Home

Subsidieplafondbesluit Projectsubsidies voor Doorontwikkeling Aangepast Lezen ‘Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem in het kader van de Bibliotheek op school’

Geldig van 21 oktober 2021 tot 29 oktober 2021
Geldig van 21 oktober 2021 tot 29 oktober 2021

Subsidieplafondbesluit Projectsubsidies voor Doorontwikkeling Aangepast Lezen ‘Verbreden en borgen methodiek Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem in het kader van de Bibliotheek op school’

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 29-10-2021]
[Regeling ingetrokken per 09-07-2022]

Aanhef

Het algemeen bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek

BESLUIT:

I [Nog niet in werking]

Voor het jaar 2021 het volgende subsidieplafond ter zake de artikelen 3, eerste lid, onder c, en 8, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregels Aangepast Lezen 2020–2022 vast te stellen:

Het subsidieplafond voor de in het besluit van 21 oktober 2021 vermelde activiteiten bedraagt € 200.000,– voor het jaar 2021. Een subsidie bedraagt € 4.000,– per ingezette leesconsulent. Er kan per subsidieontvanger voor de inzet van maximaal twee leesconsulenten subsidie worden aangevraagd.

Voor deze projectsubsidies geldt als verdeelsleutel de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is ontvangen geldt als ontvangstdatum.

II [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van de bekendmaking.