Home

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Geldig van 1 mei 2003 tot 1 mei 2005
Geldig van 1 mei 2003 tot 1 mei 2005

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-05-2005]

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Preambule

Het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Republiek Polen,

hierna genoemd de Verdragsluitende Partijen,

Wensend betrekkingen op het gebied van sociale zekerheid aan te gaan;

Verlangend de samenwerking tussen de twee staten te regelen teneinde de handhaving van de wetgeving van de ene staat in de andere te verzekeren;

Zijn als volgt overeengekomen:

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

Artikel 2. Materiële werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 3. Personele werkingssfeer [Nog niet in werking]

Artikel 4. Gelijke behandeling [Nog niet in werking]

Artikel 5. Export van uitkeringen

TITEL II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 6. Algemene regels [Nog niet in werking]

Artikel 7. Werknemers [Nog niet in werking]

Artikel 8. Zelfstandigen [Nog niet in werking]

Artikel 9. Gedetacheerde werknemers [Nog niet in werking]

Artikel 10. Ambtenaren [Nog niet in werking]

Artikel 11. Personeel van internationale transportondernemingen [Nog niet in werking]

Artikel 12. Personeel aan boord van zeeschepen [Nog niet in werking]

Artikel 13. Personeel van diplomatieke missies en consulaire posten [Nog niet in werking]

Artikel 14. Uitzonderingen op de bepalingen van de artikelen 7 tot en met 13 [Nog niet in werking]

TITEL III. BEPALINGEN INZAKE VERSTREKKINGEN EN UITKERINGEN

HOOFDSTUK 1. VERSTREKKINGEN

Artikel 15. Samentelling van tijdvakken van verzekering [Nog niet in werking]
Artikel 16. Recht op verstrekkingen [Nog niet in werking]
Artikel 17. Vergoeding van kosten [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 2. UITKERINGEN BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP

Artikel 18. Samentelling van tijdvakken van verzekering [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE POOLSE WETGEVING MET BETREKKING TOT PENSIOENEN EN RENTEN UIT HOOFDE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN OVERLIJDEN VAN DE KOSTWINNER

Artikel 19. Recht op pensioen en rente uit hoofde van arbeidsongeschiktheid en overlijden van de kostwinner [Nog niet in werking]
Artikel 20. Aanvulling tot het laagste pensioen of de laagste rente [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 4. BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NEDERLANDSE WETGEVING MET BETREKKING TOT UITKERINGEN IN GEVAL VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID, OUDERDOM EN OVERLIJDEN

Artikel 21. Arbeidsongeschiktheidsuitkering [Nog niet in werking]
Artikel 22. Berekening van de uitkering [Nog niet in werking]
Artikel 23. Ouderdomsuitkering [Nog niet in werking]
Artikel 24. Nabestaandenuitkering [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 5. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALING MET BETREKKING TOT UITKERINGEN UIT HOOFDE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Artikel 25. Bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 6. GEZINSBIJSLAGEN

Artikel 26. Recht op gezinsbijslagen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 7. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

Artikel 27. Recht op uitkeringen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK VIII. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE REPUBLIEK POLEN MET BETREKKING TOT VOORZIENINGEN UIT HOOFDE VAN ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN

Artikel 28. Recht op uitkeringen [Nog niet in werking]

TITEL IV. HANDHAVING

Artikel 29. Weigering te betalen, opschorting, intrekking [Nog niet in werking]

Artikel 30. Erkenning van beslissingen en uitspraken [Nog niet in werking]

Artikel 31. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkeringen [Nog niet in werking]

TITEL V. DIVERSE BEPALINGEN, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 32. Overlegging van documenten [Nog niet in werking]
Artikel 33. Gegevensbescherming [Nog niet in werking]
Artikel 34. Ontheffing van tarieven en legalisatie van documenten [Nog niet in werking]
Artikel 35. Munteenheid [Nog niet in werking]
Artikel 36. Bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten [Nog niet in werking]
Artikel 37. Geschillenbeslechting [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 2. OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 38. Overgangsbepaling [Nog niet in werking]
Artikel 39. Tijdvakken van verzekering, vervuld voor de inwerkingtreding van dit Verdrag [Nog niet in werking]
Artikel 40. Taal [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 41. Geldigheid van het Verdrag [Nog niet in werking]
Artikel 42. Ondertekening en ratificatie [Nog niet in werking]

Slotprotocol

Preambule

1 [Nog niet in werking]

2 [Nog niet in werking]

3 [Nog niet in werking]

Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen

Preambule

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

Artikel 2. Verbindingsorganen [Nog niet in werking]

TITEL II. TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 3. Verklaringen inzake de toepasselijke wetgeving [Nog niet in werking]

TITEL III. VERSTREKKINGEN EN UITKERINGEN

HOOFDSTUK 1. VERSTREKKINGEN

Artikel 4. Organen [Nog niet in werking]
Artikel 5. Verklaring inzake verzekeringstijdvakken [Nog niet in werking]
Artikel 6. Verstrekkingen in geval van verblijf in de andere staat dan de bevoegde staat [Nog niet in werking]
Artikel 7. Verlening van verstrekkingen van aanzienlijke waarde [Nog niet in werking]
Artikel 8. Verstrekkingen ten behoeve van gezinsleden van werknemers die wonen in de andere staat dan de bevoegde staat [Nog niet in werking]
Artikel 9. Verstrekkingen ten behoeve van rechthebbenden op pensioenen of renten en hun gezinsleden die wonen op het grondgebied van de andere dan de bevoegde staat [Nog niet in werking]
Artikel 10. Verstrekkingen ten behoeve van gezinsleden van rechthebbenden op pensioenen of renten die wonen in de andere staat dan de bevoegde staat [Nog niet in werking]
Artikel 11. Onverschuldigde verstrekkingen [Nog niet in werking]
Artikel 12. Vergoeding voor uitgaven voor verstrekkingen in bijzondere gevallen [Nog niet in werking]
Artikel 13. Afrekening van uitgaven voor verleende verstrekkingen bij de toepassing van artikel 16, eerste lid, van het Verdrag [Nog niet in werking]
Artikel 14. Afrekening van uitgaven voor verleende verstrekkingen aan gezinsleden die niet wonen op het grondgebied van dezelfde Verdragsluitende Partij als de persoon aan wie zij hun recht ontlenen [Nog niet in werking]
Artikel 15. Afrekening van uitgaven van verleende verstrekkingen aan rechthebbenden op pensioenen of renten en hun gezinsleden die niet wonen op het grondgebied van de Verdragsluitende Partij krachtens wiens wetgeving een pensioen of rente wordt ontvangen [Nog niet in werking]
Artikel 16. Andere vergoedingsmethoden [Nog niet in werking]
Artikel 17. Andere bepalingen inzake vergoedingen [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 2

Artikel 18. Verificatie van aanvragen en betaling van uitkeringen [Nog niet in werking]
Artikel 19. Identificatie [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 3

Artikel 20. Uitkeringen bij ziekte en moederschap [Nog niet in werking]

HOOFDSTUK 4. OVERIGE UITKERINGEN

Artikel 21. Bevoegde organen [Nog niet in werking]
Artikel 22. Aanvraag om uitkeringen [Nog niet in werking]
Artikel 23. Medische onderzoeken [Nog niet in werking]
Artikel 24. Verklaringen inzake verzekeringstijdvakken [Nog niet in werking]
Artikel 25. Betaling van uitkeringen [Nog niet in werking]

TITEL IV. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 26. Formulieren en procedures [Nog niet in werking]

TITEL V. SLOTBEPALING

Artikel 27. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]