Home

Verdrag nopens het wegverkeer

Geldig vanaf 19 oktober 1952
Geldig vanaf 19 oktober 1952

Verdrag nopens het wegverkeer

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-10-1952]

CONVENTION ON ROAD TRAFFIC

Preambule

The Contracting States, desirous of promoting the development and safety of international road traffic by establishing certain uniform rules,

Have agreed upon the following provisions:

CHAPTER I. General Provisions

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

CHAPTER II. Rules of the road

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Artikel 13

Article 14

Article 15

Article 16

CHAPTER III. Signs and signals

Article 17

CHAPTER IV. Provisions applicable to motor vehicles and trailers in international traffic

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

CHAPTER V. Drivers of motor vehicles in international traffic

Article 24

Article 25

CHAPTER VI. Provisions applicable to cycles in international traffic

Article 26

CHAPTER VII. Final provisions

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

ANNEX 1. Additional provision concerning definitions of motor vehicle and cycle

ANNEX 2. Priority of passage

ANNEX 3. Registration number of vehicles in international traffic

ANNEX 4. Distinguishing sign of vehicles in international traffic

ANNEX 5. Identification marks of vehicles in international traffic

ANNEX 6. Technical conditions concerning the equipment of motor vehicles and traillers in international traffic

I. Braking

II. Lighting

III. Other conditions

IV. Combination of vehicles

V. Transitional provisions

ANNEX 7. Dimensions and weights of vehicles in international traffic

1

2

3

4

5

6

ANNEX 8. Conditions to be fulfilled by drivers of motor vehicles in international traffic

ANNEX 9. Model driving permit

ANNEX 10. Model international driving Permit

FINAL ACT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ROAD AND MOTOR TRANSPORT

Resolution on the subject of International Tests in connection with the Establishment of Acceptable Standards for the Illumination of Motor Car Passing Lights

Resolution on Periodical Statements on Amendments to the Convention on Road Traffic

Resolution on Further Problems relating to International Road Transport

VERDRAG NOPENS HET WEGVERKEER

Preambule

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

HOOFDSTUK II. Regels voor het verkeer op de weg

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

HOOFDSTUK III. Verkeerstekens

Artikel 17

HOOFDSTUK IV. Bepalingen van toepassing op motorrijtuigen en aanhangwagens in het internationale verkeer

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

HOOFDSTUK V. Bestuurders van motorrijtuigen in het internationale verkeer

Artikel 24

Artikel 25

HOOFDSTUK VI. Bepalingen, van toepassing op rijwielen in het internationale verkeer

Artikel 26

HOOFDSTUK VII. Slotbepalingen

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

BIJLAGE 1. Aanvullende bepaling betreffende de begripsomschrijving voor motorrijtuigen en rijwielen

BIJLAGE 2

BIJLAGE 3. Het kenteken van voertuigen in het internationale verkeer

BIJLAGE 4. Onderscheidingstekens voor voertuigen in het internationale verkeer

BIJLAGE 5. Aanwijzingen van voertuigen in het internationale verkeer

BIJLAGE 6. Technische voorwaarden betreffende de uitrusting van motorrijtuigen en aanhangwagens in het internationale verkeer

I. Remmen

II. Verlichting

III. Verdere vereisten

IV. Samenstellen van voertuigen

V. Overgangsbepalingen

BIJLAGE 7. Afmetingen en gewichten van voertuigen in het internationale verkeer

1

2

3

4

5

6

BIJLAGE 8. Voorwaarden, waaraan bestuurders van motorrijtuigen in het internationale verkeer moeten voldoen

BIJLAGE 9. Model Rijbewijs

BIJLAGE 10. Model Internationaal Rijbewijs

SLOTACTE VAN DE CONFERENTIE DER VERENIGDE NATIES VOOR WEGVERKEER EN VERKEER MET MOTORRIJTUIGEN

Resolutie betreffende internationale proeven in verband met het vaststellen van aanvaardbare normen voor getemperde lichten van motorrijtuigen

Resolutie betreffende periodieke opgaven inzake wijzigingen van het Verdrag nopens het wegverkeer

Resolutie betreffende andere vraagstukken inzake het internationale wegverkeer