Home

Omgevingsregeling

Geldig van 21 november 2019 tot 1 januari 2024
Geldig van 21 november 2019 tot 1 januari 2024

Omgevingsregeling

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2024]

Aanhef

De Minister voor Milieu en Wonen, de Staatssecretaris van Defensie, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de richtlijn energieprestatie van gebouwen, de richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn luchtkwaliteit, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn storten afvalstoffen, de Seveso-richtlijn, de richtlijn winningsafval, de zwemwaterrichtlijn, het verdrag van Aarhus, het verdrag van Granada en het verdrag van Valletta;

Gelet op de artikelen 1.5, tweede lid, 2.20, tweede en derde lid, 2.21, 2.24, tweede lid, 4.3, derde lid, 12.6, vijfde lid, 13.1, tweede lid, 16.6, 16.55, tweede en zesde lid, 16.88, derde en vierde lid, 20.3, eerste lid, 20.6, tweede lid, aanhef en onder b, 20.14, zesde lid, 20.16, derde lid, en 20.18, eerste lid, van de Omgevingswet;

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Algemeen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]

Bijlage I bij deze regeling bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze regeling.

Afdeling 1.2. Toepassingsbereik

Artikel 1.2. (exclusieve economische zone) [Nog niet in werking]

Afdeling 1.3. Internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 1.3. (wederzijdse erkenning) [Nog niet in werking]

Afdeling 1.4. Verwijzingen

Artikel 1.4. (uitgaven en verwijzingen) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.2. Water

§ 2.2.1. Rijkswateren

Artikel 2.2. (geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.3. (aanwijzing en geometrische begrenzing rijkswateren niet in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]

§ 2.2.2. Waterkeringen

Artikel 2.4. (geometrische plaatsbepaling primaire waterkeringen – dijktrajecten) [Nog niet in werking]
Artikel 2.5. (geometrische plaatsbepaling andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk – dijktrajecten) [Nog niet in werking]

§ 2.2.3. Stroomgebiedsdistricten

Artikel 2.6. (aanwijzing Nederlandse delen stroomgebiedsdistricten) [Nog niet in werking]

§ 2.2.4. Kust

Artikel 2.7. (geometrische begrenzing kustfundament) [Nog niet in werking]

§ 2.2.5. Grote rivieren

Artikel 2.8. (geometrische begrenzing rivierbed grote rivieren) [Nog niet in werking]
Artikel 2.9. (geometrische begrenzing reserveringsgebieden grote rivieren) [Nog niet in werking]

§ 2.2.6. IJsselmeergebied

Artikel 2.10. (geometrische begrenzing IJsselmeergebied) [Nog niet in werking]

§ 2.2.7. PKB-Waddenzee en Waddengebied

Artikel 2.11. (geometrische begrenzing PKB-Waddenzee en Waddengebied) [Nog niet in werking]

§ 2.2.8. Rijksvaarwegen

Artikel 2.12. (geometrische begrenzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen) [Nog niet in werking]

§ 2.2.9. Beperkingengebieden waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

Artikel 2.13. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen) [Nog niet in werking]
Artikel 2.14. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden kanalen in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.15. (geometrische begrenzing beperkingengebieden vaarwegen in het beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.16. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen afmeren woonschip of ander drijvend werk) [Nog niet in werking]
Artikel 2.17. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterkeringen in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]

§ 2.2.10. Noordzee

Artikel 2.18. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterstaatswerk Noordzee) [Nog niet in werking]
Artikel 2.19. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterstaatswerk zone tussen duinvoet en laagwaterlijn Noordzee) [Nog niet in werking]
Artikel 2.20. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden installaties Noordzee) [Nog niet in werking]
Artikel 2.21. (aanwijzing en geometrische begrenzing gebied zeewaarts van de doorgaande NAP-min 20 meterdieptelijn) [Nog niet in werking]
Artikel 2.22. (aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten Noordzee) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.3. Infrastructuur

§ 2.3.1. Plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s

Artikel 2.23. (aanwijzing in verband met plaatsgebonden risico basisnet) [Nog niet in werking]
Artikel 2.24. (aanwijzing delen van het basisnet met aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s) [Nog niet in werking]
Artikel 2.25. (geometrische begrenzing civiele opslagplaatsen) [Nog niet in werking]
Artikel 2.26. (geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 2.27. (geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden) [Nog niet in werking]

§ 2.3.2. Autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen

Artikel 2.28. (aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen) [Nog niet in werking]

§ 2.3.3. Rijkswegen

Artikel 2.29. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]

§ 2.3.4. Hoofdspoorwegen

Artikel 2.30. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden hoofdspoorwegen) [Nog niet in werking]

§ 2.3.5. Communicatie-, navigatie- en radarapparatuur voor de burgerluchtvaart

Artikel 2.31. (geometrische begrenzing gebieden hoogtebeperkingen buiten beperkingengebieden luchthavens) [Nog niet in werking]

§ 2.3.6. Buisleidingen van nationaal belang

Artikel 2.32. (aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang) [Nog niet in werking]

§ 2.3.7. Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Artikel 2.33. (geometrische begrenzing aanleggebieden Maasvlakte 2 en compensatie) [Nog niet in werking]
Artikel 2.34. (geometrische begrenzing natuur- en recreatiegebieden) [Nog niet in werking]

§ 2.3.8. Parallelle Kaagbaan

Artikel 2.35. (geometrische begrenzing reserveringsgebied parallelle Kaagbaan) [Nog niet in werking]

§ 2.3.9. Installaties voor elektriciteitsvoorziening

Artikel 2.36. (geometrische begrenzing locaties voor elektriciteitsvoorziening) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.4. Kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 2.37. (geometrische begrenzing uitgezonderde locaties niet in betekenende mate luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]

Artikel 2.38. (aanwijzing agglomeraties richtlijn luchtkwaliteit en richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht) [Nog niet in werking]

Artikel 2.39. (aanwijzing zones richtlijn luchtkwaliteit en richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.5. Geluid

Artikel 2.40. (aanwijzing agglomeraties richtlijn omgevingslawaai) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.6. Defensie

Artikel 2.41. (geometrische begrenzing militaire terreinen en gebieden met of bij militaire objecten) [Nog niet in werking]

Afdeling 2.7. Erfgoed

Artikel 2.42. (geometrische begrenzing werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Algemene regels over activiteiten geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving

Afdeling 4.1. Algemene bepalingen

Artikel 4.1. (bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Artikel 4.2. (normadressaat) [Nog niet in werking]

Artikel 4.3. (maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.2. Dierenverblijven

Artikel 4.4. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

Artikel 4.5. (beschrijving huisvestingssysteem en aanvullende techniek) [Nog niet in werking]

Artikel 4.6. (rekenregels emissie ammoniak) [Nog niet in werking]

Artikel 4.7. (rekenregels emissie fijnstof) [Nog niet in werking]

Artikel 4.8. (meetmethoden innovatieve dierenverblijven) [Nog niet in werking]

Artikel 4.9. (model registratie parameters) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.3. Berekenen afstanden plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

Artikel 4.10. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

Artikel 4.11. (methode berekenen afstanden plaatsgebonden risico) [Nog niet in werking]

Artikel 4.12. (methode berekenen afstanden aandachtsgebieden) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Algemene regels over activiteiten en bouwwerken geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving

Afdeling 5.1. Duurzaamheid

§ 5.1.1. Milieuprestatie en systeemrendement

Artikel 5.1. (milieuprestatie) [Nog niet in werking]
Artikel 5.2. (systeemrendement) [Nog niet in werking]

§ 5.1.2. Energielabels

Artikel 5.3. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.4. (energielabeldeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.5. (verstrekking energielabel woning) [Nog niet in werking]
Artikel 5.6. (energielabel overige categorieën) [Nog niet in werking]
Artikel 5.7. (bepalingsmethode overige categorieën) [Nog niet in werking]
Artikel 5.8. (afwijking bepalingsmethode energielabel overige categorieën) [Nog niet in werking]
Artikel 5.9. (registratie energielabels) [Nog niet in werking]
Artikel 5.10. (zichtbaar ophangen energielabel) [Nog niet in werking]

§ 5.1.3. Eisen vakbekwaamheid bij afgifte energielabel

Artikel 5.11. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.12. (exameninstelling vakbekwaamheid erkende energielabeldeskundige woningbouw) [Nog niet in werking]
Artikel 5.13. (examenreglement examen energielabeldeskundigen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.14. (inhoud examen energielabeldeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.15. (uitslagen examen energielabeldeskundigen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.16. (herexamen energielabeldeskundigen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.17. (bewijs vakbekwaamheid erkende energielabeldeskundige woningbouw) [Nog niet in werking]
Artikel 5.18. (registratie erkende energielabeldeskundigen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.19. (bewijs vakbekwaamheid EPA-adviseur) [Nog niet in werking]

§ 5.1.4. Airconditioningsystemen

§ 5.1.4.1. Keuring van airconditioningsystemen
Artikel 5.20. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.21. (keuring airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.22. (diploma keuring airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]
Artikel 5.23. (inspectiemethodiek airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]
§ 5.1.4.2. Eisen vakbekwaamheid keuring airconditioningsystemen
Artikel 5.24. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 5.25. (exameninstelling airconditioningsysteemdeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.26. (examenreglement airconditioningsysteemdeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.27. (inhoud examen airconditioningsysteemdeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.28. (examenuitslagen airconditioningsysteemdeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.29. (herexamen airconditioningsysteemdeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.30. (diploma airconditioningsysteemdeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.31. (registratie diploma airconditioningsysteemdeskundige) [Nog niet in werking]
Artikel 5.32. (bijscholingsexamen airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]

Afdeling 5.2. Nadere regels over de toepassing van normen

§ 5.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.33. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

§ 5.2.2. Bestaande bouw

Artikel 5.34. (NEN 2057) [Nog niet in werking]
Artikel 5.35. (NEN 2535) [Nog niet in werking]
Artikel 5.36. (NEN 2575) [Nog niet in werking]
Artikel 5.37. (NEN 8062) [Nog niet in werking]
Artikel 5.38. (NEN-EN 1997) [Nog niet in werking]

§ 5.2.3. Nieuwbouw

Artikel 5.39. (NEN 1006) [Nog niet in werking]
Artikel 5.40. (NEN 1010) [Nog niet in werking]
Artikel 5.41. (NEN 1087) [Nog niet in werking]
Artikel 5.42. (NEN 2057) [Nog niet in werking]
Artikel 5.43. (NEN 2535 en NEN 2575) [Nog niet in werking]
Artikel 5.44. (NEN 2757) [Nog niet in werking]
Artikel 5.45. (NEN 5077) [Nog niet in werking]
Artikel 5.46. (NEN 7120) [Nog niet in werking]
Artikel 5.47. (NEN-EN 1838) [Nog niet in werking]
Artikel 5.48. (NEN-EN 1990) [Nog niet in werking]
Artikel 5.49. (NEN-EN 1997 Verbouw) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 7. Gegevens en bescheiden

Afdeling 7.1. Omgevingsvergunningen

§ 7.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 7.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 7.2. (algemene aanvraagvereisten) [Nog niet in werking]
Artikel 7.3. (aanvragen langs elektronische weg) [Nog niet in werking]
Artikel 7.4. (participatie) [Nog niet in werking]

§ 7.1.2. Bouwactiviteiten

§ 7.1.3. Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten

§ 7.1.3.1. Algemeen: modules
Artikel 7.22. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 7.23. (module: lozen van afvalwater) [Nog niet in werking]
Artikel 7.24. (module: lozen van koelwater) [Nog niet in werking]
Artikel 7.25. (module: lozen van afvalwater afkomstig van een ippc-installatie, andere milieubelastende installatie, Seveso-inrichting en verbranden van afvalstoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.26. (module: milieubelastende activiteiten met bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en behandelen en zuiveren van afvalwater) [Nog niet in werking]
Artikel 7.27. (module: exploiteren van een ippc-installatie, andere milieubelastende installatie, Seveso-inrichting, mijnbouwwerk, militaire zeehaven of luchthaven, milieubelastende activiteiten in de minerale producten industrie en voedingsmiddelenindustrie en verbranden of verwerken van afvalstoffen) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.2. Lozen op een zuiveringtechnisch werk
Artikel 7.28. (lozingsactiviteit: lozen op een zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.3. Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen
Artikel 7.29 [Nog niet in werking]
Artikel 7.30. (milieubelastende activiteit: zendmasten) [Nog niet in werking]
Artikel 7.31. (milieubelastende activiteit: windpark met 3 of meer windturbines) [Nog niet in werking]
Artikel 7.32 [Nog niet in werking]
Artikel 7.33. (milieubelastende activiteit: koelinstallatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.34. (lozingsactiviteit: koelinstallatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.35. (milieubelastende activiteit: open bodemenergiesysteem) [Nog niet in werking]
Artikel 7.36. (lozingsactiviteit: open bodemenergiesysteem) [Nog niet in werking]
Artikel 7.37. (milieubelastende activiteit: opslagtank voor gassen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.38. (milieubelastende activiteit: opslagtank of tankcontainer of verpakking voor vloeistoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.39. (lozingsactiviteit: opslagtank of tankcontainer of verpakking voor vloeistoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.40. (milieubelastende activiteit: gevaarlijke stoffen in verpakking) [Nog niet in werking]
Artikel 7.41. (milieubelastende activiteit: vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik) [Nog niet in werking]
Artikel 7.42. (milieubelastende activiteit: ontplofbare stoffen voor civiel gebruik) [Nog niet in werking]
Artikel 7.43. (milieubelastende activiteit: vaste minerale anorganische meststoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.44. (milieubelastende activiteit: bedrijfsafval of gevaarlijk afval) [Nog niet in werking]
Artikel 7.45. (milieubelastende activiteit: op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.46. (lozingsactiviteit: op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen] [Nog niet in werking]
Artikel 7.47. (milieubelastende activiteit: verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.48. (lozingsactiviteit: verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.49. (milieubelastende activiteit: zelfstandige afvalwaterzuivering) [Nog niet in werking]
Artikel 7.50. (lozingsactiviteit: zelfstandige afvalwaterzuivering) [Nog niet in werking]
Artikel 7.51. (milieubelastende activiteit: oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.52. (lozingsactiviteit: oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.53. (milieubelastende activiteit: afvangen kooldioxide voor ondergrondse opslag) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.4. Complexe bedrijven
Artikel 7.54. (milieubelastende activiteit: exploiteren van een Seveso-inrichting) [Nog niet in werking]
Artikel 7.55. (lozingsactiviteit: exploiteren van een Seveso-inrichting) [Nog niet in werking]
Artikel 7.56. (milieubelastende activiteit: grootschalige energieopwekking) [Nog niet in werking]
Artikel 7.57. (lozingsactiviteit: grootschalige energieopwekking) [Nog niet in werking]
Artikel 7.58. (milieubelastende activiteit: raffinaderij) [Nog niet in werking]
Artikel 7.59. (lozingsactiviteit: raffinaderij) [Nog niet in werking]
Artikel 7.60. (milieubelastende activiteit: maken van cokes) [Nog niet in werking]
Artikel 7.61. (lozingsactiviteit: maken van cokes) [Nog niet in werking]
Artikel 7.62. (milieubelastende activiteit: vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.63. (lozingsactiviteit: vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.64. (milieubelastende activiteit: basismetaal) [Nog niet in werking]
Artikel 7.65. (lozingsactiviteit: basismetaal) [Nog niet in werking]
Artikel 7.66. (milieubelastende activiteit: complexe minerale industrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.67. (lozingsactiviteit: complexe minerale industrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.68. (milieubelastende activiteit: basischemie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.69. (lozingsactiviteit: basischemie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.70. (milieubelastende activiteit: complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.71. (lozingsactiviteit: complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.72. (milieubelastende activiteit: afvalbeheer) [Nog niet in werking]
Artikel 7.73. (lozingsactiviteit: afvalbeheer) [Nog niet in werking]
Artikel 7.74. (milieubelastende activiteit: kadavers en dierlijk afval) [Nog niet in werking]
Artikel 7.75. (lozingsactiviteit: kadavers en dierlijk afval) [Nog niet in werking]
Artikel 7.76. (milieubelastende activiteit: stortplaats, algemeen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.77. (milieubelastende activiteit: stortplaats baggerspecie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.78. (lozingsactiviteit: stortplaats) [Nog niet in werking]
Artikel 7.79. (milieubelastende activiteit: winningsafvalvoorziening) [Nog niet in werking]
Artikel 7.80. (lozingsactiviteit: winningsafvalvoorziening) [Nog niet in werking]
Artikel 7.81. (milieubelastende activiteit: verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.82. (lozingsactiviteit: verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.83. (milieubelastende activiteit: grootschalige mestverwerking) [Nog niet in werking]
Artikel 7.84. (lozingsactiviteit: grootschalige mestverwerking) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.5. Nutssector en industrie
Artikel 7.85. (lozingsactiviteit: drinkwaterbedrijf) [Nog niet in werking]
Artikel 7.86. (milieubelastende activiteit: gasdrukregelstation of gasdrukmeetstation) [Nog niet in werking]
Artikel 7.87. (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.88. (lozingsactiviteit: metaalproductenindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.89. (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.90 [Nog niet in werking]
Artikel 7.91. (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie, vanwege geluidemissie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.92. (lozingsactiviteit: metaalproductenindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.93. (milieubelastende activiteit: minerale productenindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.94. (lozingsactiviteit: minerale productenindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.95. (milieubelastende activiteit: minerale productenindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.96 [Nog niet in werking]
Artikel 7.97. (milieubelastende activiteit: minerale productenindustrie, vanwege geluidemissie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.98. (milieubelastende activiteit: chemische productenindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.99. (lozingsactiviteit: chemische productenindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.100. (milieubelastende activiteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.101. (lozingsactiviteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.102. (milieubelastende activiteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.103. (lozingsactiviteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.104 [Nog niet in werking]
Artikel 7.105 [Nog niet in werking]
Artikel 7.106. (milieubelastende activiteit: voedingsmiddelenindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.107. (lozingsactiviteit: voedingsmiddelenindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.108 [Nog niet in werking]
Artikel 7.109. (milieubelastende activiteit: voedingsmiddelenindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.110. (milieubelastende activiteit: rubberindustrie en kunststofindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.111. (lozingsactiviteit: rubberindustrie en kunststofindustrie ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.112. (milieubelastende activiteit: rubberindustrie en kunststofindustrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.113 [Nog niet in werking]
Artikel 7.114. (lozingsactiviteit: grafische industrie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.115 [Nog niet in werking]
Artikel 7.116. (lozingsactiviteit: scheepswerven) [Nog niet in werking]
Artikel 7.117. (lozingsactiviteit: andere industrie) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.6. Afvalbeheer
Artikel 7.118 [Nog niet in werking]
Artikel 7.119. (lozingsactiviteit: rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf) [Nog niet in werking]
Artikel 7.120 [Nog niet in werking]
Artikel 7.121. (milieubelastende activiteit: zuiveringtechnisch werk) [Nog niet in werking]
Artikel 7.122. (milieubelastende activiteit: verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.123. (lozingsactiviteit: verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.7. Agrarische sector
Artikel 7.124. (milieubelastende activiteit: veehouderij, ippc-installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.125 [Nog niet in werking]
Artikel 7.126. (milieubelastende activiteit: bedrijf voor teelt en kweek van waterplanten en waterdieren) [Nog niet in werking]
Artikel 7.127. (lozingsactiviteit: bedrijf voor teelt en kweek van waterplanten en waterdieren) [Nog niet in werking]
Artikel 7.128. (milieubelastende activiteit: bedrijf voor mestbehandeling) [Nog niet in werking]
Artikel 7.129. (lozingsactiviteit: bedrijf voor mestbehandeling) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.8. Dienstverlening, onderwijs en zorg
Artikel 7.130. (lozingsactiviteit: datacentrum) [Nog niet in werking]
Artikel 7.131. (milieubelastende activiteit: ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.132. (milieubelastende activiteit: voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken) [Nog niet in werking]
Artikel 7.133. (lozingsactiviteit: voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.9. Transport, logistiek en ondersteuning daarvan
Artikel 7.134. (milieubelastende activiteit: brandstoffenhandel en tankopslagbedrijven) [Nog niet in werking]
Artikel 7.135. (milieubelastende activiteit: bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.136 [Nog niet in werking]
Artikel 7.137. (milieubelastende activiteit: motorrevisiebedrijf) [Nog niet in werking]
Artikel 7.138 [Nog niet in werking]
Artikel 7.139. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – opslag steenkool en ertsen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.140. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – parkeren en andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.141. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – begassen of ontgassen van containers) [Nog niet in werking]
Artikel 7.142. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – tanken van voertuigen met LNG of waterstof) [Nog niet in werking]
Artikel 7.143. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – onverpakt in bulk en in container opslaan van gevaarlijke stoffen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.144. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen voor vervoer) [Nog niet in werking]
Artikel 7.145. (lozingsactiviteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag) [Nog niet in werking]
Artikel 7.146 [Nog niet in werking]
Artikel 7.147 [Nog niet in werking]
Artikel 7.148. (milieubelastende activiteit: tankstation) [Nog niet in werking]
Artikel 7.149. (milieubelastende activiteit: tankautoreiniging en reiniging van drukhouders en vaten) [Nog niet in werking]
Artikel 7.150. (lozingsactiviteit: tankautoreiniging en reiniging van drukhouders en vaten) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.10. Sport en recreatie
Artikel 7.151. (milieubelastende activiteit: autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan, vanwege geluidemissie) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.11. Mijnbouw
Artikel 7.152. (milieubelastende activiteit: mijnbouw) [Nog niet in werking]
§ 7.1.3.12. Defensie
Artikel 7.153. (milieubelastende activiteit: militaire zeehaven) [Nog niet in werking]
Artikel 7.154. (lozingsactiviteit: militaire zeehaven) [Nog niet in werking]
Artikel 7.155. (milieubelastende activiteit: militaire luchthaven) [Nog niet in werking]
Artikel 7.156. (milieubelastende activiteit: opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten) [Nog niet in werking]
Artikel 7.157. (milieubelastende activiteit: het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten) [Nog niet in werking]

§ 7.1.4. Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

§ 7.1.4.1. Algemeen: modules
Artikel 7.158. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 7.159. (module: waterstaatswerk in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]
§ 7.1.4.2. Bouwwerken, werken en objecten
Artikel 7.160. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerken, werken en objecten in een oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]
Artikel 7.161. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerken, werken en objecten in een waterkering) [Nog niet in werking]
§ 7.1.4.3. Grondverzet
Artikel 7.162. (ontgrondingsactiviteit: oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]
Artikel 7.163. (beperkingengebiedactiviteit: terreinophoging in een oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]
Artikel 7.164. (beperkingengebiedactiviteit: ontgraven, verplaatsen of toepassen van grond of baggerspecie in een waterkering) [Nog niet in werking]
§ 7.1.4.4. Onttrekken van water
Artikel 7.165. (beperkingengebiedactiviteit: instroomvoorziening voor onttrekken water) [Nog niet in werking]
Artikel 7.166. (wateronttrekkingsactiviteit: onttrekken oppervlaktewater) [Nog niet in werking]
Artikel 7.167. (wateronttrekkingsactiviteit: onttrekken grondwater) [Nog niet in werking]
§ 7.1.4.5. Lozen van huishoudelijk afvalwater
Artikel 7.168. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor lozen huishoudelijk afvalwater) [Nog niet in werking]
§ 7.1.4.6. Telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
Artikel 7.169. (beperkingengebiedactiviteit: telen en kweken) [Nog niet in werking]
§ 7.1.4.7. Andere lozingen
Artikel 7.170. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor brengen van stoffen, water of warmte op oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]
Artikel 7.171. (lozingsactiviteit: onderhouden, repareren, schoonmaken of behandelen van de scheepshuid van schepen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.172. (lozingsactiviteit: lozen van meer dan 5.000 m 3 water per uur) [Nog niet in werking]
Artikel 7.173. (lozingsactiviteit: lozen van water door een uitstroomvoorziening) [Nog niet in werking]
§ 7.1.4.8. Andere beperkingengebiedactiviteiten in of bij rijkswateren
Artikel 7.174. (beperkingengebiedactiviteit: materiaal of vaste substanties in oppervlaktewaterlichaam) [Nog niet in werking]
Artikel 7.175. (beperkingengebiedactiviteit: werkzaamheden, materiaal of vaste substanties in waterkering) [Nog niet in werking]

§ 7.1.5. Activiteiten in de Noordzee

§ 7.1.5.1. Algemeen: modules
Artikel 7.176. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.2. Bouwwerken, werken en objecten
Artikel 7.177. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerken, werken en objecten in de Noordzee) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.3. Grondverzet
Artikel 7.178. (ontgrondingsactiviteit: Noordzee) [Nog niet in werking]
Artikel 7.179. (beperkingengebiedactiviteit: ontgraven, verplaatsen of toepassen van grond of baggerspecie in de Noordzee) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.4. Beperkingengebiedactiviteiten bij installaties in zee
Artikel 7.180. (beperkingengebiedactiviteit: mijnbouwinstallatie en andere installatie) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.5. Lozen van huishoudelijk afvalwater
Artikel 7.181. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor lozen huishoudelijk afvalwater) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.6. Telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
Artikel 7.182. (beperkingengebiedactiviteit: telen en kweken) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.7. Andere lozingen
Artikel 7.183. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor brengen van stoffen, water of warmte in de Noordzee) [Nog niet in werking]
Artikel 7.184. (lozingsactiviteit: onderhouden, repareren, schoonmaken of behandelen van de scheepshuid van schepen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.185. (lozingsactiviteit: lozen van meer dan 5.000 m 3 water per uur) [Nog niet in werking]
Artikel 7.186. (lozingsactiviteit: lozen van water door een uitstroomvoorziening) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.8. Stortingsactiviteiten op zee
Artikel 7.187. (stortingsactiviteit: Noordzee) [Nog niet in werking]
§ 7.1.5.9. Mijnbouwactiviteiten
Artikel 7.188. (mijnbouwactiviteit: plaatsen van mijnbouwinstallatie en verkenningsonderzoek) [Nog niet in werking]

§ 7.1.6. Activiteiten rond rijkswegen

§ 7.1.6.1. Algemeen
Artikel 7.189. (beperkingengebiedactiviteit: weg in beheer bij het Rijk) [Nog niet in werking]
§ 7.1.6.2. Te verstrekken gegevens en bescheiden voor specifieke beperkingengebiedactiviteiten
Artikel 7.190. (beperkingengebiedactiviteit: overige werkzaamheden) [Nog niet in werking]
Artikel 7.191. (beperkingengebiedactiviteit: weginfrastructuur) [Nog niet in werking]
Artikel 7.192. (beperkingengebiedactiviteit: informatieborden) [Nog niet in werking]
Artikel 7.193. (beperkingengebiedactiviteit: technische installatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.194. (beperkingengebiedactiviteit: overige bouwwerken, werken, en objecten) [Nog niet in werking]
Artikel 7.195. (beperkingengebiedactiviteit: gebouw op een verzorgingsplaats) [Nog niet in werking]
Artikel 7.196. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerk voor leveren van energie aan voertuigen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.197. (beperkingengebiedactiviteit: herinrichten van verzorgingsplaats) [Nog niet in werking]

§ 7.1.7. Activiteiten rond spoorwegen

§ 7.1.8. Activiteiten rond luchthavens

§ 7.1.9. Rijksmonumentenactiviteit

§ 7.1.9.1. Algemeen
Artikel 7.198. (rijksmonumentenactiviteit: algemeen) [Nog niet in werking]
§ 7.1.9.2. Archeologische monumenten
Artikel 7.199. (rijksmonumentenactiviteit: archeologische monumenten) [Nog niet in werking]
Artikel 7.200. (rijksmonumentenactiviteit: eisen aan tekeningen archeologisch monument) [Nog niet in werking]
§ 7.1.9.3. Monumenten
Artikel 7.201. (rijksmonumentenactiviteit: slopen van een monument) [Nog niet in werking]
Artikel 7.202. (rijksmonumentenactiviteit: verplaatsen van een monument) [Nog niet in werking]
Artikel 7.203. (rijksmonumentenactiviteit: wijzigen van een monument of monument door herstel ontsieren of in gevaar brengen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.204. (rijksmonumentenactiviteit: monument door gebruik ontsieren of in gevaar brengen) [Nog niet in werking]
Artikel 7.205. (rijksmonumentenactiviteit: eisen aan tekeningen monument) [Nog niet in werking]

§ 7.1.10. Grondwateronttrekkingen en ontgrondingen op land en in regionale wateren

§ 7.1.10.1. Wateronttrekkingsactiviteiten
Artikel 7.206. (wateronttrekkingsactiviteit: onttrekken grondwater) [Nog niet in werking]
§ 7.1.10.2. Ontgrondingsactiviteiten
Artikel 7.207. (ontgrondingsactiviteit: land, regionaal water en winterbed) [Nog niet in werking]

Afdeling 7.2. Gedoogplichtbeschikkingen

§ 7.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 7.208. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 7.209. (algemene aanvraagvereisten) [Nog niet in werking]
Artikel 7.210. (aanvragen langs elektronische weg) [Nog niet in werking]

§ 7.2.2. Gedoogplicht werken van algemeen belang

Artikel 7.211. (gedoogplicht werken van algemeen belang: algemene situatie) [Nog niet in werking]
Artikel 7.212. (gedoogplicht werken van algemeen belang: perceel gebonden situatie) [Nog niet in werking]

§ 7.2.3. Gedoogplicht archeologisch onderzoek

Artikel 7.213. (gedoogplicht archeologisch onderzoek) [Nog niet in werking]

§ 7.2.4. Gedoogplicht vanwege maken ontwerp

Artikel 7.214. (gedoogplicht maken ontwerp) [Nog niet in werking]

§ 7.2.5. Gedoogplicht andere werken van algemeen belang

Artikel 7.215. (gedoogplicht andere werken van algemeen belang) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 8. Instructieregels over programma’s, omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen

Afdeling 8.1. Programma’s

Artikel 8.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

Artikel 8.2. (bepalen aantal gehinderde bewoners actieplannen geluid) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.2. Omgevingsplannen

§ 8.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 8.3. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

§ 8.2.2. Waarborgen van de veiligheid

Artikel 8.4. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.5. (berekenen: afstanden plaatsgebonden risico) [Nog niet in werking]
Artikel 8.6. (concentratie gevaarlijke stoffen gifwolkaandachtsgebied) [Nog niet in werking]
Artikel 8.7. (berekenen: afstand aandachtsgebieden) [Nog niet in werking]
Artikel 8.8. (bepalen: afstand eerbiedigende werking civiele en militaire explosieaandachtsgebieden) [Nog niet in werking]

§ 8.2.3. Beschermen van de gezondheid en van het milieu

§ 8.2.3.1. Kwaliteit van de buitenlucht
§ 8.2.3.1.1. Luchtkwaliteit: wegen
Artikel 8.9. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.10. (berekenen: rekenmethode wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.11. (berekenen: locatie toetspunten representatieve blootstelling wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.12. (berekenen: invoergegevens wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.13. (berekenen PM 10 : zeezoutcorrectie) [Nog niet in werking]
Artikel 8.14. (berekenen: afronding) [Nog niet in werking]
§ 8.2.3.1.2. Luchtkwaliteit: milieubelastende activiteiten
Artikel 8.15. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.16. (berekenen: rekenmethode milieubelastende activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.17. (berekenen: locatie toetspunten representatieve blootstelling milieubelastende activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.18. (berekenen: invoergegevens milieubelastende activiteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.19. (berekenen: zeezoutcorrectie en afronding) [Nog niet in werking]
§ 8.2.3.2. Geluid
Artikel 8.20. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.21. (waar het geluid wordt bepaald) [Nog niet in werking]
Artikel 8.22. (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, op een geluidgevoelig gebouw) [Nog niet in werking]
Artikel 8.23. (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen) [Nog niet in werking]
Artikel 8.24. (bepalen: geluid in geluidgevoelige ruimten) [Nog niet in werking]
Artikel 8.25. (berekenen: geluid door een windturbine of windpark) [Nog niet in werking]
Artikel 8.26. (berekenen: geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen) [Nog niet in werking]
§ 8.2.3.3. Trillingen
Artikel 8.27. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.28. (bepalen: trillingen door activiteiten) [Nog niet in werking]
§ 8.2.3.4. Geur
Artikel 8.29. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 8.30. (berekenen: geur door zuiveringtechnische werken) [Nog niet in werking]
Artikel 8.31. (berekenen: geur door het houden van landbouwhuisdieren) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 9. Omgevingsvergunningen

Afdeling 9.1. Beoordelingsregels omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

Artikel 9.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

Artikel 9.2. (beoordeling milieubelastende activiteit externe veiligheid) [Nog niet in werking]

Artikel 9.3. (beoordeling milieubelastende activiteit luchtkwaliteit – PM 10 en stikstofdioxide) [Nog niet in werking]

Artikel 9.4. (beoordeling milieubelastende activiteit luchtkwaliteit – andere stoffen) [Nog niet in werking]

Artikel 9.5. (beoordeling milieubelastende activiteit geluid – geluid in geluidgevoelige ruimten) [Nog niet in werking]

Afdeling 9.2. Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – minder strenge emissiegrenswaarden

Artikel 9.6. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

Artikel 9.7. (voorschriften over minder strenge emissiegrenswaarden: beoordeling) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 10. Projectbesluiten

Artikel 10.1. (instructieregel projectbesluit) [Nog niet in werking]

Artikel 10.2. (projectbesluit dat geldt als omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 12. Monitoring en informatie

Afdeling 12.1. Waarborgen van de veiligheid

§ 12.1.1. Externe veiligheidsrisico’s

Artikel 12.1. (methode berekenen afstanden plaatsgebonden risico) [Nog niet in werking]
Artikel 12.2. (methode berekenen afstand aandachtsgebieden) [Nog niet in werking]

§ 12.1.2. Veiligheid primaire waterkeringen

§ 12.1.3. Veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

Afdeling 12.2. Milieu en gezondheid

§ 12.2.1. Kwaliteit van de buitenlucht

§ 12.2.1.1. Monitoring luchtkwaliteit
Artikel 12.3. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
§ 12.2.1.2. Monitoring door meten
Artikel 12.4. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Amsterdam/Haarlem) [Nog niet in werking]
Artikel 12.5. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Den Haag/Leiden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.6. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Eindhoven) [Nog niet in werking]
Artikel 12.7. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Heerlen/Kerkrade) [Nog niet in werking]
Artikel 12.8. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Rotterdam/Dordrecht) [Nog niet in werking]
Artikel 12.9. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Utrecht) [Nog niet in werking]
Artikel 12.10. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit zone midden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.11. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit zone noord) [Nog niet in werking]
Artikel 12.12. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit zone zuid) [Nog niet in werking]
Artikel 12.13. (aantal monitoringspunten richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht) [Nog niet in werking]
Artikel 12.14. (aantal monitoringspunten ook gebruiken voor luchtkwaliteit NO x , VOS en PAK’s) [Nog niet in werking]
Artikel 12.15. (aantal monitoringspunten ook gebruiken voor chemische samenstellingen PM 2,5 ) [Nog niet in werking]
Artikel 12.16. (locatie monitoringspunten algemeen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.17. (locatie monitoringspunten ozon) [Nog niet in werking]
Artikel 12.18. (locatie monitoringspunten achtergrondconcentraties) [Nog niet in werking]
Artikel 12.19. (wijze van bemonsteren algemeen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.20. (wijze van bemonsteren bij wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.21. (zwaveldioxide: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.22. (zwaveldioxide: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.23. (stikstofdioxide en stikstofoxiden: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.24. (stikstofdioxide en stikstofoxiden: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.25. (PM 10 : meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.26. (PM 10 : gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.27. (PM 10 : zeezoutcorrectie) [Nog niet in werking]
Artikel 12.28. (PM 2,5 : meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.29. (meting PM 2,5 : gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.30. (lood: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.31. (lood: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.32. (koolmonoxide: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.33. (koolmonoxide: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.34. (ozon: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.35. (ozon: uurgemiddelde concentratie) [Nog niet in werking]
Artikel 12.36. (ozon: acht-uurgemiddelde concentratie) [Nog niet in werking]
Artikel 12.37. (ozon: AOT40) [Nog niet in werking]
Artikel 12.38. (concentratie arseen, cadmium en nikkel: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.39. (concentratie arseen, cadmium en nikkel: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.40. (concentratie benzo(a)pyreen: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.41. (concentratie benzo(a)pyreen: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.42. (concentratie andere PAK’s: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.43. (concentratie andere PAK’s: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.44. (depositie arseen, cadmium, nikkel: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.45. (depositie kwik: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.46. (depositie PAK’s: meetmethode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.47. (depositie arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK’s: gemiddelden) [Nog niet in werking]
Artikel 12.48. (monitoring luchtkwaliteit: toepassen gelijkwaardige meetmethode) [Nog niet in werking]
§ 12.2.1.3. Monitoring door berekening
Artikel 12.49. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 12.50. (berekenen: rekenmethode wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.51. (berekenen: locatie monitoringspunten representatieve blootstelling wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.52. (berekenen: invoergegevens wegen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.53. (berekenen: rekenmethode veehouderij) [Nog niet in werking]
Artikel 12.54. (berekenen: locatie monitoringspunten representatieve blootstelling veehouderij) [Nog niet in werking]
Artikel 12.55. (berekenen: invoergegevens veehouderij) [Nog niet in werking]
Artikel 12.56. (berekenen PM 10 : zeezoutcorrectie) [Nog niet in werking]
Artikel 12.57. (berekenen: afronding) [Nog niet in werking]
Artikel 12.58. (verslaglegging) [Nog niet in werking]

§ 12.2.2. Waterkwaliteit

§ 12.2.3. Zwemwaterkwaliteit

§ 12.2.3.1. Monitoring en beoordeling zwemwaterkwaliteit
Artikel 12.59. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 12.60. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: locatie meetpunten) [Nog niet in werking]
Artikel 12.61. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: frequentie) [Nog niet in werking]
Artikel 12.62. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: tijdschema) [Nog niet in werking]
Artikel 12.63. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: methode) [Nog niet in werking]
Artikel 12.64. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: behandeling monsters) [Nog niet in werking]
Artikel 12.65. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: toepassen gelijkwaardige methode of werkwijze) [Nog niet in werking]
Artikel 12.66. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: zwemwaterkwaliteitsbeoordeling) [Nog niet in werking]
Artikel 12.67. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: hoeveelheid monsters) [Nog niet in werking]
Artikel 12.68. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: vervangen monsters kortstondige verontreiniging) [Nog niet in werking]
Artikel 12.69. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: onderverdeling of groepering) [Nog niet in werking]
Artikel 12.70. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: indeling in kwaliteitsklassen) [Nog niet in werking]
§ 12.2.3.2. Monitoring decentrale afwijkende omgevingswaarden
Artikel 12.71. (monitoring afwijkende omgevingswaarden) [Nog niet in werking]
§ 12.2.4.2. Geluidbelastingkaarten
§ 12.2.4.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 12.72. (geluidbelastingkaarten algemeen) [Nog niet in werking]
§ 12.2.4.2.2. Geluidbelastingkaarten voor agglomeraties
Artikel 12.73. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 12.74. (geluidbelastingkaarten voor agglomeraties: tabellen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.75. (geluidbelastingkaarten voor agglomeraties: geografische kaarten) [Nog niet in werking]
Artikel 12.76. (verbeelding van wegen en spoorwegen op geografische kaarten) [Nog niet in werking]
Artikel 12.77. (verbeelding van luchthavens op geografische kaarten) [Nog niet in werking]
Artikel 12.78. (verbeelding van activiteiten op industrieterreinen op geografische kaarten) [Nog niet in werking]
Artikel 12.79. (verbeelding van activiteiten in gebieden met een hogere waarde voor geluid op geografische kaarten) [Nog niet in werking]
Artikel 12.80. (verbeelding van individuele activiteiten op geografische kaarten) [Nog niet in werking]
§ 12.2.4.2.3. Geluidbelastingkaarten voor belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens
Artikel 12.81. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 12.82. (geluidbelastingkaarten voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens: tabellen) [Nog niet in werking]
Artikel 12.83. (verbeelding van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens op geografische kaarten) [Nog niet in werking]

Afdeling 12.3. Evaluatie

Artikel 12.84. (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving door het Planbureau voor de Leefomgeving) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 13. Grondexploitatie

Artikel 13.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

Artikel 13.2. (berekening plankosten) [Nog niet in werking]

Artikel 13.3. (evenredige toedeling kosten bij groter gebied) [Nog niet in werking]

Artikel 13.4. (plankosten kleine bouwactiviteiten) [Nog niet in werking]

Artikel 13.5. (wijze van opnemen plankosten in exploitatieopzet) [Nog niet in werking]

Artikel 13.6. (plankosten bij afrekening) [Nog niet in werking]

Artikel 13.7. (plankosten bij zelfrealisatie) [Nog niet in werking]

Artikel 13.8. (jaarlijkse indexatie) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 14. Financiële bepalingen

Afdeling 14.1. Rijksleges

§ 14.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 14.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]
Artikel 14.2. (besluiten waarvoor rechten worden geheven) [Nog niet in werking]
Artikel 14.3. (bepalen tarief) [Nog niet in werking]
Artikel 14.4. (gereduceerd tarief) [Nog niet in werking]
Artikel 14.5. (heffen bij beschikking) [Nog niet in werking]
Artikel 14.6. (terugbetaling of wijziging) [Nog niet in werking]

§ 14.1.2. Bouwactiviteiten

§ 14.1.3. Afwijkactiviteiten

Artikel 14.11. (afwijkactiviteit: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.12. (afwijkactiviteit: modaliteiten) [Nog niet in werking]

§ 14.1.4. Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten

Artikel 14.13. (lozingsactiviteit: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.14. (lozingsactiviteit: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.15. (lozingsactiviteit: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.16. (mijnbouw: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.17. (mijnbouw: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.18. (mijnbouw: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.18a. (mijnbouw: tarief toestemming) [Nog niet in werking]
Artikel 14.18b. (mijnbouw: tarief gegevens en bescheiden) [Nog niet in werking]
Artikel 14.19. (militaire zeehaven: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.20. (militaire luchthaven: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.21. (opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.22. (het gebruik van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.23. (overige milieubelastende activiteit: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.24. (milieubelastende activiteit: tarief wijziging omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.25. (milieubelastende activiteit: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]

§ 14.1.5. Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

Artikel 14.26. (activiteit in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.27. (activiteit in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28. (activiteit in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28a. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28b. (mijnbouwlocatieactiviteit: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28c. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28d. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief toestemming) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28e. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief melding) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28f. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28g. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28h. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.28i. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: tarief toestemming) [Nog niet in werking]

§ 14.1.6. Activiteiten in de Noordzee

Artikel 14.29. (activiteit in de Noordzee: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.30. (activiteit in de Noordzee: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31. (activiteit in de Noordzee: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31a. (beperkingengebied mijnbouwinstallatie Noordzee: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31b. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie Noordzee: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31c. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie Noordzee: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31d. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie Noordzee: tarief toestemming) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31e. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31f. (mijnbouwlocatieactiviteit: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31g. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31h. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief toestemming) [Nog niet in werking]
Artikel 14.31i. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief melding) [Nog niet in werking]

§ 14.1.7. Activiteiten rond rijkswegen

Artikel 14.32. (activiteit rond rijkswegen: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.33. (activiteit rond rijkswegen: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.34. (activiteit rond rijkswegen: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]

§ 14.1.8. Activiteiten rond spoorwegen

Artikel 14.35. (activiteit rond spoorwegen: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.36. (activiteit rond spoorwegen: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.37. (activiteit rond spoorwegen: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]

§ 14.1.9. Activiteiten rond luchthavens

Artikel 14.38. (activiteit rond luchthavens: tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.39. (activiteit rond luchthavens: modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.40. (activiteit rond luchthavens: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]

§ 14.1.10. Activiteiten die de natuur betreffen

Artikel 14.41. (tarief omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 14.42. (modaliteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.43. (tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]
Artikel 14.44. (tarief documenten) [Nog niet in werking]
Artikel 14.45. (tarief ringen, merken of merktekens) [Nog niet in werking]
Artikel 14.46. (tarief onderzoeken of verrichtingen) [Nog niet in werking]

§ 14.1.11. Activiteiten die het werelderfgoed betreffen

Artikel 14.47. (activiteit die het werelderfgoed betreft: tarief maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 17. Overgangsrecht

Artikel 17.1. (overgangsrecht emissiefactoren ammoniak en PM 10 voor pelsdieren) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 18. Slotbepalingen

Artikel 18.1. (inwerkingtreding) [Nog niet in werking]

Artikel 18.2. (citeertitel) [Nog niet in werking]

Bijlage I. bij artikel 1.1 van deze regeling (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]

Bijlage II. bij artikel 1.4 van deze regeling (uitgaven en verwijzingen) [Nog niet in werking]

Bijlage III. bij hoofdstuk 2 van deze regeling (verwijzing naar GML-bestanden voor werkingsgebieden) [Nog niet in werking]

Bijlage IV. bij artikel 2.6 van deze regeling (aanwijzing nederlandse delen stroomgebiedsdistricten) [Nog niet in werking]

Bijlage V. bij de artikelen 4.5 , 4.6 , 4.7, eerste lid en tweede lid , 7.124, tweede lid , 8.31, derde en vierde lid , en 9.3, derde lid , van deze regeling (huisvestingssystemen en emissiefactoren) [Nog niet in werking]

Bijlage VI. bij de artikelen 4.5 , 4.6, tweede lid , 4.7, tweede lid , 8.31, vierde lid , en 9.3, vierde lid , van deze regeling (aanvullende technieken en reductiepercentages) [Nog niet in werking]

Bijlage VII [Nog niet in werking]

Bijlage VIII. bij artikel 5.2 van deze regeling (rekenmethodiek systeemrendement) [Nog niet in werking]

Bijlage IX. bij artikel 5.4, derde lid van deze regeling (werkwijze voor de erkende energielabeldeskundige) [Nog niet in werking]

Bijlage X. bij artikel 5.6, tweede lid , van deze regeling (model energielabel gebouw) [Nog niet in werking]

Bijlage XI. bij artikel 5.7, derde lid , van deze regeling (inijkingstabel voor de energieprestatie-indicatoren) [Nog niet in werking]

Bijlage XII. bij artikel 5.8, vierde lid , van deze regeling (inijkingstabel voor de energieklassen) [Nog niet in werking]

Bijlage XIII. bij artikel 5.15, tweede lid , en 5.16, eerste lid , van deze regeling (exameneisen erkende energielabeldeskundige) [Nog niet in werking]

Bijlage XIV. bij artikel 5.22, tweede en derde lid , van deze regeling (diploma inspectie airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]

Bijlage XV. bij artikel 5.23, eerste lid , van deze regeling (inspectiemethodiek airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]

Bijlage XVI. bij artikel 5.23, tweede lid, onder b , van deze regeling (rapportageformulier airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]

Bijlage XVII. bij artikel 5.28, tweede lid , 5.29, eerste lid , en 5.32, derde lid , van deze regeling (exameneisen EPBD-A inspectie airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]

Bijlage XVIII. bij artikel 5.28, tweede lid , 5.29, eerste lid , en 5.32, derde lid , van deze regeling (exameneisen EPBD-B inspectie airconditioningsystemen) [Nog niet in werking]

Bijlage XIX. bij artikel 8.2 van deze regeling (dosis-effectrelaties voor actieplannen geluid) [Nog niet in werking]

Bijlage XX. bij de artikelen 8.12, eerste lid, onder a , 8.18, eerste lid, onder a , 12.52, eerste lid, onder a , en 12.55, eerste lid, onder a , van deze regeling (grootschalige concentratiegegevens, meteorologische gegevens en ruwheidskaart) [Nog niet in werking]

Bijlage XXI. bij de artikelen 8.12, eerste lid, onder b , en 12.52, eerste lid, onder b , van deze regeling (emissiefactoren voertuigen luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]

Bijlage XXII. bij de artikelen 8.12, onder c , 8.16, onder b , 12.50, onder c , en 12.53, onder b , van deze regeling (softwaremodellen luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]

Bijlage XXIII. bij de artikelen 8.13 , 12.27 en 12.56 van deze regeling (zeezoutcorrectie) [Nog niet in werking]

Bijlage XXIV. bij artikel 8.22, derde lid , van deze regeling (reken- en meetmethode geluid binnenschietbanen) [Nog niet in werking]

Bijlage XXV. bij artikel 8.25, eerste en tweede lid , van deze regeling (reken- en meetmethode geluid windturbines) [Nog niet in werking]

Bijlage XXVI. bij artikel 8.25, derde lid , van deze regeling (rekenmethode cumulatie geluid) [Nog niet in werking]

Bijlage XXVII [Nog niet in werking]

Bijlage XXVIII [Nog niet in werking]

Bijlage XXIX. bij artikel 8.30, tweede en derde lid , van deze regeling (geuremissiefactoren zuiveringtechnische werken) [Nog niet in werking]

Bijlage XXX. bij artikel 9.7 van deze regeling (kosteneffectiviteit) [Nog niet in werking]

Bijlage XXXI [Nog niet in werking]

Bijlage XXXII [Nog niet in werking]

Bijlage XXXIII [Nog niet in werking]

Bijlage XXXIV. bij de artikelen 1.1 , 13.2, eerste, tweede lid, en vierde lid , 13.3 , 13.4, tweede lid , 13.7, tweede lid , en 13.8 van deze regeling (grondexploitatie) [Nog niet in werking]

Bijlage XXXV [Nog niet in werking]

Bijlage XXXVI [Nog niet in werking]

Bijlage XXXVII. bij artikel 17.1 van deze regeling (huisvestingssystemen en emissiefactoren) [Nog niet in werking]