Home

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Roemenië inzake internationaal vervoer over de weg

Geldig van 19 april 1995 tot 22 december 1996
Geldig van 19 april 1995 tot 22 december 1996

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Roemenië inzake internationaal vervoer over de weg

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 22-12-1996]

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Roemenië inzake internationaal vervoer over de weg

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Roemenië inzake internationaal vervoer over de weg

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en Roemenië

de Regering van Roemenië,

hierna te noemen de Verdragsluitende Partijen,

Geleid door de wens om bij te dragen aan de ontwikkeling van de commerciële en economische betrekkingen, teneinde het internationale vervoer van personen en goederen over de weg in, vanuit en naar of in doorvoer door de grondgebieden van hun staten te vergemakkelijken en te reguleren, op basis van gelijke rechten en wederzijds voordeel,

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Toepassingsgebied [Nog niet in werking]

1.

De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op het internationaal vervoer van personen en goederen over de weg tegen betaling (beroepsvervoer) of voor eigen rekening vanuit en naar of in doorvoer door het grondgebied van de staten van de Verdragsluitende Partijen alsmede op het internationaal vervoer van goederen en personen binnen het grondgebied van hun staten, hierna te noemen cabotage, verricht door de vervoerders van een van de Verdragsluitende Partijen, zoals gedefinieerd in artikel 2.

2.

Dit Verdrag zal de rechten en verplichtingen van de Verdragsluitende Partijen die voortvloeien uit andere internationale overeenkomsten, niet aantasten.

3.

De toepassing van dit Verdrag is onverminderd de toepassing door het Koninkrijk der Nederlanden als lidstaat van de Europese Unie, van het recht van de Europese Unie.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen [Nog niet in werking]

Artikel 3. Toegang tot de markt [Nog niet in werking]

Artikel 4. Gewichten en afmetingen [Nog niet in werking]

Artikel 5. Naleving van de nationale wetgeving [Nog niet in werking]

Artikel 6. Overtredingen [Nog niet in werking]

Artikel 7. Belastingaangelegenheden [Nog niet in werking]

Artikel 8. Bevoegde autoriteiten [Nog niet in werking]

Artikel 9. Gemengde Commissie [Nog niet in werking]

Artikel 10. Beslechting van geschillen [Nog niet in werking]

Artikel 11. Wijziging van het Verdrag [Nog niet in werking]

Artikel 12. Inwerkingtreding en duur [Nog niet in werking]

Artikel 13. Geldigheidsduur van het Verdrag [Nog niet in werking]

Artikel 14. Toepassing voor het Koninkrijk der Nederlanden [Nog niet in werking]