Home

Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026

Geldig van 15 december 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 15 december 2022 tot 1 januari 2023

Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023–2026

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2023]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2026]

Aanhef

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bulktransport: transport van goederen die niet verpakt maar als stortgoed vervoerd worden, om te rekenen in TEU;

 • bundelen: het uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor het combineren en verplaatsen van containers, containerlading of stortgoed afkomstig van meerdere verladers die voorheen over de weg werden vervoerd met als doel het gezamenlijk (deels) beladen van een binnenvaartschip of trein;

 • container: zeer grote kist of bak bestemd voor goederenvervoer per spoor, schip of vrachtauto (‘liftvan’, losse tank of soortgelijk middel) die:

  • een geheel of gedeeltelijk omsloten ruimte vormt en is bestemd voor het bevatten van goederen;

  • een duurzaam karakter heeft en derhalve voldoende stevig is voor herhaald gebruik;

  • speciaal is ontworpen om het vervoer van goederen met één of meer vervoermiddelen te vergemakkelijken zonder tussentijdse in- en uitlading van die goederen zelf;

  • zodanig is ontworpen dat het gemakkelijk kan worden gehanteerd, in het bijzonder bij het overladen van het ene vervoermiddel op het andere;

  • zodanig is ontworpen dat het gemakkelijk kan worden gevuld en geledigd;

 • expediteur: transportbemiddelaar die als organisator, tussen een verlader en een vervoerder, optreedt in het proces van verzending en vervoer van goederen en die niet zelf als vervoerder bij het transport betrokken is;

 • goederenvervoercorridor Oost: stelsel van hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam via regio Arnhem-Nijmegen richting Duitsland. De belangrijkste hoofdweg is de A15 en daarnaast de relevante wegvakken van de hoofdwegen die op deze route liggen of als toe- en afvoer dienen. De Waal, Lek en Nederrijn zijn de belangrijkste vaarwegen op deze corridor;

 • goederenvervoercorridor Zuid: stelsel van hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Amsterdam via de havens van Rotterdam, Moerdijk en Noord Sea Port naar de haven van Antwerpen. De belangrijkste hoofdwegen zijn de A4, A29, A16, A58, A2 en A27 en daarnaast de relevante wegvakken van de hoofdwegen die op deze route liggen of als toe- en afvoer dienen. Het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Hollandsch Diep, het Volkerak en het Schelde-Rijnkanaal zijn de belangrijkste vaarwegen op deze corridor.

 • goederenvervoercorridor Zuidoost: stelsel van hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam via regio Venlo richting Duitsland. De belangrijkste hoofdwegen zijn de A15, A16, A58, A67 en daarnaast de relevante wegvakken van de hoofdwegen die op deze route liggen of als toe- en afvoer dienen. De Maas en de Brabantse kanalen zijn de belangrijkste vaarwegen op deze corridor;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • modal shift: vervanging van het vervoer van bestaande goederenstromen over de weg of een deel daarvan door vervoer via de binnenvaart of het spoor;

 • TEU: Twenty foot equivalent unit, een container van 6,10 meter lang, 2,44 m breed en 2,59 m hoog. Deze wordt gebruikt als standaard rekeneenheid in de containerlogistiek. Een container is rekenkundig 1,7 TEU;

 • Stichting Connekt: de uitvoeringsorganisatie, Postbus 48, 2600 AA, Delft;

 • verlader: bedrijf dat zelf een lading transporteert of een lading door een vervoerder laat transporteren;

 • verplaatsen: daadwerkelijk op Nederlands grondgebied verplaatsen (‘shiften’) van het vervoer van containers, containerlading of stortgoed van de weg naar het water of het spoor.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling [Nog niet in werking]

Doel van deze regeling is de stimulering van een blijvende modal shift door het verstrekken van financiële bijdragen aan verladers en expediteurs voor het bundelen en verplaatsen van bulktansporten en containers:

 1. van de weg naar het water op de goederenvervoercorridor Oost, de goederenvervoercorridor Zuid-Oost en de goederenvervoercorridor Zuid van in totaal minimaal 2800 TEU per dag; of

 2. van de weg naar het spoor van in totaal minimaal 200 TEU/dag.

Artikel 3. Subsidieplafond, wijze van verdelen subsidiebedrag [Nog niet in werking]

1.

Het subsidieplafond voor de modal shift van weg naar water voor de periode tot 1 januari 2026 bedraagt ten hoogste € 15.000.000,-:

 1. € 5.000.000,– in 2023;

 2. € 5.000.000,– in 2024;

 3. € 5.000.000,– in 2025.

2.

Het subsidieplafond voor de modal shift van weg naar spoor voor de periode tot 1 januari 2026 bedraagt € 7.500.000,–:

 1. € 2.500.000,– in 2023;

 2. € 2.500.000,– in 2024;

 3. € 2.500.000,– in 2025.

3.

De verdeling van het beschikbare bedrag vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit [Nog niet in werking]

Artikel 5. Voorwaarden subsidieverlening [Nog niet in werking]

Artikel 6. Begrotingsvoorbehoud [Nog niet in werking]

Artikel 7. Uitvoeringsinstantie [Nog niet in werking]

Artikel 8. Indiening aanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 9. Subsidie en subsidiebedrag [Nog niet in werking]

Artikel 10. Voorschot [Nog niet in werking]

Artikel 11. Specifieke afwijzingsgronden [Nog niet in werking]

Artikel 12. Verplichtingen van de subsidieontvanger [Nog niet in werking]

Artikel 13. Subsidievaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 14. Verslag [Nog niet in werking]

Artikel 15. Inwerkingtreding en vervaldatum [Nog niet in werking]

Artikel 16. Citeertitel [Nog niet in werking]

Bijlage 1 [Nog niet in werking]