Home

Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst

Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad van 20 december 2007 tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst

2007R1528 — NL — 09.12.2008 — 001.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:

Publicatieblad

No

page

date

►M1

VERORDENING (EG) Nr. 1217/2008 VAN DE RAAD van 8 december 2008

L 330

1

9.12.2008
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1528/2007 VAN DE RAAD

van 20 december 2007

tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomstDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 133,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (1), hierna de „ACS-EG-partnerschapsovereenkomst” genoemd, is bepaald dat uiterlijk op 1 januari 2008 economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) in werking moeten treden.

(2)

Ingevolge de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst blijven de handelsregelingen van bijlage V bij die overeenkomst tot 31 december 2007 gehandhaafd.

(3)

De Gemeenschap voert sinds 2002 onderhandelingen over economische partnerschapsovereenkomsten met de ACS-groep van staten, verdeeld in zes regio's die het Caribisch gebied, Centraal-Afrika, Oost- en Zuidelijk Afrika, de eilandstaten in de Stille Oceaan, de Zuid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap en West-Afrika omvatten. Deze economische partnerschapsovereenkomsten zullen in overeenstemming zijn met de WTO-verplichtingen, de regionale integratie ondersteunen en de geleidelijke integratie van de economieën van de ACS-landen in het op regels gebaseerde wereldhandelssysteem bevorderen, zodat hun duurzame ontwikkeling in de hand wordt gewerkt en wordt bijgedragen tot het algemene streven om de armoede uit te bannen en de levensomstandigheden in de ACS-landen te verbeteren. In een eerste fase kunnen onderhandelingen worden afgerond over akkoorden die moeten uitmonden in economische partnerschapsovereenkomsten die ten minste met de WTO compatibele akkoorden inzake goederenhandel omvatten, en die zo spoedig mogelijk dienen te worden aangevuld met volledige economische partnerschapsovereenkomsten die sporen met de regionale economische en politieke integratieprocessen.

(4)

In de overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst waarover de onderhandelingen zijn afgesloten, is bepaald dat de partijen, voor zover mogelijk, stappen mogen ondernemen om al vóór de voorlopige toepassing op basis van wederkerigheid de overeenkomst toe te passen. Er moeten maatregelen worden getroffen om de overeenkomsten op basis van deze bepalingen toe te passen.

(5)

De in deze verordening opgenomen regelingen moeten zo nodig worden gewijzigd in overeenstemming met de overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst, naarmate die uit hoofde van artikel 300 van het Verdrag worden ondertekend en voorlopig worden toegepast of in werking zijn. De regelingen moeten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd indien de desbetreffende overeenkomsten niet binnen een redelijke termijn overeenkomstig het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht in werking treden.

(6)

Voor invoer in de Gemeenschap voorzien de regelingen in de overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst in een rechten- en contingentvrije toegang voor alle producten met uitzondering van wapens, waarbij voor bepaalde gevoelige producten overgangsperiodes en -regelingen en voor de Franse overzeese departementen bijzondere regelingen gelden. Gezien de bijzondere aard van de situatie van Zuid-Afrika, blijven op producten van oorsprong uit Zuid-Afrika de desbetreffende bepalingen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (2), van toepassing totdat een overeenkomst tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst tussen de Gemeenschap en Zuid-Afrika in werking treedt.

(7)

Het verdient de voorkeur dat de minst ontwikkelde landen die deel uitmaken van de ACS hun handelsbetrekkingen met de Gemeenschap in de toekomst baseren op economische partnerschapsovereenkomsten en niet op de bijzondere regelingen voor de minst ontwikkelde landen van Verordening (EG) nr. 980/2005 van de Raad van 27 juni 2005 houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (3). Om een dergelijke ontwikkeling te bevorderen, moet worden bepaald dat landen die onderhandelingen over overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst hebben afgesloten en die voor de regelingen van deze verordening in aanmerking komen, gedurende een beperkte periode voor producten waarvoor de in deze verordening vastgestelde overgangsregelingen minder gunstig zijn, een beroep kunnen blijven doen op de bijzondere regelingen voor de minst ontwikkelde landen van Verordening (EG) nr. 980/2005.

(8)

Op de onder deze verordening vallende invoer moeten gedurende een overgangsperiode de oorsprongsregels van bijlage II bij deze verordening van toepassing zijn. Die oorsprongsregels moeten worden vervangen door overeenkomsten met de regio's of staten die zijn vermeld in bijlage I wanneer zulke overeenkomsten voorlopig worden toegepast of, zo dat eerder gebeurt, in werking treden.

(9)

Het moet mogelijk zijn de regelingen in deze verordening tijdelijk te schorsen wanneer geen administratieve medewerking wordt verleend of bij onregelmatigheden of fraude. Wanneer een lidstaat de Commissie informatie over mogelijke fraude of niet-verlening van administratieve medewerking verstrekt, is de communautaire wetgeving ter zake van toepassing, met name Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (4).

(10)

Deze verordening moet voorzien in overgangsregelingen voor suiker en rijst, alsmede in bijzondere transitoire vrijwarings- en toezichtsmechanismen voor de periode na het aflopen van de overgangsregelingen.

(11)

Wat de overgangsregelingen voor suiker betreft, komt Protocol 3 betreffende ACS-suiker, dat is gehecht aan bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst, volgens Besluit 2007/627/EG van de Raad, per 1 oktober 2009 te vervallen (5).

(12)

Met het oog op de bijzondere gevoeligheid van de suikermarkt moeten bij het aflopen van Protocol 3 betreffende ACS-suiker overgangsmaatregelen voor suiker worden vastgesteld. Tegelijk moeten er specifieke transitoire toezichts- en vrijwaringsmaatregelen worden vastgesteld voor bepaalde verwerkte landbouwproducten met een potentieel hoog suikergehalte die zouden kunnen worden verhandeld om de specifieke transitoire vrijwaringsmaatregelen voor de suikerinvoer in de EG te ontwijken.

(13)

Voorts moeten voor de onder deze verordening vallende producten algemene vrijwaringsmaatregelen worden vastgesteld.

(14)

Gezien de bijzondere gevoeligheid van landbouwproducten moet het mogelijk zijn bilaterale vrijwaringsmaatregelen te nemen wanneer de invoer een verstoring van de markt voor die producten of van de mechanismen tot regeling van die markten veroorzaken of dreigen te veroorzaken.

(15)

Overeenkomstig artikel 299, lid 2, van het Verdrag moet bij alle gemeenschappelijke beleidsmaatregelen rekening worden gehouden met de bijzondere structurele, sociale en economische situatie van de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap, met name ten aanzien van het douane- en handelsbeleid.

(16)

Bij de vastlegging van de voorschriften voor bilaterale vrijwaringsmaatregelen moet derhalve bijzonder worden gelet op de gevoeligheid van landbouwproducten, met name suiker, en op de bijzondere kwetsbaarheid en belangen van de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap.

(17)

De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (6).

(18)

Deze verordening maakt het nodig de bestaande verordeningen die in het kader van bijlage V bij de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst zijn vastgesteld, in te trekken, met name Verordening (EG) nr. 2285/2002 van 10 december 2002 betreffende de vrijwaringsmaatregelen waarin de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst voorziet (7), Verordening (EG) nr. 2286/2002 van 10 december 2002 tot vaststelling van de regeling voor landbouwproducten en door verwerking daarvan verkregen goederen, van oorsprong uit de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de ACS-staten) (8), en artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1964/2005 van de Raad van 29 november 2005 inzake de invoertarieven voor bananen (9). Daaruit volgt dat ook alle op de ingetrokken bepalingen gebaseerde uitvoeringsmaatregelen achterhaald zijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:HOOFDSTUK I

ONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN MARKTTOEGANG

Artikel 1

Onderwerp

Deze verordening dient tot toepassing van de regelingen voor producten van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst.

Artikel 2

Toepassingsgebied

1. Deze verordening is van toepassing op producten van oorsprong uit de in de bijlage I genoemde regio's en staten.

2. Op voorstel van de Commissie wijzigt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen bijlage I door toevoeging van regio's en staten uit de ACS-groep van staten die onderhandelingen hebben afgesloten over een overeenkomst met de Gemeenschap waarin ten minste wordt voldaan aan de eisen van artikel XXIV van de GATT 1994.

3. De regio of staat blijft in bijlage I opgenomen, tenzij de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie een regio of staat uit die bijlage schrapt, met name wanneer:

a)de regio of staat het voornemen kenbaar maakt om een overeenkomst op grond waarvan zij of hij in bijlage I is opgenomen, niet te ratificeren;

b)de ratificatie van een overeenkomst op grond waarvan een regio of staat in bijlage I is opgenomen, niet binnen een redelijke termijn plaatsheeft, zodat onnodige vertraging optreedt bij de inwerkingtreding van de overeenkomst; of

c)de overeenkomst wordt opgezegd, of de betrokken regio of staat haar of zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen opzegt terwijl de overeenkomst voor het overige van kracht blijft.

Artikel 3

Markttoegang

1. Behoudens de artikelen 6, 7 en 8 worden de invoerrechten op alle producten van de hoofdstukken 1 tot en met 97, met uitzondering van die van hoofdstuk 93, van het Geharmoniseerd Systeem, van oorsprong uit een in bijlage I opgenomen regio of staat, afgeschaft. Hierbij zijn de in de artikelen 9 en 10 beschreven transitoire vrijwarings- en toezichtsmechanismen en de in de artikelen 11 tot en met 22 neergelegde algemene vrijwaringsmaatregelen van toepassing.

2. Voor de producten van hoofdstuk 93 van het Geharmoniseerd Systeem, van oorsprong uit de in bijlage I opgenomen regio's en staten, blijft het recht voor meestbegunstigde landen van toepassing.

3. In afwijking van artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 980/2005 blijven voor de volgende goederen van oorsprong uit de in bijlage I bij die verordening vermelde minst ontwikkelde landen die in bijlage I bij deze verordening zijn opgenomen, naast de in deze verordening vastgelegde regelingen de preferenties van Verordening (EG) nr. 980/2005 van toepassing:

a)producten van post 1006, met uitzondering van onderverdeling 1006 10 10, tot en met 31 december 2009; en

b)producten van post 1701, tot en met 30 september 2009.

4. Lid 1 van dit artikel en de artikelen 6, 7 en 8 zijn niet van toepassing op producten van oorsprong uit Zuid-Afrika. Die producten vallen onder de desbetreffende bepalingen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds. Overeenkomstig de procedure van artikel 24, lid 3, wordt aan deze verordening een bijlage toegevoegd waarin de regeling wordt beschreven die op producten van oorsprong uit Zuid-Afrika van toepassing is zodra de handelsbepalingen hierover in die Overeenkomst zijn vervangen door de desbetreffende bepalingen van een overeenkomst tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst.

5. Lid 1 is niet van toepassing op producten van post 1701 of post 0803 00 19, van oorsprong uit een in bijlage I opgenomen regio of staat, die tot 1 januari 2018 in het vrije verkeer worden gebracht. Lid 1 van dit artikel en artikel 7 zijn niet van toepassing op producten van post 1701, van oorsprong uit een in bijlage I opgenomen regio of staat, die tot in januari 2018 in de verst afgelegen regio's van de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht. Die periodes worden tot 1 januari 2028 verlengd, tenzij in overeenstemming met de desbetreffende overeenkomsten anders is overeengekomen tussen de partijen. Wanneer deze bepaling vervalt, stelt de Commissie de belanghebbenden door middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie hiervan in kennis.HOOFDSTUK II

OORSPRONGSREGELS EN ADMINISTRATIEVE MEDEWERKING

Artikel 4

Oorsprongsregels

1. De oorsprongsregels van bijlage II zijn van toepassing om te bepalen of een product van oorsprong is uit een in bijlage I opgenomen regio of staat.

2. De oorsprongsregels van bijlage II worden vervangen door die in de bijlage bij een overeenkomst met de in bijlage I opgenomen regio's en staten wanneer die overeenkomst voorlopig wordt toegepast of, indien dat eerder is, wanneer zij in werking treedt. De Commissie stelt de marktdeelnemers hiervan in kennis door middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit bericht vermeldt de datum van voorlopige toepassing of inwerkingtreding, met ingang waarvan de oorsprongsregels van de overeenkomst van toepassing zijn op producten van oorsprong uit de in bijlage I vermelde regio's en staten.

3. De Commissie houdt toezicht op de uitvoering en toepassing van bijlage II en wordt hierbij bijgestaan door het Comité douanewetboek, dat is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (10). Technische wijzigingen en besluiten inzake het beheer van bijlage II kunnen worden vastgesteld overeenkomstig de procedure van de artikelen 247 en 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

Artikel 5

Administratieve medewerking

1. Wanneer de Commissie op basis van objectieve informatie vaststelt dat geen administratieve medewerking wordt verleend en/of dat er sprake is van onregelmatigheden of fraude, kan zij de afschaffing van rechten overeenkomstig de artikelen 3, 6 en 7, hierna de „ter zake dienende behandeling” genoemd, schorsen.

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het niet verlenen van administratieve medewerking onder meer verstaan:

a)het herhaaldelijk niet nakomen van de verplichting om de oorsprong van het betrokken product of de betrokken producten te controleren;

b)het herhaaldelijk weigeren de daaropvolgende controle van het bewijs van oorsprong uit te voeren en/of de resultaten daarvan mee te delen, of onnodige vertraging daarbij;

c)het herhaaldelijk weigeren toestemming te verlenen om administratieve samenwerkingsmissies uit te voeren ter controle van de authenticiteit van documenten of de juistheid van gegevens in verband met de ter zake dienende behandeling, of onnodige vertraging daarbij.

Voor de toepassing van dit artikel kunnen onregelmatigheden of fraude onder meer worden vastgesteld wanneer de invoer van goederen snel stijgt, zonder dat daar een bevredigende verklaring voor is, en die invoer de gebruikelijke productie- en uitvoercapaciteit van de betrokken regio of staat te boven gaat.

3. Indien de Commissie, op grond van gegevens van een lidstaat of op eigen initiatief, vaststelt dat er sprake is van de omstandigheden bedoeld in de leden 1 en 2, kan de ter zake dienende behandeling overeenkomstig de procedure van artikel 24, lid 2, worden geschorst, op voorwaarde dat de Commissie eerst:

a)het in artikel 24 bedoelde comité hiervan in kennis heeft gesteld;

b)de betrokken regio of staat hiervan in kennis heeft gesteld overeenkomstig de procedures die hiervoor tussen de Gemeenschap en die regio of staat van toepassing zijn; en

c)in het Publicatieblad van de Europese Unie door middel van een bericht bekend heeft gemaakt dat is vastgesteld dat geen administratieve medewerking is verleend of dat er sprake is van onregelmatigheden of fraude.

4. Een schorsing op grond van dit artikel mag niet langer duren dan nodig is om de financiële belangen van de Gemeenschap te beschermen. Zij is beperkt tot zes maanden, waarna verlenging mogelijk is. Na het verstrijken van deze periode besluit de Commissie de schorsing te beëindigen nadat zij het in artikel 24 bedoelde comité hiervan in kennis heeft gesteld, dan wel om de schorsing overeenkomstig de in lid 3 van dit artikel bedoelde procedure te verlengen.

5. De in de leden 2 tot en met 4 bedoelde schorsingsprocedures worden vervangen door die welke zijn vastgelegd in een overeenkomst met de in bijlage I opgenomen landen wanneer die overeenkomst voorlopig wordt toegepast of, indien dat eerder is, wanneer zij in werking treedt. De Commissie stelt de marktdeelnemers hiervan in kennis door middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie. Dit bericht vermeldt de datum van voorlopige toepassing of inwerkingtreding, met ingang waarvan de schorsingsprocedures van de overeenkomst van toepassing zijn op onder deze verordening vallende producten.

6. Voor de uitvoering van een schorsing overeenkomstig een overeenkomst met de in bijlage I opgenomen regio's en staten, gaat de Commissie er onverwijld toe over:

a)het in artikel 24 bedoelde comité ervan in kennis te stellen dat is vastgesteld dat geen administratieve medewerking is verleend of dat er sprake is van onregelmatigheden of fraude; en

b)in het Publicatieblad van de Europese Unie door middel van een bericht bekend te maken dat is vastgesteld dat geen administratieve medewerking is verleend of dat er sprake is van onregelmatigheden of fraude.

Het besluit tot schorsing van de ter zake dienende behandeling wordt overeenkomstig de procedure van artikel 24, lid 2 genomen.HOOFDSTUK III

OVERGANGSREGELINGENAFDELING 1

Rijst

Artikel 6

Tariefcontingenten met nulrecht en afschaffing van rechten

1. De invoerrechten op de producten van tariefpost 1006 vervallen op 1 januari 2010, met uitzondering van de invoerrechten op de producten van onderverdeling 1006 10 10, die op 1 januari 2008 vervallen.

2. Voor producten van tariefpost 1006, met uitzondering van onderverdeling 1006 10 10, van oorsprong uit de in bijlage I opgenomen regio's en staten die deel uitmaken van de Cariforum-regio, worden de volgende tariefcontingenten met nulrecht geopend:

a)187 000 ton, uitgedrukt in gedopterijstequivalent, voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008;

b)250 000 ton, uitgedrukt in gedopterijstequivalent, voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

3. De nadere voorschriften voor de toepassing van de in lid 2 bedoelde tariefcontingenten worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 13 en artikel 26, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1785/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (11) bedoelde procedures.AFDELING 2

Suiker

Artikel 7

Tariefcontingenten met nulrecht en afschaffing van rechten

1. De invoerrechten op de producten van tariefpost 1701 vervallen op 1 oktober 2009.

2. Naast de tariefcontingenten die ingevolge artikel 28 van Verordening (EG) nr. 318/2006 van de Raad van 20 februari 2006 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (12) worden geopend en beheerd, worden voor de periode van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009 voor de producten van onderverdeling 1701 de volgende tariefcontingenten geopend:

a)150 000 ton, uitgedrukt in wittesuikerequivalent, tegen nulrecht; dit contingent is voorbehouden aan producten van oorsprong uit de minst ontwikkelde landen van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005, die zijn opgenomen in bijlage I. Dit contingent wordt tussen de regio's verdeeld waarbij de hoeveelheden worden vastgesteld in overeenstemming met de overeenkomsten op grond waarvan regio's of staten voor opname in bijlage I in aanmerking komen; en

b)80 000 ton, uitgedrukt in wittesuikerequivalent, tegen nulrecht; dit contingent is voorbehouden aan producten van oorsprong uit regio's en staten die niet tot de minst ontwikkelde landen behoren en die in bijlage I zijn opgenomen. Dit contingent wordt tussen de regio's verdeeld waarbij de hoeveelheden worden vastgesteld in overeenstemming met de overeenkomsten op grond waarvan regio's of staten voor opname in bijlage I in aanmerking komen.

3. Artikel 30 van Verordening (EG) nr. 318/2006 is van toepassing op de invoer in het kader van de in lid 2 bedoelde tariefcontingenten.

4. De nadere voorschriften voor de toepassing van de in dit artikel bedoelde tariefcontingenten en voor de verdeling ervan tussen de regio's worden overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde procedures vastgesteld.

Artikel 8

Overgangsregeling

Tussen 1 oktober 2009 en 30 september 2012 is artikel 7, lid 1, niet van toepassing op de invoer van producten die vallen onder tariefpost 1701, tenzij de importeur zich ertoe verplicht die producten te kopen tegen een prijs die niet minder bedraagt dan 90 % van de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 318/2006 voor het desbetreffende verkoopseizoen vastgestelde referentieprijs op cif-basis.

Artikel 9

Transitoir vrijwaringsmechanisme voor suiker

1. Tussen 1 oktober 2009 en 30 september 2015 mag de door artikel 7, lid 1, toegekende behandeling voor de invoer van producten van tariefpost 1701, van oorsprong uit in bijlage I opgenomen regio's of staten die niet tot de minst ontwikkelde landen van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005 behoren, worden geschorst wanneer:

a)de invoer van oorsprong uit regio's of staten die deel uitmaken van de ACS maar niet tot de minst ontwikkelde landen van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005 behoren, de volgende hoeveelheden overschrijdt:

i)1,38 miljoen ton in het verkoopseizoen 2009/2010;

ii)1,45 miljoen ton in het verkoopseizoen 2010/2011;

iii)1,6 miljoen ton in de verkoopseizoenen 2011/2012 tot en met 2014/2015; en

b)de invoer van oorsprong uit alle ACS-staten meer dan 3,5 miljoen ton bedraagt.

2. De in lid 1, onder a), vastgestelde hoeveelheden kunnen naar regio worden onderverdeeld.

3. Gedurende de in lid 1 bedoelde periode is voor de invoer van producten van post 1701, van oorsprong uit de in bijlage I opgenomen regio's en staten, een invoervergunning vereist.

4. De schorsing van de door artikel 7, lid 1, toegekende behandeling loopt af aan het eind van het verkoopseizoen waarvoor zij werd ingesteld.

5. Nadere voorschriften voor de onderverdeling van de in lid 1 bedoelde hoeveelheden en voor het beheer van het in de leden 1, 3 en 4 van dit artikel bedoelde systeem en schorsingsbesluiten worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 39, lid 2, van Verordening (EG) nr. 318/2006 bedoelde procedure.

Artikel 10

Transitoir toezichtsmechanisme

1. Tussen 1 januari 2008 en 30 september 2015 geldt voor de invoer van producten van de tariefposten 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 en 2106 90 98, van oorsprong uit de in bijlage I opgenomen regio's of staten, het toezichtsmechanisme dat is vastgesteld bij artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (13).

2. In het kader van dat toezicht controleert de Commissie of de ingevoerde hoeveelheden van een of meer van deze producten van oorsprong uit een specifieke regio gedurende twaalf opeenvolgende maanden cumulatief met meer dan 20 % zijn gestegen ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse invoer gedurende de voorgaande drie perioden van twaalf maanden.

3. Indien het in lid 2 bedoelde niveau wordt bereikt, analyseert de Commissie het handelspatroon, de economische rechtvaardiging voor deze invoer en het desbetreffende suikergehalte. Indien de Commissie concludeert dat deze invoer wordt gebruikt om de tariefcontingenten, de overgangsregelingen en het bijzondere vrijwaringsmechanisme van de artikelen 7, 8 en 9 te ontwijken, kan zij de toepassing van artikel 3, lid 1, op de invoer van producten van de tariefposten 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 en 2106 90 98, van oorsprong uit in bijlage I opgenomen regio's of staten die niet behoren tot de minst ontwikkelde landen van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 980/2005, tot het eind van het desbetreffende verkoopseizoen schorsen.

4. Nadere voorschriften voor het beheer van dit systeem en schorsingsbesluiten worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 16 van Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen (14) bedoelde procedure.HOOFDSTUK IV

ALGEMENE VRIJWARINGSBEPALINGEN

Artikel 11

Definities

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a)„bedrijfstak van de Gemeenschap”: alle communautaire producenten van het soortgelijke product of van rechtstreeks concurrerende producten die op het grondgebied van de Gemeenschap hun bedrijf uitoefenen, of de communautaire producenten van wie de gezamenlijke productie van het soortgelijke product of van rechtstreeks concurrerende producten een groot deel van de totale communautaire productie van die producten uitmaakt;

b)„ernstige schade”: een aanmerkelijke algemene achteruitgang van de situatie van de communautaire producenten;

c)„dreigende ernstige schade”: een duidelijk risico van ernstige schade in de nabije toekomst;

d)„verstoring”: ontregeling van een sector of bedrijfstak;

e)„dreigende verstoring”: een duidelijk risico van verstoring in de nabije toekomst.

Artikel 12

Beginselen

1. Overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk kan een vrijwaringsmaatregel worden ingesteld wanneer producten van oorsprong uit de in bijlage I opgenomen regio's en staten in zodanig grotere hoeveelheden en onder zodanige voorwaarden in de Gemeenschap worden ingevoerd dat een van de volgende situaties ontstaat of dreigt te ontstaan:

a)ernstige schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap;

b)verstoring van een economische sector, met name wanneer hierdoor grote sociale problemen of moeilijkheden ontstaan die tot een ernstige verslechtering van de economische situatie van de Gemeenschap kunnen leiden; of

c)verstoring van de markten voor landbouwproducten die vallen onder bijlage I van de WTO-overeenkomst inzake de landbouw of van de mechanismen tot regeling van die markten.

2. Wanneer producten van oorsprong uit de in bijlage I opgenomen staten in zodanig grotere hoeveelheden en onder zodanige voorwaarden in de Gemeenschap worden ingevoerd dat een verstoring van de economische situatie van een of meer ultraperifere gebieden van de Gemeenschap ontstaat of dreigt te ontstaan, kan overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk een vrijwaringsmaatregel worden ingesteld.

Artikel 13

Bepaling van de voorwaarden voor instelling van een vrijwaringsmaatregel

1. Bij de vaststelling van ernstige schade of dreigende ernstige schade worden onder meer de volgende factoren in aanmerking genomen:

a)de omvang van de invoer, met name wanneer deze aanzienlijk is toegenomen, hetzij absoluut, hetzij ten opzichte van de productie of het verbruik in de Gemeenschap;

b)de invoerprijs, met name bij aanzienlijke onderbieding ten opzichte van de prijs van een soortgelijk product in de Gemeenschap;

c)de gevolgen voor de communautaire producenten, zoals die blijken uit de ontwikkeling van bepaalde economische factoren zoals de productie, de bezettingsgraad, de voorraden, de verkoop, het marktaandeel, de neerwaartse druk op de prijzen of het verhinderen van prijsverhogingen die normaliter zouden hebben plaatsgevonden, de winst, het rendement op geïnvesteerd vermogen, de kasstroom en de werkgelegenheid;

d)andere factoren dan de ontwikkeling van de invoer waardoor de betrokken communautaire producenten schade lijden of kunnen lijden.

2. Bij de vaststelling van verstoringen of dreigende verstoringen wordt uitgegaan van objectieve factoren, waaronder:

a)de toename van de omvang van de invoer, hetzij absoluut, hetzij ten opzichte van de communautaire productie en de invoer uit andere bronnen; en

b)het effect van die invoer op de prijzen; of

c)het effect van die invoer op de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap of de betrokken economische sector, met inbegrip van onder meer het effect op de verkoop, de productie, de financiële situatie en de werkgelegenheid.

3. Bij de vaststelling of invoer onder zodanige voorwaarden plaatsvindt dat een verstoring van de markten voor landbouwproducten of van mechanismen tot regeling van die markten, met inbegrip van verordeningen tot instelling van gemeenschappelijke marktordeningen, wordt veroorzaakt of dreigt te worden veroorzaakt, moeten alle relevante objectieve factoren in aanmerking worden genomen, waaronder een of meer van de volgende elementen:

a)de omvang van de invoer in vergelijking met die in voorgaande kalenderjaren of, al naar gelang van het geval, verkoopseizoenen, de interne productie en het interne verbruik, de beoogde niveaus na de hervorming van de gemeenschappelijke marktordeningen;

b)het niveau van de interne prijzen in vergelijking met de referentie- of richtprijzen, indien van toepassing, of anders met de gemiddelde prijzen op de interne markt gedurende dezelfde periode van de voorgaande verkoopseizoenen;

c)per 1 oktober 2015 op de markten voor producten van tariefpost 1701: situaties waarin de gemiddelde marktprijs voor witte suiker in de Gemeenschap gedurende twee opeenvolgende maanden minder dan 80 % bedraagt van de gemiddelde marktprijs voor witte suiker in de Gemeenschap gedurende het voorgaande verkoopseizoen.

4. Bij de vaststelling of aan de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde voorwaarden wordt voldaan voor de ultraperifere gebieden van de Gemeenschap, wordt de analyse beperkt tot het grondgebied van het/de betrokken ultraperifere gebied(en). Daarbij wordt met name gelet op de omvang van de plaatselijke bedrijfstak, zijn financiële situatie en de werkgelegenheidssituatie.

Artikel 14

Inleiding van een procedure

1. Op verzoek van een lidstaat of op initiatief van de Commissie wordt een onderzoek geopend indien het de Commissie duidelijk is dat er voldoende bewijsmateriaal is om een onderzoek te rechtvaardigen.

2. Indien de invoer uit een van de in bijlage I opgenomen regio's en staten zich dusdanig ontwikkelt dat vrijwaringsmaatregelen noodzakelijk lijken, stellen de lidstaten de Commissie daarvan in kennis. Deze kennisgeving dient het bewijsmateriaal te bevatten dat ten aanzien van de in artikel 13 vermelde criteria beschikbaar is. De Commissie geeft deze informatie binnen drie werkdagen aan alle lidstaten door.

3. De Commissie raadpleegt de lidstaten binnen acht werkdagen nadat de Commissie de informatie overeenkomstig lid 2 aan hen heeft doorgegeven. Wanneer na deze raadpleging blijkt dat er voldoende bewijsmateriaal is om de inleiding van een procedure te rechtvaardigen, maakt de Commissie daartoe een bericht bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie. De procedure wordt ingeleid binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving door een lidstaat.

4. Indien de Commissie na raadpleging van de lidstaten meent dat er sprake is van de in artikel 12 beschreven omstandigheden, stelt zij de betrokken, in bijlage I opgenomen regio of staten onverwijld in kennis van haar voornemen een onderzoek te openen. Deze kennisgeving kan vergezeld gaan van een uitnodiging tot overleg om de situatie te verduidelijken en tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen.

Artikel 15

Het onderzoek

1. Na de inleiding van de procedure begint de Commissie met een onderzoek.

2. De Commissie kan de lidstaten verzoeken informatie te verstrekken en de lidstaten nemen alle nodige maatregelen om aan dit verzoek te voldoen. Wanneer deze informatie van algemeen belang is of wanneer een lidstaat om toezending van deze informatie heeft verzocht, stuurt de Commissie de informatie naar alle lidstaten, tenzij het om vertrouwelijke gegevens gaat; in dat geval verstrekt zij een niet-vertrouwelijke samenvatting.

3. Wanneer een onderzoek beperkt is tot een ultraperifeer gebied, kan de Commissie de bevoegde plaatselijke autoriteiten verzoeken haar via de betrokken lidstaat de in lid 2 bedoelde informatie te verstrekken.

4. Het onderzoek wordt zo mogelijk binnen zes maanden na de opening ervan afgesloten. In buitengewone omstandigheden kan deze termijn met drie maanden worden verlengd.

Artikel 16

Voorlopige vrijwaringsmaatregelen

1. Voorlopige vrijwaringsmaatregelen worden genomen in kritieke omstandigheden wanneer vertraging moeilijk te herstellen schade zou veroorzaken, na een voorlopige vaststelling dat er sprake is van een van de in artikel 12 beschreven omstandigheden. De Commissie neemt deze voorlopige maatregelen na overleg met de lidstaten of, in zeer dringende gevallen, na kennisgeving aan de lidstaten. In het laatste geval vindt overleg met de lidstaten plaats binnen tien dagen nadat zij door de Commissie van de maatregel in kennis zijn gesteld.

2. Gelet op de bijzondere situatie van de ultraperifere gebieden en hun kwetsbaarheid bij een plotselinge toename van de invoer worden bij procedures die deze gebieden betreffen voorlopige vrijwaringsmaatregelen genomen wanneer voorlopig is vastgesteld dat de invoer is toegenomen. In dat geval stelt de Commissie de lidstaten ervan in kennis dat zij maatregelen heeft genomen en pleegt zij binnen tien dagen na deze kennisgeving overleg met de lidstaten.

3. Wanneer een lidstaat om een onmiddellijk optreden van de Commissie verzoekt en aan de voorwaarden van de leden 1 of 2 is voldaan, neemt de Commissie binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het verzoek een besluit.

4. De Commissie stelt de Raad en de lidstaten onverwijld in kennis van elk besluit dat zij uit hoofde van de leden 1, 2 of 3 neemt. De Raad kan binnen een maand nadat hij door de Commissie krachtens dit lid van het besluit in kennis is gesteld, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een andersluidend besluit nemen.

5. De voorlopige maatregelen kunnen bestaan in een verhoging van het douanerecht op het betrokken product tot een niveau dat het voor andere WTO-leden geldende recht niet overschrijdt of tot het niveau van tariefcontingenten.

6. De maximale duur van de voorlopige maatregelen is 180 dagen. Wanneer voorlopige maatregelen tot de ultraperifere gebieden beperkt zijn, is de maximale duur 200 dagen.

7. Indien de voorlopige vrijwaringsmaatregelen worden ingetrokken omdat uit het onderzoek blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 12 en 13, worden de rechten die uit hoofde van de voorlopige maatregelen zijn geïnd, automatisch terugbetaald.

Artikel 17

Beëindiging van het onderzoek en de procedure zonder maatregelen

Wanneer het onnodig wordt geacht bilaterale vrijwaringsmaatregelen te nemen en het in artikel 21 bedoelde raadgevende comité geen bezwaar maakt, worden het onderzoek en de procedure bij besluit van de Commissie beëindigd. In alle andere gevallen dient de Commissie onverwijld bij de Raad een verslag in over de resultaten van het overleg, samen met een voorstel voor een verordening van de Raad tot beëindiging van de procedure. De procedure wordt als beëindigd beschouwd indien de Raad binnen een maand met gekwalificeerde meerderheid van stemmen geen andersluidend besluit neemt.

Artikel 18

Definitieve maatregelen

1. Wanneer definitief wordt vastgesteld dat er sprake is van een van de in artikel 12 beschreven omstandigheden, verzoekt de Commissie om overleg met de betrokken regio of staat in het kader van de desbetreffende institutionele regeling in de overeenkomst op grond waarvan de regio of staat in bijlage I is opgenomen, teneinde een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

2. Indien het in lid 1 bedoelde overleg niet binnen dertig dagen na voorlegging van de aangelegenheid aan de betrokken regio of staat tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leidt, neemt de Commissie in overleg met de lidstaten binnen twintig werkdagen na het einde van de overlegperiode een besluit tot instelling van definitieve bilaterale vrijwaringsmaatregelen.

3. De Raad en de lidstaten worden in kennis gesteld van alle besluiten die de Commissie krachtens dit artikel neemt. Elke lidstaat kan een besluit binnen tien werkdagen na de kennisgeving voorleggen aan de Raad.

4. Wanneer een lidstaat een door de Commissie genomen besluit aan de Raad voorlegt, kan deze dat besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen bevestigen, wijzigen of intrekken. Indien de Raad binnen een maand nadat de aangelegenheid aan hem is voorgelegd, geen besluit heeft genomen, wordt het besluit van de Commissie geacht te zijn bevestigd.

5. Definitieve maatregelen kunnen bestaan in:

—een schorsing van de verdere verlaging van het invoerrecht op het betrokken product van oorsprong uit de betrokken regio of staat;

—een verhoging van het douanerecht op het betrokken product tot een niveau dat het voor andere WTO-leden geldende recht niet overschrijdt;

—een tariefcontingent.

6. Er mogen geen bilaterale vrijwaringsmaatregelen worden genomen wanneer minder dan een jaar eerder ten aanzien van hetzelfde product uit dezelfde regio of staat soortgelijke maatregelen zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 19

Duur en herziening van vrijwaringsmaatregelen

1. Een vrijwaringsmaatregel blijft slechts van kracht zolang dit nodig is om ernstige schade of verstoring te voorkomen of tegen te gaan. Hij mag niet langer dan twee jaar van toepassing zijn, tenzij hij overeenkomstig lid 2 wordt verlengd. Wanneer de maatregel beperkt is tot een of meer ultraperifere gebieden van de Gemeenschap, mag hij niet langer dan vier jaar van toepassing zijn.

2. De aanvankelijke duur van een vrijwaringsmaatregel mag bij wijze van uitzondering worden verlengd, mits wordt vastgesteld dat de maatregel nodig blijft om ernstige schade of verstoring te voorkomen of tegen te gaan.

3. Een besluit tot verlenging wordt vastgesteld volgens de voor onderzoeken geldende procedures van deze verordening en aan de hand van dezelfde procedures als die welke bij de oorspronkelijke maatregelen zijn gevolgd.

De totale duur van een vrijwaringsmaatregel, inclusief een eventuele voorlopige maatregel, mag niet meer dan vier jaar bedragen. Bij maatregelen die tot de ultraperifere gebieden beperkt zijn, bedraagt de totale duur niet meer dan acht jaar.

4. Indien de duur van een vrijwaringsmaatregel meer dan een jaar bedraagt, wordt de maatregel tijdens de toepassingsperiode ervan, met inbegrip van de verlenging, met regelmatige tussenpozen geleidelijk geliberaliseerd.

In de daartoe aangewezen institutionele organen waarin door de overeenkomsten wordt voorzien, wordt regelmatig met de betrokken regio of staat overleg gepleegd met het oog op de vaststelling van een tijdschema om de maatregel, zodra de omstandigheden dat toelaten, af te schaffen.

Artikel 20

Toezichtsmaatregelen

1. Wanneer de invoer van een product van oorsprong uit een ACS-staat zich zodanig ontwikkelt dat deze kan leiden tot een van de in artikel 12 beschreven omstandigheden, kan de invoer van dat product onder voorafgaand communautair toezicht worden geplaatst.

2. Het besluit om de invoer van een product onder toezicht te plaatsen, wordt door de Commissie genomen.

De Raad en de lidstaten worden in kennis gesteld van alle besluiten die de Commissie krachtens dit artikel neemt. Elke lidstaat kan een besluit binnen tien werkdagen na de kennisgeving voorleggen aan de Raad.

Wanneer een lidstaat een door de Commissie genomen besluit aan de Raad voorlegt, kan deze dat besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen bevestigen, wijzigen of intrekken. Indien de Raad binnen een maand nadat de aangelegenheid aan hem is voorgelegd, geen besluit heeft genomen, wordt het besluit van de Commissie geacht te zijn bevestigd.

3. Toezichtsmaatregelen hebben een beperkte geldigheidsduur. Behoudens andersluidende bepalingen vervallen zij aan het einde van het tweede halfjaar volgende op het eerste halfjaar nadat zij werden ingesteld.

4. Toezichtsmaatregelen kunnen zo nodig beperkt worden tot het grondgebied van een of meer ultraperifere gebieden van de Gemeenschap.

5. Het besluit om de invoer van een product onder toezicht te plaatsen, wordt onverwijld ter informatie meegedeeld aan het aangewezen institutionele orgaan waarin wordt voorzien door de overeenkomst op grond waarvan de regio of staat in bijlage I is opgenomen.

Artikel 21

Raadpleging

Het bevoegde raadgevende comité voor de toepassing van dit hoofdstuk is het comité bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3285/94 van de Raad van 22 december 1994 betreffende de gemeenschappelijke invoerregeling (15). Voor producten die onder tariefpost 1701 vallen, wordt het bevoegde comité bijgestaan door het comité dat is ingesteld bij artikel 39 van Verordening (EG) nr. 318/2006.

Artikel 22

Buitengewone maatregelen met beperkte territoriale toepassing

Wanneer blijkt dat in een of meer lidstaten wordt voldaan aan de voorwaarden voor de vaststelling van bilaterale vrijwaringsmaatregelen, kan de Commissie, na een onderzoek van alternatieve oplossingen, bij wijze van uitzondering en in overeenstemming met artikel 134 van het Verdrag toestemming geven voor de toepassing van toezichts- of vrijwaringsmaatregelen die tot de betrokken lidstaat of lidstaten beperkt zijn, indien zij van mening is dat maatregelen op dat niveau passender zijn dan maatregelen die voor de gehele Gemeenschap gelden. Deze maatregelen dienen van strikt tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo min mogelijk te storen.HOOFDSTUK V

PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 23

Aanpassing aan technische ontwikkelingen

Deze verordening wordt gewijzigd overeenkomstig de procedure van artikel 24, lid 3, om technische wijzigingen aan te brengen die nodig zijn ingevolge verschillen tussen deze verordening en ondertekende overeenkomsten met voorlopige toepassing die overeenkomstig artikel 300 van het Verdrag zijn gesloten met de in bijlage I opgenomen regio's of staten.

Artikel 24

Comité

1. De Commissie wordt bijgestaan door het EPO-uitvoeringscomité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

4. De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Artikel 25

Wijzigingen

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1964/2005 wordt lid 2 geschrapt.

Artikel 26

Intrekking van bestaande wetgeving

Verordening (EG) nr. 2285/2002 en Verordening (EG) nr. 2286/2002 worden ingetrokken.

Artikel 27

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is met ingang van 1 januari 2008 van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van regio's of staten die onderhandelingen hebben afgesloten in de zin van artikel 2, lid 2

ANTIGUA EN BARBUDA

BARBADOS

BELIZE

DE COÖPERATIEVE REPUBLIEK GUYANA

DE DOMINICAANSE REPUBLIEK

DE FEDERATIE SAINT KITTS EN NEVIS

HET GEMENEBEST DOMINICA

HET GEMENEBEST VAN DE BAHAMA'S

GRENADA

JAMAICA

HET KONINKRIJK LESOTHO

HET KONINKRIJK SWAZILAND

DE ONAFHANKELIJKE STAAT PAPOEA-NIEUW-GUINEA

DE REPUBLIEK BOTSWANA

DE REPUBLIEK BURUNDI

DE REPUBLIEK DER SEYCHELLEN

DE REPUBLIEK FIJI-EILANDEN

DE REPUBLIEK GHANA

DE REPUBLIEK HAÏTI

DE REPUBLIEK IVOORKUST

DE REPUBLIEK KAMEROEN

DE REPUBLIEK KENIA

DE REPUBLIEK MADAGASKAR

DE REPUBLIEK MAURITIUS

DE REPUBLIEK MOZAMBIQUE

DE REPUBLIEK NAMIBIË

DE REPUBLIEK OEGANDA

DE REPUBLIEK RWANDA

DE REPUBLIEK SURINAME

DE REPUBLIEK TRINIDAD EN TOBAGO

▼M1

DE REPUBLIEK ZAMBIA

▼B

DE REPUBLIEK ZIMBABWE

SAINT LUCIA

SAINT VINCENT EN DE GRENADINES

DE UNIE DER COMOREN

DE VERENIGDE REPUBLIEK TANZANIA
BIJLAGE II

Oorsprongsregels

BETREFFENDE DE DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG” EN METHODEN VAN ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

TITEL I:

Algemene bepalingen

Artikelen

1.

Definities

TITEL II:

Definitie van het begrip „producten van oorsprong”

Artikelen

2.

Algemene voorwaarden

3.

Volledig verkregen producten

4.

Toereikende bewerking of verwerking

5.

Ontoereikende bewerking of verwerking

6.

Cumulatie van de oorsprong

7.

Determinerende eenheid

8.

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen

9.

Stellen en assortimenten

10.

Neutrale elementen

TITEL III:

Territoriale voorwaarden

Artikelen

11.

Territorialiteitsbeginsel

12.

Rechtstreeks vervoer

13.

Tentoonstellingen

TITEL IV:

Bewijs van oorsprong

Artikelen

14.

Algemene voorwaarden

15.

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

16

Afgifte achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1

17.

Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

18.

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

19.

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring

20.

Toegelaten exporteur

21.

Geldigheid van het bewijs van oorsprong

22.

Douanevervoerprocedure

23.

Overlegging van het bewijs van oorsprong

24.

Invoer in deelzendingen

25.

Vrijstelling van het bewijs van oorsprong

26.

Informatieprocedure in verband met cumulatie

27.

Bewijsstukken

28.

Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken

29.

Verschillen en vormfouten

30.

In euro uitgedrukte bedragen

TITEL V:

Regelingen voor administratieve samenwerking

Artikelen

31.

Wederzijdse bijstand

32.

Controle van de bewijzen van oorsprong

33.

Controle van de leveranciersverklaring

34.

Sancties

35.

Vrije zones

36.

Afwijkingen

TITEL VI:

Ceuta en Melilla

Artikelen

37.

Bijzondere voorwaarden

TITEL VII:

Overgangs- en slotbepalingen

Artikelen

38.

Overgangsbepaling voor de doorvoer of opslag van goederen

39.

Aanhangsels

INHOUDSOPGAVE

AANHANGSELS

AANHANGSEL 1:

Aantekeningen bij de lijst in deze bijlage

AANHANGSEL 2:

Lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen

AANHANGSEL 2A:

Afwijkingen van de lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen, overeenkomstig artikel 4 van deze bijlage

AANHANGSEL 3:

Formulier voor het certificaat inzake goederenverkeer

AANHANGSEL 4:

Factuurverklaring

AANHANGSEL 5A:

Leveranciersverklaring voor producten van preferentiële oorsprong

AANHANGSEL 5B:

Leveranciersverklaring voor producten die niet van preferentiële oorsprong zijn

AANHANGSEL 6:

Inlichtingenblad

AANHANGSEL 7:

Producten waarop artikel 6, lid 5, niet van toepassing is

AANHANGSEL 8:

Visserijproducten waarop artikel 6, lid 5, tijdelijk niet van toepassing is

AANHANGSEL 9:

Naburige ontwikkelingslanden

AANHANGSEL 10:

Producten waarop de cumulatiebepalingen van artikel 2, lid 2, en artikel 6, leden 1 en 2, na 1 oktober 2015 van toepassing zijn en waarop de bepalingen van artikel 6, leden 5, 9 en 12, niet van toepassing zijn

AANHANGSEL 11:

Producten waarop de cumulatiebepalingen van artikel 2, lid 2, en artikel 6, leden 1 en 2, na 1 januari 2010 van toepassing zijn en waarop de bepalingen van artikel 6, leden 5, 9 en 12, niet van toepassing zijn

AANHANGSEL 12:

Landen en gebieden overzee

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder:

a)„vervaardiging”: elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale behandelingen;

b)„materiaal”: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten, delen enz., die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;

c)„product”: het product dat wordt vervaardigd, ook indien dit bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt;

d)„goederen”: zowel materialen als producten;

e)„douanewaarde”: de waarde zoals bepaald bij de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

f)„prijs af fabriek”: de prijs die voor het product af fabriek is betaald aan de fabrikant in wiens onderneming de laatste be- of verwerking is verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd;

g)„waarde van de materialen”: de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in het betrokken gebied is betaald;

h)„waarde van de materialen van oorsprong”: de waarde van deze materialen volgens de definitie in punt g), die van dienovereenkomstige toepassing is;

i)„toegevoegde waarde”: de prijs af fabriek verminderd met de douanewaarde van de in hetzij de Gemeenschap hetzij de ACS-staten ingevoerde materialen;

j)„hoofdstukken” en „posten”: de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in deze bijlage „het geharmoniseerd systeem” of „GS” genoemd;

k)„ingedeeld”: de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post;

l)„zending”: producten die gelijktijdig van één exporteur naar één geadresseerde worden verzonden of vergezeld gaan van een enkel vervoersdocument voor de verzending van de exporteur naar de geadresseerde, of bij gebreke daarvan, een enkele factuur;

m)„gebieden”: met inbegrip van de territoriale wateren;

n)„LGO”: de in bijlage 12 genoemde landen en gebieden.TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP „PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2

Algemene voorwaarden

1. Voor de toepassing van deze verordening worden de volgende producten beschouwd als van oorsprong uit de in bijlage I bij deze verordening genoemde ACS-staten, in deze bijlage verder de „ACS-staten” genoemd:

a)volledig in de ACS-staten verkregen producten in de zin van artikel 3 van deze bijlage;

b)in de ACS-staten verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet volledig zijn verkregen, mits deze materialen in de ACS-staten een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 4 van deze bijlage.

2. Voor de toepassing van lid 1 worden de gebieden van de ACS-staten als één gebied beschouwd.

Producten van oorsprong die gemaakt zijn van materialen die volledig zijn verkregen in twee of meer ACS-staten of die daar een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan, worden geacht van oorsprong te zijn uit de ACS-staat waar de laatste be- of verwerking heeft plaatsgevonden, mits deze be- of verwerking ingrijpender was dan de in artikel 5 van deze bijlage genoemde be- of verwerkingen.

3. Voor de in bijlage 10 en bijlage 11 genoemde producten zijn de bepalingen van lid 2 pas na 1 oktober 2015 respectievelijk na 1 januari 2010 van toepassing.

Artikel 3

Volledig verkregen producten

1. Als volledig in de ACS-staten of in de Gemeenschap verkregen worden beschouwd:

a)aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen minerale producten;

b)aldaar geoogste producten van het plantenrijk;

c)aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

d)producten afkomstig van aldaar opgefokte levende dieren;

e)

i)producten van de aldaar bedreven jacht en visserij;

ii)producten van de aldaar bedreven aquicultuur, maricultuur daaronder begrepen, wanneer de vis er is geboren en opgefokt;

f)producten van de zeevisserij en andere door hun schepen buiten de territoriale wateren uit zee gewonnen producten;

g)producten die, uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten, aan boord van hun fabrieksschepen zijn vervaardigd;

h)aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen, met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

i)afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte industriële bewerkingen;

j)producten, gewonnen uit de zeebodem of -ondergrond buiten de territoriale wateren, mits zij alleen het recht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond;

k)goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met j) bedoelde producten zijn vervaardigd.

2. De termen „hun schepen” en „hun fabrieksschepen” in lid 1, onder f) en g), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen:

a)die in een lidstaat van de EG of in een ACS-staat zijn geregistreerd;

b)die de vlag van een lidstaat van de EG of van een ACS-staat voeren;

c)die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

i)zij behoren voor ten minste 50 % toe aan onderdanen van een ACS-staat of van een lidstaat,

of

ii)zij behoren toe aan een onderneming;

—die haar hoofdkantoor en haar belangrijkste handelsactiviteit in een ACS-staat of in een lidstaat heeft; en

—die voor ten minste 50 % toebehoort aan een ACS-staat, overheidsorganen van die staat, onderdanen van die staat of een lidstaat.

3. Onverminderd lid 2 erkent de Gemeenschap, op verzoek van een ACS-staat, op de volgende voorwaarden dat door die ACS-staat gecharterde of geleasede vaartuigen als „zijn vaartuigen” worden beschouwd waarmee in de exclusieve economische zone visserijactiviteiten van die ACS-staat worden beoefend:

a)de ACS-staat heeft de Gemeenschap aangeboden over een visserijovereenkomst te onderhandelen en de Gemeenschap heeft dit aanbod niet aanvaard;

b)de Commissie beschouwt het charter- of leasecontract als een geschikte wijze om de capaciteit van de betrokken ACS-staat om voor eigen rekening te vissen verder te ontwikkelen en is met name van oordeel dat de ACS-staat voor langere tijd verantwoordelijk is voor het nautische en commerciële beheer van het te zijner beschikking gestelde vaartuig.

Artikel 4

Toereikende bewerking of verwerking

1. Voor de toepassing van deze bijlage worden niet volledig verkregen producten geacht in de ACS-staten of in de Gemeenschap een toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan wanneer aan de in de lijst in bijlage 2 dan wel bijlage 2A genoemde voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden geven voor alle onder deze verordening vallende producten aan welke be- of verwerkingen bij de vervaardiging gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen moeten ondergaan, en zijn slechts op die materialen van toepassing. Dit betekent dat indien een product dat de oorsprong heeft verkregen doordat het aan de in de lijst genoemde voorwaarden heeft voldaan, als materiaal bij de vervaardiging van een ander product wordt gebruikt, de voorwaarden die van toepassing zijn op het product waarin het wordt verwerkt daarvoor niet gelden; er wordt dan geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging ervan kunnen zijn gebruikt.

2. In afwijking van lid 1 kunnen niet van oorsprong zijnde materialen die volgens de voorwaarden in de lijst bij de vervaardiging van een bepaald product niet mogen worden gebruikt, in de volgende gevallen toch worden gebruikt:

a)de totale waarde ervan bedraagt niet meer dan 15 % van de prijs af fabriek van het product;

b)de in de lijst vermelde maximumwaarden voor niet van oorsprong zijnde materialen worden door de toepassing van dit lid niet overschreden.

Dit lid is niet van toepassing op producten die onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld.

3.

a)Onverminderd lid 1 worden, na een voorafgaande kennisgeving door een ACS-staat in de Stille Oceaan aan de Commissie, verwerkte visserijproducten van de posten 1604 en 1605 die in een fabriek aan land in die staat door be- of verwerking zijn vervaardigd uit niet van oorsprong zijnde materialen van de posten 0302 of 0303 die in een haven van de betrokken staat zijn aangevoerd, geacht een toereikende be- of verwerking in de zin van artikel 2 te hebben ondergaan. De kennisgeving aan de Commissie moet de voordelen voor de ontwikkeling van de visserijsector van die staat vermelden, voldoende informatie bevatten over de betrokken soort en de te vervaardigen producten en aangeven om welke hoeveelheden het gaat.

b)Uiterlijk drie jaar na de kennisgeving stelt de betrokken ACS-staat in de Stille Oceaan een verslag voor de Gemeenschap op over de tenuitvoerlegging van punt a).

c)Punt a) doet geen afbreuk aan de in de EU van kracht zijnde sanitaire en fytosanitaire maatregelen, de doeltreffende instandhouding en het duurzame beheer van de visbestanden en de steun voor de bestrijding van illegale, ongemelde of ongereglementeerde visserijactiviteiten in de regio.

4. De leden 1, 2 en 3 zijn van toepassing behoudens het bepaalde in artikel 5.

Artikel 5

Ontoereikende bewerking of verwerking

1. Onverminderd lid 2 worden de volgende be- of verwerkingen als ontoereikend beschouwd om de oorsprong te verlenen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 4 is voldaan:

a)behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren (luchten, uitspreiden, drogen, koelen, in water zetten waaraan zout, zwaveldioxide of andere producten zijn toegevoegd, verwijderen van beschadigde gedeelten en soortgelijke behandelingen);

b)eenvoudige behandelingen zoals stofvrij maken, zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van stellen of assortimenten van artikelen), wassen, verven en snijden;

c)

i)veranderen van verpakkingen, splitsen en samenvoegen van colli;

ii)eenvoudig verpakken in flessen, zakken, etuis, dozen of blikken, bevestigen op kaartjes of plankjes enz., en alle andere eenvoudige handelingen in verband met de verpakking;

d)het aanbrengen van merken, etiketten en soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of op hun verpakking;

e)het eenvoudig mengen van producten, ook indien van verschillende soorten; het mengen van suiker met andere stoffen;

f)eenvoudig samenvoegen van delen tot een volledig product;

g)twee of meer van de onder a) tot en met f) vermelde behandelingen tezamen;

h)het slachten van dieren;

i)het ontvliezen of doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, het polijsten of vlampolijsten van granen of rijstdoppen;

j)het kleuren van suiker of het vormen van suikerklonten; het geheel of gedeeltelijk vermalen van suiker;

k)het pellen, ontpitten of schillen van vruchten of groenten.

2. Alle be- en verwerkingen die een product in hetzij de ACS-staten, hetzij de Gemeenschap heeft ondergaan, worden tezamen genomen om te bepalen of deze als ontoereikend in de zin van lid 1 moeten worden beschouwd.

Artikel 6

Cumulatie van de oorsprong

Cumulatie met de LGO's en de Gemeenschap

1. Materialen van oorsprong uit de Gemeenschap of de LGO's worden beschouwd van oorsprong te zijn uit de ACS-staten wanneer zij zijn gebruikt bij de vervaardiging van een aldaar verkregen product. Zij behoeven geen toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan, mits de be- of verwerking ingrijpender is dan de in artikel 5 genoemde be- of verwerkingen.

2. Be- en verwerkingen die in de Gemeenschap of de LGO's zijn verricht, worden geacht in de ACS-staten te zijn verricht wanneer de materialen in de ACS-staten een verdere be- of verwerking ondergaan die ingrijpender is dan de in artikel 5 genoemde be- of verwerkingen.

3. Om te bepalen of producten van oorsprong zijn uit de LGO's is deze bijlage van dienovereenkomstige toepassing.

4. Voor de in bijlage 10 en bijlage 11 genoemde producten zijn de bepalingen van dit artikel pas na 1 oktober 2015 respectievelijk na 1 januari 2010 van toepassing.

Cumulatie met Zuid-Afrika

5. Behoudens de leden 6, 7, 8 en 11 worden materialen van oorsprong uit Zuid-Afrika als van oorsprong uit de ACS-staten beschouwd, wanneer zij zijn opgenomen in een aldaar verkregen product, mits zij een be- of verwerking hebben ondergaan die ingrijpender is dan de in artikel 5 genoemde be- of verwerkingen Zij behoeven geen toereikende be- of verwerkingen te hebben ondergaan.

6. Producten die op grond van lid 5 de oorsprong hebben verkregen, worden uitsluitend als producten van oorsprong uit de ACS-staten beschouwd wanneer de aldaar toegevoegde waarde hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong uit Zuid-Afrika. Indien dit niet het geval is, worden de betrokken producten als producten van oorsprong uit Zuid-Afrika beschouwd. Bij het bepalen van de oorsprong wordt geen rekening gehouden met materialen van oorsprong uit Zuid-Afrika die in de ACS-staten een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan.

7. De in lid 5 bedoelde cumulatie is niet van toepassing op de in de bijlagen 7, 10 en 11 genoemde producten.

8. De in lid 5 bedoelde cumulatie is uitsluitend op de in bijlage 8 genoemde producten van toepassing wanneer de rechten op deze producten in het kader van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika zijn afgeschaft. De Europese Commissie maakt in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie bekend op welke datum aan de voorwaarden van dit lid is voldaan.

9. Onverminderd de leden 7 en 8 worden in Zuid-Afrika verrichte be- en verwerkingen geacht in een andere lidstaat van de Zuid-Afrikaanse Douane-unie, zijnde een ACS-staat, te zijn verricht, wanneer de materialen in die andere lidstaat van de Zuid-Afrikaanse Douane-unie een verdere be- of verwerking hebben ondergaan.

10. Onverminderd de leden 7 en 8 worden in Zuid-Afrika verrichte be- en verwerkingen op verzoek van de ACS-staten geacht in de ACS-staten te zijn verricht, wanneer de materialen in een ACS-staat een verdere be- of verwerking hebben ondergaan in het kader van een overeenkomst ter bevordering van de regionale economische integratie.

11. Over de verzoeken van de ACS-staten wordt volgens de procedure van de artikelen 247 en 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 besloten.

12. De in de lid 5 bedoelde cumulatie mag uitsluitend worden toegepast wanneer de gebruikte Zuid-Afrikaanse materialen door toepassing van oorsprongsregels die gelijk zijn aan die van deze bijlage de oorsprong hebben verkregen. De in de leden 9 en 10 bedoelde cumulatie mag uitsluitend worden toegepast door toepassing van oorsprongsregels die gelijk zijn aan die van deze bijlage.

Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden

13. Op verzoek van de ACS-staten worden materialen van oorsprong uit een naburig ontwikkelingsland dat geen ACS-staat is maar tot een samenhangende geografische entiteit behoort, als materialen van oorsprong uit de ACS-staten beschouwd wanneer zij bij de vervaardiging van een aldaar verkregen product zijn gebruikt. Deze materialen behoeven geen toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan, mits:

—de be- of verwerking in de ACS-staat ingrijpender is dan de in artikel 5 vermelde be- en verwerkingen;

—de ACS-staten, de Gemeenschap en de andere betrokken landen een overeenkomst hebben gesloten die in adequate administratieve procedures voorziet om de correcte toepassing van dit lid zeker te stellen.

Dit lid is niet van toepassing op tonijnproducten die in het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld in de hoofdstukken 3 of 16 en op rijstproducten van GS-code 1006.

Deze bijlage is van toepassing om te bepalen of producten van oorsprong uit een naburig ontwikkelingsland zijn.

Over de verzoeken van de ACS-staten wordt volgens de procedure van de artikelen 247 en 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 besloten. In dit besluit wordt ook vastgesteld voor welke producten de in dit lid bedoelde cumulatie niet is toegestaan.

Artikel 7

Determinerende eenheid

1. De voor de toepassing van deze bijlage in aanmerking te nemen eenheid is het product dat bij het vaststellen van de indeling in de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Hieruit volgt dat:

a)wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, onder een enkele post van het geharmoniseerd systeem wordt ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

b)wanneer een zending uit een aantal identieke producten bestaat die onder dezelfde post van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, elk product voor de toepassing van deze bijlage afzonderlijk moet worden genomen.

2. Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 8

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden geleverd en die deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs ervan zijn begrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden geacht één geheel te vormen met het materieel en de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 9

Stellen en assortimenten

Stellen en assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, worden als van oorsprong beschouwd indien alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten die niet van oorsprong zijn, wordt evenwel als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 procent van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 10

Neutrale elementen

Om de oorsprong van een product te bepalen, behoeft niet te worden nagegaan wat de oorsprong is van de bij de vervaardiging van dat product gebruikte

a)energie en brandstof,

b)fabrieksuitrusting,

c)machines en werktuigen,

d)goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld waren om daarin voor te komen.TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 11

Territorialiteitsbeginsel

1. Aan de in titel II genoemde voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van de oorsprong moet zonder onderbreking in de ACS-staten zijn voldaan, behoudens het bepaalde in artikel 6.

2. Indien uit de ACS-staten, de Gemeenschap of de LGO's naar een ander land uitgevoerde producten van oorsprong worden teruggestuurd, worden zij, behoudens het bepaalde in artikel 6, geacht geen product van oorsprong meer te zijn, tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond:

a)dat de teruggestuurde goederen dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen; en

b)dat de goederen tijdens de periode dat zij in dat land waren of waren uitgevoerd geen andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die welke nodig waren om ze in goede staat te bewaren.

Artikel 12

Rechtstreeks vervoer

1. De preferentiële behandeling waarin deze verordening voorziet, is uitsluitend van toepassing op producten die aan de voorwaarden van deze bijlage voldoen en die rechtstreeks, zonder enig ander gebied binnen te komen, tussen het gebied van de ACS-staten, de Gemeenschap, de LGO's of Zuid-Afrika, bij toepassing van artikel 6, zijn vervoerd. Producten die een enkele zending vormen, kunnen evenwel via een ander gebied worden vervoerd, eventueel met overslag of tijdelijke opslag op dat gebied, mits ze in het land van doorvoer of opslag onder toezicht van de douane blijven en aldaar geen andere behandelingen ondergaan dan lossen en opnieuw laden of behandelingen om ze in goede staat te bewaren.

Het is evenwel toegestaan producten van oorsprong per pijpleiding door een ander gebied dan dat van een ACS-staat of de Gemeenschap te vervoeren.

2. Het bewijs dat aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan, wordt geleverd door overlegging van de volgende stukken aan de douaneautoriteiten van het land van invoer:

a)een enkel vervoersdocument voor het vervoer van het land van uitvoer door het land van doorvoer; of

b)een door de douaneautoriteiten van het land van doorvoer afgegeven certificaat, waarin:

i)de producten nauwkeurig zijn omschreven,

ii)de data zijn vermeld waarop de producten gelost en opnieuw geladen zijn, in voorkomend geval onder vermelding van de gebruikte schepen of de andere gebruikte vervoermiddelen, en

iii)wordt verklaard op welke voorwaarden de producten in het land van doorvoer verbleven;

of

c)bij gebreke van bovengenoemde stukken, enig ander bewijsstuk.

Artikel 13

Tentoonstellingen

1. Op producten van oorsprong die vanuit een ACS-staat naar een tentoonstelling in een ander dan de in artikel 6 bedoelde landen zijn verzonden en die na de tentoonstelling voor invoer in de Gemeenschap zijn verkocht, zijn bij die invoer de bepalingen van deze verordening van toepassing voor zover ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat:

a)een exporteur deze producten vanuit een ACS-staat naar het land van de tentoonstelling heeft verzonden en deze daar heeft tentoongesteld;

b)die exporteur de producten aan een persoon in de Gemeenschap heeft verkocht of op andere wijze afgestaan;

c)de producten tijdens of onmiddellijk na de tentoonstelling in dezelfde staat als waarin zij naar de tentoonstelling zijn gegaan, zijn verzonden; en

d)de producten vanaf het moment dat zij naar de tentoonstelling werden verzonden, niet voor andere doeleinden zijn gebruikt dan om op die tentoonstelling te worden vertoond.

2. Overeenkomstig titel IV wordt een bewijs van oorsprong afgegeven of opgesteld, dat op de gebruikelijke wijze bij de douaneautoriteiten van het land van invoer wordt ingediend. Op dit bewijs moeten de naam en het adres van de tentoonstelling zijn vermeld. Zo nodig kunnen aanvullende bewijsstukken worden gevraagd ten aanzien van de omstandigheden waaronder de producten werden tentoongesteld.

3. Lid 1 is van toepassing op alle tentoonstellingen, beurzen of soortgelijke openbare evenementen met een commercieel, industrieel, agrarisch of ambachtelijk karakter die niet voor particuliere doeleinden in winkels of bedrijfsruimten met het oog op de verkoop van buitenlandse producten worden gehouden, en gedurende welke de producten onder douanetoezicht zijn gebleven.TITEL IV

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 14

Algemene voorwaarden

1. Producten van oorsprong uit de ACS-staten komen bij invoer in de Gemeenschap voor de voordelen van deze verordening in aanmerking op vertoon van:

a)een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage 3 is opgenomen; of

b)in de in artikel 19, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de exporteur, waarvan de tekst in bijlage 4 bij deze bijlage is opgenomen, op een factuur, pakbon of een ander handelsdocument en waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen identificeren (hierna „factuurverklaring” genoemd).

2. In afwijking van lid 1 komen producten van oorsprong in de zin van deze bijlage in de in artikel 25 bedoelde gevallen voor de voordelen van deze verordening in aanmerking zonder dat een van de hierboven genoemde documenten behoeft te worden overgelegd.

Artikel 15

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer afgegeven op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde.

2. Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde zowel het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in; modellen van beide formulieren zijn in bijlage 3 opgenomen. Deze formulieren worden overeenkomstig de bepalingen van deze bijlage ingevuld. Indien zij met de hand worden ingevuld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren. De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien dit vak niet volledig wordt ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en wordt het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist.

3. Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoeken, moeten op verzoek van de douaneautoriteiten van het ACS-staat van uitvoer waar dit certificaat wordt afgegeven, steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

4. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van de ACS-staat van uitvoer afgegeven indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de ACS-staten of uit een van de andere in artikel 6 bedoelde landen en aan de andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

5. De met de afgifte van het certificaat belaste douaneautoriteiten nemen de nodige maatregelen om te controleren of de producten van oorsprong zijn en aan de andere voorwaarden van deze bijlage voldoen. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. Zij zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het voor de omschrijving van de producten bestemde vak zodanig is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen niet mogelijk zijn.

6. De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt vermeld in vak 11 van het certificaat.

7. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat zij zullen worden uitgevoerd.

Artikel 16

Afgifte achteraf van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1

1. In afwijking van artikel 15, lid 7, kan een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, indien

a)dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd; of

b)ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wel is afgegeven, maar bij invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2. Voor de toepassing van lid 1 moet de exporteur in zijn aanvraag de plaats en de datum van uitvoer vermelden van de producten waarop het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag.

3. De douaneautoriteiten kunnen eerst tot afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 overgaan na te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

4. Op een achteraf afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt de volgende vermelding aangebracht:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5. De in lid 4 bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak „Opmerkingen” van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

Artikel 17

Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1. In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 kan de exporteur de douaneautoriteiten die het certificaat hadden afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2. Op het aldus afgegeven duplicaat wordt de volgende vermelding aangebracht:

„DUPLICATE”.

3. De in lid 2 bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak „Opmerkingen” van het duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

4. Het duplicaat draagt dezelfde datum van afgifte als het oorspronkelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en is vanaf die datum geldig.

Artikel 18

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Voor producten van oorsprong die in een ACS-staat of in de Gemeenschap onder toezicht van een douanekantoor zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van oorsprong door een of meer certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden vervangen bij verzending van deze producten of een gedeelte daarvan naar een andere plaats binnen de ACS-staten of de Gemeenschap. Dit certificaat wordt (deze certificaten worden) afgegeven door het douanekantoor dat toezicht houdt op de producten.

Artikel 19

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring

1. De in artikel 14, lid 1, onder b), genoemde factuurverklaring kan worden opgesteld door:

a)een toegelaten exporteur in de zin van artikel 20; of door

b)een willekeurige exporteur, voor zendingen bestaande uit een of meer colli met producten van oorsprong, waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 euro bedraagt.

2. Een factuurverklaring kan worden opgesteld indien de betrokken producten als van oorsprong uit de ACS-staten of uit een van de andere in artikel 6 bedoelde landen kunnen worden beschouwd en aan de andere voorwaarden van deze bijlage voldoen.

3. De exporteur die een factuurverklaring opstelt, moet op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

4. De factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage 4 bij deze bijlage is opgenomen, wordt door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in een van de in die bijlage opgenomen taalversies, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de factuurverklaring met de hand wordt opgesteld, moet dit met inkt en in blokletters geschieden.

5. De factuurverklaring wordt door de exporteur met de hand ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 20 behoeft deze verklaring echter niet te ondertekenen, mits hij de douaneautoriteiten van het land van uitvoer een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle factuurverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze met de hand had ondertekend.

6. Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, maar moet uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft in het land van invoer worden aangeboden.

Artikel 20

Toegelaten exporteur

1. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen een exporteur die veelvuldig producten verzendt waarop deze verordening van toepassing is, vergunning verlenen factuurverklaringen op te stellen, ongeacht de waarde van de betrokken producten. Een exporteur die een dergelijke vergunning aanvraagt, moet ten genoegen van de douaneautoriteiten alle waarborgen bieden die nodig zijn voor de controle op de oorsprong van de producten en de naleving van de overige voorwaarden van deze bijlage.

2. De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten exporteur afhankelijk stellen van de voorwaarden die zij dienstig acht.

3. De douaneautoriteiten kennen de toegelaten exporteur een vergunningsnummer toe, dat op de factuurverklaringen moet worden vermeld.

4. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning door de toegelaten exporteur.

5. De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet langer de in lid 1 bedoelde garanties biedt, niet meer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet of de vergunning niet op de juiste wijze gebruikt.

Artikel 21

Geldigheid van het bewijs van oorsprong

1. Een bewijs van oorsprong is vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer tien maanden geldig en moet binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.

2. Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van buitengewone omstandigheden.

3. In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van het land van invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden indien de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.

Artikel 22

Douanevervoerprocedure

Wanneer de goederen een andere ACS-staat dan het land van oorsprong binnenkomen, gaat een nieuwe geldigheidsduur van vier maanden in op de datum waarop de douaneautoriteiten van het land van doorvoer in vak 7 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1:

—het woord „transit”,

—de naam van het land van doorvoer,

—het officiële stempel, waarvan een voorbeeld overeenkomstig artikel 31 aan de Commissie is toegezonden,

—de datum van deze verklaringen, hebben aangebracht.

Artikel 23

Overlegging van het bewijs van oorsprong

Bewijzen van oorsprong worden bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend overeenkomstig de aldaar geldende procedures. Deze douaneautoriteiten kunnen eisen dat het bewijs van oorsprong wordt vertaald en dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van deze verordening voldoen.

Artikel 24

Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de afdelingen XVI of XVII of de posten 7308 of 9406 van het geharmoniseerd systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt een enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend bij de invoer van de eerste deelzending.

Artikel 25

Vrijstelling van het bewijs van oorsprong

1. Producten die in kleine colli door particulieren aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat een bewijs van oorsprong behoeft te worden overgelegd, voor zover deze producten niet als handelsgoederen worden ingevoerd en bij hun aangifte verklaard is dat zij aan de voorwaarden van deze bijlage voldoen en er over de juistheid van deze verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier CN22/CN23 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2. Invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de ontvanger, de reiziger of de leden van zijn gezin worden niet als invoer van handelsgoederen aangemerkt indien noch de aard, noch de hoeveelheid van de producten op commerciële doeleinden wijst.

3. Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedragen dan 500 euro voor kleine colli of 1 200 euro voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 26

Informatieprocedure in verband met cumulatie

1. Wanneer artikel 2, lid 2, en artikel 6, lid 1, worden toegepast, wordt het bewijs dat de materialen in de zin van deze bijlage van oorsprong zijn uit andere ACS-staten, de Gemeenschap of de LGO's geleverd door een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of door de leveranciersverklaring waarvan het model in bijlage 5A bij deze bijlage is opgenomen, afgegeven door de exporteur in de staat of het LGO waaruit de materialen afkomstig zijn.

2. Wanneer artikel 2, lid 2, en artikel 6, leden 2 en 9, worden toegepast, wordt het bewijs van de be- of verwerking in de andere ACS-staten, de Gemeenschap, de LGO's of Zuid-Afrika geleverd door de leveranciersverklaring waarvan het model in bijlage 5B bij deze bijlage is opgenomen, afgegeven door de exporteur in de staat of het LGO waaruit de materialen afkomstig zijn.

3. Voor elke zending van materialen moet door de leverancier een afzonderlijke leveranciersverklaring worden opgesteld, hetzij op de handelsfactuur betreffende deze zending of op een bijlage bij die factuur, hetzij op een pakbon of op een ander handelsdocument inzake deze zending, waarin de betrokken materialen voldoende nauwkeurig zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.

4. De leveranciersverklaring kan op een voorgedrukt formulier worden gesteld.

5. De leveranciersverklaring wordt met de hand ondertekend. Wanneer de factuur en de leveranciersverklaring met de computer worden opgemaakt, behoeft de leveranciersverklaring niet met de hand te ondertekenen indien hij ten genoegen van de douaneautoriteiten in het land waar de leveranciersverklaring wordt opgesteld, is verklaard wie binnen de onderneming van de leverancier verantwoordelijk is. Deze douaneautoriteiten kunnen de toepassingsvoorwaarden van dit lid vaststellen.

6. De leveranciersverklaring wordt ingediend bij het bevoegde douanekantoor in de ACS-staat van uitvoer waar het verzoek om afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 is ingediend.

7. Leveranciersverklaringen en inlichtingenbladen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening overeenkomstig artikel 26 van Protocol 1 bij bijlage V bij de Vierde ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst zijn afgegeven, blijven geldig.

Artikel 27

Bewijsstukken

De in artikel 15, lid 3, en artikel 19, lid 3, bedoelde documenten aan de hand waarvan wordt aangetoond dat producten die door een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een factuurverklaring worden gedekt, als producten van oorsprong uit een ACS-staat of uit een van de andere in artikel 6 bedoelde landen kunnen worden aangemerkt en aan de andere voorwaarden van deze bijlage voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn:

a)een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van de boekhouding of de interne administratie van de exporteur of leverancier, van de door deze uitgevoerde be- of verwerkingen om de betrokken goederen te verkrijgen;

b)in een ACS-staat of in een van de andere in artikel 6 bedoelde landen afgegeven of opgestelde en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de oorsprong van de gebruikte materialen blijkt;

c)in een ACS-staat, in de Gemeenschap of in een LGO afgegeven of opgestelde en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de be- of verwerking van de materialen in een ACS-staat, in de Gemeenschap of in een LGO blijkt;

d)certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of factuurverklaringen waaruit blijkt dat de gebruikte materialen van oorsprong zijn, die overeenkomstig deze bijlage in een ACS-staat of in een van de andere in artikel 6 bedoelde landen zijn afgegeven of opgesteld.

Artikel 28

Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken

1. Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoeken, dienen de in artikel 15, lid 3, bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar te bewaren.

2. Exporteurs die een factuurverklaring opstellen, dienen een kopie van deze factuurverklaring en van de in artikel 19, lid 3, bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar te bewaren.

3. De douaneautoriteiten van het land van uitvoer die een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 afgeven, dienen het in artikel 15, lid 2, bedoelde aanvraagformulier gedurende ten minste drie jaar te bewaren.

4. De douaneautoriteiten van het land van invoer dienen de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en de factuurverklaringen die bij hen worden ingediend gedurende ten minste drie jaar te bewaren.

Artikel 29

Verschillen en vormfouten

1. Geringe verschillen tussen de gegevens op het bewijs van oorsprong en de gegevens op de documenten die voor het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor worden ingediend, maken het bewijs van oorsprong niet automatisch ongeldig indien blijkt dat dit document wel degelijk met de aangebrachte goederen overeenstemt.

2. Kennelijke vormfouten, zoals typefouten, op het bewijs van oorsprong mogen niet tot weigering van dit document leiden, indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 30

In euro uitgedrukte bedragen

1. Voor de toepassing van artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 25, lid 3, wordt, wanneer de producten gefactureerd zijn in een andere valuta dan de euro, de tegenwaarde van de in euro uitgedrukte bedragen in de nationale valuta van een ACS-staat, van de lidstaten van de Gemeenschap of van een van de andere in artikel 6 bedoelde landen of gebieden jaarlijks door elk van de betrokken landen vastgesteld.

2. Artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 25, lid 3, zijn van toepassing op zendingen op basis van de valuta waarin de factuur is opgesteld, overeenkomstig het bedrag dat door het betrokken land is vastgesteld.

3. De in een bepaalde nationale valuta te gebruiken bedragen zijn de tegenwaarde in die valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eerste werkdag van oktober. De bedragen worden de Commissie uiterlijk op 15 oktober medegedeeld en zijn van toepassing vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. De Commissie stelt alle betrokken landen in kennis van de desbetreffende bedragen.

4. Een land mag het bedrag dat het resultaat is van de omrekening in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag naar boven of beneden afronden. Het afgeronde bedrag mag niet meer dan 5 procent afwijken van het door omrekening verkregen bedrag. Een land mag de tegenwaarde in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag ongewijzigd handhaven indien bij de omrekening van dit bedrag, ten tijde van de in lid 3 bedoelde jaarlijkse aanpassing, vóór afronding, een stijging van minder dan 15 procent van die tegenwaarde wordt verkregen. De tegenwaarde in nationale valuta kan ongewijzigd blijven indien de omrekening tot een daling van de tegenwaarde leidt.

5. De in euro uitgedrukte bedragen worden door de Commissie herzien. Bij deze herziening onderzoekt de Commissie of het wenselijk is de effecten van de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan in dit verband besluiten de in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen.TITEL V

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 31

Wederzijdse bijstand

1. De ACS-staten doen de Commissie afdrukken toekomen van de door hen gebruikte stempels alsmede de adressen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en de controle van deze certificaten en de factuurverklaringen.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en factuurverklaringen worden met het oog op de preferentiële behandeling aanvaard vanaf de datum van ontvangst van deze informatie door de Commissie.

De Commissie deelt deze informatie aan de douaneautoriteiten van de lidstaten mede.

2. Ten behoeve van de correcte toepassing van deze bijlage verlenen de Gemeenschap, de LGO's en de ACS-staten elkaar, via de bevoegde douaneautoriteiten, bijstand bij de controle op de echtheid van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de factuurverklaringen of de leveranciersverklaringen en de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

De geraadpleegde autoriteiten verstrekken de relevante gegevens over de voorwaarden waaronder het product is vervaardigd, met name over de voorwaarden waaronder de regels van oorsprong in de verschillende betrokken ACS-staten, lidstaten en LGO's in acht zijn genomen.

Artikel 32

Controle van de bewijzen van oorsprong

1. De bewijzen van oorsprong worden achteraf door middel van steekproeven gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van het land van invoer gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprong van de betrokken producten of de naleving van de andere voorwaarden van deze bijlage.

2. Voor de toepassing van lid 1 zenden de douaneautoriteiten van het land van invoer het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, de factuur, indien deze werd voorgelegd, en de factuurverklaring of een kopie van deze documenten, terug aan de douaneautoriteiten van het land van uitvoer, eventueel onder vermelding van de redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze controleaanvraag alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn.

3. De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten.

4. Indien de douaneautoriteiten van het land van invoer besluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, stellen zij de importeur voor de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5. De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd. In deze mededeling moet duidelijk worden aangegeven of de documenten echt zijn, of de betrokken producten als producten van oorsprong uit de ACS-staten of uit een van de andere in artikel 6 bedoelde landen kunnen worden beschouwd en of aan de andere voorwaarden van deze bijlage is voldaan.

6. Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na de controleaanvraag geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord onvoldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de aanvragende douaneautoriteiten de preferentiële behandeling niet toe, behoudens in buitengewone omstandigheden.

7. Indien de resultaten van de controle of andere beschikbare gegevens erop lijken te wijzen dat de bepalingen van deze bijlage worden geschonden, wordt met de nodige spoed een onderzoek ingesteld om eventuele schendingen vast te stellen en te voorkomen.

Artikel 33

Controle van de leveranciersverklaring

1. De leveranciersverklaring kan door middel van steekproeven worden gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van de staat van invoer gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van het document of de juistheid of volledigheid van de gegevens over de oorsprong van de betrokken materialen.

2. De douaneautoriteiten aan wie een leveranciersverklaring wordt overgelegd, kunnen de douaneautoriteiten van de staat waar de verklaring werd opgesteld, verzoeken om afgifte van een inlichtingenblad volgens het model in bijlage 6 bij deze bijlage. Zij kunnen ook de exporteur verzoeken een inlichtingenblad over te leggen, afgegeven door de douaneautoriteiten van de staat waar de verklaring is opgesteld.

Een kopie van het inlichtingenblad wordt ten minste drie jaar bewaard door het kantoor dat het heeft afgegeven.

3. De douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd, worden zo spoedig mogelijk van de resultaten in kennis gesteld. Uit het antwoord moet duidelijk blijken of de verklaring betreffende de oorsprong van de materialen juist is.

4. Voor controledoeleinden bewaren de leveranciers een kopie van het document dat de verklaring bevat alsmede alle bewijsmateriaal voor de werkelijke oorsprong van de goederen gedurende ten minste drie jaar.

5. De douaneautoriteiten van de staat waar de leveranciersverklaring is opgesteld, kunnen elk bewijs verlangen en alle controles uitvoeren die zij dienstig achten om de juistheid van de leveranciersverklaring te verifiëren.

6. Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 dat is afgegeven of opgesteld op grond van een onjuiste leveranciersverklaring, wordt geacht ongeldig te zijn.

Artikel 34

Sancties

Tegen eenieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel een preferentiële behandeling voor producten te verkrijgen, worden sancties getroffen.

Artikel 35

Vrije zones

1. Alle nodige maatregelen worden genomen om te voorkomen dat producten die onder geleide van een bewijs van oorsprong of een leveranciersverklaring worden verhandeld en die tijdens het vervoer in een op hun gebied gelegen vrije zone verblijven, door andere goederen worden vervangen of andere behandelingen ondergaan dan die welke gebruikelijk zijn om ze in goede staat te bewaren.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geven de bevoegde autoriteiten, wanneer producten van oorsprong die onder dekking van een bewijs van oorsprong in een vrije zone zijn ingevoerd er een be- of verwerking ondergaan, op verzoek van de exporteur een nieuw certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 af, mits de be- of verwerking in overeenstemming is met de bepalingen van deze bijlage.

Artikel 36

Afwijkingen

1. De Commissie kan op eigen initiatief of op verzoek van een begunstigd land dit land tijdelijk een afwijking van deze bijlage toestaan wanneer:

a)het voor het betrokken land door interne of externe factoren tijdelijk onmogelijk is de in deze bijlage opgenomen regels voor het verkrijgen van de oorsprong in acht te nemen, terwijl het dit voordien wel kon, of

b)het land tijd nodig heeft om zich er op voor te bereiden de in deze bijlage opgenomen regels voor het verkrijgen van de oorsprong in acht te nemen.

2. De tijdelijke afwijking geldt zolang de effecten van de interne of externe factoren die tot de afwijking hebben geleid, duren of zolang het begunstigde land nodig heeft om te bereiken dat de regels in acht worden genomen.

3. Een afwijking moet schriftelijk bij de Commissie worden aangevraagd. In het verzoek moet worden aangegeven waarom de afwijking, overeenkomstig lid 1, noodzakelijk is; de nodige ondersteunende documenten moeten worden bijgevoegd.

4. Besluiten in het kader van dit artikel worden volgens de procedure van de artikelen 247 en 247 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 opgenomen.

De Gemeenschap willigt alle verzoeken van ACS-staten in die overeenkomstig dit artikel naar behoren gemotiveerd zijn, tenzij hierdoor ernstige schade kan ontstaan voor een gevestigde industrie van de Gemeenschap.TITEL VI

CEUTA EN MELILLA

Artikel 37

Bijzondere voorwaarden

1. De in deze bijlage gebruikte term „Gemeenschap” heeft geen betrekking op Ceuta en Melilla. Onder „producten van oorsprong uit de Gemeenschap” worden geen producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla verstaan.

2. Deze bijlage is van overeenkomstige toepassing om vast te stellen of producten die in Ceuta en Melilla worden ingevoerd, als van oorsprong uit de ACS-staten kunnen worden aangemerkt.

3. Wanneer volledig in Ceuta, Melilla of de Gemeenschap verkregen producten in de ACS-staten een be- of verwerking ondergaan, worden zij geacht volledig in de ACS-staten te zijn verkregen.

4. Be- en verwerkingen in Ceuta en Melilla of de Gemeenschap worden geacht in de ACS-staten te zijn verricht wanneer de materialen in de ACS-staten een verdere be- of verwerking ondergaan.

5. Voor de toepassing van de leden 3 en 4 van dit artikel worden de in artikel 5 genoemde ontoereikende be- en verwerkingen niet als be- of verwerking beschouwd.

6. Ceuta en Melilla worden als een enkel gebied beschouwd.TITEL VII

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 38

Overgangsbepaling voor de doorvoer of opslag van goederen

1. Deze verordening kan tot tien maanden na de inwerkingtreding ervan worden toegepast op goederen die uit een van de in bijlage 1 genoemde regio's of staten worden uitgevoerd en vergezeld gaan van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, dat is afgegeven in overeenstemming met artikel 15 van protocol 1 bij bijlage V bij de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst.

2. Deze verordening kan worden toegepast op goederen die uit een van de in bijlage 1 genoemde regio's of staten worden uitgevoerd, die voldoen aan de bepalingen van deze bijlage en die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening hetzij in doorvoer zijn hetzij in de Gemeenschap tijdelijk zijn opgeslagen in een douane-entrepot of in een vrije zone, mits binnen tien maanden na genoemde datum aan de douaneautoriteiten van het land van invoer een met terugwerkende kracht door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt overgelegd, samen met documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks en in overeenstemming met artikel 12 van deze bijlage zijn vervoerd.

Artikel 39

Aanhangsels

De aanhangsels bij deze bijlage vormen er een integrerend deel van.
Aanhangsel 1

Aantekeningen bij de lijst in bijlage II

Aantekening 1:

Deze lijst noemt de voorwaarden waaraan een product moet voldoen om als voldoende be- of verwerkt in de zin van artikel 4 van bijlage II te worden beschouwd.

Aantekening 2:

1.

In de eerste twee kolommen van de lijst wordt het verkregen product omschreven. Kolom 1 geeft het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerde systeem en kolom 2 de omschrijving van de goederen die volgens dat systeem onder die post of dat hoofdstuk vallen. Voor ieder in de kolommen 1 en 2 omschreven product wordt in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door „ex” betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van de desbetreffende post dat in kolom 2 is omschreven.

2.

Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerd systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder elk van de in kolom 1 gegroepeerde posten zijn ingedeeld.

3.

Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende producten die onder een bepaalde post vallen, wordt na elk streepje dat deel van de post omschreven waarop de daarnaast in kolom 3 of 4 vermelde regel van toepassing is.

4.

Wanneer voor een in kolom 1 en 2 vermeld product zowel in kolom 3 als in kolom 4 een regel wordt gegeven, kan de exporteur kiezen welke regel hij toepast, die in kolom 3 of die in kolom 4. Indien in kolom 4 geen oorsprongsregel wordt gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toegepast.

Aantekening 3:

1.

Op producten die de oorsprong hebben verkregen en die bij de vervaardiging van andere producten worden gebruikt, is artikel 4 van de bijlage van toepassing ongeacht het feit of de oorsprong verkregen werd in de fabriek waar deze producten worden gebruikt of in een andere fabriek in de Gemeenschap of in de ACS-staten.

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin worden verwerkt, niet hoger mag zijn dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van „ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed” van post ex72 24.

Indien dit smeedijzer in de Gemeenschap werd vervaardigd van niet van oorsprong zijnde ingots, dan heeft het al oorsprong verkregen krachtens de regel in de lijst voor post 7224. Bij de waardeberekening van de motor telt het dan als materiaal van oorsprong, of het smeedijzer nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of in een andere fabriek in de Gemeenschap. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingots wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

2.

De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent eveneens de oorsprong; omgekeerd kan minder be- of verwerking geen oorsprong verlenen. Mag een niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium worden gebruikt, dan kan dat materiaal in een vroeger productiestadium dus ook worden gebruikt, maar in een later productiestadium niet.

3.

Onverminderd aantekening 3.2 geldt dat wanneer volgens een regel „materialen van een willekeurige post” mogen worden gebruikt, ook materialen van dezelfde post als het product mogen worden gebruikt, voor zover de regel verder geen specifieke beperkingen inhoudt. De uitdrukking „vervaardiging uit materialen van een willekeurige post met inbegrip van andere materialen van post …” betekent evenwel dat alleen materialen van dezelfde post met een andere omschrijving dan van het product in kolom 2 mogen worden gebruikt.

4.

Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan een materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen kunnen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat zij alle worden gebruikt.

Volgens de regel voor weefsels van de posten 5208 tot en met 5212 mogen natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische stoffen, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene materiaal of het andere of beide kunnen worden gebruikt.

5.

Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal vervaardigd moet worden, betekent dit uiteraard niet dat niet ook andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen. (Zie ook aantekening 6.3 met betrekking tot textielproducten.)

De regel voor post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik van granen en graanderivaten uit. Minerale zouten, chemische stoffen en andere additieven die geen graanproducten zijn, mogen uiteraard worden gebruikt.

Dit geldt echter niet voor producten die weliswaar niet kunnen worden vervaardigd uit de in de lijst genoemde materialen, maar wel uit een materiaal van dezelfde aard in een vroeger productiestadium.

Indien voor een kledingstuk van ex hoofdstuk 62, van gebonden textielvlies, uitsluitend het gebruik van niet van oorsprong zijnd garen is toegestaan, is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies — zelfs al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval moet het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór garen bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium.

6.

Indien in een regel in de lijst twee percentages worden gegeven als maximumwaarde van niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages dus nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages voor de materialen waarop zij betrekking hebben, niet worden overschreden.

Aantekening 4:

1.

De term „natuurlijke vezels” in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels. De term is beperkt tot het stadium vóór het spinnen, met inbegrip van afval, en omvat, tenzij anders vermeld, ook vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.

2.

De term „natuurlijke vezels” omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de posten 5002 en 5003, wol en fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en andere plantaardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305.

3.

De termen „textielmassa”, „chemische stoffen” en „materialen voor het vervaardigen van papier” in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens.

4.

De term „synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op afval daarvan, van de posten 5501 tot en met 5507.

Aantekening 5:

1.

Wanneer voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, zijn de in kolom 3 genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging van dit product zijn gebruikt en die, tezamen genomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken. (Zie ook de aantekeningen 5.3 en 5.4.)

2.

De in aantekening 5.1 genoemde tolerantie is evenwel uitsluitend van toepassing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.

Basistextielmaterialen zijn:

—zijde,

—wol,

—grof haar,

—fijn haar,

—paardenhaar (crin),

—katoen,

—papier en materialen voor het vervaardigen van papier,

—vlas,

—hennep,

—jute en andere bastvezels,

—sisal en andere textielvezels van agaven,

—kokosvezel, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels,

—synthetische filamenten,

—kunstmatige filamenten,

—filamenten die elektriciteit geleiden,

—synthetische stapelvezels van polypropyleen,

—synthetische stapelvezels van polyester,

—synthetische stapelvezels van polyamide,

—synthetische stapelvezels van polyacrylonitril,

—synthetische stapelvezels van polyimide,

—synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen,

—synthetische stapelvezels van polyfenyleensulfide,

—synthetische stapelvezels van polyvinylchloride,

—andere synthetische stapelvezels,

—kunstmatige stapelvezels van viscose,

—andere kunstmatige stapelvezels,

—garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld,

—garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld,

—producten van post 5605 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof,

—andere producten van post 5605.

Garen van post 5205, vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506, is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde synthetische stapelvezels die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen.

Een weefsel van wol van post 5112, vervaardigd van garen van wol van post 5107 en van synthetisch garen van stapelvezels van post 5509, is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa vereist is) of garens van wol die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit natuurlijke vezels die niet gekaard of gekamd zijn, noch op andere wijze met het oog op het spinnen bewerkt zijn, vereist is) of een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel.

Getufte textielstof van post 5802, vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en weefsels van katoen van post 5210, is alleen dan een gemengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.

Indien de betrokken getufte textielstof vervaardigd is van garens van katoen van post 5205 en van synthetisch weefsel van post 5407, dan zijn de gebruikte garens uiteraard twee verschillende soorten basistextielmateriaal en is de getufte textielstof bijgevolg een gemengd product.

3.

In het geval van producten die garen bevatten, gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, ook indien omwoeld, bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20 %.

4.

In het geval van weefsels die strippen bevatten bestaande uit een kern van aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen ten hoogste 30 %.

Aantekening 6:

1.

Indien een voetnoot bij een in de lijst genoemd textielproduct naar deze aantekening verwijst, mogen bij de vervaardiging van dat textielproduct garneersels en toebehoren van textiel worden gebruikt die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van de lijst voor de betreffende geconfectioneerde producten, voor zover het gewicht ervan niet hoger is dan 10 % van het totale gewicht van alle in het product opgenomen textielstoffen.

Garneersels en toebehoren van textiel zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 50 tot en met 63. Voeringen en tussenvoeringen worden niet als garneersels of toebehoren beschouwd.

2.

Garneersels en toebehoren die niet van textiel zijn en andere gebruikte materialen die textiel bevatten, behoeven niet aan de voorwaarden in kolom 3 te voldoen, ook al is aantekening 3.5 daarop niet van toepassing.

3.

Overeenkomstig aantekening 3.5 mogen niet van oorsprong zijnde garneersels, toebehoren of andere producten die geen textiel bevatten vrij worden gebruikt wanneer zij niet uit de in kolom 3 genoemde materialen kunnen worden vervaardigd.

Wanneer bijvoorbeeld (16) volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een bloes, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet van textielmaterialen kunnen worden gemaakt.

4.

Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet bij de berekening van de waarde van de in het product verwerkte materialen die niet van oorsprong zijn, rekening worden gehouden met de waarde van garneersels en toebehoren.

Aantekening 7:

1.

Onder „specifieke behandeling” in de zin van de posten ex27 07, 2713 tot en met 2715, ex29 01, ex29 02 en ex34 03 wordt verstaan:

a)vacuümdistillatie;

b)herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing (17);

c)kraken;

d)reforming;

e)extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;

f)een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;

g)polymeriseren;

h)alkyleren;

i)isomeriseren.

2.

Onder „specifieke behandeling” in de zin van de posten 2710, 2711 en 2712 wordt verstaan:

a)vacuümdistillatie;

b)herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing (17) ;

c)kraken;

d)reforming;

e)extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;

f)een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;

g)polymeriseren;

h)alkyleren;

i)isomeriseren;

j)uitsluitend voor de zware oliën van post ex27 10: ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1266-59 T);

k)uitsluitend voor de producten van post 2710: ontparaffineren, anders dan door enkel filtreren;

l)uitsluitend voor de zware oliën van post ex27 10: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht. De eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex27 10, die in het bijzonder ten doel heeft de kleur of de stabiliteit te verbeteren (bijvoorbeeld „hydrofinishing” of ontkleuren), wordt daarentegen niet aangemerkt als een specifieke behandeling;

m)uitsluitend voor stookolie van post ex27 10: atmosferische distillatie, mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van hun volume overdistilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86;

n)uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post ex27 10: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading.

3.

Voor de posten ex27 07, 2713 tot en met 2715, ex29 01, ex29 02 en ex34 03 wordt geen oorsprong verkregen door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met een uiteenlopend zwavelgehalte, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.
Aanhangsel 2

Lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen

Het is mogelijk dat niet alle in de lijst genoemde producten onder deze verordening vallen. De lijst dient daarom samen met de andere delen van deze verordening te worden gelezen.GS-post

Omschrijving van het product

Be- of verwerkingen, verricht ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen, die deze materialen oorsprong verlenen

(1)

(2)

(3) of (4)

Hoofdstuk 01

Levende dieren

Alle gebruikte dieren van hoofdstuk 1 moeten volledig zijn verkregen

Hoofdstuk 02

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 1 en 2 volledig moeten zijn verkregen

ex Hoofdstuk 03

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 volledig moeten zijn verkregen

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product

ex03 06

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product

ex03 07

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, levend, vers, gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 04

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig moeten zijn verkregen

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig moeten zijn verkregen;

— alle gebruikte vruchtensappen bedoeld bij post 2009 (met uitzondering van ananassap en van sap van lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) al van oorsprong moeten zijn;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 05

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 5 volledig moeten zijn verkregen

ex05 02

Bereid haar van varkens of van wilde zwijnen

Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken van haar

Hoofdstuk 06

Levende planten en producten van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 volledig moeten zijn verkregen;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 07

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig moeten zijn verkregen

Hoofdstuk 08

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte vruchten volledig moeten zijn verkregen;

— de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 09

Koffie, thee, maté en specerijen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 9 volledig moeten zijn verkregen

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

ex09 10

Mengsels van specerijen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

Hoofdstuk 10

Granen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 10 volledig moeten zijn verkregen

ex Hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen, groenten, knollen en wortels bedoeld bij post 0714 of vruchten volledig moeten zijn verkregen

ex11 06

Meel, gries en poeder van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713

Drogen en malen van peulgroenten bedoeld bij post 0708

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 12 volledig moeten zijn verkregen

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 1301 niet hoger mag zijn dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

– plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten

Vervaardiging uit ongewijzigde plantenslijmen en bindmiddelen

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig moeten zijn verkregen

ex Hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij de posten 0209 of 1503:

– beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen bedoeld bij post 0506

– andere

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee bedoeld bij post 0207

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503:

– beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0201; 0202, 0204 of 0206 of van beenderen bedoeld bij post 0506

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

– vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 1504

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen

ex15 05

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet bedoeld bij post 1505

1506

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

– vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 1506

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen

1507 t/m

1515

Plantaardige vette oliën en fracties daarvan:

– Sojaolie, grondnotenolie, palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, babassunotenolie, tungolie, oiticicaolie, myricawas, japanwas, fracties van jojobaolie en oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

– vaste fracties, met uitzondering van die van jojobaolie

Vervaardiging uit andere materialen bedoeld bij de posten 1507 tot en met 1515

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen;

— alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen. Wel mogen materialen van de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten of oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516

Vervaardiging waarbij:

— alle materialen van de hoofdstukken 2 en 4 volledig moeten zijn verkregen;

— alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen. Wel mogen materialen van de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt

ex Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, met uitzondering van:

Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1.

1604 en

1605

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit;

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex17 01

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

– chemisch zuivere maltose en chemisch zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 1702

– andere suiker, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen al van oorsprong moeten zijn

ex17 03

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– moutextract

Vervaardiging uit granen bedoeld bij hoofdstuk 10

– andere

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

– met ten hoogste 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) volledig moeten zijn verkregen

– met meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) volledig moeten zijn verkregen,

— alle materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen;

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van aardappelzetmeel bedoeld bij post 1108

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

— uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 1806,

— waarbij alle gebruikte graan of meel (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan en maïs van de soort Zea indurata) volledig moeten zijn verkregen (1);

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van hoofdstuk 11

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en vruchten volledig moeten zijn verkregen

ex20 01

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex20 04 en

ex20 05

Aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex20 08

– Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte van oorsprong zijnde noten en oliehoudende zaden, bedoeld bij de posten 0801, 0802 en 1202 tot en met 1207, hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

– Pindakaas; mengsels op basis van granen; palmharten; maïs

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

– andere, met uitzondering van vruchten op andere wijze gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— alle gebruikte cichorei volledig moet zijn verkregen

2103

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

– sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen mosterdmeel en bereide mosterd worden gebruikt

– mosterdmeel en bereide mosterd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

ex21 04

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van bereide of verduurzaamde groenten, bedoeld bij de posten 2002 tot en met 2005

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— alle gebruikte druiven of alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product;

— alle gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van ananassap en sap van lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) al van oorsprong moeten zijn

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

Vervaardiging:

— uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 2207 of 2208

— waarbij alle druiven of alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen, of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn, arak kan worden gebruikt tot ten hoogste 5 % vol

2208

Ethylalcohol, niet-gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

Vervaardiging:

— uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 2207 of 2208,

— waarbij alle druiven of alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen of waarbij, indien alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn, arak kan worden gebruikt tot ten hoogste 5 % vol

ex Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex23 01

Walvismeel; meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen

ex23 03

Afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer dan 40 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij de gebruikte maïs volledig verkregen moet zijn

ex23 06

Perskoeken en andere vaste afvallen, verkregen bij de winning van olijfolie, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven volledig moeten zijn verkregen

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte granen, suiker of melasse, vlees of melk al van oorsprong moeten zijn;

— alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 volledig moeten zijn verkregen

ex Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 24 volledig moeten zijn verkregen

2402

Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabakssurrogaten

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de niet-bereide tabak of van de afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 al van oorsprong moet zijn

ex24 03

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de niet-bereide tabak of van de afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 al van oorsprong moet zijn

ex Hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex25 04

Natuurlijk kristallijn grafiet, met koolstof verrijkt, gezuiverd en gemalen

Verrijken van het koolstofgehalte, zuiveren en malen van ruw kristallijn grafiet

ex25 15

Marmer in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van marmer (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm

ex25 16

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten en dergelijke van natuursteen (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm

ex25 18

Dolomiet, gebrand

Branden van niet-gebrand dolomiet

ex25 19

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide, ook indien zuiver, met uitzondering van gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mag natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) worden gebruikt

ex25 20

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex25 24

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestconcentraat

ex25 25

Micapoeder

Malen van mica of van afval van mica

ex25 30

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden

Hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex27 07

Olie waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke olie als minerale olie verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer, die voor 65 % of meer van hun volume overdistilleren bij een temperatuur van 250 °C of minder (mengsels van benzine en benzol daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex27 09

Ruwe olie uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (3)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (3)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en soortgelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (3)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt („cut-back”))

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex28 05

„Mischmetall”

Vervaardiging door elektrolytische of thermische behandeling waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex28 11

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex28 33

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex28 40

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpentahydraat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 29

Organische chemische producten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex29 01

Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex29 02

Cycloalkanen en cycloalkenen (met uitzondering van azulenen), benzeen, tolueen, xylenen, bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex29 05

Metaalalcoholaten van alcoholen bedoeld bij deze post en van ethanol

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 2905. Metaalalcoholaten die zijn ingedeeld onder deze post mogen evenwel slechts worden gebruikt tot een waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex29 32

– Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen van post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– Cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend één of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen van de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 30

Farmaceutische producten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten:

– producten bestaande uit twee of meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik zijn vermengd of onvermengde producten voor dergelijk gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden of in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

– andere:

– – menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – dierlijk bloed, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – bloedfracties, andere dan sera van geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

3003 en

3004

Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006):

– verkregen uit amikacine bedoeld bij post 2941

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder post 3003 of 3004 mogen evenwel slechts worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product; Materialen die zijn ingedeeld onder post 3003 of 3004 mogen evenwel slechts worden gebruikt tot een totale waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product,

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 31

Meststoffen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex31 05

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg, met uitzondering van:

— natriumnitraat

— calciumcyaanamide (kalkstikstof)

— kaliumsulfaat

— kaliummagnesiumsulfaat

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product; Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex32 01

Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

Vervaardiging uit looiextracten van plantaardige oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3205

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 bij dit hoofdstuk, op basis van verflakken (4)

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 3203, 3204 en 3205. Materialen van post 3205 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van materialen bedoeld bij deze post die tot een andere „groep” (5) behoren. Materialen van dezelfde groep mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex34 03

Smeermiddelen bevattende minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

Raffinage en/of een of meer specifieke behandelingen (2)

of

Andere behandelingen waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

3404

Kunstwas en bereide was:

– op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit „slack wax” of uit „scale wax”

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van:

— gehydrogeneerde olie met het karakter van was, bedoeld bij post 1516;

— niet chemisch welbepaalde vetzuren of industriële vetalcoholen met het karakter van was, bedoeld bij post 3823;

— materialen bedoeld bij post 3404;

Deze materialen mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

– door ethervorming of door verestering gewijzigd zetmeel

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 3505

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 1108

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex35 07

Bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3701

Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor „direct klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette:

– film voor „direct klaar”- kleurenfotografie, in cassette

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702. Materialen bedoeld bij post 3702 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 30 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702. Materialen van de posten 3701 en 3702 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor „direct klaar”-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3704

Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan de posten 3701 tot en met 3704

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex38 01

– Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta's voor elektroden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– Grafiet in de vorm van pasta's, bestaande uit een mengsel van meer dan 30 gewichtspercenten grafiet en minerale olie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3403 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex38 03

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex38 05

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering door middel van distillatie of raffinage van ruwe sulfaatterpentijnolie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex38 06

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex38 07

Houtteerpek

Distillatie van houtteer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3810

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta's, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3811

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

– bereide additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 3811 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3812

Bereide rubbervulcanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd, noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3813

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3814

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3818

Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3819

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3820

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3822

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:

– industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

– industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 3823

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– de volgende producten van deze post:

– – bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende producten

– – nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten nafteenzuren en esters van nafteenzuren

– – sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905

– – petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan

– – ionenwisselaars

– – gasbinders (getters) voor elektrische lampen en vacuümbuizen

– – gealkaliseerd ijzeroxide voor het zuiveren van gas

– – ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het zuiveren van lichtgas

– – sulfonafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren

– – foezelolie en dippelolie

– – mengsels van zouten met verschillende anionen

– – kopieerpasta’s op basis van gelatine, ook indien op een onderlaag van papier of textiel

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

3901 t/m

3915

Kunststof in primaire vormen, resten en afval van kunststof, met uitzondering van de posten ex39 07 en 3912 waarvoor de regels hierna worden uiteengezet:

– toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex39 07

– Copolymeren van polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als het product mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product (6)

– Polyester

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product, en/of vervaardiging uit tetrabroom-(bisfenol A)-polycarbonaat

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen

Vervaardiging waarbij de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

3916 t/m

3921

Halffabricaten en artikelen van kunststof, met uitzondering van de posten ex39 16, ex39 17, ex39 20 en ex39 21, waarvoor de regels hierna worden uiteengezet:

– platte producten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan de oppervlakte

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– andere:

– – toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– – andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (6)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex39 16 en

ex39 17

Profielen en buizen

Vervaardiging waarbij:

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex39 20

– Ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermoplastisch partieel zout, zijnde een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– Vellen van geregenereerde cellulose, van polyamiden of van polyethyleen

Vervaardiging waarbij de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

ex39 21

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer transparante polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron (7)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

3922 t/m

3926

Artikelen van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex40 01

Gelamineerde platen van crêperubber voor schoenen

Lamineren van vellen natuurlijke crêperubber

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen, met uitzondering van natuurlijke rubber, niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber:

– luchtbanden, massieve of halfmassieve banden, van rubber, voorzien van een nieuw loopvlak

Gebruikte banden van een nieuw loopvlak voorzien

– andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 4011 en 4012

ex40 17

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber

ex Hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex41 02

Onthaarde huiden en vellen van schapen

Huiden en -vellen van schapen ontdoen van hun wol

4104 t/m

4107

Leder, alsmede voorgelooide onthaarde vellen en huiden, ander dan leder bedoeld bij post 4108 of 4109

Opnieuw looien van voorgelooid leder

of

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

4109

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

Vervaardiging uit leder bedoeld bij de posten 4104 tot en met 4107, tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex43 02

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd:

– banen, zakken, vierkanten, kruisen en dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen

– andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen bedoeld bij post 4302

ex Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex44 03

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ruw behakt of enkel ruw bewerkt

ex44 07

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm

Schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding

ex44 08

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met verbinding aan de randen, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

Aanbrengen van een verbinding aan de randen, schaven, schuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding

ex44 09

Hout waarvan ten minste één zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding:

– geschuurd of met vingerlasverbinding

Schuren of aaneenvoegen door middel van een vingerlasverbinding

– staaflijst

In profiel frezen of vormen

ex44 10 t/m

ex44 13

Staaflijst, met inbegrip van plinten en dergelijke lijstwerk

In profiel frezen of vormen

ex44 15

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout

Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken

ex44 16

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout

Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt

ex44 18

– Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen panelen met cellenstructuur en dakspanen („shingles”„en shakes”) worden gebruikt

– Staaflijst

In profiel frezen of vormen

ex44 21

Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van ucifers; houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van een willekeurige post, met uitzondering van houtdraad bedoeld bij post 4409

ex Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

4503

Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld bij post 4501

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex48 11

Papier en karton, enkel gelijnd, gelinieerd of geruit

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex48 18

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

ex48 19

Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex48 20

Schrijfblokken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex48 23

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier bedoeld bij hoofdstuk 47

ex Hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 4909 en 4911

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen:

– „eeuwigdurende” kalenders en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van andere stoffen dan papier of karton

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 4909 en 4911

ex Hoofdstuk 50

Zijde, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex50 03

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd

Kaarden of kammen van afval van zijde

5004 t/m

ex50 06

Garens van zijde of van afval van zijde

Vervaardiging uit (8):

— ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— andere natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5007

Weefsels van zijde of van afval van zijde:

Vervaardiging uit garen (8)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin), met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

5106 t/m

5110

Garens van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit (8):

— ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— natuurlijke vezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5111 t/m

5113

Weefsels van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit garen (8)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 52

Katoen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

5204 t/m

5207

Garens van katoen

Vervaardiging uit (8):

— ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— natuurlijke vezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5208 t/m 5212

Weefsels van katoen

Vervaardiging uit garen (8)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

5306 t/m

5308

Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

Vervaardiging uit (8):

— ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— natuurlijke vezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5309 t/m

5311

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens

Vervaardiging uit garen (8)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5401 t/m

5406

Monofilamenten en garens, van synthetische of kunstmatige filamenten

Vervaardiging uit (8):

— ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— natuurlijke vezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5407 en

5408

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens:

Vervaardiging uit garen (8)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5501 t/m

5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit chemische stoffen of textielmassa

5508 t/m

5511

Garens van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit (8):

— ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— natuurlijke vezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5512 t/m

5516

Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit garen (8)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging uit (8):

— kokosgaren,

— natuurlijke vezels,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— stoffen gebruikt voor het vervaardigen van papier

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:

– naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels,

— chemische stoffen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels,

— synthetische of kunstmatige stapelvezels, of

— chemische stoffen of textielmassa

5604

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:

– draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel

Vervaardiging uit draad of koord, van rubber, niet omwoeld of omvlochten met textiel

– andere

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels,

— synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogenaamd chainettegaren)

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels,

— synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen,

— chemische stoffen of textielmassa, of

— materialen voor het vervaardigen van papier

Hoofdstuk 57

Tapijten:

– van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels, of

— chemische stoffen of textielmassa

Wel mag juteweefsel als rug worden gebruikt.

– van ander vilt

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen, of

— chemische stoffen of textielmassa

– andere

Vervaardiging uit garen (8).

Wel mag juteweefsel als rug worden gebruikt.

ex Hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk, met uitzondering van:

Vervaardiging uit garen (8)

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5805

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bij voorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels voor steunvormen van hoeden

Vervaardiging uit garen

5902

Bandenkoordweefsel („tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon

Vervaardiging uit garen

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden, vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

Vervaardiging uit garen (8)

5905

Wandbekleding van textielstof

Vervaardiging uit garen

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen

5907

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik

Vervaardiging uit garen

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd:

– gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

5909 t/m

5911

Artikelen van textiel, voor technisch gebruik:

– polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen of uit afval van weefsels, dan wel uit lompen en vodden bedoeld bij post 6310

– al dan niet vervilte weefsels, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van papier of voor ander technisch gebruik, ook indien geïmpregneerd of voorzien van een deklaag, rondgeweven of eindloos met enkelvoudige of meervoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag, bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen (8):

– Andere

Vervaardiging uit garen (8):

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit garen (8)

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:

– verkregen door aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van twee of meer stukken brei- of haakwerk die hetzij in vorm zijn gesneden hetzij direct in vorm zijn verkregen

Vervaardiging uit weefsel

– andere

Vervaardiging uit garen (8)

ex Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk, met uitzondering van:

Vervaardiging uit weefsel

6213 en

6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:

– geborduurd

Vervaardiging uit garen (8)(9)

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (8)

– andere

Vervaardiging uit garen (8)(9)

Confectioneren gevolgd door bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product

6217

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebehoren:

– geborduurd

Vervaardiging uit garen (8)

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (8)

– vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Vervaardiging uit garen (8)

Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (8)

– tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesneden

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

6301 t/m

6304

Dekens, beddenlinnen en dergelijke; gordijnen en dergelijke; andere artikelen voor stoffering:

– van vilt of van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (8):

— natuurlijke vezels, of

— chemische stoffen of textielmassa

– andere:

– – geborduurd

Vervaardiging uit garen (9)(10)

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander dan van brei- of haakwerk) met een waarde van ten hoogste 40 % van de prijs af fabriek van het product

– – andere

Vervaardiging uit garen (8)(9)

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit garen (8)

6306

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen

Vervaardiging uit weefsel

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk onderdeel van het stel of het assortiment moet voldoen aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het stel of assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van niet meer dan 25 % van de prijs af fabriek van het stel of het assortiment

ex Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen, met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, bedoeld bij post 6406

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

6503

Hoeden en andere hoofddeksels, van vilt, vervaardigd van hoedvormen (cloches) of van schijfvormige „plateaux” bedoeld bij post 6501, ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels (9)

6505

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels (9)

ex Hoofdstuk 66

Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

6601

Paraplu's en parasols (wandelstokparaplu's, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex68 03

Werken van leisteen of van samengekit leigruis

Vervaardiging uit bewerkte leisteen

ex68 12

Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post

ex68 14

Werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt mica (met inbegrip van geagglomereerd of gereconstitueerd mica)

Hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex70 03

ex70 04 en

ex70 05

Glas voorzien van een niet-reflecterende laag

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7006

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden:

– platen van glas (substraten), bekleed met een diëlektrisch laagje, halfgeleidend, volgens de normen van SEMII (11)

Vervaardiging uit niet-beklede platen van glas (substraten) bedoeld bij post 7006

– andere

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen van post 7001

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

of

Slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik, ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

of

Slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

Versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk waarvan de waarde niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex70 19

Werken (andere dan garen) van glasvezels

Vervaardiging uit:

— ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, of

— glaswol

ex Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex71 01

Echte of gekweekte parels, gesorteerd en tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex71 02

ex71 03 en

ex71 04

Bewerkte natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfedelstenen

7106,

7108 en

7110

Edele metalen:

– onbewerkt

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 7106, 7108 of 7110,

of

Elektrolytische, thermische of chemische scheiding van de bij post 7106, 7108 of 7110 bedoelde edele metalen

of

Legering van de bij post 7106, 7108 of 7110 bedoelde edele metalen onderling of met onedele metalen

– halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen

ex71 07

ex71 09 en

ex71 11

Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerkt

Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt

7116

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

of

Vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen, waarvan de totale waarde niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

7207

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen van post 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205

7208 t/m

7216

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen, bedoeld bij post 7206

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7207

ex72 18

7219 t/m

7222

Halffabricaten, gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van roestvrij staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen, bedoeld bij post 7218

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7218

ex72 24

7225 t/m

7228

Halffabrikaten, gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen, bedoeld bij post 7206, 7218 of 7224

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7224

ex Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex73 01

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

Vervaardiging uit materialen van post 7206

7304

7305 en

7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer (ander dan gietijzer) of van staal

Vervaardiging uit materialen van post 7206, 7207, 7218 of 7224

ex73 07

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo 1712), bestaande uit verschillende delen

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken met een totale waarde van niet meer dan 35 % van de prijs af fabriek van het product

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Gelaste profielen bedoeld bij post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt

ex73 15

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 7315 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7401

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

7402

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:

– geraffineerd koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

– koperlegeringen

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of uit resten en afval van koper

7404

Resten en afval, van koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

7405

Toeslaglegeringen van koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7501 t/m

7503

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel; resten en afval, van nikkel

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product; en

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

of

Vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling, uit niet-gelegeerd aluminium of uit resten en afval van aluminium

7602

Resten en afval, van aluminium

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex76 16

Werken van aluminium, andere dan metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, uit aluminiumdraad, en plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, of plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium mogen echter worden gebruikt;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 77

Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik in het GS

ex Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7801

Ruw lood:

– geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt

7802

Resten en afval, van lood

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

7901

Ruw zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt

7902

Resten en afval, van zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 80

Tin en werken van tin, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

8001

Ruw tin

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 8002 mogen evenwel niet worden gebruikt

8002 en

8007

Resten en afval, van tin; andere werken van tin

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen:

– andere onedele metalen, bewerkt; werken van deze stoffen

Vervaardiging waarbij de totale waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex Hoofdstuk 82

Gereedschap, messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan de posten 8202 tot en met 8205 Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 mag evenwel in het stel worden opgenomen, tot een waarde van ten hoogste 15 % van de prijs af fabriek van het stel

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8208

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex82 11

Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen lemmeten en handvatten van onedel metaal worden gebruikt

8214

Ander messenmakerswerk (bij voorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt

ex Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex83 02

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen, en automatische deursluiters en deurdrangers

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Andere materialen van post 8302 mogen evenwel worden gebruikt, tot een waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product

ex83 06

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van onedel metaal

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Andere materialen van post 8306 mogen evenwel worden gebruikt, tot een waarde van ten hoogste 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex84 01

Splijtstofelementen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product (12)

Vervaardiging uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8403 en

ex84 04

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402 en hulptoestellen voor ketels voor centrale verwarming

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 8403 of 8404

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8412

Andere motoren en andere krachtmachines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex84 13

Roterende verdringerpompen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex84 14

Ventilatoren, blowers en dergelijke, voor industrieel gebruik

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van de materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

ex84 19

Machines voor de hout-, papierstof- en kartonindustrie

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8425 t/m

8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede toestellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8429

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtings -machines, met eigen beweegkracht:

– wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 8431 niet hoger is 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8430

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex84 31

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8444 t/m

8447

Machines van deze posten, bestemd om te worden gebruikt in de textielindustrie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex84 48

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 en 8445

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines:

– naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die bij het monteren van de kop (zonder motor) zijn gebruikt, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong;

— de gebruikte draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen al van oorsprong zijn

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8456 t/m

8466

Gereedschapswerktuigen en machines en hun delen en toebehoren, bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8466

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8469 t/m

8472

Kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators en hechtmachines)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8484

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8485

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 8503 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8502

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van de posten 8501 en 8503 tezamen niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex85 04

Voedingseenheden van de soort gebruikt voor automatische gegevensverwerkende machines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex85 18

Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8519

Platenspelers, elektrogrammofoons, cassettespelers en andere toestellen voor het weergeven van geluid, niet uitgerust voor het opnemen van geluid

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8520

Toestellen voor het opnemen van geluid op magneetbanden en andere toestellen voor het opnemen van geluid, ook indien uitgerust voor het weergeven van geluid

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8522

Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 tot en met 8521

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8523

Dragers, geprepareerd voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, doch waarop niet is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8524

Grammofoonplaten, banden en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:

– galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 8523 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8525

Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's; videocamera's voor stilstaand beeld (zogeheten still image videocamera's) en andere videocameraopnametoestellen

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8527

Ontvangtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie of radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8528

Ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden; videomonitors en videoprojectietoestellen

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528:

– uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor video-opname- en videoweergaveapparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8535 en

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex85 41

Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, met uitzondering van nog niet tot chips gesneden wafers

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen en microassemblages

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van de posten 8541 en 8542 tezamen niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8548

Resten en afval van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8608

Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8710

Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens:

– met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van:

– – niet meer dan 50 cm3

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product

– – meer dan 50 cm3

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex87 12

Tweewielige rijwielen zonder kogellagers

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 8714

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex88 04

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 8804

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

8805

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Scheepsrompen bedoeld bij post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9001

Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9002

Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9004

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex90 05

Binocles, verrekijkers, alsmede onderstellen daarvoor

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex90 06

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan flitslampen met elektrische ontsteking

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9007

Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9011

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

— de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex90 14

Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9016

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 centigram of beter, ook indien met gewichten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9018

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:

– tandartsstoelen voorzien van ingebouwde tandheelkundige apparatuur, alsmede spuwkommen met mondspoeler

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen van post 9018

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

9019

Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aërosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

9020

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product

9024

Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9028

Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen:

– delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9029

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; profielprojectietoestellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9032

Automatische regelaars

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 91

Uurwerken, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9105

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken („ébauches”)

Vervaardiging:

— uit materialen met een totale waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

— waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van post 9114 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9112

Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

9113

Horlogebanden en delen daarvan:

– van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd, of van metaal geplateerd met edel metaal

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

– andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

ex94 01 en

ex94 03

Meubelen van onedele metalen met delen van niet-opgevulde katoenstof met een gewicht van niet meer dan 300 gram per m2

Vervaardiging uit materialen van een andere post dan het product

of

Vervaardiging uit al in een gebruiksklare vorm geconfectioneerde katoenstof bedoeld bij post 9401 of 9403, mits:

— de waarde ervan niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product;

— alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn en onder een andere post dan post 9401 of 9403 zijn ingedeeld

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

9503

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex95 06

Golfstokken en delen van golfstokken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen ruw gevormde blokken voor het maken van de koppen van golfstokken worden gebruikt

ex Hoofdstuk 96

Diverse werken, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

ex96 01 en

ex96 02

Werken van dierlijke, plantaardige of minerale stoffen, geschikt om te worden gesneden

Vervaardiging uit „bewerkte” materialen van dezelfde post

ex96 03

Bezems en borstels (met uitzondering van bezems en dergelijk borstelwerk, bestaande uit samengebonden materialen, ook indien met steel, alsmede borstels vervaardigd uit marter- of eekhoornhaar), met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus, verfkussens en verfrollen, wissers van rubber of van andere soepele stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

Elk artikel in het assortiment moet voldoen aan de regel die van toepassing zou zijn indien het geen deel uitmaakte van het assortiment. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel in het assortiment worden opgenomen, tot een totale waarde van ten hoogste 15 % van de prijs af fabriek van het assortiment

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Wel mogen onder dezelfde post ingedeelde pennen en penpunten worden gebruikt.

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging waarbij:

— alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

— de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product

ex96 13

Aanstekers met piëzo-elektrisch ontstekingsmechanisme

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 9613 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product

ex96 14

Pijpen, pijpenkoppen daaronder begrepen

Vervaardiging uit ébauchons

Hoofdstuk 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product

(1)De uitzondering voor maïs van de soort Zea indurata geldt tot en met 31.12.2002.

(2)Bijzondere voorwaarden inzake specifieke behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.

(3)Bijzondere voorwaarden inzake specifieke behandelingen zijn opgenomen in aantekening 7.2.

(4)Volgens aantekening 3 bij hoofdstuk 32 behoren tot deze post preparaten op basis van kleurstoffen van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten, mits zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32 zijn ingedeeld.

(5)Als groep wordt beschouwd ieder deel van de post die door een puntkomma van de rest is gescheiden.

(6)In het geval van producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.

(7)Als zeer transparant wordt beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten met een nefolometer van Gardner volgens ASTM-D 1003-16 (troebelingsfactor), minder dan 2 % bedraagt.

(8)Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.

(9)Zie aantekening 6.

(10)Zie aantekening 6 voor artikelen van brei- of haakwerk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door het aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van stukken brei- of haakwerk die in vorm zijn gesneden of rechtstreeks in vorm zijn gebracht.

(11)SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12)Deze regel geldt tot en met 31 december 2005.
Aanhangsel 2A

Afwijkingen van de lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen, overeenkomstig artikel 4 van deze bijlage

Het is mogelijk dat niet alle in de lijst genoemde producten onder de verordening vallen. De lijst dient daarom samen met de andere delen van de verordening te worden gelezen.

Gemeenschappelijke bepalingen

1.Voor de producten in onderstaande tabel mogen in plaats van de regels in bijlage 2 ook de volgende regels worden toegepast.

2.Een ingevolge deze bijlage afgegeven of opgesteld bewijs van oorsprong bevat de volgende verklaring in het Engels „Derogation – Appendix 2A of Annex II of Council Regulation (EC) 1528/2007 - Materials of HS heading No … originating from … used.” Deze verklaring moet worden opgenomen in vak 7 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als bedoeld in artikel 17 van bijlage II van Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, dan wel worden toegevoegd aan de in de artikelen 14 en 19 van bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad bedoelde factuurverklaring.

3.De ACS-staten en de lidstaten nemen, elk voor zich, de nodige maatregelen ter uitvoering van deze bijlage.GS-post

Omschrijving van het product

Be- of verwerkingen, verricht ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen, die deze materialen oorsprong verlenen

ex Hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten;

– met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen

Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 volledig zijn verkregen

ex Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen,

– met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 8 volledig zijn verkregen

1101

Meel van tarwe of van mengkoren

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen van post 1301 niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

ex13 02

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

– plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

ex15 06

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

– andere dan vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

ex15 07 t/m

ex15 15

Plantaardige vette oliën en fracties daarvan:

– Sojaolie, grondnotenolie, palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, babassunotenolie, tungolie, oiticicaolie, myricawas, japanwas, fracties van jojobaolie en oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige onderverdeling, met uitzondering van die van het product

– andere dan olijfolie bedoeld bij de posten 1509 en 1510

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

ex15 16

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

– gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde „opal wax”

Vervaardigd van materialen van een andere post dan die van het product

ex Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan,

– met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

ex19 01

bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

– met ten hoogste 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn

– met meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:

– alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn,

– alle materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig zijn verkregen;

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke:

– met een gehalte aan materialen van onderverdeling 1108 13 (aardappelzetmeel) van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen,

– met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging:

– uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 1806,

– waarbij alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging waarbij alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen:

– uit andere materialen dan die van onderverdeling 0711 51,

– uit andere materialen dan die van de posten 2002, 2003, 2008 en 2009,

– met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie:

– met een gehalte aan materialen van de hoofdstukken 4 en 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

ex Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren:

– met een gehalte aan maïs of van materialen van de hoofdstukken 2, 4 en 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product
Aanhangsel 3

Formulier voor het certificaat inzake goederenverkeer

1.Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden gesteld op het formulier waarvan het model in deze bijlage is opgenomen. Dit formulier wordt gedrukt in een of meer van de talen waarin de overeenkomst is opgesteld. De certificaten worden in een van deze talen opgesteld overeenkomstig het nationale recht van de staat van uitvoer. Indien zij met de hand worden opgesteld, dient dit met inkt en in blokletters te geschieden.

2.De afmetingen van het certificaat zijn 210 x 297mm, waarbij in de lengte een afwijking van ten hoogste 8mm meer of 5 mm minder is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, zodanig gelijmd dat het goed beschrijfbaar is en houtvrij, met een gewicht van ten minste 25g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

3.De staten van uitvoer kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of deze door daartoe gemachtigde drukkerijen te laten drukken. In het laatste geval wordt op ieder certificaat melding gemaakt van deze machtiging. Op elk certificaat worden bovendien de naam en het adres van de drukkerij vermeld of wordt een merkteken ter identificatie van de drukkerij aangebracht. De certificaten worden van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien.

CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER1. Exporteur (naam, volledig adres, land)EUR.1nr. A000.000Raadpleeg voor u het formulier invult de aantekeningen op de keerzijde.2. Certificaat gebruikt in het preferentiële handelsverkeer tussen(de betrokken landen, groepen van landen of gebieden vermelden)en3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief)4. Land, groep van landen of gebied waaruit de producten geacht worden van oorsprong te zijn5. Land, groep van landen of gebied van bestemming6. Gegevens in verband met het vervoer (facultatief)7. Opmerkingen8. Artikelnummer; merken en nummers; aantal en soort der colli (1); omschrijving van de goederen9. Brutomassa (kg) of andere maatstaf (l, m3, enz.)10. Facturen (facultatief)11. VISUM VAN DE DOUANEVerklaring juist bevondenUitvoerdocument (2)Formuliernr.DouanekantoorLand of gebied van afgifteDatum(handtekening)Stempel12. VERKLARING VAN DE EXPORTEUROndergetekende verklaart dat de hierboven omschreven goederen aan de voor het verkrijgen van dit certificaat gestelde voorwaarden voldoen.Plaats en datum(handtekening)(1) Voor niet verpakte goederen het aantal artikelen vermelden, respectievelijk „in bulk”.(2) Alleen in te vullen wanneer dat in het land of in het gebied van uitvoer wettelijk verplicht is.

13. Verzoek om controle, toe te zenden aan:Er wordt verzocht de echtheid en juistheid van dit certificaat te controleren.(Plaats en datum)Stempel(handtekening)14. Resultaat van de controleUit het ingestelde onderzoek is gebleken dat dit certificaat (*):door het daarin vermelde douanekantoor is afgegeven en dat de daarin voorkomende gegevens juist zijn.niet voldoet aan de voorwaarden inzake echtheid en juistheid (zie bijgevoegde opmerkingen).(Plaats en datum)Stempel(handtekening)(*) Aankruisen wat van toepassing is.AANTEKENINGEN1. In het certificaat mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen. Eventuele wijzigingen dienen te worden aangebracht door doorhaling van de onjuiste vermelding en, zo nodig, toevoeging van de juiste vermelding. Elke aldus aangebrachte wijziging dient te worden geparafeerd door degene die het certificaat heeft opgesteld en te worden geviseerd door de douaneautoriteiten van het land of gebied van afgifte.2. Tussen de in het certificaat vermelde artikelen mag geen tussenruimte worden gelaten en de artikelen moeten doorlopend worden genummerd. Onmiddellijk onder het laatste artikel moet een horizontale lijn worden getrokken. Onbeschreven gedeelten moeten worden doorgehaald, zodat elke latere toevoeging onmogelijk wordt.3. De goederen worden met hun gebruikelijke handelsbenaming aangeduid en voldoende nauwkeurig omschreven om ze te kunnen identificeren.

AANVRAAG VAN EEN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER1. Exporteur (naam, volledig adres, land) (facultatief)EUR 1nr. A000.000Raadpleeg voor u het formulier invult de aantekeningen op de keerzijde.2. Aanvraag van een certificaat voor gebruik in het preferentiële handelsverkeer tussenen(de betrokken landen, groepen van landen of gebieden vermelden)3. Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief)4. Land, groep van landen of gebied waaruit de producten geacht worden van oorsprong te zijn5. Land, groep van landen of gebied van bestemming6. Gegevens in verband met het vervoer (facultatief)7. Opmerkingen8. Artikelnummer; merken en nummers; aantal en soort der colli (1); omschrijving van de goederen9. Brutomassa (kg) of andere maatstaf (l, m3 enz.)10 Facturen (facultatief)(1) Voor niet verpakte goederen het aantal artikelen vermelden, respectievelijk „in bulk”.

VERKLARING VAN DE EXPORTEUROndergetekende, exporteur van de aan ommezijde omschreven goederen,VERKLAARTdat deze goederen voldoen aan de voorwaarden voor de afgifte van het hierbij gevoegde certificaat;GEEFTde onderstaande toelichting inzake de omstandigheden waardoor deze goederen aan deze voorwaarden voldoen:LEGTde volgende bewijsstukken over (1):VERPLICHTzich ertoe op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle verdere bewijsstukken over te leggen die deze voor de afgifte van het certificaat nodig achten, en in voorkomend geval toe te staan dat deze autoriteiten zijn boekhouding controleren en nagaan in welke omstandigheden de goederen zijn vervaardigd;VERZOEKTvoor deze goederen om afgifte van het hierbij gevoegde certificaat.(Plaats en datum)(handtekening)(1) Bijvoorbeeld invoerdocumenten, certificaten inzake goederenverkeer, producentenverklaringen en dergelijke, ter zake van de be- of verwerkte producten of de in ongewijzigde staat wederuitgevoerde goederen.
Aanhangsel 4

Factuurverklaring

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten. De tekst van de voetnoten behoeft echter niet te worden overgenomen.

Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (18)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (19).

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no(19) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (19) .

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (19) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (19) .

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (19) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (19) .

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …. (19) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (19) Ursprungswaren sind.

Estse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (19) ) deklareerib, et need tooted on … (19) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (19) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (19) .

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (19) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (19) preferential origin.

Franse versie

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no(19) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (19) .

Italiaanse versie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (19) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (19) .

Letse versie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļaujaNr. … (19) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (19) .

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (19) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip aiškiai nenurodyta, tai yra … (19) preferencinės kilmės prekės.

Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (19) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (19) származásúak.

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (19) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (19) .

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (19) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (19) .

Poolse versie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (19) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (19) preferencyjne pochodzenie.

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(19) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (19) .

Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (19) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (19) .

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (19) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (19) poreklo.

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (19) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (19) .

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (19) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (19) .

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (19) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung. (19) .

… (20)

(Plaats en datum)

… (21)

(Handtekening van de exporteur en diens naam in blokletters)
Aanhangsel 5A

Leveranciersverklaring voor producten van preferentiële oorsprong

Ondergetekende verklaart dat de op deze factuur … vermelde goederen (22)

werden geproduceerd in … (23) en voldoen aan de oorsprongsregels die gelden voor het preferentiële handelsverkeer tussen de ACS-staten en de Europese Gemeenschap.

Hij verbindt zich ertoe de douaneautoriteiten desgewenst bewijsmateriaal ter staving van deze verklaring over te leggen.

… (24) … (25).

… (26)

Opmerking

Bovenstaande tekst, naar behoren ingevuld overeenkomstig onderstaande voetnoten, vormt een leveranciersverklaring. De voetnoten behoeven niet in de verklaring te worden overgenomen.
Aanhangsel 5B

Leveranciersverklaring voor producten die niet van preferentiële oorsprong zijn

Ondergetekende verklaart dat de op deze factuur vermelde goederen … (27) werden geproduceerd in … (28) en de volgende onderdelen of materialen bevatten die in het kader van het preferentiële handelsverkeer niet van oorsprong zijn uit de ACS, de LGO's of de Gemeenschap:

… (29) … (30) … (31)

… (32)

Hij verbindt zich ertoe de douaneautoriteiten desgewenst bewijsmateriaal ter staving van deze verklaring over te leggen.

… (33) … (34)

… (35)

Opmerking

Bovenstaande tekst, naar behoren ingevuld overeenkomstig onderstaande voetnoten, vormt een leveranciersverklaring. De voetnoten behoeven niet in de verklaring te worden overgenomen.
Aanhangsel 6

Inlichtingenblad

1.Er moet gebruik worden gemaakt van het formulier „Inlichtingenblad”, waarvan het model in deze bijlage is opgenomen; dit formulier moet worden gedrukt in een of meer van de officiële talen waarin de verordening is opgesteld en in overeenstemming zijn met het nationale recht van de staat van uitvoer. De inlichtingenbladen worden in een van deze talen ingevuld; worden zij met de hand ingevuld, dan moet dit met inkt en in blokletters geschieden. Zij moeten van een al dan niet gedrukt volgnummer zijn voorzien.

2.Het formaat van het inlichtingenblad is 210 × 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van 8 mm meer of 5 mm minder is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit en houtvrij, zodanig gelijmd dat het goed te beschrijven is en weegt ten minste 25 g/m2.

3.De nationale administraties kunnen zich het recht voorbehouden de formulieren zelf te drukken of ze door daartoe gemachtigde drukkers te laten drukken. In het laatste geval wordt op ieder certificaat van deze machtiging melding gemaakt. De formulieren zijn voorzien van naam en adres van de drukker of van een merkteken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd.

Europese GemeenschappenINLICHTINGENBLADter verkrijging van eenCERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEERvoor het preferentiële handelsverkeer tussenEUROPESE GEMEENSCHAPENDE ACS-STATEN1. Expediteur (1)2. Geadresseerde (1)3. Be- of verwerker (1)4. Staat waar de be- of verwerking heeft plaatsgevonden5. Voor ambtelijk gebruik6. Douanekantoor van invoer (1)7. Invoerdocument (2)Formulier:nr.:Serie:DatumNAAR DE LIDSTAAT VAN BESTEMMING VERZONDEN GOEDEREN8.Merken, nummers, hoeveelheid en soort der colli9. Geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen post/onderverdeling (GS-code)10. Hoeveelheid (1)11. Waarde (4)

INGEVOERDE GEBRUIKTE GOEDEREN12. Geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen post/onderverdeling (GS-code)13. Land van oorsprong14. Hoeveelheid (3)15. Waarde (2) (5)16. Aard van de verrichte be- of verwerkingen17. Opmerkingen18. VISUM VAN DE DOUANEVerklaring juist bevonden:Document:Model:nr.:Douanekantoor:Datum:Stempel(handtekening)19. VERKLARING VAN DE EXPEDITEUROndergetekende verklaart dat de op dit inlichtingenblad vermelde gegevens juist zijn.Plaats:Datum:(handtekening)(1) Naam of firmanaam en volledig adres.(2) Facultatief.(3) Kg, hl, m3 of andere maat.(4) De verpakkingsmiddelen worden met de goederen die daarin zijn verpakt als een geheel beschouwd. Deze bepaling is echter niet van toepassing op verpakkingsmiddelen die niet de gebruikelijke verpakking van de goederen zijn en anders dan als verpakkingsmiddel een blijvende zelfstandige gebruikswaarde hebben.(5) De waarde moet worden vermeld overeenkomstig de bepalingen betreffende de oorsprongsregels.

VERZOEK OM CONTROLEOndergetekende, ambtenaar van de douane, verzoekt de echtheid en de juistheid van dit inlichtingenblad te controleren.(Plaats en datum)Stempel(handtekening van de ambtenaar)UITSLAG VAN DE CONTROLEOndergetekende, ambtenaar van de douane, verklaart op grond van de door hem ingestelde controle dat dit inlichtingenblada) door het daarin vermelde douanekantoor is afgegeven en dat de daarin voorkomende gegevens juist zijn (*)b) niet voldoet aan de voorwaarden inzake echtheid en juistheid (zie bijgaande opmerkingen) (*)(Plaats en datum)Stempel(handtekening van de ambtenaar)(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Aanhangsel 7

Producten waarop artikel 6, lid 5, niet van toepassing is

Industrieproducten (1)

GN-code 96

Automobielen en andere motorvoertuigen

87031010

87031090

87032110

87032190

87032211

87032219

87032290

87032311

87032319

87032390

87032410

87032490

87033110

87033190

87033211

87033219

87033290

87033311

87033319

87033390

87039010

87039090

Chassis met motor

87060011

87060019

87060091

87060099

Carrosserieën voor motorvoertuigen

87071010

87071090

87079010

87079090

Delen en toebehoren van motorvoertuigen

87081010

87081090

87082110

87082190

87082910

87082990

87083110

87083191

87083199

87083910

87083990

87084010

87084090

87085010

87085090

87086010

87086091

87086099

87087010

87087050

87087091

87087099

87088010

87088090

87089110

87089190

87089210

87089290

87089310

87089390

87089410

87089490

87089910

87089930

87089950

87089992

87089998

Industrieproducten (2)

Ruw aluminium

76011000

76012010

76012091

76012099

Poeder en schilfers, van aluminium

76031000

76032000

Landbouwproducten (1)

Levende paarden, ezels, muildieren en muilezels

01012010

Melk en room, niet ingedikt

04011010

04011090

04012011

04012019

04012091

04012099

04013011

04013019

04013031

04013039

04013091

04013099

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir

04031011

04031013

04031019

04031031

04031033

04031039

Aardappelen, vers of gekoeld

07019051

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld

07081020

07081095

Andere groenten, vers of gekoeld

07095190

07096010

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt

07108095

Groenten, voorlopig verduurzaamd

07111000

07113000

07119060

07119070

Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), guaves, manga's en manggistans

08042090

08043000

08044020

08044090

08044095

Druiven, rozijnen en krenten

08061029 (3) (12)

08062011

08062012

08062018

Meloenen (watermeloenen daaronder begrepen) en papaja's

08071100

08071900

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen)

08093011 (5) (12)

08093051 (6) (12)

Ander fruit, vers

08109040

08109085

Vruchten, voorlopig verduurzaamd

08121000

08122000

08129050

08129060

08129070

08129095

Vruchten, gedroogd

08134010

08135015

08135019

08135039

08135091

08135099

Peper van het geslacht „Piper”; gedroogd, fijngemaakt of gemalen

09042010

Sojaolie en fracties daarvan

15071010

15071090

15079010

15079090

Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie

15121110

15121191

15121199

15121910

15121991

15121999

15122110

15122190

15122910

15122990

Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan

15141010

15141090

15149010

15149090

Vruchten en andere eetbare plantendelen

20081959

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)

20092099

20094099

20098099

Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak; afvallen van tabak

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

Landbouwproducten (2)

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen

06031055

06031061

06031069 (11)

Uien, sjalotten, knoflook, prei

07031011

07031019

07031090

07039000

Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool

07041005

07041010

07041080

07042000

07049010

07049090

Sla (Lactuca sativa), andijvie

07051105

07051110

07051180

07051900

07052100

07052900

Wortelen, rapen, kroten, schorseneren, knolselderij

07061000

07069005

07069011

07069017

07069030

07069090

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld

07081090

07082020

07082090

07082095

07089000

Andere groenten, vers of gekoeld

07091030 (12)

07093000

07094000

07095110

07095150

07097000

07099010

07099020

07099040

07099050

07099090

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt

07101000

07102100

07102200

07102900

07103000

07108010

07108051

07108061

07108069

07108070

07108080

07108085

07109000

Groenten, voorlopig verduurzaamd

07112010

07114000

07119040

07119090

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm

07122000

07123000

07129030

07129050

07129090

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen

07149011

07149019

Andere noten, vers of gedroogd, ook zonder dop of schaal

08021190

08022100

08022200

08024000

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd

08030011

08030090

Dadels, vijgen, ananassen, advocaten (avocado's), guaves, manga's en manggistans

08042010

Citrusvruchten, vers of gedroogd

08052021 (1) (12)

08052023 (1) (12)

08052025 (1) (12)

08052027 (1) (12)

08052029 (1) (12)

08053090

08059000

Druiven, rozijnen en krenten

08061095

08061097

Appelen, peren en kweeperen, vers

08081010 (12)

08082010 (12)

08082090

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen)

08091010 (12)

08091050 (12)

08092019 (12)

08092029 (12)

08093011 (7) (12)

08093019 (12)

08093051 (8) (12)

08093059 (12)

08094040 (12)

Ander fruit, vers

08101005

08102090

08103010

08103030

08103090

08104090

08105000

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019

08119039

08119075

08119080

08119095

Vruchten, voorlopig verduurzaamd

08129010

08129020

Vruchten, gedroogd

08132000

Tarwe en mengkoren

10019010

Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen

10081000

10082000

10089090

Meel, gries, poeder, vlokken, korrels en pellets, van aardappelen

11051000

11052000

Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten

11061000

11063010

11063090

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan

15043011

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

16022011

16022019

16023111

16023119

16023130

16023190

16023219

16023230

16023290

16023929

16023940

16023980

16024190

16024290

16029031

16029072

16029076

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen

20011000

20012000

20019050

20019065

20019096

Paddenstoelen en truffels, op andere wijze bereid of verduurzaamd

20031020

20031030

20031080

20032000

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

20041010

20041099

20049050

20049091

20049098

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

20051000

20052020

20052080

20054000

20055100

20055900

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen

20060031

20060035

20060038

20060099

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta

20071091

20079993

Vruchten en andere eetbare plantendelen

20081194

20081198

20081919

20081995

20081999

20082051

20082059

20082071

20082079

20082091

20082099

20083011

20083039

20083051

20083059

20084011

20084021

20084029

20084039

20086011

20086031

20086039

20086059

20086069

20086079

20086099

20087011

20087031

20087039

20087059

20088011

20088031

20088039

20088050

20088070

20088091

20088099

20089923

20089925

20089926

20089928

20089936

20089945

20089946

20089949

20089953

20089955

20089961

20089962

20089968

20089972

20089974

20089979

20089999

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)

20091119

20091191

20091919

20091991

20091999

20092019

20092091

20093019

20093031

20093039

20093051

20093055

20093091

20093095

20093099

20094019

20094091

20098019

20098050

20098061

20098063

20098073

20098079

20098083

20098084

20098086

20098097

20099019

20099029

20099039

20099041

20099051

20099059

20099073

20099079

20099092

20099094

20099095

20099096

20099097

20099098

Andere gegiste dranken (bijvoorbeeld appelwijn)

22060010

Wijnmoer; ruwe wijnsteen

23070019

Plantaardige zelfstandigheden en plantaardig afval

23089019

Landbouwproducten (3)

Levende varkens

01039110

01039211

01039219

Levende schapen en geiten

01041030

01041080

01042090

Levend pluimvee

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

01059200

01059300

01059910

01059920

01059930

01059950

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee

02071110

02071130

02071190

02071210

02071290

02071310

02071320

02071330

02071340

02071350

02071360

02071370

02071399

02071410

02071420

02071430

02071440

02071450

02071460

02071470

02071499

02072410

02072490

02072510

02072590

02072610

02072620

02072630

02072640

02072650

02072660

02072670

02072680

02072699

02072710

02072720

02072730

02072740

02072750

02072760

02072770

02072780

02072799

02073211

02073215

02073219

02073251

02073259

02073290

02073311

02073319

02073351

02073359

02073390

02073511

02073515

02073521

02073523

02073525

02073531

02073541

02073551

02073553

02073561

02073563

02073571

02073579

02073599

02073611

02073615

02073621

02073623

02073625

02073631

02073641

02073651

02073653

02073661

02073663

02073671

02073679

02073690

Spek (ander dan doorregen spek), alsmede varkensvet en vet van gevogelte

02090011

02090019

02090030

02090090

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld

02101111

02101119

02101131

02101139

02101190

02101211

02101219

02101290

02101910

02101920

02101930

02101940

02101951

02101959

02101960

02101970

02101981

02101989

02101990

02109011

02109019

02109021

02109029

02109031

02109039

Melk en room, ingedikt

04029111

04029119

04029131

04029139

04029151

04029159

04029191

04029199

04029911

04029919

04029931

04029939

04029991

04029999

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir

04039051

04039053

04039059

04039061

04039063

04039069

Wei, ook indien ingedikt

04041048

04041052

04041054

04041056

04041058

04041062

04041072

04041074

04041076

04041078

04041082

04041084

Kaas en wrongel

04061020 (11)

04061080 (11)

04062090 (11)

04063010 (11)

04063031 (11)

04063039 (11)

04063090 (11)

04064090 (11)

04069001 (11)

04069021 (11)

04069050 (11)

04069069 (11)

04069078 (11)

04069086 (11)

04069087 (11)

04069088 (11)

04069093 (11)

04069099 (11)

Vogeleieren in de schaal, vers, verduurzaamd of gekookt

04070011

04070019

04070030

Vogeleieren uit de schaal en eigeel, vers

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

Natuurhonig

04090000

Tomaten, vers of gekoeld

07020015 (12)

07020020 (12)

07020025 (12)

07020030 (12)

07020035 (12)

07020040 (12)

07020045 (12)

07020050 (12)

Komkommers en augurken, vers of gekoeld

07070010 (12)

07070015 (12)

07070020 (12)

07070025 (12)

07070030 (12)

07070035 (12)

07070040 (12)

07070090

Andere groenten, vers of gekoeld

07091010 (12)

07091020 (12)

07092000

07099039

07099075 (12)

07099077 (12)

07099079 (12)

Groenten, voorlopig verduurzaamd

07112090

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm

07129019

Maniokwortel, arrowroot (pijlwortel), salepwortel, aardperen

07141010

07141091

07141099

07142090

Citrusvruchten, vers of gedroogd

08051037 (2) (12)

08051038 (2) (12)

08051039 (2) (12)

08051042 (2) (12)

08051046 (2) (12)

08051082

08051084

08051086

08052011 (12)

08052013 (12)

08052015 (12)

08052017 (12)

08052019 (12)

08052021 (10) (12)

08052023 (10) (12)

08052025 (10) (12)

08052027 (10) (12)

08052029 (10) (12)

08052031 (12)

08052033 (12)

08052035 (12)

08052037 (12)

08052039 (12)

Druiven, rozijnen en krenten

08061021 (12)

08061029 (4) (12)

08061030 (12)

08061050 (12)

08061061 (12)

08061069 (12)

08061093

Abrikozen, kersen, perziken (nectarines daaronder begrepen)

08091020 (12)

08091030 (12)

08091040 (12)

08092011 (12)

08092021 (12)

08092031 (12)

08092039 (12)

08092041 (12)

08092049 (12)

08092051 (12)

08092059 (12)

08092061 (12)

08092069 (12)

08092071 (12)

08092079 (12)

08093021 (12)

08093029 (12)

08093031 (12)

08093039 (12)

08093041 (12)

08093049 (12)

08094020 (12)

08094030 (12)

Ander fruit, vers

08101010

08101080

08102010

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt

08111011

08111019

Tarwe en mengkoren

10011000

10019091

10019099

Rogge

10020000

Gerst

10030010

10030090

Haver

10040000

Boekweit, gierst (andere dan sorgho) en kanariezaad; andere granen

10089010

Meel van tarwe of van mengkoren

11010011

11010015

11010090

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren

11021000

11029010

11029030

11029090

Gries, griesmeel en pellets van granen

11031110

11031190

11031200

11031910

11031930

11031990

11032100

11032910

11032920

11032930

11032990

Op andere wijze bewerkte granen

11041110

11041190

11041210

11041290

11041910

11041930

11041999

11042110

11042130

11042150

11042190

11042199

11042220

11042230

11042250

11042290

11042292

11042299

11042911

11042915

11042919

11042931

11042935

11042939

11042951

11042955

11042959

11042981

11042985

11042989

11043010

Meel, gries en poeder, van gedroogde zaden van peulgroenten

11062010

11062090

Mout, ook indien gebrand

11071011

11071019

11071091

11071099

11072000

Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet

12129120

12129180

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte

15010019

Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd

15091010

15091090

15099000

Andere olie en fracties daarvan

15100010

15100090

Dégras;

15220031

15220039

Worst van alle soorten, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

16010091

16010099

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

16021000

16022090

16023211

16023921

16024110

16024210

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

16024990

16025031

16025039

16025080

16029010

16029041

16029051

16029069

16029074

16029078

16029098

Andere suiker, chemisch zuivere lactose

17021100

17021900

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld

19022030

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta

20071099

20079190

20079991

20079998

Vruchten en andere eetbare plantendelen

20082011

20082031

20083019

20083031

20083079

20083091

20083099

20084019

20084031

20085011

20085019

20085031

20085039

20085051

20085059

20086019

20086051

20086061

20086071

20086091

20087019

20087051

20088019

20089216

20089218

20089921

20089932

20089933

20089934

20089937

20089943

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)

20091111

20091911

20092011

20093011

20093059

20094011

20095010

20095090

20098011

20098032

20098033

20098035

20099011

20099021

20099031

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

21069051

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen

22041019 (11)

22041099 (11)

22042110

22042181

22042182

22042198

22042199

22042910

22042958

22042975

22042998

22042999

22043010

22043092 (12)

22043094 (12)

22043096 (12)

22043098 (12)

Ethylalcohol, niet gedenatureerd

22082040

Zemelen, slijpsel en andere resten

23023010

23023090

23024010

23024090

Perskoeken en andere vaste afvallen

23069019

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

Albuminen

35021190

35021990

35022091

35022099

Landbouwproducten (4)

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen

04052010

04052030

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen

13022010

13022090

Margarine

15171010

15179010

Andere suiker, chemisch zuivere lactose

17025000

17029010

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

17041011

17041019

17041091

17041099

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

18061015

18061020

18061030

18061090

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries

19011000

19012000

19019011

19019019

19019099

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld

19021100

19021910

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

Tapioca en soortgelijke producten

19030000

Graanpreparaten

19041010

19041030

19041090

19042010

19042091

19042095

19042099

19049010

19049090

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren

19051000

19052010

19052030

19052090

19053011

19053019

19053030

19053051

19053059

19053091

19053099

19054010

19054090

19059010

19059020

19059030

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

Groenten, vruchten

20019040

Andere groenten

20041091

Andere groenten

20052010

Vruchten en andere eetbare plantendelen

20089985

20089991

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)

20098069

Extracten, essences en concentraten, van koffie

21011111

21011119

21011292

21011298

21012098

21013011

21013019

21013091

21013099

Gist, ook indien inactief

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen

21032000

Consumptie-ijs

21050010

21050091

21050099

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

21061020

21061080

21069010

21069020

21069098

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen

22029091

22029095

22029099

Tafelazijn, natuurlijke of verkregen uit azijnzuur

22090011

22090019

22090091

22090099

Acyclische alcoholen, alsmede halogeenderivaten daarvan

29054300

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

Mengsels van reukstoffen

33021010

33021021

33021029

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces

38091010

38091030

38091050

38091090

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen

38246011

38246019

38246091

38246099

Landbouwproducten (5)

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen

06031015 (11)

06031029 (11)

06031051 (11)

06031065 (11)

06039000 (11)

Vruchten, ook indien gestoomd of in water gekookt

08111090 (11)

Vruchten en andere eetbare plantendelen

20084051 (11)

20084059 (11)

20084071 (11)

20084079 (11)

20084091 (11)

20084099 (11)

20085061 (11)

20085069 (11)

20085071 (11)

20085079 (11)

20085092 (11)

20085094 (11)

20085099 (11)

20087061 (11)

20087069 (11)

20087071 (11)

20087079 (11)

20087092 (11)

20087094 (11)

20087099 (11)

20089259 (11)

20089272 (11)

20089274 (11)

20089278 (11)

20089298 (11)

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)

20091199 (11)

20094030 (11)

20097011 (11)

20097019 (11)

20097030 (11)

20097091 (11)

20097093 (11)

20097099 (11)

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen

22042179 (11)

22042180 (11)

22042183 (11)

22042184 (11)

Landbouwproducten (6)

Levende runderen

01029005

01029021

01029029

01029041

01029049

01029051

01029059

01029061

01029069

01029071

01029079

Vlees van runderen, vers of gekoeld

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

Vlees van runderen, bevroren

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

Eetbare slachtafvallen van runderen, van varkens, van schapen, van geiten

02061095

02062991

02062999

Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld

02102010

02102090

02109041

02109049

02109090

Melk en room, ingedikt

04021011

04021019

04021091

04021099

04022111

04022117

04022119

04022191

04022199

04022911

04022915

04022919

04022991

04022999

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir

04039011

04039013

04039019

04039031

04039033

04039039

Wei, ook indien ingedikt

04041002

04041004

04041006

04041012

04041014

04041016

04041026

04041028

04041032

04041034

04041036

04041038

04049021

04049023

04049029

04049081

04049083

04049089

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen

04051011

04051030

04051050

04051090

04052090

04059010

04059090

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen

06031011

06031013

06031021

06031025

06031053

Andere groenten, vers of gekoeld

07099060

Groenten, ook indien gestoomd of in water gekookt

07104000

Groenten, voorlopig verduurzaamd

07119030

Bananen, „plantains” daaronder begrepen, vers of gedroogd

08030019

Citrusvruchten, vers of gedroogd

08051001 (12)

08051005 (12)

08051009 (12)

08051011 (12)

08051015 (2)

08051019 (2)

08051021 (2)

08051025 (12)

08051029 (12)

08051031 (12)

08051033 (12)

08051035 (12)

08051037 (9) (12)

08051038 (9) (12)

08051039 (9) (12)

08051042 (9) (12)

08051044 (12)

08051046 (9) (12)

08051051 (2)

08051055 (2)

08051059 (2)

08051061 (2)

08051065 (2)

08051069 (2)

08053020 (2)

08053030 (2)

08053040 (2)

Druiven, rozijnen en krenten

08061040 (12)

Appelen, peren en kweeperen, vers

08081051 (12)

08081053 (12)

08081059 (12)

08081061 (12)

08081063 (12)

08081069 (12)

08081071 (12)

08081073 (12)

08081079 (12)

08081092 (12)

08081094 (12)

08081098 (12)

08082031 (12)

08082037 (12)

08082041 (12)

08082047 (12)

08082051 (12)

08082057 (12)

08082067 (12)

Maïs

10051090

10059000

Rijst

10061010

10061021

10061023

10061025

10061027

10061092

10061094

10061096

10061098

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

10063021

10063023

10063025

10063027

10063042

10063044

10063046

10063048

10063061

10063063

10063065

10063067

10063092

10063094

10063096

10063098

10064000

Graansorgho

10070010

10070090

Meel van granen, andere dan van tarwe of van mengkoren

11022010

11022090

11023000

Gries, griesmeel en pellets van granen

11031310

11031390

11031400

11032940

11032950

Op andere wijze bewerkte granen

11041950

11041991

11042310

11042330

11042390

11042399

11043090

Zetmeel; inuline

11081100

11081200

11081300

11081400

11081910

11081990

11082000

Tarwegluten, ook indien gedroogd

11090000

Andere bereidingen en conserven, van vlees, van slachtafvallen of van bloed

16025010

16029061

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose

17011110

17011190

17011210

17011290

17019100

17019910

17019990

Andere suiker, chemisch zuivere lactose

17022010

17022090

17023010

17023051

17023059

17023091

17023099

17024010

17024090

17026010

17026090

17029030

17029050

17029060

17029071

17029075

17029079

17029080

17029099

Groenten, vruchten en andere eetbare plantendelen

20019030

Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

20021010

20021090

20029011

20029019

20029031

20029039

20029091

20029099

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

20049010

Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

20056000

20058000

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta

20071010

20079110

20079130

20079910

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079951

20079955

20079958

Vruchten en andere eetbare plantendelen

20083055

20083075

20089251

20089276

20089292

20089293

20089294

20089296

20089297

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen)

20094093

20096011 (12)

20096019 (12)

20096051 (12)

20096059 (12)

20096071 (12)

20096079 (12)

20096090 (12)

20098071

20099049

20099071

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

21069030

21069055

21069059

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen

22042194

22042962

22042964

22042965

22042983

22042984

22042994

Vermout en andere wijn van verse druiven

22051010

22051090

22059010

22059090

Ethylalcohol, niet gedenatureerd

22071000

22072000

Ethylalcohol, niet gedenatureerd

22084010

22084090

22089091

22089099

Zemelen, slijpsel en andere resten

23021010

23021090

23022010

23022090

Afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen

23031011

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel

35051010

35051090

35052010

35052030

35052050

35052090

Landbouwproducten (7)

Kaas en wrongel

04062010

04064010

04064050

04069002

04069003

04069004

04069005

04069006

04069007

04069008

04069009

04069012

04069014

04069016

04069018

04069019

04069023

04069025

04069027

04069029

04069031

04069033

04069035

04069037

04069039

04069061

04069063

04069073

04069075

04069076

04069079

04069081

04069082

04069084

04069085

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen

22041011

22041091

22042111

22042112

22042113

22042117

22042118

22042119

22042122

22042124

22042126

22042127

22042128

22042132

22042134

22042136

22042137

22042138

22042142

22042143

22042144

22042146

22042147

22042148

22042162

22042166

22042167

22042168

22042169

22042171

22042174

22042176

22042177

22042178

22042187

22042188

22042189

22042191

22042192

22042193

22042195

22042196

22042197

22042912

22042913

22042917

22042918

22042942

22042943

22042944

22042946

22042947

22042948

22042971

22042972

22042981

22042982

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042993

22042995

22042996

22042997

Ethylalcohol, niet gedenatureerd

22082012

22082014

22082026

22082027

22082062

22082064

22082086

22082087

22083011

22083019

22083032

22083038

22083052

22083058

22083072

22083078

22089041

22089045

22089052

Voetnoten

(1)(16.5-15.9)

(2)(1.6-15.10)

(3)(1.1-31.5) met uitzondering van de variëteit „Emperor”

(4)De variëteit „Emperor” of (1.6-31.12)

(5)(1.1-31.3)

(6)(1.10-31.12)

(7)(1.4-31.12)

(8)(1.1-30.9)

(9)(16.10-31.5)

(10)(16.9-15.5)

(11)Op grond van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika wordt elk jaar de jaarlijkse groeifactor op de desbetreffende basishoeveelheden toegepast.

(12)Op grond van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Zuid-Afrika is het volledige specifieke recht verschuldigd indien de invoerprijs niet wordt bereikt.
Aanhangsel 8

Visserijproducten waarop artikel 6, lid 5, tijdelijk niet van toepassing is

Visproducten (1)

GN-code 96

Levende vis

03011090

03019200

03019911

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets

03021200

03023110

03023210

03023310

03023911

03023919

03026600

03026921

Bevroren vis, andere dan visfilets

03031000

03032200

03034111

03034113

03034119

03034212

03034218

03034232

03034238

03034252

03034258

03034311

03034313

03034319

03034921

03034923

03034929

03034941

03034943

03034949

03037600

03037921

03037923

03037929

Visfilets en ander visvlees

03041013

03042013

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld

19022010

Visproducten (2)

Levende vis

03019110

03019300

03019919

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets

03021110

03021900

03022110

03022130

03022200

03026200

03026300

03026520

03026550

03026590

03026911

03026919

03026931

03026933

03026941

03026945

03026951

03026985

03026986

03026992

03026999

03027000

Bevroren vis, andere dan visfilets

03032110

03032900

03033110

03033130

03033300

03033910

03037200

03037300

03037520

03037550

03037590

03037911

03037919

03037935

03037937

03037945

03037951

03037960

03037962

03037983

03037985

03037987

03037992

03037993

03037994

03037996

03038000

Visfilets en ander visvlees

03041019

03041091

03042019

03042021

03042029

03042031

03042033

03042035

03042037

03042041

03042043

03042061

03042069

03042071

03042073

03042087

03042091

03049010

03049031

03049039

03049041

03049045

03049057

03049059

03049097

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis

03054200

03055950

03055970

03056300

03056930

03056950

03056990

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers

03061110

03061190

03061210

03061290

03061310

03061390

03061410

03061430

03061490

03061910

03061990

03062100

03062210

03062291

03062299

03062310

03062390

03062410

03062430

03062490

03062910

03062990

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, levend, vers

03071090

03072100

03072910

03072990

03073110

03073190

03073910

03073990

03074110

03074191

03074199

03074901

03074911

03074918

03074931

03074933

03074935

03074938

03074951

03074959

03074971

03074991

03074999

03075100

03075910

03075990

03079100

03079911

03079913

03079915

03079918

03079990

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten

16041100

16041390

16041511

16041519

16041590

16041910

16041950

16041991

16041992

16041993

16041994

16041995

16041998

16042005

16042010

16042030

16043010

16043090

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren

16051000

16052010

16052091

16052099

16053000

16054000

16059011

16059019

16059030

16059090

Visproducten (3)

Levende vis:

03019190

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets

03021190

Bevroren vis, andere dan visfilets

03032190

Visfilets en ander visvlees

03041011

03042011

03042057

03042059

03049047

03049049

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten

16041311

Visproducten (4)

Levende vis

03019990

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets

03022190

03022300

03022910

03022990

03023190

03023290

03023390

03023991

03023999

03024005

03024098

03025010

03025090

03026110

03026130

03026190

03026198

03026405

03026498

03026925

03026935

03026955

03026961

03026975

03026987

03026991

03026993

03026994

03026995

Bevroren vis, andere dan visfilets

03033190

03033200

03033920

03033930

03033980

03034190

03034290

03034390

03034990

03035005

03035098

03036011

03036019

03036090

03037110

03037130

03037190

03037198

03037410

03037420

03037490

03037700

03037931

03037941

03037955

03037965

03037971

03037975

03037991

03037995

Visfilets en ander visvlees

03041031

03041033

03041035

03041038

03041094

03041096

03041098

03042045

03042051

03042053

03042075

03042079

03042081

03042085

03042096

03049005

03049020

03049027

03049035

03049038

03049051

03049055

03049061

03049065

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis

03051000

03052000

03053011

03053019

03053030

03053050

03053090

03054100

03054910

03054920

03054930

03054945

03054950

03054980

03055110

03055190

03055911

03055919

03055930

03055960

03055990

03056100

03056200

03056910

03056920

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, levend, vers

03061330

03061930

03062331

03062339

03062930

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten

16041210

16041291

16041299

16041412

16041414

16041416

16041418

16041490

16041931

16041939

16042070

Visproducten (5)

Vis, vers of gekoeld, andere dan visfilets

03026965

03026981

Bevroren vis, andere dan visfilets

03037810

03037890

03037981

Visfilets en ander visvlees

03042083

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten

16041319

16041600

16042040

16042050

16042090
Aanhangsel 9

Naburige ontwikkelingslanden

Voor de toepassing van artikel 6, lid 13, van bijlage II heeft de uitdrukking „naburig ontwikkelingsland dat geen ACS-staat is, maar tot een samenhangend geografisch gebied behoort” betrekking op de volgende landen:Afrika:

Algerije, Egypte, Libië, Marokko, Tunesië;

Caribisch gebied:

Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela.
Aanhangsel 10

Producten waarop de cumulatiebepalingen van artikel 2, lid 2, en artikel 6, leden 1 en 2, na 1 oktober 2015 van toepassing zijn en waarop de bepalingen van artikel 6, leden 5, 9 en 12, niet van toepassing zijnGN-code

Omschrijving

1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel

1704 90 99

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen):

– andere:

– – andere:

– – – andere:

– – – – andere:

– – – – – ander

1806 10 30

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd:

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 65 of meer doch minder dan 80 gewichtspercenten

1806 10 90

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:

– cacaopoeder, waaraan suiker of andere zoetstoffen zijn toegevoegd:

– – met een sacharosegehalte (het gehalte aan invertsuiker, berekend als sacharose, daaronder begrepen) of met een isoglucosegehalte, berekend als sacharose, van 80 of meer gewichtspercenten

1806 20 95

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten:

– andere bereidingen, hetzij in blokken of in staven, met een gewicht van meer dan 2 kg, hetzij in vloeibare toestand of in de vorm van pasta, poeder, korrels of dergelijke, in recipiënten of in andere verpakkingen, met een inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 2 kg:

– – andere:

– – – andere

1901 90 99

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen

– andere:

– – andere:

– – – andere

2101 12 98

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

– extracten, essences en concentraten, van koffie en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie:

– – preparaten op basis van extracten, essences of concentraten of op basis van koffie:

– – – andere

2101 20 98

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan:

– extracten, essences en concentraten, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van thee of van maté

– – preparaten:

– – – andere

2106 90 59

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– andere:

– – suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen:

– – – andere:

– – – – andere

2106 90 98

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen:

– andere:

– – andere:

– – – andere

3302 10 29

Mengsels van reukstoffen en mengsels (oplossingen in alcohol daaronder begrepen) op basis van een of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen, van de soort gebruikt als grondstof voor de industrie; andere bereidingen op basis van reukstoffen, van de soort gebruikt voor de vervaardiging van dranken:

– van de soort gebruikt in de voedingsmiddelen- of drankenindustrie:

– – van de soort gebruikt in de drankenindustrie:

– – – bereidingen die alle essentiële aromatische stoffen van een bepaalde drank bevatten:

– – – – andere:

– – – – – andere
Aanhangsel 11

Producten waarop de cumulatiebepalingen van artikel 2, lid 2, en artikel 6, leden 1 en 2, na 1 januari 2010 van toepassing zijn en waarop de bepalingen van artikel 6, leden 5, 9 en 12, niet van toepassing zijnGN-code

Omschrijving

ex10 06

Rijst, andere dan die bedoeld bij code 1006 10 10
Aanhangsel 12

Landen en gebieden overzee

In bijlage II wordt onder „landen en gebieden overzee” de hieronder genoemde landen en gebieden verstaan die zijn bedoeld in het vierde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap:

(Onverminderd het statuut van deze landen en gebieden of de ontwikkeling van dat statuut)

1.Land dat speciale banden heeft met het Koninkrijk Denemarken:

—Groenland.

2.Overzeese gebieden van de Franse Republiek:

—Nieuw-Caledonië en onderhorigheden,

—Frans-Polynesië,

—Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden,

—Wallis en Futuna.

3.Territoriale gemeenschappen van de Franse Republiek:

—Mayotte,

—Saint Pierre en Miquelon.

4.Overzeese landen die onder het Koninkrijk der Nederlanden vallen:

—Aruba,

—Nederlandse Antillen:

—Bonaire,

—Curaçao,

—Saba,

—Sint Eustatius,

—Sint Maarten.

5.Britse overzeese landen en gebieden:

—Anguilla,

—Caymaneilanden,

—Falklandeilanden,

—Zuid-Georgië en de Zuid-Sandwicheilanden,

—Montserrat,

—Pitcairn,

—Sint Helena, Ascension en Tristan da Cunha

—Brits Antarctica,

—Brits gebied in de Indische Oceaan,

—Turks- en Caicoseilanden,

—Britse Maagdeneilanden.(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3. Overeenkomt gewijzigd bij de Overeenkomst van 22 december 2005 (PB L 209 van 11.8.2005, blz. 27).

(2) PB L 311 van 4.12.1999, blz. 1. Overeenkomst gewijzigd bij het Aanvullend Protocol van 25 juni 2005 (PB L 68 van 15.3.2005, blz. 33).

(3) PB L 169 van 30.6.2005, blz. 1.

(4) PB L 82 van 22.3.1997, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 807/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

(5) Besluit 2007/627/EG van de Raad van 28 september 2007 waarbij Protocol 3 betreffende ACS-suiker bij de ACS-EEG-Overeenkomst van Lomé met de hierop betrekking hebbende verklaringen die aan die overeenkomst zijn gehecht, zoals overgenomen in Protocol 3 dat is gehecht aan bijlage V bij de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, namens de Gemeenschap wordt opgezegd jegens Barbados, Belize, de Republiek Congo, de Republiek Fiji-eilanden, de Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Republiek Madagaskar, de Republiek Malawi, de Republiek Mauritius, de Republiek Mozambique, de Republiek Oeganda, de Federatie Saint Kitts en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago, de Republiek Zambia en de Republiek Zimbabwe (PB L 255 van 29.9.2007, blz. 38).

(6) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11).

(7) PB L 348 van 21.12.2002, blz. 3.

(8) PB L 348 van 21.12.2002, blz. 5.

(9) PB L 316 van 2.12.2005, blz. 1.

(10) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1).

(11) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 96. Verordening ingetrokken vanaf 1 september 2008 bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(12) PB L 58 van 28.2.2006, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1260/2007 (PB L 283 van 27.10.2007, blz. 1).

(13) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).

(14) PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).

(15) PB L 349 van 31.12.1994, blz. 53. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2200/2004 (PB L 374 van 22.12.2004, blz. 1).

(16) Dit voorbeeld wordt slechts bij wijze van uitleg gegeven. Het is juridisch niet bindend.

(17) Zie aanvullende aantekening (GN) 4 b) bij hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur.

(18) Als de factuurverklaring door een daartoe gemachtigde exporteur in de zin van artikel 22 van deze bijlage wordt opgesteld, moet het machtigingsnummer van de vergunning van die exporteur hier worden ingevuld. Indien de factuurverklaring niet door een daartoe gemachtigde exporteur wordt opgesteld, worden de woorden tussen haakjes weggelaten of wordt niets ingevuld.

(19) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Als de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 41 van deze bijlage, moet de exporteur dit door middel van de letters „CM” duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt gesteld.

(20) Kan achterwege blijven indien deze gegevens al in het document zelf voorkomen.

(21) Zie artikel 19, lid 5, van de bijlage. Indien de exporteur niet behoeft te tekenen, behoeft ook diens naam niet te worden vermeld.

(22)

(23) De Gemeenschap, de lidstaat, de ACS-staat of het LGO. Bij vermelding van een ACS-staat of een LGO moet het douanekantoor in de Gemeenschap worden opgegeven waar de betrokken EUR.1-certificaten worden bewaard, alsmede het nummer van die certificaten en, indien mogelijk, het nummer van de desbetreffende aangifte ten invoer.

(24) Plaats en datum.

(25) Naam en functie in het bedrijf.

(26) Handtekening.

(27)

(28) De Gemeenschap, de lidstaat, de ACS-staat, het LGO of Zuid-Afrika.

(29) In alle gevallen een omschrijving geven. De omschrijving moet nauwkeurig zijn en voldoende bijzonderheden bevatten om de tariefindeling van de betrokken goederen mogelijk te maken.

(30) De douanewaarde alleen opgeven indien deze gevraagd wordt.

(31) Het land van oorsprong alleen opgeven indien dit gevraagd wordt. De opgegeven oorsprong moet een preferentiële oorsprong zijn; in alle andere gevallen moet als oorsprong „derde land” worden ingevuld.

(32) De tekst „en hebben in [de Gemeenschap] [de lidstaat] [de ACS-staat] [het LGO] [Zuid-Afrika] de volgende bewerkingen ondergaan …” dient op deze plaats te worden ingevoegd samen met een omschrijving van de uitgevoerde bewerkingen indien om deze informatie wordt verzocht.

(33) Plaats en datum.

(34) Naam en functie in het bedrijf.

(35) Handtekening