Home

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988

Geldig van 1 januari 1992 tot 1 januari 2010
Geldig van 1 januari 1992 tot 1 januari 2010

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1992 tot 01-01-2010]

[Regeling ingetrokken per 01-01-2010]

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988

Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988

Preambule

De Hoge Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens op hun grondgebied de rechtsbescherming van degenen die er gevestigd zijn, te vergroten,

Overwegende dat het daartoe noodzakelijk is de bevoegdheid van hun gerechten in internationaal verband vast te stellen, de erkenning van beslissingen te vergemakkelijken en, ter verzekering van de tenuitvoerlegging hiervan, alsmede van de tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, een vlotte rechtsgang in te voeren,

De Deense, de Duitse, de Finse, de Ierse, de Italiaanse, de Noorse, de Portugese, de Spaanse, de IJslandse en de Zweedse tekst zijn niet afgedrukt.

Zich bewust van hun onderlinge banden, die op economisch gebied zijn bekrachtigd door de vrijhandelsovereenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Vrijhandelsassociatie,

Rekening houdend met het verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals dit gewijzigd is bij de toetredingsverdragen ingevolge de opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Gemeenschappen,

Ervan overtuigd dat de uitbreiding van de beginselen van dat verdrag tot de Staten die partij zijn bij het onderhavige instrument, de juridische en economische samenwerking in Europa zal versterken,

Verlangende een zo groot mogelijke eenheid in de uitlegging ervan te bewerkstelligen,

Hebben in die geest besloten het onderhavige verdrag te sluiten en

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

TITEL I. TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

TITEL II. BEVOEGDHEID

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4

Afdeling 2. Bijzondere bevoegdheid

Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6 bis

Afdeling 3. Bevoegdheid in verzekeringszaken

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 12 bis

Afdeling 4. Bevoegdheid inzake door consumenten gesloten overeenkomsten

Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15

Afdeling 5. Exclusieve bevoegdheid

Artikel 16

Afdeling 6. Door partijen aangewezen bevoegde rechter

Artikel 17
Artikel 18

Afdeling 7. Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid

Artikel 19
Artikel 20

Afdeling 8. Aanhangigheid en samenhang

Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23

Afdeling 9. Voorlopige maatregelen en maatregelen tot bewaring van recht

Artikel 24

TITEL III. ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING

Artikel 25

TITEL III. ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING

Afdeling 1. Erkenning

Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30

Afdeling 2. Tenuitvoerlegging

Artikel 31
Artikel 32
Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35
Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41
Artikel 42
Artikel 43
Artikel 44
Artikel 45

Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 46
Artikel 47
Artikel 48
Artikel 49

TITEL IV. AUTHENTIEKE AKTEN EN GERECHTELIJKE SCHIKKINGEN

Artikel 50

Artikel 51

TITEL V. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 52

Artikel 53

TITEL VI. OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 54

Artikel 54 bis

TITEL VII. VERHOUDING TOT HET VERDRAG VAN BRUSSEL EN TOT ANDERE VERDRAGEN

Artikel 54 ter

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Artikel 58

Artikel 59

TITEL VIII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 60

Artikel 61

Artikel 62

Artikel 63

Artikel 64

Artikel 65

Artikel 66

Artikel 67

Artikel 68

Protocol 1. betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging

Preambule

Artikel I

Artikel I bis

Artikel I ter

Artikel II

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel V bis

Artikel V ter

Artikel V quater

Artikel V quinquies

Artikel VI

Protocol 2. betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag

Preambule

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Protocol 3. betreffende de toepassing van artikel 57

1

2

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Gemeenschappen over Protocol 3 betreffende de toepassing van artikel 57 van het Verdrag

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Gemeenschappen

Verklaring van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Staten die het Verdrag van Lugano hebben ondertekend en Lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie