Home

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Geldig van 1 mei 2004 tot 18 november 2005
Geldig van 1 mei 2004 tot 18 november 2005

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-05-2004 tot 18-11-2005]

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

Preambule

Het Koninkrijk België,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

het Groothertogdom Luxemburg,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Portugese Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, hierna „Lid-Staten” te noemen, en

de Europese Gemeenschap,

de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

hierna „de Gemeenschap” te noemen, enerzijds, en

het Koninkrijk Marokko,

hierna „Marokko” te noemen, anderzijds,

Gelet op de nabijheid en de onderlinge afhankelijkheid van de Gemeenschap, haar Lid-Staten en het Koninkrijk Marokko, gebaseerd op de historische banden en hun gemeenschappelijke waarden;

Overwegende dat de Gemeenschap, de Lid-Staten en Marokko deze banden wensen te versterken en duurzame betrekkingen op basis van wederkerigheid, solidariteit, partnerschap en gezamenlijke ontwikkeling tot stand wensen te brengen;

Gelet op het belang dat de partijen hechten aan de eerbiediging van de beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, en in het bijzonder aan de eerbiediging van de mensenrechten en de politieke en economische vrijheden waarop de Associatie is gegrondvest;

Gelet op de politieke en economische ontwikkelingen van de laatste jaren op het Europese continent en in Marokko en de gezamenlijke verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien op het gebied van de stabiliteit, de veiligheid en de welvaart van het gehele Euro-mediterrane gebied;

Gelet op de belangrijke vorderingen van Marokko en het Marokkaanse volk bij de verwezenlijking van hun doelstellingen van volledige integratie van de Marokkaanse economie in de wereldeconomie en deelname aan de gemeenschap van democratische landen;

Zich bewust van het belang van de betrekkingen in de algemene Euro-mediterrane context, enerzijds, en van de doelstelling van integratie van de Maghreb-landen, anderzijds;

Verlangende de doelstellingen van deze associatie geheel te verwezenlijken door middel van de desbetreffende bepalingen van deze Overeenkomst, teneinde het niveau van economische en sociale ontwikkeling van de Gemeenschap en dat van Marokko dichter bij elkaar te brengen;

Zich bewust van het belang van deze overeenkomst, die berust op wederkerigheid van belangen, wederzijdse concessies, samenwerking en dialoog;

Verlangende een politiek overleg over bilaterale en internationale kwesties van wederzijds belang in te stellen en te verdiepen;

Rekening houdend met de bereidheid van de Gemeenschap Marokko aanzienlijke steun te verlenen in zijn streven naar hervorming en aanpassing op economisch vlak en naar sociale ontwikkeling;

Gelet op de keuze van zowel de Gemeenschap als Marokko voor vrijhandel in overeenstemming met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT), zoals deze in de Uruguay-Ronde tot stand is gebracht;

Verlangende een samenwerking in te stellen die steunt op een regelmatige dialoog op economisch, sociaal en cultureel gebied, met het oog op een beter wederzijds begrip;

Overtuigd dat deze Overeenkomst een geschikt kader vormt voor de ontplooiing van een partnerschap dat is gebaseerd op particulier initiatief, de historische keuze van zowel de Gemeenschap als het Koninkrijk Marokko, en een gunstig klimaat schept voor de ontwikkeling van hun economische en commerciële betrekkingen en voor investeringen, een onontbeerlijke factor voor de ondersteuning van economische herstructurering en technologische modernisering,

Zijn als volgt overeengekomen1:

Artikel 1

1.

Er wordt een associatie tot stand gebracht tussen de Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en Marokko anderzijds.

2.

Deze associatie heeft ten doel:

  • een passend kader tot stand te brengen voor de politieke dialoog tussen de partijen met het oog op het versterken van hun betrekkingen op alle terreinen die zij in het kader van een dergelijke dialoog van belang achten;

  • de voorwaarden vast te leggen voor de geleidelijke liberalisering van het goederen-, diensten- en kapitaalverkeer;

  • het bevorderen van de handel en van evenwichtige sociale en economische betrekkingen tussen de partijen, met name door middel van dialoog en samenwerking, teneinde de ontwikkeling en de welvaart van Marokko en de Marokkaanse bevolking te bevorderen;

  • het aanmoedigen van de Maghrebijnse integratie door bevordering van de handel en samenwerking tussen Marokko en de landen in de regio;

  • het bevorderen van de samenwerking op economisch, sociaal, cultureel en financieel gebied.

Artikel 2

TITEL I. POLITIEKE DIALOOG

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

TITEL II. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

Artikel 6

TITEL II. VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

HOOFDSTUK I. INDUSTRIEPRODUKTEN

Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14

HOOFDSTUK II. LANDBOUWPRODUKTEN EN VISSERIJPRODUKTEN

Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18

HOOFDSTUK III. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Artikel 26
Artikel 27
Artikel 28
Artikel 29
Artikel 30

TITEL III. RECHT VAN VESTIGING EN DIENSTEN

Artikel 31

Artikel 32

TITEL IV. BETALINGEN, KAPITAAL, CONCURRENTIE EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I. BETALINGS- EN KAPITAALVERKEER

Artikel 33
Artikel 34
Artikel 35

HOOFDSTUK II. BEPALINGEN INZAKE DE MEDEDINGING EN ANDERE ECONOMISCHE BEPALINGEN

Artikel 36
Artikel 37
Artikel 38
Artikel 39
Artikel 40
Artikel 41

TITEL V. ECONOMISCHE SAMENWERKING

Artikel 42. Doelstellingen

Artikel 43. Toepassingssfeer

Artikel 44. Middelen en modaliteiten

Artikel 45. Regionale samenwerking

Artikel 46. Onderwijs en opleiding

Artikel 47. Wetenschappelijke, technische en technologische samenwerking

Artikel 48. Milieu

Artikel 49. Industriële samenwerking

Artikel 50. Bevordering en bescherming van investeringen

Artikel 51. Samenwerking op het gebied van de normalisatie en de conformiteitsbeoordeling

Artikel 52. Harmonisatie van de wetgevingen

Artikel 53. Financiële diensten

Artikel 54. Landbouw en visserij

Artikel 55. Vervoer

Artikel 56. Telecommunicatie en informatietechnologie

Artikel 57. Energie

Artikel 58. Toerisme

Artikel 59. Samenwerking op douanegebied

Artikel 60. Statistische samenwerking

Artikel 61. Witwassen van geld

Artikel 62. Drugsbestrijding

Artikel 63

TITEL VI. SOCIALE EN CULTURELE SAMENWERKING

HOOFDSTUK I. BEPALINGEN INZAKE WERKNEMERS

Artikel 64
Artikel 65
Artikel 66
Artikel 67
Artikel 68

HOOFDSTUK II. DIALOOG OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 69
Artikel 70

HOOFDSTUK III. SAMENWERKING OP SOCIAAL GEBIED

Artikel 71
Artikel 72
Artikel 73

HOOFDSTUK IV. Culturele samenwerking

Artikel 74

TITEL VII. FINANCIËLE SAMENWERKING

Artikel 75

Artikel 76

Artikel 77

TITEL VIII. INSTITUTIONELE, ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 78

Artikel 79

Artikel 80

Artikel 81

Artikel 82

Artikel 83

Artikel 84

Artikel 85

Artikel 86

Artikel 87

Artikel 88

Artikel 89

Artikel 90

Artikel 91

Artikel 92

Artikel 93

Artikel 94

Artikel 95

Artikel 96

Protocol nr. 1. Betreffende de regeling die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten uit Marokko van toepassing is

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Protocol nr. 2. betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in de gemeenschap van visserijprodukten van oorsprong uit Marokko

Artikel 1

Artikel 2

Protocol nr. 3. Betreffende de regeling die van toepassing is op de invoer in Marokko van landbouwproducten van oorsprong uit de Gemeenschap

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

BIJLAGE

Protocol nr. 4. betreffende de definitie van het begrip „produkten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

TITEL II. DEFINITIE VAN HET BEGRIP ,,PRODUKTEN VAN OORSPRONG"

Artikel 2. Oorsprongscriteria

Artikel 3. Bilaterale cumulatie

Artikel 4. Cumulatie met materialen van oorsprong uit Algerije of Tunesië

Artikel 5. Cumulatie van be- of verwerkingen

Artikel 6. Geheel en al verkregen produkten

Artikel 7. Toereikende bewerking of verwerking

Artikel 8. Ontoereikende bewerking of verwerking

Artikel 9. Determinerende eenheid

Artikel 10. Accessoires, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Artikel 11. Stellen of assortimenten

Artikel 12. Neutrale elementen

TITEL III. TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 13. Territorialiteitsbeginsel

Artikel 14. Wederinvoer van goederen

Artikel 15. Rechtstreeks vervoer

Artikel 16. Tentoonstellingen

TITEL IV. BEWIJS VAN DE OORSPRONG

Artikel 17. Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 18. Normale procedure voor de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 19. Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 20. Afgifte van een duplicaat van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Artikel 21. Vervanging van certificaten

Artikel 22. Vereenvoudigde procedure voor de afgifte van certificaten

Artikel 23. Inlichtingenblad en aangifte

Artikel 24. Geldigheid van het bewijs van oorsprong

Artikel 25. Overlegging van het bewijs van oorsprong

Artikel 26. Invoer in deelzendingen

Artikel 27. Factuurverklaring

Artikel 28. Vrijstelling van bewijs van de oorsprong

Artikel 29. Bewaring van de bewijsstukken inzake de oorsprong en van de andere bewijsstukken

Artikel 30. Verschillen en vormfouten

Artikel 31. In ecu uitgedrukte bedragen

TITEL V. REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 32. Toezending van de stempelafdrukken en adressen

Artikel 33. Controle van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, de factuurverklaringen en de inlichtingenbladen

Artikel 34. Regeling van geschillen

Artikel 35. Sancties

Artikel 36. Vrije zones

TITEL VI. CEUTA EN MELILLA

Artikel 37. Toepassing van het Protocol

Artikel 38. Bijzondere voorwaarden

TITEL VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 39. Wijziging van het Protocol

Artikel 40. Comité Douanesamenwerking

Artikel 41. Bijlagen

Artikel 42. Uitvoering

Artikel 43. Regelingen met Algerije en Tunesië

Artikel 44. Goederen in doorvoer of in opslag

Protocol nr. 5. betreffende wederzijdse bijstand tussen administratieve autoriteiten in douanezaken

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Werkingssfeer

Artikel 3. Bijstand op verzoek

Artikel 4. Bijstand op eigen initiatief

Artikel 5. Toezending van documenten/Kennisgeving van besluiten

Artikel 6. Vorm en inhoud van verzoeken om bijstand

Artikel 7. Behandeling van verzoeken

Artikel 8. Vorm waarin de informatie dient te worden verstrekt

Artikel 9. Gevallen waarin geen bijstand behoeft te worden verleend

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht

Artikel 11. Gebruik van informatie

Artikel 12. Deskundigen en getuigen

Artikel 13. Kosten van de bijstand

Artikel 14. Tenuitvoerlegging

Artikel 15. Complementariteit

Slotakte

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko in verband met artikel 12, lid 1, betreffende de afschaffing van de referentieprijzen die Marokko toepast bij de invoer van bepaalde textielprodukten en kledingartikelen

1

2

Nr. II

1

2

[Vervallen per ]

[Red: Verklaringen]