Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Geldig vanaf 1 oktober 1994
Geldig vanaf 1 oktober 1994

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-1994]

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Argentijnse Republiek, hierna te noemen de „Overeenkomstsluitende Partijen",

geleid door de wens de van oudsher tussen hun landen bestaande vriendschapsbanden te versterken, de economische betrekkingen tussen hen uit te breiden en te intensiveren, met name wat investeringen door investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij betreft,

in het besef dat overeenstemming omtrent de aan deze investeringen toe te kennen behandeling het kapitaalverkeer en de overdracht van technologie tussen, alsmede de economische ontwikkeling van de Overeenkomstsluitende Partijen zal stimuleren, en dat een eerlijke en rechtvaardige behandeling van investeringen wenselijk is,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze Overeenkomst:

 1. omvat de term „investeringen" alle soorten vermogensbestanddelen geïnvesteerd door een investeerder van de ene Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij in overeenstemming met de wetten en voorschriften van laatstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij, en in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

  1. roerende en onroerende zaken, alsmede alle andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen;

  2. rechten ontleend aan aandelen, obligaties en andere soorten belangen in ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen;

  3. rechten op geld of op iedere prestatie die economische waarde heeft;

  4. rechten op het gebied van de intellectuele eigendom, technische werkwijzen, goodwill en know-how;

  5. rechten verleend krachtens het publiekrecht, met inbegrip van rechten tot het opsporen, exploreren, ontginnen en winnen van natuurlijke rijkdommen.

  De betekenis en omvang van de verschillende vermogensbestanddelen worden bepaald door de wetten en voorschriften van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de investering is gedaan.

  Een wijziging in de juridische vorm waarin de vermogensbestanddelen zijn geïnvesteerd of opnieuw geïnvesteerd is niet van invloed op de vraag of ze al dan niet worden aangemerkt als investeringen ingevolge deze Overeenkomst.

 2. omvat de term „investeerder" met betrekking tot elk der Overeenkomstsluitende Partijen:

  1. natuurlijke personen die in overeenstemming met het recht van die Overeenkomstsluitende Partij haar nationaliteit bezitten;

  2. onverminderd het bepaalde onder iii, rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig het recht van die Overeenkomstsluitende Partij en die daadwerkelijk zaken doen ingevolge wetten die van kracht zijn in enig deel van het grondgebied van die Overeenkomstsluitende Partij waar een plaats van daadwerkelijk beheer is gelegen; en

  3. rechtspersonen, waar ook gevestigd, die onder al dan niet rechtstreeks toezicht staan van onderdanen van die Overeenkomstsluitende Partij.

 3. omvat de term „grondgebied" mede de zeegebieden grenzend aan de kust van de betrokken Staat, voor zover die Staat overeenkomstig het internationale recht soevereine rechten of rechtsmacht in deze gebieden kan uitoefenen.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

Preambule

A

B

C

D