Home

Verdrag betreffende grensarbeiders

Geldig van 13 september 1960 tot 30 juni 2011
Geldig van 13 september 1960 tot 30 juni 2011

Verdrag betreffende grensarbeiders

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-09-1960 tot 30-06-2011]

[Regeling ingetrokken per 30-06-2011]

VERDRAG BETREFFENDE GRENSARBEIDERS

VERDRAG BETREFFENDE GRENSARBEIDERS

Preambule

De Regeringen van België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland;

Besloten hebbende om — in overeenstemming met de doelstelling van het Verdrag van Brussel, ondertekend op 17 Maart 1948 — haar samenwerking op sociaal gebied uit te breiden;

In overweging nemende de regelingen waaraan krachtens de thans van kracht zijnde bilaterale verdragen de grensarbeiders in de gebieden van de Verdragsluitende Partijen zijn onderworpen;

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

(a)

Onder grensarbeiders worden verstaan onderdanen van de Verdragsluitende Partijen, die, met behoud van hun woonplaats in een grensgebied van een dier Partijen waarheen zij in beginsel dagelijks terugkeren, arbeid in loondienst verrichten in het belendende grensgebied van een der andere Partijen.

(b)

De onderdanen van de Verdragsluitende Partijen, waarop dit Verdrag van toepassing is, zijn genoemd in de Bijlage van dit Verdrag, welke Bijlage een integrerend deel van dit Verdrag vormt.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

BIJLAGE