Home

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

Geldig van 18 april 2007 tot 1 januari 2010
Geldig van 18 april 2007 tot 1 januari 2010

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 18-04-2007 tot 01-01-2010]

[Regeling ingetrokken per 01-01-2010]

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst)

Preambule

De Hoge Overeenkomstsluitende Partijen, Lid-Staten van de Europese Unie,

Gelet op de akte van de Raad van de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig,

Zich bewust van de dringende problemen die zich voordoen ten gevolge van terrorisme, illegale drughandel en andere ernstige vormen van internationale criminaliteit;

Overwegende dat meer solidariteit en samenwerking tussen de Lid-Staten van de Europese Unie vereist is, in het bijzonder door verbetering van de politiële samenwerking tussen de Lid-Staten;

Overwegende dat door vooruitgang op die gebieden de bescherming van de openbare veiligheid en orde nog verbeterd moet kunnen worden;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de Europese Unie van 7 februari 1992 voorziet in de oprichting van een Europese Politiedienst (Europol);

Gezien het besluit van de Europese Raad van 29 oktober 1993 om Europol in Nederland te vestigen, met Den Haag als zetel;

Herinnerend aan de gemeenschappelijke doelstelling van een betere politiële samenwerking op het gebied van terrorisme, illegale drughandel en andere ernstige vormen van internationale criminaliteit door middel van een voortdurende, vertrouwelijke en intensieve uitwisseling van gegevens tussen Europol en de nationale eenheden van de Lid-Staten;

Ervan uitgaande dat de in deze Overeenkomst vastgelegde vormen van samenwerking geen afbreuk mogen doen aan andere vormen van multilaterale of bilaterale samenwerking;

Ervan overtuigd dat ook op het gebied van de politiële samenwerking scherp moet worden toegezien op het beschermen van de rechten van het individu, in het bijzonder op de bescherming van zijn persoonsgegevens;

Overwegende dat de werkzaamheden van Europol op grond van deze Overeenkomst geen afbreuk doen aan de bevoegdheden van de Europese Gemeenschappen, en overwegende dat Europol en de Europese Gemeenschappen er in het kader van de Europese Unie wederzijds belang bij hebben te komen tot samenwerkingsvormen die aan beide de mogelijkheid bieden hun respectieve taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren,

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Titel I. Oprichting en taakomschrijving

Artikel 1. Oprichting

Artikel 2. Doelstelling

Artikel 3. Taken

Artikel 3 bis. Deelname aan gemeenschappelijke onderzoeksteams

3 ter. Verzoeken van Europol om instelling van een strafrechtelijk onderzoek

Artikel 4. Nationale eenheden

Artikel 5. Verbindingsofficieren

Artikel 6. Geautomatiseerde gegevensbestanden

Artikel 6 bis. Informatieverwerking door Europol

Titel II. Informatiesysteem

Artikel 7. Het aanleggen van het informatiesysteem

Artikel 8. Inhoud van het informatiesysteem

Artikel 9. Recht van toegang tot het informatiesysteem

Titel III. Werkbestanden voor analyse

Artikel 10. Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Artikel 11. Indexsysteem

Artikel 12. Bestandsreglement

Titel IV. Gemeenschappelijke voorwaarden voor informatieverwerking

Artikel 13. Mededelingsplicht

Artikel 14. Niveau van gegevensbescherming

Artikel 15. Verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming

Artikel 16. Controle van de opvragingen

Artikel 17. Regeling van het gebruik van de gegevens

Artikel 18. Verstrekking van gegevens aan derde staten en instanties

Artikel 19. Recht op kennisneming

Artikel 20. Verbetering en verwijdering van gegevens

Artikel 21. Termijnen voor het opslaan en verwijderen van gegevens in bestanden

Artikel 22. Het bewaren en verbeteren van gegevens in dossiers

Artikel 23. Nationaal controle-orgaan

Artikel 24. Gemeenschappelijk controle-orgaan

Artikel 25. Beveiliging van de gegevens

Titel V. RECHTSPOSITIE, ORGANISATIE EN FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 26. Handelingsbevoegdheid

Artikel 27. Organen van Europol

Artikel 28. Raad van Bestuur

Artikel 29. Directeur

Artikel 30. Personeel

Artikel 31. Geheimhouding

Artikel 32. Zwijg- en geheimhoudingsplicht

Artikel 32 bis. Recht van toegang tot documenten van Europol

Artikel 33. Talen

Artikel 34. Informatie aan het Europees Parlement

Artikel 35. Begroting

Artikel 36. Controle van de rekeningen

Artikel 37. Zetelovereenkomst

Titel VI. AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSBESCHERMING

Artikel 38. Aansprakelijkheid voor onrechtmatige of onjuiste verwerking van gegevens

Artikel 39. Overige aansprakelijkheid

Artikel 39 bis. Aansprakelijkheid in verband met de deelname van Europol aan gemeenschappelijke onderzoeksteams

Artikel 40. Regeling van geschillen

Artikel 41. Voorrechten en immuniteiten

Titel VII. SLOTBEPALINGEN

Artikel 42. Betrekkingen met derde Staten en instanties

Artikel 43. Wijziging van de Overeenkomst

Artikel 44. Voorbehouden

Artikel 45. Inwerkingtreding

Artikel 46. Toetreding door nieuwe Lid-Staten

Artikel 47. Depositaris

Bijlage In artikel 2 bedoelde bijlage

Verklaringen