Home

Besluit wijziging Besluit inhoud bestuursverslag (tijdelijke verplichting grote vennootschappen om in bestuursverslag te rapporteren over man-vrouwverhouding in de top en subtop en over de streefcijfers)

Geldig vanaf 1 juli 2022
Geldig vanaf 1 juli 2022

Besluit wijziging Besluit inhoud bestuursverslag (tijdelijke verplichting grote vennootschappen om in bestuursverslag te rapporteren over man-vrouwverhouding in de top en subtop en over de streefcijfers)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2022]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 22 februari 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3850482, gedaan mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 391 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2022, nr. W16.22.00014/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 19 april 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3960442, uitgebracht mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit inhoud bestuursverslag.]

Artikel II

1.

Onderdelen A en B, artikel 3d, leden 1 en 2, zijn van toepassing op een bestuursverslag dat betrekking heeft op het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2022.

2.

Onderdelen B, artikelen 3d, lid 3, en C zijn van toepassing op een bestuursverslag dat betrekking heeft op het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2029.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2022, met uitzondering van onderdeel C, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2030.