Home

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Geldig van 3 juli 2019 tot 1 januari 2020
Geldig van 3 juli 2019 tot 1 januari 2020

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2020]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het tempo waarmee de leeftijd, waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat, stapsgewijs wordt verhoogd met ingang van 2020 zodanig te temporiseren dat de leeftijd van 67 jaar eerst in 2024 wordt bereikt, die leeftijd in de jaren tot en met 2024 wettelijk vast te leggen en in samenhang daarmee ook de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein aan te passen;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel II. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel III. Wijziging van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.]

Artikel IV. Wijziging van de wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en overige fiscale maatregelen 2013 in verband met de versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Stb. 2015, 218) [Nog niet in werking]

Artikel V. Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein [Nog niet in werking]

Artikel VI. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel VII. Citeertitel [Nog niet in werking]