Home

Beleidsregel arbocatalogi 2019

Geldig vanaf 21 juni 2023
Geldig vanaf 21 juni 2023

Beleidsregel arbocatalogi 2019

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-06-2023]

Aanhef

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregel wordt onder arbocatalogus verstaan: schriftelijk vastgestelde afspraken tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers op landelijk niveau, in een bedrijfssector, of in een branche, waaronder begrepen de overheid, waarin maatregelen of voorzieningen ter voorkoming of beperking van arbeidsrisico’s zijn vastgelegd betreffende de wijze waarop in een werkgebied kan worden voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften.

Artikel 2. Vormvereisten arbocatalogi

Een arbocatalogus kan op gezamenlijk verzoek van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst als aan de volgende vormvereisten is voldaan:

  1. de arbocatalogus is gesteld in de Nederlandse taal, tenzij het voor een bepaald werkgebied gebruikelijk is dat de werkinstructies in het Engels gegeven worden, in welk geval de arbocatalogus in de Engelse taal mag worden gesteld;

  2. de arbocatalogus vermeldt bij iedere maatregel of voorziening van welk artikel of artikellid van de bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften deze een invulling is; en

  3. de arbocatalogus is een goed leesbaar en praktisch bruikbaar document voor de werkgevers en werknemers.

Artikel 3. Toetsing

1.

Bij de toetsing van een arbocatalogus worden de volgende criteria gehanteerd:

  1. beschrijft de arbocatalogus voor welk werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche, de catalogus bedoeld is;

  2. vertegenwoordigen de opstellers van de arbocatalogus de werkgevers en werknemers in het betreffende werkgebied, landelijk, bedrijfssector of branche;

  3. komen de arbocatalogus en de mededeling, bedoeld in het tweede lid, voor een ieder kosteloos beschikbaar en worden ze goed toegankelijk;

  4. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen niet in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet;

  5. zijn de in de arbocatalogus beschreven maatregelen of voorzieningen van dien aard dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat met de navolging daarvan wordt voldaan aan een of meer bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften met betrekking tot in het werkgebied voorkomende arbeidsrisico’s; en

  6. geeft de arbocatalogus aan of en zo ja op welke wijze bij de voorgestelde maatregelen of voorzieningen rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers.

2.

Het resultaat van de toetsing wordt door de minister schriftelijk aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers meegedeeld. Daarbij wordt door de minister aangegeven aan welke bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet gestelde voorschriften wordt voldaan indien gewerkt wordt in overeenstemming met de arbocatalogus.

Artikel 4. Geldigheidstermijn toetsing arbocatalogi

Artikel 5. Aanvullende maatregelen op bedrijfsniveau

Artikel 6. Getoetste arbocatalogi

Artikel 7. Intrekking beleidsregel arbocatalogi 2010

Artikel 8. Inwerkingtreding

Artikel 9. Citeertitel

Bijlage als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel arbocatalogi 2019