Home

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Geldig van 8 juli 2019 tot 1 juli 2021
Geldig van 8 juli 2019 tot 1 juli 2021

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-07-2021]

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië

Preambule

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Federatieve Republiek Brazilië,

hierna te noemen de verdragsluitende partijen;

Partij zijnde bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, opengesteld voor ondertekening te Chicago op 7 december 1944;

Geleid door de wens een bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de internationale burgerluchtvaart;

Geleid door de wens de hoogste mate van veiligheid en beveiliging in het internationale luchtvervoer te waarborgen;

Geleid door de wens een verdrag te sluiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië ten behoeve van het instellen en exploiteren van luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden;

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. INLEIDING

Artikel 1. Begripsomschrijvingen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN

Artikel 2. Verlening van rechten [Nog niet in werking]

Artikel 3. Aanwijzing en verlening van vergunningen [Nog niet in werking]

Artikel 4. Intrekking en schorsing van vergunningen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK III. COMMERCIËLE BEPALINGEN

Artikel 5. Tarieven [Nog niet in werking]

Artikel 6. Commerciële activiteiten [Nog niet in werking]

Artikel 7. Verandering van luchtvaartuig [Nog niet in werking]

Artikel 8. Eerlijke concurrentie [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK IV. FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 9. Gebruikersheffingen [Nog niet in werking]

Artikel 10. Overmaking van gelden [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK V. BEPALINGEN BETREFFENDE REGELGEVING

Artikel 11. Toepassing van wetten, voorschriften en procedures [Nog niet in werking]

Artikel 12. Erkenning van bewijzen en vergunningen [Nog niet in werking]

Artikel 13. Veiligheid [Nog niet in werking]

Artikel 14. Beveiliging van de luchtvaart [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VI. PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 15. Vluchtschema’s [Nog niet in werking]

Artikel 16. Overleg en wijziging [Nog niet in werking]

Artikel 17. Regeling van geschillen [Nog niet in werking]

Artikel 18. Milieu [Nog niet in werking]

Artikel 19. Geautomatiseerde boekingssystemen (GBS) [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 20. Duur en beëindiging [Nog niet in werking]

Artikel 21. Registratie bij de Internationale Burgerluchtvaarorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 22. Toepasselijkheid van multilaterale overeenkomsten en verdragen [Nog niet in werking]

Artikel 23. Toepasselijkheid van dit verdrag [Nog niet in werking]

Artikel 24. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Bijlage : Routetabel

Air Services Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Federative Republic of Brazil

Preambule

CHAPTER I. INTRODUCTION

Article 1. Definitions [Nog niet in werking]

CHAPTER II. OBJECTIVES

Article 2. Grant of Rights [Nog niet in werking]

Article 3. Designation and Authorization [Nog niet in werking]

Article 4. Revocation and Suspension of Authorization [Nog niet in werking]

CHAPTER III. COMMERCIAL PROVISIONS

Article 5. Tariffs [Nog niet in werking]

Article 6. Commercial Activities [Nog niet in werking]

Article 7. Change of Aircraft [Nog niet in werking]

Article 8. Fair Competition [Nog niet in werking]

CHAPTER IV. FINANCIAL PROVISIONS

Article 9. User Charges [Nog niet in werking]

Article 10. Transfer of funds [Nog niet in werking]

CHAPTER V. REGULATORY PROVISIONS

Article 11. Application of Laws, Regulations and Procedures [Nog niet in werking]

Article 12. Recognition of Certificates and Licenses [Nog niet in werking]

Article 13. Safety [Nog niet in werking]

Article 14. Aviation Security [Nog niet in werking]

CHAPTER VI. PROCEDURAL PROVISIONS

Article 15. Flight schedules [Nog niet in werking]

Article 16. Consultation and Amendment [Nog niet in werking]

Article 17. Settlement of Disputes [Nog niet in werking]

Article 18. Environment [Nog niet in werking]

Article 19. Computer Reservation Systems [Nog niet in werking]

CHAPTER VII. FINAL PROVISIONS

Article 20. Duration and Termination [Nog niet in werking]

Article 21. Registration with the International Civil Aviation Organization [Nog niet in werking]

Article 22. Applicability of Multilateral Agreements and Conventions [Nog niet in werking]

Article 23. Applicability of the Agreement [Nog niet in werking]

Article 24. Entry into Force [Nog niet in werking]

Annex : Route Schedule