Home

Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE

Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]

Aanhef

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. CSE: chronic solvent-induced encephalopathy, een aandoening van het centrale zenuwstelsel als gevolg van de langdurige blootstelling aan oplosmiddelen;

 2. CSE-panel: multidisciplinair team van experts dat gespecialiseerd is in de aandoening CSE en beoordeelt of een afgegeven diagnose voldoet aan de criteria uit deze regeling;

 3. Instituut Asbestslachtoffers: Stichting Instituut Asbestslachtoffers te ’s-Gravenhage;

 4. lasten:

  1. voorschot;

  2. vergoedingen die door de SVB aan het Instituut Asbestslachtoffers worden verstrekt voor de advisering ten behoeve van deze regeling;

 5. minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 6. nabestaanden:

  1. de langstlevende van de echtgenoten;

  2. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon, de minderjarige kinderen, tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;

  3. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen, degenen met wie hij in gezinsverband leefde;

  4. bij ontstentenis van de onder a, b en c bedoelde personen, erfgenamen als bedoeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, mits een verklaring van erfrecht wordt overgelegd;

 7. oplosmiddelen: vluchtige organische stoffen als bedoeld in artikel 4.62a van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 8. Solvent Team: multidisciplinair team van experts, gevestigd in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, dat gespecialiseerd is in het vaststellen of uitsluiten van de aandoening CSE en daarover een diagnose stelt;

 9. voorschot: tegemoetkoming als voorschot op de eventuele vordering van immateriële schade op de werkgever op wie deze schade kan worden verhaald;

 10. werkgever: natuurlijke of rechtspersoon voor wie de werknemer arbeid in Nederland verricht of heeft verricht krachtens een Nederlandse publiekrechtelijke aanstelling of krachtens een arbeidsovereenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is of was;

 11. werknemer: degene die voor een natuurlijke of rechtspersoon arbeid in Nederland verricht of heeft verricht krachtens een Nederlandse publiekrechtelijke aanstelling of krachtens een arbeidsovereenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is of was.

2.

In deze regeling wordt met de echtgenoot gelijkgesteld de geregistreerde partner en de persoon die op grond van artikel 1, derde lid, onderdeel a, en vierde tot en met zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet en de daarop berustende bepalingen mede als zodanig wordt aangemerkt.

3.

In deze regeling wordt niet als echtgenoot aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

Artikel 2. Arbeid op vaartuig

Arbeid die wordt verricht aan boord van schepen en luchtvaartuigen die in Nederland hun thuishaven hebben, wordt ten opzichte van de bemanning aangemerkt als in Nederland verrichte arbeid.

Hoofdstuk 2. Het recht op en de hoogte van een voorschot

Artikel 3. Voorwaarden recht op een voorschot

Artikel 4. Recht op voorschot nabestaanden

Artikel 5. Beperking recht op voorschot

Artikel 6. Hoogte voorschot

Hoofdstuk 3. Het geldend maken van het recht op het voorschot

Artikel 7. De aanvraag van het voorschot

Artikel 8. Overlijden na aanvraag

Artikel 9. Informatieverplichtingen aanvraag voorschot

Hoofdstuk 4. Betaling en terugvordering

Artikel 10. Uitbetaling

Artikel 11. Herziening, intrekking en terugvordering

Artikel 12. Indexering van bedragen

Hoofdstuk 5. Uitvoering en financiering

Artikel 13. Uitvoeringsorgaan

Artikel 14. Advies Instituut Asbestslachtoffers

Artikel 15. Overeenkomst tussen SVB en Instituut Asbestslachtoffers

Artikel 16. Raming baten en lasten

Artikel 17. Betaling voorschot

Artikel 18. Afrekening

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 19. Wijzigen overige regelgeving

Artikel 20. Inwerkingtreding

Artikel 21. Citeertitel