Home

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong inzake de bevordering en bescherming van investeringen

Geldig vanaf 1 september 1993
Geldig vanaf 1 september 1993

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong inzake de bevordering en bescherming van investeringen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-09-1993]

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong inzake de bevordering en bescherming van investeringen

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong inzake de bevordering en bescherming van investeringen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong, naar behoren tot het sluiten van deze overeenkomst gemachtigd door de soevereine regering die verantwoordelijk is voor de buitenlandse zaken van Hong Kong, hierna aangeduid als de Overeenkomstsluitende Partijen,

geleid door de wens gunstige voorwaarden te scheppen voor meer investeringen door investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij in het gebied van de andere;

in het besef dat overeenstemming omtrent de aan die investeringen toe te kennen behandeling zal bijdragen tot het stimuleren van particuliere zakelijke initiatieven en de welvaart in beide gebieden zal vergroten;

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze Overeenkomst

 1. omvat de term „gebied":

  1. wat Hong Kong betreft, Hong Kong Island, Kowloon en de New Territories;

  2. wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, het grondgebied van het Koninkrijk met inbegrip van de zeegebieden grenzend aan de kust van het betrokken grondgebied, voor zover het Koninkrijk der Nederlanden overeenkomstig het internationale recht soevereine rechten of rechtsmacht in die gebieden uitoefent;

 2. wordt onder „investeerders" verstaan:

  1. wat Hong Kong betreft:

   1. natuurlijke personen die het recht hebben in zijn gebied te verblijven;

   2. ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die zijn opgericht krachtens het in zijn gebied geldende recht (hierna aangeduid als „bedrijven");

  2. wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft:

   1. natuurlijke personen die zijn onderdanen zijn;

   2. rechtspersonen opgericht krachtens het in een deel van zijn gebied geldende recht (hierna aangeduid als „bedrijven");

 3. omvat de term „investeringen": alle soorten vermogensbestanddelen, direct of indirect beheerd of geïnvesteerd, en met name, doch niet uitsluitend:

  1. roerende en onroerende zaken en alle andere eigendomsrechten zoals hypotheken, retentierechten, pandrechten of rechten van vruchtgebruik;

  2. aandelen in en effecten, obligaties en promessen van een bedrijf en rechten die daaraan worden ontleend, en iedere overige vorm van deelneming in een bedrijf, met inbegrip van een gezamenlijke onderneming;

  3. aanspraken op geld of andere vermogensbestanddelen of op iedere prestatie krachtens een overeenkomst die financiële waarde heeft;

  4. rechten op het gebied van de intellectuele eigendom, technische werkwijzen, goodwill en know-how;

  5. concessies aan bedrijven verleend krachtens het recht of een overeenkomst, met inbegrip van concessies voor het opsporen, ontginnen, winnen of exploiteren van natuurlijke rijkdommen.

  Veranderingen in de vorm waarin vermogensbestanddelen worden geïnvesteerd doen geen afbreuk aan het feit dat zij investeringen zijn.

 4. omvat de term „opbrengst": de bedragen die een investering oplevert, en met name, doch niet uitsluitend, winst, rente, vermogens-aanwas, dividenden, royalty's en honoraria;

 5. wordt verstaan onder „vrij inwisselbaar": vrij van alle deviezencontrole, en over te maken naar het buitenland in iedere valuta;

 6. wordt verstaan onder „strijdkrachten":

  1. wat Hong Kong betreft, de strijdkrachten van de soevereine regering die verantwoordelijk is voor zijn buitenlandse zaken;

  2. wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, de strijdkrachten van het Koninkrijk.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13