Home

Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie van 26 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds

Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie van 26 juli 1995 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijds

1995R1839 — NL — 01.01.2007 — 006.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Gewijzigd bij:NB: Deze geconsolideerde versie bevat referenties naar de Europese rekeneenheid en/of ecu. Vanaf 1 januari 1999 moeten beide worden gelezen als referentie naar de euro — Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad (PB L 345 van 20.12.1980, blz. 1) en Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad (PB L 162 van 19.6.1997, blz. 1).
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 1839/95 VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 1995

houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de tariefcontingenten voor de invoer van maïs en sorgho in Spanje enerzijds en maïs in Portugal anderzijdsDE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1664/95 (2), en met name op artikel 12, lid 1,

Overwegende dat de Gemeenschap zich er in de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguay-Ronde toe verbonden heeft om met ingang van het verkoopseizoen 1995/1996 contingenten te openen voor de invoer tegen verlaagd recht van enerzijds 500 000 ton maïs in Portugal en anderzijds 2 miljoen ton maïs en 300 000 ton sorgho in Spanje; dat de invoer in Spanje van bepaalde graansubstituten proportioneel in mindering wordt gebracht op de totale in het kader van het invoercontingent in Spanje in te voeren hoeveelheden; dat voor het invoercontingent voor maïs in Portugal het feitelijk te betalen invoerrecht niet hoger mag zijn dan 50 ecu per ton;

Overwegende dat, om naleving van deze contingenten te garanderen, maatregelen moeten worden vastgesteld inzake hetzij rechtstreekse aankoop op de wereldmarkt, hetzij toepassing van een korting op het overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1502/95 van de Commissie (3) vastgestelde invoerrecht;

Overwegende dat cumulering van de voordelen waarin is voorzien in het kader van enerzijds de regeling die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2484/95 (5) van de Commissie, welke regeling van toepassing is bij de invoer in de Gemeenschap van sorgho en maïs van oorsprong uit de Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS-Staten) of uit de landen en gebieden overzee (LGO), en anderzijds deze verordening, tot verstoringen op de Spaanse of de Portugese graanmarkt kan leiden; dat dit nadeel kan worden verholpen door de vaststelling van een specifieke korting op het recht dat geldt voor maïs en sorgho die in het kader van deze verordening worden ingevoerd;

Overwegende dat, wat de rechtstreekse aankoop op de wereldmarkt betreft, om de transacties onder de gunstigste voorwaarden en met name tegen de laagste aankoop- en vervoerkosten mogelijk te maken, de levering franco bij door het betrokken interventiebureau aangewezen opslagplaatsen moet worden toegewezen door middel van een openbare inschrijving; dat de offertes van de inschrijvers betrekking moeten hebben op welomschreven partijen die overeenkomen met de in bepaalde gebieden van de betrokken Lid-Staat beschikbare opslagcapaciteit, zoals bekendgemaakt in het bericht van inschrijving;

Overwegende dat enerzijds de inschrijvingsprocedure moet worden bepaald, zowel voor de korting op het recht als voor de rechtstreekse aankoop op de wereldmarkt, en anderzijds de voorwaarden moeten worden vastgesteld voor de indiening van de offertes, alsmede voor het stellen en de vrijgave van de zekerheden die moeten waarborgen dat de inschrijver zijn verplichtingen nakomt;

Overwegende dat voor een goed economisch en financieel beheer van de betrokken aankopen, met name ter voorkoming van bovenmatig grote risico's voor de leverancier gezien de te verwachten prijzen op de Portugese en op de Spaanse markt, graan dat niet aan de voor de inschrijving gestelde kwaliteitseisen beantwoordt, met een verlaagd recht moet kunnen worden ingevoerd voor afzet op de markt; dat in dat geval echter de korting op het recht niet groter kan zijn dan het laatste bedrag dat is vastgesteld;

Overwegende dat regels moeten worden vastgesteld inzake de boekhoudkundige verwerking van de uit deze verordening voortvloeiende transacties overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1287/95 (7), en in Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad van 2 augustus 1978 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1571/93 (9);

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1

▼M2

1. Elk jaar worden op 1 januari jaarlijkse invoercontingenten voor 2 miljoen t maïs en 0,3 miljoen t sorgho uit derde landen geopend die bestemd zijn om in Spanje in het vrije verkeer te worden gebracht. Voor de invoer in het kader van deze contingenten gelden de in de volgende artikelen vastgestelde voorwaarden.

▼B

2. Per verkoopseizoen wordt met het oog op het in het vrije verkeer brengen in Portugal een contingent geopend voor de invoer uit derde landen van maximaal 0,5 miljoen ton maïs. Voor de invoer in het kader van dit contingent gelden de in de volgende artikelen vastgestelde voorwaarden.

3. In geval van door de Commissie naar behoren geconstateerde technische moeilijkheden kan volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 een invoertermijn worden vastgesteld die tot na het einde van het verkoopseizoen loopt.

▼M2

4. De bij artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1249/96 van de Commissie (10) vastgestelde verlaging van het invoerrecht voor glazige maïs geldt niet in het kader van deze contingenten.

▼M2

Artikel 2

1. De in artikel 1, lid 1, genoemde hoeveelheden voor invoer in Spanje worden voor elk jaar proportioneel verlaagd met de hoeveelheden afvallen van de maïszetmeelbereiding van GN-codes 2303 10 19 en 2309 90 20, bostel van GN-code 2303 30 00 en residuen van citrusvruchtenpulp van GN-code 2308 90 30 die in dat jaar uit derde landen in Spanje worden ingevoerd.

2. De Commissie berekent:

—de hoeveelheden maïs en sorgho die uit derde landen in Spanje zijn ingevoerd in de loop van het betrokken jaar en, zo nodig, in de maanden januari en februari van het volgende jaar;

—de in Spanje ingevoerde hoeveelheden afvallen van de maïszetmeelbereiding, bostel, en residuen van citrusvruchtenpulp.

Hiertoe verstrekken de Spaanse autoriteiten de Commissie regelmatig alle nodige gegevens.

▼B

Artikel 3

1. De in artikel 1, lid 1, genoemde hoeveelheden maïs en sorgho zijn bestemd voor verwerking of gebruik in Spanje.

2. De in artikel 1, lid 2, genoemde hoeveelheden maïs zijn bestemd voor verwerking of gebruik in Portugal.

▼M5

Artikel 4

De invoer in Spanje en Portugal in het kader van de in artikel 1 genoemde invoercontingenten en hoeveelheden gebeurt met toepassing van de in artikel 5 opgenomen regeling inzake korting op het invoerrecht of via rechtstreekse aankoop op de wereldmarkt.

▼BHOOFDSTUK I

Invoer met verlaging van het invoerrecht

Artikel 5

▼M5

1. Onverminderd artikel 14 kan bij de invoer van maïs en sorgho in Spanje en van maïs in Portugal binnen de in artikel 1 genoemde hoeveelheden een korting worden toegepast op het overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1249/96 vastgestelde invoerrecht.

1 bis. Rekening houdend met de bestaande marktomstandigheden beslist de Commissie of de in lid 1 bedoelde korting moet worden toegepast met het oog op de volledige benutting van de invoercontingenten.

2. Indien de Commissie tot de toepassing van een dergelijke korting beslist, wordt een vaste korting vastgesteld of via inschrijving een korting bepaald, en wel van een zodanig niveau dat enerzijds wordt voorkomen dat door de invoer in Spanje de Spaanse markt en door de invoer in Portugal de Portugese markt wordt verstoord en er anderzijds voor wordt gezorgd dat de in artikel 1 genoemde hoeveelheden daadwerkelijk worden ingevoerd.

▼B

3. Het bedrag van de vaste korting en, voor het geval de korting wordt bepaald volgens de in artikel 7, lid 1, bedoelde inschrijvingsprocedure, het bedrag van laatstbedoelde korting worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92.

Voor de invoer in Portugal wordt de in lid 2 bedoelde korting zo vastgesteld dat het feitelijk te betalen recht niet hoger is dan 50 ecu per ton.

De korting kan worden gedifferentieerd bij invoer van maïs en/of sorgho op grond van Verordening (EEG) nr. 715/90.

De feitelijk te betalen rechten worden in nationale valuta omgerekend met de omrekeningskoers die voor de betrokken valuta geldt op de dag waarop de douaneformaliteiten voor invoer worden vervuld.

4. De in lid 1 bedoelde verlaging van het invoerrecht wordt toegepast bij invoer in Spanje van maïs van GN-code 1005 90 00 en sorgho van GN-code 1007 00 90 en bij invoer in Portugal van maïs van GN-code 1005 90 00 op basis van een certificaat dat door de bevoegde Spaanse, respectievelijk Portugese, autoriteiten is afgegeven overeenkomstig het bepaalde in deze verordening en na goedkeuring door de Commissie. Het certificaat is uitsluitend geldig in de Lid-Staat waar het is afgegeven.

Artikel 6

▼M2

1. Voor de korting op het invoerrecht kan een inschrijving worden gehouden. In dat geval nemen gegadigden aan de inschrijving deel hetzij door bij de in het bericht van inschrijving vermelde bevoegde instantie een schriftelijke offerte tegen ontvangstbewijs af te geven, hetzij door aan die instantie een offerte per aangetekende brief, door middel van een schriftelijk telecommunicatiebericht of per telegram toe te zenden.

▼B

2. In de offerte worden vermeld:

—de referentie van de inschrijving,

—de naam en het volledige adres van de inschrijver met vermelding van het telex- of faxnummer,

—de aard en de hoeveelheid van het in te voeren produkt,

—het in ecu per ton gevraagde bedrag van de korting op het invoerrecht,

—het land van oorsprong van het in te voeren graan.

3. De offerte moet vergezeld gaan van

a)het bewijs dat de inschrijver een zekerheid van 20 ecu per ton heeft gesteld, en

b)de schriftelijke verbintenis om, binnen twee dagen na ontvangst van het bericht van toewijzing voor de toegewezen hoeveelheid bij de bevoegde instantie een aanvraag voor een invoercertificaat in te dienen en om uit het in de offerte aangegeven land in te voeren.

4. In de offerte mag slechts één land van oorsprong worden vermeld; de offerte mag hoogstens betrekking hebben op de hoeveelheid die voor de betrokken inschrijvingsperiode beschikbaar is.

5. Een offerte die niet overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 wordt ingediend of die andere voorwaarden bevat dan die welke in het bericht van inschrijving zijn vastgesteld, is ongeldig.

6. Een offerte kan niet worden ingetrokken.

7. De bevoegde instantie moet de ingediende offertes binnen twee uur na het verstrijken van de in het bericht van inschrijving voor de indiening van de offertes vastgestelde termijn aan de Commissie doen toekomen. De offertes moeten overeenkomstig het model in bijlage I worden meegedeeld.

Indien er geen offertes zijn, deelt de betrokken Lid-Staat dit binnen dezelfde termijn aan de Commissie mee.

Artikel 7

1. Aan de hand van de offertes die bij een inschrijving voor de korting op het invoerrecht zijn ingediend en aan haar zijn meegedeeld, besluit de Commissie volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92:

—een maximumkorting op het invoerrecht vast te stellen, dan wel

—geen gevolg te geven aan de inschrijving.

Wanneer een maximumkorting op het invoerrecht wordt vastgesteld, wordt toegewezen aan de inschrijvers wier offerte gelijk is aan of lager is dan die maximumkorting. Wanneer echter de op grond van een inschrijving vastgestelde maximumkorting voor een bepaalde week tot de toewijzing van een grotere hoeveelheid leidt dan die welke nog kan worden ingevoerd, wordt aan de inschrijver wiens offerte overeenkomt met de aanvaarde maximumkorting, een hoeveelheid toegewezen die gelijk is aan het verschil tussen de som van de in de overige aanvaarde offertes gevraagde hoeveelheden en de beschikbare hoeveelheid. Wanneer verscheidene offertes gelijk zijn aan de vastgestelde maximumkorting, wordt de overblijvende hoeveelheid aan de betrokken inschrijvers toegewezen naar verhouding van de hoeveelheid waarvoor zij een offerte hebben ingediend.

2. Zodra de Commissie het in lid 1 bedoelde besluit heeft genomen, stelt de bevoegde Spaanse of Portugese dienst alle inschrijvers in kennis van het resultaat van hun deelneming.

Artikel 8

1. De certificaataanvragen worden ingediend op formulieren die gedrukt en/of opgesteld zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (11). Bij vaststelling van een vast kortingsbedrag door de Commissie, worden de aanvragen gedurende de eerste twee werkdagen van elke week ingediend. Bij vaststelling van de korting via een openbare inschrijving worden de aanvragen voor de toegewezen hoeveelheid ingediend binnen twee werkdagen na de ontvangst van het bericht van toewijzing en wordt in de aanvragen de in de offerte gevraagde korting vermeld.

▼M6

2. In vak 24 van de certificaataanvragen en de certificaten wordt één van de in bijlage I bis opgenomen vermeldingen aangebracht.

▼B

3. Bij toepassing van een vaste korting worden de ingediende certificaataanvragen slechts in aanmerking genomen voor zover het bewijs wordt geleverd dat ten gunste van de bevoegde instantie een zekerheid van 20 ecu per ton is gesteld.

Artikel 9

1. De certificaataanvragen gaan vergezeld van de schriftelijke verbintenis van de aanvrager om uiterlijk bij de afgifte van het certificaat een honoreringszekerheid te stellen waarvan het bedrag per ton gelijk is aan dat van de vastgestelde vaste korting of de in de offerte gevraagde korting.

2. De in artikel 10, onder a), van Verordening (EG) nr. 1162/95 van de Commissie (12) bedoelde zekerheid geldt voor de op grond van deze verordening afgegeven invoercertificaten.

3. Wanneer de Commissie een vaste korting heeft vastgesteld, worden de korting en de invoerheffing van de dag toegepast waarop het douanekantoor de aangifte voor het vrije verkeer aanvaardt.

4. Wanneer de korting door middel van een openbare inschrijving is vastgesteld, wordt het invoerrecht van de dag toegepast waarop het douanekantoor de aangifte voor het vrije verkeer aanvaardt. Voorts wordt het bedrag van de korting aangegeven in vak 24 van het certificaat.

▼M1

Bij afgifte van het invoercertificaat in de periode gaande van oktober tot en met mei, wordt echter voor invoer na het einde van de maand waarin het certificaat wordt afgegeven, de korting verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de in de maand van afgifte van het certificaat geldende interventieprijs, vermeerderd met 55 %, en die welke geldt in de maand waarin de aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard, eveneens vermeerderd met 55 %. Voor certificaten die vóór 1 oktober worden afgegeven en na die datum worden gebruikt, wordt de korting verminderd met een op dezelfde wijze berekend bedrag.

▼B

5. Een aanvraag is slechts ontvankelijk,

—wanneer zij een hoeveelheid betreft die niet groter is dan de maximumhoeveelheid die voor een periode voor de indiening van de aanvragen beschikbaar is;

—wanneer zij vergezeld gaat van het bewijs dat de aanvrager in de Lid-Staat van invoer handel in granen drijft met andere landen. Voor de toepassing van dit artikel wordt dit bewijs geleverd door aan de bevoegde instantie enerzijds het afschrift voor te leggen van het bewijs van betaling van de belasting over de toegevoegde waarde in de betrokken Lid-Staat en anderzijds, voor een in de laatste drie jaar verrichte transactie, het afschrift voor te leggen van een bewijs van in- of uitklaring in de betrokken Lid-Staat voor een op naam van de aanvrager gesteld invoer- of uitvoercertificaat, of, wat de handel binnen de Gemeenschap betreft, van een op naam van de aanvrager gestelde factuur.

▼M2

6. Bij elke invoer worden door de douaneautoriteiten van de lidstaat van invoer representatieve monsters genomen op grond van de bepalingen als bedoeld in de bijlage bij Richtlijn 76/371/EEG van de Commissie (13) om het gehalte aan glazige korrels te bepalen volgens de methode en de criteria die zijn beschreven in artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1249/96.

▼B

Artikel 10

1. Als de Commissie een vaste korting heeft vastgesteld, worden de certificaten uiterlijk op de vrijdag na de in artikel 8, lid 1, bedoelde uiterste datum voor de indiening van de aanvragen ten hoogste afgegeven voor de hoeveelheden die beschikbaar zijn. Wanneer die vrijdag geen werkdag is, worden zij op de eerstvolgende werkdag afgegeven.

Wanneer de voor een bepaalde week ingediende aanvragen een grotere hoeveelheid betreffen dan de overeenkomstig de tariefcontingenten voor maïs en sorgho voor Spanje en maïs voor Portugal nog in te voeren hoeveelheid, worden de hoeveelheden waarvoor certificaten worden afgegeven berekend door toepassing van een uniform verminderingspercentage op de in de certificaataanvragen vermelde hoeveelheden.

2. Als de korting door middel van openbare inschrijving is vastgesteld, worden de certificaten uiterlijk op de derde werkdag na de in artikel 8, lid 1, bedoelde uiterste datum voor de indiening van de certificaataanvragen afgegeven, voor zover de inschrijver aan wie is toegewezen de in artikel 6, lid 3, onder b), bedoelde aanvraag voor een invoercertificaat binnen de voorgeschreven termijn indient voor de hoeveelheden die hem zijn toegewezen.

3. De hoeveelheden waarvoor in de loop van een week certificaten zijn afgegeven, worden uiterlijk op de derde werkdag van de daaropvolgende week door de bevoegde instanties aan de Commissie meegedeeld.

4. In afwijking van artikel 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 worden de invoercertificaten, voor de vaststelling van de geldigheidsduur, geacht te zijn afgegeven op de uiterste datum voor de indiening van de offertes of aanvragen.

Artikel 11

1. De geldigheidsduur van de certificaten is,

—bij vaststelling van een vaste korting door de Commissie, die welke is bepaald in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1162/95;

—voor certificaten die worden afgegeven op grond van een inschrijving ter bepaling van de korting op het invoerrecht, die welke is vastgesteld in de verordening tot opening van de betrokken inschrijving.

2. In vak 8 van het invoercertificaat moet „JA” worden aangekruist. In afwijking van artikel 8, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 mag de in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid niet groter, doch wel hoogstens 5 % kleiner zijn dan de in de vakken 17 en 18 van het invoercertificaat aangegeven hoeveelheid. Daartoe wordt in vak 19 van het certificaat het cijfer 0 ingevuld.

3. In afwijking van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 mogen de rechten die voortvloeien uit in de voorliggende verordening bedoelde invoercertificaten niet worden overgedragen.

Artikel 12

1. Onverminderd de controlemaatregelen op grond van artikel 13, wordt de in artikel 6, lid 3, onder a), bedoelde zekerheid

a)onverwijld vrijgegeven, wanneer de in het kader van de inschrijving ingediende offerte niet is aanvaard, of

b)bij de afgifte van het invoercertificaat vrijgegeven, wanneer de in het kader van de inschrijving ingediende offerte is aanvaard. Als de in artikel 6, lid 3, onder b), bedoelde verbintenis niet wordt nagekomen, wordt de zekerheid echter verbeurd.

2. Onverminderd de controlemaatregelen op grond van artikel 13, wordt de in artikel 8, lid 3, bedoelde zekerheid

a)onverwijld vrijgegeven, voor de hoeveelheden waarvoor geen certificaat wordt afgegeven, of

b)bij de afgifte van het invoercertificaat afgegeven, voor de hoeveelheden waarvoor dat certificaat wordt afgegeven.

▼M2

3. Onverminderd de controlemaatregelen op grond van artikel 13, wordt de in artikel 9, lid 1, bedoelde zekerheid vrijgegeven wanneer de inschrijver aan wie toegewezen is, het bewijs levert

—dat voor maïs die is geanalyseerd op grond van artikel 9, lid 6, en waarvan het gehalte aan glazige korrels groter is dan 60 %, het ingevoerde product in de lidstaat van invoer is verwerkt in een ander product dan producten van de GN-codes 1904 10 10, 1103 13 of 1104 23; dit bewijs kan worden geleverd door overlegging van een controle-exemplaar T5 dat, voor het vertrek van de goederen voor de verwerking ervan, door het douanekantoor van inklaring is opgesteld volgens de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie (14),

—dat voor maïs die is geanalyseerd op grond van de bepalingen in artikel 9, lid 6, en waarvan het gehalte aan glazige korrels kleiner is dan of gelijk aan 60 % en voor sorgho, het ingevoerde product in de lidstaat van invoer is verwerkt of gebruikt; dit bewijs kan worden geleverd door overlegging van een factuur over de verkoop aan een in de lidstaat van invoer gevestigde verwerker of verbruiker, of

—dat het product wegens overmacht niet ingevoerd, verwerkt of gebruikt kon worden, of

—dat het ingevoerde product ongeschikt is geworden voor gebruik.

▼B

De zekerheid wordt ter vervanging van het invoerrecht verbeurd voor de hoeveelheden waarvoor bovenbedoeld bewijs niet wordt geleverd binnen 18 maanden na de datum waarop de aangifte voor het vrije verkeer is aanvaard.

De verwerking of het gebruik van het ingevoerde produkt wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer 95 % van de in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid verwerkt of gebruikt is.

4. Het bepaalde in artikel 33 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 is, met uitzondering van de in lid 3, onder a), van dat artikel bedoelde termijn van zes maanden, voor de zekerheden van toepassing.

Artikel 13

1. Maïs of sorgho die met een korting op het invoerrecht in het vrije verkeer is gebracht, blijft tot het tijdstip waarop het gebruik of de verwerking ervan is geconstateerd, onder douanecontrole of onder een administratieve controle die gelijkwaardige garanties biedt.

2. De betrokken Lid-Staat neemt de nodige maatregelen om er in voorkomend geval voor te zorgen dat de in lid 1 bedoelde controle wordt uitgevoerd. Deze maatregelen houden met name voor de importeurs de verplichting in zich aan elke noodzakelijk geachte controle te onderwerpen en een specifieke boekhouding te voeren aan de hand waarvan de bevoegde instanties de door hen noodzakelijk geachte controles kunnen verrichten.

3. De betrokken Lid-Staat stelt de Commissie in kennis van de overeenkomstig lid 2 genomen maatregelen, zodra die zijn vastgesteld.HOOFDSTUK II

Rechtstreekse aankoop op de wereldmarkt

Artikel 14

1. Met het oog op de in artikel 1 bedoelde invoer kan volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 worden besloten dat het Spaanse of het Portugese interventiebureau nog vast te stellen hoeveelheden maïs en/of sorgho op de wereldmarkt aankoopt en deze in de betrokken Lid-Staat onder het stelsel van douane-entrepots plaatst zoals bedoeld in de artikelen 98 tot en met 113 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (15) en in de betrokken uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2454/93 van de Commissie (16).

2. De overeenkomstig lid 1 aangekochte hoeveelheden worden volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 op de binnenlandse markt van de betrokken Lid-Staat verkocht tegen zodanige voorwaarden dat verstoringen op die markt worden voorkomen en het bepaalde in artikel 13 wordt nageleefd.

Wanneer het produkt op de interne markt wordt verkocht, dient de koper bij de betaling van het produkt bij het interventiebureau van de betrokken Lid-Staat een zekerheid te stellen ten bedrage van 15 ecu per ton. Deze zekerheid wordt vrijgegeven wanneer het in artikel 12, lid 3, bedoelde bewijs wordt geleverd. Voor het vrijgeven van deze zekerheid gelden de bepalingen in de tweede en de derde alinea van lid 3, alsmede die in lid 4 van artikel 12.

3. Wanneer de produkten in het vrije verkeer worden gebracht, wordt een invoerrecht toegepast dat gelijk is aan het gemiddelde van de rechten die op grond van Verordening (EG) nr. 1502/95 voor de betrokken granen zijn vastgesteld in de maand vóór de datum waarop de aangifte voor het vrije verkeer wordt aanvaard, verminderd met 55 % van de interventieprijs in die maand.

De produkten worden door het interventiebureau van de betrokken Lid-Staat in het vrije verkeer gebracht.

Wanneer de kopers de goederen aan het interventiebureau betalen, wordt de verkoopprijs, verminderd met het in de eerste alinea bedoelde recht, geboekt als ontvangsten uit verkoop als bedoeld in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 3492/90 van de Raad (17).

4. De in lid 1 bedoelde aankoop wordt beschouwd als een interventie ter regulering van de landbouwmarkten in de zin van artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EEG) nr. 729/70.

5. De door het interventiebureau verrichte betalingen voor de in lid 1 bedoelde aankopen worden door de Gemeenschap ten laste genomen naarmate zij worden verricht en worden gelijkgesteld met de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 bedoelde uitgaven. Het interventiebureau van de betrokken Lid-Staat boekt de aangekochte goederen tegen nulwaarde op de in artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 bedoelde rekening.

Artikel 15

1. Het Spaanse of het Portugese interventiebureau koopt het produkt op de wereldmarkt aan door toewijzing van de levering via een openbare inschrijving. De levering omvat de aankoop van het produkt op de wereldmarkt en de levering franco, niet gelost, bij de door een van die twee interventiebureaus aangewezen opslagplaatsen om er onder het in de artikelen 98 tot en met 113 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde stelsel van douane-entrepots te worden geplaatst.

In het in artikel 14, lid 1, bedoelde besluit tot aankoop op de wereldmarkt worden met name de in te voeren hoeveelheid graan, de openings- en sluitingsdatum van de openbare inschrijving en de uiterste leveringsdatum vastgesteld.

2. Een overenkomstig bijlage II opgesteld bericht van inschrijving wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, serie C. Het bericht van inschrijving betreft een of meer partijen. Onder partij wordt de volgens het bericht van inschrijving te leveren hoeveelheid verstaan.

3. Het interventiebureau van de betrokken Lid-Staat stelt zo nodig aanvullende maatregelen vast voor de betrokken aankoop op de wereldmarkt.

Het interventiebureau deelt deze maatregelen onverwijld aan de Commissie mee en brengt ze ter kennis van de marktdeelnemers.

Artikel 16

1. Gegadigden nemen aan de openbare inschrijving deel hetzij door de schriftelijke offerte tegen afgifte van een ontvangstbewijs in te dienen bij het in het bericht van inschrijving vermelde interventiebureau, hetzij door de offerte aangetekend, per telex- of telefaxbericht of per telegram aan dat interventiebureau toe te zenden.

De offertes moeten op de in het bericht van inschrijving bepaalde uiterste datum voor de indiening ervan vóór 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel) door het betrokken interventiebureau zijn ontvangen.

2. Een offerte kan alleen voor een gehele partij worden ingediend. In de offerte worden vermeld:

—de referentie van de inschrijving,

—de naam en het volledige adres van de inschrijver met vermelding van het telex- of telefaxnummer,

—de betrokken partij,

—het gevraagde bedrag per ton produkt, in de valuta van de betrokken Lid-Staat,

—het land van oorsprong van het in te voeren graan,

—afzonderlijk, de gevraagde cif-prijs per ton produkt in de valuta van de betrokken Lid-Staat.

3. De offerte moet vergezeld gaan van het bewijs dat vóór de uiterste datum voor de indiening van de offertes de in artikel 17, lid 1, bedoelde zekerheid is gesteld.

4. Een offerte die niet overeenkomstig dit artikel wordt ingediend of die andere voorwaarden bevat dan die welke voor de openbare inschrijving zijn vastgesteld, is ongeldig.

5. Een offerte kan niet worden ingetrokken.

Artikel 17

1. Een ingediende offerte wordt slechts in aanmerking genomen, wanneer het bewijs wordt geleverd dat een zekerheid van 20 ecu per ton is gesteld.

2. De zekerheid wordt gesteld overeenkomstig de bepalingen die de betrokken Lid-Staat op grond van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (18) heeft vastgesteld in het in artikel 15, lid 2, bedoelde bericht van inschrijving.

3. De zekerheid wordt onverwijld vrijgegeven, wanneer

a)de offerte niet is aanvaard;

b)de inschrijver aan wie is toegewezen, voor de aanvaarde offerte het bewijs levert dat de levering overeenkomstig de in artikel 15 bepaalde voorwaarden is uitgevoerd;

c)de inschrijver aan wie is toegewezen, het bewijs levert dat het produkt wegens overmacht niet kon worden ingevoerd.

Artikel 18

Het onderzoek en de voorlezing van de offertes zijn openbaar. Deze werkzaamheden worden onmiddellijk na afloop van de termijn voor de indiening van de offertes door het interventiebureau uitgevoerd.

Artikel 19

1. Onverminderd de leden 2 en 3 wordt de toewijzing aan de inschrijver die de gunstigste offerte heeft ingediend, uiterlijk op de tweede werkdag na de dag waarop de offertes onderzocht en voorgelezen zijn, schriftelijk aan alle inschrijvers meegedeeld.

2. Wanneer verscheidene inschrijvers de gunstige offerte hebben ingediend, bepaalt het interventiebureau door loting aan wie van hen wordt toegewezen.

3. Als de ingediende offertes niet in overeenstemming lijken te zijn met de normale marktvoorwaarden, kan het interventiebureau van toewijzing afzien. Binnen een week wordt een nieuwe inschrijving gehouden totdat de levering van alle partijen is toegewezen.

Artikel 20

1. Bij de levering controleert het interventiebureau de hoeveelheid en de kwaliteit van het produkt.

Behoudens toepassing van de in het bericht van inschrijving vermelde kortingen, wordt de levering geweigerd wanneer de kwaliteit van het produkt lager is dan de gevraagde minimumkwaliteit. Eventueel kan het produkt echter toch met verlaagd recht worden ingevoerd met toepassing van een vaste korting overeenkomstig hoofdstuk I.

2. Wanneer als gevolg van het bepaalde in lid 1 de levering niet wordt uitgevoerd, wordt de in artikel 17 bedoelde zekerheid verbeurd, onverminderd de overige financiële gevolgen die de verbreking van het leveringscontract met zich brengt.HOOFDSTUK III

Slotbepalingen

Artikel 21

Verordening (EG) nr. 675/94 van de Commissie (19) wordt ingetrokken. Verordening (EG) nr. 517/95 van de Commissie (20) blijft echter van toepassing voor het tweede gedeelte van de verkoop op de Portugese markt van de 250 000 ton maïs die is aangekocht op grond van de beschikking van de Commissie uit februari 1995.

Artikel 22

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
BIJLAGE I

image

▼M6
BIJLAGE I BIS

In artikel 8, lid 2, bedoelde vermeldingen

in het Bulgaars: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

—Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

in het Spaans: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

—Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

in het Tsjechisch: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

—Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

in het Deens: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

—Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

in het Duits: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

—Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

in het Ests: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

—Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

in het Grieks: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

—Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

in het Engels: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

—Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

in het Frans: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

—Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

in het Italiaans: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

—Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

in het Lets: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

—Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

in het Litouws: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

—Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

in het Hongaars: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

—Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

in het Maltees: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

—Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

in het Nederlands: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

—Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

in het Pools: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

—Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

in het Portugees: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

—Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

in het Roemeens: Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

—Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

in het Slowaaks: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

—Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

in het Sloveens: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

—Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

in het Fins: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

—Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

in het Zweeds: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

—Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)

▼B
BIJLAGE II

image(1) PB nr. L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB nr. L 158 van 8.7.1995, blz. 13.

(3) PB nr. L 147 van 30.6.1995, blz. 13.

(4) PB nr. L 84 van 30.3.1990, blz. 85.

(5) PB nr. L 265 van 15.10.1994, blz. 3.

(6) PB nr. L 94 van 28.4.1970, blz. 13.

(7) PB nr. L 125 van 8.6.1995, blz. 1.

(8) PB nr. L 216 van 5.8.1978, blz. 1.

(9) PB nr. L 154 van 25.6.1993, blz. 46.

(10) PB L 161 van 29.6.1996, blz. 125.

(11) PB nr. L 331 van 2.12.1988, blz. 1.

(12) PB nr. L 117 van 24.5.1995, blz. 2.

(13) PB L 102 van 15.4.1976, blz. 1.

(14) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(15) PB nr. L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(16) PB nr. L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(17) PB nr. L 337 van 4.12.1990, blz. 3.

(18) PB nr. L 205 van 3.8.1985, blz. 5.

(19) PB nr. L 83 van 26.3.1994, blz. 26.

(20) PB nr. L 53 van 9.3.1995, blz. 12.