Home

Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl

Geldig van 9 juni 2020 tot 18 juni 2020
Geldig van 9 juni 2020 tot 18 juni 2020

Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 18-06-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2025]

Aanhef

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS [Nog niet in werking]

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten en kosten [Nog niet in werking]

1.

De minister kan voor de schooljaren 2020/2021 tot en met 2023/2024 subsidie verstrekken aan het bevoegd gezag van een school om deel te nemen aan de pilot voor het praktijkgericht programma ter voorbereiding van de samenvoeging voor de gemengde en theoretische leerwegen van het vmbo.

2.

De minister kan in 2020 tot en met 2024 subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten:

  1. het doorontwikkelen van een praktijkgericht programma en het leveren van input voor vraagstukken rondom de nieuwe leerweg door het onderwijspersoneel;

  2. het opbouwen en onderhouden van een netwerk met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in de regio; en

  3. het opzetten of intensiveren van een samenwerking met het mbo ten behoeve van het opbouwen en onderwijzen van het praktijkgericht programma.

3.

De minister kan in 2020 tot en met 2024 subsidie verstrekken voor de volgende kosten:

  1. de kosten voor het aanschaffen van inventaris om het praktijkgericht programma aan te kunnen bieden of in samenwerking op te zetten met een ander vmbo, mbo of bedrijfsleven;

  2. de kosten voor het aanschaffen van nieuw lesmateriaal voor de leerlingen om opdrachten uit te voeren;

  3. de kosten voor de inzet van een onderwijsondersteuner voor het praktijkgericht programma, onder meer bij het ondersteunen van docenten in de klas, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van opdrachten en het opbouwen en onderhouden van contacten met vervolgonderwijs en bedrijfsleven; en

  4. de vervangingskosten voor het vrijroosteren van onderwijspersoneel gedurende de pilots, opdat zij scholing kunnen volgen in het kader van het praktijkgericht programma.

4.

Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor:

  1. de kosten voor huisvesting, bedoeld in artikel 76c van de wet;

  2. activiteiten die reeds worden bekostigd uit de rijksbijdrage; of

  3. activiteiten waarvoor de minister reeds op grond van een andere regeling subsidie heeft verstrekt.

5.

De minister kan in 2020 subsidie verstrekken voor de voorbereiding van het implementeren van het praktijkgericht programma dat start in het schooljaar 2020/2021.

6.

De minister kan in 2021, 2022, 2023 en 2024 subsidie verstrekken voor het starten met het praktijkgericht programma als onderdeel van het curriculum voor leerlingen in het derde en het vierde leerjaar van de gemengde leerweg en de theoretische leerweg in de schooljaren 2021/2022, 2022/2023 en 2023/2024.

Artikel 4. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Artikel 5. Onderverdeling subsidiebedrag per aanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 6. Loting [Nog niet in werking]

Artikel 7. Subsidieaanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 8. Subsidieverplichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 9. Besteding subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 10. Verlening en betaling subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 11. Verantwoording [Nog niet in werking]

Artikel 12. Voortgangsrapportage en implementatiefase [Nog niet in werking]

Artikel 13. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 14. Citeertitel [Nog niet in werking]