Home

Besluit bouwwerken leefomgeving (toekomstig)

Geldig vanaf 1 juli 2021
Geldig vanaf 1 juli 2021

Besluit bouwwerken leefomgeving (toekomstig)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2021]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 juni 2018, nr. 2017-0000316593, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de richtlijn breedband, de richtlijn energieprestatie van gebouwen, de richtlijn hernieuwbare energie, de richtlijn veiligheid wegtunnels, de verordening bouwproducten en het VN-gehandicaptenverdrag en de artikelen 4.3, eerste lid, en 5.1 van de Omgevingswet, en artikel 119 van de Woningwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 december 2017, nr. W04.17.0186/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 2018-0000524056, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Algemeen

Artikel 1.1. (begrippen)

Bijlage I bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit.

Afdeling 1.2. Internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 1.2. (wederzijdse erkenning)

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen voor bouwwerken

Afdeling 2.1. Algemeen

Artikel 2.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 2.2. (bevoegd gezag)

Artikel 2.3. (maatwerkregels)

Artikel 2.4. (gelijkwaardigheid bij melding of vergunningsvrije activiteit)

Artikel 2.5. (instandhouden gelijkwaardige maatregel)

Artikel 2.6. (specifieke zorgplicht: bouwwerkinstallatie)

Artikel 2.7. (gemeenschappelijk en gezamenlijk)

Artikel 2.8. (monumenten)

Artikel 2.9. (afwijking wegens implementatie van Europese regelgeving)

Artikel 2.10. (drank- en horeca-inrichtingen)

Artikel 2.11. (aantal personen in een bouwwerk)

Artikel 2.12. (overgangsrecht: aantal personen in een bouwwerk)

Afdeling 2.2. CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen bouw

Artikel 2.13. (verordening bouwproducten)

Artikel 2.14. (toepassing CE-markering en kwaliteitsverklaringen bouw)

Artikel 2.15. (erkenning kwaliteitsverklaringen bouw)

Afdeling 2.4. Drijvende bouwwerken

Artikel 2.16. (drijvende bouwwerken)

Hoofdstuk 3. Bestaande bouw

Afdeling 3.1. Algemeen

Artikel 3.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 3.2. (toepassingsbereik: oogmerken)

Artikel 3.3. (toepassingsbereik: normadressaat)

Artikel 3.4. (toepassingsbereik: aansturingsartikel niet van toepassing)

Artikel 3.5. (specifieke zorgplicht: bestaande bouwwerken)

Artikel 3.6. (onderzoeksplicht)

Artikel 3.7. (maatwerkvoorschriften)

Afdeling 3.2. Veiligheid

§ 3.2.1. Constructieve veiligheid

Artikel 3.8. (aansturingsartikel)
Artikel 3.9. (fundamentele belastingscombinaties)
Artikel 3.10. (bepalingsmethode niet-bezwijken)

§ 3.2.2. Constructieve veiligheid bij brand

Artikel 3.11. (aansturingsartikel)
Artikel 3.12. (tijdsduur niet-bezwijken)
Artikel 3.13. (bepalingsmethode niet-bezwijken)

§ 3.2.3. Afscheiding aan de rand van een vloer, trap of hellingbaan

Artikel 3.14. (aansturingsartikel)
Artikel 3.15. (aanwezigheid afscheiding)
Artikel 3.16. (hoogte afscheiding)
Artikel 3.17. (openingen afscheiding)

§ 3.2.4. Veilig overbruggen van hoogteverschillen

Artikel 3.18. (aansturingsartikel)
Artikel 3.19. (voorziening bij hoogteverschil)
Artikel 3.20. (afmetingen trap)
Artikel 3.21. (trapbordes)
Artikel 3.22. (leuning)
Artikel 3.23. (afmetingen hellingbaan)
Artikel 3.24. (hellingbaanbordes)

§ 3.2.5. Beweegbare constructieonderdelen

Artikel 3.25. (aansturingsartikel)
Artikel 3.26. (beweegbaar constructieonderdeel: gevarenzone)

§ 3.2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Artikel 3.27. (aansturingsartikel)
Artikel 3.28. (stookplaats)
Artikel 3.29. (rookgasafvoer)

§ 3.2.7. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Artikel 3.30. (aansturingsartikel)
Artikel 3.31. (binnenoppervlak)
Artikel 3.32. (buitenoppervlak)
Artikel 3.33. (beloopbaar vlak)
Artikel 3.34. (vrijgestelde oppervlakte)
Artikel 3.35. (toepassing Euroklassen)

§ 3.2.8. Beperking van uitbreiding van brand

Artikel 3.36. (aansturingsartikel)
Artikel 3.37. (brandcompartiment: ligging)
Artikel 3.38. (brandcompartiment: omvang)
Artikel 3.39. (opvangcompartiment)
Artikel 3.40. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen)
Artikel 3.41. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: bepalingsmethode)

§ 3.2.9. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook

Artikel 3.42. (aansturingsartikel)
Artikel 3.43. (subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 3.44. (beschermd subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 3.45. (beschermd subbrandcompartiment: omvang)
Artikel 3.46. (subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 3.47. (beschermd subbrandcompartiment: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)

§ 3.2.10. Vluchtroutes: verloop

Artikel 3.48. (aansturingsartikel)
Artikel 3.49. (vluchtroute)
Artikel 3.50. (vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment)
Artikel 3.51. (beschermde route)
Artikel 3.52. (extra beschermde vluchtroute)
Artikel 3.53. (veiligheidsroute)
Artikel 3.54. (tweede vluchtroute)

§ 3.2.11. Vluchtroutes: inrichting

Artikel 3.55. (aansturingsartikel)
Artikel 3.56. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 3.57. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)
Artikel 3.58. (inrichting vluchtroute: permanente vuurlast)
Artikel 3.59. (inrichting vluchtroute: vrije doorgang)
Artikel 3.60. (inrichting vluchtroute: niet-besloten ruimte)

§ 3.2.12. Wegtunnels: hulpverlening bij brand

Artikel 3.61. (aansturingsartikel)
Artikel 3.62. (hulppost wegtunnel)

Afdeling 3.3. Gezondheid

§ 3.3.1. Wering van vocht

Artikel 3.63. (aansturingsartikel)
Artikel 3.64. (wering van vocht van buiten)
Artikel 3.65. (wateropname)

§ 3.3.2. Luchtverversing

Artikel 3.66. (aansturingsartikel)
Artikel 3.67. (luchtverversing verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte)
Artikel 3.68. (luchtverversing overige ruimten)
Artikel 3.69. (luchtkwaliteit: plaats van de uitmonding)
Artikel 3.70. (luchtkwaliteit: toevoer van ventilatielucht)
Artikel 3.71. (luchtkwaliteit: afvoer van binnenlucht)

§ 3.3.3. Spuivoorziening

Artikel 3.72. (aansturingsartikel)
Artikel 3.73. (capaciteit spuivoorziening)

§ 3.3.4. Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht

Artikel 3.74. (aansturingsartikel)
Artikel 3.75. (aanwezigheid)
Artikel 3.76. (capaciteit: afvoer van rookgas)
Artikel 3.77. (capaciteit: toevoer van verbrandingslucht)
Artikel 3.78. (rookdoorlatendheid)

§ 3.3.5. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 3.79. (aansturingsartikel)
Artikel 3.80. (openingen)

§ 3.3.6. Daglicht

Artikel 3.81. (aansturingsartikel)
Artikel 3.82. (daglichtoppervlakte)

Afdeling 3.4. Duurzaamheid

Artikel 3.83. (aansturingsartikel)

Artikel 3.84. (energiebesparende maatregelen)

Artikel 3.85. (uitvoering van aanbevelingen bij het energielabel)

Artikel 3.86. (afbakening maatwerkvoorschriften energiebesparende maatregelen)

Artikel 3.87. (overgangsrecht: energiebesparende maatregelen)

Afdeling 3.5. Bruikbaarheid

§ 3.5.1. Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Artikel 3.88. (aansturingsartikel)
Artikel 3.89. (aanwezigheid)
Artikel 3.90. (afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte)

§ 3.5.2. Toiletruimte

Artikel 3.91. (aansturingsartikel)
Artikel 3.92. (aanwezigheid toiletruimte)
Artikel 3.93. (afmetingen toiletruimte)

§ 3.5.3. Opstelplaatsen

Artikel 3.94. (aansturingsartikel)
Artikel 3.95. (aanwezigheid opstelplaatsen)
Artikel 3.96. (afmetingen opstelplaatsen)

Afdeling 3.6. Toegankelijkheid, bereikbaarheid vanaf de openbare weg

Artikel 3.97. (aansturingsartikel)

Artikel 3.98. (bereikbaarheid van een gebouw)

Afdeling 3.7. Bouwwerkinstallaties

§ 3.7.1. Verlichting

Artikel 3.99. (aansturingsartikel)
Artikel 3.100. (verlichting)
Artikel 3.101. (noodverlichting)
Artikel 3.102. (aansluiting op voorziening voor elektriciteit)
Artikel 3.103. (verduisterde ruimte)
Artikel 3.104. (overgangsrecht: noodverlichting)

§ 3.7.2. Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Artikel 3.105. (aansturingsartikel)
Artikel 3.106. (voorziening voor elektriciteit)
Artikel 3.107. (voorziening voor gas)

§ 3.7.3. Watervoorziening

Artikel 3.108. (aansturingsartikel)
Artikel 3.109. (drinkwatervoorziening)
Artikel 3.110. (warmwatervoorziening)

§ 3.7.4. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Artikel 3.111. (aansturingsartikel)
Artikel 3.112. (afvoer van huishoudelijk afvalwater)
Artikel 3.113. (afvoer van hemelwater)

§ 3.7.5. Tijdig vaststellen van brand

Artikel 3.114. (aansturingsartikel)
Artikel 3.115. (brandmeldinstallatie)
Artikel 3.116. (melding en doormelding)
Artikel 3.117. (rookmelders)

§ 3.7.6. Vluchten bij brand

Artikel 3.118. (aansturingsartikel)
Artikel 3.119. (ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 3.120. (vluchtrouteaanduiding)
Artikel 3.121. (deuren in vluchtroutes: draairichting)
Artikel 3.122. (deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen)
Artikel 3.123. (zelfsluitende constructieonderdelen)

§ 3.7.7. Bestrijden van brand

Artikel 3.124. (aansturingsartikel)
Artikel 3.125. (droge blusleiding)
Artikel 3.126. (bluswatervoorziening wegtunnel)
Artikel 3.127. (blustoestellen)

§ 3.7.8. Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten

Artikel 3.128. (aansturingsartikel)
Artikel 3.129. (brandweeringang)
Artikel 3.130. (afbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang)
Artikel 3.131. (mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)
Artikel 3.132. (afbakening maatwerkvoorschriften mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)

§ 3.7.9. Aanvullende regels tunnelveiligheid

Artikel 3.133. (aansturingsartikel)
Artikel 3.134. (uitrusting hulppost wegtunnel)
Artikel 3.135. (bedieningscentrale wegtunnel)
Artikel 3.136. (afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen)
Artikel 3.137. (verkeerstechnische aspecten tunnelbuis)
Artikel 3.138. (communicatievoorzieningen wegtunnel)
Artikel 3.139. (aansluiting op noodstroomvoorziening)

§ 3.7.10. Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit

Artikel 3.140. (aansturingsartikel)
Artikel 3.141. (voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw)

§ 3.7.11. Inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht

Artikel 3.142. (aansturingsartikel)
Artikel 3.143. (kooldioxidemeter)
Artikel 3.144. (overgangsrecht: kooldioxidemeter)

Hoofdstuk 4. Nieuwbouw

Afdeling 4.1. Algemeen

Artikel 4.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 4.2. (toepassingsbereik: oogmerken)

Artikel 4.3. (toepassingsbereik: normadressaat)

Artikel 4.4. (toepassingsbereik: aansturingsartikel niet van toepassing)

Artikel 4.5. (maatwerkvoorschriften)

Artikel 4.6. (maatwerkvoorschriften herbouw)

Artikel 4.7. (maatwerkregels)

Artikel 4.8. (tijdelijk bouwwerk)

Artikel 4.9. (uitzonderingen woonfunctie voor particulier eigendom)

Artikel 4.10. (uitzonderingen drijvend bouwwerk)

Afdeling 4.2. Veiligheid

§ 4.2.1. Constructieve veiligheid

Artikel 4.11. (aansturingsartikel)
Artikel 4.12. (fundamentele belastingscombinaties)
Artikel 4.13. (buitengewone belastingscombinaties)
Artikel 4.14. (bepalingsmethode niet-bezwijken)
Artikel 4.15. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.2. Constructieve veiligheid bij brand

Artikel 4.16. (aansturingsartikel)
Artikel 4.17. (tijdsduur niet-bezwijken)
Artikel 4.18. (bepalingsmethode niet-bezwijken)

§ 4.2.3. Afscheiding aan een rand van een vloer, trap of hellingbaan

Artikel 4.19. (aansturingsartikel)
Artikel 4.20. (aanwezigheid afscheiding)
Artikel 4.21. (hoogte afscheiding)
Artikel 4.22. (openingen afscheiding)
Artikel 4.23. (voorkomen overklauteren)

§ 4.2.4. Veilig overbruggen van hoogteverschillen

Artikel 4.24. (aansturingsartikel)
Artikel 4.25. (voorziening bij hoogteverschil)
Artikel 4.26. (afmetingen trap)
Artikel 4.27. (trapbordes)
Artikel 4.28. (leuning)
Artikel 4.29. (regenwerend)
Artikel 4.30. (afmetingen hellingbaan)
Artikel 4.31. (hellingbaanbordes)
Artikel 4.32. (geleiderand)
Artikel 4.33. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.5. Beweegbare constructieonderdelen

Artikel 4.34. (aansturingsartikel)
Artikel 4.35. (beweegbaar constructieonderdeel: gevarenzone)
Artikel 4.36. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.6. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Artikel 4.37. (aansturingsartikel)
Artikel 4.38. (stookplaats)
Artikel 4.39. (schacht, koker of kanaal)
Artikel 4.40. (rookgasafvoer)
Artikel 4.41. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.7. Beperking van het ontwikkelen van brand en rook

Artikel 4.42. (aansturingsartikel)
Artikel 4.43. (binnenoppervlak)
Artikel 4.44. (buitenoppervlak)
Artikel 4.45. (beloopbaar vlak)
Artikel 4.46. (vrijgestelde oppervlakte)
Artikel 4.47. (dakoppervlak)
Artikel 4.48. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.8. Beperking van uitbreiding van brand

Artikel 4.49. (aansturingsartikel)
Artikel 4.50. (brandcompartiment: ligging)
Artikel 4.51. (brandcompartiment: omvang)
Artikel 4.52. (opvangcompartiment)
Artikel 4.53. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: niveau van eisen)
Artikel 4.54. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag: bepalingsmethode)
Artikel 4.55. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.9. Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook

Artikel 4.56. (aansturingsartikel)
Artikel 4.57. (subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 4.58. (beschermd subbrandcompartiment: ligging)
Artikel 4.59. (beschermd subbrandcompartiment: omvang)
Artikel 4.60. (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)
Artikel 4.61. (subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 4.62. (beschermd subbrandcompartiment: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 4.63. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.10. Vluchtroutes: verloop

Artikel 4.64. (aansturingsartikel)
Artikel 4.65. (vluchtroute)
Artikel 4.66. (vluchten naar de uitgang van een subbrandcompartiment)
Artikel 4.67. (uitgang van een beschermd subbrandcompartiment)
Artikel 4.68. (beschermde vluchtroute)
Artikel 4.69. (extra beschermde vluchtroute)
Artikel 4.70. (veiligheidsvluchtroute)
Artikel 4.71. (tweede vluchtroute)
Artikel 4.72. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.11. Vluchtroutes: inrichting en capaciteit

Artikel 4.73. (aansturingsartikel)
Artikel 4.74. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen rookdoorgang)
Artikel 4.75. (inrichting vluchtroute: weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag)
Artikel 4.76. (inrichting vluchtroute: permanente vuurlast)
Artikel 4.77. (rooksluis)
Artikel 4.78. (vrije doorgang van een vluchtroute)
Artikel 4.79. (inrichting vluchtroute: niet-besloten ruimte)
Artikel 4.80. (doorstroomcapaciteit zonder opvangcapaciteit)
Artikel 4.81. (doorstroomcapaciteit bij opvangcapaciteit)
Artikel 4.82. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.12. Hulpverlening bij brand

Artikel 4.83. (aansturingsartikel)
Artikel 4.84. (brandweerlift)
Artikel 4.85. (loopafstand)
Artikel 4.86. (hulppost)
Artikel 4.87. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.2.13. Hoge en ondergrondse gebouwen

Artikel 4.88. (aansturingsartikel)
Artikel 4.89. (inrichting)

§ 4.2.14. Brand- en explosievoorschriftengebieden

Artikel 4.90. (aansturingsartikel)
Artikel 4.91. (brandwerendheid)
Artikel 4.92. (brandklasse buitenoppervlak)
Artikel 4.93. (brandklasse dak)
Artikel 4.94. (vluchtroute)
Artikel 4.95. (sterkte bij brand)
Artikel 4.96. (scherfwerking)

§ 4.2.15. Aanvullende regels tunnelveiligheid

Artikel 4.97. (aansturingsartikel)
Artikel 4.98. (verkeersveiligheid)

§ 4.2.16. Inbraakwerendheid

Artikel 4.99. (aansturingsartikel)
Artikel 4.100. (reikwijdte)

Afdeling 4.3. Gezondheid

§ 4.3.1. Bescherming tegen geluid van buiten

Artikel 4.101. (aansturingsartikel)
Artikel 4.102. (bescherming tegen geluid van buiten)
Artikel 4.103. (bescherming tegen weg-, spoorweg- of industriegeluid)
Artikel 4.104. (geluidwering bij luchtvaartlawaai)
Artikel 4.105. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.2. Bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties

Artikel 4.106. (aansturingsartikel)
Artikel 4.107. (aangrenzend bouwwerkperceel)
Artikel 4.108. (zelfde bouwwerkperceel)
Artikel 4.109. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.3. Beperking van galm

Artikel 4.110. (aansturingsartikel)
Artikel 4.111. (geluidsabsorptie)

§ 4.3.4. Geluidwering tussen ruimten

Artikel 4.112. (aansturingsartikel)
Artikel 4.113. (ander bouwwerkperceel)
Artikel 4.114. (verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde bouwwerkperceel)
Artikel 4.115. (verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie)
Artikel 4.116. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.5. Wering van vocht

Artikel 4.117. (aansturingsartikel)
Artikel 4.118. (wering van vocht van buiten)
Artikel 4.119. (factor van de temperatuur)
Artikel 4.120. (wateropname)

§ 4.3.6. Luchtverversing

Artikel 4.121. (aansturingsartikel)
Artikel 4.122. (luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte)
Artikel 4.123. (thermisch comfort)
Artikel 4.124. (regelbaarheid en uitschakelbaarheid)
Artikel 4.125. (luchtverversing overige ruimten)
Artikel 4.126. (luchtkwaliteit: plaats van de instroomopening en uitmonding)
Artikel 4.127. (luchtkwaliteit: toevoer van ventilatielucht)
Artikel 4.128. (luchtkwaliteit: afvoer van binnenlucht)
Artikel 4.129. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.7. Spuivoorziening

Artikel 4.130. (aansturingsartikel)
Artikel 4.131. (capaciteit spuivoorziening)
Artikel 4.132. (plaats van de opening)
Artikel 4.133. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.8. Afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht

Artikel 4.134. (aansturingsartikel)
Artikel 4.135. (aanwezigheid)
Artikel 4.136. (capaciteit: afvoer van rookgas)
Artikel 4.137. (capaciteit: toevoer van verbrandingslucht)
Artikel 4.138. (plaats van de uitmonding)
Artikel 4.139. (plaats van de instroomopening)
Artikel 4.140. (thermisch comfort)
Artikel 4.141. (rookdoorlatendheid)
Artikel 4.142. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.3.9. Bescherming tegen ratten en muizen

Artikel 4.143. (aansturingsartikel)
Artikel 4.144. (openingen)
Artikel 4.145. (rattenscherm)

§ 4.3.10. Daglicht

Artikel 4.146. (aansturingsartikel)
Artikel 4.147. (daglichtoppervlakte)

Afdeling 4.4. Duurzaamheid

§ 4.4.1. Energiezuinigheid

Artikel 4.148. (aansturingsartikel)
Artikel 4.149. (energieprestatiecoëfficiënt)
Artikel 4.150. (afbakening maatwerkregels energieprestatie)
Artikel 4.151. (bijna energieneutraal)
Artikel 4.152. (thermische isolatie: warmteweerstand)
Artikel 4.153. (thermische isolatie: warmtedoorgangscoëfficiënt)
Artikel 4.154. (luchtvolumestroom)
Artikel 4.155. (onverwarmde gebruiksfunctie)
Artikel 4.156. (tijdelijk bouwwerk)
Artikel 4.157. (overgangsrecht: energiezuinigheid)

§ 4.4.2. Milieuprestatie

Artikel 4.158. (aansturingsartikel)
Artikel 4.159. (milieuprestatie)
Artikel 4.160. (afbakening maatwerkregels milieuprestatie)

Afdeling 4.5. Bruikbaarheid

§ 4.5.1. Algemeen

Artikel 4.161. (afbakening maatwerkregels bruikbaarheid)

§ 4.5.2. Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Artikel 4.162. (aansturingsartikel)
Artikel 4.163. (aanwezigheid)
Artikel 4.164. (afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte)

§ 4.5.3. Toiletruimte

Artikel 4.165. (aansturingsartikel)
Artikel 4.166. (aanwezigheid toiletruimte)
Artikel 4.167. (afmetingen toiletruimte)

§ 4.5.4. Badruimte

Artikel 4.168. (aansturingsartikel)
Artikel 4.169. (aanwezigheid badruimte)
Artikel 4.170. (afmetingen badruimte)

§ 4.5.5. Buitenberging

Artikel 4.171. (aansturingsartikel)
Artikel 4.172. (aanwezigheid, bereikbaarheid en afmetingen)
Artikel 4.173. (regenwerend)

§ 4.5.6. Buitenruimte

Artikel 4.174. (aansturingsartikel)
Artikel 4.175. (aanwezigheid, afmetingen en bereikbaarheid)

§ 4.5.7. Opstelplaatsen

Artikel 4.176. (aansturingsartikel)
Artikel 4.177. (aanwezigheid opstelplaats)
Artikel 4.178. (afmetingen opstelplaats)

Afdeling 4.6. Toegankelijkheid

§ 4.6.1. Bereikbaarheid, algemeen

Artikel 4.179. (aansturingsartikel)
Artikel 4.180. (vrije doorgang: doorgang)
Artikel 4.181. (vrije doorgang: verkeersroute)
Artikel 4.182. (overbrugging van hoogteverschillen)

§ 4.6.2. Toegankelijkheidssector

Artikel 4.183. (aansturingsartikel)
Artikel 4.184. (toegankelijkheidssector: aanwezigheid)
Artikel 4.185. (toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte algemeen)
Artikel 4.186. (toegankelijkheidssector: aanwezigheid specifieke ruimten)
Artikel 4.187. (toegankelijkheidssector: vloeroppervlakte specifieke ruimten)
Artikel 4.188. (toegankelijkheidssector: bereikbaarheid)
Artikel 4.189. (toegankelijkheidssector: hoogteverschillen)
Artikel 4.190. (lift: afmetingen en loopafstand)

§ 4.6.3. Bereikbaarheid van een bouwwerk met een toegankelijkheidssector

Artikel 4.191. (aansturingsartikel)
Artikel 4.192. (bereikbaarheid van een gebouw)

Afdeling 4.7. Bouwwerkinstallaties

§ 4.7.1. Verlichting

Artikel 4.193. (aansturingsartikel)
Artikel 4.194. (verlichting)
Artikel 4.195. (noodverlichting)
Artikel 4.196. (aansluiting op voorziening voor elektriciteit)
Artikel 4.197. (verduisterde ruimte)

§ 4.7.2. Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie

Artikel 4.198. (aansturingsartikel)
Artikel 4.199. (voorziening voor elektriciteit)
Artikel 4.200. (voorziening voor gas)

§ 4.7.3. Watervoorziening

Artikel 4.201. (aansturingsartikel)
Artikel 4.202. (drinkwatervoorziening)
Artikel 4.203. (warmwatervoorziening)

§ 4.7.4. Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Artikel 4.204. (aansturingsartikel)
Artikel 4.205. (afvoer van huishoudelijk afvalwater)
Artikel 4.206. (afvoer van hemelwater)

§ 4.7.5. Tijdig vaststellen van brand

Artikel 4.207. (aansturingsartikel)
Artikel 4.208. (brandmeldinstallatie)
Artikel 4.209. (melding en doormelding)
Artikel 4.210. (inspectiecertificaat brandmeldinstallatie)
Artikel 4.211. (rookmelders)

§ 4.7.6. Vluchten bij brand

Artikel 4.212. (aansturingsartikel)
Artikel 4.213. (ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 4.214. (inspectiecertificaat ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 4.215. (vluchtrouteaanduiding)
Artikel 4.216. (deuren in vluchtroutes: draairichting)
Artikel 4.217. (deuren in vluchtroutes: weerstand bij het openen)
Artikel 4.218. (zelfsluitende constructieonderdelen)

§ 4.7.7. Bestrijden van brand

Artikel 4.219. (aansturingsartikel)
Artikel 4.220. (brandslanghaspels)
Artikel 4.221. (droge blusleiding)
Artikel 4.222. (bluswatervoorziening wegtunnel)
Artikel 4.223. (blustoestellen)
Artikel 4.224. (tijdelijk bouwwerk)

§ 4.7.8. Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten

Artikel 4.225. (aansturingsartikel)
Artikel 4.226. (brandweeringang)
Artikel 4.227. (afbakening maatwerkvoorschriften brandweeringang)
Artikel 4.228. (brandweerlift)
Artikel 4.229. (mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)
Artikel 4.230. (afbakening maatwerkvoorschriften mobiele radiocommunicatie hulpverleningsdiensten)

§ 4.7.9. Aanvullende regels tunnelveiligheid

Artikel 4.231. (aansturingsartikel)
Artikel 4.232. (uitrusting hulppost)
Artikel 4.233. (bedieningscentrale wegtunnel)
Artikel 4.234. (afvoer van brandbare en giftige vloeistoffen)
Artikel 4.235. (verkeerstechnische aspecten tunnelbuis)
Artikel 4.236. (communicatievoorzieningen wegtunnel)
Artikel 4.237. (aansluiting op noodstroomvoorziening)

§ 4.7.10. Tegengaan van veel voorkomende criminaliteit

Artikel 4.238. (aansturingsartikel)
Artikel 4.239. (voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw)

§ 4.7.11. Veilig onderhoud gebouwen

Artikel 4.240. (aansturingsartikel)
Artikel 4.241. (veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud)

§ 4.7.12. Inzicht in de kwaliteit van de binnenlucht

Artikel 4.242. (aansturingsartikel)
Artikel 4.243. (kooldioxidemeter)

§ 4.7.13. Elektronische communicatie

Artikel 4.244. (aansturingsartikel)
Artikel 4.245. (toegangspunt)
Artikel 4.246. (fysieke binnenhuisinfrastructuur)

Hoofdstuk 5. Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van een gebruiksfunctie

Afdeling 5.1. Algemeen

Artikel 5.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

Artikel 5.2. (toepassingsbereik: oogmerken)

Artikel 5.3. (toepassingsbereik: normadressaat)

Afdeling 5.2. Algemene regels bij het verbouwen of verplaatsen van een bouwwerk en bij gebruiksfunctiewijziging

Artikel 5.4. (verbouw)

Artikel 5.5. (rechtens verkregen niveau)

Artikel 5.6. (verplaatsing)

Artikel 5.7. (wijziging van een gebruiksfunctie)

Afdeling 5.3. Verbouw

Artikel 5.8. (aansturingsartikel)

Artikel 5.9. (constructieve veiligheid)

Artikel 5.10. (constructieve veiligheid bij brand)

Artikel 5.11. (beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie)

Artikel 5.12. (beperking van het ontwikkelen van brand en rook)

Artikel 5.13. (beperking van uitbreiding van brand)

Artikel 5.14. (bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties)

Artikel 5.15. (luchtverversing)

Artikel 5.16. (afvoer van rookgas en toevoer van verbrandingslucht)

Artikel 5.17. (verblijfsgebied en verblijfsruimte)

Artikel 5.18. (toiletruimte)

Artikel 5.19. (badruimte)

Artikel 5.20. (energiezuinigheid)

Artikel 5.21. (technische bouwsystemen)

Afdeling 5.4. Wijziging van een gebruiksfunctie

Artikel 5.22. (aansturingsartikel)

Artikel 5.23. (bescherming tegen weg-, spoorweg- of industriegeluid)

Artikel 5.24. (tijdig vaststellen van brand)

Hoofdstuk 6. Gebruik van bouwwerken

Afdeling 6.1. Algemeen

§ 6.1.1. Algemeen

Artikel 6.1. (toepassingsbereik: activiteiten)
Artikel 6.2. (toepassingsbereik: oogmerken)
Artikel 6.3. (toepassingsbereik: normadressaat)
Artikel 6.4. (specifieke zorgplicht: brandveilig gebruik van bouwwerken)
Artikel 6.5. (maatwerkvoorschriften)

§ 6.1.2. Gebruiksmelding

Artikel 6.6. (aansturingsartikel)
Artikel 6.7. (gebruiksmelding)
Artikel 6.8. (gegevens en bescheiden bij gebruiksmelding)
Artikel 6.9. (gegevens en bescheiden na gebruiksmelding)
Artikel 6.10. (maatwerkregels gebruiksmelding)

Afdeling 6.2. Brandveiligheid

§ 6.2.1. Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand

Artikel 6.11. (aansturingsartikel)
Artikel 6.12. (verbod op roken en open vuur)
Artikel 6.13. (vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel)
Artikel 6.14. (aankleding)
Artikel 6.15. (brandveiligheid inrichtingselementen)
Artikel 6.16. (brandveilig gebruik grote brandcompartimenten)
Artikel 6.17. (behandeling constructieonderdeel)
Artikel 6.18. (overgangsrecht: aankleding)

§ 6.2.2. Veilig vluchten bij brand

Artikel 6.19. (aansturingsartikel)
Artikel 6.20. (ontruiming bij brand)
Artikel 6.21. (deuren in vluchtroutes)
Artikel 6.22. (opstelling zitplaatsen en verdere inrichting)
Artikel 6.23. (gangpaden)
Artikel 6.24. (beperking van gevaar voor letsel)

Afdeling 6.3. Asbestvezels en formaldehyde

Artikel 6.25. (concentratie asbestvezels)

Artikel 6.26. (concentratie formaldehyde)

Afdeling 6.4. Energielabel

Artikel 6.27. (beschikbaarheid energielabel)

Artikel 6.28. (uitzonderingen energielabel)

Artikel 6.29. (eisen aan het energielabel)

Artikel 6.30. (kenbaarheid energielabel)

Artikel 6.31. (uitvoering van aanbevelingen bij het energielabel)

Afdeling 6.5. Bouwwerkinstallaties

§ 6.5.1. Brandveiligheidsinstallaties

Artikel 6.32. (brandmeldinstallatie)
Artikel 6.33. (ontruimingsalarminstallatie)
Artikel 6.34. (droge blusleiding)
Artikel 6.35. (blustoestellen en brandslanghaspels)
Artikel 6.36. (automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem)

§ 6.5.2. Airconditioningsystemen

Artikel 6.37. (keuring van airconditioningsystemen)

§ 6.5.3. Stookinstallaties

Artikel 6.38. (keuring van stookinstallaties)
Artikel 6.39. (afstellen en onderhoud)
Artikel 6.40. (certificatie keuringsinstelling)
Artikel 6.41. (inzage in bescheiden)

Hoofdstuk 7. Bouw- en sloopwerkzaamheden

Afdeling 7.1. Bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken

§ 7.1.1. Algemeen

Artikel 7.1. (toepassingsbereik: activiteiten)
Artikel 7.2. (toepassingsbereik: oogmerken)
Artikel 7.3. (toepassingsbereik: normadressaat)
Artikel 7.4. (specifieke zorgplicht)
Artikel 7.5. (maatwerkvoorschriften)
Artikel 7.6. (geen gelijkwaardige maatregel)

§ 7.1.2. Procedure bouwwerkzaamheden

Artikel 7.7. (informeren: aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden)
Artikel 7.8. (aanwezigheid gegevens en bescheiden bouwwerkzaamheden)

§ 7.1.3. Procedure sloopwerkzaamheden

Artikel 7.9. (asbestinventarisatieplicht)
Artikel 7.10. (sloopmelding)
Artikel 7.11. (gegevens en bescheiden bij sloopmelding)
Artikel 7.12. (informeren: aanvang en beëindiging sloopwerkzaamheden)
Artikel 7.13. (aanwezigheid gegevens en bescheiden sloopwerkzaamheden)
Artikel 7.14. (afbakening maatwerkvoorschriften procedure sloopwerkzaamheden)

§ 7.1.4. Materiële regels

Artikel 7.15. (veiligheid in de directe omgeving)
Artikel 7.16. (grondwaterstand)
Artikel 7.17. (geluidhinder)
Artikel 7.18. (trillinghinder)
Artikel 7.19. (stofhinder)
Artikel 7.20. (verwijderen asbest risicoklasse 2 en 2A)
Artikel 7.21. (asbestverwijdering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf)
Artikel 7.22. (eindbeoordeling asbestverwijdering)
Artikel 7.23. (afbakening maatwerkvoorschriften veiligheid en gezondheid in directe omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden)

§ 7.1.5. Scheiden bouw- en sloopafval

Artikel 7.24. (vrijkomend bouw- en sloopafval)
Artikel 7.25. (scheiden gevaarlijk bouw- en sloopafval)
Artikel 7.26. (scheiden overig bouw- en sloopafval)

Afdeling 7.2. Mobiel breken van bouw- en sloopafval

§ 7.2.1. Algemeen

Artikel 7.27. (toepassingsbereik: activiteiten)
Artikel 7.28. (toepassingsbereik: oogmerken)
Artikel 7.29. (toepassingsbereik: normadressaat)
Artikel 7.30. (bevoegd gezag)
Artikel 7.31. (specifieke zorgplicht)
Artikel 7.32. (maatwerkvoorschriften)

§ 7.2.2. Procedurele regels

Artikel 7.33. (melding mobiel puinbreken)
Artikel 7.34. (gegevens en bescheiden bij melding mobiel puinbreken)
Artikel 7.35. (informeren: aanvang mobiel breken)
Artikel 7.36. (aanwezigheid bescheiden)
Artikel 7.37. (afbakening maatwerkvoorschriften procedure mobiel puinbreken)

§ 7.2.3. Materiële regels

Artikel 7.38. (overeenkomstige toepassing materiële regels sloopwerkzaamheden)
Artikel 7.39. (geluidhinder)
Artikel 7.40. (registratie)

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel 8.1. (inwerkingtreding)

Artikel 8.2. (citeertitel)

Bijlage I. bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)

Bijlage II. bij de artikelen 3.115 en 4.208 van dit besluit (brandmeldinstallatie)