Home

Omgevingsregeling

Geldig van 1 juli 2024 tot 1 oktober 2024
Geldig van 1 juli 2024 tot 1 oktober 2024

Omgevingsregeling

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2024 tot 01-10-2024]

Aanhef

De Minister voor Milieu en Wonen, de Staatssecretaris van Defensie, de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de richtlijn energieprestatie van gebouwen, de richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn luchtkwaliteit, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn storten afvalstoffen, de Seveso-richtlijn, de richtlijn winningsafval, de zwemwaterrichtlijn, het verdrag van Aarhus, het verdrag van Granada en het verdrag van Valletta;

Gelet op de artikelen 1.5, tweede lid, 2.20, tweede en derde lid, 2.21, 2.24, tweede lid, 4.3, derde lid, 12.6, vijfde lid, 13.1, tweede lid, 16.6, 16.55, tweede en zesde lid, 16.88, derde en vierde lid, 20.3, eerste lid, 20.6, tweede lid, aanhef en onder b, 20.14, zesde lid, 20.16, derde lid, en 20.18, eerste lid, van de Omgevingswet;

Besluiten:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Algemeen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen)

Bijlage I bij deze regeling bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze regeling.

Artikel 1.1a. (grondslag)

Afdeling 1.2. Toepassingsbereik

Artikel 1.2. (exclusieve economische zone)

Afdeling 1.3. Internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 1.3. (wederzijdse erkenning)

Afdeling 1.4. Verwijzingen

Artikel 1.4. (uitgaven en verwijzingen)

Hoofdstuk 2. Aanwijzing en geometrische begrenzing van locaties

Afdeling 2.1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. (toepassingsbereik)

Afdeling 2.2. Water

§ 2.2.1. Rijkswateren

Artikel 2.2. (geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.3. (aanwijzing en geometrische begrenzing rijkswateren niet in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.4. (geometrische begrenzing primaire waterkeringen en andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

§ 2.2.2. Dijktrajecten

Artikel 2.5. (begrenzing locaties dijktrajecten van primaire waterkeringen en dijktrajecten van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

§ 2.2.3. Stroomgebiedsdistricten

Artikel 2.6. (aanwijzing Nederlandse delen stroomgebiedsdistricten)

§ 2.2.4. Kust

Artikel 2.7. (geometrische begrenzing kustfundament)

§ 2.2.5. Grote rivieren

Artikel 2.8. (geometrische begrenzing rivierbed grote rivieren)
Artikel 2.9. (geometrische begrenzing reserveringsgebieden grote rivieren)

§ 2.2.6. IJsselmeergebied

Artikel 2.10. (geometrische begrenzing IJsselmeergebied)

§ 2.2.7. PKB-Waddenzee en Waddengebied

Artikel 2.11. (geometrische begrenzing PKB-Waddenzee en Waddengebied)

§ 2.2.8. Rijksvaarwegen

Artikel 2.12. (geometrische begrenzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen)

§ 2.2.9. Beperkingengebieden waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

Artikel 2.13. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen)
Artikel 2.14. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden met betrekking tot kanalen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.15. (geometrische begrenzing beperkingengebieden vaarwegen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.16. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk afmeren woonschip of ander drijvend werk)
Artikel 2.17. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterkeringen in beheer bij het Rijk)

§ 2.2.10. Noordzee

Artikel 2.18. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee)
Artikel 2.19. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden Noordzee zones tussen duinvoet en laagwaterlijn en buiten duinvoet en laagwaterlijn)
Artikel 2.20. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden installaties in de Noordzee)
Artikel 2.21. (aanwijzing en geometrische begrenzing gebied zeewaarts van de doorgaande NAP-min 20 meterdieptelijn)
Artikel 2.22. (aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten in de Noordzee)

Afdeling 2.3. Infrastructuur

§ 2.3.1. Aandachtsgebieden voor externe veiligheidsrisico’s

Artikel 2.23. (aanwijzing wegen, spoorwegen en binnenwateren met aandachtsgebieden basisnet)
Artikel 2.24. (aanwijzing brandvoorschriftengebieden basisnet)
Artikel 2.25
Artikel 2.26. (geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden en opslagplaatsen)
Artikel 2.27. (geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden)

§ 2.3.2. Autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen

Artikel 2.28. (aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden autowegen, autosnelwegen en hoofdspoorwegen)

§ 2.3.3. Rijkswegen

Artikel 2.29. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk)
Artikel 2.29a. (aanwijzing rijkswegen voor beheersing van geluid)

§ 2.3.4. Hoofdspoorwegen

Artikel 2.30. (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden hoofdspoorwegen)
Artikel 2.30a. (aanwijzing hoofdspoorwegen voor beheersing van geluid)

§ 2.3.5. Bijzondere spoorwegen

Artikel 2.30b. (aanwijzing en begrenzing beperkingengebieden bijzondere spoorwegen ≤ 30 km/u)
Artikel 2.30c. (aanwijzing en begrenzing beperkingengebieden bijzondere spoorwegen > 30 km/u)
Artikel 2.30d. (meten afstand beperkingengebied bijzondere spoorwegen)

§ 2.3.6. Communicatie-, navigatie- en radarapparatuur voor de burgerluchtvaart

Artikel 2.31. (geometrische begrenzing gebieden hoogtebeperkingen communicatie-, navigatie- en radarapparatuur voor de burgerluchtvaart)

§ 2.3.7. Buisleidingen van nationaal belang

Artikel 2.32. (aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang)

§ 2.3.8. Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Artikel 2.33. (geometrische begrenzing aanleggebieden Maasvlakte 2 en compensatie)
Artikel 2.34. (geometrische begrenzing natuur- en recreatiegebieden)

§ 2.3.9. [Vervallen]

Artikel 2.35

§ 2.3.10. Installaties voor elektriciteitsvoorziening

Artikel 2.36. (geometrische begrenzing locaties voor elektriciteitsvoorziening)

§ 2.3.11. Hyperscale datacentra

Artikel 2.36a. (geometrische begrenzing uitsluitingsgebied hyperscale datacentra)

Afdeling 2.4. Kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 2.37. (geometrische begrenzing uitgezonderde locaties niet in betekenende mate luchtkwaliteit)

Artikel 2.38. (aanwijzing agglomeraties richtlijn luchtkwaliteit en richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht)

Artikel 2.39. (aanwijzing zones richtlijn luchtkwaliteit en richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht)

Afdeling 2.5. Geluid

Artikel 2.40. (aanwijzing agglomeraties richtlijn omgevingslawaai)

Afdeling 2.6. Defensie

Artikel 2.41. (geometrische begrenzing militaire terreinen en gebieden met of bij militaire objecten)

Afdeling 2.7. Erfgoed

Artikel 2.42. (geometrische begrenzing werelderfgoed en erfgoed op de Voorlopige Lijst werelderfgoed)

Afdeling 2.8. Herkomstgebieden en toepassingsgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen

Artikel 2.43. (geometrische begrenzing herkomstgebieden en toepassingsgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen)

Afdeling 2.9. Natuur

Artikel 2.44. (aanwijzen locaties voor maatwerk herbeplanting)

Hoofdstuk 3. Beheer van de fysieke leefomgeving

Afdeling 3.1. Beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen

§ 3.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 3.1. (toepassingsbereik)
Artikel 3.2. (bepalen: waar het geluid wordt bepaald)
Artikel 3.3. (bepalen: geluid in geluidgevoelige ruimten)
Artikel 3.4. (bepalen: geluid op een geluidgevoelig gebouw)
Artikel 3.5. (bepalen: geluidaandachtsgebied)

§ 3.1.2. Geluid door gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen

Artikel 3.6. (toepassingsbereik)
Artikel 3.7. (berekenen: basisgeluidemissie)
Artikel 3.8. (bepalen: geluid door wegen en spoorwegen)
Artikel 3.9
Artikel 3.10. (bepalen: geluidaandachtsgebied)
Artikel 3.11. (bepalen: geluidbrongegevens gemeentewegen en waterschapswegen)
Artikel 3.12. (bepalen: geluidbrongegevens spoorwegen die niet bij omgevingsverordening zijn aangewezen)

§ 3.1.3. Geluid door rijkswegen, provinciale wegen, hoofdspoorwegen en lokale spoorwegen die bij omgevingsverordening zijn aangewezen

Artikel 3.13. (toepassingsbereik)
Artikel 3.14. (bepalen: geluid door wegen en spoorwegen)
Artikel 3.15. (bepalen: afbakening gebied waarbinnen geluidgevoelige gebouwen in aanmerking worden genomen)
Artikel 3.16
Artikel 3.17. (bepalen: geluidaandachtsgebied)
Artikel 3.18. (bepalen: geluidbrongegevens rijkswegen en provinciale wegen)
Artikel 3.19. (bepalen: geluidbrongegevens spoorwegen)

§ 3.1.4. Geluid door industrieterreinen

Artikel 3.20. (toepassingsbereik)
Artikel 3.21. (bepalen: geluid door industrieterreinen)
Artikel 3.22. (bepalen: geluidaandachtsgebied)
Artikel 3.23. (bepalen: geluidbrongegevens industrieterreinen)

§ 3.1.5. Gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid

Artikel 3.24. (toepassingsbereik)
Artikel 3.25. (berekenen: gecumuleerd geluid)
Artikel 3.26. (berekenen: gezamenlijk geluid)
Artikel 3.27. (berekenen: gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid)
Artikel 3.28. (bepalen: geluidbrongegevens windturbine bij gecumuleerd geluid en gezamenlijk geluid)

§ 3.1.6. Maatregelpunten en geluidbeperkende maatregelen

Artikel 3.29. (bepalen: maatregelpunten en geluidbeperkende maatregelen)

Afdeling 3.2. Faunabeheereenheid waarvan Minister voor Natuur en Stikstof bevoegd gezag is

Artikel 3.30. (faunabeheereenheid waarvoor Minister voor Natuur en Stikstof bevoegd gezag is)

Afdeling 3.3. Examens voor een jachtgeweeractiviteit, een valkeniersactiviteit en gebruik eendenkooien

§ 3.3.1. Inhoud examens voor een jachtgeweeractiviteit en een valkeniersactiviteit

Artikel 3.31. (eisen examen voor een jachtgeweeractiviteit)
Artikel 3.32. (eisen examen voor een valkeniersactiviteit)
Artikel 3.33. (eisen examen voor het gebruik van eendenkooien)

§ 3.3.2. Erkenning examens

Artikel 3.34. (erkenning examens)
Artikel 3.35. (aanwijzing gelijkwaardige examens)

Afdeling 3.4. Gelijke hoedanigheid en gelijkwaardige gebruiksmogelijkheden

Artikel 3.36. (toepassingsbereik)

Artikel 3.37. (gelijke hoedanigheid en gelijkwaardige gebruiksmogelijkheden)

Artikel 3.38. (bepalen gelijke hoedanigheid: tijdstip en begrenzing)

Artikel 3.39. (bepalen gelijke hoedanigheid: doorslaggevende kenmerken)

Artikel 3.40. (bepalen gelijke hoedanigheid: buiten beschouwing te laten kenmerken)

Artikel 3.41. (kenmerken gelijkwaardige gebruiksmogelijkheden)

Artikel 3.42. (klassenindeling bodemgeschiktheid per gebruiksmogelijkheid)

Afdeling 3.5. Certificering van werkzaamheden aan gasvebrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide

§ 3.5.1. Algemene bepalingen

Artikel 3.43. (toepassingsbereik)

§ 3.5.2. Certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide

Artikel 3.44. (aanwijzing certificatie-instellingen)
Artikel 3.45. (certificatieschema)
Artikel 3.46. (certificatieschema: uitvoeren werkzaamheden)
Artikel 3.47. (certificatieschema: vakbekwaamheid installateur)
Artikel 3.48. (aanwijzing certificatieschema’s)
Artikel 3.49. (verslaglegging)
Artikel 3.50. (register certificering gasverbrandingstoestellen)

Afdeling 3.6. Kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 3.51. (opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger)

Artikel 3.52. (administratieve organisatie kwaliteitsborger)

Artikel 3.53. (informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder)

Artikel 3.54. (formulier verklaring kwaliteitsborger)

Artikel 3.55. (verdeelsleutel en doorberekenen toezichtkosten)

Artikel 3.56. (gegevens en bescheiden aanvraag toelating instrument)

Hoofdstuk 4. Algemene regels over activiteiten geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving

Afdeling 4.1. Algemene bepalingen

Artikel 4.1. (bevoegd gezag)

Artikel 4.2. (normadressaat)

Artikel 4.3. (maatwerkvoorschriften of vergunningvoorschriften)

Afdeling 4.2. Dierenverblijven

Artikel 4.4. (toepassingsbereik)

Artikel 4.5. (beschrijving huisvestingssysteem en aanvullende techniek)

Artikel 4.6. (rekenregels emissie ammoniak)

Artikel 4.7. (rekenregels emissie fijnstof)

Artikel 4.8. (meetmethoden innovatieve dierenverblijven)

Artikel 4.9. (model registratie parameters)

Afdeling 4.3. Berekenen afstanden plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

Artikel 4.10. (toepassingsbereik)

Artikel 4.10a. (tijdelijke uitzondering windparken)

Artikel 4.11. (methode berekenen afstanden plaatsgebonden risico)

Artikel 4.12. (methode berekenen afstanden aandachtsgebieden)

Afdeling 4.3a. Tijdelijke regels windturbines

Artikel 4.12a. (toepassingsbereik)

Artikel 4.12b. (geluid: meet- en rekenbepalingen)

Artikel 4.12c. (registratie gegevens windturbines)

Artikel 4.12d. (overgangsrecht: cumulatie geluid)

Afdeling 4.3b. Geluid

Artikel 4.12e. (meet- en rekenregels geluid)

Afdeling 4.3c. Het op of in de bodem brengen van meststoffen of zuiveringsslib: aanwijzing gewassen

Artikel 4.12f. (toepassingsbereik)

Artikel 4.12g. (aanwijzing vroege teelten)

Artikel 4.12h. (aanwijzing rustgewassen)

Afdeling 4.4. Maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met betrekking tot milieubelastende activiteiten

Artikel 4.14. (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)

Artikel 4.14a. (rekenmethode maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)

Artikel 4.14aa. (gegevens en bescheiden onderzoek maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)

Afdeling 4.4a. Bepalen methode kosten en rendement vermijdings- en reductieprogramma Zeer Zorgwekkende Stoffen

Artikel 4.14b. (methode bepalen kosten en kosteneffectiviteit vermijdings- en reductieprogramma Zeer Zorgwekkende Stoffen)

Afdeling 4.4b. Openbaarmaking gegevens energie-efficiëntie datacentra

Artikel 4.14c. (openbaarmaking gegevens energie-efficiëntie datacentra)

Afdeling 4.5. Algemene regels die de natuur betreffen: Natura 2000-activiteiten

Artikel 4.15. (methode berekenen stikstofdepositie Natura 2000-activiteit)

Afdeling 4.6. Algemene regels die de natuur betreffen: regels over de uitoefening van de jacht

Artikel 4.16. (erkende organisaties: uitoefening jacht met toestemming jachthouder)

Artikel 4.17. (opening jacht)

Afdeling 4.7. Algemene regels die de natuur betreffen: flora- en fauna-activiteiten

§ 4.7.1. Flora- en fauna-activiteiten: aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn

Artikel 4.18. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn: bestrijding schadelijke vogels)
Artikel 4.19. (middelen en methoden die zijn toegestaan voor bestrijden soorten vogelrichtlijn)
Artikel 4.20. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn: commercieel bezit van bij bestrijding of populatiebeheer verkregen vogels)
Artikel 4.21. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn: commercieel en niet-commercieel bezit dode vogels uit het buitenland)
Artikel 4.22. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn: vervoeren zieke of gewonde vogels)
Artikel 4.23. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten vogelrichtlijn: prepareren)

§ 4.7.2. Flora- en fauna-activiteiten: aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn

Artikel 4.24. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn: bezit van bij bestrijding of populatiebeheer verkregen dieren)
Artikel 4.25. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn: bezit dode dieren en planten uit het buitenland)
Artikel 4.26. (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten habitatrichtlijn: vervoeren zieke of gewonde dieren)

§ 4.7.3. Flora- en fauna-activiteiten: aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten

Artikel 4.27. (aanwijzing vergunningvrije gevallen andere soorten: bestrijding schadelijke dieren)
Artikel 4.27a. (voorwaarden voor uitzondering op het handelsverbod invasieve exoten, niet behorende tot invasieve uitheemse soorten aangewezen op grond van invasieve-exoten-basisverordening)
Artikel 4.28. (middelen en methodes die zijn toegestaan voor bestrijden andere soorten)
Artikel 4.29. (aanwijzing vergunningvrije gevallen: vervoer zieke dieren)
Artikel 4.30. (aanwijzing vergunningvrije gevallen en vrijstelling: uitzetten van dieren of eieren van dieren)
Artikel 4.31. (vergunningvrije gevallen bestendig beheer, onderhoud en gebruik en ter uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting waarvoor Minister voor Natuur en Stikstof bevoegd gezag is)

Afdeling 4.8. Algemene regels die de natuur betreffen: overig

§ 4.8.1. Administratie en merktekens beschermde diersoorten

Artikel 4.32. (administratieve verplichtingen voor fokken van dieren, kweken van planten en sommige cites-soorten)
Artikel 4.33. (pootringen gefokte vogels)
Artikel 4.34. (aangewezen organisaties en verplichtingen administratie pootringen gefokte vogels)
Artikel 4.35. (aanvraag en afgifte pootringen gefokte vogels)

§ 4.8.2. Cites en invasieve exoten

Artikel 4.36. (fytosanitair certificaat)
Artikel 4.37. (aangewezen soorten voor uitzondering op het verbod te handelen in strijd met invasieve-exoten-basisverordening)

§ 4.8.3. Aanwijzing douanekantoren

Artikel 4.38. (aanwijzing douanekantoren)

Hoofdstuk 5. Algemene regels over activiteiten en bouwwerken geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving

Afdeling 5.1. Duurzaamheid

§ 5.1.1. Technische bouwsystemen

Artikel 5.1. (toepassingsbereik)
Artikel 5.2. (energieprestatie technisch bouwsysteem)
Artikel 5.3. (verslaglegging energieprestatie)
Artikel 5.4. (ruimteverwarmingssysteem)
Artikel 5.5. (ruimtekoelingssysteem)
Artikel 5.6. (ventilatiesysteem)
Artikel 5.7. (warm tapwatersysteem)
Artikel 5.8. (ingebouwde verlichting)
Artikel 5.9. (gebouwautomatiserings- en controlesysteem)

§ 5.1.2. Energielabels

Artikel 5.10. (toepassingsbereik)
Artikel 5.11. (vaststellen energielabel voor woningen en woongebouwen)
Artikel 5.12. (vaststellen energielabel voor utiliteitsgebouwen)
Artikel 5.13. (gegevens energielabel)
Artikel 5.14. (registratie energielabel)
Artikel 5.15. (zichtbaar ophangen energielabel)
Artikel 5.16. (document voor vergunningaanvraag)

§ 5.1.3. Airconditioningsystemen en verwarmingssystemen

§ 5.1.3.1. Algemene bepalingen
Artikel 5.17. (toepassingsbereik)
§ 5.1.3.2. Keuring van airconditioningsystemen
Artikel 5.18. (keuring airconditioningsystemen)
Artikel 5.18a. (keuring gecombineerde verwarmings- en airconditioningsystemen)
§ 5.1.3.3. Eisen vakbekwaamheid keuring airconditioningsystemen
Artikel 5.19. (exameninstelling airconditioningsysteemdeskundige)
Artikel 5.20. (examenreglement airconditioningsysteemdeskundige)
Artikel 5.21. (examen airconditioningsysteemdeskundige)
Artikel 5.22. (herexamen airconditioningsysteemdeskundige)
Artikel 5.23. (diploma airconditioningsysteemdeskundige)
Artikel 5.24. (registratie diploma airconditioningsysteemdeskundige)
Artikel 5.25. (bijscholingsexamen airconditioningsystemen)
§ 5.1.3.4. Keuring verwarmingssysteem
Artikel 5.27. (keuringsverslag en afmelding)

§ 5.1.4. Maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met betrekking tot gebouwen

Artikel 5.28. (toepassingsbereik)
Artikel 5.29. (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)
Artikel 5.30. (rekenmethodiek terugverdientijd maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)

§ 5.1.5. Bijna energieneutrale nieuwbouw

Artikel 5.31. (toepassingsbereik)
Artikel 5.31a. (certificering opname energieprestatie nieuwbouw)
Artikel 5.31b. (rekenprogramma opname energieprestatie nieuwbouw)
Artikel 5.31c. oververhitting
Artikel 5.32

Afdeling 5.2. Nadere regels over de toepassing van normen

§ 5.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.33. (toepassingsbereik)

§ 5.2.2. Bestaande bouw

Artikel 5.34. (NEN 2057)
Artikel 5.35. (NEN 2535)
Artikel 5.36. (NEN 2575)
Artikel 5.37. (NEN 8062)
Artikel 5.38

§ 5.2.3. Nieuwbouw

Artikel 5.39. (NEN 1006)
Artikel 5.40. (NEN 1010)
Artikel 5.41. (NEN 1087)
Artikel 5.42. (NEN 2057)
Artikel 5.43. (NEN 2535 en NEN 2575)
Artikel 5.44. (NEN 2757)
Artikel 5.45. (NEN 5077)
Artikel 5.46. (NEN 7120)
Artikel 5.47. (NEN-EN 1838)
Artikel 5.48. (NEN-EN 1990)
Artikel 5.49
Artikel 5.50. (NTA 8800)

Afdeling 5.3. Veiligheid

§ 5.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.51. (toepassingsbereik)

§ 5.3.2. Certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide

Artikel 5.52. (concentratie (bijna-)ongevallen)
Artikel 5.53. (beeldmerk)

§ 5.3.3. Veiligheid directe omgeving bouw- en sloopwerkzaamheden

Artikel 5.54. (risicomatrix)
Artikel 5.55. (veiligheidscoördinator directe omgeving en bouw- en sloopveiligheidsplan)

Afdeling 5.4. Geluid en gezondheid

§ 5.4.1. Algemene bepalingen

Artikel 5.56. (toepassingsbereik)

§ 5.4.2. Bescherming tegen geluid van buiten

Artikel 5.57. (bepalen: gezamenlijk geluid bij afwijkende spectra)
Artikel 5.58. (berekenen: overgangsrecht gezamenlijk geluid)

§ 5.4.3. Bescherming tegen geluid van installaties

Artikel 5.59. (berekenen: geluidsniveau installatie voor warmte- of koudeopwekking)

§ 5.4.4. Geluidhinder bouw- en sloopwerkzaamheden

Artikel 5.60. (bepalen: dagwaarden geluid bouw- en sloopwerkzaamheden)

Afdeling 5.5. Onderzoek naar de staat van een bouwwerk

Artikel 5.61. (breedplaatvloeren)

Afdeling 5.6. Periodieke beoordeling van de constructieve veiligheid van een bouwwerk

Artikel 5.62. (bouwwerken)

Artikel 5.63. (initiële beoordeling)

Artikel 5.64. (periodieke beoordeling)

Artikel 5.65. (beoordelend bedrijf)

Artikel 5.66. (overgangsrecht initiële beoordeling)

Hoofdstuk 6. Meet- en rekenregels decentraal gereguleerde activiteiten

Afdeling 6.1. Algemeen

Artikel 6.1. (toepassingsbereik)

Artikel 6.2. (normadressaat)

Artikel 6.3. (maatwerk- of vergunningvoorschriften)

Afdeling 6.2. Meet- en rekenregels activiteiten waarover in omgevingsplannen regels zijn gesteld

§ 6.2.1. Geluid

Artikel 6.4. (toepassingsbereik)
Artikel 6.5. (bepalen: waar het geluid wordt bepaald)
Artikel 6.6. (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan specifieke activiteiten, op een geluidgevoelig gebouw of op een andere locatie)
Artikel 6.7. (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan specifieke activiteiten, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)
Artikel 6.8. (berekenen: geluid door een windturbine of windpark)
Artikel 6.8a. (tijdelijke regeling berekenen: geluid door een windturbine of windpark)
Artikel 6.9. (berekenen: geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)

§ 6.2.2. Trillingen

Artikel 6.10. (toepassingsbereik)
Artikel 6.11. (bepalen: trillingen door activiteiten)

§ 6.2.3. Geur

Artikel 6.12. (toepassingsbereik)
Artikel 6.13. (berekenen: geur door het exploiteren van een zuiveringtechnisch werk)
Artikel 6.14. (berekenen: geur door het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf)

Afdeling 6.3. Meet- en rekenregels activiteiten waarover in omgevingsverordeningen regels zijn gesteld

Artikel 6.15. (methode berekenen stikstofdepositie Natura 2000-activiteit)

Hoofdstuk 7. Gegevens en bescheiden

Afdeling 7.1. Algemeen

Artikel 7.1. (toepassingsbereik)

Artikel 7.1a. (verstrekken van gegevens en bescheiden via de landelijke voorziening)

Artikel 7.1b. (verstrekken van coördinaten)

Afdeling 7.2. Aanvraag omgevingsvergunningen

§ 7.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 7.2. (toepassingsbereik)
Artikel 7.3. (algemene aanvraagvereisten)
Artikel 7.4. (participatie)

§ 7.2.2. Bouwactiviteiten

§ 7.2.2.1. Algemeen
Artikel 7.5. (bouwactiviteit: toepassingsbereik)
Artikel 7.6. (bouwactiviteit: algemene aanvraagvereisten)
Artikel 7.7. (bouwactiviteit: veiligheid)
Artikel 7.8. (bouwactiviteit: gezondheid)
Artikel 7.9. (bouwactiviteit: duurzaamheid)
Artikel 7.10. (bouwactiviteit: bruikbaarheid en toegankelijkheid)
Artikel 7.11. (bouwactiviteit: bouwwerkinstallaties)
Artikel 7.12
Artikel 7.12a
Artikel 7.13. (bouwactiviteit: overige aanvraagvereisten)
Artikel 7.14. (bouwactiviteit: aanvullende aanvraagvereisten woonwagens)
Artikel 7.15. (bouwactiviteit: aanvullende aanvraagvereisten wegtunnels)
§ 7.2.2.2. Op een later tijdstip te verstrekken gegevens en bescheiden
Artikel 7.16. (bouwactiviteit: uitgestelde aanvraagvereisten)
§ 7.2.2.3. Tekeningen en berekeningen
Artikel 7.17. (bouwactiviteit: tekening)
Artikel 7.18. (bouwactiviteit: plattegrond, doorsnede en aanzicht)
Artikel 7.19. (bouwactiviteit: berekening)
Artikel 7.20. (bouwactiviteit: constructieve berekening)
Artikel 7.21. (bouwactiviteit: overige berekeningen)

§ 7.2.3. Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten

§ 7.2.3.1. Algemeen: modules
Artikel 7.22. (toepassingsbereik)
Artikel 7.22a. (module: milieubelastende activiteiten met externe veiligheidsrisico’s)
Artikel 7.23. (module: lozen van afvalwater)
Artikel 7.24. (module: lozen van koelwater)
Artikel 7.25. (module: lozen van afvalwater afkomstig van een ippc-installatie, andere milieubelastende installatie, Seveso-inrichting en verbranden van afvalstoffen)
Artikel 7.26. (module: milieubelastende activiteiten met bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en behandelen en zuiveren van afvalwater)
Artikel 7.27. (module: exploiteren van een ippc-installatie, andere milieubelastende installatie, Seveso-inrichting, mijnbouwwerk, militaire zeehaven of luchthaven, milieubelastende activiteiten in de minerale producten industrie en voedingsmiddelenindustrie en verbranden of verwerken van afvalstoffen)
Artikel 7.27a. (module: emissies in de lucht of het water)
Artikel 7.27b. (module: doelmatig gebruik van energie)
§ 7.2.3.2. Lozen op een zuiveringtechnisch werk
Artikel 7.28. (lozingsactiviteit: lozen op een zuiveringtechnisch werk)
§ 7.2.3.3. Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen
Artikel 7.29. (milieubelastende activiteit: stookinstallatie)
Artikel 7.29a. (lozingsactiviteit: stookinstallatie)
Artikel 7.30. (milieubelastende activiteit: zendmasten)
Artikel 7.31. (milieubelastende activiteit: windpark met 3 of meer windturbines)
Artikel 7.32
Artikel 7.33. (milieubelastende activiteit: koelinstallatie)
Artikel 7.34. (lozingsactiviteit: koelinstallatie)
Artikel 7.35. (milieubelastende activiteit: open bodemenergiesysteem)
Artikel 7.36. (lozingsactiviteit: open bodemenergiesysteem)
Artikel 7.37. (milieubelastende activiteit: opslagtank voor gassen)
Artikel 7.38. (milieubelastende activiteit: opslagtank of tankcontainer of verpakking voor vloeistoffen)
Artikel 7.39. (lozingsactiviteit: opslagtank of tankcontainer of verpakking voor vloeistoffen)
Artikel 7.40. (milieubelastende activiteit: gevaarlijke stoffen in verpakking)
Artikel 7.41. (milieubelastende activiteit: vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik)
Artikel 7.42. (milieubelastende activiteit: ontplofbare stoffen voor civiel gebruik)
Artikel 7.43. (milieubelastende activiteit: vaste minerale anorganische meststoffen)
Artikel 7.44. (milieubelastende activiteit: bedrijfsafval of gevaarlijk afval)
Artikel 7.45. (milieubelastende activiteit: op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen)
Artikel 7.46. (lozingsactiviteit: op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen)
Artikel 7.47. (milieubelastende activiteit: verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie)
Artikel 7.48. (lozingsactiviteit: verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie)
Artikel 7.49. (milieubelastende activiteit: zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater)
Artikel 7.50. (lozingsactiviteit: zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater)
Artikel 7.51. (milieubelastende activiteit: oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen)
Artikel 7.52. (lozingsactiviteit: oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen)
Artikel 7.53. (milieubelastende activiteit: afvangen kooldioxide voor ondergrondse opslag)
Artikel 7.53a. (milieubelastende activiteit: op of in de bodem brengen van zuiveringsslib)
Artikel 7.53b. (milieubelastende activiteit: opslaan, zeven, mechanisch ontwateren of samenvoegen van grond of baggerspecie)
Artikel 7.53c. (lozingsactiviteit: opslaan, zeven, mechanisch ontwateren of samenvoegen van grond of baggerspecie)
Artikel 7.53d. (lozingsactiviteit: opvullen diepe plas)
§ 7.2.3.4. Complexe bedrijven
Artikel 7.54. (milieubelastende activiteit: exploiteren van een Seveso-inrichting)
Artikel 7.55. (lozingsactiviteit: exploiteren van een Seveso-inrichting)
Artikel 7.56. (milieubelastende activiteit: grootschalige energieopwekking)
Artikel 7.57. (lozingsactiviteit: grootschalige energieopwekking)
Artikel 7.58. (milieubelastende activiteit: raffinaderij)
Artikel 7.59. (lozingsactiviteit: raffinaderij)
Artikel 7.60. (milieubelastende activiteit: maken van cokes)
Artikel 7.61. (lozingsactiviteit: maken van cokes)
Artikel 7.62. (milieubelastende activiteit: vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen)
Artikel 7.63. (lozingsactiviteit: vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen)
Artikel 7.64. (milieubelastende activiteit: basismetaal)
Artikel 7.65. (lozingsactiviteit: basismetaal)
Artikel 7.66. (milieubelastende activiteit: complexe minerale industrie)
Artikel 7.67. (lozingsactiviteit: complexe minerale industrie)
Artikel 7.68. (milieubelastende activiteit: basischemie)
Artikel 7.69. (lozingsactiviteit: basischemie)
Artikel 7.70. (milieubelastende activiteit: complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie)
Artikel 7.71. (lozingsactiviteit: complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie)
Artikel 7.72. (milieubelastende activiteit: afvalbeheer)
Artikel 7.73. (lozingsactiviteit: afvalbeheer)
Artikel 7.74. (milieubelastende activiteit: kadavers en dierlijk afval)
Artikel 7.75. (lozingsactiviteit: kadavers en dierlijk afval)
Artikel 7.76. (milieubelastende activiteit: stortplaats algemeen)
Artikel 7.77. (milieubelastende activiteit: stortplaats baggerspecie)
Artikel 7.78. (lozingsactiviteit: stortplaats)
Artikel 7.79. (milieubelastende activiteit: winningsafvalvoorziening)
Artikel 7.80. (lozingsactiviteit: winningsafvalvoorziening)
Artikel 7.81. (milieubelastende activiteit: verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie)
Artikel 7.82. (lozingsactiviteit: verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie)
Artikel 7.83. (milieubelastende activiteit: grootschalige mestverwerking)
Artikel 7.84. (lozingsactiviteit: grootschalige mestverwerking)
§ 7.2.3.5. Nutssector en industrie
Artikel 7.85. (lozingsactiviteit: drinkwaterbedrijf)
Artikel 7.86. (milieubelastende activiteit: behandelen, regelen en meten van aardgas)
Artikel 7.87. (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.88. (lozingsactiviteit: metaalproductenindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.89. (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie, overige activiteiten)
Artikel 7.90. (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie, andere milieubelastende installatie)
Artikel 7.91. (milieubelastende activiteit: metaalproductenindustrie, andere milieubelastende installatie en productieoppervlakte ten minste 2.000 m 2 )
Artikel 7.92. (lozingsactiviteit: metaalproductenindustrie, lozen van koelwater)
Artikel 7.93. (milieubelastende activiteit: minerale productenindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.94. (lozingsactiviteit: minerale productenindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.95. (milieubelastende activiteit: minerale productenindustrie, asfalt, asfaltproducten, kalkzandsteen en cellenbeton)
Artikel 7.96. (milieubelastende activiteit: minerale producten industrie, andere milieubelastende installatie voor keramische producten)
Artikel 7.97. (milieubelastende activiteit: minerale productenindustrie, andere milieubelastende installatie overig)
Artikel 7.98. (milieubelastende activiteit: chemische productenindustrie)
Artikel 7.99. (lozingsactiviteit: chemische productenindustrie)
Artikel 7.100. (milieubelastende activiteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.101. (lozingsactiviteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.102. (milieubelastende activiteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie, conserveren hout)
Artikel 7.103. (lozingsactiviteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie, conserveren hout)
Artikel 7.104. (milieubelastende activiteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie, andere milieubelastende installatie)
Artikel 7.105. (lozingsactiviteit: papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie, andere milieubelastende installatie)
Artikel 7.106. (milieubelastende activiteit: voedingsmiddelenindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.107. (lozingsactiviteit: voedingsmiddelenindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.108. (milieubelastende activiteit: voedingsmiddelenindustrie, andere milieubelastende installatie)
Artikel 7.109. (milieubelastende activiteit: voedingsmiddelenindustrie, voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren)
Artikel 7.110. (milieubelastende activiteit: rubberindustrie en kunststofindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.111. (lozingsactiviteit: rubberindustrie en kunststofindustrie, ippc-installatie)
Artikel 7.112. (milieubelastende activiteit: rubberindustrie en kunststofindustrie, blazen, expanderen of schuimen van kunststof)
Artikel 7.113. (milieubelastende activiteit: rubberindustrie en kunststofindustrie, andere milieubelastende installatie)
Artikel 7.114. (lozingsactiviteit: grafische industrie)
Artikel 7.115. (milieubelastende activiteit: scheepswerven)
Artikel 7.116. (lozingsactiviteit: scheepswerven)
Artikel 7.117. (lozingsactiviteit: andere industrie)
§ 7.2.3.6. Afvalbeheer
Artikel 7.118. (milieubelastende activiteit: autodemontage en tweewielerdemontagebedrijf)
Artikel 7.119. (lozingsactiviteit: rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf)
Artikel 7.120. (milieubelastende activiteit: metaalrecyclingbedrijf)
Artikel 7.121. (milieubelastende activiteit: zuiveringtechnisch werk)
Artikel 7.121a. (milieubelastende activiteit: grondbank of grondreinigingsbedrijf)
Artikel 7.121b. (lozingsactiviteit: grondbank of grondreinigingsbedrijf)
Artikel 7.122. (milieubelastende activiteit: verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 7.123. (lozingsactiviteit: verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen)
§ 7.2.3.7. Agrarische sector
Artikel 7.124. (milieubelastende activiteit: veehouderij, ippc-installatie)
Artikel 7.125. (milieubelastende activiteit: veehouderij, andere milieubelastende installatie)
Artikel 7.126. (milieubelastende activiteit: bedrijf voor teelt en kweek van waterplanten en waterdieren)
Artikel 7.127. (lozingsactiviteit: bedrijf voor teelt en kweek van waterplanten en waterdieren)
Artikel 7.128. (milieubelastende activiteit: bedrijf voor mestbehandeling)
Artikel 7.129. (lozingsactiviteit: bedrijf voor mestbehandeling)
§ 7.2.3.8. Dienstverlening, onderwijs en zorg
Artikel 7.130. (lozingsactiviteit: datacentrum)
Artikel 7.131. (milieubelastende activiteit: ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen)
Artikel 7.132. (milieubelastende activiteit: voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken)
Artikel 7.133. (lozingsactiviteit: voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken)
§ 7.2.3.9. Transport, logistiek en ondersteuning daarvan
Artikel 7.134. (milieubelastende activiteit: brandstoffenhandel en tankopslagbedrijven)
Artikel 7.135. (milieubelastende activiteit: bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen)
Artikel 7.136
Artikel 7.137. (milieubelastende activiteit: motorrevisiebedrijf)
Artikel 7.138
Artikel 7.139. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – opslag steenkool en ertsen)
Artikel 7.140. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – opstellen en andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen)
Artikel 7.141. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – begassen of ontgassen van containers)
Artikel 7.142. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – tanken van voertuigen met LNG of waterstof)
Artikel 7.143. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – onverpakt in bulk en in container opslaan van gevaarlijke stoffen)
Artikel 7.144. (milieubelastende activiteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal – tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen voor vervoer)
Artikel 7.145. (lozingsactiviteit: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag)
Artikel 7.146. (milieubelastende activiteit: onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen)
Artikel 7.147. (milieubelastende activiteit: spoorwegemplacementen)
Artikel 7.148. (milieubelastende activiteit: tankstation)
Artikel 7.149. (milieubelastende activiteit: tankautoreiniging en reiniging van drukhouders en vaten)
Artikel 7.150. (lozingsactiviteit: tankautoreiniging en reiniging van drukhouders en vaten)
§ 7.2.3.10. Sport en recreatie
Artikel 7.151. (milieubelastende activiteit: autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan)
§ 7.2.3.11. Mijnbouw
Artikel 7.152. (milieubelastende activiteit: mijnbouw)
§ 7.2.3.12. Defensie
Artikel 7.153. (milieubelastende activiteit: militaire zeehaven)
Artikel 7.154. (lozingsactiviteit: militaire zeehaven)
Artikel 7.155. (milieubelastende activiteit: militaire luchthaven)
Artikel 7.156. (milieubelastende activiteit: opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten)
Artikel 7.157. (milieubelastende activiteit: het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten)
Artikel 7.157a. (lozingsactiviteit: het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten)

§ 7.2.4. Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

§ 7.2.4.1. Algemeen: modules
Artikel 7.158. (toepassingsbereik)
Artikel 7.159. (module: waterstaatswerk in beheer bij het Rijk)
§ 7.2.4.2. Bouwwerken, werken en objecten
Artikel 7.160. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerken, werken en objecten in een oppervlaktewaterlichaam)
Artikel 7.161. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerken, werken en objecten in een waterkering)
§ 7.2.4.3. Grondverzet
Artikel 7.162. (ontgrondingsactiviteit: oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk)
Artikel 7.163. (beperkingengebiedactiviteit: terreinophoging in een oppervlaktewaterlichaam)
Artikel 7.164. (beperkingengebiedactiviteit: ontgraven, verplaatsen of toepassen van grond of baggerspecie in een waterkering)
§ 7.2.4.4. Onttrekken van water
Artikel 7.165. (beperkingengebiedactiviteit: instroomvoorziening voor onttrekken water)
Artikel 7.166. (wateronttrekkingsactiviteit: onttrekken oppervlaktewater)
Artikel 7.167. (wateronttrekkingsactiviteit: onttrekken grondwater)
§ 7.2.4.5. Lozen van huishoudelijk afvalwater
Artikel 7.168. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor lozen huishoudelijk afvalwater)
§ 7.2.4.5a. Mijnbouwlocatieactiviteiten
Artikel 7.168a. (mijnbouwlocatieactiviteit: gebruik van een locatie voor een mijnbouwinstallatie en verkenningsonderzoek)
§ 7.2.4.6. Telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
Artikel 7.169. (beperkingengebiedactiviteit: telen en kweken)
§ 7.2.4.7. Andere lozingen
Artikel 7.170. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor brengen van stoffen, water of warmte op oppervlaktewaterlichaam)
Artikel 7.171. (lozingsactiviteit: onderhouden, repareren, schoonmaken of behandelen van de scheepshuid van schepen)
Artikel 7.172. (lozingsactiviteit: lozen van meer dan 5.000 m 3 water per uur)
Artikel 7.173. (lozingsactiviteit: lozen van water door een uitstroomvoorziening)
Artikel 7.173a. (beperkingengebiedactiviteit: mijnbouwinstallatie waterstaatswerk)
§ 7.2.4.8. Andere beperkingengebiedactiviteiten in of bij rijkswateren
Artikel 7.174. (beperkingengebiedactiviteit: werkzaamheden, materiaal of vaste substanties in oppervlaktewaterlichaam)
Artikel 7.175. (beperkingengebiedactiviteit: werkzaamheden, materiaal of vaste substanties in waterkering)

§ 7.2.5. Activiteiten in de Noordzee

§ 7.2.5.1. Algemeen: modules
Artikel 7.176. (toepassingsbereik)
§ 7.2.5.2. Bouwwerken, werken en objecten
Artikel 7.177. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerken, werken en objecten in de Noordzee)
§ 7.2.5.3. Grondverzet
Artikel 7.178. (ontgrondingsactiviteit: Noordzee)
Artikel 7.179. (beperkingengebiedactiviteit: ontgraven, verplaatsen of toepassen van grond of baggerspecie in de Noordzee)
§ 7.2.5.4. Beperkingengebiedactiviteiten bij installaties in zee
Artikel 7.180. (beperkingengebiedactiviteit: mijnbouwinstallatie en andere installatie)
§ 7.2.5.5. Lozen van huishoudelijk afvalwater
Artikel 7.181. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor lozen huishoudelijk afvalwater)
§ 7.2.5.6. Telen en kweken in een oppervlaktewaterlichaam
Artikel 7.182. (beperkingengebiedactiviteit: telen en kweken)
§ 7.2.5.7. Andere lozingen
Artikel 7.183. (beperkingengebiedactiviteit: uitstroomvoorziening voor brengen van stoffen, water of warmte in de Noordzee)
Artikel 7.184. (lozingsactiviteit: onderhouden, repareren, schoonmaken of behandelen van de scheepshuid van schepen)
Artikel 7.185. (lozingsactiviteit: lozen van meer dan 5.000 m 3 water per uur)
Artikel 7.186. (lozingsactiviteit: lozen van water door een uitstroomvoorziening)
§ 7.2.5.8. Stortingsactiviteiten op zee
Artikel 7.187. (stortingsactiviteit: Noordzee)
§ 7.2.5.9. Mijnbouwlocatieactiviteiten
Artikel 7.188. (mijnbouwlocatieactiviteit: gebruik van een locatie voor een mijnbouwinstallatie en verkenningsonderzoek)

§ 7.2.6. Activiteiten rond rijkswegen

§ 7.2.6.1. Algemeen
Artikel 7.189. (beperkingengebiedactiviteit: weg in beheer bij het Rijk)
§ 7.2.6.2. Te verstrekken gegevens en bescheiden voor specifieke beperkingengebiedactiviteiten
Artikel 7.190. (beperkingengebiedactiviteit: overige werkzaamheden)
Artikel 7.191. (beperkingengebiedactiviteit: weginfrastructuur)
Artikel 7.192. (beperkingengebiedactiviteit: informatieborden)
Artikel 7.193. (beperkingengebiedactiviteit: technische installatie)
Artikel 7.194. (beperkingengebiedactiviteit: overige bouwwerken, werken, en objecten)
Artikel 7.195. (beperkingengebiedactiviteit: gebouw op een verzorgingsplaats)
Artikel 7.196. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerk voor leveren van energie aan voertuigen)
Artikel 7.197. (beperkingengebiedactiviteit: herinrichten van verzorgingsplaats)

§ 7.2.7. Activiteiten rond spoorwegen

§ 7.2.7.1. Algemeen
Artikel 7.197a. (beperkingengebiedactiviteit: spoorwegen)
§ 7.2.7.2. Activiteiten rond hoofdspoorwegen en bijzondere spoorwegen
Artikel 7.197b. (beperkingengebiedactiviteit: kabels en leidingen bij een hoofdspoorweg of een bijzondere spoorweg)
Artikel 7.197c. (beperkingengebiedactiviteit: bouwwerken, werken en objecten bij een hoofdspoorweg of een bijzondere spoorweg)
Artikel 7.197d. (beperkingengebiedactiviteit: activiteiten op perrons en stations bij een hoofdspoorweg of een bijzondere spoorweg)
Artikel 7.197e. (beperkingengebiedactiviteit: andere activiteiten bij hoofdspoorwegen of een bijzondere spoorweg)
§ 7.2.7.3. Activiteiten rond lokale spoorwegen
Artikel 7.197f. (beperkingengebiedactiviteit: lokale spoorwegen)

§ 7.2.8. Activiteiten rond luchthavens

Artikel 7.197g. (beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een luchthaven)

§ 7.2.8a. Activiteiten die de natuur betreffen

§ 7.2.8a.1. Natura 2000-activiteit
Artikel 7.197h. (Natura 2000-activiteit)
§ 7.2.8a.2. Algemeen flora- en fauna-activiteiten: modules
Artikel 7.197i. (toepassingsbereik)
Artikel 7.197j. (module: flora- en fauna-activiteit)
§ 7.2.8a.3. Flora- en fauna-activiteit: vogelrichtlijnsoorten
Artikel 7.197k. (flora- en fauna-activiteit: schadelijke handelingen vogelrichtlijnsoorten)
Artikel 7.197l. (flora- en fauna-activiteit: commercieel bezit vogelrichtlijnsoorten)
Artikel 7.197m. (flora- en fauna-activiteit: niet-commercieel bezit vogelrichtlijnsoorten)
Artikel 7.197n. (flora- en fauna-activiteit: wijze vangen of doden vogelrichtlijnsoorten)
§ 7.2.8a.4. Flora- en fauna-activiteit: habitatrichtlijnsoorten
Artikel 7.197o. (flora- en fauna-activiteit: schadelijke handelingen habitatrichtlijnsoorten)
Artikel 7.197p. (flora- en fauna-activiteit: bezit habitatrichtlijnsoorten)
Artikel 7.197q. (flora- en fauna-activiteit: wijze van vangen of doden habitatrichtlijnsoorten)
§ 7.2.8a.5. Flora- en fauna-activiteit: andere soorten
Artikel 7.197r. (flora- en fauna-activiteit: schadelijke handelingen andere soorten)
§ 7.2.8a.6. Flora- en fauna-activiteit: overig
Artikel 7.197s. (flora- en fauna-activiteit: bijvoeren)
§ 7.2.8a.7. Jachtgeweeractiviteit
Artikel 7.197t. (jachtgeweeractiviteit)
§ 7.2.8a.8. Valkeniersactiviteit
Artikel 7.197u. (valkeniersactiviteit)

§ 7.2.9. Rijksmonumentenactiviteit

§ 7.2.9.1. Algemeen
Artikel 7.198. (rijksmonumentenactiviteit: algemeen)
§ 7.2.9.2. Archeologische monumenten
Artikel 7.199. (rijksmonumentenactiviteit: archeologische monumenten)
Artikel 7.200. (rijksmonumentenactiviteit: eisen aan tekeningen archeologisch monument)
§ 7.2.9.3. Monumenten
Artikel 7.201. (rijksmonumentenactiviteit: slopen van een monument)
Artikel 7.202. (rijksmonumentenactiviteit: verplaatsen van een monument)
Artikel 7.203. (rijksmonumentenactiviteit: wijzigen van een monument of monument door herstel ontsieren of in gevaar brengen)
Artikel 7.204. (rijksmonumentenactiviteit: monument door gebruik ontsieren of in gevaar brengen)
Artikel 7.205. (rijksmonumentenactiviteit: eisen aan tekeningen monument)

§ 7.2.10. Grondwateronttrekkingen en ontgrondingen op land en in regionale wateren

§ 7.2.10.1. Wateronttrekkingsactiviteiten
Artikel 7.206. (wateronttrekkingsactiviteit: onttrekken grondwater)
§ 7.2.10.2. Ontgrondingsactiviteiten
Artikel 7.207. (ontgrondingsactiviteit: land, regionaal water en winterbed)

§ 7.2.11. Lozen van stoffen of afvalwater afkomstig van een vaartuig

Artikel 7.207a. (lozingsactiviteit: lozen van stoffen of afvalwater afkomstig van een vaartuig)

§ 7.2.12. Omgevingsplanactiviteiten

Artikel 7.207b. (omgevingsplanactiviteit)

Afdeling 7.3. Aanvraag gedoogplichtbeschikking

§ 7.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 7.208. (toepassingsbereik)
Artikel 7.209. (algemene aanvraagvereisten)
Artikel 7.210

§ 7.3.2. Gedoogplicht werken van algemeen belang

Artikel 7.211. (gedoogplicht werken van algemeen belang: algemene situatie)
Artikel 7.212. (gedoogplicht werken van algemeen belang: perceel gebonden situatie)

§ 7.3.3. Gedoogplicht archeologisch onderzoek

Artikel 7.213. (gedoogplicht archeologisch onderzoek)

§ 7.3.4. Gedoogplicht vanwege maken ontwerp

Artikel 7.214. (gedoogplicht maken ontwerp)

§ 7.3.5. Gedoogplicht andere werken van algemeen belang

Artikel 7.215. (gedoogplicht andere werken van algemeen belang)

§ 7.3.6. Gedoogplicht verontreiniging van de bodem zorgplicht of ongewoon voorval

Artikel 7.215a. (gedoogplicht verontreiniging van de bodem zorgplicht of ongewoon voorval)

Afdeling 7.4. Aanvraag onteigeningsbeschikking

§ 7.4.1. Algemene bepalingen

Artikel 7.215b. (toepassingsbereik)

§ 7.4.2. Onteigeningsbeschikking

Artikel 7.215c. (onteigeningsbeschikking)

Afdeling 7.5. Andere gegevensverstrekkingen

§ 7.5.1. Wijziging normadressaat

Artikel 7.216. (gegevens bij wijziging normadressaat)

§ 7.5.2. Maatwerkvoorschrift en gelijkwaardige maatregel

Artikel 7.217. (aanvraagvereisten maatwerkvoorschrift)
Artikel 7.218. (aanvraagvereisten gelijkwaardige maatregel)

§ 7.5.3. Administratie en merktekens beschermde diersoorten

Artikel 7.219. (gegevens en merktekens voor prepareren wilde vogels)
Artikel 7.220. (aanvraag pootringen gefokte vogels)

§ 7.5.4. Etiketten cites-uitvoeringsverordening

Artikel 7.221. (etiketten cites-uitvoeringsverordening)

§ 7.5.5. Indieningsmoment flegt-vergunningen

Artikel 7.222. (indieningsmoment flegt-vergunning)

Hoofdstuk 8. Instructieregels over programma’s, omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen

Afdeling 8.1. Programma’s

Artikel 8.1. (toepassingsbereik)

Artikel 8.2. (bepalen aantal gehinderde bewoners actieplannen geluid)

Afdeling 8.2. Omgevingsplannen

§ 8.2.1. Algemene bepalingen

Artikel 8.3. (toepassingsbereik)

§ 8.2.2. Waarborgen van de veiligheid

Artikel 8.4. (toepassingsbereik)
Artikel 8.5. (berekenen: afstanden plaatsgebonden risico)
Artikel 8.6. (concentratie gevaarlijke stoffen gifwolkaandachtsgebied)
Artikel 8.7. (berekenen: afstand aandachtsgebieden en groepsrisico)
Artikel 8.7a. (meten: afstanden aandachtsgebieden)
Artikel 8.8. (bepalen: afstand eerbiedigende werking civiele en militaire explosieaandachtsgebieden)

§ 8.2.3. Beschermen van de gezondheid en van het milieu

§ 8.2.3.1. Kwaliteit van de buitenlucht
§ 8.2.3.1.1. Luchtkwaliteit: wegen
Artikel 8.9. (toepassingsbereik)
Artikel 8.10. (berekenen: rekenmethode wegen)
Artikel 8.11. (berekenen: locatie toetspunten representatieve blootstelling wegen)
Artikel 8.12. (berekenen: invoergegevens wegen)
Artikel 8.13. (berekenen PM 10 : zeezoutcorrectie)
Artikel 8.14. (berekenen: afronding)
§ 8.2.3.1.2. Luchtkwaliteit: milieubelastende activiteiten
Artikel 8.15. (toepassingsbereik)
Artikel 8.16. (berekenen: rekenmethode milieubelastende activiteiten)
Artikel 8.17. (berekenen: locatie toetspunten representatieve blootstelling milieubelastende activiteiten)
Artikel 8.18. (berekenen: invoergegevens milieubelastende activiteiten)
Artikel 8.19. (berekenen: zeezoutcorrectie en afronding)
§ 8.2.3.2. Geluid
Artikel 8.20. (toepassingsbereik)
Artikel 8.21. (bepalen: waar het geluid wordt bepaald)
Artikel 8.22. (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, op een geluidgevoelig gebouw)
Artikel 8.23. (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, in geluidgevoelige ruimten binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen)
Artikel 8.24. (bepalen: geluid door activiteiten, anders dan door specifieke activiteiten, in geluidgevoelige ruimten binnen niet in- of aanpandige geluidgevoelige gebouwen)
Artikel 8.25. (berekenen: geluid door een windturbine of windpark)
Artikel 8.26. (berekenen: geluid door civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)
Artikel 8.26a. (bepalen: geluid wegen, spoorwegen, industrieterreinen en gecumuleerd geluid)
Artikel 8.26b. (afbakening gebied waarbinnen het geluid door een gemeenteweg, waterschapsweg of lokale spoorweg wordt bepaald)
§ 8.2.3.3. Trillingen
Artikel 8.27. (toepassingsbereik)
Artikel 8.28. (bepalen: trillingen door activiteiten)
§ 8.2.3.3a. Bodem
Artikel 8.28a. (toepassingsbereik)
Artikel 8.28b. (berekenen: waarden voor de toelaatbare kwaliteit van de bodem)
§ 8.2.3.4. Geur
Artikel 8.29. (toepassingsbereik)
Artikel 8.30. (berekenen: geur door zuiveringtechnische werken)
Artikel 8.31. (berekenen: geur door het houden van landbouwhuisdieren)

Hoofdstuk 9. Omgevingsvergunningen

Afdeling 9.1. Beoordelingsregels omgevingsvergunning milieubelastende activiteit

Artikel 9.1. (toepassingsbereik)

Artikel 9.2. (beoordeling milieubelastende activiteit externe veiligheid)

Artikel 9.3. (beoordeling milieubelastende activiteit luchtkwaliteit – PM 10 en stikstofdioxide)

Artikel 9.4. (beoordeling milieubelastende activiteit luchtkwaliteit – andere stoffen)

Artikel 9.5. (beoordeling milieubelastende activiteit geluid – geluid in geluidgevoelige ruimten)

Artikel 9.5a. (beoordeling milieubelastende activiteit geluid -windturbine of windpark)

Artikel 9.5b. (beoordeling milieubelastende activiteit geluid – grenswaarden bij militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)

Afdeling 9.2. Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – minder strenge emissiegrenswaarden

Artikel 9.6. (toepassingsbereik)

Artikel 9.7. (voorschriften over minder strenge emissiegrenswaarden: beoordeling)

Afdeling 9.3. Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit - bodembescherming stortplaatsen, anders dan voor alleen baggerspecie op land

Artikel 9.8. (toepassingsbereik voorschriften bodembescherming stortplaatsen)

Artikel 9.9. (voorschriften zettingsgevoeligheid bodem)

Artikel 9.10. (voorschriften onderzoek geohydrologische situatie)

Artikel 9.11. (voorschriften over onder- en bovenafdichting)

Artikel 9.12. (voorschriften over stortgas)

Artikel 9.13. (voorschriften grondwaterstand)

Artikel 9.14. (voorschriften gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand

Artikel 9.15. (voorschriften over oppervlaktewaterlichamen)

Artikel 9.16. (voorschriften over onderzoek drainagesystemen en controledrainagesystemen)

Artikel 9.17. (voorschriften over onderzoek bovenafdichting)

Artikel 9.18. (voorschriften over onderzoek staat bodem onder de stortplaats)

Artikel 9.19. (voorschriften over onderzoek staat bodem onder stortplaats: gaschromatografisch-massaspectrometrisch onderzoek)

Artikel 9.20. (voorschriften over onderzoek staat bodem onder stortplaats: analyseren andere parameters)

Artikel 9.21. (voorschriften over onderzoek staat bodem onder stortplaats: frequentie meten hoeveelheid percolaat)

Artikel 9.22. (voorschriften over geohydrologische maatregelen bij bereiken interventiepunt)

Artikel 9.23. (voorschriften over wanneer interventiepunten worden bereikt)

Artikel 9.24. (voorschriften over inspectie en keuring bodembeschermende maatregelen)

Artikel 9.25. (voorschriften over inspectie en keuring onderzoek staat bodem onder de stortplaats)

Afdeling 9.4. Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – bodembescherming stortplaatsen voor alleen baggerspecie op land

Artikel 9.26. (toepassingsbereik voorschriften bodembescherming stortplaatsen voor baggerspecie op land)

Artikel 9.27. (voorschriften over voorkomen overschrijding standaardwaarden)

Artikel 9.28. (voorschriften over controle oppervlaktewater)

Artikel 9.29. (voorschriften over controle grondwater: frequentie bepaling niveau grondwater)

Artikel 9.30. (voorschriften over controle grondwater: referentiepunten en controlemeetpunten)

Artikel 9.31. (voorschriften over controle grondwater: frequentie meting parameters)

Artikel 9.32. (voorschriften over wanneer interventiepunten worden bereikt

Afdeling 9.5. Voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – winningsafvalvoorzieningen

Artikel 9.33. (toepassingsbereik voorschriften bodembescherming winningsafvalvoorzieningen)

Artikel 9.34. (voorschriften over aanleg, aanpassing of bouw van een winningsafvalvoorziening)

Afdeling 9.6. Specifieke voorschriften omgevingsvergunning milieubelastende activiteit – het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib

Artikel 9.35. (toepassingsbereik)

Artikel 9.36. (voorschriften over monsterneming en analyse)

Afdeling 9.7. Modellen omgevingsvergunning

§ 9.7.1. Modellen omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit en omgevingsvergunning voor een valkeniersactiviteit

Artikel 9.37. (model van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit)
Artikel 9.38. (model van een omgevingsvergunning voor een valkeniersactiviteit)

Hoofdstuk 10. Projectbesluiten

Artikel 10.1. (instructieregel projectbesluit)

Artikel 10.2. (projectbesluit dat geldt als omgevingsvergunning)

Artikel 10.3. (geen overeenstemming Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vereist)

Hoofdstuk 11. Handhaving en uitvoering

Artikel 11.1. (kringen van gemeenten)

Hoofdstuk 12. Monitoring en informatie

Afdeling 12.1. Waarborgen van de veiligheid

§ 12.1.1. Externe veiligheidsrisico’s

Artikel 12.1. (methode berekenen afstanden plaatsgebonden risico)
Artikel 12.1a. (methode berekenen afstand aandachtsgebieden)
Artikel 12.2. (Informatiemodel Externe Veiligheid)

§ 12.1.2. Veiligheid primaire waterkeringen

Artikel 12.2a. (toepassingsbereik)
Artikel 12.2b. (monitoring omgevingswaarden en andere parameters voor signalering veiligheid primaire waterkeringen: beoordeling)
Artikel 12.2c. (monitoring omgevingswaarden en andere parameters voor signalering veiligheid primaire waterkeringen: methode)
Artikel 12.2d. (monitoring omgevingswaarden en andere parameters voor signalering veiligheid primaire waterkeringen: frequentie)
Artikel 12.2e. (monitoring omgevingswaarden en andere parameters voor signalering veiligheid primaire waterkeringen: verslaglegging)
Artikel 12.2f. (monitoring alarmeringswaarden: methode)

§ 12.1.3. Veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

Artikel 12.2g. (toepassingsbereik)
Artikel 12.2h. (monitoring omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk: methode)
Artikel 12.2i. (monitoring omgevingswaarden veiligheid andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk: frequentie)

Afdeling 12.2. Milieu en gezondheid

§ 12.2.1. Kwaliteit van de buitenlucht

§ 12.2.1.1. Monitoring luchtkwaliteit
Artikel 12.3. (toepassingsbereik)
§ 12.2.1.2. Monitoring door meten
Artikel 12.4. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Amsterdam/Haarlem)
Artikel 12.5. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Den Haag/Leiden)
Artikel 12.6. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Eindhoven)
Artikel 12.7. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Heerlen/Kerkrade)
Artikel 12.8. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Rotterdam/Dordrecht)
Artikel 12.9. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit Utrecht)
Artikel 12.10. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit zone midden)
Artikel 12.11. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit zone noord)
Artikel 12.12. (aantal monitoringspunten luchtkwaliteit zone zuid)
Artikel 12.13. (aantal monitoringspunten richtlijn gevaarlijke stoffen in de lucht)
Artikel 12.14. (aantal monitoringspunten ook gebruiken voor luchtkwaliteit NO x , VOS en PAK’s)
Artikel 12.15. (aantal monitoringspunten ook gebruiken voor chemische samenstellingen PM 2,5 )
Artikel 12.16. (locatie monitoringspunten algemeen)
Artikel 12.17. (locatie monitoringspunten ozon)
Artikel 12.18. (locatie monitoringspunten achtergrondconcentraties)
Artikel 12.19. (wijze van bemonsteren algemeen)
Artikel 12.20. (wijze van bemonsteren bij wegen)
Artikel 12.21. (zwaveldioxide: meetmethode)
Artikel 12.22. (zwaveldioxide: gemiddelden)
Artikel 12.23. (stikstofdioxide en stikstofoxiden: meetmethode)
Artikel 12.24. (stikstofdioxide en stikstofoxiden: gemiddelden)
Artikel 12.25. (PM 10 : meetmethode)
Artikel 12.26. (PM 10 : gemiddelden)
Artikel 12.27. (PM 10 : zeezoutcorrectie)
Artikel 12.28. (PM 2,5 : meetmethode)
Artikel 12.29. (meting PM 2,5 : gemiddelden)
Artikel 12.30. (lood: meetmethode)
Artikel 12.31. (lood: gemiddelden)
Artikel 12.32. (koolmonoxide: meetmethode)
Artikel 12.33. (koolmonoxide: gemiddelden)
Artikel 12.34. (ozon: meetmethode)
Artikel 12.35. (ozon: uurgemiddelde concentratie)
Artikel 12.36. (ozon: acht-uurgemiddelde concentratie)
Artikel 12.37. (ozon: AOT40)
Artikel 12.38. (concentratie arseen, cadmium en nikkel: meetmethode)
Artikel 12.39. (concentratie arseen, cadmium en nikkel: gemiddelden)
Artikel 12.40. (concentratie benzo(a)pyreen: meetmethode)
Artikel 12.41. (concentratie benzo(a)pyreen: gemiddelden)
Artikel 12.42. (concentratie andere PAK’s: meetmethode)
Artikel 12.43. (concentratie andere PAK’s: gemiddelden)
Artikel 12.44. (depositie arseen, cadmium, nikkel: meetmethode)
Artikel 12.45. (depositie kwik: meetmethode)
Artikel 12.46. (depositie PAK’s: meetmethode)
Artikel 12.47. (depositie arseen, cadmium, kwik, nikkel en PAK’s: gemiddelden)
Artikel 12.48. (monitoring luchtkwaliteit: toepassen gelijkwaardige meetmethode)
§ 12.2.1.3. Monitoring door berekening
Artikel 12.49. (toepassingsbereik)
Artikel 12.50. (berekenen: rekenmethode wegen)
Artikel 12.51. (berekenen: locatie monitoringspunten representatieve blootstelling wegen)
Artikel 12.52. (berekenen: invoergegevens wegen)
Artikel 12.53. (berekenen: rekenmethode veehouderij)
Artikel 12.54. (berekenen: locatie monitoringspunten representatieve blootstelling veehouderij)
Artikel 12.55. (berekenen: invoergegevens veehouderij)
Artikel 12.56. (berekenen PM 10 : zeezoutcorrectie)
Artikel 12.57. (berekenen: afronding)
Artikel 12.58. (verslaglegging)
§ 12.2.1.4. Monitoring decentrale afwijkende omgevingswaarden
Artikel 12.58a. (monitoring afwijkende omgevingswaarden)

§ 12.2.2. Zwemwaterkwaliteit

§ 12.2.2.1. Monitoring en beoordeling zwemwaterkwaliteit
Artikel 12.59. (toepassingsbereik)
Artikel 12.60. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: locatie meetpunten)
Artikel 12.61. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: frequentie)
Artikel 12.62. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: tijdschema)
Artikel 12.63. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: methode)
Artikel 12.64. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: behandeling monsters)
Artikel 12.65. (monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: toepassen gelijkwaardige methode of werkwijze)
Artikel 12.66. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: zwemwaterkwaliteitsbeoordeling)
Artikel 12.67. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: hoeveelheid monsters)
Artikel 12.68. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: vervangen monsters kortstondige verontreiniging)
Artikel 12.69. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: onderverdeling of groepering)
Artikel 12.70. (beoordeling gegevens monitoring omgevingswaarde zwemlocaties: indeling in kwaliteitsklassen)
§ 12.2.2.2. Monitoring decentrale afwijkende omgevingswaarden
Artikel 12.71. (monitoring afwijkende omgevingswaarden)

§ 12.2.3. Geluid

§ 12.2.3.1. Monitoring en gegevensverzameling geluidbelasting
Artikel 12.71a. (toepassingsbereik)
Artikel 12.71b. (methode berekenen geluidbelasting)
Artikel 12.71c. (berekenen: geluid op geluidreferentiepunten voor monitoring)
Artikel 12.71d. (bepalen: geluidemissie in L den en verschil tussen geluidemissie in L den en basisgeluidemissie)
Artikel 12.71e. (Informatiemodel Geluid)
Artikel 12.71f. (coördinaten geluidreferentiepunt)
§ 12.2.3.2. Geluidbelastingkaarten en actieplannen
§ 12.2.3.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 12.72. (geluidbelastingkaarten algemeen)
Artikel 12.72a. (verplicht digitaal informatieuitwisselingsmechanisme: geluidbelastingkaart)
Artikel 12.72b. (verplicht digitaal informatieuitwisselingsmechanisme: actieplan geluid)
§ 12.2.3.2.2. Geluidbelastingkaarten voor agglomeraties
Artikel 12.73. (toepassingsbereik)
Artikel 12.74. (geluidbelastingkaarten voor agglomeraties: tabellen)
Artikel 12.75. (geluidbelastingkaarten voor agglomeraties: geografische kaarten)
Artikel 12.76. (verbeelding van wegen en spoorwegen op geografische kaarten)
Artikel 12.77. (verbeelding van luchthavens op geografische kaarten)
Artikel 12.78. (verbeelding van activiteiten op industrieterreinen op geografische kaarten)
Artikel 12.79. (verbeelding van activiteiten in gebieden met een hogere waarde voor geluid op geografische kaarten)
Artikel 12.80. (verbeelding van individuele activiteiten op geografische kaarten)
§ 12.2.3.2.3. Geluidbelastingkaarten voor belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens
Artikel 12.81. (toepassingsbereik)
Artikel 12.82. (geluidbelastingkaarten voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens: tabellen)
Artikel 12.83. (verbeelding van belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens op geografische kaarten)

Afdeling 12.2a. Natuur

Artikel 12.83a. (monitoring omgevingswaarde stikstofdepositie 2030)

Afdeling 12.3. Evaluatie

Artikel 12.84. (wetenschappelijk onderzoek van de fysieke leefomgeving door het Planbureau voor de Leefomgeving)

Hoofdstuk 13. Kostenverhaal

Artikel 13.1. (toepassingsbereik)

Artikel 13.2. (berekening plankosten)

Artikel 13.3. (afbakening plankosten)

Artikel 13.4. (evenredige toedeling kosten bij groter gebied)

Artikel 13.5. (plankosten kleine bouwactiviteiten)

Artikel 13.6. (moment van opname plankosten)

Artikel 13.7. (herberekening van plankosten bij eindafrekening)

Artikel 13.8. (plankosten bij zelfrealisatie)

Artikel 13.9. (jaarlijkse indexatie)

Hoofdstuk 14. Financiële bepalingen

Afdeling 14.1. Rijksleges

§ 14.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 14.1. (toepassingsbereik)
Artikel 14.2. (besluiten waarvoor rechten worden geheven)
Artikel 14.2a. (besluit over instemming)
Artikel 14.3. (bepalen tarief)
Artikel 14.4. (gereduceerd tarief)
Artikel 14.5. (heffen bij beschikking)
Artikel 14.6. (terugbetaling of wijziging)

§ 14.1.2. Bouwactiviteiten

Artikel 14.7. (bouwactiviteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.8. (bouwactiviteit: modaliteiten)
Artikel 14.9. (bouwactiviteit: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.10. (bouwactiviteit: tarief verlengen omgevingsvergunning)

§ 14.1.3. Omgevingsplanactiviteiten

Artikel 14.11. (omgevingsplanactiviteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.12. (omgevingsplanactiviteit: modaliteiten)

§ 14.1.4. Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten

Artikel 14.13. (lozingsactiviteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.14. (lozingsactiviteit: modaliteiten)
Artikel 14.15. (lozingsactiviteit: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.16. (milieubelastende activiteit voor mijnbouw: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.17. (milieubelastende activiteit voor mijnbouw: modaliteiten)
Artikel 14.18. (milieubelastende activiteit voor mijnbouw: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.18a. (milieubelastende activiteit voor mijnbouw: tarief toestemming)
Artikel 14.18b. (milieubelastende activiteit voor mijnbouw: tarief gegevens en bescheiden)
Artikel 14.19. (militaire zeehaven: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.20. (militaire luchthaven: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.21. (opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.22. (het gebruik van ontplofbare stoffen en voorwerpen op militaire objecten: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.23. (overige milieubelastende activiteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.24. (milieubelastende activiteit: tarief wijziging omgevingsvergunning)
Artikel 14.25. (milieubelastende activiteit: tarief maatwerkvoorschrift)

§ 14.1.5. Activiteiten in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk

Artikel 14.26. (activiteit in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.27. (activiteit in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk: modaliteiten)
Artikel 14.28. (activiteit in of bij waterstaatswerken in beheer bij het Rijk: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.28a. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.28b. (mijnbouwlocatieactiviteit: modaliteiten)
Artikel 14.28c. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.28d. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief toestemming)
Artikel 14.28e. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief melding)
Artikel 14.28f. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.28g. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: modaliteiten)
Artikel 14.28h. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.28i. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie waterstaatswerk: tarief toestemming)

§ 14.1.6. Activiteiten in de Noordzee

Artikel 14.29. (activiteit in de Noordzee: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.30. (activiteit in de Noordzee: modaliteiten)
Artikel 14.31. (activiteit in de Noordzee: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.31a. (beperkingengebied mijnbouwinstallatie Noordzee: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.31b. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie Noordzee: modaliteiten)
Artikel 14.31c. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie Noordzee: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.31d. (beperkingengebiedactiviteit mijnbouwinstallatie Noordzee: tarief toestemming)
Artikel 14.31e. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.31f. (mijnbouwlocatieactiviteit: modaliteiten)
Artikel 14.31g. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.31h. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief toestemming)
Artikel 14.31i. (mijnbouwlocatieactiviteit: tarief melding)

§ 14.1.7. Activiteiten rond rijkswegen

Artikel 14.32. (activiteit rond rijkswegen: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.33. (activiteit rond rijkswegen: modaliteiten)
Artikel 14.34. (activiteit rond rijkswegen: tarief maatwerkvoorschrift)

§ 14.1.8. Activiteiten rond spoorwegen

Artikel 14.35. (activiteit rond spoorwegen: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.36. (activiteit rond spoorwegen: modaliteiten)
Artikel 14.37. (activiteit rond spoorwegen: tarief maatwerkvoorschrift)

§ 14.1.9. Activiteiten rond luchthavens

Artikel 14.38. (activiteit rond luchthavens: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.39
Artikel 14.40. (activiteit rond luchthavens: tarief maatwerkvoorschrift)

§ 14.1.10. Activiteiten die de natuur betreffen

Artikel 14.41. (Natura 2000-activiteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.41a. (flora- en fauna-activiteit schadelijke handelingen: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.41b. (flora- en fauna-activiteit commercieel bezit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.41c. (flora- en fauna-activiteit niet-commercieel bezit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.41d. (flora- en fauna-activiteit uitzetten van dieren of eieren van dieren: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.41e. (valkeniersactiviteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.41f. (jachtgeweeractiviteit: tarief omgevingsvergunning)
Artikel 14.42. (modaliteiten)
Artikel 14.43. (flora- en fauna-activiteiten: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.43a. (herbeplanten: tarief maatwerkvoorschrift)
Artikel 14.44. (documenten uit de cites-basisverordening: tarief documenten)
Artikel 14.44a. (documenten uit de invasieve-exoten-basisverordening: tarief documenten)
Artikel 14.45. (tarief ringen, merken of merktekens)
Artikel 14.46

§ 14.1.11. Activiteiten die het werelderfgoed betreffen

Artikel 14.47. (activiteit die het werelderfgoed betreft: tarief maatwerkvoorschrift)

§ 14.1.12. Certificering gasverbrandingsinstallaties

Artikel 14.47a. (certificering gasverbrandingsinstallaties: tarief aanwijzing als certificatie-instelling)

Afdeling 14.2. Gebruiksvergoeding door initiatiefnemer bij gedoogplicht

Artikel 14.48. (toepassingsbereik)

Artikel 14.49. (hoogte redelijke gebruiksvergoeding rechthebbenden)

Afdeling 15.3. Alarmeringswaarden

§ 15.3.1. Algemene bepalingen

Artikel 15.1. (toepassingsbereik)

§ 15.3.2. Vaststelling alarmeringswaarden

Artikel 15.2. (alarmeringswaarden verontreinigende stoffen in de buitenlucht)
Artikel 15.3. (alarmeringswaarden hoogwaterstanden)

§ 15.3.3. Informatie en waarschuwing bij overschrijding of dreigende overschrijding van alarmeringswaarden voor concentraties van verontreinigende stoffen in de buitenlucht

Artikel 15.4. (niveaus van verhoogde concentratie van verontreinigende stoffen in de buitenlucht)
Artikel 15.5. (vaststellen niveau van verontreinigende stoffen in de buitenlucht)
Artikel 15.6. (basisinformatie)
Artikel 15.7. (analyse luchtkwaliteit bij matige of ernstige smog)
Artikel 15.8. (matige of ernstige smog: informatie aan het publiek en bijzonder gevoelige bevolkingsgroepen)
Artikel 15.9. (matige smog: informatie aan bestuursorganen en andere instanties)
Artikel 15.10. (ernstige smog: informatie en waarschuwing aan bestuursorganen en andere instanties)
Artikel 15.11. (informatie bij dreigende overschrijding alarmeringswaarde ozon of PM 10 )
Artikel 15.12. (vaststellen Smogdraaiboek)

§ 15.3.4. Informatie en waarschuwing bij overschrijding en dreigende overschrijding van alarmeringswaarden voor hoogwaterstanden

Artikel 15.13. (informatie en waarschuwing bij overschrijding alarmeringswaarden: hoogwaterstanden)

Hoofdstuk 16. Digitaal stelsel Omgevingswet

Afdeling 16.1. Inrichting en beheer landelijke voorziening

Artikel 16.1. (tactisch beheer)

Afdeling 16.2. Instandhouding, werking en beveiliging landelijke voorziening

Artikel 16.2. (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de landelijke voorziening)

Artikel 16.3. (storingen, aantastingen en beveiligingsincidenten landelijke voorziening)

Artikel 16.4. (bevoegdheden minister bij misbruik van de landelijke voorziening)

Afdeling 16.2a. Omgevingsdocumenten

Artikel 16.4a. (aanwijzing omgevingsdocument)

Afdeling 16.3. Standaarden voor informatie-uitwisseling

Artikel 16.5. (systeembeschrijving)

Artikel 16.6. (levering informatie voor formulier)

Artikel 16.7. (levering statusinformatie)

Artikel 16.8. (facultatieve levering toepasbare regels)

Afdeling 16.4. Verantwoordelijkheden bij verwerking persoonsgegevens in samenwerkfunctionaliteit

Artikel 16.9. (toepassingsbereik)

Artikel 16.10. (informatieverstrekking aan betrokkene)

Artikel 16.11. (rechten van betrokkene)

Artikel 16.12. (melden datalek in verband met operationele werking landelijke voorziening)

Artikel 16.13. (melden datalek in verband met gebruik landelijke voorziening)

Artikel 16.14. (melden datalek bij onduidelijkheid oorsprong)

Artikel 16.15. (registratie datalekken)

Hoofdstuk 17. Overgangsrecht

Artikel 17.1 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 17.1a. (overgangsrecht aanvraagvereisten omgevingsplanactiviteit)

Artikel 17.2. (overgangsrecht formulier te saneren gebouwen)

Artikel 17.3. (overgangsrecht: rekenformule luchtvaartgeluid bij berekenen gecumuleerd geluid)

Artikel 17.4. (algemeen overgangsrecht bouwactiviteiten)

Artikel 17.5. (overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen)

Artikel 17.6. (overgangsrecht geluid spoorvoertuigen op emplacementen)

Hoofdstuk 17a. AERIUS Register

Artikel 17a.1. (begripsbepalingen)

Artikel 17a.2. (AERIUS Register)

Artikel 17a.3. (compartimenten AERIUS Register)

Artikel 17a.4. (maatregelen waardoor stikstofdepositieruimte ontstaat)

Artikel 17a.5. (vullen compartimenten in AERIUS Register)

Artikel 17a.6. (bestemming stikstofdepositieruimte SSRS-bank)

Artikel 17a.7. (bestemming stikstofdepositieruimte verkregen door maatregelen voor gemelde PAS-projecten)

Artikel 17a.8. (bestemming stikstofdepositieruimte verkregen door maatregelen ministers)

Artikel 17a.9. (bestemming stikstofdepositieruimte verkregen door maatregelen gedeputeerde staten)

Artikel 17a.10. (bestemming stikstofdepositieruimte van ten hoogste 0,05 mol)

Artikel 17a.11. (algemene bepalingen over reservering en toedeling stikstofdepositieruimte)

Artikel 17a.12. (reservering stikstofdepositieruimte voor project)

Artikel 17a.13. (reservering stikstofdepositieruimte voor woningbouwcluster)

Artikel 17a.14. (voorwaarden reservering stikstofdepositieruimte voor gemeld PAS-project)

Artikel 17a.15. (verdeling stikstofdepositieruimte over gemelde PAS-projecten)

Artikel 17a.16. (reservering stikstofdepositieruimte voor gemeld PAS-project na verdeling ruimte en ontvangst aanvraag)

Artikel 17a.17. (registratie wijzigingen in AERIUS Register)

Hoofdstuk 18. Slotbepalingen

Artikel 18.1. (inwerkingtreding)

Artikel 18.2. (citeertitel)

Bijlage I. bij artikel 1.1 van deze regeling (begripsbepalingen)

Bijlage II. bij artikel 1.4 van deze regeling (uitgaven en verwijzingen)

Bijlage III. bij hoofdstuk 2 van deze regeling (verwijzing naar GML-bestanden voor werkingsgebieden)

Bijlage IIIa. bij artikel 2.5, eerste lid , van deze regeling (rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten van primaire waterkeringen)

Bijlage IIIb. bij artikel 2.5, tweede lid , van deze regeling (rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

Bijlage IV. bij artikel 2.6 van deze regeling (aanwijzing nederlandse delen stroomgebiedsdistricten)

Bijlage IVa. bij artikel 2.29a van deze regeling (rijkswegen voorbeheersing van geluid)

Bijlage IVb. bij artikel 2.30a van deze regeling (hoofdspoorwegen voor beheersing van geluid)

Bijlage IVc. bij artikel 3.5 van deze regeling (rekenmethode geluidaandachtsgebied)

Bijlage IVd. bij de artikelen 3.7 en 12.71d van deze regeling (rekenmethode basisgeluidemissie en geluidemissie in l den )

Bijlage IVe. bij de artikelen 3.8, eerste lid, onder a , 3.9, eerste lid, aanhef en onder a en b , 3.11, onder a en b , 3.14, eerste lid, onder a, en vierde lid , 3.18, onder a en b en 12.71d, tweede lid , van deze regeling (meet- en rekenmethode geluid wegen)

Bijlage IVf. bij de artikelen 3.8, eerste lid, onder b , 3.12, onder a en d , 3.14, eerste lid, onder c, en vijfde lid , en 3.19, onder a en d , van deze regeling (meet- en rekenmethode geluid spoorwegen)

Bijlage IVg. bij de artikelen 3.14, eerste lid, onder b en d , en 3.21, eerste lid, onder b van deze regeling (rekenmethode geluid op een geluidreferentiepunt)

Bijlage IVh. bij de artikelen 3.21, eerste lid, onder a , en 3.23, eerste lid, onder a en e , 6.6, eerste en tweede lid en 8.22, eerste en tweede lid , van deze regeling (meet- en rekenmethode geluid industrie)

Bijlage IVi. bij de artikelen 3.28, onder a , 6.8, eerste lid , en 8.25, eerste en tweede lid , van deze regeling (meet- en rekenmethode geluid windturbines)

Bijlage IVj. bij artikel 3.29 van deze regeling (maatregelpunten en geluidbeperkende maatregelen rijksinfrastructuur)

Bijlage IVk. bij artikel 3.54 van de Omgevingsregeling (formulier verklaring kwaliteitsborger)

Bijlage IVl. bij artikel 3.56 van de Omgevingsregeling (aanvraagformulier toelating instrument)

Bijlage V. bij de artikelen 4.5 , 4.6 , 4.7, eerste en tweede lid , 6.14, vierde en vijfde lid , 7.124, tweede lid , 8.31, vierde en vijfde lid , en 9.3, derde lid , van deze regeling (huisvestingssystemen en emissiefactoren)

Bijlage VI. bij de artikelen 4.5 , 4.6, tweede lid , 4.7, tweede lid , 6.14, vijfde lid , 8.31, vijfde lid , en 9.3, vierde lid , van deze regeling (aanvullende technieken en reductiepercentages)

Bijlage VIa. bij artikel 4.12g van deze regeling (vroege teelten)

Bijlage VIb. bij artikel 4.12h van deze regeling (rustgewassen)

Bijlage VII. bij artikel 4.14, eerste lid , van deze regeling (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met betrekking tot milieubelastende activiteiten)

Bijlage VIIa. bij artikel 4.29 van deze regeling (aanwijzing vergunningvrije gevallen soorten wild niet onder cites-basisverordening: vervoeren zieke dieren)

Bijlage VIIaa. bij artikel 4.14, tweede lid , van deze regeling (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met betrekking tot milieubelastende activiteiten specifiek voor de glastuinbouwsector)

Bijlage VIIb. bij artikel 4.30 van deze regeling (vergunningvrije gevallen voor uitzetten van dieren of eieren van dieren)

Bijlage VIIc. bij artikel 4.31 van deze regeling (vergunningvrije gevallen bestendig beheer waarvan LNV bevoegd gezag is)

Bijlage VIId. bij artikel 4.33, eerste lid van deze regeling (soorten en pootringen die daarbij horen)

Bijlage VIII. bij artikel 5.2 van deze regeling (energieprestatie technisch bouwsysteem)

Bijlage IX. bij artikel 5.11, vierde lid van deze regeling (klassenindeling energielabel woningen)

Bijlage X. bij artikel 5.12, vierde lid , van deze regeling (klassenindeling energielabel utiliteitsgebouwen

Bijlage XI. bij artikel 5.18, tweede lid , van deze regeling (keuring airconditioningsystemen en gecombineerde airconditioning- en ventilatiesystemen)

Bijlage XII. bij de artikelen 5.21, eerste lid , en 5.22, eerste lid , van deze regeling (exameneisen inspectie airconditioningsystemen)

Bijlage XIII [Vervallen per 01-01-2024]

Bijlage XIV. bij artikel 5.29 van deze regeling (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met betrekking tot gebouwen)

Bijlage XIVa. bij artikel 5.29, tweede lid , van deze regeling (maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik met betrekking tot gebouwen specifiek voor de glastuinbouwsector)

Bijlage XV. bij de artikelen 4.14a, eerste lid , en 5.30, eerste lid van deze regeling (methoden voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening van de emissie van kooldioxide van maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)

Bijlage XVa. behorende bij de artikelen 4.14a, tweede lid , en 5.30, tweede lid , van deze regeling (methoden voor de bepaling van de terugverdientijd en de berekening van de emissie van kooldioxide van maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik voor de glastuinbouwsector)

Bijlage XVb. behorende bij artikel 4.14aa van deze regeling (onderzoek naar maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik)

Bijlage XVc. bij de artikelen 4.14b en 9.7 van deze regeling (kosteneffectiviteit)

Bijlage XVd. bij artikel 4.14c, tweede lid , van deze regeling (openbaarmaking gegevens energie-efficiëntie datacentra)

Bijlage XVI. bij artikel 5.31c van deze regeling (beperking oververhitting)

Bijlage XVII. bij artikel 5.59 van deze regeling (bepaling geluid installaties warmte- en koudeopwekking)

Bijlage XVIII. bij artikel 5.53, eerste lid , van deze regeling (beeldmerk certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)

Bijlage XVIIIa. bij artikel 5.54 van deze regeling (risicomatrix)

Bijlage XVIIIb. bij de artikelen 6.6, derde lid , en 8.22, derde lid , van deze regeling (meet- en rekenmethode geluid binnenschietbanen)

Bijlage XVIIIc. bij de artikelen 6.9, eerste lid , en 8.26, eerste lid , van deze regeling (rekenmethode geluid civiele buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen)

Bijlage XVIIId. bij de artikelen 6.9, tweede lid , en 8.26, tweede lid , van deze regeling (rekenmethode geluid civiele buitenschietbanen)

Bijlage XVIIIe. bij de artikelen 6.13, derde lid , en 8.30, tweede en derde lid , van deze regeling (geuremissiefactoren zuiveringtechnische werken)

Bijlage XVIIIf. bij de artikelen 7.77 en 9.27 van deze regeling (bepalingen over het verbinden van voorschriften aan omgevingsvergunningen over het voorkomen van overschrijding standaardwaarden)

Bijlage XVIIIg. bij artikel 7.77 van deze regeling (maximaal toelaatbare flux)

Bijlage XIX. bij artikel 8.2 van deze regeling (dosis-effectrelaties voor actieplannen geluid)

Bijlage XIXa. bij de artikelen 8.10, onder c , 8.16, onder b , 12.50, onder c , en 12.53, onder b , van deze regeling (softwaremodellen luchtkwaliteit)

Bijlage XX. bij de artikelen 8.12, eerste lid, onder a , 8.18, eerste lid, onder a , 12.52, eerste lid, onder a , en 12.55, eerste lid, onder a , van deze regeling (grootschalige concentratiegegevens, meteorologische gegevens en ruwheidskaart)

Bijlage XXI. bij de artikelen 8.12, eerste lid, onder b , en 12.52, eerste lid, onder b , van deze regeling (emissiefactoren voertuigen luchtkwaliteit)

Bijlage XXII

Bijlage XXIII. bij de artikelen 8.13 , 12.27 en 12.56 van deze regeling (zeezoutcorrectie)

Bijlage XXIV

Bijlage XXV

Bijlage XXVI

Bijlage XXVII

Bijlage XXVIII

Bijlage XXIX

Bijlage XXX

Bijlage XXXI. bij artikel 9.36 van deze regeling (bemonsteren en analyseren bij het op of in de bodem brengen van zuiveringsslib)

Bijlage XXXII. bij de artikelen 9.37, tweede lid , en 9.38 van deze regeling (modellen omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit en omgevingsvergunning voor een valkeniersactiviteit)

Bijlage XXXIIa. bij de artikelen 12.2b en 12.2e van deze regeling (Procedure beoordeling primaire waterkeringen)

Bijlage XXXIIb. bij artikel 12.2c van deze regeling (randvoorwaarden beoordeling primaire waterkeringen)

Bijlage XXXIII. bij artikel 12.71b, onder a en b , van deze regeling (meet- en rekenmethode geluidbelasting)

Bijlage XXXIV. bij de artikelen 13.2 , 13.3 , 13.5, tweede en derde lid , 13.8, tweede lid , en 13.9, eerste lid , van deze regeling (kostenverhaal met tijdvak)

Bijlage XXXIVa. bij de artikelen 13.2 , 13.3 , 13.4 , 13.5, tweede en derde lid , en 13.9, eerste lid , van deze regeling (kostenverhaal zonder tijdvak)

Bijlage XXXV. bij artikel 15.3 van deze regeling (alarmeringswaarden hoogwaterstanden)

Bijlage XXXVI. bij artikel 16.5 van deze regeling (standaard toepasbare regels)

Bijlage XXXVII. bij artikel 16.5 van deze regeling (standaard aanvragen en meldingen)

Bijlage XXXVIII

Bijlage XXXIX. bij artikel 17.6 van deze regeling (gewijzigde actuele ligging of configuratie van een spoorweg)