Home

Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Geldig van 1 augustus 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 augustus 2022 tot 1 januari 2023

Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022 tot 01-01-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 6 juli 2021, nr. WJZ/27929139 (6797), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de Wet voortgezet onderwijs 2020, de artikelen 7.3.4, tweede lid, 7.4.11, derde en vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, en de artikelen 7.3.3, tweede lid, en 7.4.13, derde en vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 augustus 2021, nr. W05.21.0191/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 oktober 2021, nr. WJZ/29176009 (6797), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 1.2. Reikwijdte

Dit besluit is ook van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, tenzij anders is bepaald.

Hoofdstuk 2. Onderwijs

Paragraaf 1. Inrichting onderbouw voortgezet onderwijs

Artikel 2.1. Kerndoelen eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs

Artikel 2.2. Afwijkingen delen onderwijsprogramma eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs

Artikel 2.3. Aanvullende bepalingen talenonderwijs eerste drie leerjaren vwo en havo

Artikel 2.4. Aanvullende bepalingen talenonderwijs eerste twee leerjaren mavo en vbo

Paragraaf 2. Profielen bovenbouw vwo-onderwijs

Artikel 2.5. Inrichting gemeenschappelijk deel profielen vwo

Artikel 2.6. Inrichting profieldeel profielen vwo

Artikel 2.7. Inrichting vrij deel profielen vwo

Artikel 2.8. Vrijstellingen leerlingen vwo

Artikel 2.9. Ontheffing leerlingen profielen vwo (atheneum) voor tweede taal

Paragraaf 3. Profielen bovenbouw havo-onderwijs

Artikel 2.10. Inrichting gemeenschappelijk deel profielen havo

Artikel 2.11. Inrichting profieldeel profielen havo

Artikel 2.12. Inrichting vrije deel profielen havo

Artikel 2.13. Overeenkomstig vak op het niveau van vwo

Artikel 2.14. Vrijstelling leerlingen profielen havo

Paragraaf 4. Profielen bovenbouw mavo en vbo

Paragraaf 4.1. Profielen theoretische leerweg

Artikel 2.15. Inrichting gemeenschappelijk deel profielen theoretische leerweg vmbo
Artikel 2.16. Inrichting profieldeel theoretische leerweg vmbo
Artikel 2.17. Inrichting vrije deel theoretische leerweg vmbo
Artikel 2.18. Overeenkomstig vak op niveau vwo of havo
Artikel 2.19. Minimum aantal vakken derde leerjaar theoretische leerweg vmbo

Paragraaf 4.2. Profielen beroepsgerichte leerwegen vmbo

Artikel 2.20. Inrichting gemeenschappelijk deel in beroepsgerichte leerwegen vmbo
Artikel 2.21. Inrichting profieldeel van de beroepsgerichte leerwegen vmbo
Artikel 2.22. Inrichting vrije deel van de beroepsgerichte leerwegen vmbo
Artikel 2.23. Overeenkomstig vak op niveau vwo, havo of andere leerweg en extra vak

Paragraaf 4.3. Profielen gemengde leerweg vmbo

Artikel 2.24. Inrichting gemeenschappelijke deel profielen gemengde leerweg vmbo
Artikel 2.25. Inrichting profieldeel gemengde leerweg vmbo
Artikel 2.26. Inrichting vrije deel gemengde leerweg vmbo
Artikel 2.27. Overeenkomstig vak op niveau vwo of havo
Artikel 2.28. Minimum aantal vakken derde leerjaar gemengde leerweg

Paragraaf 4.4. Beroepsgerichte keuzevakken vmbo

Artikel 2.29. Beroepsgerichte keuzevakken vmbo
Artikel 2.30. Ontwikkeling nieuw beroepsgericht keuzevak vmbo
Artikel 2.31. Procedure goedkeuring nieuw beroepsgericht keuzevak vmbo

Paragraaf 4.5. Vrijstellingen en ontheffingen profielen vmbo

Artikel 2.32. Vrijstelling leerlingen profielen vmbo
Artikel 2.33. Ontheffing leerlingen profielen vmbo

Paragraaf 5. Stage beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg

Artikel 2.34. Stage vmbo

Artikel 2.35. Stageplan en stageplaatsen

Artikel 2.36. Stageovereenkomst

Artikel 2.37. Samenwerkingsovereenkomst stage

Paragraaf 6. Inrichting praktijkonderwijs

Artikel 2.38. Vakken praktijkonderwijs

Artikel 2.39. Arbeidstraining in het praktijkonderwijs

Paragraaf 7. Overige bepalingen inrichting onderwijs

Artikel 2.40. Betrekken instellingen of deskundigen bij vrije deel profielen

Artikel 2.41. Stageovereenkomst maatschappelijke stage vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs

Paragraaf 8. Onderwijstijd, vakanties

Artikel 2.42. Dagen waarop geen onderwijs wordt gegeven

Artikel 2.43. Aantal dagen vakanties

Artikel 2.44. Aantal klokuren onderwijs in de praktijk bij praktijkonderwijs

Artikel 2.45. Meetellen onderwijstijd voortgezet speciaal onderwijs

Paragraaf 9. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

Artikel 2.46. Beoordelingscriteria samenwerkingsverband praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs

Artikel 2.47. Criteria toelaatbaarheid praktijkonderwijs voor bijzondere groepen leerlingen

Artikel 2.48. Mogelijkheid afwijken van landelijke criteria, procedure en duur beoordeling en bekostiging (leerwegondersteunend onderwijs)

Artikel 2.49. Inhoud ontwikkelingsperspectief praktijkonderwijs of extra ondersteuning

Artikel 2.50. Orthopedagogisch-didactische centra

Artikel 2.51. Deskundigen samenwerkingsverband

Paragraaf 10. Indicatoren beoordeling leerresultaten voortgezet onderwijs

Artikel 2.52. Wijze van beoordeling leerresultaten voortgezet onderwijs

Artikel 2.53. Ministeriële regeling berekening indicatoren, benodigde gegevens en oordeel over leerresultaten onderwijs

Artikel 2.54. Procedure vaststelling en wijziging indicatoren

Paragraaf 11. Monitor veiligheid op school

Artikel 2.55. Monitor veiligheid op school

Paragraaf 12. Onderwijskundige verbanden en samenwerking

Paragraaf 12.1. Samenwerking tussen scholen onderling en met instellingen voor educatie en beroepsonderwijs voor doelmatig en doeltreffend onderwijs

Artikel 2.56. Inhoud samenwerkingsovereenkomst voor doelmatig en doeltreffend onderwijs
Artikel 2.57. Voorwaarden om onderwijs te ontvangen op een andere school of aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs
Artikel 2.58. Voorwaarden voor scholen voor samenwerking voor doelmatig en doeltreffend onderwijs
Artikel 2.59. Voorwaarden om als VO-ingeschrevene deel te kunnen nemen aan een opleiding vavo
Artikel 2.60. Leerling geldt voor toepassing medezeggenschap ook als WEB-student
Artikel 2.61. Onderwijs door docenten instelling

Paragraaf 12.2. Entreeopleiding in plaats van basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Artikel 2.62. Voorwaarden entreeopleiding aan leerlingen jonger dan zestien jaar
Artikel 2.63. Inhoud samenwerkingsovereenkomst entreeopleiding in het vmbo

Paragraaf 12.3. Leer-werktrajecten als anders ingerichte basisberoepsgerichte leerweg

Artikel 2.64. Kwaliteitseisen leerbedrijven leer-werktraject vmbo
Artikel 2.65. Leer-werkovereenkomst vmbo

Paragraaf 12.4. Samenwerking voor examenbevoegdheid aangewezen onbekostigde scholen en onbekostigd vavo

Artikel 2.66. Voorwaarden deelname leerling aangewezen onbekostigde school aan een onbekostigde vavo-instelling
Artikel 2.67. Samenwerkingsovereenkomst aangewezen onbekostigde school met onbekostigde vavo-instelling

Paragraaf 13. Beleidsinhoudelijke informatie

Artikel 2.68. Beschrijving van gegevens voor het beleid van Onze Minister

Artikel 2.69. Verzoek om beschikbaarstelling gegevens

Artikel 2.70. Gebruik burgerservicenummer door bevoegd gezag

Hoofdstuk 3. Eindexamen

Paragraaf 1. Inhoud van het eindexamen

Artikel 3.1. Vakken en profielwerkstuk eindexamen vwo (atheneum)

Artikel 3.2. Vakken en profielwerkstuk eindexamen vwo (gymnasium)

Artikel 3.3. Vakken en profielwerkstuk eindexamen havo

Artikel 3.4. Vakken en profielwerkstuk eindexamen vmbo theoretische leerweg

Artikel 3.5. Vakken eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Artikel 3.6. Vakken eindexamen vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Artikel 3.7. Vakken en profielwerkstuk eindexamen vmbo gemengde leerweg

Artikel 3.8. Vrijstellingen vakken eindexamen vwo, havo en vmbo

Artikel 3.9. Minimumeis overeenstemming eindexamenvakken met schoolsoort of leerweg van inschrijving

Artikel 3.10. Maatschappelijke stage vwo, havo en vmbo

Paragraaf 2. Het schoolexamen

Artikel 3.11. Examendossier

Artikel 3.12. Tijdstip afsluiting schoolexamen in bijzondere gevallen

Artikel 3.13. Beoordeling schoolexamen

Artikel 3.14. Beoordeling profielwerkstuk in het vmbo

Artikel 3.15. Verstrekking beoordeling schoolexamen

Artikel 3.16. Herexamen schoolexamen vmbo zonder centraal examen

Paragraaf 3. Het centraal examen

Artikel 3.17. Afwijkend tijdstip centraal examen

Artikel 3.18. Opgave aantal examenkandidaten centraal examen

Artikel 3.19. De opgaven voor het centraal examen

Artikel 3.20. Afname centraal examen

Artikel 3.21. Beoordeling centraal examen door examinator

Artikel 3.22. Koppeling door Minister van scholen voor tweede correctie

Artikel 3.23. Aanwijzing gecommitteerden door bevoegd gezag

Artikel 3.24. Beoordeling centraal examen door gecommitteerde

Artikel 3.25. Vaststelling score en cijfer centraal examen

Artikel 3.26. Beoordeling centraal examen cspe vmbo door examinator

Artikel 3.27. Beoordeling centraal examen cspe vmbo door tweede examinator

Artikel 3.28. Afname centraal examen in tweede tijdvak door college wegens gering aantal examenkandidaten

Artikel 3.29. Centraal examen bij verhindering in eerste of tweede tijdvak

Artikel 3.30. Procedure afnemen centraal examen door college in tweede en derde tijdvak

Artikel 3.31. Bewaren werk centraal examen

Paragraaf 4. De uitslag van het eindexamen en herkansing centraal examen

Artikel 3.32. Eindcijfer vakken eindexamen

Artikel 3.33. Vaststelling uitslag eindexamen

Artikel 3.34. Uitslag eindexamen vwo en havo

Artikel 3.35. Uitslag eindexamen vmbo

Artikel 3.36. Bekendmaking cijfer bij eindexamen in eerder leerjaar

Artikel 3.37. Afleggen eindexamen in vak op niveau inschrijving na eindexamen in overeenkomstig vak op hoger niveau

Artikel 3.38. Herkansing centraal examen

Artikel 3.39. Cijfer en uitslag na herkansing

Paragraaf 5. Cijferlijsten, diploma’s en certificaten

Artikel 3.40. Cijferlijst eindexamen

Artikel 3.41. Cijferlijst voor vso-leerling bij eindexamen vmbo in een of meer vakken

Artikel 3.42. Vermelding van vakken met vrijstelling op cijferlijst vwo en havo

Artikel 3.43. Vermelding van vakken met vrijstelling op cijferlijst vmbo

Artikel 3.44. Atheneumdiploma in plaats van gymnasiumdiploma

Artikel 3.45. Diploma vmbo theoretische leerweg bij inschrijving gemengde leerweg

Artikel 3.46. Vermelding profiel en leerweg op diploma

Artikel 3.47. Judicium cum laude vwo en havo

Artikel 3.48. Judicium cum laude vmbo

Artikel 3.49. Voorlopige cijferlijst

Artikel 3.50. Certificaat voor vakken eindexamen vmbo bij afwijzing eindexamen

Artikel 3.51. Duplicaten, afgifte verklaringen en vervangende opleidingsdocumenten

Paragraaf 6. Specifieke voorzieningen eindexamen

Artikel 3.52. Eindexamen VSO-leerling aan vbo-school in een of meer vakken

Artikel 3.53. Financiële bijdrage eindexamen extraneus

Artikel 3.54. Afwijkende wijze van examineren bij handicap of ziekte

Artikel 3.55. Afwijkende wijze van examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal

Artikel 3.56. Spreiding voltooiing eindexamen

Artikel 3.57. Herkansing schoolexamen bij overmacht

Paragraaf 7. Maatregelen in geval van onregelmatigheden

Artikel 3.58. Maatregelen in geval van onregelmatigheden of afwezigheid

Artikel 3.59. Beslissing en gegevens commissie van beroep voor de eindexamens

Paragraaf 8. Het eindexamen bij opleidingen vavo aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs

Artikel 3.60. Algemene bepaling

Artikel 3.61. Volledig vavo-eindexamen vwo, havo of vmbo theoretische leerweg of vavo-eindexamen in een of meer vakken

Artikel 3.62. Vakken en profielwerkstuk vavo-eindexamen

Artikel 3.63. Volledig vavo-eindexamen met eerder behaalde resultaten

Artikel 3.64. Vrijstellingen vavo-eindexamen wegens eerder behaalde resultaten

Artikel 3.65. Overige vrijstellingen vavo-eindexamen

Artikel 3.66. Ontheffingen vavo-eindexamen wegens eerder gevolgd onderwijs

Artikel 3.67. Ontheffingsprocedure vavo-eindexamen wegens eerder gevolgd onderwijs

Artikel 3.68. Ontheffing vavo-eindexamen atheneum voor tweede moderne vreemde taal

Artikel 3.69. Ontheffing vavo-eindexamen vmbo theoretische leerweg voor Franse taal of Duitse taal

Artikel 3.70. Vaststelling uitslag volledig vavo-eindexamen met bewijsstukken

Artikel 3.71. Vermelding van vakken met vrijstelling op cijferlijst vwo, havo en vmbo

Artikel 3.72. Cijferlijst vavo-eindexamen in een of meer vakken

Artikel 3.73. Certificaat vavo bij eindexamen in een of meer vakken of bij geen uitreiking diploma

Paragraaf 9. Experimenten

Artikel 3.74. Experimenten

Hoofdstuk 4. Staatsexamen

Paragraaf 1. Aanmelding en toelating tot het staatsexamen

Artikel 4.1. Aanmelding voor het (deel)staatsexamen

Artikel 4.2. Toelating tot staatsexamen vmbo beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg

Artikel 4.3. Financiële bijdrage voor toelating (deel)staatsexamen

Paragraaf 2. Inhoud van het staatsexamen

Artikel 4.4. Vakken staatsexamen

Artikel 4.5. Vrijstellingen staatsexamen wegens eerder behaalde resultaten

Artikel 4.6. Vrijstellingen staatsexamen wegens eerdere vrijstellingen of ontheffingen

Artikel 4.7. Overige vrijstellingen staatsexamen

Artikel 4.8. Ontheffing staatsexamen wegens eerder gevolgd onderwijs

Artikel 4.9. Ontheffingsprocedure staatsexamen wegens eerder gevolgd onderwijs

Paragraaf 3. College-examen

Artikel 4.10. Examendossier

Artikel 4.11. Beoordeling college-examen

Artikel 4.12. Twijfel over juistheid beoordeling college-examen

Paragraaf 4. Centraal examen van het staatsexamen

Artikel 4.13. De opgaven voor het centraal examen van het staatsexamen

Artikel 4.14. Afname centraal examen van het staatsexamen

Artikel 4.15. Beoordeling centraal examen staatsexamen door correctoren

Artikel 4.16. Vaststelling score en cijfer centraal examen staatsexamen

Artikel 4.17. Centraal examen bij verhindering in eerste, tweede of derde tijdvak

Paragraaf 5. Uitslag en herkansing staatsexamen

Artikel 4.18. Eindcijfer vakken (deel)staatsexamen

Artikel 4.19. Vaststelling uitslag staatsexamen

Artikel 4.20. Uitslag staatsexamen vwo en havo

Artikel 4.21. Uitslag staatsexamen vmbo

Artikel 4.22. Herkansing staatsexamen

Artikel 4.23. Termijn aanmelding herkansing staatsexamen

Artikel 4.24. Cijfer en uitslag na herkansing staatsexamen

Paragraaf 6. Cijferlijsten, diploma’s en certificaten

Artikel 4.25. Cijferlijst staatsexamen

Artikel 4.26. Cijferlijst deelstaatsexamen

Artikel 4.27. Vermelding van vakken met vrijstelling of ontheffing op cijferlijst vwo en havo

Artikel 4.28. Vermelding van vakken met vrijstelling of ontheffing op cijferlijst vmbo

Artikel 4.29. Diploma staatsexamen

Artikel 4.30. Judicium cum laude staatsexamen vwo en havo

Artikel 4.31. Judicium cum laude staatsexamen vmbo

Artikel 4.32. Certificaat indien geen diploma wordt uitgereikt

Artikel 4.33. Duplicaten, afgifte verklaringen en vervangende opleidingsdocumenten

Paragraaf 7. Specifieke voorzieningen staatsexamen

Artikel 4.34. Afwijkende wijze van examineren bij handicap of ziekte

Artikel 4.35. Afwijkende wijze van examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal

Paragraaf 8. Maatregelen in geval van onregelmatigheden

Artikel 4.36. Maatregelen in geval van onregelmatigheden

Artikel 4.37. Beslissing op bezwaar bij onregelmatigheden

Paragraaf 9. Gegevensverstrekking en bewaren examenwerk

Artikel 4.38. Gegevensverstrekking

Artikel 4.39. Bewaren examenwerk

Hoofdstuk 5. Specifieke bepalingen voorzieningenplanning vmbo

Artikel 5.1. Bekostiging gemengde leerweg

Artikel 5.2 [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 5.3 [Vervallen per 01-08-2022]

Hoofdstuk 6. Bekostiging en verantwoording

Paragraaf 1. Vaststelling omvang bekostiging

Artikel 6.1. Bekostiging school of scholengemeenschap

Artikel 6.2. Vaststellen van de bekostiging

Artikel 6.3. Aanvang bekostiging; startbekostiging

Artikel 6.4. Vermindering bekostiging in verband met verrekening kosten werkloosheidsuitkeringen en suppleties arbeidsongeschiktheid

Artikel 6.5. Bekostiging scholen voortgezet onderwijs in verticale scholengemeenschappen

Artikel 6.6. Toepassing op cursussen

Paragraaf 2. Leerlingentelling

Artikel 6.7. Leerlingentelling

Artikel 6.8. Leerlingen die niet worden meegeteld

Artikel 6.9. Telling leerlingen in leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Artikel 6.10. Telling leerlingen binnen samenwerkingsovereenkomst VO-BVE

Paragraaf 3. Betaling van de bekostiging

Artikel 6.11. Betaalritme en in mindering brengen bedragen

Artikel 6.12. Terugmelding gegevens aantal leerlingen op de teldatum; accountantscontrole

Artikel 6.13. Bekendmaking en latere wijziging bekostiging

Artikel 6.14. Voorlopige inhouding; definitieve vaststelling verminderingen

Artikel 6.15. Afwijking wegens bijzondere inrichting onderwijs

Paragraaf 4. Boekhouding, financieel beheer en financiële controle

Artikel 6.16. Boekhouding

Artikel 6.17. Verstrekking nadere financiële informatie aan minister

Artikel 6.18. Vaststelling begroting

Artikel 6.19. Jaarverslag

Artikel 6.20. Vermelding aanvullende bekostiging in jaarrekening

Artikel 6.21. Onderzoek minister en correctie bekostiging

Artikel 6.22. Betaling correcties

Paragraaf 5. Informatie voor bekostiging

Artikel 6.23. Beschrijving van gegevens voor berekening bekostiging en de juistheid daarvan

Artikel 6.24. Aanvullende vragenlijst over bekostiging

Artikel 6.25. Verzoek om beschikbaarstelling gegevens

Paragraaf 6. Samenvoeging, afsplitsing en opheffing scholen en beëindiging bekostiging

Artikel 6.26. Afwijking leerlingentelling bij aanvang of beëindiging bekostiging

Artikel 6.27. Dóórlopen bekostiging in geval van samenvoeging of afsplitsing per 1 augustus

Artikel 6.28. Opheffing van een school

Artikel 6.29. Verrekening exploitatie-overschot bij opheffing school

Paragraaf 7. Samenwerkingsverbanden

Artikel 6.30. Periode bepalen meer dan gemiddelde toename door samenwerkingsverband

Artikel 6.31. Berekening bekostiging samenwerkingsverbanden voor regionale ondersteuning

Artikel 6.32. Van overeenkomstige toepassing

Hoofdstuk 7. Lerarenregister en registervoorportaal

Artikel 7.1. Nadere specificatie gegevens in lerarenregister en registervoorportaal [Nog niet in werking]

Artikel 7.2. Nadere regels gegevens lerarenregister en registervoorportaal [Nog niet in werking]

Artikel 7.3. Aanvullende gegevensverstrekking uit lerarenregister en registervoorportaal aan eenieder [Nog niet in werking]

Artikel 7.4. Nadere specificatie gegevensverstrekking uit lerarenregister en registervoorportaal [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 8. Deelname

Paragraaf 1. Toelating en voorwaardelijke bevordering

Artikel 8.1. Toelaatbaarheid leerling van andere school tot het eerste leerjaar

Artikel 8.2. Toelatingscommissie

Artikel 8.3. Toelating eerste leerjaar in specifieke gevallen

Artikel 8.4. Toelatingsprocedure eerste leerjaar

Artikel 8.5. Verslag over toelating

Artikel 8.6. Melding toelating en studieresultaten

Artikel 8.7. Toelating gelijksoortige school

Artikel 8.8. Voorwaardelijke bevordering

Artikel 8.9. Doorstroom naar havo

Paragraaf 2. Leerlingenadministratie

Artikel 8.10. Inhoud leerlingenadministratie

Artikel 8.11. Inschrijving leerlingen

Artikel 8.12. Nadere regels verwijdering

Artikel 8.13. Uitschrijving leerlingen

Paragraaf 3. Melding en vaststelling langdurige afwezigheid in verband met WTOS

Artikel 8.14. Melding en vaststelling langdurige afwezigheid in verband met WTOS

Hoofdstuk 9. Caribisch Nederland

Paragraaf 1. Algemeen

Artikel 9.1. Reikwijdte hoofdstuk 9

Paragraaf 2. Wijze van toepassing hoofdstuk 2 (Onderwijs)

Artikel 9.2. Afwijkingen in het talenonderwijs

Artikel 9.3. Maatschappelijke stage

Artikel 9.4. Toepassing hoofdstuk 2, paragraaf 8

Artikel 9.5. Extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen

Artikel 9.6. Indicatoren beoordeling leerresultaten voortgezet onderwijs

Artikel 9.7. Samenwerking

Artikel 9.8. Gebruik burgerservicenummer door bevoegd gezag

Paragraaf 3. Wijze van toepassing hoofdstuk 3 (Eindexamen)

Artikel 9.9. Afwijkingen vakken eindexamen

Artikel 9.10. Maatschappelijke stage als onderdeel eindexamen

Artikel 9.11. Aanwijzing gecommitteerden door Minister

Artikel 9.12. Vervangende opleidingsdocumenten

Artikel 9.13. Uitbesteding vso-leerling aan vbo

Artikel 9.14. Financiële bijdrage eindexamen extraneus

Artikel 9.15. Afwijkende wijze van examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal

Artikel 9.16. Afwijkingen eindexamen vavo

Paragraaf 4. Wijze van toepassing hoofdstuk 4 (Staatsexamen)

Artikel 9.17. Toelating tot staatsexamen vmbo beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg

Artikel 9.18. Financiële bijdrage voor toelating (deel)staatsexamen

Artikel 9.19. Uitslag staatsexamen vmbo

Artikel 9.20. Vervangende opleidingsdocumenten

Artikel 9.21. Afwijkende wijze van examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal

Paragraaf 5. Wijze van toepassing hoofdstuk 5 (Specifieke bepalingen voorzieningenplanning vmbo)

Artikel 9.22. Toepassing hoofdstuk 5

Paragraaf 6. Wijze van toepassing hoofdstuk 6 (Bekostiging en verantwoording)

Artikel 9.23. Begripsbepalingen

Artikel 9.24. Bekostiging school

Artikel 9.25. Bekostiging school

Artikel 9.26. Vaststellen van de bekostiging

Artikel 9.27. Aanvang bekostiging; startbekostiging

Artikel 9.28. Vermindering bekostiging in verband met verrekening kosten werkloosheidsuitkeringen en suppleties arbeidsongeschiktheid

Artikel 9.29. Bekostiging scholen voortgezet onderwijs in verticale scholengemeenschappen

Artikel 9.30. Toepassing op cursussen

Artikel 9.31. Leerlingen die niet worden meegeteld

Artikel 9.32. Leerlingen die niet worden meegeteld

Artikel 9.33. Overige telling leerlingen

Artikel 9.34. Betaalritme en in mindering brengen bedragen

Artikel 9.35. Betaalritme

Artikel 9.36. Voorlopige inhouding; definitieve vaststelling verminderingen

Artikel 9.37. Samenwerkingsverband

Paragraaf 7. Wijze van toepassing hoofdstuk 7 (Lerarenregister en registervoorportaal)

Artikel 9.38. Toepassing hoofdstuk 7

Paragraaf 8. Wijze van toepassing hoofdstuk 8 (Deelname)

Artikel 9.39. Toelating eerste leerjaar in specifieke gevallen

Artikel 9.40. Onderzoek naar de geschiktheid leerling eerste leerjaar

Artikel 9.41. Toelating praktijkonderwijs

Artikel 9.42. Uitschrijving leerlingen

Hoofdstuk 10. Invoerings- en overgangsrecht

Paragraaf 1. Invoeringsrecht

Artikel 10.1. Tijdelijke landelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

Artikel 10.2. Geschillenbehandeling

Paragraaf 2. Overgangsrecht

Artikel 10.3. Overgangsrecht schoolexamen rekenen

Artikel 10.4. Overgangsrecht college-examen rekenen

Artikel 10.5. Overgangsrecht cijfer profielvak beroepsgerichte leerwegen en gemengde leerweg vmbo behaald in het schooljaar 2020–2021 of 2021–2022

Artikel 10.6. Overgangsrecht staatsexamens examenjaar 2022

Hoofdstuk 11. Slotbepalingen

Artikel 11.1. Intrekking besluiten

Artikel 11.2. Inwerkingtreding

Artikel 11.3. Citeertitel

Bijlage 1. behorende bij artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Bijlage 2. behorende bij artikel 2.68 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Bijlage 3. behorende bij artikel 6.23 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Bijlage 4. behorende bij artikel 7.2, eerste lid , van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 [Nog niet in werking]