Home

Beleidsregel Artikel 6

Geldig vanaf 1 februari 2024
Geldig vanaf 1 februari 2024

Beleidsregel Artikel 6

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2024]

Aanhef

Artikel 1. Type overtredingen

1.

In deze beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen overtredingen:

 1. een zware overtreding, oftewel een overtreding die in tabel 1 of 2 van bijlage 1 als ZO is aangemerkt en waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt gegeven onder meer als de overtreding is opgenomen in tabel 3 of 4 van bijlage 1;

 2. een overtreding met directe boete, oftewel een overtreding die in tabel 1 of 2 van bijlage 1 als ODB is aangemerkt en waarvoor direct een bestuurlijke boete wordt gegeven onder meer als de overtreding is opgenomen in tabel 5 of 6 van bijlage 1; en

 3. een overige overtreding, oftewel een overtreding die in tabel 1 of 2 van bijlage 1 als OO is aangemerkt en waarvoor eerst een waarschuwing of een kennisgeving van een eis tot naleving wordt gegeven, of een eis tot naleving wordt gesteld, en waarop tot boeteoplegging wordt overgegaan indien:

  1. 1°.

   na ommekomst van de gegeven hersteltermijn de overtreding niet ongedaan is gemaakt; of

  2. 2°.

   nadat een overtreding van dezelfde of soortgelijke verplichting of verbod opnieuw wordt geconstateerd al dan niet tijdens de hersteltermijn van de eerdere overtreding.

2.

Daarbij geldt voor deze beleidsregel dat in geval van een zwaar ongeval er direct een boete opgelegd kan worden. Dit vanwege het causale verband dat er in geval van een zwaar ongeval is met het overtreden van een artikel of artikellid of onderdeel waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd op grond van artikel 13.27 eerste lid, van het Omgevingsbesluit of artikel 9.9d van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 8.29a van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Artikel 2. Boete- en tarieflijst

1.

In tabel 1 van bijlage 1 is voor elk artikel of artikellid of onderdeel waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd op grond van artikel 13.27 eerste lid, van het Omgevingsbesluit, aangegeven welk type overtreding het betreft.

2.

In tabel 2 van bijlage 1 is voor elk artikel of artikellid of onderdeel waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd op grond van artikel 9.9d van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 8.29a van de Arbeidsomstandighedenregeling, aangegeven welk type overtreding het betreft.

3.

Met uitzondering van de in de artikelen 4.9, eerste lid en 4.11, eerste en derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving en de artikelen 2.5, derde lid, 2.5a, eerste lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 2.0a en 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling vervatte verplichtingen worden de in de tabel 1 of 2 van bijlage 1 opgenomen boetenormbedragen als uitgangspunt gehanteerd voor de verdere boeteberekening.

4.

Voor de in de artikelen 4.9, eerste lid en 4.11, eerste en derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving en de artikelen 2.5, derde lid, 2.5a, eerste lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 2.0a en 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling vervatte verplichtingen zijn de boetenormbedragen opgenomen die aangepast zijn als gevolg van de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in bijlage 2. De boetenormbedragen in tabel 2 van bijlage 2 worden als uitgangspunt voor de verdere boeteberekening gehanteerd.

Artikel 3. Boetesom

De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meer dan één overtreding, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen. Meerdere overtredingen van hetzelfde artikel, artikellid of onderdeel, zijn aparte beboetbare feiten.

Artikel 4. Correctie boetenormbedrag voor werknemersgrootte

Artikel 5. Verhogingsgronden boetenormbedrag

Artikel 6. Het vaststellen van recidive

Artikel 7. relatie overtredingen Seveso en Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 8. Handhavingsbeleid

Artikel 9. Inwerkingtreding

Artikel 10. Citeertitel

Bijlage 1. Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 2 van de Beleidsregel inzake het handhaving- en sanctioneringkader van artikel 6 van de Arbeidsomstandighedenwet

Bijlage 2. Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 2 lid 4 van de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader artikel 6 Arbeidsomstandighedenwet voor overtreding van de artikelen 4.9, eerste lid en 4.11, eerste en derde lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving , artikelen 2.5, derde lid en, 2.5a, eerste lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 2.0a en 2.0c van de Arbeidsomstandighedenregeling