Home

Richtlijn 2007/53/EG van de Commissie van 29 augustus 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)

Richtlijn 2007/53/EG van de Commissie van 29 augustus 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang (Voor de EER relevante tekst)

2007L0053 — NL — 19.09.2007 — 000.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 2007/53/EG VAN DE COMMISSIE

van 29 augustus 2007

tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 226, 30.8.2007, p.19)


Gerectificeerd bij:
▼B

RICHTLIJN 2007/53/EG VAN DE COMMISSIE

van 29 augustus 2007

tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlage III aan de technische vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten (1), en met name op artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Fluorverbindingen zijn momenteel opgenomen in en onderworpen aan de beperkingen en voorwaarden van bijlage III, deel 1, bij Richtlijn 76/768/EEG. Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC) is van mening dat, als de enige bron van fluorideblootstelling tandpasta is die tussen 1 000 en 1 500 ppm fluoride bevat, er een minimaal risico bestaat dat kinderen jonger dan zes jaar fluorose ontwikkelen, op voorwaarde dat de tandpasta wordt gebruikt zoals aanbevolen. Daarom moeten de rangnummers 26 tot en met 43 en de rangnummers 47 en 56 van bijlage III, deel 1, dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(2)

Richtlijn 76/768/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

▼C1

1. De lidstaten dienen uiterlijk op 19 juni 2008 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 19 maart 2009.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

▼B

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE

Onder de rangnummers 26 tot en met 43 en de rangnummers 47 en 56 van deel 1 van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG wordt in kolom f de volgende tekst toegevoegd:

„Op het etiket van tandpasta met 0,1-0,15 % fluoride moet, tenzij erop staat dat de tandpasta niet bestemd is voor kinderen (bv. „uitsluitend voor volwassenen”), de volgende tekst worden aangebracht:

„Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een (tand)arts als uw kind fluoride in een andere vorm gebruikt.””.(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2007/22/EG van de Commissie (PB L 101 van 18.4.2007, blz. 11).