Home

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Geldig van 26 februari 2010 tot 9 november 2011
Geldig van 26 februari 2010 tot 9 november 2011

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 09-11-2011]

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Zwitserse Bondsraad,

Geleid door de wens het huidige Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat ter voorkoming van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen, met Protocol, ondertekend te Den Haag op 12 november 1951, als aangevuld door het Aanvullend Protocol, ondertekend te Den Haag op 12 november 1951 en als gewijzigd bij de Overeenkomst tot wijziging en aanvulling van het Verdrag, ondertekend te Den Haag op 22 juni 1966, te vervangen door een nieuw verdrag;

Zijn het volgende overeengekomen:

HOOFDSTUK I. REIKWIJDTE VAN HET VERDRAG

Artikel 1. Personen op wie het Verdrag van toepassing is [Nog niet in werking]

Artikel 2. Belastingen waarop het Verdrag van toepassing is [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK II. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 3. Algemene begripsbepalingen [Nog niet in werking]

Artikel 4. Inwoner [Nog niet in werking]

Artikel 5. Vaste inrichting [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK III. BELASTINGHEFFING NAAR HET INKOMEN

Artikel 6. Inkomsten uit onroerende zaken [Nog niet in werking]

Artikel 7. Winst uit onderneming [Nog niet in werking]

Artikel 8. Zeevaart, binnenvaart en luchtvaart [Nog niet in werking]

Artikel 9. Gelieerde ondernemingen [Nog niet in werking]

Artikel 10. Dividenden [Nog niet in werking]

Artikel 11. Interest [Nog niet in werking]

Artikel 12. Royalty’s [Nog niet in werking]

Artikel 13. Vermogenswinsten [Nog niet in werking]

Artikel 14. Zelfstandige arbeid [Nog niet in werking]

Artikel 15. Niet-zelfstandige arbeid [Nog niet in werking]

Artikel 16. Directeursbeloningen [Nog niet in werking]

Artikel 17. Artiesten en sportbeoefenaars [Nog niet in werking]

Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen [Nog niet in werking]

Artikel 19. Overheidsfuncties [Nog niet in werking]

Artikel 20. Studenten [Nog niet in werking]

Artikel 21. Overige inkomsten [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK IV. VERMIJDING VAN DUBBELE BELASTING

Artikel 22. Vermijding van dubbele belasting [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 23. Werkzaamheden op het continentaal plat [Nog niet in werking]

Artikel 24. Non-discriminatie [Nog niet in werking]

Artikel 25. Regeling voor onderling overleg [Nog niet in werking]

Artikel 26. Uitwisseling van inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 27. Leden van diplomatieke vertegenwoordigingen en consulaire posten [Nog niet in werking]

Artikel 28. Uitbreiding tot andere gebieden [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VI. SLOTBEPALINGEN

Artikel 29. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 30. Beëindiging [Nog niet in werking]

Protocol

Preambule

I. Algemeen [Nog niet in werking]

II. Ad artikel 3, tweede lid , en artikel 25 [Nog niet in werking]

III. Ad artikel 4, eerste lid [Nog niet in werking]

IV. Ad artikel 4 [Nog niet in werking]

V. Ad artikelen 5 , 6 , 7 , 13 en 23 [Nog niet in werking]

VI. Ad artikel 5, derde lid [Nog niet in werking]

VII. Ad artikel 7, eerste en tweede lid [Nog niet in werking]

VIII. Ad artikel 10 [Nog niet in werking]

IX. Ad artikel 10, derde lid [Nog niet in werking]

X. Ad artikel 10, zesde lid , en artikel 11, derde lid , en artikel 13 [Nog niet in werking]

XI. Ad artikel 10, negende lid [Nog niet in werking]

XII. Ad artikelen 10 , 11 en 12 [Nog niet in werking]

XIII. Ad artikelen 10 en 13 [Nog niet in werking]

XIV. Ad artikel 13, zesde lid [Nog niet in werking]

XV. Ad artikel 25 [Nog niet in werking]

XVI. Ad artikel 26 [Nog niet in werking]

Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Swiss Confederation for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income

Preambule

CHAPTER I. SCOPE OF THE CONVENTION

Article 1. Persons covered [Nog niet in werking]

Article 2. Taxes covered [Nog niet in werking]

CHAPTER II. DEFINITIONS

Article 3. General definitions [Nog niet in werking]

Article 4. Resident [Nog niet in werking]

Article 5. Permanent establishment [Nog niet in werking]

CHAPTER III. TAXATION OF INCOME

Article 6. Income from immovable property [Nog niet in werking]

Article 7. Business profits [Nog niet in werking]

Article 8. Shipping, inland waterways and air transport [Nog niet in werking]

Article 9. Associated enterprises [Nog niet in werking]

Article 10. Dividends [Nog niet in werking]

Article 11. Interest [Nog niet in werking]

Article 12. Royalties [Nog niet in werking]

Article 13. Capital gains [Nog niet in werking]

Article 14. Independent personal services [Nog niet in werking]

Article 15. Dependent personal services [Nog niet in werking]

Article 16. Directors’ fees [Nog niet in werking]

Article 17. Entertainers and sportspersons [Nog niet in werking]

Article 18. Pensions, annuities and social security payments [Nog niet in werking]

Article 19. Government service [Nog niet in werking]

Article 20. Students [Nog niet in werking]

Article 21. Other income [Nog niet in werking]

CHAPTER IV. ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 22. Elimination of double taxation [Nog niet in werking]

CHAPTER V. SPECIAL PROVISIONS

Article 23. Continental shelf activities [Nog niet in werking]

Article 24. Non-discrimination [Nog niet in werking]

Article 25. Mutual agreement procedure [Nog niet in werking]

Article 26. Exchange of information [Nog niet in werking]

Article 27. Members of diplomatic missions and consular posts [Nog niet in werking]

Article 28. Territorial extension [Nog niet in werking]

CHAPTER VI. FINAL PROVISIONS

Article 29. Entry into force [Nog niet in werking]

Article 30. Termination [Nog niet in werking]

Protocol

Preambule

I. General [Nog niet in werking]

II. Ad Article 3, paragraph 2 , and Article 25 [Nog niet in werking]

III. Ad Article 4, paragraph 1 [Nog niet in werking]

IV. Ad Article 4 [Nog niet in werking]

V. Ad Articles 5 , 6 , 7 , 13 and 23 [Nog niet in werking]

VI. Ad Article 5, paragraph 3 [Nog niet in werking]

VII. Ad Article 7, paragraphs 1 and 2 [Nog niet in werking]

VIII. Ad Article 10 [Nog niet in werking]

IX. Ad Article 10, paragraph 3 [Nog niet in werking]

X. Ad Article 10, paragraph 6 , Article 11, paragraph 3 , and Article 13 [Nog niet in werking]

XI. Ad Article 10, paragraph 9 [Nog niet in werking]

XII. Ad Articles 10 , 11 and 12 [Nog niet in werking]

XIII. Ad Articles 10 and 13 [Nog niet in werking]

XIV. Ad Article 13, paragraph 6 [Nog niet in werking]

XV. Ad Article 25 [Nog niet in werking]

XVI. Ad Article 26 [Nog niet in werking]