Home

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen

Geldig vanaf 1 juli 2010
Geldig vanaf 1 juli 2010

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2010]

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek houdende wijziging van de Overeenkomst van 29 mei 1979 inzake de verwerking in Frankrijk van bestraalde splijtstofelementen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds,

en

De Regering van de Franse Republiek, anderzijds,

Gelet op:

 • de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek van 29 mei 1979 inzake de verwerking van verbruikte splijtstoffen afkomstig van Nederlandse kerncentrales;

 • het contract voor de verwerking van Nederlandse verbruikte splijtstoffen van 20 maart 1978 en met name de aanhangsels 3 en 7 die respectievelijk in 1993 en 2004 werden getekend tussen PZEM en COGEMA (thans respectievelijk EPZ en AREVA NC genaamd);

 • de brief van de minister van Industrie van de Franse Republiek van 7 augustus 2006 waarmee de Nederlandse Regering op de hoogte werd gebracht van een recente wijziging van de Franse wetgeving op het gebied van duurzaam beheer van radioactieve stoffen en radioactief afval;

 • het feit dat artikel L.542-2 van het Franse wetboek inzake milieuaangelegenheden voortvloeiend uit de wet nr. 2006-739 van 28 juni 2006 inzake het duurzaam beheer van radioactieve stoffen en radioactief afval als volgt bepaalt:

  „De opslag in Frankrijk van uit het buitenland afkomstig radioactief afval alsmede de opslag van radioactief afval afkomstig van de verwerking van uit het buitenland afkomstige verbruikte splijtstoffen en radioactief afval is verboden”;

 • het feit dat artikel L.542-2-1-I van het Franse wetboek inzake milieuaangelegenheden voortvloeiend uit de wet nr. 2006-739 van 28 juni 2006 inzake het duurzaam beheer van radioactieve stoffen en radioactief afval als volgt bepaalt:

  „Verbruikte splijtstoffen of radioactief afval mogen slechts op het nationale grondgebied worden gebracht ten behoeve van de verwerking ervan, voor onderzoek of voor verzending tussen buitenlandse Staten.

  Het op het grondgebied brengen voor verwerkingsdoeleinden kan uitsluitend worden toegestaan in het kader van intergouvernementele overeenkomsten en onder de voorwaarde dat het na de verwerking van deze stoffen overblijvend radioactief afval niet langer in Frankrijk opgeslagen zal blijven dan tot een in die overeenkomsten vastgestelde datum. In de overeenkomst worden de voorziene tijdvakken voor de inontvangstneming en verwerking van deze stoffen vermeld alsmede, in voorkomend geval, het beoogde latere gebruik van de tijdens de verwerking gescheiden radioactieve stoffen”.

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Deze Overeenkomst verwijst naar de verwerking van verbruikte splijtstoffen, zoals genoemd in het hierboven aangehaalde contract en de aanhangsels daarbij, met name de aanhangsels 3 en 7, respectievelijk getekend in 1993 en 2004, die betrekking hebben op aanvullende hoeveelheden. Deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de regelgeving inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Overeenkomstig de artikelen L.542-2 en L.542-2-1-I van het Franse wetboek inzake milieuaangelegenheden zoals voortvloeiend uit de wet nr. 2006-739 van 28 juni 2006, worden Nederlandse splijtstoffen op het Franse grondgebied gebracht ten behoeve van de verwerking ervan door AREVA NC, en is het niet de bedoeling dat uit het buitenland afkomstig radioactief afval of radioactief afval dat na de verwerking van verbruikte splijtstoffen overblijft, op Frans grondgebied wordt opgeslagen.

Het binnenbrengen in Frankrijk van verbruikte splijtstoffen is toegestaan mits de volgende bepalingen worden nageleefd en de nodige vergunningen voor de verwerking ervan uit hoofde van de regelgeving inzake nucleaire veiligheid worden verkregen.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10