Home

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

Geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2028
Geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2028

Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 01-01-2028]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2028]

Aanhef

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • maatregelenpakket: pakket van kosteneffectieve maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van wateroverlast of ter beperking van de gevolgen van droogte of overstromingen;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • specifieke uitkering: specifieke uitkering als bedoeld in artikel 4;

  • werkregio: werkregio als bedoeld in artikel 3.

Artikel 2. Doel regeling

Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio.

Artikel 3. Indeling Nederland in werkregio’s

1.

Voor de toepassing van deze regeling wordt het grondgebied van Nederland ingedeeld in werkregio’s. De werkregio’s worden aangewezen in de bij deze regeling behorende bijlage, eerste kolom.

2.

In de bijlage, tweede kolom, wordt vermeld welke decentrale overheden deel uitmaken van een werkregio.

Artikel 4. Specifieke uitkering

Artikel 5. Kosten die niet in aanmerking komen voor een specifieke uitkering

Artikel 6. Percentage van de kosten dat in aanmerking komt voor een specifieke uitkering

Artikel 7. Budget specifieke uitkering

Artikel 8. Begrotingsvoorbehoud

Artikel 9. Termijn voor indiening aanvraag, maximum aantal aanvragen en maximum bedrag

Artikel 10. Aanvraag voor verlening specifieke uitkering

Artikel 11. Verlening specifieke uitkering

Artikel 12. Voorschotverlening

Artikel 13. Verplichtingen ontvanger

Artikel 14. Verantwoording

Artikel 15. Vaststelling specifieke uitkering

Artikel 16. Inwerkingtreding en verval

Artikel 17. Citeertitel

Bijlage