Home

Beschikking van de Commissie van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de invoer van sperma van als huisdier gehouden varkens (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2676) (Voor de EER relevante tekst) (2002/613/EG)

Beschikking van de Commissie van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de invoer van sperma van als huisdier gehouden varkens (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2676) (Voor de EER relevante tekst) (2002/613/EG)

2002D0613 — NL — 15.12.2009 — 009.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

ingetrokken bij:

Publicatieblad

nr.

blz.

datum

Beschikking van de Commissie van 30 november 2009

L 320

12

5.12.2009