Home

Verordening (EG) n r. 234/2004 van de Raad van 10 februari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

Verordening (EG) n r. 234/2004 van de Raad van 10 februari 2004 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

2004R0234 — NL — 09.06.2010 — 007.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 234/2004 VAN DE RAAD

van 10 februari 2004

betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003

(PB L 040, 12.2.2004, p.1)

Gewijzigd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 234/2004 VAN DE RAAD

van 10 februari 2004

betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1030/2003DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,

Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB van de Raad van 10 februari 2004 betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Resolutie 1521 (2003) van 22 december 2003 besloot de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, op grond van hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties en gezien de veranderde omstandigheden in Liberia, met name het vertrek van de voormalige president Charles Taylor en de vorming van de nationale overgangsregering van Liberia, bepaalde beperkende maatregelen te wijzigen die ten aanzien van Liberia waren ingesteld bij de Resoluties 1343 (2001) van 7 maart 2001 en 1478 (2003) van 6 mei 2003 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(2)

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB voorziet in de tenuitvoerlegging van de maatregelen die zijn opgenomen in Resolutie 1521 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, met inbegrip van een verbod op technische bijstand in verband met militaire activiteiten en de invoer van ruwe diamanten uit Liberia en van rondhout en houtproducten van oorsprong uit dat land.

(3)

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/137/GBVB voorziet tevens in een verbod op diensten in verband met militaire activiteiten, en op financiële steun in verband met militaire activiteiten, hetgeen niet wordt genoemd in Resolutie 1521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad.

(4)

Enkele van de maatregelen als voorzien in de Resoluties 1343 (2001) en 1478 (2003) werden uitgevoerd door middel van Verordening (EG) nr. 1030/2003 van de Raad van 16 juni 2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen ten aanzien van Liberia (2). De wijzigingen op deze maatregelen vallen binnen het toepassingsgebied van het Verdrag, en derhalve is ter voorkoming van concurrentievervalsing communautaire wetgeving nodig om de betreffende besluiten van de Veiligheidsraad uit te voeren voor wat de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht te omvatten de grondgebieden van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de daarin vastgestelde voorwaarden.

(5)

Ter wille van de duidelijkheid dient er één enkele tekst te worden vastgesteld die alle desbetreffende bepalingen bevat en die in de plaats komt van Verordening (EG) nr. 1030/2003, die moet worden ingetrokken.

(6)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen als voorzien in deze verordening te waarborgen, dient de verordening op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:▼M8

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:

a)onder „technische bijstand” wordt verstaan elke technische ondersteuning in verband met reparaties, ontwikkeling, productie, assemblage, beproeving, onderhoud, of enige andere technische dienst, in de vorm van bijvoorbeeld instructies, advies, training, overdracht van praktische kennis of vaardigheden of adviesdiensten; „technische bijstand” omvat mondelinge vormen van bijstand;

b)onder „Sanctiecomité” wordt verstaan het comité dat bij punt 21 van Resolutie 521 (2003) van de VN-Veiligheidsraad is ingesteld.

Artikel 2

Er geldt een verbod op:

a)het direct of indirect verlenen van technische bijstand in verband met militaire activiteiten, waaronder de verstrekking, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapentuig en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en reserveonderdelen voor het bovengenoemde, aan niet-gouvernementele personen, entiteiten of lichamen in Liberia of voor gebruik in Liberia;

b)het direct of indirect verstrekken van financiering of financiële steun in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering, ten behoeve van de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en aanverwant materieel, of ten behoeve van de verlening van daarmee verband houdende technische bijstand, aan niet-gouvernementele personen, entiteiten of lichamen in Liberia of voor gebruik in Liberia; of

c)het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de onder a) en b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 3

1. In afwijking van artikel 2 mogen de bevoegde autoriteiten, aangegeven op de in bijlage I genoemde websites, van de lidstaat waar de dienstverlener is gevestigd vergunning verlenen voor het verstrekken van:

a)technische bijstand die uitsluitend bestemd is voor de ondersteuning van of het gebruik door de missie van de Verenigde Naties in Liberia; of

b)technische bijstand in verband met niet-dodelijke uitrusting, die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, mits de betrokken lidstaat het Sanctiecomité van deze technische bijstand vooraf in kennis heeft gesteld. Die kennisgevingen omvatten alle relevante gegevens, waaronder, indien van toepassing, de eindgebruiker, de voorgenomen leveringsdatum en de route van de zending.

2. De bevoegde autoriteiten beslissen per geval over aanvragen voor een vergunning, waarbij zij rekening houden met alle relevante overwegingen, met inbegrip van de criteria die zijn vastgesteld in Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (3). De bevoegde autoriteiten verlangen waarborgen tegen het misbruik van dergelijke vergunningen en treffen in voorkomend geval voorzieningen voor de terugzending van de geleverde wapens en het geleverde aanverwante materieel.

3. Er worden geen vergunningen afgegeven voor activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die van plan zijn de regering van Liberia enige bijstand, als omschreven in artikel 1, te verlenen in verband met militaire activiteiten, stellen de bevoegde autoriteit, aangegeven op de in bijlage I genoemde websites, van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn hiervan van tevoren in kennis. Deze kennisgeving bevat alle toepasselijke gegevens, waaronder in voorkomend geval de eindgebruiker, de voorgenomen datum van levering en de reisroute van de leveringen. De lidstaat in kwestie stelt onmiddellijk na ontvangst van de betrokken gegevens, het Sanctiecomité van die gegevens in kennis.

▼B

Artikel 5

Artikel 2 is niet van toepassing op beschermende kleding, waaronder scherfwerende vesten en militaire helmen, die door VN-personeel, personeel van de Europese Unie, de Gemeenschap of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk naar Liberia worden uitgevoerd.

Artikel 6

▼M6 —————

▼M4 —————

▼M6 —————

▼B

Artikel 7

Onverminderd de rechten en plichten van de lidstaten uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties, onderhoudt de Commissie alle noodzakelijke contacten met de bij paragraaf 21 van Resolutie 1521 (2003) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde commissie met het oog op de effectieve uitvoering van deze verordening.

Artikel 8

De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van de door hen krachtens deze verordening genomen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun ter beschikking staande en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.

▼M7

Artikel 8 bis

1. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen in, of door middel van de websites opgesomd in bijlage I.

2. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze verordening in kennis van hun bevoegde autoriteiten en brengen haar op de hoogte van eventuele wijzigingen.

▼B

Artikel 9

De Commissie wordt gemachtigd om:

a)bijlage I te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie;

b)de bijlagen II en III te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de eventuele veranderingen in de gecombineerde nomenclatuur.

Artikel 10

Deze verordening is van toepassing ongeacht de rechten en plichten uit hoofde van internationale overeenkomsten of contracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening werden gesloten, dan wel uit hoofde van licenties of vergunningen die vóór 13 februari 2004 werden toegekend.

Artikel 11

1. De lidstaten stellen regels vast met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

2. De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van de verordening onverwijld in kennis van deze regels; tevens stellen zij de Commissie in kennis van alle daaropvolgende wijzigingen.

Artikel 12

Deze verordening is van toepassing:

a)op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,

b)aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,

c)op alle zich elders bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn,

d)op elke volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, groep of entiteit,

e)op elke rechtspersoon, groep of entiteit die commercieel actief is in de Gemeenschap.

Artikel 13

Verordening (EG) nr. 1030/2003 wordt ingetrokken.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M7
BIJLAGE I

Websites voor informatie over de in de artikelen 3 en 4 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

BELGIË

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJE

http://www.mfa.government.bg

TSJECHIË

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DENEMARKEN

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRIEKENLAND

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANJE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IERLAND

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIË

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGARIJE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLAND

http://www.minbuza.nl/sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROEMENIË

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOWAKIJE

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

DG Buitenlandse betrekkingen

Directoraat A. Crisisplatform en beleidscoördinatie in het GBVB

Eenheid A2. Crisisbeheer en conflictpreventie

CHAR 12/106

B-1049 Brussel (België)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 295 55 85, 296 61 33

Fax: (32 2) 299 08 73.

▼B
BIJLAGE IIIn artikel 6, lid 1, bedoelde ruwe diamant

GN code

Omschrijving

7102 10 00

Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet, niet gesorteerd

7102 21 00

Industriediamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden

7102 31 00

Andere diamant, onbewerkt of enkel gezaagd, gekloofd of ruw gesneden

7105 10 00

Poeder en stof van diamant
BIJLAGE IIIIn artikel 6, lid 2, bedoeld rondhout en houtproducten

GN-code

Omschrijving

4401

Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of dergelijke vormen

4402

Houtskool (houtskool uit schalen van vruchten of van noten daaronder begrepen), ook indien samengeperst

4403

Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

4404

Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke; spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke

4405

Houtwol; houtmeel

4406

Houten dwarsliggers en wisselhouten

4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een dikte van meer dan 6 mm

4408

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen, platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm

4409

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden

4410

Spaanplaat en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenaamd oriented strand board en zogenaamd waferboard) van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen

4411

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen

4412

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout

4413

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen

4414

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke

4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laadplateaus, van hout; opzetranden voor laadborden, van hout

4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder begrepen

4417

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstelhouten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoenspanners, van hout

4418

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, panelen voor parketvloeren en dakspanen („shingles” en „shakes”), van hout

4419

Tafel- en keukengerei van hout

4420

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen, van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94

4421

Andere houtwaren

4701

Houtslijp

4702

Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”)

4703

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4 702

4704

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4 702

4705

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een chemische behandeling

9401 61

Andere zitmeubelen, met onderstel van hout

9401 69

Andere zitmeubelen met onderstel van hout zonder bekleding

9401 90 30

Delen van zitmeubelen van de soort gebruikt in luchtvoertuigen

9403 30

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren

9403 40

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens

9403 50

Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers

9403 60

Andere meubelen van hout

9406 00 20

Geprefabriceerde bouwwerken van hout

ex97 05

Verzamelobjecten van hout

ex97 06

Antiquiteiten van hout(1) Zie bladzijde 35 van dit Publicatieblad.

(2) PB L 150 van 18.6.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2061/2003 van de Commissie (PB L 308 van 25.11.2003, blz. 5).

(3) PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99.