Home

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Paraguay inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Geldig van 29 oktober 1992 tot 1 augustus 1994
Geldig van 29 oktober 1992 tot 1 augustus 1994

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Paraguay inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-08-1994]

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Paraguay inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Paraguay inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Preambule

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

de Regering van de Republiek Paraguay, hierna te noemen de Overeenkomstsluitende Partijen,

geleid door de wens de van oudsher tussen hun landen bestaande vriendschapsbanden te versterken, de economische betrekkingen tussen hen uit te breiden en te intensiveren, met name wat investeringen door de onderdanen van de ene Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij betreft,

in het besef dat overeenstemming omtrent de aan deze investeringen toe te kennen behandeling het kapitaalverkeer en de overdracht van technologie tussen, alsmede de economische ontwikkeling van de Overeenkomstsluitende Partijen zal stimuleren, en dat een eerlijke en rechtvaardige behandeling van investeringen wenselijk is,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvat de term:

 1. „investeringen": alle soorten vermogensbestanddelen en in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

  1. roerende en onroerende zaken, alsmede alle andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen;

  2. rechten ontleend aan aandelen, obligaties en andere soorten belangen in ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen;

  3. recht op geld, op andere vermogensbestanddelen of op iedere prestatie die economische waarde heeft;

  4. rechten op het gebied van de intellectuele eigendom, rechten betreffende technische werkwijzen, goodwill en know-how;

  5. rechten verleend krachtens het publiekrecht, met inbegrip van rechten tot het opsporen, exploreren, ontginnen en winnen van natuurlijke rijkdommen;

 2. „onderdanen" met betrekking tot elk van beide Overeenkomstsluitende Partijen:

  1. natuurlijke personen die de nationaliteit van die Overeenkomstsluitende Partij hebben;

  2. rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig het recht van die Overeenkomstsluitende Partij;

  3. rechtspersonen die niet zijn opgericht overeenkomstig het recht van die Overeenkomstsluitende Partij, maar die, direct of indirect, onder toezicht staan van natuurlijke personen zoals omschreven onder i. of van rechtspersonen zoals omschreven onder ii. hierboven,

 3. „grondgebied":

  1. met betrekking tot het Koninkrijk der Nederlanden, het grondgebied dat het Koninkrijk der Nederlanden vormt, met inbegrip van de zeegebieden grenzend aan de kust, voor zover het Koninkrijk der Nederlanden overeenkomstig het internationale recht soevereine rechten of rechtsmacht in deze gebieden uitoefent;

  2. met betrekking tot de Republiek Paraguay, het grondgebied dat de Republiek Paraguay vormt.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Artikel 14 [Nog niet in werking]