Home

Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies

Geldig van 10 december 2019 tot 20 december 2019
Geldig van 10 december 2019 tot 20 december 2019

Circulaire Specifieke aandachtspunten Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers voor provincies

Besluit 2019-0000643664

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 20-12-2019 met twk t/m 28-03-2019 ]

Van verzending circulaires naar publicatie op internet

[Nog niet in werking]

De circulaires met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers worden uitsluitend nog bekend gemaakt op de site van de officiële bekendmakingen (Staatscourant), op de website www.rijksoverheid.nl en op de website www.politiekeambtsdragers.nl . U kunt zich  inschrijven op de e-mailattendering. Als u zich hebt ingeschreven voor deze e-mailattendering, ontvangt u een attendering zodra er een circulaire op de site wordt gepubliceerd. De eerdere RSS-attendering is niet meer werkzaam.

1. Inleiding

[Nog niet in werking]

Bij circulaire van 21 januari 2019 bent u geïnformeerd over de totstandkoming van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (Stb. 2018, 386), en de daarbij behorende Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (Stcrt 2018, 66006). Nadien is een aantal wijzigingen ingevoerd bij besluit van 5 juli 2019, Stb. 2019, 260, en bij regeling van 6 februari 2019, Stcrt. 2019, 7580. Verder is via signalen uit de praktijk gebleken dat er op bepaalde onderdelen meer duidelijkheid moest worden geboden of nadere regelgeving moest worden aangekondigd. In deze circulaire worden de relevante onderwerpen toegelicht. De fiscale aspecten zijn afgestemd met het ministerie van Financiën.

In bijlage 1 is in een overzicht per onderwerp een hyperlink opgenomen in welke circulaire u hierover nadere informatie kunt vinden. Op die manier kunt u eenvoudig nagaan waar u de actuele informatie kunt vinden.

2. ICT: verstrekking

3. ICT: geen overname

4. Zakelijk en niet-zakelijk gebruik van een ter beschikking gestelde auto

5. Auto voor gemeenschappelijk gebruik en/of auto op afroep

6. Reis- en verblijfskosten

7. Buitenlandse dienstreizen

8. Parkeerkosten en parkeerplaatsen

9. Geen vergoeding voor functioneel gebruik fiets

10. OV-kaarten en OV-fiets

11. Motorfiets

12. Vergoeding energie en water bij bewoning ter beschikking gestelde woning

13. Verblijfplaats in relatie tot Basisregistratie Personen (BRP)

14. De presentievergoeding van commissieleden kan worden aangemerkt als een vrijwilligersvergoeding

15. Toekenning jaarvergoedingen in gedeelten mogelijk

16. Vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering commissarissen en gedeputeerden per 2020

17. Verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden statenleden

17.a. Moment van betaling en toepassing ingeval van artikel 2.1.11

17.b. Overgangsrecht

17.c. Toekenning naar rato?

18. Fiscale aspecten onkostenvergoedingen

18.a. Onkostenvergoeding geen gerichte vrijstelling

18.b. Geen kostenonderzoek vaste kostenvergoeding om (op onderdelen) een specifieke gerichte vrijstelling van toepassing te laten zijn

19. Vragen en informatie op internet

Bijlage 1. Overzicht per onderwerp hyperlinks in welke circulaire informatie [Nog niet in werking]

Bijlage 2. Brief aan tweede kamer over fiscale aspecten gebruik dienstauto’s [Nog niet in werking]

Bijlage 3A. PERSOONLIJK ter beschikking gestelde auto [Nog niet in werking]

Bijlage 3B. Auto voor gemeenschappelijk gebruik MET garantie auto te allen tijde beschikbaar [Nog niet in werking]

Bijlage 3C. Auto voor gemeenschappelijk gebruik ZONDER garantie auto te allen tijde beschikbaar [Nog niet in werking]