Home

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/442 in verband met een vergunningplicht voor de uitvoer van vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen

Geldig van 17 maart 2021 tot 19 maart 2021
Geldig van 17 maart 2021 tot 19 maart 2021

Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/442 in verband met een vergunningplicht voor de uitvoer van vaccins tegen aan SARS gerelateerde coronavirussen

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 19-03-2021 met twk t/m 13-03-2021 ]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 1, vierde lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/442 van de Commissie van 11 maart 2021 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (PbEU 2021, L 85);

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Als de bevoegde autoriteit, belast met het nemen van besluiten over het verlenen van een uitvoervergunning als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/442 van de Commissie van 11 maart 2021 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning (PbEU 2021, L 85) zijn aangewezen: de inspecteur-generaal en de hoofdinspecteurs van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 maart 2021.