESTÓNSKO – Pays: ESTONIE – ►M12Zemlja: ESTONIJA – Država: ESTONIJA – Paese: ESTONIA – Maa: VIRO – Valsts: IGAUNIJA – Land: ESTLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

EE00000VETERINARY AND FOOD BOARD

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

▼M8

EE00300

IDA-VIRUMAA

▼B

EE00600

HAAPSALU

EE00400

JÕGEVA

EE00200

KÄINA

EE01100

KURESSAARE

EE00500

PAIDE

EE00900

PÄRNU

EE00800

PÕLVA

EE00700

RAKVERE

EE01000

RAPLA

EE00100

TALLINN

EE01200

TARTU

EE01300

VALGA

EE01500

VÕRU

EE01400

VILJANDI

Страна: ИРЛАНДИЯ – Šalis: AIRIJA – Země: IRSKO – Ország: ÍRORSZÁG – Land: IRLAND – Pajjiż: IRLANDA – Land: IRLAND – Land: IERLAND – Riik: IIRIMAA – Kraj: IRLANDIA – Χώρα: ΙΡΛΑΝΔIΑ – País: IRLANDA – Country: IRELAND – Țara: IRLANDA – País: IRLANDA – Krajina: ÍRSKO – Pays: IRLANDE – ►M12Zemlja: IRSKA – Država: IRSKA – Paese: IRLANDA – Maa: IRLANTI – Valsts: ĪRIJA – Land: IRLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

IE00000DEPARTMENT OF AGRICULTURE — VETERINARY DIVISION

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

▼M8

IE00200

CAVAN TOWN

IE00400

CORK CITY

IE10400

CLONAKILTY

IE00500

RAPHOE

IE00700

GALWAY CITY

IE00800

TRALEE

IE00900

NAAS

IE11200

DRUMSHANBO

IE01300

LIMERICK CITY

IE01600

CASTLEBAR

IE01700

NAVAN

IE01900

TULLAMORE

IE02000

ROSCOMMON TOWN

IE12100

TIPPERARY TOWN

IE02300

WATERFORD CITY

IE02500

ENNISCORTHY

IE10900

ROSSLARE

▼B

Страна: ГЪРЦИЯ – Šalis: GRAIKIJA – Země: ŘECKO – Ország: GÖRÖGORSZÁG – Land: GRÆKENLAND – Pajjiż: GREĊJA – Land: GRIECHENLAND – Land: GRIEKENLAND – Riik: KREEKA – Kraj: GRECJA – Χώρα: ΕΛΛAΣ – País: GRÉCIA – Country: GREECE – Țara: GRECIA – País: GRECIA – Krajina: GRÉCKO – Pays: GRÈCE – ►M12Zemlja: GRČKA – Država: GRČIJA – Paese: GRECIA – Maa: KREIKKA – Valsts: GRIEĶIJA – Land: GREKLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

GR00000GENERAL DIRECTORATE OF VETERINARY SERVICES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

GR00700

ACHAIA

GR00300

AITOLOAKARNANIA

GR05300

ANATOLIKH ATTIKI

GR00400

ARGOLIDA

GR00500

ARKADIA

GR00600

ARTA

GR00200

ATHINA

GR05000

CHALKIDIKI

GR05100

CHANIA

GR05200

CHIOS

GR06400

DITIKI ATTIKI

GR01100

DODEKANISSOS

GR01000

DRAMA

GR01200

EVIA

GR01300

EVRITANIA

GR00100

EVROS

GR04800

FLORINA

GR04900

FOKIDA

GR04700

FTHIOTIS

GR00900

GREVENA

GR01500

ILIA

GR01600

IMATHIA

GR02000

IOANNINA

GR01700

IRAKLION

GR02200

KARDITSA

GR02300

KASTORIA

GR02100

KAVALA

GR02500

KEFALLINIA

GR02400

KERKYRA

GR02600

KILKIS

GR02800

KORINTHIA

GR02700

KOZANI

GR02900

KYKLADES

GR03000

LAKONIA

GR03100

LARISSA

GR03200

LASSITHION

GR03400

LEFKADA

GR03300

LESVOS

GR03500

MAGNISSIA

GR03600

MESSINIA

GR03800

PELLA

GR04000

PIERIA

GR03900

PIREAS

GR04100

PREVEZA

GR04200

RETHYMNON

GR04300

RODOPI

GR04400

SAMOS

GR04500

SERRES

GR01900

THESPROTIA

GR01800

THESSALONIKH

GR04600

TRIKALA

GR00800

VIOTIA

GR03700

XANTHI

GR01400

ZAKYNTHOS

Страна: ИСПАНИЯ – Šalis: ISPANIJA – Země: ŠPANĚLSKO – Ország: SPANYOLORSZÁG – Land: SPANIEN – Pajjiż: SPANJA – Land: SPANIEN – Land: SPANJE – Riik: HISPAANIA – Kraj: HISZPANIA – Χώρα: ΙΣΠΑΝIΑ – País: ESPANHA – Country: SPAIN – Țara: SPANIA – País: ESPAÑA – Krajina: ŠPANIELSKO – Pays: ESPAGNE – ►M12Zemlja: ŠPANJOLSKA – Država: ŠPANIJA – Paese: SPAGNA – Maa: ESPANJA – Valsts: SPĀNIJA – Land: SPANIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

ES00000SERVICIOS VETERINARIOS ESPAÑOLES

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – ►M12 REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

ES00001 ANDALUCÍA

ES41401

ALMERÍA

ES42201

CÁDIZ

ES43001

CÓRDOBA

ES44101

GRANADA

ES44401

HUELVA

ES45601

JAÉN

ES45901

MÁLAGA

ES47001

SEVILLA

ES00002 ARAGÓN

ES00102

HUESCA

ES01502

TERUEL

ES03102

ZARAGOZA

ES00003 ASTURIAS

ES05003

OVIEDO

ES00004 BALEARES

ES26704

PALMA DE MALLORCA

ES00005 CANARIAS

ES40705

LAS PALMAS

ES41005

TENERIFE

ES00006 CANTABRIA

ES07906

SANTANDER

ES07206

TORRELAVEGA

ES00007 CASTILLA-LA MANCHA

ES17607

ALBACETE

ES18807

CIUDAD REAL

ES19707

CUENCA

ES20707

GUADALAJARA

ES22107

TALAVERA DE LA REINA

ES21407

TOLEDO

ES00008 CASTILLA Y LEÓN

ES08008

ÁVILA

ES08908

BURGOS

ES10308

LEÓN

ES11808

PALENCIA

ES12808

SALAMANCA

ES13508

CIUDAD RODRIGO

ES13908

SEGOVIA

ES14008

CARBONERO EL MAYOR

ES14208

CUÉLLAR

ES14608

CANTALEJO

ES14708

SORIA

ES15708

VALLADOLID

ES16508

ZAMORA

ES00009 CATALUÑA

ES23009

BARCELONA

ES24109

GIRONA

ES25309

LLEIDA

ES26509

TARRAGONA

ES00010 EXTREMADURA

ES27410

BADAJOZ

ES00011 GALICIA

ES28911

CORUÑA

ES29811

LUGO

ES30611

ORENSE

ES31411

PONTEVEDRA

ES00012 MADRID

ES31912

MADRID

ES00013 MURCIA

ES33113

FUENTE ÁLAMO

ES33513

LORCA

ES33713

CARTAGENA

ES33813

MAR MENOR

ES33913

MURCIA

ES00014 NAVARRA

ES34014

PAMPLONA

ES00016 LA RIOJA

ES35016

LOGROÑO

ES00015 PAÍS VASCO

ES39915

BILBAO

ES39815

SAN SEBASTIÁN

ES39715

VITORIA

ES00017 VALENCIA

ES36017

ALICANTE

ES37017

CASTELLÓN

ES38117

VALENCIA

Страна: ФРАНЦИЯ – Šalis: PRANCŪZIJA – Země: FRANCIE – Ország: FRANCIAORSZÁG – Land: FRANKRIG – Pajjiż: FRANZA – Land: FRANKREICH – Land: FRANKRIJK – Riik: PRANTSUSMAA – Kraj: FRANCJA – Χώρα: ΓΑΛΛIA – País: FRANÇA – Country: FRANCE – Țara: FRANȚA – País: FRANCIA – Krajina: FRANCÚZSKO – Pays: FRANCE – ►M12Zemlja: FRANCUSKA – Država: FRANCIJA – Paese: FRANCIA – Maa: RANSKA – Valsts: FRANCIJA – Land: FRANKRIKE

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

FR00000DGAL–BICMA MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE – DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ALIMENTATION

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

▼M4

FR00001 ALSACE

FR06700

BAS-RHIN

FR06800

HAUT-RHIN

FR00002 AQUITAINE

FR02400

DORDOGNE

FR03300

GIRONDE

FR04000

LANDES

FR04700

LOT-ET-GARONNE

FR06400

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PAU)

▼M6 —————

▼M4

FR00003 AUVERGNE

FR00300

ALLIER

FR01500

CANTAL

FR04300

HAUTE-LOIRE

FR06300

PUY-DE-DÔME

FR00004 BASSE-NORMANDIE

FR01400

CALVADOS

FR05000

MANCHE

FR06100

ORNE

FR00005 BOURGOGNE

FR02100

CÔTE-D’OR

FR05800

NIÈVRE

FR07100

SAÔNE-ET-LOIRE

FR08900

YONNE

FR00006 BRETAGNE

FR02200

CÔTES-D’ARMOR

FR02900

FINISTÈRE

FR03500

ILLE-ET-VILAINE

FR05600

MORBIHAN

FR00007 CENTRE

FR01800

CHER

FR02800

EURE-ET-LOIRE

FR03600

INDRE

FR03700

INDRE-ET-LOIRE

FR04500

LOIRET

FR04100

LOIR-ET-CHER

FR00008 CHAMPAGNE-ARDENNE

FR00800

ARDENNES

FR01000

AUBE

FR05200

HAUTE-MARNE

FR05100

MARNE

FR00009 CORSE

FR02000

CORSE-DU-SUD

FR12000

HAUTE-CORSE

FR00010 FRANCHE-COMTÉ

FR02500

DOUBS

FR07000

HAUTE-SAÔNE

FR03900

JURA

FR09000

TERRITOIRE DE BELFORT

FR00011 HAUTE-NORMANDIE

FR02700

EURE

FR07600

SEINE-MARITIME

FR00012 ÎLE-DE-FRANCE

FR09100

ESSONNE

FR09200

HAUTS-DE-SEINE

FR07500

PARIS

FR07700

SEINE-ET-MARNE

FR09300

SEINE-SAINT-DENIS

FR09500

VAL-D’OISE

FR09400

VAL-DE-MARNE

FR07800

YVELINES

FR00013 LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR01100

AUDE

FR03000

GARD

FR03400

HÉRAULT

FR04800

LOZÈRE

FR06600

PYRÉNÉES-ORIENTALES

FR00014 LIMOUSIN

FR01900

CORRÈZE

FR02300

CREUSE

FR08700

HAUTE-VIENNE

FR00015 LORRAINE

FR05400

MEURTHE-ET-MOSELLE

FR05500

MEUSE

FR05700

MOSELLE

FR08800

VOSGES

FR00016 MIDI-PYRÉNÉES

FR00900

ARIÈGE

FR01200

AVEYRON

FR03100

HAUTE-GARONNE

FR06500

HAUTES-PYRÉNÉES

FR03200

GERS

FR04600

LOT

FR08100

TARN

FR08200

TARN-ET-GARONNE

FR00017 NORD-PAS-DE-CALAIS

FR05900

NORD

FR06200

PAS-DE-CALAIS

FR00018 PAYS-DE-LA-LOIRE

FR04400

LOIRE-ATLANTIQUE

FR04900

MAINE-ET-LOIRE

FR05300

MAYENNE

FR07200

SARTHE

FR08500

VENDÉE

FR00019 PICARDIE

FR00200

AISNE

FR06000

OISE

FR08000

SOMME

FR00020 POITOU-CHARENTES

FR01600

CHARENTE

FR01700

CHARENTE-MARITIME

FR07900

DEUX-SÈVRES

FR08600

VIENNE

FR00021 PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

FR00400

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

FR00600

ALPES-MARITIMES

FR00500

HAUTES-ALPES

FR01300

BOUCHES-DU-RHÔNE

FR08300

VAR

FR08400

VAUCLUSE

FR00022 RHÔNE-ALPES

FR00100

AIN

FR00700

ARDÈCHE

FR07400

HAUTE-SAVOIE

FR02600

DRÔME

FR03800

ISÈRE

FR04200

LOIRE

FR06900

RHÔNE

FR07300

SAVOIE

GUADELOUPE

FR09600

GUADELOUPE

GUYANE

FR09800

GUYANE

MARTINIQUE

FR09700

MARTINIQUE

▼M15

MAYOTTEFR10100

MAYOTTE

▼M4

RÉUNION

FR09900

RÉUNION

▼M13

Страна: ХЪРВАТИЯ — Šalis: KROATIJA — Země: CHORVATSKO — Ország: HORVÁTORSZÁG — Land: KROATIË — Pajjiż: KROAZJA — Land: KROATIEN — Land: KROATIEN — Riik: HORVAATIA — Kraj: CHORWACJA — Χώρα: ΚΡΟΑΤΙΑ — País: CROACIA — Country: CROATIA — Țara: CROAȚIA — País: CROÁCIA — Krajina: CHORVÁTSKO — Pays: CROATIE — Zemlja: HRVATSKA — Država: HRVAŠKA — Paese: CROAZIA — Maa: KROATIA — Valsts: HORVĀTIJA — Land: KROATIEN

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА — VIETINIAI VIENETAI — MÍSTNÍ JEDNOTKA — HELYI EGYSÉGEK — LOKALE ENHEDER — UNITA’ LOKALI — ÖRTLICHE EINHEITEN — LOKALE EENHEDEN — KOHALIK ASUTUS — JEDNOSTKA LOKALNA — ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ — UNIDADES LOCAIS — LOCAL UNITS — UNITĂȚI LOCALE — UNIDADES LOCALES — MIESTNA JEDNOTKA — UNITÉS LOCALES — LOKALNE JEDINICE — OBMOĆNA ENOTA — UNITÀ LOCALI — PAIKALLISET YKSIKÖT — LOKĀLĀ VIENĪBA — LOKALA ENHETER

HR00001

BJELOVAR

HR00007

GRAD ZAGREB

HR00002

OSIJEK

HR00003

RIJEKA

HR00009

ŠIBENIK

HR00008

SLAVONSKI BROD

HR00004

SPLIT

HR00005

VARAŽDIN

HR00006

ZAGREB

▼B

Страна: ИТАЛИЯ – Šalis: ITALIJA – Země: ITÁLIE – Ország: OLASZORSZÁG – Land: ITALIEN – Pajjiż: ITALJA – Land: ITALIEN – Land: ITALIË – Riik: ITAALIA – Kraj: WŁOCHY – Χώρα: ΙΤΑΛIA– País: ITÁLIA – Country: ITALY – Țara: ITALIA – País: ITALIA – Krajina: TALIANSKO – Pays: ITALIE – ►M12Zemlja: ITALIJA – Država: ITALIJA – Paese: ITALIA – Maa: ITALIA – Valsts: ITĀLIJA – Land: ITALIEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

▼M18

IT00000MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

▼B

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – ►M12 REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

IT00013 ABRUZZO

IT00113

AVEZZANO-SULMONA

▼M10

IT00213

LANCIANO-VASTO-CHIETI

▼B

IT00313

LANCIANO-VASTO

▼M10

IT00413

AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA

IT00513

PESCARA

IT00613

TERAMO

▼B

IT00017 BASILICATA

▼M10 —————

▼B

IT00417

MATERA

▼M10 —————

▼B

IT00217

POTENZA

▼M10 —————

▼M5

IT00018 CALABRIA

IT00718

A.S.P. CATANZARO

IT00418

A.S.P. COSENZA

IT00518

A.S.P. CROTONE

IT01118

A.S.P. REGGIO CALABRIA

IT00818

A.S.P. VIBO VALENTIA

▼B

IT00015 CAMPANIA

▼M10

IT00115

AVELLINO

▼B

IT00215

AVELLINO 2

▼M10

IT00315

BENEVENTO

IT00415

CASERTA

▼B

IT00515

CASERTA 2 AVERSA

▼M10

IT00615

NAPOLI 1 CENTRO

▼B

IT00715

NAPOLI 2

IT00815

NAPOLI 3

▼M10

IT00915

NAPOLI 2 NORD

IT01015

NAPOLI 3 SUD

IT01115

SALERNO

▼B

IT01215

SALERNO 2

▼M17 —————

▼B

IT00008 EMILIA-ROMAGNA

IT00808

BOLOGNA

▼M10 —————

▼M17 —————

▼B

IT00908

FERRARA

▼M17 —————

▼B

IT00608

IMOLA

IT00408

MODENA

IT00208

PARMA

IT00108

PIACENZA

▼M17

IT01008

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

▼B

IT00308

REGGIO EMILIA

▼M17 —————

▼B

IT00006 FRIULI VENEZIA GIULIA

▼M17

IT00306

ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI

▼M17 —————

▼B

IT00606

FRIULI OCCIDENTALE

▼M17

IT00206

BASSA FRIULANA-ISONTINA

IT00406

FRIULI CENTRALE

▼B

IT00106

TRIESTINA

IT00012 LAZIO

IT01212

FROSINONE

IT01112

LATINA

IT01012

RIETI

▼M19

IT00112

ROMA 1

IT00212

ROMA 2

▼M19 —————

▼M19

IT00412

ROMA 3

▼M19 —————

▼M19

IT00612

ROMA 4

IT00712

ROMA 5

IT00812

ROMA 6

▼B

IT00912

VITERBO

IT00007 LIGURIA

IT00407

CHIAVARESE

IT00307

GENOVESE

IT00107

IMPERIESE

IT00207

SAVONESE

IT00507

SPEZZINA

IT00003 LOMBARDIA

▼M19

IT01203

ATS DI BERGAMO

IT01803

ATS DI BRESCIA

▼M5 —————

▼M19 —————

▼M5 —————

▼M19 —————

▼M5 —————

▼M19 —————

▼M19

IT02103

ATS DELLA VAL PADANA

▼M19 —————

▼M19

IT02903

ATS DELLA BRIANZA

IT03603

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

▼M5 —————

▼M19

IT03703

ATS DI PAVIA

▼M5 —————

▼M19

IT00903

ATS DELLA MONTAGNA

▼M5 —————

▼M19 —————

▼M19

IT00103

ATS DELL'INSUBRIA

▼M5 —————

▼B

IT00011 MARCHE

▼M10

IT00711

A.S.U.R. ANCONA

▼B

IT01311

ASCOLI PICENO

IT01011

CAMERINO

IT00811

CIVITANOVA MARCHE

IT00611

FABRIANO

IT00311

FANO

IT01111

FERMO

IT00511

JESI

IT00911

MACERATA

IT00111

PESARO

IT01211

S. BENEDETTO DEL TRONTO

IT00411

SENIGALLIA

IT00211

URBINO

IT00014 MOLISE

IT00114

ALTO MOLISE

IT00414

BASSO MOLISE

▼M10

IT00314

A.S.R.E.M.

▼B

IT00214

PENTRIA

IT00001 PIEMONTE

IT02001

ALESSANDRIA

IT01901

ASTI

IT01201

BIELLA

▼M4

IT01801

CUNEO 2

▼M4 —————

▼M4

IT00801

TORINO 5

IT00701

TORINO 4

▼M4 —————

▼M4

IT00501

TORINO 3

IT01501

CUNEO 1

▼M4 —————

▼B

IT0130

NOVARA

▼M4 —————

▼M4

IT01401

VERBANO CUSIO OSSOLA

▼M4 —————

▼M4

IT00401

TORINO

▼B

IT01101

VERCELLI

IT00016 PUGLIA

▼M10

IT00116

BAT

IT00216

BA

▼B

IT00316

BA/3

IT00416

BA/4

IT00516

BA/5

▼M10

IT00616

BR

IT00716

FG

▼B

IT00816

FG/2

▼M17 —————

▼M10

IT01016

LE

▼B

IT01116

LE/2

▼M10

IT01216

TA

▼B

IT00020 SARDEGNA

IT00120

A.S.L.1 — SASSARI

IT00220

A.S.L.2 — OLBIA

IT00320

A.S.L.3 — NUORO

IT00420

A.S.L.4 — LANUSEI

IT00520

A.S.L.5 — ORISTANO

IT00620

A.S.L.6 — SANLURI

IT00720

A.S.L.7 — CARBONIA

IT00820

A.S.L.8 — CAGLIARI

IT00019 SICILIA

▼M10

IT00119

ASP – AGRIGENTO

IT00219

ASP – CALTANISETTA

IT00319

ASP – CATANIA

IT00419

ASP – ENNA

IT00519

ASP – MESSINA

IT00619

ASP – PALERMO

IT00719

ASP – RAGUSA

IT00819

ASP – SIRACUSA

IT00919

ASP – TRAPANI

▼B

IT00009 TOSCANA

▼M19

IT00809

AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST

▼M19 —————

▼M19

IT01009

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

▼M19 —————

▼M19

IT00509

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST

▼M19 —————

▼M20

IT00041 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IT00141

A.S. DELLA P.A. DI BOLZANO

IT00042 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

IT00542

TRENTO

▼B

IT00010 UMBRIA

▼M11 —————

▼B

IT00210

PERUGIA

▼M11 —————

▼M11

IT00410

TERNI

▼M10 —————

▼B

IT00002 VALLE D’AOSTA

▼M10

IT00102

AOSTA

▼B

IT00005 VENETO

IT01905

ADRIA

▼M10

IT01505

CITTADELLA

▼B

IT00505

ARZIGNANO

IT00805

ASOLO

IT00105

BELLUNO

IT01405

CHIOGGIA

▼M17

IT01705

MONSELICE

▼B

IT00205

FELTRE

IT02105

LEGNAGO

▼M10

IT00305

BASSANO DEL GRAPPA

▼B

IT01305

MIRANO

IT01605

PADOVA

IT00705

PIEVE DI SOLIGO

IT01805

ROVIGO

IT01005

S. DONÀ DI PIAVE

IT00405

THIENE

IT00905

TREVISO

IT01205

VENEZIANA

IT02005

VERONA

IT00605

VICENZA

▼M10

IT02205

BUSSOLENGO

▼B

Страна: КИПЪР – Šalis: KIPRAS – Země: KYPR – Ország: CIPRUS – Land: CYPERN – Pajjiż: ĊIPRU – Land: ZYPERN – Land: CYPRUS – Riik: KÜPROS – Kraj: CYPR – Χώρα: ΚΥΠΡΟΣ – País: CHIPRE – Country: CYPRUS – Țara: CIPRU – País: CHIPRE – Krajina: CYPRUS – Pays: CHYPRE – ►M12Zemlja: CIPAR – Država: CIPER – Paese: CIPRO – Maa: KYPROS – Valsts: KIPRA – Land: CYPERN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

CY00000VETERINARY SERVICES CYPRUS, CENTRAL OFFICES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

CY30000

AMMOCHOSTOS

CY40000

LARNACA

CY10000

LEFKOSIA

CY50000

LEMESOS

CY60000

PAFOS

Страна: ЛАТВИЯ – Šalis: LATVIJA – Země: LOTYŠSKO – Ország: LETTORSZÁG – Land: LETLAND – Pajjiż: LATVJA – Land: LETTLAND – Land: LETLAND – Riik: LÄTI – Kraj: ŁOTWA – Χώρα: ΛΕΤΤΟΝIA– País: LETÓNIA – Country: LATVIA – Țara: LETONIA – País: LETONIA – Krajina: LOTYŠSKO – Pays: LETTONIE – ►M12Zemlja: LATVIJA – Država: LATVIJA – Paese: LETTONIA – Maa: LATVIA – Valsts: LATVIJA – Land: LETTLAND

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

LV00000PVD CENTRĀLAIS APARĀTS

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

LV00006

DIENVIDLATGALE

LV00008

AUSTRUMVIDZEME

LV00009

AUSTRUMZEMGALE

LV00010

DIENVIDZEMGALE

LV00013

DIENVIDKURZEME

LV00019

ZIEMEĻLATGALE

LV00020

ZIEMEĻPIERĪGA

LV00022

ZIEMEĻKURZEME

LV00023

RIETUMPIERĪGA

LV00025

ZIEMEĻVIDZEME

LV00027

RĪGA

▼M3

LV00028

RIGA-MN

▼B

LV00029

VOLLERS RIGA

▼M3 —————

▼B

Страна: ЛИТВА – Šalis: LIETUVA – Země: LITVA – Ország: LITVÁNIA – Land: LITAUEN – Pajjiż: LITWANJA – Land: LITAUEN – Land: LITOUWEN – Riik: LEEDU – Kraj: LITWA – Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝIA – País: LITUÂNIA – Country: LITHUANIA – Țara: LITUANIA – País: LITUANIA – Krajina: LITVA – Pays: LITUANIE – ►M12Zemlja: LITVA – Država: LITVA – Paese: LITUANIA – Maa: LIETTUA – Valsts: LIETUVA – Land: LITAUEN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

LT00000VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

LT00101

ALYTUS

LT00201

KAUNAS

LT00301

KLAIPĖDA

LT00401

MARIJAMPOLĖ

LT00501

PANEVĖŽYS

LT00601

ŠIAULIAI

LT00701

TAURAGĖ

LT00801

TELŠIAI

LT00901

UTENA

LT01001

VILNIUS

Страна: ЛЮКСЕМБУРГ – Šalis: LIUKSEMBURGAS – Země: LUCEMBURSKO – Ország: LUXEMBURG – Land: LUXEMBOURG – Pajjiż: LUSSEMBURGU – Land: LUXEMBURG – Land: LUXEMBURG – Riik: LUKSEMBURG – Kraj: LUKSEMBURG – Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – País: LUXEMBURGO – Country: LUXEMBOURG – Țara: LUXEMBURG – País: LUXEMBURGO – Krajina: LUXEMBURSKO – Pays: LUXEMBOURG – ►M12Zemlja: LUKSEMBURG – Država: LUKSEMBURG – Paese: LUSSEMBURGO – Maa: LUXEMBURG – Valsts: LUKSEMBURGA – Land: LUXEMBURG

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

LU00000ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

LU00001ADMINISTRATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

Страна: УНГАРИЯ – Šalis: VENGRIJA – Země: MAĎARSKO – Ország: MAGYARORSZÁG – Land: UNGARN – Pajjiż: UNGERIJA – Land: UNGARN – Land: HONGARIJE – Riik: UNGARI – Kraj: WĘGRY – Χώρα: ΟΥΓΓΑΡIA– País: HUNGRIA – Country: HUNGARY – Țara: UNGARIA – País: HUNGRÍA – Krajina: MAĎARSKO – Pays: HONGRIE – ►M12Zemlja: MAĐARSKA – Država: MADŽARSKA – Paese: UNGHERIA – Maa: UNKARI – Valsts: UNGĀRIJA – Land: UNGERN

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

▼M8

HU00000MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

▼B

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

HU00400

BÉKÉSCSABA

▼M8

HU00100

PEST

▼B

HU00900

DEBRECEN

HU01000

EGER

▼M8 —————

▼B

HU00800

GYŐR

HU01500

KAPOSVÁR

HU00300

KECSKEMÉT

HU00500

MISKOLC

HU01600

NYÍREGYHÁZA

HU00200

PÉCS

HU01300

SALGÓTARJÁN

HU00600

SZEGED

HU00700

SZÉKESFEHÉRVÁR

HU01700

SZEKSZÁRD

HU01700

SZEKSZÁRD

HU01100

SZOLNOK

HU01800

SZOMBATHELY

HU01200

TATABÁNYA

HU01900

VESZPRÉM

HU02000

ZALAEGERSZEG

Страна: МАЛТА – Šalis: MALTA – Země: MALTA – Ország: MÁLTA – Land: MALTA – Pajjiż: MALTA – Land: MALTA – Land: MALTA – Riik: MALTA – Kraj: MALTA – Χώρα: ΜAΛΤΑ – País: MALTA – Country: MALTA – Țara: MALTA – País: MALTA – Krajina: MALTA – Pays: MALTE – ►M12Zemlja: MALTA – Država: MALTA – Paese: MALTA – Maa: MALTA – Valsts: MALTA – Land: MALTA

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

MT00000DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES

ЛОКАЛНА ЕДИНИЦА – VIETINIAI VIENETAI – MÍSTNÍ JEDNOTKA – HELYI EGYSÉGEK – LOKALE ENHEDER – UNITÀ LOKALI – ÖRTLICHE EINHEITEN – LOKALE EENHEDEN – KOHALIK ASUTUS – JEDNOSTKA LOKALNA – ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS – LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE – UNIDADES LOCALES – MIESTNA JEDNOTKA – UNITÉS LOCALES – ►M12 LOKALNE JEDINICE – OBMOČNA ENOTA – UNITÀ LOCALI – PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – LOKALA ENHETER

MT00001DEPARTMENT OF VETERINARY SERVICES

Страна: НИДЕРЛАНДИЯ – Šalis: NYDERLANDAI – Země: NIZOZEMSKO – Ország: HOLLANDIA – Land: NEDERLANDENE – Pajjiż: OLANDA – Land: NIEDERLANDE – Land: NEDERLAND – Riik: HOLLAND – Kraj: NIDERLANDY – Χώρα: ΚAΤΩ ΧΩΡΕΣ – País: PAÍSES BAIXOS – Country: NETHERLANDS – Țara: ȚĂRILE DE JOS – País: PAÍSES BAJOS – Krajina: HOLANDSKO – Pays: PAYS-BAS – ►M12Zemlja: NIZOZEMSKA – Država: NIZOZEMSKA – Paese: PAESI BASSI – Maa: ALANKOMAAT – Valsts: NĪDERLANDE – Land: NEDERLÄNDERNA

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

▼M17

NL00000NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT

▼B

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – ►M12 REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

▼M17

NL00001 NEDERLANDSE VOEDSEL- EN WARENAUTORITEIT

▼M17 —————

▼B

Страна: АВСТРИЯ – Šalis: AUSTRIJA – Země: RAKOUSKO – Ország: AUSZTRIA – Land: ØSTRIG – Pajjiż: AWSTRIJA – Land: ÖSTERREICH – Land: OOSTENRIJK – Riik: AUSTRIA – Kraj: AUSTRIA – Χώρα: ΑΥΣΤΡIΑ – País: ÁUSTRIA – Country: AUSTRIA – Țara: AUSTRIA – País: AUSTRIA – Krajina: RAKÚSKO – Pays: AUTRICHE – ►M12Zemlja: AUSTRIJA – Država: AVSTRIJA – Paese: AUSTRIA – Maa: ITÄVALTA – Valsts: AUSTRIJA – Land: ÖSTERRIKE

ЦЕНТРАЛНА ЕДИНИЦА – CENTRINIS VIENETAS – ÚSTŘEDNÍ JEDNOTKA – KÖZPONTI EGYSÉG – CENTRALENHED – UNITÀ ĊENTRALI – ZENTRALE EINHEIT – CENTRALE EENHEID – KESKASUTUS – JEDNOSTKA CENTRALNA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – UNIDADE CENTRAL – CENTRAL UNIT – UNITATE CENTRALĂ – UNIDAD CENTRAL – ÚSTREDNÁ JEDNOTKA – UNITÉ CENTRALE – ►M12 SREDIŠNJA JEDINICA – GLAVNI URAD – UNITÀ CENTRALE – KESKUSYKSIKKÖ – CENTRĀLĀ VIENĪBA – CENTRALENHET

AT00000BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT

РЕГИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ УЧАСТЪЦИ – REGIONINIAI IR VIETINIAI VIENETAI – KRAJSKÁ A MÍSTNÍ JEDNOTKA – REGIONÁLIS ÉS HELYI EGYSÉGEK – REGIONALE OG LOKALE ENHEDER – UNITA' REĠJONALI U LOKALI – REGIONALE UND ÖRTLICHE EINHEITEN – REGIONALE EN LOKALE EENHEDEN – PIIRKONDLIKUD JA KOHALIKUD ASUTUSED – REGIONALNE I LOKALNE JEDNOSTKI – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – UNIDADES LOCAIS E REGIONAIS – REGIONAL AND LOCAL UNITS – UNITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE – UNIDADES REGIONALES Y LOCALES – REGIONÁLNE A MIESTNE JEDNOTKY – UNITÉS RÉGIONALES ET LOCALES – ►M12 REGIONALNE I LOKALNE JEDINICE – REGIONALNI IN OBMOČNI URADI – UNITÀ REGIONALI E LOCALI – ALUEELLISET JA PAIKALLISET YKSIKÖT – LOKĀLĀ VIENĪBA – REGIONALA OCH LOKALA ENHETER

AT00100 BURGENLAND

AT00101

BURGENLAND (= PROVINCIAL ADMINISTRATOR)

AT00102

BH-EISENSTADT UMGEB. + MAG. D. FREIST. EISENSTADT + RUST

AT00107

BH-GÜSSING

AT00108

BH-JENNERSDORF

AT00104

BH-MATTERSBURG

AT00103

BH-NEUSIEDL AM SEE

AT00105

BH-OBERPULLENDORF

AT00106

BH-OBERWART

▼M6

AT00109

MAG. D. FREISTADT EISENSTADT

AT00110

STADTGEMEINDE RUST

▼B

AT00200 KÄRNTEN

AT00201

FELDKIRCHEN

AT00202

HERMAGOR

AT00203

KLAGENFURT LAND

AT00209

KLAGENFURT STADT

AT00205

SPITTAL A.D. DRAU

AT00204

ST. VEIT A.D. GLAN

AT00206

VILLACH LAND

AT00210