Home

Instellingsbesluit voorzetting Raad van Advies herbezinning NVWA

Geldig vanaf 20 april 2021
Geldig vanaf 20 april 2021

Instellingsbesluit voorzetting Raad van Advies herbezinning NVWA

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 20-04-2021]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  2. de directieraad: de directieraad van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  3. raad van advies: de Raad van Advies herbezinning NVWA.

  4. herbezinning: de brede herbezinning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zoals bedoeld in de kamerbrief ‘Herbezinning na stopzetten ontwikkeling ICT-systeem bij de NVWA’ (kamerstuk 33 835, nr. 127).

Artikel 2

1.

Er is een Raad van Advies herbezinning NVWA.

2.

De raad van advies heeft tot taak het adviseren van de minister en de directieraad inzake de aanpak van de herbezinning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de uitkomsten hiervan en de te volgen implementatiestrategie.

Artikel 3

1.

De raad van advies vergadert ten minste vijf keer voor de duur van de raad van advies.

2.

De raad van advies informeert de minister ten minste twee maal rechtstreeks over zijn bevindingen en adviezen.

3.

De vergaderingen van de raad van advies kunnen worden bijgewoond door:

  1. de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  2. de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7