Home

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie

Geldig van 4 juni 2019 tot 1 januari 2020
Geldig van 4 juni 2019 tot 1 januari 2020

Regeling gecombineerde leefstijlinterventie

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2021]

Aanhef

Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van gecombineerde leefstijlinterventie.

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

  • consument: een zorgvrager, patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.

  • gecombineerde leefstijlinterventie (GLI): Interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering.

  • onderlinge dienstverlening: de zorg die door een zorgaanbieder wordt verleend en onderdeel uitmaakt van de beschrijving van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie(s) op het gebied van de gecombineerde leefstijlinterventie. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’

  • prestatie(s): de prestatie(s) genoemd in artikel 4 van de Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie.

  • Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg.

  • zorgaanbieder: natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg in de zin van de Wmg verleent als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg.

  • zorgprogramma: de gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een programma aangeboden (hetzij individueel, hetzij in een groep). Een zorgprogramma maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden. De startdatum van het zorgprogramma is de datum waarop het eerste face-to-face contact tussen de patiënt en zorgverlener plaatsvindt.

Artikel 2. Doel van de regeling [Nog niet in werking]

Het doel van deze nadere regel is om administratie-, declaratie,- en transparantievoorschriften te stellen die een zorgaanbieder in acht moet nemen bij het leveren van prestaties van de onder artikel 3 van deze regeling genoemde zorg.

Artikel 3. Reikwijdte [Nog niet in werking]

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die gecombineerde leefstijlinterventie leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Artikel 4. Administratievoorschriften [Nog niet in werking]

Artikel 5. Declaratievoorschriften [Nog niet in werking]

Artikel 6. Transparantievoorschriften [Nog niet in werking]

Artikel 7. Verantwoordelijkheid [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9. Toepasselijkheid voorgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel [Nog niet in werking]