Home

Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

2002L0057 — NL — 25.01.2005 — 004.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD

van 13 juni 2002

betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen

(PB L 193, 20.7.2002, p.74)

Gewijzigd bij:
▼B

RICHTLIJN 2002/57/EG VAN DE RAAD

van 13 juni 2002

betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 69/208/EEG van de Raad van 30 juni 1969 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen (2) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (3). Codificatie van genoemde richtlijn is nodig om een duidelijk en rationeel geordende tekst te verkrijgen.

(2)

De voortbrenging van oliehoudende planten en vezelgewassen neemt een belangrijke plaats in de landbouw van de Gemeenschap in.

(3)

De bevredigende resultaten van de teelt van oliehoudende planten en vezelgewassen hangen grotendeels van het gebruik van geschikt zaad af.

(4)

De productiviteit van de teelt van oliehoudende planten en vezelgewassen in de Gemeenschap zal stijgen, indien de lidstaten uniforme en zo streng mogelijke regels toepassen bij de keuze van de tot de handel toegelaten rassen. Derhalve is bij Richtlijn 2002/53/EG van de Raad (4) een gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen vastgesteld.

(5)

Er dient voor de Gemeenschap een eenvormige keuringsregeling te worden opgesteld die berust op de ervaringen opgedaan bij het toepassen van de regelingen van de lidstaten en van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. In het kader van de consolidatie van de interne markt dient de communautaire regeling van toepassing te zijn op de productie met het oog op het in de handel brengen en op het in de handel brengen in de Gemeenschap, met uitsluiting van de mogelijkheid voor de lidstaten om hiervan eenzijdig af te wijken, mogelijkheid waardoor het vrije verkeer van zaaizaad en pootgoed in de Gemeenschap zou kunnen worden verhinderd.

(6)

Zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen mag in het algemeen slechts in de handel kunnen worden gebracht, indien het volgens de keuringsregeling officieel is onderzocht en goedgekeurd als basiszaad of gecertificeerd zaad of, voor bepaalde soorten, officieel is onderzocht en toegelaten als handelszaad. De keuze van de technische termen „basiszaad” en „gecertificeerd zaad” berust op een reeds bestaande internationale terminologie. Onder bepaalde voorwaarden moeten kwekerszaad van generaties die aan het basiszaad voorafgaan en niet-bewerkt zaad in de handel kunnen worden gebracht.

(7)

De communautaire bepalingen dienen niet van toepassing te zijn op zaad waarvan is aangetoond dat het bestemd is voor uitvoer naar derde landen.

(8)

Teneinde naast de genetische waarde de uitwendige hoedanigheden van zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen in de Gemeenschap te verbeteren, moeten bepaalde voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de mechanische zuiverheid en de kiemkracht.

(9)

Ter vastlegging van de identiteit van het zaad moeten communautaire bepalingen worden vastgesteld betreffende de verpakking, de bemonstering, de sluiting en de aanduiding. De etiketten moeten hiertoe de voor de uitoefening van het officiële toezicht alsmede voor de voorlichting van de gebruiker noodzakelijke gegevens vermelden en moeten, wat het goedgekeurde zaad van de verschillende categorieën betreft, het communautaire karakter van de goedkeuring tot uitdrukking brengen.

(10)

Er dienen regels te worden vastgesteld die betrekking hebben op het in de handel brengen van chemisch behandeld zaad en van voor biologische teelt geschikt zaad, alsmede regels voor de instandhouding van plantaardige genetische bronnen, met het oog op de instandhouding, door gebruik in situ, van rassen die met genetische erosie worden bedreigd.

(11)

Afwijkingen moeten onder bepaalde voorwaarden worden toegestaan, zonder aan het bepaalde in artikel 14 van het Verdrag afbreuk te doen. De lidstaten die van die afwijkingen gebruikmaken, moeten elkaar voor de controle wederzijdse administratieve bijstand verlenen.

(12)

De lidstaten moeten passende controlemaatregelen vaststellen teneinde te waarborgen dat bij het in de handel brengen is voldaan aan de voorwaarden betreffende de kwaliteit van het zaad en aan de bepalingen betreffende de waarborging van de identiteit.

(13)

Zaad dat aan deze voorwaarden voldoet mag, onverminderd de toepassing van artikel 30 van het Verdrag, slechts worden onderworpen aan de beperkingen ten aanzien van het in de handel brengen die in de communautaire bepalingen zijn opgenomen.

(14)

Het is noodzakelijk om onder bepaalde voorwaarden zaad goed te keuren dat in een ander land is vermeerderd, uitgaande van in een lidstaat goedgekeurd basiszaad zoals het in die lidstaat vermeerderde zaad.

(15)

Er dient te worden bepaald dat zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen dat in derde landen is geoogst, in de Gemeenschap slechts in de handel mag worden gebracht, indien het dezelfde waarborgen biedt als in de Gemeenschap officieel goedgekeurd of officieel als handelszaad toegelaten zaad dat beantwoordt aan de communautaire bepalingen.

(16)

Voor perioden waarin de voorziening met gecertificeerd zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen van verschillende categorieën of met handelszaad op moeilijkheden stuit, dient tijdelijk zaad te worden toegelaten waaraan minder strenge eisen zijn gesteld, zowel als zaad van rassen die noch in de gemeenschappelijke rassenlijst noch in een nationale rassenlijst voorkomen.

(17)

Het verdient aanbeveling, teneinde de technische methoden voor de keuring in de lidstaten te harmoniseren en over mogelijkheden te beschikken voor een vergelijking tussen het in de Gemeenschap goedgekeurde zaad en het uit derde landen afkomstige zaad, in de lidstaten communautaire vergelijkingsproeven vast te leggen voor een jaarlijkse nacontrole van het goedgekeurde zaad van verschillende categorieën.

(18)

Het is gewenst dat tijdelijke experimenten kunnen worden opgezet om betere alternatieven voor sommige bepalingen van de onderhavige richtlijn te vinden.

(19)

Indien in een lidstaat bepaalde zaadsoorten normaal niet worden vermeerderd en verhandeld, dient te worden voorzien in de mogelijkheid, deze lidstaat van de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn op de betrokken soorten vrij te stellen.

(20)

De voor uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(21)

Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen van de lidstaten wat de omzettingstermijnen van de in bijlage VI, deel B, genoemde richtlijnen betreft,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:Artikel 1

Deze richtlijn heeft betrekking op de productie met het oog op het in de handel brengen en het in de handel brengen binnen de Gemeenschap van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen dat voor landbouwproductie, met uitzondering van sierdoeleinden, bestemd is.

Deze richtlijn geldt niet voor zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen waarvan is aangetoond dat het bestemd is voor uitvoer naar derde landen.

Artikel 2

1. In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder

a)

In de handel brengen :

de verkoop, het bezit met het oog op de verkoop, het aanbieden voor verkoop en iedere beschikbaarstelling, levering of overdracht van zaaizaad aan derden met het oog op commercieel gebruik, tegen of zonder vergoeding.

Onder „in de handel brengen” wordt niet verstaan de handel in zaaizaad die niet is gericht op commercieel gebruik van het ras, zoals de volgende handelingen:

—beschikbaarstellen van zaaizaad van officiële onderzoeks- en controle-instanties;

—levering van zaaizaad aan verleners van diensten voor verwerking of verpakking, voorzover de verlener van diensten geen rechten op het geleverde zaaizaad verwerft.

Onder „in de handel brengen” wordt niet verstaan het leveren van zaaizaad onder bepaalde voorwaarden aan verleners van diensten voor de productie van bepaalde landbouwgrondstoffen voor industriële doeleinden, of voor vermeerdering van zaaizaad voor dat doel, voorzover de dienstverlener geen rechten op het geleverde zaaizaad of op de opbrengst van de oogst verwerft. De leverancier van het zaaizaad verstrekt de certificeringsdienst een afschrift van de betrokken delen van het contract met de dienstverlener, en daarin wordt vermeld aan welke normen en voorwaarden het verstrekte zaaizaad op dat moment voldoet.

De voorwaarden voor de uitvoering van deze bepaling worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

b)

Oliehoudende planten en vezelgewassen :

planten van de volgende geslachten en soorten:Arachis hypogaea L.

Aardnoot

Brassica juncea (L.) en Czernj en Cosson

Sareptamosterd

Brassica napus L. (partim)

Koolzaad

Brassica nigra (L.) Koch

Bruine mosterd

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Raapzaad

Cannabis sativa L.

Hennep

Carthanus tinctorius L.

Saffloer

Carum carvi L.

Karwij

Glycine max (L.) Merr.

Soja

Gossypium spp.

Katoen

Helianthus annuus L.

Zonnebloem

Linum usitatissimum L.

Vezelvlas, oliehoudend vlas

Papaver somniferum L.

Blauumaanzaad

Sinapis alba L.

Gele mosterd

c)

Basiszaad (andere rassen dan hybriden) :

zaad

▼B

i)dat is voortgebracht onder de verantwoordelijkheid van de kweker volgens de regels voor de stelselmatige instandhouding met betrekking tot het ras;

ii)dat bestemd is voor de voortbrenging van zaad, hetzij van de categorie gecertificeerd zaad, hetzij van de categorieën gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering of gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering, dan wel in voorkomend geval, gecertificeerd zaad van de derde vermeerdering;

iii)dat, behoudens het bepaalde in artikel 5, voldoet aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iv)waarvan bij een officieel onderzoek of, onder de in bijlage II vastgestelde voorwaarden, hetzij bij een officieel onderzoek, hetzij bij een onderzoek onder officieel toezicht, is gebleken dat het aan de in i), ii) en iii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

d)

Basiszaad (hybriden) :

1.Basiszaad van ingeteelde stammen: zaad

i)dat, behoudens het bepaalde in artikel 5, voldoet aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

ii)waarvan bij een officieel onderzoek of, onder de in bijlage II vastgestelde voorwaarden, hetzij bij een officieel onderzoek, hetzij bij een onderzoek onder officieel toezicht, is gebleken dat het aan de in i) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

2.Basiszaad van enkele hybriden: zaad

i)dat bestemd is voor de voortbrenging van drieweg-hybriden of dubbele hybriden,

ii)dat, behoudens het bepaalde in artikel 5, voldoet aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iii)waarvan bij een officieel onderzoek of, onder de in bijlage II vastgestelde voorwaarden, hetzij bij een officieel onderzoek, hetzij bij een onderzoek onder officieel toezicht, is gebleken dat het aan de in i) en ii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

e)

Gecertificeerd zaad (raapzaad, sareptamosterd, koolzaad, bruine mosterd, tweehuizige hennep, saffloer, karwij, zonnebloem, blauwmaanzaad, gele mosterd) :

zaad

i)dat rechtstreeks afkomstig is van basiszaad of, op verzoek van de kweker, van zaad van een aan het basiszaad voorafgaande generatie dat kan voldoen aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat het hieraan voldoet;

ii)dat bestemd is voor het telen van oliehoudende planten en vezelgewassen met andere doeleinden dan de voortbrenging van zaaizaad;

iii)dat, behoudens het bepaalde in artikel 5, onder b), voldoet aan de in de bijlagen I en II voor gecertificeerd zaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iv)waarvan bij een officieel onderzoek of bij een onderzoek onder officieel toezicht is gebleken dat het aan de in i), ii) en iii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

f)

Gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering (aardnoten, eenhuizige hennep, vezelvlas, oliehoudend vlas, soja, katoen) :

zaad

i)dat rechtstreeks afkomstig is van basiszaad of, op verzoek van de kweker, van zaad van een aan het basiszaad voorafgaande generatie dat kan voldoen aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat het hieraan voldoet;

ii)dat bestemd is voor de voortbrenging van zaad van de categorie gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering dan wel, in voorkomend geval, van de categorie gecertificeerd zaad van de derde vermeerdering, of voor het telen van oliehoudende planten en vezelgewassen met andere doeleinden dan de voortbrenging van zaaizaad;

iii)dat voldoet aan de in de bijlagen I en II voor gecertificeerd zaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iv)waarvan bij een officieel onderzoek of bij een onderzoek onder officieel toezicht is gebleken dat het aan de in i), ii) en iii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

g)

Gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering (aardnoten, vezelvlas, oliehoudend vlas, soja, katoen) :

zaad

i)dat rechtstreeks afkomstig is van basiszaad, van gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering of, op verzoek van de kweker, van zaad van een aan het basiszaad voorafgaande generatie dat kan voldoen aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat het hieraan voldoet;

ii)dat bestemd is voor het telen van oliehoudende planten en vezelgewassen met andere doeleinden dan de voortbrenging van zaaizaad dan wel, in voorkomend geval, voor het telen van de categorie gecertificeerd zaad van de derde vermeerdering:

iii)dat voldoet aan de in de bijlagen I en II voor gecertificeerd zaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iv)waarvan bij een officieel onderzoek of bij een onderzoek onder officieel toezicht is gebleken dat het aan de in i), ii) en iii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

h)

Gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering (eenhuizige hennep) :

zaad

i)dat rechtstreeks afkomstig is van gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering en dat inzonderheid met het oog op de voortbrenging van gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering is verkregen en officieel is gecontroleerd;

ii)dat bestemd is voor het telen van hennep die in de bloeitijd moet worden geoogst;

iii)dat voldoet aan de in de bijlagen I en II voor gecertificeerd zaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iv)waarvan bij een officieel onderzoek of bij een onderzoek onder officieel toezicht is gebleken dat het aan de in i), ii) en iii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

i)

Gecertificeerd zaad van de tweede vermeerdering (eenhuizige hennep) :

zaad

i)dat rechtstreeks afkomstig is van basiszaad, van gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering of, op verzoek van de kweker, van zaad van een aan het basiszaad voorafgaande generatie dat kan voldoen aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat het hieraan voldoet;

ii)dat bestemd is voor het telen van oliehoudende planten en vezelgewassen met andere doeleinden dan de voortbrenging van zaaizaad;

iii)dat voldoet aan de in de bijlagen I en II voor gecertificeerd zaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iv)waarvan bij een officieel onderzoek of bij een onderzoek onder officieel toezicht is gebleken dat het aan de in i), ii) en iii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

j)

Handelszaad :

zaad

i)dat soortecht is;

ii)dat, behoudens het bepaalde in artikel 5, onder b), voldoet aan de in bijlage II voor handelszaad opgesomde voorwaarden en

▼M4

iii)waarvan bij een officieel onderzoek of bij een onderzoek onder officieel toezicht is gebleken dat het aan de in i) en ii) vastgestelde voorwaarden voldoet.

▼B

k)

Officiële maatregelen :

maatregelen die genomen zijn

i)door de autoriteiten van een staat, of

ii)onder verantwoordelijkheid van een staat, door publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen, of

iii)voor hulpwerkzaamheden, eveneens onder toezicht van een staat, door beëdigde natuurlijke personen,

mits de onder ii) en iii) genoemde personen geen bijzonder voordeel ontlenen aan het resultaat van deze maatregelen.

2. Wijzigingen in de in lid 1, onder b), bedoelde soortenlijst worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

3. Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kan worden gespecificeerd en bepaald welke typen rassen, met inbegrip van de kruisingspartners, in aanmerking komen voor goedkeuring volgens het bepaalde in deze richtlijn.

▼M1

3 bis. Wijzigingen in lid 1, onder c) en onder d), met het oog op de opneming in de werkingssfeer van de richtlijn van hybriden van oliehoudende planten en vezelgewassen, andere dan zonnebloemhybriden, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 25, lid 2.

▼B

4. De lidstaten mogen:

a)voor zaad van vlas verscheidene generaties in de categorie basiszaad opnemen en deze categorie naar generatie onderverdelen;

b)bepalen dat voor Brassica napus het officiële onderzoek teneinde vast te stellen of aan de in bijlage II, deel I, punt 4, genoemde voorwaarden is voldaan, niet bij alle partijen wordt verricht, behoudens indien eraan wordt getwijfeld dat aan deze voorwaarde is voldaan.

▼M4

5. Het onderzoek onder officieel toezicht als bedoeld in lid 1, onder c), iv), lid 1, onder d), punt 1, ii), lid 1, onder d), punt 2, iii), lid 1, onder e), iv), lid 1, onder f), iv), lid 1, onder g), iv), lid 1, onder h), iv), lid 1, onder i), iv) en lid 1, onder j), iii) moet aan de volgende eisen voldoen:

A.Veldkeuring

a)De keurmeesters:

i)moeten over de nodige technische vakbekwaamheid beschikken;

ii)mogen geen persoonlijk voordeel halen uit de door hen uitgevoerde keuringen;

iii)moeten officieel zijn erkend door de voor certificering bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat, waarbij deze erkenning ofwel de beëdiging van de keurmeesters moet omvatten, dan wel een door de keurmeesters ondertekende verklaring dat zij zich ertoe verbinden de regels inzake officiële onderzoeken in acht te nemen;

iv)moeten de keuringen onder officieel toezicht uitvoeren overeenkomstig de regels die voor officiële keuringen gelden.

b)Het te keuren zaadgewas moet worden geproduceerd uit zaad waarop een officiële nacontrole is uitgevoerd waarvan de resultaten bevredigend waren.

c)Een gedeelte van de zaadgewassen wordt door officiële keurmeesters gecontroleerd. Dat gedeelte is ten minste 5 %.

d)Een gedeelte van de monsters van het van de zaadgewassen geoogste zaad wordt gebruikt voor officiële nacontrole en, zo nodig, voor officiële laboratoriumtests om de rasechtheid en -zuiverheid van het zaad te controleren.

e)De lidstaten stellen regels vast betreffende de straffen die van toepassing zijn op overtredingen van de nationale bepalingen inzake onder officieel toezicht verrichte onderzoeken die krachtens deze richtlijn zijn vastgesteld. De straffen moeten doeltreffend, evenredig en ontmoedigend zijn. Een straf kan intrekking inhouden van de onder a), punt iii), bedoelde erkenning van de officieel erkende keurmeesters die schuldig worden bevonden aan, bewust of door nalatigheid, overtreden van de regels betreffende de officiële onderzoeken. De lidstaten zien erop toe dat bij dergelijke overtredingen de certificering van het betrokken onderzochte zaad nietig wordt verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad nog steeds aan alle eisen terzake voldoet.

B.Zaadcontrole

a)Zaadcontrole wordt verricht in laboratoria voor zaadcontrole die daartoe onder de in b) tot en met d) bedoelde voorwaarden door de voor certificering bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat zijn erkend.

b)Het zaadcontrolelaboratorium moet een leidinggevend zaadcontroleur in dienst hebben die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de technische werkzaamheden van het laboratorium; deze zaadcontroleur moet over de vereiste bekwaamheid beschikken om in technisch opzicht een zaadcontrolelaboratorium te leiden.

De zaadanalisten van het laboratorium moeten over de nodige technische bekwaamheid beschikken, die is verworven in opleidingscursussen die onder de voor officiële zaadanalisten geldende voorwaarden zijn georganiseerd, en die met officiële examens zijn afgesloten.

De lokalen waarin en de installaties waarmee het zaad door het laboratorium wordt behandeld, moeten officieel volgens de voor zaadcertificering bevoegde autoriteit voldoen voor de zaadcontrole waarvoor het laboratorium is erkend.

Zaadcontrole moet volgens de gangbare internationale methoden worden verricht.

c)Het zaadcontrolelaboratorium moet:

i)een onafhankelijk laboratorium zijn;

of

ii)tot een zaadbedrijf behoren.

In het in ii) bedoelde geval mag het laboratorium alleen zaadcontrole verrichten op partijen zaad die worden geproduceerd ten behoeve van het zaadbedrijf waartoe het laboratorium behoort, tenzij tussen dit zaadbedrijf, degene die de certificering heeft aangevraagd en de voor zaadcertificering bevoegde autoriteit anders is overeengekomen.

d)De voor zaadcertificering bevoegde autoriteit oefent op de door het laboratorium uitgevoerde zaadcontroles deugdelijk toezicht uit.

e)Voor de doeleinden van het onder d) bedoelde toezicht wordt een percentage van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad aan een officiële zaadcontrole onderworpen. Dit percentage moet in beginsel zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggenomen. Het percentage bedraagt ten minste 5 %.

f)De lidstaten stellen regels vast betreffende de straffen die van toepassing zijn op overtredingen van de nationale bepalingen inzake onder officieel toezicht verrichte onderzoeken die krachtens deze richtlijn zijn vastgesteld. De straffen moeten doeltreffend, evenredig en ontmoedigend zijn. Een sanctie kan intrekking inhouden van de onder a) bedoelde erkenning van de officieel erkende zaadcontrolelaboratoria die schuldig worden bevonden aan, bewust of door nalatigheid, overtreden van de regels betreffende de officiële onderzoeken. De lidstaten zien erop toe dat bij dergelijke overtredingen de certificering van het betrokken onderzochte zaad nietig wordt verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad nog steeds aan alle eisen terzake voldoet.

▼B

6. Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kunnen nadere regels worden vastgesteld voor de onderzoeken onder officieel toezicht.

▼M4 —————

▼B

Artikel 3

1. De lidstaten schrijven voor dat zaad van:

Brassica napus L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim) — Vezelvlas

slechts in de handel mag worden gebracht, indien het officieel is goedgekeurd als basiszaad of gecertificeerd zaad.

2. De lidstaten schrijven voor dat zaad van andere soorten oliehoudende planten en vezelgewassen dan die welke worden opgesomd in lid 1, slechts in de handel mag worden gebracht, indien het hetzij officieel als basiszaad of gecertificeerd zaad goedgekeurd zaad, hetzij handelszaad betreft.

3. Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kan worden voorgeschreven dat zaad van andere soorten oliehoudende planten en vezelgewassen dan die welke worden opgesomd in lid 1, met ingang van bepaalde data slechts in de handel mag worden gebracht, indien het officieel is goedgekeurd als basiszaad of als gecertificeerd zaad.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat het officiële zaadonderzoek plaatsvindt volgens de gebruikelijke internationale methoden, voorzover die methoden bestaan.

Artikel 4

In afwijking van het bepaalde in artikel 3, leden 1 en 2, schrijven de lidstaten voor dat

—kwekerszaad van generaties die aan het basiszaad voorafgaan en

—niet-bewerkt zaad dat in de handel wordt gebracht met het oog op bewerking, voorzover de identiteit van dit zaad wordt gewaarborgd,

—in de handel mogen worden gebracht.

Artikel 5

De lidstaten mogen, in afwijking van artikel 3, machtiging verlenen tot:

a)officiële goedkeuring en het in de handel brengen van basiszaad dat niet voldoet aan de in bijlage II opgesomde voorwaarden met betrekking tot de kiemkracht; daartoe worden alle dienstige maatregelen getroffen, opdat de leverancier een bepaalde kiemkracht waarborgt die hij bij het in de handel brengen vermeldt op een speciaal etiket met zijn naam en adres en het nummer van de partij;

b)officiële goedkeuring of toelating en het in de handel brengen tot en met de eerste commerciële afnemer, in het belang van een snelle voorziening van zaad, van basiszaad, gecertificeerd zaad van alle soorten, of handelszaad, waarbij het officiële onderzoek in verband met de in bijlage II opgesomde voorwaarden met betrekking tot de kiemkracht nog niet voltooid is. De goedkeuring of toelating geschiedt uitsluitend indien een verslag van de voorlopige analyse van het zaad wordt overgelegd en indien de naam en het adres van de eerste afnemer worden vermeld; alle dienstige maatregelen worden getroffen, opdat de leverancier de kiemkracht waarborgt die is vastgesteld bij de voorlopige analyse; de aanduiding van deze kiemkracht moet bij het in de handel brengen voorkomen op een speciaal etiket met de naam en het adres van de leverancier en het nummer van de partij.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op zaad dat wordt ingevoegd uit derde landen, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 18 betreffende de vermeerdering buiten de Gemeenschap.

De lidstaten die gebruikmaken van de onder a) of b) bedoelde afwijking verlenen elkaar voor de controle administratieve bijstand.

Artikel 6

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, leden 1 en 2, kunnen de lidstaten aan op hun grondgebied gevestigde producenten toestemming verlenen om

a)kleine hoeveelheden zaad voor wetenschappelijke of kweekdoeleinden in de handel te brengen;

b)passende hoeveelheden zaad voor andere onderzoeks- of beproevingsdoeleinden in de handel te brengen, voorzover het gaat om zaad van een ras waarvoor in de betrokken lidstaat een aanvraag tot opneming op de rassenlijst is ingediend.

In het geval van genetisch gemodificeerd materiaal mag daarvoor alleen toestemming worden verleend als alle passende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van negatieve effecten voor de volksgezondheid en het milieu. Voor de milieurisicobeoordeling die in dit verband uitgevoerd moet worden, is artikel 7, lid 4, van Richtlijn 2002/53/EG van overeenkomstige toepassing.

2. De doeleinden waarvoor de in lid 1, onder b), bedoelde toestemming mag worden verleend, de voorschriften voor de etikettering van de verpakking alsmede de hoeveelheden waarvoor en de voorwaarden waaronder de lidstaten deze toestemming mogen verlenen, worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

3. Toestemmingen die vóór 14 december 1998 door de lidstaten aan op hun grondgebied gevestigde producenten voor de in lid 1 genoemde doeleinden zijn verleend, blijven in afwachting van de vaststelling van de in lid 2 bedoelde bepalingen van kracht. Daarna moeten al deze toestemmingen voldoen aan de overeenkomstig lid 2 vastgestelde bepalingen.

Artikel 7

De lidstaten mogen voor hun eigen productie, wat de in de bijlagen I en II opgesomde voorwaarden betreft, aanvullende voorwaarden of strengere voorwaarden stellen voor de goedkeuring alsmede voor het onderzoek van handelszaad.

Artikel 8

De lidstaten schrijven voor dat de eventueel vereiste beschrijving van de genealogische bestanddelen op verzoek van de kweker geheim wordt gehouden.

Artikel 9

▼M4

1. De lidstaten schrijven voor dat bij de uitoefening van de controle van de rassen, bij het onderzoek van het zaad met het oog op goedkeuring en bij het onderzoek van handelszaad, de bemonstering officieel of onder officieel toezicht geschiedt volgens geschikte methoden. Zaadbemonstering met het oog op de in artikel 22 bedoelde controles moet echter officieel geschieden.

▼M4

1 bis. De in lid 1 bedoelde zaadbemonstering onder officieel toezicht moet aan de volgende eisen voldoen:

a)Zaadbemonstering wordt verricht door monsternemers die daartoe onder de in b), c) en d) bedoelde voorwaarden door de voor zaadcertificering bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat zijn gemachtigd,

b)Monsternemers moeten over de nodige technische bekwaamheid beschikken, die is verworven in opleidingscursussen die onder de voor officiële monsternemers geldende voorwaarden zijn georganiseerd en die met officiële examens zijn afgesloten.

Zaadbemonstering moet volgens de gangbare internationale methoden worden verricht.

c)Monsternemers zijn:

i)onafhankelijke natuurlijke personen;

ii)personen die in dienst zijn van natuurlijke personen of van rechtspersonen, die niet betrokken zijn bij de productie, de teelt, de bewerking van of de handel in zaad;

of

iii)personen die in dienst zijn van natuurlijke personen of van rechtspersonen, die zaad produceren, telen of bewerken dan wel in zaad handelen.

In het in iii) bedoelde geval mag een monsternemer alleen monsters nemen van partijen zaad die ten behoeve van zijn werkgever worden geproduceerd, tenzij tussen zijn werkgever, degene die de certificering heeft aangevraagd en de voor zaadcertificering bevoegde instantie anders is overeengekomen.

d)De voor zaadcertificering bevoegde autoriteit oefent op de door de monsternemers verrichte bemonsteringen deugdelijk toezicht uit. Bij automatische bemonstering moeten passende procedures worden gevolgd en moet officieel toezicht worden uitgeoefend.

e)Voor de doeleinden van het onder d) bedoelde toezicht worden van een percentage van de voor officiële certificering geleverde partijen zaad door officiële monsternemers steekproefsgewijs monsters genomen. Dit percentage moet in beginsel zo gelijkmatig mogelijk worden gespreid over de natuurlijke personen en over de rechtspersonen die zaad voor certificering leveren, en over de geleverde rassen, maar de monsters mogen ook zodanig worden gekozen dat specifieke twijfel wordt weggenomen. Het percentage bedraagt ten minste 5 %. Deze steekproefsgewijze bemonstering is niet van toepassing op automatische bemonstering.

De lidstaten vergelijken de officieel genomen zaadmonsters met die welke onder officieel toezicht van dezelfde partij zaad zijn genomen.

f)De lidstaten stellen regels vast betreffende de straffen die van toepassing zijn op overtredingen van de nationale bepalingen inzake onder officieel toezicht verrichte onderzoeken die krachtens deze richtlijn zijn vastgesteld. De straffen moeten doeltreffend, evenredig en ontmoedigend zijn. Een sanctie kan intrekking inhouden van de in onder a), bedoelde erkenning van de officiële monsternemers die schuldig worden bevonden aan, bewust of door nalatigheid, overtreden van de regels betreffende de officiële onderzoeken. De lidstaten zien erop toe dat bij dergelijke overtredingen de certificering van het bemonsterde zaad nietig wordt verklaard, tenzij kan worden aangetoond dat het zaad nog steeds aan alle eisen terzake voldoet.

1 ter. Volgens de in artikel 25, lid 2, vastgelegde procedure kunnen nadere regels worden vastgesteld voor zaadbemonstering onder officieel toezicht..

▼B

2. Bij het onderzoek van het zaad voor de goedkeuring en bij het onderzoek van het handelszaad geschiedt de bemonstering uit homogene partijen; het maximumgewicht van een partij en het minimumgewicht van een monster worden in bijlage III vermeld.

Artikel 10

1. De lidstaten schrijven voor dat basiszaad, gecertificeerd zaad van alle soorten en handelszaad slechts in de handel mogen worden gebracht in voldoende homogene partijen en in een gesloten verpakking, die overeenkomstig de artikelen 11 en 12 is voorzien van een sluitingssysteem en een aanduiding.

2. De lidstaten mogen afwijkingen van lid 1 vaststellen voor het in de handel brengen van kleine hoeveelheden ten behoeve van de laatste gebruiker wat verpakking, sluitingssysteem en aanduiding betreft.

Artikel 11

1. De lidstaten schrijven voor dat verpakkingen van basiszaad, gecertificeerd zaad van alle soorten en handelszaad officieel of onder officieel toezicht zodanig worden gesloten dat zij niet kunnen worden geopend zonder dat het sluitingssysteem wordt beschadigd of het in artikel 12, lid 1, bedoelde officiële etiket of de verpakking sporen van manipulatie vertoont.

Voor een goede sluiting moet ten minste het officiële etiket in het sluitingssysteem worden verwerkt ofwel moet op de sluiting een officieel zegel worden aangebracht.

De in de tweede alinea bedoelde maatregelen zijn niet beslist noodzakelijk voor een sluitingssysteem dat niet opnieuw kan worden gebruikt.

Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kan worden vastgesteld of een bepaald sluitingssysteem aan de bepalingen van dit lid voldoet.

2. Een, eventueel herhaalde, nieuwe sluiting mag slechts officieel of onder officieel toezicht geschieden. In dat geval wordt op het in artikel 12, lid 1, voorgeschreven etiket ook melding gemaakt van de laatste nieuwe sluiting, van de datum daarvan en van de dienst die haar heeft verricht.

3. Voor op hun eigen grondgebied gesloten kleine verpakkingen kunnen de lidstaten voorzien in afwijkingen van lid 1. Volgens de procedure van artikel 25, lid 2, kunnen voorwaarden voor deze afwijkingen worden vastgesteld.

Artikel 12

1. De lidstaten schrijven voor dat verpakkingen van basiszaad, gecertificeerd zaad van alle soorten en handelszaad:

a)aan de buitenkant worden voorzien van een nog niet gebruikt officieel etiket dat voldoet aan de vereisten van bijlage IV, en waarvan de gegevens gesteld zijn in een van de officiële talen van de Gemeenschap. De kleur van het etiket is wit voor basiszaad, blauw voor gecertificeerd zaad van de eerste vermeerdering vanaf basiszaad, rood voor gecertificeerd zaad van volgende vermeerderingen vanaf basiszaad en bruin voor handelszaad.►M1 De kleur van het etiket is blauw met een diagonaal lopende groene streep voor gecertificeerd zaad van een mengras. Indien in het etiket een gaatje is gemaakt, wordt bij de bevestiging van dat etiket steeds een officieel zegel gebruikt. Indien, in het geval als bedoeld in artikel 5, onder a), het basiszaad niet voldoet aan de voorwaarden van bijlage II met betrekking tot de kiemkracht, wordt dit op het etiket vermeld. Het gebruik van officiële kleefetiketten is toegestaan. Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure mag worden toegestaan dat de voorgeschreven aanduidingen onder officieel toezicht onuitwisbaar op de verpakking worden aangebracht volgens het model van het etiket;

b)een officieel certificaat bevatten in de kleur van het etiket en met ten minste de gegevens die in bijlage IV, deel A, onder a), punten 4, 5 en 6, voor het etiket en onder b), punten 2, 5 en 6, voor handelszaad zijn voorgeschreven. Het certificaat moet een zodanige vorm hebben dat het niet kan worden verward met het onder a) bedoelde etiket. Het certificaat is niet vereist wanneer de gegevens onuitwisbaar op de verpakking zijn aangebracht of wanneer overeenkomstig het bepaalde onder a) een kleefetiket of een etiket van scheurvrij materiaal wordt gebruikt.

2. Voor op hun grondgebied gesloten kleine verpakkingen kunnen de lidstaten voorzien in afwijkingen van lid 1. Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kunnen voorwaarden voor deze afwijkingen worden vastgesteld.

3. De lidstaten behouden het recht voor te schrijven dat zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen waarvan is aangetoond dat het voor een ander doel dan de landbouwproductie bestemd is, slechts in de handel mag worden gebracht indien dit op het etiket wordt vermeld.

Artikel 13

Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kan worden bepaald dat de lidstaten in andere dan de in deze richtlijn bedoelde gevallen kunnen voorschrijven dat verpakkingen van basiszaad, van gecertificeerd zaad van alle categorieën of van handelszaad steeds voorzien moeten zijn van een etiket van de leverancier (in de vorm van een apart etiket, naast het officiële etiket, of van op de verpakking zelf gedrukte informatie van de leverancier). Welke gegevens op dat etiket moeten worden vermeld, wordt eveneens vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure.

Artikel 14

Voor zaad van een ras dat genetisch is gemodificeerd, moet op elk officieel dan wel ander etiket of document dat krachtens het bepaalde in deze richtlijn op de partij zaad is aangebracht of deze partij vergezelt, duidelijk zijn vermeld dat het ras genetisch is gemodificeerd.

Artikel 15

De lidstaten schrijven voor dat, in geval van een chemische behandeling van het basiszaad, het gecertificeerde zaad van alle soorten of het handelszaad, hiervan op het officiële etiket dan wel op een etiket van de leverancier, alsmede op of in de verpakking melding wordt gemaakt.

Artikel 16

Om betere alternatieven te vinden voor sommige bepalingen van deze richtlijn, kan volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure worden besloten onder nader bepaalde voorwaarden op communautair niveau tijdelijke experimenten te organiseren.

In het kader van dergelijke experimenten kunnen de lidstaten vrijgesteld worden van bepaalde verplichtingen die in deze richtlijn zijn vastgesteld. In deze vrijstelling wordt aangegeven op welke bepalingen zij betrekking heeft. De duur van een experiment mag niet meer bedragen dan zeven jaar.

Artikel 17

De lidstaten zien erop toe dat zaad dat overeenkomstig de verplicht dan wel facultatief toe te passen bepalingen van deze richtlijn in de handel wordt gebracht, ten aanzien van eigenschappen, onderzoek, aanduiding en sluiting aan geen andere dan de in deze richtlijn of in andere communautair richtlijnen vastgestelde beperkingen voor het in de handel brengen wordt onderworpen.

Artikel 18

Onder de volgende voorwaarden mag kwekerszaad van generaties die aan het basiszaad voorafgaan op grond van artikel 4, eerste streepje, in de handel worden gebracht:

a)het zaad moet officieel door de tot certificering bevoegde dienst onderzocht zijn volgens de voor de certificering van basiszaad geldende voorschriften;

b)het zaad moet worden aangeboden in verpakkingen die voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn, en

c)de verpakkingen moeten voorzien zijn van een officieel etiket met ten minste de volgende gegevens:

—de certificeringsdienst en de lidstaat of desbetreffend kenteken,

—het partijnummer,

—de maand en het jaar van de sluiting, of

—de maand en het jaar van de laatste officiële monsterneming ten behoeve van de certificering,

—de soort, aangegeven met ten minste de botanische benaming, eventueel in verkorte vorm en zonder de namen van de auteurs, in Latijns schrift,

—het ras, ten minste in Latijns schrift,

—de aanduiding „pre-basiszaad”,

—het aantal generaties dat aan het zaad van de categorie „gecertificeerd zaad” of „gecertificeerd zaad van de eerste generatie” voorafgaat.

Het etiket is wit van kleur en heeft een diagonaal lopende paarse streep.

Artikel 19

1. De lidstaten schrijven voor dat zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen:

—dat rechtstreeks afkomstig is van basiszaad of gecertificeerd zaad van eerste vermeerdering dat officieel is goedgekeurd in een of meer lidstaten of in een derde land dat krachtens artikel 20, onder b), gelijkstelling heeft verkregen, of dat rechtstreeks afkomstig is van kruising van basiszaad dat officieel is goedgekeurd in een lidstaat met basiszaad dat officieel is goedgekeurd in een dergelijk derde land en

—dat in een andere lidstaat is geoogst,

op verzoek, en onverminderd de bepalingen van Richtlijn 2002/53/EG, in elke lidstaat officieel wordt goedgekeurd als gecertificeerd zaad, wanneer het is onderworpen aan een veldkeuring die voldoet aan de in bijlage I voor de betrokken categorie vermelde voorwaarden en wanneer bij een officieel onderzoek is vastgesteld dat het voldoet aan de in bijlage II voor dezelfde categorie vastgestelde voorwaarden.

Wanneer in dergelijke gevallen het zaad rechtstreeks is gewonnen uit officieel goedgekeurd zaad van vermeerderingen die aan het basiszaad voorafgaan, kunnen de lidstaten ook machtiging verlenen voor de officiële goedkeuring als basiszaad, wanneer voldaan is aan de voor deze categorie vastgestelde voorwaarden.

2. Zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen dat in de Gemeenschap is geoogst en bestemd is voor goedkeuring overeenkomstig lid 1, moet:

—worden verpakt en voorzien van een officieel etiket dat voldoet aan de voorwaarden van bijlage V, deel A en B, overeenkomstig de bepalingen van artikel 11, lid 1, en

—vergezeld gaan van een officieel document dat voldoet aan de voorwaarden van bijlage V, deel C.

De bepalingen van de eerste alinea inzake verpakking en etikettering behoeven niet te worden toegepast indien de voor de veldkeuring verantwoordelijke autoriteiten, de autoriteiten die de documenten voor niet definitief gecertificeerde zaden met het oog op certificering opstellen en de voor de certificering verantwoordelijke autoriteiten dezelfde zijn of indien deze autoriteiten het over de ontheffing eens zijn.

▼M4

3. De lidstaten schrijven eveneens voor dat in een derde land geoogst zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen op verzoek officieel wordt goedgekeurd indien:

a)het rechtstreeks afkomstig is van:

i)basiszaad of gecertificeerd zaad van eerste vermeerdering dat officieel is goedgekeurd in een of meer lidstaten of een derde land dat krachtens artikel 20, lid 1, onder b), gelijkstelling heeft verkregen,

of

ii)kruising van basiszaad dat officieel in een lidstaat is goedgekeurd met basiszaad dat officieel is goedgekeurd in een derde land als bedoeld in i);

b)het is onderworpen aan een veldkeuring die voldoet aan de voorwaarden die voor de betrokken categorie zijn vastgesteld in een krachtens artikel 20, lid 1, onder a), vastgestelde beschikking betreffende de gelijkstelling;

c)bij een officieel onderzoek is vastgesteld dat het voldoet aan de in bijlage II voor dezelfde categorie vastgestelde voorwaarden.

▼M1

Artikel 19 bis

1. De lidstaten staan toe dat zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen in de handel wordt gebracht in de vorm van een mengras.

2. Voor de toepassing van lid 1 wordt verstaan onder:

a)mengras: een aan de certificeringsinstantie gemeld mengsel van gecertificeerd zaad van een bepaalde bestuiverafhankelijke hybride die officieel is toegelaten overeenkomstig Richtlijn 2002/53/EG, met gecertificeerd zaad van één of meer bepaalde, eveneens toegelaten, bestuivers, dat mechanisch is samengesteld in een door de personen die voor de instandhouding van deze componenten verantwoordelijk zijn, gezamenlijk bepaalde verhouding;

b)bestuiverafhankelijke hybride: de mannelijk steriele component in het mengras (vrouwelijke component);

c)bestuiver(s): de stuifmeel leverende component in het mengras (mannelijke component).

3. De zaadcoating van de vrouwelijke component wordt anders gekleurd dan die van de mannelijke component.

▼B

Artikel 20

1. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen vast:

a)of, in het geval bedoeld in artikel 18, de veldkeuring in een derde land voldoet aan de in bijlage I opgesomde voorwaarden;

▼M4

b)of in een derde land geoogst zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, dat dezelfde waarborgen biedt ten aanzien van de eigenschappen daarvan, alsmede van de maatregelen betreffende het onderzoek, de verzekering van de identiteit, de aanduiding en de controle, in dit opzicht gelijkwaardig is aan zaad dat in de Gemeenschap is geoogst en voldoet aan de bepalingen van deze richtlijn.

▼B

2. Lid 1 is eveneens van toepassing op iedere nieuwe lidstaat gedurende de periode vanaf zijn toetreding tot het tijdstip waarop hij de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking moet doen treden, teneinde aan de bepalingen van deze richtlijn te voldoen.

Artikel 21

1. Teneinde tijdelijke moeilijkheden op te heffen die zich bij de algemene voorziening met basiszaad of gecertificeerd zaad binnen de Gemeenschap voordoen en die niet op een andere manier kunnen worden overwonnen, kan volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure worden besloten dat de lidstaten voor een bepaalde tijd toestemming verlenen voor het in de handel brengen op het gehele grondgebied van de Gemeenschap van de voor het oplossen van de voorzieningsmoeilijkheden nodige hoeveelheden zaad van een categorie waaraan minder strenge eisen zijn gesteld, of zaad van een ras dat noch in de „Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen” noch in de nationale rassenlijsten van de lidstaten voorkomt.

2. Wanneer het een categorie zaad van een bepaald ras betreft, is het officiële etiket het etiket dat voor de overeenkomstige categorie is voorgeschreven; in geval van zaad van rassen die niet op bovengenoemde lijsten voorkomen, is het het voor handelszaad voorgeschreven etiket. Op het etiket moet steeds worden vermeld dat het zaad betreft van een categorie waarvoor minder strenge eisen gelden.

3. Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kunnen de regels ter uitvoering van de bepalingen van lid 1 worden vastgesteld.

Artikel 22

1. De lidstaten zien erop toe dat bij het in de handel brengen van zaad van oliehoudende planten en vezelgewassen ten minste steekproefsgewijs officiële controles worden verricht om na te gaan of het voldoet aan de in deze richtlijn vervatte eisen.

2. Onverminderd het vrije verkeer van zaad binnen de Gemeenschap nemen de lidstaten de nodige maatregelen opdat zij bij het in de handel brengen van uit derde landen ingevoerde hoeveelheden zaad van meer dan 2 kg van de volgende gegevens in kennis worden gesteld:

a)soort,

b)ras,

c)categorie,

d)producerend land en officiële keuringsdienst,

e)land van verzending,

f)importeur,

g)hoeveelheid zaad.

Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kan nader worden vastgesteld hoe deze gegevens moeten worden verstrekt.

▼M3

Artikel 23

1. Er worden in de Gemeenschap communautaire vergelijkende tests en proeven verricht voor een nacontrole door middel van steekproefsgewijs genomen monsters van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen dat in de handel is gebracht overeenkomstig de verplicht dan wel facultatief toe te passen bepalingen van deze richtlijn. De vergelijkende tests en proeven kunnen ook betrekking hebben op:

—in derde landen geoogst zaaizaad,

—voor biologische landbouw geschikt zaaizaad,

—zaaizaad dat in de handel wordt gebracht in verband met de instandhouding in situ en het duurzaam gebruik van plantgenetische rijkdommen.

2. Deze vergelijkende tests en proeven worden gebruikt om de technische certificeringsmethoden te harmoniseren en om te onderzoeken of aan de voor het zaaizaad bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

3. De Commissie treft volgens de procedure van artikel 25, lid 2, de nodige maatregelen voor het verrichten van de vergelijkende tests en proeven. De Commissie stelt het in artikel 25, lid 1, bedoelde comité in kennis van de technische maatregelen voor de uitvoering van de tests en proeven en van de resultaten ervan.

4. De Gemeenschap kan een financiële bijdrage verlenen voor het uitvoeren van de in de leden 1 en 2 bedoelde tests en proeven.

De financiële bijdrage wordt vastgesteld binnen de grenzen van de door de begrotingsautoriteit uitgetrokken jaarlijkse middelen.

5. De tests en proeven waarvoor een financiële bijdrage van de Gemeenschap kan worden verleend en de uitvoeringsbepalingen inzake het verlenen van de financiële bijdrage worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure.

6. De in de leden 1 en 2 bedoelde tests en proeven mogen uitsluitend worden uitgevoerd door autoriteiten van een staat of door rechtspersonen die handelen onder de verantwoordelijkheid van een staat.

▼B

Artikel 24

De in verband met de ontwikkeling van de wetenschappelijke of technische kennis in de bijlagen aan te brengen wijzigingen worden volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Artikel 25

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 1 van Besluit 66/399/EEG van de Raad (6) ingestelde Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin-, en bosbouw.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op één maand vastgesteld.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 26

Behoudens de in bijlage II vervatte toleranties ten aanzien van de aanwezigheid van ziekten, schadelijke organismen of dragers van dergelijke organismen doet deze richtlijn geen afbreuk aan de bepalingen van de nationale wetgevingen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van het leven en de gezondheid van personen, dieren of planten of uit hoofde van de bescherming van de industriële of commerciële eigendom.

Artikel 27

1. Volgens de in artikel 15, lid 2, bedoelde procedure kunnen specifieke voorwaarden worden vastgesteld om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van:

a)de voorwaarden waaronder chemisch behandeld zaad in de handel mag worden gebracht;

b)de voorwaarden waaronder zaad in de handel mag worden gebracht in verband met de instandhouding in situ en het duurzaam gebruik van plantaardige genetische hulpbronnen, met inbegrip van zaadmengsels van soorten waaronder ook soorten die zijn opgenomen in artikel 1 van Richtlijn 2002/53/EG die worden geassocieerd met specifieke natuurlijke en semi-natuurlijke habitats en worden bedreigd door genetische erosie;

c)de voorwaarden waaronder voor de biologische teelt geschikt zaad in de handel mag worden gebracht.

2. De in lid 1, onder b), bedoelde specifieke voorwaarden omvatten met name de volgende punten:

a)het zaad van deze soorten is van een bekende herkomst die is erkend door de autoriteit die in elke lidstaat bevoegd is voor het in de handel brengen van het zaad in bepaalde gebieden;

b)passende kwantitatieve beperkingen.

Artikel 28

Volgens de in artikel 25, lid 2, bedoelde procedure kan een lidstaat op zijn verzoek geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn, met uitzondering van artikel 17:

a)voor wat de volgende soort betreft

—saffloer;

b)voor wat de overige soorten betreft: indien het zaad van die soorten normaal niet op zijn grondgebied wordt vermeerderd en verhandeld.

Artikel 29

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de tekst van de bepalingen van nationaal recht die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 30

De Commissie legt ten laatste op 1 februari 2004 een gedetailleerde evaluatie van de bij artikel 5 van Richtlijn 98/96/EG vastgestelde vereenvoudiging van de certificeringsprocedure voor. Bij deze evaluatie dient de klemtoon te worden gelegd op de eventuele gevolgen voor de kwaliteit van het zaaizaad.

Artikel 31

1. Richtlijn 69/208/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage VI, deel A, genoemde richtlijnen wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten wat de in bijlage VI, deel B, opgenomen omzettingstermijnen betreft.

2. Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de in bijlage VII opgenomen concordantietabel.

Artikel 32

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 33

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE I

VOORWAARDEN WAARAAN HET GEWAS MOET VOLDOEN

1.

Op het perceel mag geen voorvrucht zijn verbouwd die zich niet verdraagt met de productie van zaaizaad van de soort en het ras van het betrokken gewas. Het perceel moet ook voldoende vrij zijn van opslag van de voorvrucht.

▼M2

In het geval van hybriden van koolzaad, moet het gewas geteeld worden op percelen waar sedert vijf jaar geen planten van Cruciferae meer zijn geteeld.

▼B

2.

Het gewas moet voldoen aan de onderstaande normen betreffende de afstand tot dicht in de buurt gelegen bestuivingsbronnen die tot ongewenste kruisbestuiving kunnen leiden:

▼M2Gewas

Minimumafstand

Andere Brassica spp., dan Brassica napus; andere Cannabis sativa dan eenhuizige hennep; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Andere Gossypium spp. dan hybriden van Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadense; Sinapis alba:

— voor de productie van basiszaad

400 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad

200 m

Brassica napus:

— voor de productie van basiszaad van andere rassen dan hybriden

200 m

— voor de productie van basiszaad van hybriden

500 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad van andere rassen dan hybriden

100 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriden

300 m

Cannabis sativa, eenhuizige hennep:

— voor de productie van basiszaad

5 000 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad

1 000 m

Helianthus annuus:

— voor de productie van basiszaad van hybriden

1 500 m

— voor de productie van basiszaad van andere rassen dan hybriden

750 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad

500 m

Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadense:

— voor de productie van basiszaad van ouderlijnen van Gossypium hirsutum

600 m

— voor de productie van basiszaad van ouderlijnen van Gossypium barbadense

800 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad van intraspecifieke hybriden van Gossypium hirsutum

200 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad van intraspecifieke hybriden van Gossypium barbadense

600 m

— voor de productie van gecertificeerd zaad van interspecifieke hybriden van Gossypium hirsutum en Gossypium barbadense

600 m

▼B

Deze afstanden behoeven niet in acht te worden genomen wanneer er voldoende bescherming tegen ongewenste kruisbestuiving aanwezig is.

▼M2

3.

Het gewas moet voldoende rasecht en raszuiver zijn; een gewas van een ingeteelde stam moet voldoende echt en zuiver zijn met betrekking tot zijn eigenschappen.

Bij de productie van zaad van hybriderassen zijn de bovenstaande bepalingen ook van toepassing op de eigenschappen van de kruisingspartners, inclusief mannelijke steriliteit of herstel van de fertiliteit.

In het bijzonder moeten gewassen van Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. en hybriden van Helianthus annuus en Brassica napus aan de volgende normen of eisen voldoen:

A.Brassica Juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., andere dan hybriden:

het aantal planten van deze soorten dat duidelijk niet tot het betrokken ras behoort, mag niet meer bedragen dan:

—1 per 30 m2 voor de productie van basiszaad,

—1 per 10 m2 voor de productie van gecertificeerd zaad.

B.Hybriden van Helianthus annuus:

a)aa) voor de productie van basiszaad:

i) ingeteelde stammen

0,2 %

ii) enkelvoudige hybriden

— mannelijke kruisingspartner, planten die stuifmeel hebben afgegeven wanneer 2 % of meer van de vrouwelijke planten bevrucht kan worden

0,2 %

— vrouwelijke kruisingspartner

0,5 %

bb) voor de productie van gecertificeerd zaad:

— mannelijke kruisingspartner, planten die stuifmeel hebben afgegeven wanneer 5 % of meer van de vrouwelijke planten bevrucht kan worden

0,5 %

— vrouwelijke kruisingspartner

1,0 %

b)Voor de productie van zaad van hybriderassen moet bovendien aan de volgende normen of eisen worden voldaan:

aa)de planten van de mannelijke kruisingspartner moeten voldoende stuifmeel afgeven wanneer de planten van de vrouwelijke kruisingspartner in bloei staan;

bb)wanneer de planten van de vrouwelijke kruisingspartner bevrucht kunnen worden, mag het percentage aan planten van de vrouwelijke kruisingspartner die stuifmeel hebben afgegeven of afgeven niet meer bedragen dan 0,5 %;

cc)voor de productie van basiszaad mag het totale percentage aan planten van de vrouwelijke kruisingspartner die duidelijk niet tot de kruisingspartner behoren en die stuifmeel hebben afgegeven of afgeven, niet meer bedragen dan 0,5 %;

dd)wanneer niet aan de in bijlage II, deel I, punt 2, vastgestelde voorwaarden kan worden voldaan, moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: voor de productie van gecertificeerd zaad moet een mannelijk-steriele kruisingspartner worden gebruikt in combinatie met een mannelijke kruisingspartner die één of meer specifieke lijnen voor herstel van de fertiliteit bevat, zodat niet minder dan een derde van de planten die worden gekweekt uit de verkregen hybride, stuifmeel produceren dat in alle opzichten normaal lijkt.

C.Hybriden van Brassica napus, geproduceerd met gebruikmaking van mannelijke steriliteit:

a)aa) voor de productie van basiszaad:

i) ingeteelde stammen

0,1 %

ii) enkelvoudige hybriden

— mannelijke kruisingspartner

0,1 %

— vrouwelijke kruisingspartner

0,2 %

bb) voor de productie van gecertificeerd zaad:

— mannelijke kruisingspartner

0,3 %

— vrouwelijke kruisingspartner

1,0 %

b)Voor de productie van basiszaad moet de mannelijke steriliteit ten minste 99 % bedragen en voor de productie van gecertificeerd zaad ten minste 98 %. De mate van mannelijke steriliteit moet worden bepaald door bloemen te onderzoeken op de afwezigheid van vruchtbare helmknoppen.

D.Hybriden van Gossypium hirsutum en van Gossypium barbadense:

a)In gewassen voor de productie van basiszaad van ouderlijnen van Gossypium hirsutum en Gossypium barbadense, moet de minimale raszuiverheid van zowel de vrouwelijke als de mannelijke ouderlijn 99,8 % bedragen wanneer 5 % of meer van de zaaddragende planten kan worden bevrucht. De mate van mannelijke steriliteit van de zaaddragende ouderlijn moet worden bepaald door de bloemen te onderzoeken op de aanwezigheid van steriele helmknoppen, en mag niet minder bedragen dan 99,9 %.

b)In gewassen voor de productie van gecertificeerd zaad van hybriderassen van Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadense, moet de minimale raszuiverheid van zowel de zaaddragende ouderlijn als de stuifmeelouderlijn 99,5 % bedragen wanneer 5 % of meer van de zaaddragende planten kan worden bevrucht. De mate van mannelijke steriliteit van de zaaddragende ouderlijn moet worden bepaald door de bloemen te onderzoeken op de aanwezigheid van steriele helmknoppen, en mag niet minder bedragen dan 99,7 %.

▼B

4.

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn. Voor Glycine max. geldt deze voorwaarde in het bijzonder voor de organismen Pseudomonas syringae pv. glycinea Diaporthe phaseolorum var. caulivora en var. sojae, Phialophora gregata en Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.

Of aan de bovengenoemde normen of eisen is voldaan, wordt voor basiszaad vastgesteld door middel van officiële veldkeuringen en voor gecertificeerd zaad door middel van hetzij officiële veldkeuringen hetzij onder officieel toezicht uitgevoerde keuringen. Bij deze veldkeuringen moeten de volgende punten in acht worden genomen:

A.De stand en het ontwikkelingsstadium van het gewas moeten een afdoend onderzoek mogelijk maken.

▼M2

B.Voor andere gewassen dan hybriden van Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum en Gossypium barbadense moet ten minste één keuring worden verricht.

Voor hybriden van Helianthus annuus moeten ten minste twee keuringen worden verricht.

Voor hybriden van Brassica napus moeten ten minste drie keuringen worden verricht: de eerste moet vóór de bloei plaatsvinden, de tweede tijdens de vroege bloei en de derde aan het einde van de bloei.

Voor hybriden van Gossypium hirsutum en/of Gossypium barbadens moeten ten minste drie keuringen worden verricht: de eerste moet tijdens de vroege bloei plaatsvinden, de tweede vóór het einde van de bloei en de derde aan het einde van de bloei nadat, indien nodig, de stuifmeelouderplanten zijn verwijderd.

▼B

C.De grootte, het aantal en de verdeling van de perceelsgedeelten waarvoor moet worden nagegaan of aan de bepalingen van deze bijlage wordt voldaan, moeten worden vastgesteld volgens daartoe passende methoden.
BIJLAGE II

VOORWAARDEN WAARAAN ZAAIZAAD MOET VOLDOEN

I. BASISZAAD EN GECERTIFICEERD ZAAD

1.

Het zaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn. In het bijzonder moet zaad van de onderstaande soorten voldoen aan de volgende normen of eisen:Soort en categorie

Minimale mechanische zuiverheid (%)

1

2

Arachis hypogaea:

— basiszaad

99,7

— gecertificeerd zaad

99,5

Brassica napus ►M2 , andere dan hybriden, met uitzondering van de uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen; Brassica rapa, met uitzondering van de uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen:

— basiszaad

99,9

— gecertificeerd zaad

99,7

Brassica napus ►M2 , andere dan hybriden, Uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen, Brassica rapa, uitsluitend voor voederdoeleinden bestemde rassen, andere Helianthus annuus dan de hybriderassen, met inbegrip van de samenstelling hiervan, Sinapis alba:

— basiszaad

99,7

— gecertificeerd zaad

99

Linum usitatissimum:

— basiszaad

99,7

— gecertificeerd zaad, eerste vermeerdering

98

— gecertificeerd zaad, tweede en derde vermeerdering

97,5

Papaver somniferum:

— basiszaad

99

— gecertificeerd zaad

98

Glycine max:

— basiszaad

99,5

— gecertificeerd zaad.

99

Of aan de minimumeisen inzake raszuiverheid is voldaan, wordt hoofdzakelijk nagegaan door middel van de in bijlage I omschreven veldkeuringen.

▼M2

1 bis.

Voor hybriden van Brassica napus die geteeld zijn met gebruikmaking van mannelijke steriliteit, moet het zaad aan de volgende normen en voorwaarden voldoen:

a)Het zaaizaad moet voldoende rasecht en raszuiver zijn wat betreft de kenmerken van de kruisingspartners, met inbegrip van de mannelijke steriliteit of herstel van de fertiliteit.

b)De minimale raszuiverheid van het zaaizaad moet als volgt zijn:— basiszaad, vrouwelijke kruisingspartner

99,0 %,

— basiszaad, mannelijke kruisingspartner

99,9 %,

— gecertificeerd zaad

90,0 %.

c)Zaaizaad wordt alleen gecertificeerd als gecertificeerd zaaizaad indien naar behoren rekening is gehouden met de resultaten van officiële nacontrole op het veld met gebruikmaking van officiële aselecte monsters van basiszaad, die is verricht tijdens het groeiseizoen van het zaaizaad waarvoor certificering als gecertificeerd zaaizaad is aangevraagd, om na te gaan of het basiszaad voldoet aan de eisen ten aanzien van de identiteit, wat betreft de kenmerken van de kruisingspartners, met inbegrip van mannelijke steriliteit, en aan de normen van basiszaad bepaald ten aanzien van de minimale raszuiverheid als bedoeld onder b).

In het geval van basiszaad van hybriden kan de raszuiverheid worden beoordeeld met geschikte biochemische methoden.

d)De normen ten aanzien van de minimale raszuiverheid voor gecertificeerd zaad van hybriden als bedoeld onder b) moeten worden bewaakt door middel van officiële nacontroles met gebruikmaking van een adequaat gedeelte van de officieel genomen zaadmonsters. Geschikte biochemische methoden mogen worden gebruikt.

▼B

2.

Wanneer niet aan de in bijlage I, punt 3. B. b), dd), vastgestelde voorwaarden kan worden voldaan, moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan: wanneer voor de productie van gecertificeerd zaad van zonnebloemhybriden gebruik is gemaakt van een vrouwelijke mannelijk-steriele kruisingspartner en een mannelijke kruisingspartner die de mannelijke fertiliteit niet herstelt, moet het door de mannelijk-steriele kruisingspartner geproduceerde zaad worden gemengd met door de volledig vruchtbare kruisingspartner geproduceerd zaad. De verhouding tussen het zaad van de mannelijk-steriele kruisingspartner en dat van de mannelijk-vruchtbare kruisingspartner mag niet groter zijn dan 2:1.

3.

Het zaaizaad moet ten aanzien van kiemkracht, mechanische zuiverheid en gehalte aan zaden van andere plantensoorten (inclusief Orobanche-soorten) aan de volgende normen of eisen voldoen:

A.Tabel:

Soorten en categorie

Minimumkiemkracht ( % zuiverzaad)

Mechanische zuiverheid

Maximumgehalte aan zaden van andere plantensoorten in een monster waarvan het gewicht is aangegeven in bijlage III, kolom 4 (totaal per kolom)

Eisen ten aanzien van het gehalte aan zaden van Orobanche

Minimale mechanische zuiverheid (% van het gewicht)

Maximumbestanddeel van andere soorten totaal (% van het gewicht)

Andere plantensoorten

(a)

Avena fatua, Avena lundoviciana, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp. ander dan Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotium

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (c)

Brassica spp.

— basiszaad

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

— gecertificeerd zaad

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

Cannabis sativa

75

98

30 (b)

0

0 (c)

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (c)

(e)

Carum carvi

70

97

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

3

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (c)

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (c)

Linum usitatissimum:

— vezelvlas

92

99

15

0

0 (c) (d)

4

2

— oliehoudend vlas

85

99

15

0

0 (c) (d)

4

2

Papaver somniferum

80

98

25 (b)

0

0 (c) (d)

Sinapis alba:

— basiszaad

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

— gecertificeerd zaad

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

Glycine max.

80

98

5

0

0 (c)

B.Normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer daarnaar wordt verwezen in de onder punt I.3.A van deze bijlage opgenomen tabel:

a)Het in kolom 5 vastgestelde maximumgehalte aan zaden heeft ook betrekking op de zaden van de in de kolommen 6 tot en met 11 genoemde soorten.

b)Het aantal zaden van andere plantensoorten wordt slechts bepaald wanneer er twijfel over bestaat of aan de in kolom 5 vastgestelde eisen is voldaan.

c)Het aantal zaden van Cuscuta-soorten wordt slechts bepaald wanneer er twijfel over bestaat of aan de in kolom 7 vastgestelde eisen is voldaan.

d)De aanwezigheid van één zaadkorrel van Cuscuta-soorten in een monster van het voorgeschreven gewicht geldt niet als onzuiverheid wanneer een tweede monster van hetzelfde gewicht vrij is van zaden van Cuscuta-soorten.

e)Het zaad moet volledig vrij zijn van Orobanche-soorten; één zaadkorrel van Orobanche-soorten in een monster van 100 gram geldt evenwel niet als onzuiverheid wanneer een tweede monster van 200 gram volledig vrij is van Orobanche-soorten.

4.

De aanwezigheid van schadelijke organismen die de gebruikswaarde van het zaaizaad verminderen, moet zoveel mogelijk beperkt zijn. Het zaaizaad moet — in het bijzonder — voldoen aan de volgende normen of andere eisen:

A.Tabel:

Soort

Schadelijke organismen

Maximumaantal door schadelijke organismen aangetaste zaden (in %) (totaal per kolom)

Sclerotinia sclerotiorum (maximumaantal sclerotiën of delen van sclerotiën in een monster van de in bijlage III, kolom 4, aangegeven grootte)

Botrytis spp.

Altenaria-soorten, Ascochyta linicola (syn. Phoma linicola), Colletotrichum lini, Fusarium-soorten

Platyedria gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

10 (b)

Brassica rapa

5 (b)

Cannabis sativa

5

Gossypium spp.

1

Helianthus annuus

5

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)

Sinnapis alba

5 (b)

B.Normen of andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan wanneer daarnaar wordt verwezen in de onder punt 1.4.A van deze bijlage opgenomen tabel:

a)Voor vlas mag het percentage aan zaden die door Ascochyta linicola (Syn. Phoma linicola) zijn aangetast in totaal niet meer bedragen dan 1.

b)Het aantal sclerotiën of delen van sclerotiën van Sclerotinia sclerotiorum wordt slechts bepaald indien er twijfel over bestaat of aan de in kolom 5 van de tabel vastgestelde eisen is voldaan.

C.Bijzondere normen of andere voorwaarden die van toepassing zijn op Glycine max.:

a)Van de vijf deelmonsters waarin een monster van minimaal 5 000 zaden per partij is onderverdeeld, mogen er hoogstens vier besmet zijn met Pseudomonas syringae pv. glycinea.

Wanneer in alle vijf deelmonsters verdachte kolonies worden geïdentificeerd, mogen, ter bevestiging, op de verdachte kolonies die van elk deelmonster op een daartoe geschikt medium zijn geïsoleerd, passende biochemische tests worden verricht.

b)Het aantal met Diaporthe phaseolorum besmette zaden mag niet hoger zijn dan 15 %.

c)Het percentage aan stof zoals gedefinieerd met gangbare internationale testmethoden, mag ten hoogste 0,3 gewichtspercent bedragen.

De lidstaten kunnen volgens de procedure van artikel 25, lid 2, worden gemachtigd geen onderzoek naar de inachtneming van bovengenoemde bijzondere normen en voorwaarden te verrichten, tenzij op grond van eerdere ervaringen dienaangaande twijfel bestaat.

II. HANDELSZAAD

Voor handelszaad gelden de in deel I van de onderhavige bijlage genoemde eisen met uitzondering van punt 1.
BIJLAGE III

GEWICHT VAN EEN PARTIJ ZAAIZAAD EN VAN EEN MONSTERSoort

Maximumgewicht van een partij

(in ton)

Minimumgewicht van een monster dat van een partij wordt genomen

(in gram)

Gewicht van een monster voor de bepaling van het in bijlage II, punt 1.3.A, kolommen 5 tot en met 11, en in bijlage II, punt 1.4.A, kolom 5 bedoelde aantal

(in gram)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

25

1 000

1 000

Brassica rapa

10

200

70

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Glycine max.

25

1 000

1 000

Het maximumgewicht van een partij mag ten hoogste met 5 % worden overschreden.
BIJLAGE IV

ETIKET

A. Te vermelden gegevens

a)Voor basiszaad en gecertificeerd zaad:

1.„EG-systeem”

2.keuringsdienst en lidstaat of desbetreffend kenteken

3.Maand en jaar van de sluiting, op de volgende wijze aangegeven: „gesloten in …” (Maand en jaar), of

Maand en jaar van de laatste officiële monsterneming ten behoeve van het besluit van certificering, op de volgende wijze aangegeven: „monster genomen in …” (maand en jaar)

4.Partijnummer

5.Soort, ten minste aangegeven met de botanische benaming eventueel in verkorte vorm en zonder de naam van de auteurs, in Latijns schrift

6.Ras, ten minste vermeld in Latijns schrift

7.Categorie

8.Producerend land

9.Opgegeven netto- of brutogewicht

10.Wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de vermelding van de aard van het toevoegingsmiddel alsmede de verhouding, bij benadering, tussen het gewicht van de kluwens of zuivere zaden en het totale gewicht.

11.Bij rassen die hybriden of ingeteelde stammen zijn:

—voor basiszaad waarvan de hybride of de ingeteelde stam waartoe het zaad behoort, officieel aanvaard is overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 2002/53/EG:

de naam van deze kruisingspartner, waaronder het officieel is aanvaard, met of zonder verwijzing naar het uiteindelijke ras, waaraan, in geval van hybriden of ingeteelde stammen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik als kruisingspartner voor de uiteindelijke rassen, het woord „kruisingspartner” wordt toegevoegd;

—voor basiszaad in andere gevallen:

De naam van de kruisingspartner waartoe het basiszaad behoort, die in code mag worden gegeven, met daarbij een verwijzing naar het uiteindelijke ras, met of zonder vermelding van de functie (mannelijk of vrouwelijk), waaraan het woord „kruisingspartner” wordt toegevoegd;

—voor gecertificeerd zaad:

de naam van het ras waartoe het zaad behoort, met daarbij het woord „hybride”.

12.Waar ten minste voor de kiemkracht nacontrole werd verricht mogen de woorden „Nacontrole verricht … (maand en jaar)” en de voor deze nacontrole verantwoordelijke dienst worden vermeld. Deze gegevens mogen voorkomen op een officieel merkteken dat wordt geplakt op het officiële etiket.

Volgens de procedure van artikel 25, lid 2, kunnen lidstaten worden vrijgesteld van de verplichting tot aanduiding van de botanische benaming voor afzonderlijke soorten en, in voorkomend geval, voor beperkte tijdvakken, indien is vastgesteld dat de nadelen van het voldoen aan deze verplichting groter zijn dan de voordelen die van het in de handel brengen van het zaad worden verwacht.

▼M2

aa)Voor gecertificeerd zaad van een mengras:

de onder a) vereiste informatie, behalve dat in plaats van de naam van het ras de naam van het mengras moet worden vermeld (het woord „mengras” en de naam daarvan), alsmede, per ras, het gewichtspercentage van de verschillende kruisingspartners; indien het gewichtspercentage schriftelijk aan de koper is meegedeeld, op diens verzoek, en officieel is vastgelegd, hoeft slechts de naam van het mengras te worden vermeld.

▼B

b)Voor handelszaad:

1.„EG-systeem”

2.„Handelszaad (niet naar het ras goedgekeurd)”

3.Keuringsdienst en lidstaat of desbetreffend kenteken

4.Maand en jaar van de sluiting, op de volgende wijze aangegeven: „gesloten in … (maand en jaar)”

5.Partijnummer

6.Soort, ten minste aangegeven met de botanische benaming, eventueel in verkorte vorm en zonder de naam van de auteurs, in Latijns schrift

7.Teeltgebied

8.Opgegeven netto- of brutogewicht

9.Wanneer het gewicht wordt vermeld en er korrelvormige bestrijdingsmiddelen, omhullingen of andere toevoegingsmiddelen in vaste staat worden gebruikt, de vermelding van de aard van het toevoegingsmiddel alsmede de verhouding, bij benadering, tussen het gewicht der zuivere zaden en het totaalgewicht.

10.Waar ten minste voor de kiemkracht nacontrole werd verricht mogen de woorden „Nacontrole verricht … (maand en jaar)” en de voor deze nacontrole verantwoordelijke dienst worden vermeld. Deze gegevens mogen voorkomen op een officieel merkteken dat wordt geplakt of het officiële etiket.

Volgens de procedure van artikel 25, lid 2, kunnen lidstaten worden vrijgesteld van de verplichting tot aanduiding van de botanische benaming voor afzonderlijke soorten en, in voorkomend geval, voor beperkte tijdvakken, indien is vastgesteld dat de nadelen van het voldoen aan deze verplichting groter zijn dan de voordelen die van het in de handel brengen van het zaad worden verwacht.

B. Minimumafmetingen

110 mm × 67 mm.
BIJLAGE V

ETIKET EN DOCUMENT VOOR NIET DEFINITIEF GOEDGEKEURD ZAAD DAT IS GEOOGST IN EEN ANDERE LIDSTAAT

A. Op het etiket te vermelden gegevens

—Voor de veldkeuring verantwoordelijke instantie en lidstaat of hun kenteken

—Soort, ten minste aangegeven met de botanische benaming, eventueel in verkorte vorm en zonder de naam van de auteurs, in Latijns schrift

—Ras, ten minste vermeld in Latijns schrift; voor rassen (ingeteelde stammen, hybriden) die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik als kruisingspartner voor hybriderassen, wordt het woord „kruisingspartner” toegevoegd

—Categorie

—Bij hybriderassen, de vermelding „hybride”

—Referentienummer van het veld of van de partij

—Opgegeven netto- of brutogewicht

—De vermelding „Niet definitief goedgekeurd zaad”.

Volgens de procedure van artikel 25, lid 2, kunnen lidstaten worden vrijgesteld van de verplichting tot aanduiding van de botanische benaming voor afzonderlijke soorten en, in voorkomend geval, voor beperkte tijdvakken, indien is vastgesteld dat de nadelen van het voldoen aan deze verplichting groter zijn dan de voordelen die van het in de handel brengen van het zaad worden verwacht.

B. Kleur van het etiket

Grijs.

C. Op het document te vermelden gegevens

—Instantie die het document afgeeft

—Soort, ten minste aangegeven met de botanische benaming, eventueel in verkorte vorm en zonder de naam van de auteurs, in Latijns schrift

—Ras, ten minste vermeld in Latijns schrift

—Categorie

—Referentienummer van het gebruikte zaad en naam van het land/de landen dat/die zaad heeft/hebben goedgekeurd

—Referentienummer van het veld of van de partij

—Oppervlakte die is beteeld voor de productie van de bij het document behorende partij

—Geoogste hoeveelheid zaad en aantal verpakkingen

—Voor gecertificeerd zaad, aantal generaties na het basiszaad

—Verklaring dat bij de teelt waarvan het zaad afkomstig is aan de vastgestelde voorwaarden is voldaan

—In voorkomend geval de uitkomsten van een voorlopige analyse van het zaad.
BIJLAGE VI

DEEL A

INGETROKKEN RICHTLIJNEN EN HAAR OPEENVOLGENDE WIJZIGINGEN

(bedoeld in artikel 31)Richtlijn 69/208/EEG (PB L 169 van 10.7.1969, blz. 3)

Richtlijn 71/162/EEG van de Raad (PB L 87 van 17.4.1971, blz. 24)

enkel artikel 5

Richtlijn 72/274/EEG van de Raad (PB L 171 van 29.7.1972, blz. 37)

enkel wat de verwijzingen, in de artikelen 1 en 2, naar ingetrokken Richtlijn 69/208/EEG betreft

Richtlijn 72/418/EEG van de Raad (PB L 287 van 26.12.1972, blz. 22)

enkel artikel 5

Richtlijn 73/438/EEG van de Raad (PB L 356 van 27.12.1973, blz. 79)

enkel artikel 5

Richtlijn 75/444/EEG van de Raad (PB L 196 van 26.7.1975, blz. 6)

enkel artikel 5

Richtlijn 78/55/EEG van de Raad (PB L 16 van 20.1.1978, blz. 23)

enkel artikel 5

Richtlijn 78/388/EEG van de Commissie (PB L 113 van 25.4.1978, blz. 1)

Richtlijn 78/692/EEG van de Raad (PB L 236 van 26.8.1978, blz. 13)

enkel artikel 6

Richtlijn 78/1020/EEG van de Raad (PB L 350 van 14.12.1978, blz. 27)

enkel artikel 3

Richtlijn 79/641/EEG van de Commissie (PB L 183 van 19.7.1979, blz. 13)

enkel artikel 3

Richtlijn 80/304/EEG van de Commissie (PB L 68 van 14.3.1980, blz. 33)

Richtlijn 81/126/EEG van de Commissie (PB L 67 van 12.3.1981, blz. 36)

enkel artikel 4

Richtlijn 82/287/EEG van de Commissie (PB L 131 van 13.5.1982, blz. 24)

enkel de artikelen 3 en 4

Richtlijn 82/727/EEG van de Raad (PB L 310 van 6.11.1982, blz. 21)

Richtlijn 82/859/EEG van de Commissie (PB L 357 van 18.12.1982, blz. 31)

Richtlijn 86/155/EEG van de Raad (PB L 118 van 7.5.1986, blz. 23)

enkel artikel 4

Richtlijn 87/120/EEG van de Commissie (PB L 49 van 18.2.1987, blz. 39)

enkel artikel 4

Richtlijn 87/480/EEG van de Commissie (PB L 273 van 26.9.1987, blz. 43)

enkel artikel 2

Richtlijn 88/332/EEG van de Raad (PB L 151 van 17.6.1988, blz. 82)

enkel artikel 7

Richtlijn 88/380/EEG van de Raad (PB L 187 van 16.7.1988, blz. 31)

enkel artikel 5

Richtlijn 90/654/EEG van de Raad (PB L 353 van 17.12.1990, blz. 48)

enkel wat de verwijzingen, in artikel 2 en in bijlage II, deel I, punt 5, naar Richtlijn 69/208/EEG betreft

Richtlijn 92/9/EEG van de Commissie (PB L 70 van 17.3.1992, blz. 25)

Richtlijn 92/107/EEG van de Commissie (PB L 16 van 25.1.1993, blz. 1)

Richtlijn 96/18/EG van de Commissie (PB L 76 van 26.3.1996, blz. 21)

enkel artikel 2

Richtlijn 96/72/EG van de Raad (PB L 304 van 27.11.1996, blz. 10)

enkel artikel 1, punt 5

Richtlijn 98/95/EG van de Raad (PB L 25 van 1.2.1999, blz. 1)

enkel artikel 5

Richtlijn 98/96/EG van de Raad (PB L 25 van 1.2.1999, blz. 27)

enkel artikel 5

DEEL B

LIJST VAN DE TERMIJNEN VOOR OMZETTING IN NATIONAAL RECHT

(bedoeld in artikel 31)Richtlijn

Uiterste datum voor omzetting

69/208/EEG

1 juli 1970 (1)(2)

71/162/EEG

1 juli 1970 (artikel 5, leden 1, 2 en 7)

1 juli 1972 (artikel 5, lid 3)

1 juli 1971 (overige bepalingen) (1)

72/274/EEG

1 juli 1972 (artikel 1)

1 januari 1973 (artikel 2)

72/418/EEG

1 juli 1973

73/438/EEG

1 juli 1973 (artikel 5, lid 3)

1 januari 1974 (artikel 5, lid 4)

1 juli 1974 (overige bepalingen)

75/444/EEG

1 juli 1975 (artikel 5, lid 2)

1 juli 1977 (overige bepalingen)

78/55/EEG

1 juli 1978 (artikel 5, lid 2)

1 juli 1979 (overige bepalingen)

78/388/EEG

1 januari 1981 (artikel 1, leden 1 (3) en 2 (4))

1 juli 1980 (overige bepalingen)

78/692/EEG

1 juli 1977 (artikel 6)

1 juli 1979 (overige bepalingen)

78/1020/EEG

1 juli 1977

79/641/EEG

1 juli 1980

80/304/EEG

1 juli 1980

81/126/EEG

1 juli 1982

82/287/EEG

1 januari 1983

82/727/EEG

1 juli 1982

82/859/EEG

1 juli 1983

86/155/EEG

1 maart 1986 (artikel 4, leden 3, 4 en 5)

1 juli 1987 (overige bepalingen)

87/120/EEG

1 juni 1988

87/480/EEG

1 juli 1990

88/332/EEG

88/380/EEG

1 juli 1992 (artikel 5, leden 10, 19, 23, 25 (5) en 12)

1 juli 1990 (overige bepalingen)

90/654/EEG

92/9/EEG

30 juni 1992

92/107/EEG

1 juli 1994

96/18/EG

1 juli 1996

96/72/EG

1 juli 1997 (6)

98/95/EG

1 februari 2000 (richtlijn gerectificeerd in PB L 126 van 20.5.1999, blz. 23)

98/96/EG

1 februari 2000

(1)Voor Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, 1 juli 1973 voor artikel 14, lid 1; 1 juli 1974 voor de overige bepalingen betreffende basiszaad en 1 juli 1976 voor de overige bepalingen.

(2)1 januari 1986 voor Griekenland, 1 maart 1986 voor Spanje en 1 januari 1991 voor Portugal.

(3)Voor bijlage I, punt 3.

(4)Voor bijlage II, deel I, punt 1.

(5)Voorzover is bepaald dat de botanische soortnaam moet worden aangeduid op het etiket van het zaad.

(6)Overgebleven voorraden etiketten met de afkorting „EEG” mogen tot en met 31 december 2001 worden gebruikt.
BIJLAGE VII

CONCORDANTIETABELRichtlijn 69/208/EEG

Onderhavige richtlijn

Artikel 1

Artikel 1, eerste alinea

Artikel 17

Artikel 1, tweede alinea

Artikel 1 bis

Artikel 2, lid 1, onder a)

Artikel 2, lid 1, deel A

Artikel 2, lid 1, onder b)

Artikel 2, lid 1, deel B, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder c), i)

Artikel 2, lid 1, deel B, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder c), ii)

Artikel 2, lid 1, deel B, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder c), iii)

Artikel 2, lid 1, deel B, onder d)

Artikel 2, lid 1, onder c), iv)

Artikel 2, lid 1, deel B bis, punt 1, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder d), punt 1, i)

Artikel 2, lid 1, deel B bis, punt 1, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder d), punt 1, ii)

Artikel 2, lid 1, deel B bis, punt 2, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder d), punt 2, i)

Artikel 2, lid 1, deel B bis, punt 2, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder d), punt 2, ii)

Artikel 2, lid 1, deel B bis, punt 2, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder d), punt 2, iii)

Artikel 2, lid 1, deel C, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder e), i)

Artikel 2, lid 1, deel C, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder e), ii)

Artikel 2, lid 1, deel C, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder e), iii)

Artikel 2, lid 1, deel C, onder d)

Artikel 2, lid 1, onder e), iv)

Artikel 2, lid 1, deel D, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder f), i)

Artikel 2, lid 1, deel D, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder f), ii)

Artikel 2, lid 1, deel D, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder f), iii)

Artikel 2, lid 1, deel D, onder d)

Artikel 2, lid 1, onder f), iv)

Artikel 2, lid 1, deel E, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder g), i)

Artikel 2, lid 1, deel E, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder g), ii)

Artikel 2, lid 1, deel E, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder g), iii)

Artikel 2, lid 1, deel E, onder d)

Artikel 2, lid 1, onder g), iv)

Artikel 2, lid 1, deel E bis, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder h), i)

Artikel 2, lid 1, deel E bis, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder h), ii)

Artikel 2, lid 1, deel E bis, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder h), iii)

Artikel 2, lid 1, deel E bis, onder d)

Artikel 2, lid 1, onder h), iv)

Artikel 2, lid 1, deel F, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder i), i)

Artikel 2, lid 1, deel F, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder i), ii)

Artikel 2, lid 1, deel F, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder i), iii)

Artikel 2, lid 1, deel F, onder d)

Artikel 2, lid 1, onder i), iv)

Artikel 2, lid 1, deel G, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder j), i)

Artikel 2, lid 1, deel G, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder j), ii)

Artikel 2, lid 1, deel G, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder j), iii)

Artikel 2, lid 1, deel H, onder a)

Artikel 2, lid 1, onder k), i)

Artikel 2, lid 1, deel H, onder b)

Artikel 2, lid 1, onder k), ii)

Artikel 2, lid 1, deel H, onder c)

Artikel 2, lid 1, onder k), iii)

Artikel 2, lid 1 bis

Artikel 2, lid 2

Artikel 2, lid 1 ter

Artikel 2, lid 3

Artikel 2, lid 2, onder a)

Artikel 2, lid 2, onder b)

Artikel 2, lid 4, onder a)

Artikel 2, lid 2, onder c)

Artikel 2, lid 2, onder d)

Artikel 2, lid 4, onder b)

Artikel 2, lid 3, punt i), onder a)

Artikel 2, lid 5, onder a), i)

Artikel 2, lid 3, punt i), onder b)

Artikel 2, lid 5, onder a), ii)

Artikel 2, lid 3, punt i), onder c)

Artikel 2, lid 5, onder a), iii)

Artikel 2, lid 3, punt i), onder d)

Artikel 2, lid 5, onder a), iv)

Artikel 2, lid 3, punt ii)

Artikel 2, lid 5, onder b)

Artikel 2, lid 3, punt iii)

Artikel 2, lid 5, onder c)

Artikel 2, lid 3, punt iv)

Artikel 2, lid 5, onder d)

Artikel 2, lid 3, punt v)

Artikel 2, lid 5, tweede alinea

Artikel 2, lid 4

Artikel 2, lid 6

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 3 bis

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 4 bis

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Artikel 10

Artikel 12

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 11 bis

Artikel 14

Artikel 12

Artikel 15

Artikel 12 bis

Artikel 16

Artikel 13

Artikel 17

Artikel 14

Artikel 19

Artikel 14 bis

Artikel 18

Artikel 15, lid 1, onder a)

Artikel 20, onder a)

Artikel 15, lid 1, onder b)

Artikel 20, onder b)

Artikel 16

Artikel 21

Artikel 18

Artikel 22

Artikel 19

Artikel 23

Artikel 20 bis

Artikel 24

Artikel 20

Artikel 25

Artikel 21

Artikel 26

Artikel 21 bis, lid 1

Artikel 27, lid 1

Artikel 21 bis, lid 2, punt i)

Artikel 27, lid 2, onder a)

Artikel 21 bis , lid 2, punt ii)

Artikel 27, lid 2, onder b)

Artikel 22

Artikel 28

Artikel 29 (1)

Artikel 30 (2)

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Bijlage I

Bijlage I

Bijlage II, deel I, punt 1

Bijlage II, deel I, punt 1

Bijlage II, deel I, punt 1 bis

Bijlage II, deel, punt 2

Bijlage II, deel I, punt 2

Bijlage II, deel I, punt 3

Bijlage II, deel I, punt 3

Bijlage II, deel I, punt 4

Bijlage II, deel II

Bijlage II, deel II

Bijlage III

Bijlage III

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 1

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 1

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 2

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 2

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 3

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 3

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 4

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 4

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 5

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 5

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 6

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 6

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 7

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 7

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 8

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 8

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 9

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 9

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 10

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 10

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 10 bis

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 11

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 11

Bijlage IV, deel A, onder a), punt 12

Bijlage IV, deel A, onder b)

Bijlage IV, deel A, onder b)

Bijlage IV, deel B

Bijlage IV, deel B

Bijlage V

Bijlage V

Bijlage VI

Bijlage VII

(1)Richtlijn 98/95/EG, artikel 9, lid 2, en Richtlijn 98/96/EG, artikel 8, lid 2.

(2)Richtlijn 98/96/EG, artikel 9.(1) Advies uitgebracht op 9 april 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(2) PB L 169 van 10.7.1969, blz. 3. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/96/EG (PB L 25 van 1.2.1999, blz. 27).

(3) Zie bijlage VI, deel A.

(4) Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(6) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2289/66.