Home

Instellingsbesluit Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

Geldig van 16 februari 2023 tot 21 februari 2023
Geldig van 16 februari 2023 tot 21 februari 2023

Instellingsbesluit Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 21-02-2023]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Adviescommissie: Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie, bedoeld in artikel 2;

 2. Minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;

 3. Ministerie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Er is een Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie.

2.

De Adviescommissie heeft tot taak de Minister te adviseren over de op te stellen Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie.

3.

De Adviescommissie richt zich in het bijzonder op:

 1. de beoogde doelen van de Maatwerkaanpak, te weten:

  1. het verduurzamen en continueren van industriële activiteiten in het perspectief van een in 2050 klimaatneutraal Nederland, ook in het licht van de internationale context;

  2. het maximaal benutten van het additionele CO2-reductie potentieel van de industrie. Hierbij ligt de primaire focus op scope 1, maar ook scope 2 en 3 zijn van belang.

 2. de mate waarin de Maatwerkafspraken andere beleidsdoelen helpen realiseren, op het gebied van verbetering van de leefomgeving, waarbij stikstofreductie een prominente rol heeft, en de gezondheid van omwonenden, energie- en gasbesparing en restwarmtebenutting;

 3. de haalbaarheid van de afspraken in economisch en technisch perspectief;

 4. de inpasbaarheid van de Maatwerkafspraken in het energiesysteem van de toekomst;

 5. de doelmatigheid van de Maatwerkafspraken.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

1.

De Adviescommissie adviseert per Maatwerkafspraak op basis van een concept Joint Letter of Intent.

2.

De Adviescommissie adviseert voorts wanneer zij daartoe door de Minister wordt verzocht.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]