Home

Verordening (EG) nr. 297/2003 van de Commissie van 17 februari 2003 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het tariefcontingent voor rundvlees van oorsprong uit Chili

Verordening (EG) nr. 297/2003 van de Commissie van 17 februari 2003 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het tariefcontingent voor rundvlees van oorsprong uit Chili

2003R0297 — NL — 01.07.2008 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING (EG) Nr. 297/2003 VAN DE COMMISSIE

van 17 februari 2003

tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het tariefcontingent voor rundvlees van oorsprong uit Chili

(PB L 043, 18.2.2003, p.26)

Gewijzigd bij:


Gerectificeerd bij:
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 297/2003 VAN DE COMMISSIE

van 17 februari 2003

tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het tariefcontingent voor rundvlees van oorsprong uit ChiliDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van de Commissie (2), en met name op artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van Besluit 2002/979/EG van de Raad van 18 november 2002 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van enkele bepalingen van de overeenkomst tot oprichting van een associatie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds (3) worden in afwachting van de inwerkingtreding van deze overeenkomst een aantal bepalingen ervan voorlopig toegepast. Hieronder valt ook artikel 71, lid 5, van de overeenkomst, op grond waarvan met ingang van 1 februari 2003 een tariefcontingent van 1 000 t rundvlees geopend wordt dat jaarlijks met 100 t verhoogd wordt.

(2)

Voor het beheer van het betrokken contingent moet gebruik worden gemaakt van invoercertificaten. Daartoe moeten, behoudens andersluidende bepalingen in deze verordening, de voorschriften worden toegepast van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2299/2001 (5), en van Verordening (EG) nr. 1445/95 van de Commissie van 26 juni 1995 houdende uitvoeringsbepalingen voor de invoer- en uitvoercertificatenregeling in de sector rundvlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/80 (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2492/2001 (7).

(3)

Chili heeft zich ertoe verbonden voor de betrokken producten echtheidscertificaten af te geven waaruit blijkt dat de producten van oorsprong uit Chili zijn. Het model en de gebruikswijze van deze certificaten moeten worden vastgesteld.

(4)

In Verordening (EG) nr. 936/97 van de Commissie van 27 mei 1997 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2002 (9), zijn voor verscheidene rundvleescontingenten echtheidscertificaten voor telkens op 1 juli ingaande perioden van twaalf maanden voorgeschreven. Met het oog op een uniform beheer moeten soortgelijke uitvoeringsbepalingen voor het contingent van rundvlees uit Chili worden vastgesteld.

(5)

Met het oog op een deugdelijk beheer van de invoer van de betrokken producten moet worden bepaald dat de invoercertificaten pas na verificatie van met name de gegevens op de echtheidscertificaten worden afgegeven.

(6)

Er dient op gewezen te worden dat ten gevolge van de vrijstelling van rechten die ingaat op 1 februari 2003, tot de volledige terugbetaling van de invoerrechten wordt overgegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 236 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Europees Parlement en de Raad (11), en het bepaalde in artikel 878 en volgende van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (12), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 444/2002 (13).

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

1. In het kader van het bij Besluit 2002/979/EG vastgestelde tariefcontingent mogen telkens voor een periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar de in bijlage I vermelde producten van oorsprong uit Chili overeenkomstig het bepaalde in deze verordening worden ingevoerd met vrijstelling van de in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde rechten.

De hoeveelheid in de eerste alinea bedoelde producten wordt in bijlage I voor elke invoerperiode aangegeven.

▼M3 —————

▼M3

Artikel 2

De Verordeningen (EG) nr. 1445/95 en (EG) nr. 1291/2000 en hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 1301/2006 (14) zijn van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening iets anders is bepaald.

▼B

Artikel 3

▼M3

1. De invoercertificaten verplichten tot invoer uit het aangegeven land. In vak 8 van de certificaataanvraag en het certificaat moet het land van oorsprong worden vermeld en moet de vermelding „ja” worden aangekruist..

▼C1

2. In vak 20 van de invoercertificaataanvraag en het invoercertificaat wordt als volgnummer 09.4181 vermeld en wordt een van de in bijlage I A opgenomen vermeldingen aangebracht.

▼B

Artikel 4

1. De in artikel 8 bedoelde instantie van afgifte stelt overeenkomstig artikel 7 een echtheidscertificaat op waarin verklaard wordt dat de producten van oorsprong uit Chili zijn.

▼M3

Het origineel en een naar behoren gewaarmerkt afschrift van dit certificaat worden aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat (hierna „de bevoegde autoriteit” genoemd) overgelegd bij de eerste aanvraag van een met dit echtheidscertificaat corresponderend invoercertificaat.

▼B

2. Binnen de grenzen van de in het echtheidscertificaat vermelde hoeveelheid kan dit certificaat voor de afgifte van meerdere invoercertificaten worden gebruikt. In dat geval wordt het echtheidscertificaat door de bevoegde autoriteit telkens voor de opgenomen hoeveelheid geviseerd.

3. Nadat de bevoegde autoriteit zich ervan vergewist heeft dat alle gegevens op het echtheidscertificaat overeenstemmen met de van de Commissie in de desbetreffende wekelijkse mededelingen ontvangen informatie, geeft zij het invoercertificaat onverwijld af. Wanneer de gegevens niet overeenstemmen, mag het invoercertificaat niet worden afgegeven.

Artikel 5

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 mag de bevoegde autoriteit een invoercertificaat afgeven in de onderstaande gevallen:

a)het origineel van het echtheidscertificaat is overgelegd, maar de informatie van de Commissie over dit certificaat is nog niet ontvangen;

b)het origineel van het echtheidscertificaat is niet overgelegd en de informatie van de Commissie over dit certificaat is nog niet ontvangen;

c)het origineel van het echtheidscertificaat is overgelegd en de informatie van de Commissie over dit certificaat is ontvangen, maar bepaalde gegevens stemmen niet overeen.

2. In de in lid 1 genoemde gevallen is, in afwijking van artikel 4, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1445/95, het bedrag van de voor de invoercertificaten te stellen zekerheid gelijk aan het bedrag dat voor de betrokken producten overeenstemt met het op de dag van de aanvraag van het invoercertificaat geldende volledige recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

Nadat, naar gelang van het geval, het origineel van het echtheidscertificaat en de informatie van de Commissie over dit certificaat zijn ontvangen en is gecontroleerd of de gegevens overeenstemmen, geven de lidstaten de in de eerste alinea bedoelde zekerheid vrij op voorwaarde dat voor hetzelfde invoercertificaat de in artikel 4, tweede streepje, van Verordening (EG) nr. 1445/95 bedoelde zekerheid gesteld wordt.

De indiening, bij de bevoegde autoriteit, van het origineel van het echtheidscertificaat vóór het einde van de geldigheidsduur van het betrokken invoercertificaat is voor de in de eerste alinea bedoelde zekerheid een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (15).

De niet-vrijgegeven bedragen van de in de eerste alinea bedoelde zekerheid worden verbeurd verklaard en gelden als betaling van douanerechten.

Artikel 6

De echtheidscertificaten en de invoercertificaten zijn drie maanden geldig vanaf de respectieve data van afgifte.

Ze kunnen echter niet langer geldig zijn dan tot en met 30 juni na de datum van afgifte.

Artikel 7

1. Van het in artikel 4 bedoelde echtheidscertificaat worden overeenkomstig het model in bijlage II een origineel en ten minste één afschrift opgesteld.

Het formaat ervan is circa 210 × 297 mm en het te gebruiken papier moet ten minste 40 g per m2 wegen.

2. De exemplaren worden gedrukt en ingevuld in een van de officiële talen van de Gemeenschap; bovendien mogen ze worden gedrukt en ingevuld in de officiële taal van Chili.

3. Aan elk echtheidscertificaat wordt door de in artikel 8 bedoelde instantie van afgifte een individueel volgnummer toegekend. De afschriften hebben hetzelfde volgnummer als het overeenkomstige origineel.

4. Het origineel en de afschriften van het echtheidscertificaat worden in machineschrift of met de hand ingevuld. Worden ze met de hand ingevuld, dan moet dit met zwarte inkt en in blokletters geschieden.

5. Het echtheidscertificaat is slechts geldig wanneer het naar behoren ingevuld en geviseerd is door de in artikel 8 bedoelde instantie van afgifte.

Het echtheidscertificaat is naar behoren geviseerd wanneer plaats en datum van afgifte zijn vermeld, het stempel van de instantie van afgifte is aangebracht en het is ondertekend door de daartoe gemachtigde personen.

Het stempel op het origineel van het echtheidscertificaat en op de afschriften ervan mag worden vervangen door een gedrukt zegel.

Artikel 8

1. De in bijlage III vermelde instantie die door Chili gemachtigd is echtheidscertificaten af te geven, hierna „instantie van afgifte” te noemen, moet:

a)zich ertoe verbinden de in de echtheidscertificaten vermelde gegevens te verifiëren;

b)zich ertoe verbinden de Commissie ten minste wekelijks alle nodige inlichtingen te verstrekken die nodig zijn voor de verificatie van de in de echtheidscertificaten vermelde gegevens.

2. De Commissie kan bijlage III herzien wanneer een instantie van afgifte niet langer erkend is, wanneer zij een van de door haar aangegane verplichtingen niet nakomt of wanneer een nieuwe instantie van afgifte wordt aangewezen.

Artikel 9

Overeenkomstig de door de Chileense autoriteiten meegedeelde informatie verstrekt de Commissie de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een specimen van de afdruk van het door de instantie van afgifte gebruikte stempel, alsook naam en handtekening van de voor het ondertekenen van de echtheidscertificaten gemachtigde personen.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1 is echter van toepassing met ingang van 1 februari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Producten waarop de in artikel 1 bedoelde tariefconcessie betrekking heeft:Volgnummer

GN-code

Omschrijving

Verminderings-percentage van de douanerechten

%

Hoeveelheid voor de periode van 1 februari tot en met 30 juni 2003

(in ton netto-productgewicht)

Jaarlijkse hoeveelheid van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004

(in ton netto-productgewicht)

Jaarlijkse verhoging vanaf 1 juli 2004

(in ton netto-productgewicht)

09.4181

0201 20

0201 30 00

0202 20

0202 30

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees (1)

100

416,667

1 050

100

(1)Als „bevroren vlees” geldt vlees dat in bevroren toestand in het douanegebied van de Gemeenschap wordt binnengebracht met een inwendige temperatuur van ten hoogste -12 °C.

▼C1
BIJLAGE I A

In artikel 3, lid 2, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars

:

Регламент (ЕО) № 297/2003

in het Spaans

:

Reglamento (CE) no 297/2003

in het Tsjechisch

:

Nařízení (ES) č. 297/2003

in het Deens

:

Forordning (EF) nr. 297/2003

in het Duits

:

Verordnung (EG) Nr. 297/2003

in het Ests

:

Määrus (EÜ) nr 297/2003

in het Grieks

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003

in het Engels

:

Regulation (EC) No 297/2003

in het Frans

:

Règlement (CE) no 297/2003

in het Italiaans

:

Regolamento (CE) n. 297/2003

in het Lets

:

Regula (EK) Nr. 297/2003

in het Litouws

:

Reglamentas (EB) Nr. 297/2003

in het Hongaars

:

297/2003/EK rendelet

in het Maltees

:

Regolament (KE) Nru 297/2003

in het Nederlands

:

Verordening (EG) nr. 297/2003

in het Pools

:

Rozporządzenie (WE) nr 297/2003

in het Portugees

:

Regulamento (CE) n.o 297/2003

in het Roemeens

:

Regulamentul (CE) nr. 297/2003

in het Slowaaks

:

Nariadenie (ES) č. 297/2003

in het Sloveens

:

Uredba (ES) št. 297/2003

in het Fins

:

Asetus (EY) N:o 297/2003

in het Zweeds

:

Förordning (EG) nr 297/2003

▼B
BIJLAGE II

image

▼M4
BIJLAGE III

Instantie die door Chili tot de afgifte van echtheidscertificaten gemachtigd is:

Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

Teatinos 20 — Oficina 55

Santiago

Chile(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 315 van 1.12.2001, blz. 39.

(3) PB L 352 van 30.12.2002, blz. 1.

(4) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.

(5) PB L 308 van 27.11.2001, blz. 19.

(6) PB L 143 van 27.6.1995, blz. 35.

(7) PB L 337 van 20.12.2001, blz. 18.

(8) PB L 137 van 28.5.1997, blz. 10.

(9) PB L 229 van 27.8.2002, blz. 7.

(10) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(11) PB L 311 van 12.12.2000, blz. 17.

(12) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(13) PB L 68 van 12.3.2002, blz. 11.

(14) PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(15) PB L 205 van 3.8.1985, blz. 5.